K U R S U S K A T A L O G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3"

Transkript

1 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler. Deltagerbetaling til forløbene er støttet af 3-parts midler. Side 1

2 INDHOLD Baggrund for projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn... side 3 Formål og målgruppe for Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn... side 3 Dine muligheder som deltager... side 3 Økonomi... side 4 Inden opstart på uddannelse: forfase med screeningsværktøj, samtale med uddannelsesinstitution og individuel personprofil med tilbagemelding... side 4 Evaluering... side 4 Uddannelsesforløbet Offentlig ledelse i praksis : Et samlet forløb med 2 Amu-fag og akademimodulet Ledelse i praksis fra Akademiuddannelsen i ledelse... side 5 Yderligere Amu-fag: Ledelse af innovationsprocesser... side 9 Yderligere Amu-fag: Ledelse af brugen af velfærdsteknologi... side 10 Uddannelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt... side 11 Tilmelding, tilmeldingsfrist og kontaktdata... side 12 Det nationale projekt: Bedst praksis ledelse... side 12 Side 2

3 Baggrund Ved 3-parts forliget i 2007 blev der aftalt en pulje til praksisnære lederuddannelser for førstelinjeledere i det offentlige. Disse midler er nu sat i spil som midler til udvikling af praksisnære uddannelsesforløb og som midler til deltagerbetaling for førstelinjeledere: Midlerne til udvikling benyttes bl.a. til projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn. Projektet udvikler nye samlede lederudviklingsforløb, som direkte matcher de udfordringer førstelinjeledere møder i deres daglige arbejde. I projektet vil deltagerne sammen med egen leder foretage en afstemning af forventninger og behov, som udgangspunkt for valg af uddannelse. Midlerne til deltagerbetaling er fordelt til kommuner, regioner og til statslige institutioner. Formål og målgruppe i projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn Formålet med projektet er med baggrund i en analyse af organisationernes og førstelinjeledernes udfordringer og behov, at udvikle og udbyde lederuddannelser, som retter sig mod følgende udfordringer: - Spændet mellem de nye lederroller og udviklingstendenser i det offentlige Den offentlige sektor er under omstilling, i konsekvens af det økonomiske pres samtidig med stigende forventninger. En vigtig brik i dette er ledere, der kan motivere og engagere ansatte til løsninger og nytænkning indenfor snævre ressourcemæssige rammer. - Professionalisering af førstelinje ledelse Professionalisering af den offentlige lederrolle er kommet på dagsordenen. Ledere bliver i større grad fuldtidsledere, hvis vigtigste opgave er personaleledelse, forandringsledelse og strategisk ageren. Kort sagt er formålet at udvikle lederuddannelser og lederudviklingsforløb, som gør, at deltagerne står bedre rustet til, at håndtere de udfordringer der er i forhold til at dokumentere resultater og udføre personaleledelse under stadigt snævrere økonomiske rammer. Målgruppe for dette projekt er førstelinjeledere og andre som beskæftiger sig med ledelsesopgaver i det offentlige. Kontakt eventuelt uddannelsesinstitution for uddybning. Se kontaktinfo på sidste side. Dine muligheder som deltager Forår og efterår 2013 opstartes de første lederudviklingsforløb som består af: - Forfase: en indledende fase med brug af screeningsværktøj til afdækning af dine udfordringer og behov samt en samtale med egen leder og uddannelsesinstitution omkring prioriterede indsatser og valg af uddannelse - Individuel personprofil: en individuel personprofil med individuel tilbagemelding (DiSC, MBTI eller Garuda. Valg af værktøj til personprofil aftales med uddannelsesinstitution) - Uddannelse: deltagelse i de særligt udviklede uddannelsesforløb for førstelinjeledere i det offentlige Side 3

4 Økonomi Der er ingen økonomiske udgifter for deltager eller organisation ved den indledende forfase. Der er ingen økonomiske udgifter for deltager eller organisation ved individuel personprofil med individuel tilbagemelding. Der er i projektet budgetteret med 80 deltagere til dette og midlerne fordeles efter først til mølle princippet. Ved deltagelse i uddannelserne betales ordinær deltagerbetaling. Hensigten med tildelingen af 3-parts midler til organisationerne er, at midlerne benyttes til deltagerbetaling. Inden opstart på uddannelse Forfase Inden deltager tilmeldes uddannelse er det vigtigt, at der laves en fælles forventningsafstemning omkring mål og formål. For at kvalificere dialogen mellem deltager, leder og uddannelsesinstitution, iværksættes en proces hvor både deltager og nærmeste leder udfylder screeningsværktøj. Processen består af følgende elementer: - Deltager eller nærmeste leder kontakter uddannelsesinstitution og laver aftaler om proces og datoer - Deltager og nærmeste leder udfylder hver især screeningsværktøj - Samtale mellem uddannelsesinstitution, deltager og leder om mål og formål samt valg af uddannelse og personprofil. Individuel personprofil En personprofil kan give vigtig viden om styrker og talenter. Denne viden styrker arbejdet med udviklingen af egen ledelsespraksis. Inden deltagerne starter på uddannelsen er der mulighed for, uden beregning, at få lavet en individuel personprofil med individuel tilbagemelding. Profilen kan være MBTI, DiSC eller Garuda. Valg af værktøj til personprofil aftales med uddannelsesinstitution Kontakt uddannelsesinstitution og aftal datoer og proces Deltager og leder udfylder screeningsværktøj Samtale mellem: - Deltager - Leder - Uddannelsesinstitution Individuel personprofil med individuel tilbagemelding (DiSC, MBTI, eller Garuda) Uddannelse Amu + Akademimodul Offentlig ledelse i praksis DEL A + DEL B Uddannelse Amu Ledelse af innovationsprocesser Uddannelse Amu Ledelse af brugen af velfærdsteknologi Evaluering Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere i det offentlige på Fyn er støttet af 3-parts midler og en af ambitionerne er, at påvise, at brugen af screeningsværktøj og personprofil, vil øge udbyttet af uddannelse. Projektet vil derfor i anonymiseret form indsamle data fra screeningsprocessen. Derudover vil der efter fuldført uddannelse blive foretaget evaluering. Side 4

5 Uddannelsesforløbet Offentlig Ledelse i praksis Ledelse Målgruppe - Lær at arbejde med konkrete mål for egen ledelse og resultater - Del A: 2 amu-fag - Del B: Akademimodulet Ledelse i praksis. 10 ECTS. - Deltag i hele uddannelsen (del A+B) eller alene i del A Uddannelsesforløbet er for dig som både vil lære at anvende de praksisnære ledelsesværktøjer og som vil lære om de teorier og metoder, som kan belyse ledelsesmæssige problemstillinger. På denne måde lærer du, at træffe endnu bedre beslutninger om hvordan egen ledelse i praksis skal udføres. Uddannelsesforløbet er for alle som beskæftiger sig med ledelse, projektledelse eller har ledelseslignende opgaver. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i forløbet. Formål Formålet med forløbet er, at du med udgangspunkt i dine styrker, dit talent og dine erfaringer, udvikler endnu bedre ledelse ved at du: - Opnår indsigt i egen ledelsespraksis og lærer, at definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. - Får kendskab til ledelsesfaglige teorier og værktøjer - Får indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. - Gennem analyse af sammenhæng mellem teori og praksis kan vurdere hvilke redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. - Lærer at anvende en række praksisnære ledelsesværktøjer - Trygt stifter bekendtskab med akademiuddannelsen i ledelse og fuldfører et modul på en kompetencegivende lederuddannelse Opbygning Forløbet er opbygget af Forproces DEL A DEL B Det er muligt - Forproces med screening, samtale omkring mål med at deltage i uddannelse samt tilbagemelding på individuel personprofil - Uddannelse del A: 2 Amu-fag med i alt 5 dages undervisning - Uddannelse del B: Akademiuddannelsen i Ledelse, modulet Ledelse i praksis med 7 dages undervisning og afsluttende mundtlig prøve. - At tilmelde sig alene til del A - At tilmelde sig til hele uddannelsen (A+B) og gennemføre hele uddannelsen - At tilmelde sig hele uddannelsen (A+B) og afbryde uddannelsen efter del A, hvis dette ønskes. Side 5

6 Uddannelsesforløbet Offentlig Ledelse i praksis Ledelse Indhold Offentlig Ledelse i praksis - DEL A Del A består af 2 amu-fag fordelt på 2 moduler. I alt 5 dages undervisning. Modul 1: Hvad styrer det offentlige og selvledelse i det offentlige. 2 dage. På dette modul er der fokus på de rammer og vilkår der er for at udføre og udvikle ledelse og de individuelle muligheder, som der er for at udvikle selvledelse. Du får viden om den offentlige forvaltnings strategi, målstyring, kvalitetskoncepter og værdigrundlag. Du lærer at anvende ledelsesværktøjer, som kan anvendes til at udforme konkrete handleplaner for at udvikle selvledelse på basis af opstillede mål, rammer og handleplaner. Modulet gennemføres som Selvledelse i offentlig forvaltning (AMU FKB 45373) Modul 2: Få mere ud af ressourcerne - Lederens ressourceoptimering. 3 dage. På dette modul lærer du at planlægge og gennemføre processer for ressourceoptimering. Du lærer at anvende ledelsesmæssige værktøjer så du kan motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens bestræbelser på ressourceoptimering. Du lærer om metoder til at kunne danne dig overblik over aktiviteter og ressourceforbrug og du lærer at identificere relevante problemstillinger i forhold til ressourceoptimeringen. Modulet gennemføres som Lederens ressourceoptimering (AMU FKB 44568) Offentlig Ledelse i praksis - DEL B Del B består af i alt 7 undervisningsdage fordelt på modulerne 3, 4, 5 og 6: Modul 3: Ledelse på mange arenaer og fokus på kerneopgaven På dette modul lærer du om det offentlige i en historisk og ledelseshistorisk kontekst og der sættes fokus på formulering af hvad kerneopgaver er. Derudover er der introduktion til teorier omkring motivation og ledelse af moderne medarbejdertyper. Sammenhænge mellem resultater, samarbejde og ledelsesstile synliggøres. Der opstilles mål for resultater og samarbejde samt for din egen ledelsesmæssige udvikling. Introduktion til hvordan du laver en erhvervscase, som er et dokument på 2 sider, der beskriver en aktuel praksisnær problemstilling i egen dagligdag. Hjemmeopgave til modul 4 vil være at foretage undersøgelser i ledelsesrummet med udgangspunkt i egen problemstilling/erhvervscase og træne brugen af forskellige ledelsesstile i praksis. Modul 4: Praksisnære ledelsesværktøjer for styring og lederskab På dette modul er der introduktion til de praksisnære ledelsesværktøjer, som kan anvendes til at arbejde med ledelse og udvikling i egen praksis. Du lærer om teorier i forbindelse med motivation og får trænet metoder og værktøjer, som gør at du kan arbejde med en anerkendende involvering af medarbejdere omkring mål og prioritering af indsatser. Hjemmeopgave til modul 5 vil være, at træne praksisnære ledelsesværktøjer og tydeliggøre hvilke værktøjer og metoder du vil anvende for at indfri mål for enhedens resultater, for samarbejdet og for din ledelse. Side 6

7 Uddannelsesforløbet Offentlig Ledelse i praksis Ledelse Modul 5: Udvikling af grupper og teams. Tilrettelæggelse af forandringer. At vælge lederskabet På modul 5 er der introduktion til hvordan grupper og teams ledes og udvikles. Du får mulighed for at reflektere over hvordan du kan skabe sammenhæng mellem roller, funktioner, arbejdets tilrettelæggelse og resultater. Du lærer hvordan der skabes ejerskab til forandringer gennem involverende processer og du lærer om formidling af budskaber. Du lærer at formulere eget personlige lederskab og målsætninger for dit personlige lederskab. Hjemmeopgave til modul 6 vil være at tydeliggøre hvordan problemstillingen, som blev formuleret ved modul 3, skal håndteres med brug af praksisnære ledelsesværktøjer og eget personlige lederskab. Modul 6: Opsamling. Leadership Pipeline. Perspektivering På modul 6 er der opsamling på arbejdet med din erhvervscase gennem uddannelsen. Egen læring fra uddannelsen sættes i en ramme ved inddragelse af Leadership Pipeline i den offentlige sektor. Du vil lære at lægge planer for din karrieremæssige udvikling. Som afslutning tydeliggøres det offentliges kommende udfordringer og de løsninger som kan tegne sig i forbindelse med udviklingen i ledelse i det offentlige. Finale: Mundtlig prøve Ved slutningen af uddannelsen fremsender du din erhvervscase til uddannelsesinstitutionen. Denne case danner udgangspunkt for en mundtlig prøve på ca. 25 minutter, hvor du tydeliggør din praksisnære problemstilling, dine valgte løsninger og læringen af dette. Karakter efter 7-trins skalaen. Materialer Der vil være en lærebog på uddannelsen. Bogen er skrevet i let tilgængeligt sprog. Teorier, værktøjer og metoder fra bogen vil blive inddraget og demonstreret på uddannelsesdagene. Priser og refusionsmuligheder del A og B Del A består af 2 amu-fag på i alt 5 dage Pris for deltagelse for deltagere i Amu-målgruppe: I alt kr. 780,- Pris for deltagelse for deltagere ikke i Amu-målgruppe: I alt kr ,- VEU-refusion: deltagere i Amu-målgruppe har mulighed for at modtage VEU i alt kr ,- Del B består af Akademiuddannelsen i Ledelse, modulet ledelse i praksis 10 ECTS. Pris for deltagelse i alt kr ,- SVU-refusion: forløbet er tilrettelagt så deltagere i målgruppe kan modtage SVU. Bemærk at forudsætningen for at deltageren kan modtage SVU ikke er afhængig af uddannelsesmæssig baggrund. Langt de fleste deltagere vil erfaringsmæssig være i målgruppe. Se evt. SVU.dk for målgruppe. SVU kan ydes for både uddannelsesdage og også for andre dage som egen organisation eventuelt tildeler som studiedage (orlov til uddannelse). SVU alene for 7 studiedage er i alt kr ,- Side 7

8 Uddannelsesforløbet Offentlig Ledelse i praksis Ledelse 2 Hold i 2013 Del A: 2 Amu-fag Del B: Akademiuddannelsen i Ledelse Modulet Ledelse i praksis - Del A Modul 1 Hvad styrer det offentlige og selvledelse i det offentlige Amu. FKB dage. Hold 1 Hold april august Modul 2 Få mere ud af ressourcerne - Lederens ressourceoptimering Amu. FKB dage maj 23. maj september 11. september DEL B Modul 3 Ledelse på mange arenaer og fokus på kerneopgaven Akademiuddannelsen: Ledelse i praksis september 12. september Modul 4 Praksisnære ledelsesværktøjer for styring og lederskab Akademiuddannelsen: Ledelse i praksis september september Modul 5 Udvikling af grupper og teams. Tilrettelæggelse af forandringer. At vælge lederskabet Akademiuddannelsen: Ledelse i praksis. Opgaveaflevering: Modul 6 Opsamling. Leadership Pipeline. Perspektivering Akademiuddannelsen: Ledelse i praksis. Opgaveaflevering: Finale: Mundtlig prøve Akademiuddannelsen: Ledelse i praksis oktober oktober 14. oktober 22. oktober oktober 24. oktober oktober november Side 8

9 2 Yderligere AMU-fag: fag nr. 1, Ledelse af innovationsprocesser Ledelse af innovationsprocesser, 2 dage Brugerinddragelse, nytænkning, innovation! Begreberne er mange og kravene er store. Du kan få indsigt i den viden og de værktøjer, som gør, at arbejdet med innovation kan blive til en del af den daglige praksis. På dette kursus får du begreberne på plads og du lærer at anvende værktøjer og metoder som kan sikre en involvering af brugere, medarbejdere og andre interessenter. Du lærer: - om begreber, metoder og modeller for udvikling og innovation - at udvælge produkter, serviceydelser eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation. - at anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau - at anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse - at understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering. Kurset er tilrettelagt som amu-faget Ledelse af innovationsprocesser (FKB 47472) og varer 2 dage. Kurset udbydes 2 gange i 2013: Hold 1: 7. og 8. maj. Hold 2: 17. og 18. september Pris for deltagelse for deltagere i Amu-målgruppe: I alt kr. 360,00 Pris for deltagelse for deltagere ikke i Amu-målgruppe: I alt kr ,30 VEU-refusion: deltagere i Amu-målgruppe har mulighed for at modtage VEU i alt kr ,60 Side 9

10 2 Yderligere AMU-fag: fag nr. 2, Ledelse af brugen af velfærdsteknologi Ledelse af brugen af velfærdsteknologi, 3 dage Ny teknologi giver nye muligheder. Og nye muligheder medfører nye ledelsesmæssige overvejelser vedrørende brugen af den nye teknologi. På dette kursus lærer du hvordan du tilrettelægger involverende processer omkring brugen af de nye teknologier og du lærer om de erfaringer, som andre har gjort. Du lærer om - relevante velfærdsteknologiske muligheder på omsorgsområdet - etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi - retningslinjer, kvalitetskrav og standarder for inddragelse af velfærdsteknologi - metoder og koncepter for involvering i omsorgsarbejdet - vurderingen af velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv - erfaringer fra andre offentlige arbejdspladser Kurset er tilrettelagt som amu-faget Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde (FKB 47260) og varer 3 dage. Kurset udbydes 2 gange i 2013: Hold 1: maj Hold 2: oktober Pris for deltagelse for deltagere i Amu-målgruppe: I alt kr. 540,00 Pris for deltagelse for deltagere ikke i Amu-målgruppe: I alt kr ,05 VEU-refusion: deltagere i Amu-målgruppe har mulighed for at modtage VEU i alt kr ,40 Side 10

11 Uddannelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt LedelsesAkademiet Lillebælt er én af landets førende udbydere af kompetencegivende lederuddannelser og er et videncenter for ledelse. På LedelsesAkademiet kan du komme hele vejen rundt om moderne ledelse på det niveau, der svarer til dine mål - med en Diplomuddannelse i ledelse, en Akademi-uddannelse i ledelse eller et AMU-forløb, hvor der er ledelse på programmet. LedelsesAkademiet Lillebælt Rugårdsvej Odense NV Tlf.: Side 11

12 Tilmelding, tilmeldingsfrist og kontaktdata 1. Er du interesseret og ønsker at tilmelde dig eller høre mere om uddannelserne, da kontakt Eiler Skovbjerg tlf Tilmeld dig så hurtigt som muligt og senest mandag 1. April Deltager får tilsendt screeningsværktøj pr. mail og bliver kontaktet af underviser fra uddannelsesinstitution vedrørende aftale af dato og sted for fælles møde mellem deltager, nærmeste leder og underviser. 3. Screeningsproces gennemføres og der afholdes fælles møde mellem deltager, deltagers chef/leder og underviser fra uddannelsesinstitution. På mødet aftales valg af profilværktøj og valg af uddannelsesforløb mv. Underviser opsamler data og aftaler fra mødet. 4. Deltager bliver kontaktet af uddannelsesinstitution vedr. deltagerbetaling samt muligheder og procedure for VEU og SVU. 5. Deltager udfylder personprofil og får individuel tilbagemelding (DiSC, Garuda eller MBTI) 6. Deltager starter på det valgte uddannelsesforløb Kontaktdata Eiler Skovbjerg Uddannelsesleder Projektleder Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn Tlf.: / Henrik Schalech Konsulent Tlf.: Jens Linder Konsulent Projektleder Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn Tlf.: Sandra Greve Konsulent Tlf.: Anja Gammelgaard Petersen Konsulent Lena Baunsgaard Pedersen Administrationskoordinator Tlf.: Det nationale projekt Bedst Praksis Ledelse For nærmere info om vision og mål for det overordnede nationale projekt samt indhold i de lokale projekter se: Side 12

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE Et udviklingsforløb for ledertalenter i Varde Kommune kan og vil jeg gå ledervejen? ÆG: FØR-LEDER-FORLØ ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE I VARDE KOMMUNE llege Syddanmark, 24. juni 2014 HVORFOR DETTE

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

HK erens nye roller i projektarbejdet

HK erens nye roller i projektarbejdet i projektarbejdet På denne uddannelse er der fokus på, hvordan du som projektmedarbejder kan udvikle dig til både at løse opgaverne mere effektivt og samtidig få bedre kendskab til dine stærke og svage

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Ledelse af frivillige I Regen

Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen V/ Esther Skov Rygaard Kandidat, konsulent i Ledfrivillige.dk, frivillig i RETRO, projektleder Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 239 kr. Ledelse

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

UDDANNELSE. for administrativt ansatte i de danske golfklubber

UDDANNELSE. for administrativt ansatte i de danske golfklubber UDDANNELSE for administrativt ansatte i de danske golfklubber Præsenteres i samarbejde mellem Dansk Golf Sekretær Forening Dansk Golf Union University College Nordjylland Danmarks Idræts-Forbund 1 Nye

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014 Ekstra Nyhedsbrev fra Januar 2014 Diplomforløb i innovation, værktøjskasse og blive-klogere-sammen arrangementer Velkommen til denne ekstraudgave af s nyhedsbrev! Grunden til at vi beder om din opmærksomhed

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Lederuddannelse. for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Læringsplan. for. Faget. Ledelse på delingsførerkursus

Læringsplan. for. Faget. Ledelse på delingsførerkursus Læringsplan for Faget Ledelse på delingsførerkursus Udarbejdet af: SBH, Pia Kristine Hjort (HVS-STU-04) Dato og år: JAN 2018 Side 1 af 16 Version 2 - nov 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på Den Grundlæggende Lederuddannelse med et afkortet modul fra akademiuddannelsen i Ledelse.

Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på Den Grundlæggende Lederuddannelse med et afkortet modul fra akademiuddannelsen i Ledelse. NYT AMU - LEDERUDVIKLINGSFORLØB GRATIS deltagelse* Reserver en plads efter Først til mølle princippet (Bemærk der også er mulighed for AU ledelse i praksis) Kort om forløbet Lederuddannelsen målrettet

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER Kurset Den Nye Leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i dit lederskab. Du lærer det

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening

ursisthæfte Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Navn Forening D H F s T R Æ N E R U D D A N N E L S E ursisthæfte Navn Forening Dokumentation for deltagelse i DHFs Træneruddannelse Velkommen - som kursist på Dansk Håndbold Forbunds Træneruddannelse For alle trænere

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Ledernes Lederuddannelse. Få følgeskab som leder

Ledernes Lederuddannelse. Få følgeskab som leder Ledernes Lederuddannelse Få følgeskab som leder 1 2 Styrk din evne til at navigere i rollen som leder på en professionel måde Ledernes Lederuddannelse er et lederudviklingsforløb for dig, der ønsker at

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Formand i foreningen: Vin med hjerte giver

Læs mere

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen

Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen 1 Code of Conduct for ESAA talenter i folkeskolen Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at blive ESAA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Karriereprogram for HR-konsulenter

Karriereprogram for HR-konsulenter Karriereprogram for HR-konsulenter Marts 2011 Karriereprogram for HR-konsulenter Den offentlige sektor har brug for kompetente og engagerede HR-funktioner, der fokuserer på opgaver, der skaber værdi for

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere