BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO"

Transkript

1 Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ

2 Miljømåling ekstern støj 1 af 42 Revision 1 Dato (revideret d ) Udarbejdet af JDU Kontrolleret af OFK Godkendt af JDU Beskrivelse Miljømåling Ekstern støj Bridgewalking på den Gamle Lillebæltsbro Ref File. LF JDU.docx Rapporten må kun gengives i sin helhed med mindre andet aftales med Rambøll.

3 Miljømåling ekstern støj 2 af 42 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 3 3. Beskrivelse af bridgewalken og omgivelserne Forudsat drift af Bridgewalk 6 4. Vejledende er for støj Vejledende grænseværdier Referencetidsrum er 8 5. Lydudbredelsesforhold og baggrundsstøj 9 6. Anvendte metoder er Meteorologiske forhold Måleforhold og støjkildedata Referenceværdier Lydeffekter MåleResultater Måleresultater Støjens karakter Beregnede støjbelastninger i beregningspunkterne ved start/slut på Jyllandssiden (scenarie 1) ved start/slut på Fynssiden (scenarie 1) ved start/slut på Fyn- og Jyllandssiden (scenarie 1 og 2) Støjdæmpning Støjreducerende tiltag 27 Beregningsbilag: Bilag 1 - Samlet støjbidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Bilag 2 - Enkelt kildebidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Kortbilag: er for facadepunkter samt for beregningspunkter i terræn Støjkort er beregnet for samtidig adgang fra Fyns- og Jyllandssiden Facadestøjkort, hverdag, maksimalniveauer vertikalt i punktet, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, hverdag, stueetage, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, hverdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Udbredelseskort i 1,5 meters højde, hverdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) er for facadepunkter samt for beregningspunkter i terræn Facadestøjkort, lørdag, maksimalniveauer vertikalt i punktet, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, lørdag, stueetage, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, lørdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Udbredelseskort i 1,5 meters højde, lørdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden)

4 Miljømåling ekstern støj 3 af RESUMÉ Rambøll har udført en undersøgelse af støjbelastningen fra aktiviteten Bridgewalk på den gamle Lillebæltsbro. Det er konklusionen, at aktiviteten Bridgewalk på den Gamle Lillebæltsbro ikke signifikant overskrider de vejledende støjgrænser fra virksomheder på hverdage og i weekenden ved det forudsatte aktivitetsniveau. Dette gælder ved start af aktiviteten både fra henholdsvis Fyn og Jylland og ved samtidig aktivitet fra Fyn og Jylland. Dette skyldes udelukkende, at det er aktiviteterne på Jyllandssiden som er afgørende for den støjbelastning, der kan beregnes ved boliger på Jyllandssiden. Der kan for dagperioden på hverdage beregnes støjniveauer på op til 44 db ved nærmeste bolig, med et aktivitetsniveau svarende til én bridgewalk-tur pr. time fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk-ture pr. time fra Fynssiden. Vejledende støjgrænse er til sammenligning 45 db. For lørdag eftermiddag vil der kun vil være mulighed for 2 ture i referencetidsrummet på 4 timer fra Jyllandssiden ved 4 ture samtidige fra Fynssiden, såfremt de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj ikke skal overskrides signifikant. For lørdag eftermiddag kan der beregnes støjniveauer på op til 41 db(a). Vejledende støjgrænse er til sammenligning 40 db. Det er oplyst, at der planlægges med maksimalt 2 ture fra Jyllandssiden på dage i weekenden, hvilket er at betragte som worst case. Vi har på den sikre side forudsat op til 2 ture i hvert referencetidsrum på lørdage, da det ikke er oplyst om turene ligger om formiddagen eller om eftermiddagen. Der er som bilag vedlagt støjkort for den kombinerede anvendelse med Bridgewalk ture fra Fynssiden samtidigt med ture fra Jyllandssiden. Der er vedlagt kort for hverdag samt for lørdag eftermiddag, som er det referencetidsrum i weekenden der giver anledning til det højeste støjniveau. 2. INDLEDNING Den etablerede Bridgewalk på den Gamle Lillebæltsbro er ca. 2 km lang og gør det muligt at gå fra Fyn til Jylland eller omvendt på selve Bridgewalken. Gangbroen er etableret, så det er muligt at starte/slutte på begge sider af broen. På Jyllandssiden har 3 husejere med boliger vest for Bridgewalken klaget over støj fra aktiviteten. Støjen opstår når føringskuglen på sikkerhedslinerne trækkes hen ad skinnen, som fastholder deltagerne til broen. Dette giver anledning til en metallisk lyd, når stålstangen, hvorpå kuglen er monteret kommer i berøring med stålskinnen, som kuglen kører indeni. Der har tillige været klager over støj fra højttaleranlæg, men dette anlæg er erstattet af et samtaleanlæg med headsæt, hvilket angiveligt skulle have løst problemet med støj fra samtaleanlægget. De udførte målinger vedrører således kun støj fra de tekniske løsninger omkring fastgørelse af deltagerne til stålskinnen på gangbroen. Klagerne har medført en midlertidig begrænsning af aktiviteterne fra Jyllandssiden ind til støjproblemet er nærmere belyst. I mellemtiden er der etableret to forskellige dæmpningstiltag på en forsøgsstrækning. Rambøll har i forbindelse med måling af støjbelastning fra den udæmpede skinne også lavet en vurdering af den opnåede dæmpning for de to støjdæmpningsforslag. Dæmpningsforslag er beskrevet yderligere under afsnit 10. Støjen er beregnet ved klagernes boliger. Klagerne er bosat på adresserne Gl. Færgevej 18, Gl. Færgevej 25B samt på Jens Kromanns Vej 24. Derudover er der regnet støj ved boliger på Gl. Færgevej 16 samt fordi det beregnede støjniveau ved disse boliger er højere end niveauet ved klagerne.

5 Miljømåling ekstern støj 4 af 42 Menneskeskabt støj som samtale, råb m.v. i forbindelse med organiseret leg/fritidsaktiviteter er ikke velegnet til regulering med støjgrænseværdier, da støjen ikke er reproducerbar. Denne støj er personafhængig og vil variere fra dag til dag. Det er ikke normal praksis at regulere støj fra leg/fritidsaktiviteter med grænseværdier, men derimod med retningslinjer eller regelsæt der fastsætter tidsrum eller instruks om at udvise hensyn. Støj fra samtale, udbrud, tilråb m.v. indgår derfor ikke i nærværende støjrapport. Forud for bridgewalken instrueres deltagerne i, at de skal udvise hensyn ved færdsel på gangbroen forbi området med boliger. Undersøgelsen er udført som en Miljømåling ekstern støj i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 under certifikat nr BESKRIVELSE AF BRIDGEWALKEN OG OMGIVELSERNE Bridgewalken består i hovedtræk af en ekstra gangbro, som er ophængt på/påboltet den eksisterende brokonstruktion. Fra landfæster og ud til punktet, hvor selve stålbroen starter er bridgewalken placeret under brodækket på den Gamle Lillebæltsbro. Der hvor stålbroen starter er der en trappe, som via en platform og en stige med rygbøjle fører op til en gangbro, som er placeret oven på toppen af stålkonstruktionen på den gamle bro. Figur 1 Trappe og stige ved overgang mellem betonbro og stålbro Ved hvert landfæste er der lavet en afskærmet indgang, som sikrer at bridgewalken ikke benyttes uautoriseret uden for normale åbningstider. Det er ved disse landfæster at turen starter og slutter. For at sikre, at gældende regler for brug af bridgewalken overholdes, skal deltagerne have en sikkerhedsline på, som fastgøres til skinnen lige indenfor indgangen til bridgewalken. Figur 2 sikkerhedsline med føringskugle Figur 3 Stålskinne ved start-/slutpunkt

6 Miljømåling ekstern støj 5 af 42 Bridgewalken tager ca. 2 timer inkl. sikkerhedsinstruktion, omklædning m.v. Der planlægges med op til 150 personer dagligt svarende til 8 ture dagligt alle dage i ugen. Turene gennemføres med hold på ca. 20 personer + guide. Aktiviteten er åben i tidsrummet fra Vi har ved beregningerne taget udgangspunkt i en ganghastighed på 2,5 km/t, svarende til en hastighed på 0,7 meter/sek. Denne hastighed er det man normalt betragter som langsom gang, der bl.a. anvendes ved trafikplanlægning, hvor der bl.a. indgår ældre mennesker og børn. I det konkrete tilfælde er der forudsat langsom gang, fordi det må forventes at deltagerne færdes i roligt tempo, når man går på broen. Sikkerhedssystemet er ret simpelt med en kugle på en gevindstang, som føres ind i slidsen på skinnen der er fastgjort med bøjler til værnet på gangbroen. Ved trapperne er der derudover etableret nogle slidser i skinnen der fungere som faldsikring, hvilket gør at man manuelt skal løfte kuglen op af slidserne med jævne mellemrum. Dette er gjort for at sikre, at man ikke falder længere end til næste hak/slids, hvis man skulle være uheldig at snuble. Disse slidser genererer et højere niveau end den traditionelle vandrette skinne uden slidser. Trappernes placering langt ude over Lillebælt gør dog, at støjen herfra ikke er afgørende for støjniveauet ved boligerne. Støjen på de lodrette stiger er svarende til støjen på det vandrette skinnestykke. De udførte støjmålinger viser, at den betydende støjkilde fra bridgewalk ved boligerne er støj fra kontakt mellem føringsbeslag samt stålskinnen på bridgewalken. Der er kun regnet støj ved landfæstet på Jyllandssiden, idet det er her boligerne er generet af støjen og hvor boliger ligger tættest på bridgewalken. N Klagernes boliger Bridgewalk Figur 4 På uddraget af luftfotoet ses boligerne omkring den Gamle Lillebæltsbro på Jyllandssiden På ovenstående figur ses placeringen af klagernes boliger på henholdsvis Jens Kromans Vej 24, Gl. Færgevej 18 og Gl. Færgevej 25B.

7 Miljømåling ekstern støj 6 af 42 Retning for de forudsatte ruter er angivet herunder: Start/slut fra jyllandssiden Jylland Brotop Start/slut fra fynssiden Brotop Fyn 3.1 Forudsat drift af Bridgewalk Af nedenstående tabel fremgår hvilke forudsætninger for brug af bridgewalking der indgår i beregningerne. Start-/slutpunkt Hverdage kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Start/slut på Jyllandssiden (Scenarie 1) Start/slut på Fynsiden (Scenarie 2) 1 hold pr. time 2 hold/ referencetidsrum 2 hold/ referencetidsrum 2 hold (max 1 tur pr. time) 4 hold pr. time 4 hold pr. time 4 hold pr. time 4 hold pr. time Tabel 1 Forudsat drift af Bridgewalk Der kan ved maksimal drift være 4 hold på toppen af broen samtidigt. Dvs. at maksimalkapaciteten er 1 hold pr. 15 min. på toppen af broen. Der er endvidere også regnet på et scenarie (Scenarie 1 og 2), hvor der både er start fra Jyllands- og Fynssiden samtidigt, altså en kombination af scenarierne i tabel 4. Her er det forudsat at maksimalt 4 hold befinder sig på toppen samtidigt, mens et femte hold kan være på vej ud eller hjem. 4. VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ 4.1 Vejledende grænseværdier Støjgrænserne fastsættes normalt efter områdets faktiske anvendelse. Vi har fundet anvendelsesstatus for området i kommuneplanen, som angiver at området primært anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

8 Miljømåling ekstern støj 7 af 42 Figur 5 Uddrag af zonekort fra Kommuneplanen. I støjmæssig sammenhæng har området E.B.8, som bridgewalken ligger i karakter som et boligområde, åben-lav og tæt-lav. Længere mod vest ligger område E.O.5 til offentlige formål og øst for broen ligger et boligområde E.B.7 som er udlagt til boligformål, åben-lav og tæt-lav. Vi har ved beregningerne forudsat, at der for boligområderne er fastsat støjgrænser svarende til 45/40/35 for henholdsvis dag-, aften- og natperiode. De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder i områdetype 5 fremgår af Tabel 2. Områdebetegnelse Dagperioden Mandag fredag kl Lørdag kl Aftenperioden (og weekend) Mandag fredag kl Lørdag kl Søndag kl Natperioden Alle dage kl Boligområder for åben og lav boligbebyggelse. 45 db(a) 40 db(a) 35 db(a) Støjens maksimalværdi, L Amax, må ikke overstige 50 db(a) Tabel 2 Vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj målt udendørs ved boliger i omgivelserne. erne er angivet som det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau i db, støjbelastningen,. Støjens A-vægtede maksimalværdi med tidskonstant FAST angives som L Amax. Jævnfør Miljøstyrelsen vejledning 5/1984, Støj fra virksomheder. De nævnte støjgrænser er at betragte som vejledende, da det er op til Fredericia Kommune at fastsætte støjgrænser for virksomheden der driver Bridgewalk-aktiviteten, såfremt der klages over støjen fra aktiviteten.

9 Miljømåling ekstern støj 8 af Referencetidsrum er for støj fra virksomheder fastsættes normalt for en række perioder over en uge, f.eks. dagperioden kl på hverdage. For hver periode skal støjen midles (energivægtes) over et såkaldt referencetidsrum, som for fx dagperioden er de 8 timer, hvor der er mest støj. Ugens perioder og referencetidsrum fremgår af Tabel 3. Periode Tidsrum Referencetidsrum Hverdage, mandag fredag og søndag timer Lørdag formiddag timer Lørdag eftermiddag timer Alle dage, aften time Alle dage, nat ½ time Tabel 3. Normale perioder for fastsættelse af grænseværdier for støj. Referencetidsrummet er det tidsrum med mest støj, som støjen skal midles over. For bridgewalken har referencetidsrummene betydning for støjbelastningen, fordi støjen fra aktiviteten ikke er konstant, men varierer alt efter hvor deltagerne befinder sig på broen. Aktiviteten skal være i stand til at overholde grænseværdien for dagperioden på hverdage samt på søndage, og lørdag eftermiddag, hvor støjgrænsen er 5 db lavere end på hverdage. 4.3 er et ved boligerne er repræsenteret ved udvalgte beregningspunkter på facaderne af de bygninger, hvor klagerne bor samt i deres skel. Punkterne er alle beliggende i område E.B.8. Klagerne bor på adresserne: Gl. Færgevej 18 Gl. Færgevej 25B Jens Kromanns Vej 24 Derudover er der placeret supplerende beregningspunkter ved nedenstående adresser Gl. Færgevej 16 erne er placeret ved de mest støjbelastede facader på bygningerne og placeringen fremgår af figur 6.

10 Miljømåling ekstern støj 9 af 42 Figur 6 Oversigtskort med placering af udvalgte beregningspunkter 5. LYDUDBREDELSESFORHOLD OG BAGGRUNDSSTØJ Støjen fra bridgewalk-aktiviteten udbredes primært over blødt terræn og med kort afstand til nærmeste nabobebyggelse. Der er fri lydudbredelse til vest, mens broen delvist skærmer støjen mod øst, syd og nord. På den del af strækningen, hvor man færdes oven på selve stålbroen er der stort set fri lydudbredelse til alle sider. Selve brokonstruktionen indgår i beregningsmodellen, således at eventuelle refleksioner herfra indgår i beregningsresultaterne. Terrænet i området er græsdækket (blødt terræn med haver m.v.) med undtagelse af vejareal, bebyggede arealer og havoverflader som er regnet akustisk hårdt. Den primære baggrundsstøj i området er trafik på broen og de nærmeste veje, banestrækningen, dyreliv (fugle) samt alm. by-relateret støj. I området ved landfæstet på Jyllandssiden var der også baggrundsstøj fra løvtræer i nærtliggende bevoksning. Baggrundsstøjniveauet omkring broen er ikke lavt, men ligger under niveauet for kildestyrkemålingerne, som er udført i meget kort afstand fra kilderne. Der er derfor ikke foretaget korrektion for baggrundsstøj ved bestemmelse af lydeffekten for støjkilderne. Kortlægningen af støj fra aktiviteten er baseret på måling af støj fra de enkelte støjkilder på kort afstand. Måleresultaterne er efterfølgende anvendt til beregning af støjbelastningen i omgivelserne. Beregningsresultaterne er derfor uden påvirkning af baggrundsstøj og resultaterne foreligger umiddelbart som støjniveauer i frit felt, som det er krævet i Miljøstyrelsens vejledninger.

11 Miljømåling ekstern støj 10 af ANVENDTE METODER Målinger og beregninger er udført i henhold til de metoder, der er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Lydeffekten for støjkilderne er fastlagt ved måling af støj fra hver støjkilde. Målingerne er udført i støjkildernes nærfelt. Måleresultaterne er dernæst anvendt til beregning af støjkildernes lydeffekt. De enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i omgivelserne er derefter beregnet. I disse beregninger indgår alle faktorer, der påvirker lydens udbredelse, bl.a. terrænets karakter, afskærmende bygninger og reflekterende flader. Summen af de individuelle bidrag fra hver støjkilde i et beregningspunkt svarer til den samlede støjbelastning fra aktiviteten. Beregningsmodellen er opbygget ved import af digitalt teknisk grundkort fra kortforsyningen 2015 med bygningernes dimensioner mv. Dette grundlag er suppleret med opmålinger på stedet. For bygningsfacader er der forudsat et generelt refleksionstab på 1 db. Støjmålinger er udført med kalibreret udstyr anført i Tabel 4. Instrument Fabrikat Type nr. Serie nr. Lydtrykmåler med mikrofon Sidste kontrol Næste kontrol B&K Akustisk kalibrator B&K Tabel 4 Anvendt måleudstyr Alt anvendt udstyr er kalibreret i henhold til retningslinjerne i certificeringsordningen for udførelse af Miljømåling ekstern støj. Til beregning af støj i omgivelserne er anvendt beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 7.3, opdateret 28. maj er ernes placering fremgår af Figur 6, hvor alle punkterne i skel er placeret 1,5 meter over terræn og de beregnede niveauer er fritfeltsværdier. 6.2 Meteorologiske forhold Fastlæggelse af lydeffektniveauer for anlæggets støjkilder er gennemført ved måling tæt på støjkilderne og derfor udført uden indflydelse af de meteorologiske forhold på måletidspunktet. Ved beregning af støj i omgivelserne forudsætter den anvendte beregningsmetode, at der er svag medvind fra støjkilderne mod beregningspunkterne, svarende til de forhold, der skal være opfyldt ved måling af støj fra virksomheder i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder.

12 Miljømåling ekstern støj 11 af MÅLEFORHOLD OG STØJKILDEDATA Målingerne er udført på henholdsvis 5 og 20 føringsbeslag. Målingerne med 20 føringsbeslag er udført for at kunne afgøre om skinnen sættes mere i svingninger jo flere deltagere, der er på bridgewalken ad gangen. Vore målinger viser, at der er god overensstemmelse mellem måleresultaterne med henholdsvis 5 beslag og 20 beslag. Målingerne med 5 beslag er udført i en afstand på 0,6 meter og er derfor ikke væsentlig påvirket af baggrundsstøjen i området. Vi har anvendt målingerne til kildestyrkebestemmelsen pr. meter stålskinne og efterfølgende korrigeret for antallet ved at lægge 10 db til måleresultatet svarende til 10 x log(10/1)). Dette er under forudsætning af en afstand på 0,5 meter mellem hver af de 20 bridgewalk deltagere. Målingerne er udført ved at sammenbinde føringsbeslagene med ca. 0,5 meters afstand og trække dem hen ad skinnen. På den måde får man støj fra alle beslag med samtidigt og skinnen sættes mest muligt i svingninger. 7.1 Referenceværdier Lydtrykniveau (støjniveau) L PA, angives i db med referencen 20 μpa. Lydeffektniveau (kildestyrke) Lw, angives i db med referencen pw. 7.2 Lydeffekter Lydeffekterne, der er anvendt ved beregningerne, er fastlagt på grundlag af de målte kildestyrker. Kildestyrker er bestemt ud fra nærfeltmålinger og en efterfølgende beregning i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr : "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Ved måling af virksomhedens støjkilder er der anvendt følgende metoder: Kuglemetode Linjekilde Kuglemetoden beskrives ved udtrykket: (helkugle) L WA = L pa + 10 log 4 R 2, hvor L WA = A-vægtet kildestyrke pr. 1/1 oktav [db re 1 pw] L pa = A-vægtet lydtrykniveau pr. 1/1 oktav [db re 20 Pa] R = måleafstand til center af kilden [m] Linjekilde metoden beskrives ved udtrykket: L WA = L pa + 10 log 2 R, hvor L WA = A-vægtet kildestyrke pr. 1/1 oktav [db re 1 pw] L pa = A-vægtet lydtrykniveau pr. 1/1 oktav [db re 20 Pa] R = måleafstand til center af kilden [m]

13 Miljømåling ekstern støj 12 af MÅLERESULTATER 8.1 Måleresultater Måling af støjkildernes lydeffekt blev udført den 28. august Tabel 5 er en oversigt over de beregnede lydeffekter på grundlag af de udførte støjmålinger: Støjkilde Støjkildernes lydeffekt, L wa, i db(a) Samlet Udæmpet skinne på Bridgewalk 93,7 50,8 55,7 62,9 76,3 87,2 88,1 89,5 83,8 Trappe på Bridgewalk 95,8 65,2 68,4 73,6 82,5 91,8 88,8 89,7 85,6 Tabel 5. Oversigt over støjkildernes lydeffekt. Den anvendte ovenstående lydeffekt svarer til Bridgewalk i hold med ca. 20 deltagere ad gangen. Støjkildernes placering fremgår af Figur 7. Jylland Figur 7 3D grafik, hvor støjkilden ses oven på broen samt under brodækket på Jyllandssiden. 8.2 Støjens karakter I forbindelse med udførelse af målingerne blev det konstateret, at støjen fra skinne og sikkerhedsline ikke giver anledning til hørbare impulser eller toner i naboområderne. Niveauerne for beslagene enkeltvis er generelt lave og ved måling med mange beslag samtidigt har støjkilden karakter af en mere jævn og ensartet støj. Da der ved målingerne ikke er konstateret støj, som giver anledning til tydeligt hørbare impulser eller toner i støjen ved naboerne, skal beregningsresultaterne derfor ikke korrigeres med et administrativt tillæg på 5 db for tydeligt hørbare impulser eller toner ved beregning af støjbelastningen ved naboerne.

14 Miljømåling ekstern støj 13 af Den udførte kortlægning af støjbelastningen fra bridgewalken er baseret på målte støjkilder. Det vurderes, at standardafvigelsen på de udført kildestyrkemålinger er 3 db. For en standard kuglemetode vil standardafvigelsen normalt være 2 db. Men her hvor der er tale om simulerede målinger er standardafvigelsen sat til 3 db. Den udvidet er beregnet og fremgår af resultattabellerne. Usikkerheden knytter sig til, at støjkilderne generelt er målt under rimelig gode målebetingelser samt at lydudbredelsen er forholdsvis ukompliceret. Vurderingen af standard er baseret på Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger, Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj fra virksomheder, juli en for hver kilde (σ kil ) er beregnet med SoundPLAN og den udvidede fremkommer ved at indsætte i nedenstående formeludtryk: Den resulterende udvidede δδ rrrrrr = 1,65 σσ rrrrrr, hvor den resulterende standard er σσ rrrrrr = σσ kkkkkk2 + 1,0 2. Den udvidede på selve støjberegningen i SoundPLAN kan jf. referencelaboratoriet sættes til 1 db. Den resulterende udvidede i de enkelte beregningspunkter i terræn og for facadepunkter er angivet i resultattabeller sammen med beregningsresultaterne. en samt den udvidede er beregnet for de aktuelle referencetidsrum for dagperioden, på henholdsvis hverdage, lørdage samt søndage. Usikkerhederne fremgår således af resultattabellerne BEREGNEDE STØJBELASTNINGER 9.1 i beregningspunkterne De beregnede støjniveauer i referencepunkterne, er lig med niveauet, idet der ikke er tillæg for toner eller impulser i støjen. Ved en dokumentation af overholdelse af grænseværdier for støj indgår, at en grænseværdi ikke med sikkerhed anses for før støjbelastningen er lig med eller større end grænseværdien plus en. Det samlede støjbidrag fra bridgewalkens støjkilder er beregnet i udvalgte beregningspunkter på facader og i terræn. erne i terræn er som udgangspunkt placeret ved det nærmeste naboskel i boligområdet i 1,5 meters højde. 9.2 ved start/slut på Jyllandssiden (scenarie 1) Der er i beregningspunkter i terræn og ved facader beregnet følgende støjbelastninger ved start/slut fra Jyllandssiden (samlet støj i skelpunkter fra Bridgewalk). Der er forudsat i alt 8 ture på hverdage samt 2 ture pr. referencetidsrum i weekenden fra Jyllandssiden.

15 Miljømåling ekstern støj 14 af 42 Hverdag kl , beregningspunkter i terræn for hverdage ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 41,4 41 2,1 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 37,3 37 2,0 3,7 45 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 41,2 41 2,1 3,8 45 Nej 1,5 43,4 43 2,1 3,8 45 Nej 1,5 42,7 43 2,1 3,8 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 33,0 33 1,5 3,0 45 Nej Tabel 6 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a) på hverdage ved 1 bridgewalk tur pr. time, (med start/slut på Jyllandssiden.) Hverdag kl , beregningspunkter på facader for hverdage ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 37, ,7 45 Nej 17,8 37, ,7 45 Nej 15,0 41,7 42 2,1 3,8 45 Nej 17,8 42,2 42 2,1 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 35, ,7 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 33, ,7 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 40, ,7 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 35,2 35 2,1 3,8 45 Nej 13,0 40,8 41 2,1 3,8 45 Nej 15,8 41,5 42 2,1 3,8 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 29,4 29 1,6 3,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 33,1 33 1,6 3,1 45 Nej Tabel 7 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a) på hverdage ved 1 bridgewalk tur pr. time, (med start/slut på Jyllandssiden.)

16 Miljømåling ekstern støj 15 af 42 Lørdag formiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 36,0 36 2,1 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 31,9 32 2,0 3,7 45 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 35,8 36 2,1 3,8 45 Nej 1,5 37,9 38 2,1 3,8 45 Nej 1,5 37,3 37 2,1 3,8 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 27,6 28 1,5 3,0 45 Nej Tabel 8 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag formiddag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.) Lørdag formiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 31,5 32 2,0 3,8 45 Nej 17,8 31,7 32 2,0 3,7 45 Nej 15,0 36,2 36 2,1 3,8 45 Nej 17,8 36,7 37 2,1 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 29,8 30 2,0 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 28,4 28 2,0 3,8 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 34,7 35 2,0 3,0 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 29,8 30 2,1 3,4 45 Nej 13,0 35,4 35 2,1 3,4 45 Nej 15,8 36,0 36 2,1 3,3 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 24,0 24 1,6 3,2 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 27,7 28 1,6 3,1 45 Nej Tabel 9 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), lørdag formiddag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.)

17 Miljømåling ekstern støj 16 af 42 Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 38,4 38 2,1 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 34,3 34 2,0 3,7 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 38,2 38 2,1 3,8 40 Nej 1,5 40,3 40 2,1 3,8 40 Nej* 1,5 39,7 40 2,1 3,8 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 30,0 30 1,5 3,0 40 Nej Tabel 10 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag eftermiddag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.) *Der er en ikke signifikant overskridelse på 0,3 db ved Skel mod bro Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 34,0 34 2,0 3,8 40 Nej 17,8 34,1 34 2,0 3,7 40 Nej 15,0 38,7 39 2,1 3,8 40 Nej 17,8 39,2 39 2,1 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 32,2 32 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 30,8 31 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 37,1 37 2,0 3,0 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 32,2 32 2,1 3,4 40 Nej 13,0 37,8 38 2,1 3,4 40 Nej 15,8 38,5 39 2,1 3,3 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 26,4 26 1,6 3,2 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 30,1 30 1,6 3,1 40 Nej Tabel 11 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), lørdag eftermiddag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.)

18 Miljømåling ekstern støj 17 af 42 Søndag kl , beregningspunkter i terræn for søndag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 35,4 35 2,1 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 31,3 31 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 35,2 35 2,1 3,7 40 Nej 1,5 37,3 37 2,1 3,8 40 Nej 1,5 36,7 37 2,1 3,8 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 27,0 27 1,5 3,8 40 Nej Tabel 12 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), søndag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.) Søndag kl , beregningspunkter på facader for søndag ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 31,0 31 2,0 3,8 40 Nej 17,8 31,1 31 2,0 3,8 40 Nej 15,0 35,7 36 2,1 3,7 40 Nej 17,8 36,2 36 2,1 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 29,2 29 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 27,8 28 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 34,1 34 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 29,2 29 2,1 3,8 40 Nej 13,0 34,8 35 2,1 3,0 40 Nej 15,8 35,5 36 2,1 3,5 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 23,4 23 1,6 3,4 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 27,1 27 1,6 3,4 40 Nej Tabel 13 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), søndag ved 2 bridgewalk ture, (med start/slut på Jyllandssiden.) 9.3 ved start/slut på Fynssiden (scenarie 1) Ved bridgewalk fra Fynssiden er afstanden fra støjkilder til beregningspunkterne væsentligt større og de beregnede støjbelastninger og er som følge heraf markant lavere. Det ses samtidigt af

19 Miljømåling ekstern støj 18 af 42 beregningsresultaterne for bridgewalk med start/slut fra Fynssiden, ligger under grænseværdierne for virksomhedsstøj. Der er i beregningspunkter 1,5 meter over terræn og ved facader beregnet nedenstående støjbelastninger ved start/slut fra Fynssiden (samlet støj i skelpunkter fra Bridgewalk). Hverdag kl , beregningspunkter i terræn for hverdage ved bridgewalking fra Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 29,2 29 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 28,7 29 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 29, ,2 45 Nej 1,5 28,4 28 2,9 5,1 45 Nej 1, ,2 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 34,4 34 2,9 5,1 45 Nej Tabel 14 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a) på hverdage ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.) Hverdag kl , beregningspunkter på facader for hverdage ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 29,1 29 2,9 5,1 45 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 45 Nej 15,0 28,9 29 3,0 5,2 45 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 27,7 28 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 27,7 28 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 33,0 33 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 11,9 12 2,9 5,1 45 Nej 13,0 18,5 19 3,0 5,2 45 Nej 15,8 10,1 10 2,9 5,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 31,4 31 2,9 5,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 35,3 35 2,9 5,1 45 Nej Tabel 15 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a) på hverdage ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.)

20 Miljømåling ekstern støj 19 af 42 Lørdag formiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 26,8 27 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 45 Nej 26,3 26 2,9 5,1 Gl. Færgevej 25B, 1,5 45 Nej 26,8 27 3,0 5,2 1,5 45 Nej ,9 5,1 1,5 45 Nej 24,6 25 3,0 5,2 Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 31,9 32 2,9 5,1 45 Nej Tabel 16 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag formiddag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.) Lørdag formiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 26,7 27 2,9 5,1 45 Nej 17,8 26,5 27 2,9 5,1 45 Nej 15,0 26,4 26 3,0 5,1 45 Nej 17,8 26,5 27 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 25,3 25 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 25,3 25 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 30,5 31 2,9 5,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 9,5 10 2,9 5,1 45 Nej 13,0 16,1 16 3,0 5,1 45 Nej 15,8 7,7 8 2,9 5,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 28,9 29 2,9 5,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 32,9 33 2,9 5,1 45 Nej Tabel 17 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), lørdag formiddag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.)

21 Miljømåling ekstern støj 20 af 42 Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 29,2 29 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 28,7 29 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 29,2 29 3,0 5,2 40 Nej 1,5 28,4 28 2,9 5,1 40 Nej 1,5 27,0 27 3,0 5,2 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 34,4 34 2,9 5,1 40 Nej Tabel 18 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag eftermiddag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.) Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 29,1 29 2,9 5,1 40 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 40 Nej 15,0 28,9 29 3,0 5,1 40 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 27,7 28 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 27,7 28 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 33,0 33 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 11,9 12 2,9 5,1 40 Nej 13,0 18,5 19 3,0 5,1 40 Nej 15,8 10,1 10 2,9 5,1 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 31,4 31 2,9 5,1 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 35,3 35 2,9 5,1 40 Nej Tabel 19 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), lørdag eftermiddag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.)

22 Miljømåling ekstern støj 21 af 42 Søndag kl , beregningspunkter i terræn for søndag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 29,2 35 2,1 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 28,7 31 2,0 3,8 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 29,2 35 2,1 3,7 40 Nej 1,5 28,4 37 2,1 3,8 40 Nej 1, ,1 3,8 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 34,4 27 1,5 3,8 40 Nej Tabel 20 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), søndag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.) Søndag kl , beregningspunkter på facader for søndag ved bridgewalking fra Fynssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 29,1 29 2,9 5,1 40 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 40 Nej 15,0 28,9 29 3,0 5,2 40 Nej 17,8 28,9 29 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 27,7 28 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 27,7 28 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 33,0 33 2,9 5,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 11,9 12 2,9 5,1 40 Nej 13,0 18,5 19 3,0 5,2 40 Nej 15,8 10,1 10 2,9 5,1 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 31,4 31 2,9 5,1 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 35,3 35 2,9 5,1 40 Nej Tabel 21 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), søndag ved 4 bridgewalk ture pr. time, (med start/slut på Fynssiden.)

23 Miljømåling ekstern støj 22 af ved start/slut på Fyn- og Jyllandssiden (scenarie 1 og 2) Hverdag kl , beregningspunkter i terræn for hverdage ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 41,7 42 2,0 3,7 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 37,9 38 1,8 3,4 45 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 41,5 42 1,9 3,5 45 Nej 1,5 43,5 44 2,0 3,7 45 Nej 1,5 42,8 43 2,0 3,7 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 36,7 37 1,8 3,4 45 Nej Tabel 22 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a) på hverdage ved 1 bridgewalk tur pr. time med start/slut på Fynssiden og ved 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Jyllandssiden.) Hverdag kl , beregningspunkter på facader for hverdage ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 37,6 38 1,8 3,4 45 Nej 17,8 37,7 38 1,8 3,4 45 Nej 15,0 41,9 42 2,0 3,7 45 Nej 17,8 42,4 42 2,0 3,7 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 35,9 36 1,8 3,4 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 34,8 35 1,7 3,3 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 40,9 41 1,7 3,3 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 35,2 35 2,1 3,8 45 Nej 13,0 40,9 41 2,1 3,8 45 Nej 15,8 41,5 42 2,1 3,8 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 33,5 34 1,9 3,5 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 37,4 37 1,9 3,5 45 Nej Tabel 23 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a) på hverdage ved 1 bridgewalk tur pr. time med start/slut på Jyllandssiden og ved 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden.)

24 Miljømåling ekstern støj 23 af 42 Lørdag formiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 36,5 37 1,9 3,5 45 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 32,9 33 1,7 3,3 45 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 36,3 36 1,9 3,5 45 Nej 1,5 38,2 38 2,0 3,7 45 Nej 1,5 37,5 38 2,0 3,7 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 33,3 33 2,2 4,0 45 Nej Tabel 24 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag formiddag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden. Lørdag formiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag formiddag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 32,8 33 1,7 3,3 45 Nej 17,8 32,8 33 1,7 3,3 45 Nej 15,0 36,7 37 1,9 3,5 45 Nej 17,8 37,1 37 1,9 3,5 45 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 31,1 31 1,7 3,3 45 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 30,1 30 1,6 3,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 36,1 36 1,6 3,1 45 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 29,8 30 2,1 3,8 45 Nej 13,0 35,4 35 2,1 3,8 45 Nej 15,8 36,0 36 2,1 3,8 45 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 30,1 30 2,3 4,1 45 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 34,0 34 2,3 4,1 45 Nej Tabel 25 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag formiddag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden.

25 Miljømåling ekstern støj 24 af 42 Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter i terræn for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 38,9 39 1,9 3,5 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 35,4 35 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 38,7 39 1,9 3,5 40 Nej 1,5 40,6 41 2,0 3,7 40 Nej* 1,5 39,9 40 2,0 3,7 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 35,7 36 2,2 4,0 40 Nej Tabel 26 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), lørdag eftermiddag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden. *Der er en ikke signifikant overskridelse på 0,6 db ved Skel mod bro Lørdag eftermiddag kl , beregningspunkter på facader for lørdag eftermiddag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 35,2 35 1,7 3,3 40 Nej 17,8 35,2 35 1,7 3,3 40 Nej 15,0 39,1 39 1,9 3,5 40 Nej 17,8 39,6 40 1,9 3,5 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 33,5 34 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 32,5 33 1,6 3,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 38,5 39 1,6 3,1 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 32,2 32 2,1 3,8 40 Nej 13,0 37,9 38 2,1 3,8 40 Nej 15,8 38,5 39 2,1 3,8 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 32,6 33 2,3 4,1 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 36,4 36 2,3 4,1 40 Nej Tabel 27 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), lørdag eftermiddag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden.

26 Miljømåling ekstern støj 25 af 42 Søndag kl , beregningspunkter i terræn for søndag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på terræn Højde over terræn Gl. Færgevej 16, skel 1,5 36,4 36 1,8 3,4 40 Nej Gl. Færgevej 18, 1,5 33,2 33 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 25B, 1,5 36,2 36 1,8 3,4 40 Nej 1,5 37,9 38 1,9 3,5 40 Nej 1,5 37,1 37 1,9 3,5 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, skel 1,5 35,1 35 2,5 4,4 40 Nej Tabel 28 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter 1,5 meter over terræn i db(a), søndag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden. Søndag kl , beregningspunkter på facader for søndag ved bridgewalking fra Fyns- og Jyllandssiden i beregningspunkter på facade Kotehøjde 15,0 33,1 33 1,7 3,3 40 Nej 17,8 33,2 33 1,7 3,3 40 Nej 15,0 36,5 37 1,8 3,4 40 Nej 17,8 36,9 37 1,8 3,4 40 Nej Gl. Færgevej 18, 2 16,3 31,5 32 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 18, vest 16,3 30,8 31 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 25B, nord 5,4 36,6 37 1,7 3,3 40 Nej Gl. Færgevej 25B, øst 5,4 29,3 29 2,1 3,8 40 Nej 13,0 34,9 35 2,1 3,8 40 Nej 15,8 35,5 36 2,1 3,8 40 Nej Jens Kromanns Vej 24 9,2 32,0 32 2,5 4,4 40 Nej Jens Kromanns Vej 24, 2 9,2 35,9 36 2,6 4,6 40 Nej Tabel 29 Samlet støjbelastning ved beregningspunkter på facader i db(a), søndag ved 2 bridgewalk ture fra Jyllandssiden og 4 bridgewalk ture pr. time med start/slut på Fynssiden.

27 Miljømåling ekstern støj 26 af 42 Vi har ved støjberegninger regnet på støj fra Bridgewalk med start/slut fra Jyllandssiden (scenarie 1), med start/slut fra Fynssiden (scenarie 2) samt på kombinationen med Bridgewalk fra Jyllandssiden samtidig med Bridgewalk fra Fynssiden (Scenarie 1 og 2). Resultater og er er gengivet for scenarie 1 i tabel 6 13, scenarie 2 i tabel og scenarie 1 og 2 i tabel Støjen er beregnet i beregningspunkter på facader og i terræn. Det er den kombinerede drift (scenarie 1 og 2) med adgang fra begge sider samtidigt, der giver anledning til de højeste støjniveauer og der er for den situation regnet for hverdage samt det mest støjbelastede referencetidsrum i weekenden (lørdag eftermiddag). en på hverdage er også vist på bilag 1. Bidraget fra enkeltkilder på hverdage i de enkelte beregningspunkter fremgår af bilag 2. De beregnede niveauer for støjbelastningen i de relevante beregningspunkter er udført under de forudsatte driftsforhold, der er beskrevet i afsnit 3 og 7. Beregningsresultaterne er sammenlignet med de grænseværdier, der gælder for de enkelte referencetidsrum i dagperioden for henholdsvis hverdage, lørdage og søndage. Det ses af Tabel 22 og Tabel 23, at der ikke forekommer overskridelser af de vejledende støjgrænser på hverdage ved 8 ture/dag fra Jyllandssiden samt 4 ture pr. time fra Fynssiden. For beregninger i weekenden er det oplyst, at der forventes at kunne forekomme op til to ture fra Jyllandssiden i weekenden. Fordi det ikke er oplyst, hvornår turene kan foregå i weekenden har vi taget udgangspunkt i to ture i hvert referencetidsrum i dagperioden på lørdage og søndage. Dette giver i alt to ture lørdag formiddag, to ture lørdag eftermiddag samt 2 ture om søndagen. Lørdag formiddag er grænseværdien svarende til hverdage, mens referencetidsrummet er 1 time kortere (7 timer). På søndage og lørdage efter kl. 14. er grænseværdien 5 db lavere ( =40 db(a)). For lørdag eftermiddag skal støjen midles over et referencetidsrum på 4 timer. Lørdag eftermiddag er derfor den mest kritiske periode, når der forudsættes to ture i hvert referencetidsrum. Støjgrænserne i weekenden er som det fremgår af tabel generelt ikke ved det planlagte aktivitetsniveau ved sammenligning af støjbelastningen med de vejledende støjgrænser. Ved kan der dog for lørdag eftermiddag beregnes en ikke signifikant overskridelse på 0,6 db før afrunding af beregningsresultatet. Dette er dog kun tilfældet, såfremt der gennemføres 2 ture fra Jyllandssiden lørdag eftermiddag. Foretages der kun én tur fra Jyllandssiden lørdag eftermiddag, vil grænseværdien i punktet ikke overskrides. For beregning af støj fra Jyllandssiden alene (scenarie 1) kan der ligeledes beregnes en ikke signifikant overskridelse på 0,3 db før afrunding af beregningsresultatet. Dette er, som for Scenarie 1 og 2, kun tilfældet, såfremt der gennemføres 2 ture fra Jyllandssiden lørdag eftermiddag. Foretages der kun én tur fra Jyllandssiden lørdag eftermiddag, vil grænseværdien i punktet ikke overskrides. En mindre overskridelse på henholdsvis 0,3 og 0,6 db ligger inden for den udvidede på bestemmelse af støjbelastningen på henholdsvis 3,8 og 3,7 og bør således ikke give anledning til yderligere foranstaltninger.

28 Miljømåling ekstern støj 27 af 42 Facadestøjkort med angivelse af de beregnede facadestøjniveauer samt støjudbredelseskort for bridgewalk med start/slut på Fyns- og Jyllandssiden fremgår af vedlagte kortbilag. Der er ikke vist selvstændige facadestøjkort samt støjudbredelseskort for bridgewalk fra Henholdsvis Fynssiden eller Jyllandssiden, da det er støjbelastningen fra den kombinerede anvendelse (scenarie 1 og 2), som giver anledning til de højeste niveauer. 10. STØJDÆMPNING Nedenstående afsnit er ikke en del af den udførte Miljømåling ekstern støj Støjreducerende tiltag For at begrænse støjen fra bridgewalken er der udført forsøg med dæmpningstiltag på en delstrækning. Disse delstrækninger er målt på samme vis som den udæmpede strækning. Generelt er der på strækninger med dæmpningsforslag lagt gummimellemlæg mellem stålskinne og værn. Der er udført 2 forskellige dæmpningsforsalg samt en kombination af begge dæmpningsforslag på en delstrækning. Dæmpningsforslag 1 består i, at der klemmes et glasfiberprofil ind over stålskinnen på de tre lukkede sider. Dette øger egenvægten af profillet, dæmper svingningerne og gør profilet mere lyddødt. Dæmpningsforslag 1: Figur 8 Stålskinne med glasfiberprofil Figur 9 Principskitse dæmpningsforslag 1 Dæmpningsforslag 2 består i fastgørelse af en nylonskinne på kanten af den underste flange i stålprofilet, således at føringsbeslaget kører oven på nylonskinnen i stedet for direkte på stålkanten.

29 Miljømåling ekstern støj 28 af 42 Dæmpningsforslag 2: Figur 10 Principskitse af dæmpningsforslag 2 Målinger i 0,6 meters afstand viser, at der for forslag 1 kan opnås dæmpninger i størrelsesorden 2-3 db og for forslag 2 i størrelsesorden 7-9 db. Der er en vis på disse dæmpninger, idet strækningerne, hvorpå der måles er relativ korte. Strækningen med den kombinerede løsning er så kort, at det ikke er muligt at gennemfører retvisende målinger på denne strækning. Det er dog givet, at den opnåede dæmpning for den kombinerede løsning er bedre end for løsningen med den påklæbede nylonskinne alene. Løsningen med nylonskinnen har den ulempe, at slidsen i profilet generelt bliver lidt smallere end uden dæmpning samt at der ud for fastgørelsesbeslagene for skinnen bliver en lokal forhøjning, som gør at føringsbeslagene til tider hænger lidt fast i føringsskinnen, når man trækker i sikkerhedslinen.

30 Miljømåling ekstern støj 29 af 42 BEREGNINGSBILAG FRA SOUNDPLAN Beregningsbilag: Bilag 1 - Samlet støjbidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Bilag 2 - Enkelte kildebidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Kortbilag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden): er for facadepunkter samt for beregningspunkter i terræn Støjkort er beregnet for samtidig adgang fra Fyns- og Jyllandssiden (scenarie 1 og 2) Facadestøjkort, hverdag, maksimalniveauer vertikalt i punktet, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, hverdag, stueetage, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, hverdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Udbredelseskort i 1,5 meters højde, hverdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) er for facadepunkter samt for beregningspunkter i terræn Facadestøjkort, lørdag, maksimalniveauer vertikalt i punktet, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, lørdag, stueetage, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Facadestøjkort, lørdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Udbredelseskort i 1,5 meters højde, lørdag, (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) Bilag 1 - Samlet støjbidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) er i terræn Betegnelse, 8h db(a) Gl. Færgevej 16, skel 41,7 Gl. Færgevej 18, 37,9 Gl. Færgevej 25B, 41,5 43,5 42,8 Jens Kromanns Vej 24, skel 36,7 Facadepunkter Betegnelse, 8h db(a), stuen 37,6, 1. etage 37,7, stuen 41,9, 1. etage 42,4 Gl. Færgevej 18, 2, stuen 35,9 Gl. Færgevej 18, vest, stuen 34,8 Gl. Færgevej 25B, øst, stuen 40,9 Gl. Færgevej 25B, nord, stuen 35,2 stuen 40,9 1. Etage 41,5 Jens Kromanns Vej 24, Stuen 33,5 Jens Kromanns Vej 24, 2, Stuen 37,4

31 Miljømåling ekstern støj 30 af 42 Bilag 2 - Enkelte kildebidrag i beregningspunkter, hverdag (adgang fra Fyns- og Jyllandssiden) er i terræn Betegnelse Kildetype, 8h db(a) Gl. Færgevej 16, skel Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Ud Line 38,3 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe op Line 15,3 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe ned Line 15,3 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Brotop Line 23,2 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Hjem Line 38,3 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Hjem Line 5,7 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Ud Line 5,7 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Brotop Line 29,2 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe ned Line 5,5 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe op Line 5,5 Gl. Færgevej 18, Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Ud Line 34,1 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe op Line 14,5 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe ned Line 14,5 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Brotop Line 22,4 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Hjem Line 34,1 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Hjem Line 9,2 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Ud Line 9,2 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Brotop Line 28,5 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe ned Line 6,9 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe op Line 6,9 Gl. Færgevej 25B, Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Ud Line 38,1 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe op Line 19,5 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe ned Line 19,5 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Brotop Line 23 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Hjem Line 38,1 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Hjem Line 2,3 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Ud Line 2,3 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Brotop Line 29,1 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe ned Line 1,9 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Trappe op Line 1,9 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Ud Line 40,3 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe op Line 16,7 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Trappe ned Line 16,7 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Brotop Line 22,2 Støjkilde Scenarie 1 udæmpet, Hjem Line 40,3 Støjkilde Scenarie 2 udæmpet, Hjem Line 9,3

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart. E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk

Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart. E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk Bridgewalking Lillebælt Teglgårdsparken 103 5500 Middelfart E-post: knud.jeppesen@middelfart.dk 25-11-2015 Sags id.: 15/7433 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen V. Olesen Vurdering af støjbidrag

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Støj og vibrationer i anlægsfasen Udkast Oktober 2012 Vejdirektoratet Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Lydnotat 3 Version 003

Lydnotat 3 Version 003 Lydnotat 3 Version 003 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: Hoffmann A/S Michel Reffs Projekt: Bardenflethsgade Emne: Støj fra vejtrafik Facadestøjniveau på

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011. Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket Brændselsomlægning Fremtidigt driftsscenarie med spidsbelastningskedler november 2011 Udført for DONG Energy Power A/S AV 1239/11 Rev. 1 Sagsnr.: A581426-02 Side 1 af 10 4.

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Fredag den 18. januar 2013 Borerig II borer ca 25 m.fra støjmåleren i perioder indtil ca. kl. 17 på det nye design MAX støjbelastning: 93.

Fredag den 18. januar 2013 Borerig II borer ca 25 m.fra støjmåleren i perioder indtil ca. kl. 17 på det nye design MAX støjbelastning: 93. MAX" støjbelastning: Den højeste lyd der forekommer på dagen på under ét minut. Den lodrette streg: viser den højeste støj over ét minut den pågældende dag. Den midlede værdi - der må ikke overstige 83

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 13. november 2014 JN/BM/støj fra skatebane.13.11.14 Sag nr. 14.132 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Nordens Plads Skatebane : Vurdering af støjdæmpning med skærm Antal sider: 7 1 Indledning

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 42 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00416 Ref.: BAB/SMA AFGØRELSE i sag om støj fra paintballbane - Åkirkebyvej 138, Rønne Natur-

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Bilag til den indsigelse, som sommerhusgrundejerforeningerne på Samsø har fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen den 27. april 2012.

Bilag til den indsigelse, som sommerhusgrundejerforeningerne på Samsø har fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen den 27. april 2012. Bilag til den indsigelse, som sommerhusgrundejerforeningerne på Samsø har fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen den 27. april 2012. Bilagets formålet: Bilaget dokumenterer, at der fra de i lokalplanen

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Regler om støj fra vindmøller Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen Vindmøller Biopix.dk: N Sloth Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Støjgrænser gene af vindmøllestøj Baggrund for støjgrænser Lavfrekvent støj

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere