Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur"

Transkript

1 STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg ved at tydeliggøre muligheder, krav og forventninger HANDLING: FOKUSERET GRUNDSKOLEGRUPPE Vi vil oprette en Grundskolegruppe, hvis primære opgave er at markedsføre skolens uddannelser over for grundskolen ved at inspirere grundskoleelever til eud, eux og htx-uddannelserne (f.eks. via valgfag og moduler på grundskoler, projekter i grundskolen, afholdelse af sommerskole, etc.). Grundskolegruppen skal sikre et bredt kendskab til eud-, htx- og eux-uddannelserne både blandt lærere og elever i grundskolen. Grundskolegruppen skal koordinere indsatser rettet mod grundskolen med lærerteams (f.eks. brobygning og introforløb). Videre har de et tæt samarbejde med skolens uddannelses- og erhvervsvejledere og med Indslusning. Der skal udarbejdes en fælles markedsføringsplan, som Grundskolegruppen skal arbejde ud fra. Markedsføringsplanen skal understøtte den brede vejledning om skolens mange uddannelser. Grundskolegruppen består af fast tilknyttede medarbejdere på tværs af organisationen, så den dækker en bred vifte af TCAA s uddannelser. Vigtige kompetencer for Grundskolegruppe-medarbejderen: Dygtig storyteller og formidler, sælger-profil, bredt kendskab til uddannelserne. Telefon techcollege.dk Strategi 2015 side 1

2 HANDLING: INDSLUSNING Indslusning er en fælles betegnelse for, hvordan vi tager imod eleverne og følger dem så de kommer godt i gang : Fra det øjeblik de blot har vist interesse, eller de har tilmeldt sig (det kan være både brobygning, introduktionsforløb og grundforløb). Når de træder over dørtærsklen første gang. Konkret handler det om, hvordan vi: Samarbejder med eleven på en måde, så eleven har lyst til at blive her. Kommunikerer konstruktivt og professionelt med eleven. Vækker elevens nysgerrighed over for mulighederne i skolens uddannelser. Gør skolens krav og forventninger tydelige. Opgaver i Indslusning: At sikre systematisk og ensartet kontakt og opfølgning fra elevens første interesse (f.eks. brobygning, introduktion, åbent hus etc.) At udarbejde en kommunikationsplan for hvordan breve, tilmeldinger, invitationer m.m. udarbejdes, hvornår de sendes ud, og sikre at al kommunikation foregår på en måde, som fanger eleverne. At samarbejde tæt med Kommunikation & Marketingafdelingen om events, åbent hus og andre aktiviteter og arrangementer. At samarbejde tæt og koordinere med Grundskolegruppen om f.eks.: Brobygning, introduktionsforløb og kommunikation til grundskolen Analyse og kortlægning af data vedr. vores rekruttering fra folkeskolerne (har vi alle med, hvor skal vi sætte ind?). At samarbejde tæt med lærerteams blandt andet for at sikre en sammenhæng mellem brobygningsaktiviteter og grundforløb. Vejledningen er en central del af Indslusning. At samarbejde tæt med FVU- og SPS-undervisningen RESULTATMÅL FOR MÅLSÆTNING 1A Øget seriøsitet blandt eleverne Øget andel af afgangseleverne fra grundskolen Øget geografisk spredning blandt eleverne Nedbringelse af fravær Højne karaktergennemsnittet for studentereksamen (htx) og svendeprøver Målsætning 1B: Vi vil på baggrund af høj kvalitet og faglighed gøre elever og virksomheder til skolens ambassadører HANDLING: NY VURDERING AF ELEVERNE Vurderingen af nye elever skal revitaliseres i lyset af strategiens krav om, at skolen skal være et aktivt tilvalg. Vi ønsker endvidere at sikre en højere gennemførelse på alle skolens uddannelser. EUD-reformen stiller krav om, at elever kun kan begynde én gang på grundforløb-1, og der er alt i alt skærpede krav omkring de nye grundforløb. TCAA har derfor et meget stort ansvar for at hjælpe eleven til det rigtige valg fra starten. Før opstart Elevernes forudsætninger skal afdækkes før de starter på grundforløb (eud, htx og eux) bl.a. via screeningsproces og samtale. Dette gælder ved start på alle grundforløb. Vi skal udvikle ét fælles, nyt screeningsværktøj, som gælder for hele skolen, og vi skal sikre, at alle elever oplever en ensartet vurdering. Vi skal også udvikle en procedure, for hvordan vi samler op på screeningssamtalen, så eleven kommer på rette hylde fra starten. Procedurerne skal bl.a. sikre: Afdækning af elevers forventninger til grundforløbet, uddannelsen og skolen generelt At eleverne forstår og accepterer skolens krav og forventninger (bl.a. at vi forudsætter aktiv deltagelse, regler omkring fravær og afleveringer). Efter opstart Vi skal udvikle et elevvurderingskoncept, hvor alle elever (eud, htx og eux) efter en tid på skolen (f.eks. 5 uger) skal til et elevtrivselsmøde hvor elevens motivation, sociale og faglige ståsted vurderes. Formålet med vurderingen er at beslutte om eleven skal fortsætte sin uddannelse evt. med yderligere hjælp eller større udfordringer eller vejledes videre til andre uddannelsesmuligheder. Ekstra tilbud/hjælp kunne f.eks. være: Erhvervsrettet påbygning Fag på højere niveauer Deltagelse i særlige projekter og konkurrencer (f.eks. Skills og Young Enterprise) FVU Telefon techcollege.dk Strategi 2015 side 2

3 HANDLING: FORMALISERET VIRKSOMHEDSKONTAKT Vi ønsker at gøre de virksomheder, skolen samarbejder med, til skolens ambassadører. For at nå dette mål, ønsker vi at have øget kontakt med virksomhederne, f.eks. i form af løbende kommunikation og inddragelse. Det gælder både i relation til den enkelte elev, og til skolen generelt. Den formaliserede virksomhedskontakt finder sted på forskellige organisatoriske niveauer og har forskellige mål: Eud- og eux-undervisningen: Sikre systematisk kontakt mellem kontaktlærer og læreplads omkring den enkelte elevs læring (min. en gang pr. hovedforløb). Udvikling af hjælperedskaber til virksomheden, således det bliver så let som muligt for mester og lærling at kommunikere om elevens uddannelse, mål og læring, hver gang lærlingen kommer tilbage fra et skoleophold. Udarbejde et TCAA-forslag til hvad virksomhedens oplæringsansvarlige skal kunne og vide Eud- og eux-undervisningen afspejler branchernes virkelighed: Faglærerne får mulighed for at øge deres viden om fagligheden ude i praksis via tætte virksomhedsrelationer. Lokale Uddannelsesudvalg (LUU): Øget fokus på arbejdet i LUU, herunder øget kontakt mellem LUU og skolens ledelse og bestyrelse. Branche møder skole -aktiviteter: Vi skal lave mindst ét arrangement om året pr. branche som har til formål at knytte virksomhederne til skolen og gøre dem til skolens ambassadører (f.eks. fokus på innovation, arbejdsmiljø og faglige guruer ). Konsulentkonceptet i forhold til virksomheder skal nytænkes. Fremadrettet har vi et korps, kaldet virksomhedskonsulenter, der varetager al kontakt og koordinering i forhold til virksomheder. RESULTATMÅL FOR MÅLSÆTNING 1B Øge fuldførelsen Fastholde frafaldet og på sigt nedbringe det Øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler Højne det faglige niveau og sammenhænge i uddannelsesforløbene Sætte fokus på karaktergennemsnit for HTX og svendeprøver Øge antallet af elever som tager fag på et højere niveau Øge kravene til eleverne og afstemme gensidige forventninger STRATEGISK MÅL 2: Vores studiemiljø bidrager til alle elevers faglige og personlige udvikling Målsætning 2A: Vi vil etablere fleksible rammer for faglige og sociale fællesskaber der understøtter den gode oplevelse af studietiden. HANDLING: FÆLLESSKABER OG ELEVINVOLVERING Vi skal etablere studiemiljøer med faglige og sociale aktiviteter til at fremme fællesskabet. Aktiviteterne kan foregå indenfor og udenfor normal undervisningstid. Vi skal have øget fokus på elevinvolvering/elevdemokrati. Bl.a. ved at sikre elevforum på collegeniveau eller som minimum på campus-niveau, og ved generelt at involvere eleverne meget mere i forhold der vedrører deres hverdag på skolen. Fysisk studiemiljø: Vi skal skabe rammer for at eleverne kan mødes udenfor klassen og skabe uformelle faglige og sociale relationer. Vi skal etablere centralt placerede rum der indbyder til at elever får lyst til at være der og mødes med hinanden på tværs af klasser, uddannelser eller måske colleger. Eleverne skal inddrages i udvikling og etablering af disse rum. Kantinerne indrettes så de passer til ungdomskulturen, dvs. så eleverne har lyst til at komme der, ikke blot for at hente maden eller spise der, men for at opholde sig der. Den kommende multihal inddrages til at fremme sociale fællesskaber. Vi skal etablere faglige lektiemiljøer som har åbent uden for skemalagt undervisning. Socialt studiemiljø: Vi skal lave fælles arrangementer på tværs af uddannelser, som f.eks. Tech Olympia december 2013 (aflyst af bombemand!). På hvert campus skal der være en koordinator som varetager og understøtter elevinvolvering og sociale arrangementer (f.eks. idræt, spil, koncerter, fredagscafé og fællesspisning). Der skal på skoleniveau være en koordinator som varetager og understøtter sociale Elev-blad : Kommunikation & Marketing og decentrale faglærere understøtter et elevdrevet medie. Telefon techcollege.dk Strategi 2015 side 3

4 Fagligt studiemiljø: Vi skal udbyde tværgående kurser (f.eks. studieteknik, eksamens-angst, præsentationsteknik, ansøgning/jobsamtale). Vi skal lave Elev til elev-arrangementer : Elever med særlige erfaringer fortæller og inspirerer andre elever (f.eks. tidligere deltagere ved Skills og andre konkurrencer, hjemvendte elever fra udlandsophold). Vi skal åbne de faglige miljøer uden for normal undervisningstid hvor elever kan fordybe sig og udvikle deres faglige kompetencer. HANDLING: NYTÆNKNING AF UNDERVISNINGEN Nytænkning af undervisningen retter sig både mod htx, eux og eud og sker i lyset af strategiens vision og mål samt bekendtgørelserne for de respektive uddannelser. Nytænkningen handler både om selve undervisningen og samarbejdet omkring undervisningen. Eud og eux Den kommende eud-reform stiller krav om helhedsorienteret og projektorganiseret undervisning på grundforløbet alle elever på grundforløbets første del, G1, skal opnå samme kompetencemål uanset hvilket hovedområde og fagretning de har valgt undervisningen skal være tilrettelagt med et stærkt holdfællesskab i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Vi skal etablere en styregruppe for EUD-reformen der igangsætter, styrer og koordinerer nyudvikling af skolens nye grundforløb. Htx På htx-uddannelserne skal der ske en nytænkning af studietidsbegrebet, fx i relation til det skriftlige arbejde, hvor der skal arbejdes på nye måder omkring læring og feedback. Målsætning 2B: Alle medarbejdere er bevidste rollemodeller gennem adfærd med fokus på ordentlighed, ansvarlighed og positiv energi. HANDLING: ROLLEMODELLER Alle medarbejdere er rollemodeller. Som medarbejder er man med til at skabe kulturen på skolen. Det gør man gennem sine holdninger og handlinger. Denne handling har fokus på at definere, hvad det vil sige at være en god rollemodel både for elever og kursister og for kollegaer på Tech College Aalborg. Som medarbejder/rollemodel har man en passende opførsel over for andre, både face-to-face og på elektroniske platforme m.m. Som rollemodel tager man ansvar for skolens regelsæt og beslutninger. Som rollemodel er man bevidst om at man er her for eleverne og kursisterne. For at sikre en fælles ramme for hvad det vil sige at være en god rollemodel på Tech College Aalborg, skal der udarbejdes et overordnet medarbejderskodeks (ligesom det tilsvarende adfærdskodeks for eleverne) som på collegeniveau kan nuanceres yderligere. RESULTATMÅL FOR MÅLSÆTNING 2B Øge seriøsiteten blandt eleverne Indføre systematisk ledelsesopfølgning på undervisningsevaluering Fastholde motivation og engagement blandt lærerne Fastholde fysisk og mental tilstedeværelse blandt lærerne i relation til eleverne Fastholde lærernes samarbejde og koordinering Fastholde en høj loyalitet over for skolen blandt medarbejderne. RESULTATMÅL FOR MÅLSÆTNING 2A Nedbringelse af fravær Der gennemføres arrangementer på campusser/gymnasiet samt på tværs af TCAA Der gennemføres projekter som skal fremme det innovative i en faglig sammenhæng Der gennemføres projekter, som involverer flere colleger, og som øger den faglige udfoldelse. Telefon techcollege.dk Strategi 2015 side 4

5 STRATEGISK MÅL 3: Vi prioriterer og koordinerer udviklingsindsatser i forhold til værdiskabelse af kerneydelsen Målsætning 3: Vi vil etablere en strategisk udviklingskraft som understøtter kerneydelsen HANDLING: UDVIKLINGSKRAFT Alle projekter og udviklingsaktiviteter skal fremadrettet knytte an til skolens strategi. Det betyder, at vi forholder os selektivt til især eksterne, finansierede projektpuljer i forhold til de relevante afdelingers kapacitet og udviklingsområder i øvrigt. Desuden skal der være mening og sammenhæng mellem strategi, projekt/aktivitet og daglig praksis. Dette drøftes i chefgruppen og besluttes i direktionen. Vi afsætter en central pulje til udviklingsaktiviteter og projekter som understøtter strategien. Vi etablerer et projektkontor som sikrer monitorering og overblik over projektpuljen og store eksterne projekter. Disse godkendes og følges af direktionen. HANDLING: KOMPETENCEUDVIKLING Vi skal udarbejde en overordnet plan for kompetenceudvikling på skolen for at understøtte, prioritere og koordinere den nødvendige kompetenceudvikling i forbindelse med handlingerne i denne strategi. HANDLING: TEAMUDVIKLING Teamarbejdet skal have særlig bevågenhed overalt på skolen, dog primært inden for undervisningen. Både for at indfri strategien og som følge af OK13. Kernen i faglærernes teamarbejde og teamorganisering er det pædagogiske arbejde og den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen. Vi skal derfor udvikle nye redskaber til brug i teamsamarbejdet. Disse redskaber skal bl.a. understøtte fælles forberedelse, udvikling af fælles undervisningsmateriale, kollegial sparring, kollegial supervision og generelt samarbejde og kommunikation i teamet. For at sikre denne kulturændring i skolens måde at arbejde i teams, udbredes den nye model også til øvrige teams på TCAA. RESULTATMÅL FOR MÅLSÆTNING 3 Større eksterne projekter og projekter/aktiviteter godkendes af direktionen. 1 procent af konsolideringen går til projektpuljen, og alle midler sættes i spil til udvikling af undervisning, kompetencer og projekter som understøtter strategien. For at sikre at kompetenceudviklingen får effekt på kerneydelsen undervisning og læring foregår en stor del af kompetenceudviklingen i forbindelse med den daglige praksis. Konkrete indsatsområder: Kollegial supervision Klasserumsledelse Fælles pædagogisk sprog for lærere og ledere Nyt fælles undervisningsmateriale (fælles holdninger til kvalitet heraf) Bevidsthed om TCAA s adfærdskodeks og betydningen heraf Pædagogisk ledelse Telefon techcollege.dk Strategi 2015 side 5

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere