Ressourcepædagoger. i Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcepædagoger. i Kolding"

Transkript

1 Ressourcepædagoger i Kolding Kolding Kommune og UdviklingsForum november 2004

2 Ressourcepædagoger i Kolding er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum og Kolding Kommune Århus 2004 ISBN Hovedansvarlig for denne rapport: John Andersen. Yderligere oplysninger om rapporten kan fås ved henvendelse til: John Andersen, UdviklingsForum, Fruevej 16, 2870 Dyssegård. Tlf UdviklingsForum Hjulbjergvej Højbjerg Kolding Kommune Nikolai Plads Kolding Rapporten kan downloades via og Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 3

3 Indholdsfortegnelse BAGGRUND OG FORMÅL... 5 KONTRAKT OG KERNEYDELSE... 6 Kerneydelsen 6 Kontrakt mellem ressourcepædagog og institution 7 Ressourcepædagogens rettigheder og pligter 9 Logbogen 9 RESSOURCEPÆDAGOGEN Særlige ressourcer 11 Ressourcepædagogens metoder 11 Ressource-, special- og støttepædagoger 12 UDDANNELSESFORLØBET Det fælles uddannelsesforløb 13 Netværket 13 Den personlige udviklingsplan 14 RESSOURCEPÆDAGOGEN OG KOLLEGAERNE Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 4

4 Baggrund og formål Formålet med ressourcepædagoger er, at der skal ske en forbedret, anderledes og hurtigere indsats for familier og børn med særlige behov. For at opfylde dette formål har kommunen bevilget penge til ressourcepædagoger, som kan være sparringspartnere og en ekstra ressource for personalet i de mest belastede institutioner. Ressourcepædagoger i Kolding er et projekt udarbejdet af dagpasningsafdelingen i Kolding Kommune med cand. psych. John Andersen, UdviklingsForum, som konsulent. Ressourcepædagogen er en ansat i institutionen, som frikøbes til at løse denne særlige opgave. Målet er endvidere, at der skal ske en lokal ansvarliggørelse og en intern læring i institutionen samt en bedre udnyttelse af det eksisterende system. Pengene til oprettelsen af ressourcepædagoger blev bevilget i forbindelse med Kolding Byråds vedtagelse af budgettet for Her blev der afsat 1,2 millioner kroner og kr. til forbedring af integrationsindsatsen og til uddannelse i særligt belastede institutioner. Pengene er bevilget ud i årene. Dvs. at det ikke er en bevilling, der kun dækker år Der er allerede i dag en række eksisterende tilbud til denne målgruppe: Støttepædagoger, puljetimer, specialpædagog, PPR, Familieafdelingen og Førskolen ( 4 A). Formålet med denne pulje er ikke at øge antallet af støttepædagoger eller puljetimer eller give ressourcer til, at flere voksne er sammen med børnene, men at gøre noget på en anden måde i den enkelte institution. Succeskriterier For at målet med indførelsen af ressourcepædagoger skal være nået, skal følgende succeskriterier opfyldes: Børn og forældre oplever en forandring. Medarbejderne oplever en lettelse i det daglige arbejde. Medarbejderne bliver bedre rustet til at løse opgaven. Der reageres hurtigere på problemerne. Medarbejderne får et bedre overblik over, hvilke handlemuligheder, der er i det eksisterende system. Større rummelighed i institutionerne. Hvad er en belastet institution? Puljen skal bruges i de belastede institutioner. Dagpasningsafdelingen beskriver en belastet institution som en institution, hvor en stor del af Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 5

5 børnene kommer fra hjem med problemer, og/eller hvor der er en stor andel af børn med anden oprindelse end dansk. Det skal understreges, at det ikke i sig selv er et problem, at et barn har en anden etnisk oprindelse end dansk, men at disse børn i mange tilfælde kræver særlig opmærksomhed på grund af sproglige vanskeligheder. Tildeling af ressourcer til ressourcepædagoger Til brug for ressourcetildelingen blev institutionerne i Kolding Kommune opdelt i tre grupper: Gruppe 1: Der består af tre institutioner, hvor en meget stor del af børnene har vanskeligheder af den ene eller den anden art. Der er tre institutioner i gruppe 1 som har fået tildelt hver timer pr. uge. Gruppe 2: Der består af en gruppe institutioner, hvor en del af børnene er som beskrevet. Der er 10 institutioner i gruppe 2 som har fået tildelt 7 timer pr. uge svarende til en arbejdsdag pr. uge. Gruppe 3: En gruppe institutioner, som kun har få eller ingen børn i de nævnte kategorier. Der er 29 institutioner, der ikke har ikke en ressourcepædagog. Ansøgningerne om ressourcepædagoger behandles af den pædagogiske udviklingschef og af den pædagogiske konsulent. Institutioner, der tildeles ressourcer, forpligter sig til at udpege en ressourcepædagog. Timerne bevilges for to år ad gangen. Det skal fremhæves, at ressourcetildelingen på baggrund af institutionernes ansøgninger er sket i stor enighed. Kontrakt og kerneydelse Kerneydelsen Ressourcepædagogens kerneydelse kan beskrives på følgende måde: Ressourcepædagogen har en viden om handlemuligheder og metoder, som hun videregiver til sine kollegaer. Ressourcepædagogen kan: Udføre iagttagelser, tests, beskrivelser mm. F.eks. iagttage relationen mellem to eller flere børn. Give sparring på de øvrige pædagogers relationer til barnet. Være sammen med barnet og: - Afprøve, om det virker at være sammen med barnet på en ny måde. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 6

6 - Undersøge, hvordan barnet fungerer i forskellige situationer. - Give særlig støtte i en periode og derefter formidle sine erfaringer til pædagogen. - Give stuepædagogen mulighed for at iagttage ressourcepædagogens og barnets samvær for at lære heraf. Undtagelsesvis aflaste stuepædagogen ved at tage sig af børnegruppen, så pædagogen kan tage sig af et enkelt barn, teste, iagttage eller lignende. Ressourcepædagogen har en intern konsulentfunktion i institutionen og er sammen med lederen ansvarlig for, at der sker en intern læring og spredning af viden i institutionen. Primærpædagogen/stuepædagogen har stadig ansvaret for barnet, samarbejdet med forældrene og de eksterne samarbejdspartnere. Lederen har det overordnede pædagogiske ansvar. Ressourcepædagogen refererer til lederen. Beskrivelsen af ressourcepædagogens kerneydelse er udarbejdet af ressourcepædagogerne på et netværksmøde for ressourcepædagoger. Kontrakt mellem ressourcepædagog og institution I hver institution er der udformet en kontrakt, som beskriver ressource-pædagogens opgaver, arbejdstider, møder med lederen og øvrige arbejdsforhold. Det er vigtigt, at det af kontrakterne fremgår, at det ikke er den enkelte pædagog, der kan henvende sig til ressourcepædagogen med opgaver. Tildelingen af opgaver skal gå igennem lederen, således at den enkelte ressourcepædagog ikke skal stå i den situation at vælge mellem opgaver, som kommer fra hendes daglige kollegaer. Ressourcepædagogen og lederen kan så i fællesskab drøfte opgaverne og afviklingen heraf. Kontrakten er også med til at fastholde, at de indgåede aftaler om møder med lederen overholdes, og at ressourcepædagogens arbejde har lederens bevågenhed, således at kvaliteten i arbejdet kan sikres og at ressourcepædagogen har et sted at gå hen med sine eventuelle problemer. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 7

7 Eksempel på en kontrakt mellem en ressourcepædagog og en institution. Kontrakt mellem ressourcepædagog og institution 7 timer ugentligt frem til 31/ opgaven varetages af pædagog Ulla Jensen ressourcetimerne ligger pt. om onsdagen udarbejdelse af årsrapport til dagpasningsafdelingen Leder og ressourcepædagog mødes 1 gang pr. måned til dialog og sparring i 1 time. Her sker der en rapportering af igangværende opgaver, og der planlægges, hvilke kommende opgaver der er aktuelle. Ønsker om inddragelse af ressourcepædagogen til et barn fremsættes til lederen, som dernæst vurderer og planlægger. Ressourcepædagogen fører logbog, som er tilgængelig for personalegruppen. Ressourcepædagogen ajourfører mappe med relevante informationer, f.eks. referater fra kurser, litteraturhenvisninger, temadage, kursusdage, metoder, tests. Mappen er tilgængelig for personalegruppen. Ressourcepædagogen kan være medvirkende til at afdække problemstillinger hos et barn i tæt samarbejde med stuens personale. Ressourcepædagogen bruges til sparring af kollegaer - her er det vigtigt, at der laves klare aftaler mellem stuepersonale og ressourcepædagogen om opgavens art vedrørende et konkret barn. F.eks. om det er iagttagelse af samspil barn-voksen eller barn-barn, konkrete kognitive færdigheder, strategier til opgaveløsning eller Ressourcepædagogen kan foretage iagttagelser af barnet - være den med blokken og blyanten - kunne hæve sig i helikopterperspektiv. Ressourcepædagogen kan være sammen med barnet - prøve af og undersøge, finde ressourcer, interesser hos barnet samt finde problemstillinger. Nye tiltag, sætte sig ind i nye metoder, litteratur, tests etc. Og formidling til det øvrige personale på f.eks. mandagsmøder eller p-møder. Bruge de kompetencer der allerede er i Kolding Kommune i højere grad f.eks. familieafdelingen, PPR, Familiecenteret og konsulenten på specialområdet. Formidling til personalegruppen af, hvilke arbejdsopgaver ressourcepædagogen arbejder med Ressourcepædagogen kan eventuelt deltage i udarbejdelse af handleplaner og dokumentation til støtteansøgninger. Ressourcepædagogen kan, hvis der er tid, være særlig støtte for et barn i en periode og formidle sine erfaringer til pædagogen. Ressourcepædagogen deltager i netværksmøder minimum 4 x årligt. Der vil være vikar i det omfang, det skønnes nødvendigt. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 8

8 Ressourcepædagogens rettigheder og pligter Institutioner, der tildeles ressourcepædagoger, forpligtiger sig for følgende: I samarbejde med lederen at udarbejde en intern kontrakt i institutionen vedr. ressourcepædagogens arbejdsform og tilrettelæggelse af timefordelingen. Føre logbog og arbejde med refleksionsskemaerne. Deltage i undervisning og netværksmøder. Udarbejde en årlig rapport til Dagpasningsafdelingen om arbejdet som ressourcepædagog. Der er indgået en forhåndsaftale, der giver NY LØN til pædagoger, der varetager opgaven som ressourcepædagog. Pædagogisk udviklingschef og pædagogisk konsulent, er ansvarlige i forhold til den overordnede planlægning og udførsel af projektet. Logbogen Pædagogen fører logbog over det arbejde hun igangsætter. Ved opstarten af ressourcepædagogernes arbejde var der diskussioner om logbogens formål og form. Den blev afprøvet i flere varianter, og den logbog, som gengives i det følgende, er således et resultat af både diskussioner og praktiske afprøvninger, der har resulteret i en række ændringer i forhold til den første udgave. For det første bruges logbogen til at dokumentere det arbejde, der udføres. Logbogen føres dagligt og giver således en dokumentation af ressourcepædagogens samlede tidsforbrug og aktiviteter. For det andet bruges logbogen som et udgangspunkt for drøftelserne om arbejdet med lederen. For det tredje indeholder logbogen en lang række informationer, som kan danne baggrund for den årlige rapport til dagpasningsafdelingen. For det fjerde er logbogen et redskab til refleksion. På baggrund af det beskrevne forløb er der en række spørgsmål, som skal overvejes. Det at bruge logbogen som udgangspunkt for refleksion kræver træning og er således et af de områder, som der bør arbejdes systematisk med i forbindelse med en kvalitetsudvikling af ressourcepædagogens arbejde. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 9

9 Logbog for ressourcepædagoger Logbogens formål er at dokumentere, synliggøre og gøre fælles. Alle aktiviteter, som ressourcepædagogen gennemfører, kan noteres. Logbogen er ressourcepædagogens arbejdsredskab. Ressourcepædagogen er ansvarlig for at der skrives i logbogen. Der føres logbog mindst en gang om ugen. Logbogen bruges som udgangspunkt for den faste samtale med lederen, og i forbindelse med den årlige rapport til dagpasningsafdelingen. Dato Antal timer.. Brugt tid Beskrivelse af opgaven Hvad var formålet? Hvad var i fokus? Beskrivelse af den anvendte (pædagogiske) metode. Hvad gjorde jeg? Spørgsmål til refleksion: Hvordan virkede det jeg gjorde? Hvilke vanskeligheder er jeg stødt ind i? Hvordan oplever barnet sin situation? Hvad har jeg lært? Hvad har min kollega lært? Hvilke forandringer skete der? Hvordan blev børn, forældre, kollegaer og andre inddraget? Hvad vil jeg nu gøre? Og hvorfor? Hvornår? Skriv på bagsiden hvis der ikke er plads nok. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S

10 Ressourcepædagogen Særlige ressourcer Ved valget af hvem der skal være ressourcepædagog, bliver der lagt særligt vægt på, at pædagogen har: engagement i de børn, der har det svært erfaring med børn med særlige behov mod og lyst til at give kollegaer sparring lyst til at udvikle sig inden for dette særlige felt åbenhed for at få støtte og sparring i et fagligt netværk lyst til at deltage i kursusvirksomhed Som det fremgår af kravene til en ressourcepædagog, er det ikke en specialist der efterspørges, men netop en meget kompetent pædagog, der kan støtte sine kollegaer i forbindelse med arbejdet med børn med behov, som det er svært at tilgodese i den almindelige travle hverdag i daginstitutionen. Det er en kompetent pædagog, der ikke er bange for at stå frem og give sine nære kollegaer sparring og tilbagemeldinger på deres udøvelse af pædagogikken. Det kræver, at ressourcepædagogen har både personlige og faglige ressourcer at trække på. Ressourcepædagogens metoder Ressourcepædagogens metoder kan opdeles i to kategorier. Den ene drejer sig om metoder, som er vigtige for deres særlige relation til barnet. Det kan f.eks. dreje sig om iagttagelsesmetoder, børnelinealen, tests, særlige pædagogiske forholdemåder osv. Den anden form for metoder drejer sig om metoder til at give sparring og tilbagemeldinger til sine kollegaer. Det kan dreje sig om metoder som: Forskellige former for supervision Forskellige former for kollegial sparring Metoder til feedback Rådgivning og konsultation Ressourcepædagogen må kunne bruge en række af både de pædagogiske metoder og de relevante dialogformer på voksenplanet. Det er især ved brugen af disse dialogformer i forhold til deres kollegaer, at ressourcepædagogerne udtrykker usikkerhed omkring deres arbejde. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 11

11 Ressource-, special- og støttepædagoger De støttemuligheder, der bedst kan sammenlignes med ressourcepædagogen, er specialpædagogen og støttepædagogen Specialpædagogen. Institutionen retter henvendelse dagpasningsafdelingen, når institutionen ønsker hjælp fra en specialpædagog. Specialpædagogens opgave er at observere, analysere, og vurdere barnet i en periode fra 2 dage og op til 2 uger i institutionen. Der ydes faglige vejledning, hvor der bruges video, visuelt materiale og diverse pædagogiske redskaber. I samarbejde med stuens personale laver specialpædagogen en pædagogisk handlingsplan. Den pædagogiske handlingsplan giver specialpædagogen gerne mundtligt videre til forældre og eksterne partnere. Institutionen har mulighed for en opfølgningssamtale med specialpædagogen ca. 3 måneder senere. Støttepædagogen. Formålet med støttepædagogens arbejde er, at der i en tidsbegrænset periode kan ydes særlig indsats overfor børn med specielle behov og vanskeligheder af pædagogisk karakter. Støttepædagogens hovedopgave er at indgå direkte i et samspil med barnet med henblik på at støtte barnet i dets udvikling. Det er endvidere støttepædagogens opgave at sikre optimale udviklingsmuligheder for barnet, så det kan blive i stand til at profitere af opholdet inden for daginstitutionens almindelige rammer. Støttepædagogen arbejder direkte med barnet, og specialpædagogen vurderer, observere og analyserer barnet og stiller resultaterne heraf til rådighed for personalet. Ressourcepædagogen. Ressourcepædagogens opgave er at sætte fokus på børn med særlige behov, og den pædagogik der udfolder sig i forbindelse hermed. Ressourcepædagogen har primært en konsultativ funktion over for personalet. Ressourcepædagogen er en ressourceperson i institutionen med en særlig viden og kompetence. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 12

12 Uddannelsesforløbet Det fælles uddannelsesforløb Ressourcepædagogen modtager undervisning i metoder, systemredskaber, beskrivelse af børn, udarbejdelse af tests, udarbejdelse af indstillinger, tværfagligt samarbejde, video, visualisering m.m. Ressourcepædagogens opgave er at være den pædagog i institutionen, der i særlig grad har viden omkring indsatsen i forhold til børn med særlige behov, den, der ved, hvor der er mulighed for hjælp i systemet osv. Samtidigt bliver der lagt stor vægt på, at ressourcepædagoger ikke er et nyt efteruddannelsesprojekt, men en ny måde at løse opgaver på. Uddannelsen af ressourcepædagogerne foregår dels som et forløb, hvor der er eksterne undervisere, og dels som en gensidig undervisning. I forløbet er der undervist i følgende emner med underviser udefra: Arbejdet i et fagligt netværk Iagttagelse Kollegial sparring og supervision Den svære, men nødvendige samtale Der har ikke været tale om lange forløb, men ofte om en tidsramme på en halv til en hel dag. Netværket Ressourcepædagogerne fra de forskellige institutioner samles som minimum 4 gange årligt til netværksmøder, hvor der sker erfaringsudveksling og gives undervisning. Der er lagt stor vægt på, at ressourcepædagogerne skal bidrage med deres egne erfaringer og deres egne kompetencer på en måde, så de kan bruges af hele gruppen. Der lægges stor vægt på, at ressourcepædagogerne underviser hinanden og systematisk udveksler erfaringer indbyrdes. Følgende temaer har været taget op internt i netværksgruppen: Brugen af børnelinealen Marianne Hedegårds interaktionsbaserede iagttagelse Kuno Beller Etik I netværksgruppen af ressourcepædagoger er der endvidere lagt vægt på at inddrage de konkrete erfaringer fra arbejdet i institutionerne. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 13

13 Den personlige udviklingsplan Det fælles udviklingsforløb bygger i høj grad på den enkeltes behov for kompetenceudvikling. For at få fast grund under fødderne har ressourcepædagogerne drøftet, hvilke uddannelsesbehov de selv umiddelbart oplevede at have brug for, og systematisk kortlagt behovet for kompetenceudvikling med udgangspunkt i formålet med arbejdet som ressourcepædagog. Med henblik på at systematisere arbejdet blev hver enkelt ressourcepædagog bedt om at udfylde omstående skema, der derefter kunne danne baggrund for en drøftelse i plenum. På baggrund heraf blev der udarbejdet en samlet uddannelsesplan for ressourcepædagogerne. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 14

14 Ressourcepædagogens kerneydelse Gode metoder Ønsker Nuværende kompetencer Uddannelsesbehov Begrundelse for uddannelsesbehov 1. Har en viden om handlemuligheder og metoder som hun kan videregive til sine kollegaer. 2. Kan udføre iagttagelser, tests, beskrivelser mm. 3. Kan give sparring på pædagogens relationer til barnet. 4. Kan være sammen med barnet og: a. Prøve af. F.eks. virker det at være sammen med barnet på denne måde? b. Undersøge. Hvordan fungerer barnet i bestemte situationer? c. Give særlig støtte i en periode og derefter formidle sine erfaringer til pædagogen. 5. Kan være sammen med barnet, mens stuepædagogen iagttager deres samvær for at lære heraf. 6. Kan eventuelt aflaste ved at tage sig af børnegruppen, så pædagogen kan tage sig af et enkelt barn, teste, iagttage eller lignende. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 15

15 Ressourcepædagogen og kollegaerne På netværksmøderne fortæller ressourcepædagogerne følgende om deres relationer til kollegaerne: 1. En vanskelighed i arbejdet, der nævnes af flere, er, når en pædagog er ressourcepædagog på sin egen stue. Det kræver helt klare aftaler og en helt klar opgave og arbejdsbeskrivelse, så forventningerne er klare og afstemte, for at arbejdet kan udføres optimalt. 2. Et par af ressourcepædagogerne, der er souschefer, fortæller, at det kan være svært at afgrænse rollen som ressourcepædagog fra rollen som souschef. Samtidig mener de, at det er en god kombination, som de er meget glade for, fordi det at have timer som souschef gør det lettere at planlægge sit arbejde som ressourcepædagog. Kombinationen kan således være frugtbar for alle parter. 3. Kollegaerne oplever stort set alle ressourcepædagogerne som pædagoger med en særlig opgave og et særligt ansvarsområde. Det kan dog have den ulempe, at de bliver afbrudt i deres arbejde, fordi kollegaerne henvender sig med spørgsmål. 4. Det opleves af ressourcepædagogen som en fordel, at hun kommer rundt i hele huset og således lærer pædagogikken og kollegaerne at kende på en anden måde end tidligere. 5. Flere oplever, at de bliver brugt som ressourcepersoner med en særlig viden, som de andre i institutionen kan bruge positivt. Det er generelt en fordel, at ressourcepædagogerne kommer fra institutionen. Det sikrer at den viden, der udvikles, bliver i huset og er med til at give en generel opkvalificering. 6. Det er vigtigt, at de timer, der bruges som ressourcepædagog klart adskiller sig fra de øvrige pædagogtimer, og at det er synligt for kollegaerne, når der arbejdes som ressourcepædagog. Det giver både tryghed og sikkerhed for ressourcepædagogen og er en sikring af, at timerne bruges til det, de er beregnet til. Erfaringerne fra Kolding Kommune viser, at de fordele, der er ved at ressourcepædagogen rekrutteres blandt daginstitutionens personale, overstiger vanskelighederne - under forudsætning af, at lederen skaber en klar organisering og en klar opgavebeskrivelse for arbejdet. Stort set alle beskriver ordningen med ressourcepædagoger som et stort tilskud til arbejdet med børn, der har vanskeligheder, og som en mulighed for et stort kvalitetsløft til gavn for nogle af de børn, som trænger mest. Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 16

16 Til notater Kolding Kommune og UdviklingsForum I/S 17

Ressourcepædagoger i Kolding

Ressourcepædagoger i Kolding Ressourcepædagoger i Kolding Børneområdet 2012 1 Ressourcepædagoger i Kolding et projekt udarbejdet på Børneområdet i Kolding Kommune med cand. Psych. John Andersen, Udviklingsforum, som konsulent november

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE OG UDDANNELSESPLAN FOR DAGINSTITUTIONEN Daginstitutionen Grøftekanten Vesterfælledvej 17-19 9690 Fjerritslev Tlf. 72578390 e-mail: wis@jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt.dk/groeftekanten

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Jeg vil starte med at præsentere

Jeg vil starte med at præsentere Ved den nordiske temadag om ABA præsenterede pædagog Anja Hansen et dansk ABA-forsøgsprojekt i en børnehave i Århus. Her bringer vi hendes oplæg i dets fulde længde samt spørgsmål og svar fra den efterfølgende

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej

Praktikstedsbeskrivelse. Børnehaven Gl. Struervej Praktikstedsbeskrivelse Børnehaven Gl. Struervej Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Institutionstype...2 Arbejdsmetoder...2 Arbejdsforhold for den studerende...2 Uddannelsesplan...2

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8)

Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) Kontraktstyring Målopfyldelse for mål 2011 (målskema 8) PPR 2011-2012 Nr. 1 Mål Målemetode Resultater fra måling af målet Kommentarer og erfaringer Inklusion: Fokus på børn med særlige forudsætninger Der

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever

Børnehaven Sønderleds. Uddannelsesplan. for. PAU- elever Børnehaven Sønderleds Uddannelsesplan for PAU- elever Børnehaven Sønderled, Sønderled 13, 6000 Kolding Tlf.: 75 56 86 47 Mail:soenderled@kolding.dk Åbningstider: Mandag torsdag 6:30 17:00 Fredag 6:30 15:45

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov

Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov Sammenhæng mellem normal- og specialområdet for børn og unge med særlige behov I et hønsehus i en lille by boede der en dreng ved navn lille Virgil. Hønsehuset var bagerens, men lille Virgil havde fået

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Fuglekær udviklingscenter Torsdag, den 26.7.07. udarbejdet af planlægger Jesper Dan Jensen og chefkonsulent Alice Storgaard med fokus på pædagogisk koncept metoder, handleplaner,

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro!

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for Børnehuset i Aabybro! Dette er en beskrivelse af, hvad vi som praktiksted kan tilbyde vore studerende og hvilke krav vi stiller til os selv og de studerende.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold.

I Haderslev Idrætsråd er vi meget glade for at samarbejdet med NORDEA, som gør det muligt at prisen også får et økonomisk indhold. Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev september 2012 Årets bredde-idrætsforening Bestyrelsen i HIR har fundet årets bredde idrætsforening. Der var indkommet 13 meget fornemme og velbegrundede indstillinger til

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere