EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013"

Transkript

1 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013

2 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Eksamensordningen henvender sig først og fremmest til de studerende, men også til undervisere, sekretærer m.fl. Ordningen revideres løbende i takt med de ændringer af den ene eller den anden art, som uundgåeligt kommer. Den er nederst forsynet med dato for seneste revision. Ordningen findes kun i webudgave. 1. Tilmelding og afmelding 1.1 Tilmeldingsfrister til undervisning og eksamen Den studerende skal tilmelde sig undervisningen, og vil herefter automatisk blive tilmeldt de tilhørende prøver (undtagelser se nedenfor). Den studerende er selv ansvarlig for, at han/hun tilmeldes undervisningen. Undtagelser til undervisningstilmelding På 1. og 2. semester af bacheloruddannelsen bliver den studerende automatisk tilmeldt eksamen, og skal derfor ikke undervisningstilmelde sig. Prøverne på 1. og 2. semester kan i øvrigt ikke afmeldes. De studerende, der skal til re- og sygeeksamen skal ikke undervisningstilmelde sig, men skal direkte eksamenstilmelde sig. Fristerne for undervisnings- og eksamenstilmelding: Efterårssemesteret/Vintereksamen: 15. september-1. oktober Forårssemesteret/Sommereksamen: 15. februar-1. marts Eksamensterminerne er hhv. april-juni og november-januar måned. Enkelte prøver kan dog af praktiske grunde ligge uden for disse terminer. Det er en betingelse for at deltage i eksamen, at den studerende er tilmeldt den/de pågældende prøve(r). Undervisnings- og eksamenstilmelding foretages elektronisk via STADS-selvbetjening på

3 1.2 Dispensation fra tilmeldingsfristerne Tilmeldingsfristen skal overholdes. Dispensation fra fristen kan kun gives af studienævnsformanden for det pågældende fag, og kun hvis der foreligger helt usædvanlige omstændigheder. Begrundet ansøgning om dispensation sendes til studienævnsformanden, som træffer afgørelse i sagen. 1.3 Betingelser for tilmelding Der gælder en række betingelser for, at den studerende kan tilmelde sig og deltage i en prøve. For det første skal man være indskrevet ved den uddannelse eller uddannelsesdel, som den pågældende prøve indgår i. For det andet kan man ikke tilmelde sig og deltage i prøver, såfremt man har eller har haft orlov i det pågældende semester. Der kan ikke dispenseres fra denne bestemmelse. For det tredje er det en betingelse for at indstille sig til en prøve, at man ikke har overskredet det tilladte antal eksamensforsøg, nemlig 3. En tilmelding til et 4. eksamensforsøg forudsætter, at man har søgt studienævnet om dispensation hertil og på grundlag af usædvanlige forhold fået dispensationen bevilliget. 1.4 Eksamensafmelding Afmelding til en prøve skal være fakultetskontoret, alternativt uddannelsessekretæren, i hænde senest kl den 3. hverdag (lørdag ikke medregnet) før prøvens afholdelse/datoen for udlevering af opgaven/datoen for aflevering af den skriftlige rapport mv. Bemærk, at fristen for afmelding til mundtlig prøve i projektrapport eller tilsvarende er den 3. hverdag før datoen for aflevering af den skriftlige rapport mv. og ikke først den 3. hverdag før den mundtlige eksamensdato. Eksamensdato/udleveringsdato/afleveringsdato og dertil hørende afmeldingsfrist er dermed som følger: mandag: frist forudgående onsdag senest kl. 14 tirsdag: frist forudgående torsdag senest kl. 14 onsdag: frist forudgående fredag senest kl. 14 torsdag: frist forudgående mandag senest kl. 14 fredag: frist forudgående tirsdag senest kl. 14. Ved eventuel afmelding til en prøve skal dette ske elektronisk i perioden 15. februar -10. marts hhv. 15. september- 10. oktober via STADS-selvbetjening.

4 Senere afmelding skal også ske via STADS-selvbetjening, hvorved der genereres en automatisk til eksamenskontoret. For sen afmelding tæller som et eksamensforsøg. 2. Prøvebestemmelser generelt Generelle prøvebestemmelser findes i studieordningen og i nogle tilfælde i denne eksamensordning. Således forekommer det, at der udstedes nye overordnede regler, typisk love eller bekendtgørelser, som indvirker på samtlige studieordninger altså både gamle og nye. Dette er tilfældet for nedenstående tre bestemmelser, der således gælder for alle studerende ved fakultetet, uanset starttidspunkt, uddannelse og studieordning. 2.1 Definition på en normalside Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 (typografiske) tegn med mellemrum også kaldet enheder. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord trins-skalaen Pr 1. september 2007 blev 7-trins-skalaen indført som erstatning for 13-skalaen. Se bekendtgørelsen på Dimittender, som i løbet af uddannelsen har fået karakterer efter både 13-skalaen og 7-trins-skalaen, vil på deres eksamensbevis se en kolonne med 13-skala-karaktererne og en kolonne, hvor disse er omregnet til 7- trins-skalaen. Ud for karakterbedømte prøver aflagt den 1. sept eller senere, vil der udelukkende være en karakter fra 7-trins-skalaen. 2.3 Gruppeprøver Der er pr 1. september 2012 kommet nye regler for gruppeprøver. Der foretages en individuel bedømmelse af de(n) studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer, i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og bedømmelsen sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår m.a.o. i det samlede bedømmelsesgrundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den. Se i øvrigt:

5 3. Skriftlige prøver under tilsyn Skriftlige prøver under tilsyn foregår normalt som pc-eksamen. Der henvises til det enkelte studienævns retningslinjer herfor. Såfremt et studienævn har besluttet, at en skriftlig eksamen under tilsyn skal afvikles uden pc, skal fakultetskontoret orienteres herom. På grundlag af de indkomne tilmeldinger planlægger studiet afholdelsen af de skriftlige prøver under tilsyn. Oplysninger om eksamensdatoer og -lokaler fremsendes til Eksamenskontoret, som sørger for at rekvirere tilsynspersonale. Fakultetskontoret skal have besked fra studienævnene om evt. dispensationer, begrundet i handicap eller lignende, til eksempelvis forlænget prøvetid. Sådanne dispensationer skal være meddelt fakultetskontoret senest 14 dage før afholdelsen af den pågældende prøve. Det skal tilstræbes, at eksamener af forskellig varighed ikke afvikles i samme lokale. Eksamensplaner er tilgængelige på studierne. Den studerende har pligt til selv at opsøge informationer om dato, tid og sted for prøvernes afholdelse. 3.1 Eksamensopgaver De opgaver, der stilles til en skriftlig prøve under tilsyn, udarbejdes og kopieres på faget og indsendes/afleveres til fakultetskontoret senest 14 dage før prøvens afholdelse. Opgaverne kopieres i et antal, der svarer til antallet af studerende, der er tilmeldt prøven, plus én opgave pr. bedømmer plus én opgave til fakultetskontoret. Opgaveteksten skal være forsynet med oplysninger om tilladte hjælpemidler samt en nøjagtig information om bilagenes karakter og antal. Sammen med opgavesættet skal fakultetskontoret have besked om navn og telefonnummer på den person, der er udpeget som fagkyndig underviser. Den fagkyndige underviser skal eksempelvis være til stede ved prøvens begyndelse og kunne kontaktes pr. telefon under hele prøven af hensyn til en hurtig afklaring af evt. tvivlsspørgsmål om den stillede prøve samt spørgsmål om forlængelse af prøvetiden som følge af edbnedbrud eller andre forstyrrelser. 3.2 Tilladte hjælpemidler Ved de enkelte prøver under tilsyn er der forskellige regler for, hvilke hjælpemidler der må medbringes. Disse regler fremgår af studieordningen og vil i øvrigt som nævnt ovenfor være anført på opgaveteksten. Når det for en skriftlig eksamen, der afholdes som pc-eksamen, gælder, at alle hjælpemidler er tilladt, betyder det følgende: alle elektroniske og ikke-elektroniske hjælpemidler er tilladt med undtagelse af hjælpemidler, der kan give den studerende direkte kontakt med andre personer. Det er således tilladt at bruge Internettet til at søge information på eksisterende websider, som øvrige studerende også vil kunne tilgå. Men det er ikke tilladt at tage direkte kontakt til andre personer under prøven, og det er derfor

6 forbudt at anvende , chatprogrammer, mobiltelefoner o. lign. Mobiltelefoner skal således slukkes og forblive i den studerendes taske, indtil han/hun har afleveret sin besvarelse og forladt eksamenslokalet. Det er de studerendes eget ansvar på forhånd at orientere sig om, hvilke hjælpemidler der er tilladt ved den pågældende eksamen. 3.3 Prøvens forløb For at sikre at prøven kan starte rettidigt, skal den studerende altid møde ½ time før prøvens officielle starttidspunkt. En skriftlig prøve under tilsyn begynder normalt kl. 9.00, og den studerende vil da skulle møde kl Gyldigt studiekort skal medbringes. Først når alle rettidigt mødte har fået udleveret en opgave, begynder eksamen. Den studerendes taske placeres uden for rækkevidde. Ved ankomst til eksamenslokalet senere end prøvens officielle starttidspunkt vil den studerende ikke få lov til at påbegynde eksamen. Eventuelle studerende, der ikke ønsker at besvare opgaven, må ikke forlade eksamenslokalet før der er gået ½ time af prøvetiden. Under eksamen må den studerende ikke forstyrre eller henvende sig til andre studerende, og han/hun må ikke forlade sin plads uden først at have kontaktet tilsynspersonalet. En studerende, der ønsker at forlade lokalet for at ryge eller gå på toilettet, vil blive ledsaget af en vagt. Hvis der har været tvivl om eller fejl i en opgave, eller hvis der i øvrigt er foregået noget forstyrrende, kan de studerende få ekstra tid til besvarelsen efter den fagkyndige undervisers skøn. Studerende, som afleverer deres besvarelse, før prøvetiden er udløbet for alle studerende i lokalet, kan forlade lokalet, men evt. kladde, udskrift af opgavebesvarelsen, usb-stik m.v. og evt. egen pc må først hentes, når prøvetiden er udløbet for alle studerende i lokalet. Den studerende skal forlade lokalet meget diskret og ligeledes være stille, når han/hun opholder sig på gangen uden for eksamenslokalet. Ved pc-eksamener accepterer den studerende, at brugen af computer under eksamen overvåges i en log-fil, og at det således vil fremgå af denne log-fil, hvilke programmer der har været brugt. Hvis den studerende medbringer egen pc, foregår arbejdet på eget ansvar. Den studerende kan således ikke forvente at få hjælp, hvis noget går galt. Al udskrivning skal foregå på en AAU-printer. Ved brug af egen pc må den studerende ikke pakke sin pc sammen, før eksamen er afsluttet for alle studerende i lokalet. 4. Skriftlige prøver i øvrigt 4.1 Hjemmeopgaver Opgaveteksten til tidsbegrænsede hjemmeopgaver gøres tilgængelig på faget/studiet, evt. elektronisk. Ansvaret for at udlevere eller uploade opgavetekster ligger hos studienævnets sekretariat. Sekretariatet

7 informerer ligeledes enten ved opslag eller elektronisk om tidsfrist for udlevering og aflevering, antal eksemplarer, der skal afleveres, samt hvor disse skal afleveres. Den studerende har pligt til selv at opsøge disse informationer. 4.2 Opbevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelser Studienævnet opbevarer eksamensopgaveteksterne og opgavebesvarelserne indtil efter klagefristens udløb, samt i forbindelse med eventuelle klagesager, indtil disse er afsluttet ved de relevante klageinstanser og resultatet meddelt klageren. Herefter kan besvarelserne makuleres. Specialer og hovedopgaver skal bevares indtil næste aflevering til Statens Arkiver. 5. Mundtlig og kombineret skriftlig/mundtlig eksamen (gruppeprøver) 5.1 Prøver i projekter, emnestudier m.v. Studienævnet fastsætter fristen for aflevering af projektrapporter, emnestudier mv. med henblik på mundtlig prøve heri. Medmindre andet aftales, sender/afleverer studiets sekretariat projektrapporterne til censorerne, således at rapporterne er dem i hænde senest 14 dage før den mundtlige prøves afholdelse. Projektrapporter, emnestudier m.v. kan, med mindre andet fremgår af studieordningen, udarbejdes i et samarbejde mellem to eller flere studerende. Gruppeprøven erstatter de eksisterende prøvebeskrivelser vedrørende projekter i studieordningerne. De er formuleret i de generelle prøvebestemmelser i de enkelte studieordninger og bærer overskrifterne skriftlig prøve, mundtlig prøve eller kombineret skriftlig og mundtlig prøve. I forbindelse med projekteksamen gælder derfor følgende prøveform: En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 429 af 10. maj stk.2) Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den.

8 Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af de/den studerende udarbejdede projektrapport. 5.2 Kandidatspeciale Prøver i kandidatspecialet er pr. 1. september 2012 en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Der udarbejdes ikke specialeudtalelse. Øvrige bestemmelser om udarbejdelse af og prøve i kandidatspecialet findes i den respektive studieordning og i et særskilt notat, som findes på Prøver med forberedelsestid Visse mundtlige prøver er tilrettelagt som prøver med forberedelsestid. Det er studielederen, der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af disse prøver, herunder tilvejebringelse af lokaler, tilsyn med de studerende og kontrol af hjælpemidler. 5.4 Lydoptagelse Lyd- og/eller billedoptagelser under en prøve er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Optagelserne foretages da af universitetet (eksamensbekendtgørelsen af 1. juli 2010, 5, stk.5) 6. Omprøve, sygeeksamen m.v. 6.1 Omprøve Studerende skal have mulighed for at tage en prøve om i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamenstermin. Det er en forudsætning for aflæggelse af omprøve, at den studerende har deltaget i den ordinære prøve uden at bestå denne. Udeblevet tæller ikke som deltagelse. Den studerende har ligeledes ret til at gå til prøve i omprøveterminen, hvis han/hun har været forhindret i at deltage i den ordinære prøve pga. sygdom (dokumenteret ved lægeattest). Har den studerende ikke bestået omprøven som beskrevet ovenfor, skal han/hun have mulighed for at deltage i næste ordinære prøve. Det kan fastsættes i studieordningen, at syge- eller omprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve. Det gælder dog ikke for bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt.

9 Studienævnet fastsætter årligt de to omprøveterminer, som skal være afsluttet (inklusiv bedømmelse) senest med udgangen af hhv. februar og august. Hvis den studerende kun mangler at bestå en enkelt af de prøver, der iht. studieordningen er placeret i den afsluttende eksamenstermin (det kan eksempelvis være på 6. semester af en BA-uddannelse), har han/hun ret til at genindstille sig i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamenstermin. 6.2 Sygeeksamen Studerende, der på grund af sygdom er/har været forhindret i at deltage i den ordinære eksamen, har i stedet ret til at gå op til sygeeksamen (identisk med omprøven beskrevet ovenfor). Det er en betingelse for at indstille sig til sygeeksamen, at der er indgivet lægeattest. Tilmelding til sygeeksamen kan kun ske via mail, enten til studiesekretæren eller til Eksamenskontoret (se mailadresser i afsnit 9). Studerende, der bliver akut syge under prøvens afholdelse, skal indgive lægeattest, som dokumenterer, at den studerende har været syg den pågældende dag. Sker dette ikke, vil deltagelsen i prøven blive regnet som et eksamensforsøg. Den studerende skal henvende sig til lægen senest på eksamensdagen for, at denne iht. reglerne kan udarbejde en sygemelding Dispensationer Studienævnet har i en række tilfælde kompetence til at dispensere fra bekendtgørelsens/studieordningens bestemmelser eller fra de administrative regler omkring eksamen. Der kan eksempelvis være tale om dispensation til et fjerde eksamensforsøg eller dispensation fra bestemmelserne i studieordningen om tilladte hjælpemidler eller prøvens varighed, begrundet i handicap, ordblindhed eller lignende. Sådanne dispensationer fremsendes direkte til den studerende, men med kopi til fakultetskontoret, således at fakultetskontoret er underrettet om og kan tage højde for dispensationen ved eksamensplanlægningen. 7. Eksamensresultater 7.1. Eksamensprotokoller (karakterlister) Umiddelbart efter afholdelse af en mundtlig prøve, hhv. afslutningen af bedømmelsen af en skriftlig prøve, returneres eksamensprotokollerne til fakultetskontoret med henblik på registrering mv. Eksamensprotokollerne skal udfyldes med et resultat for hver studerende, der er bedømt. Der kan være tale om følgende resultater : bedømmelsen bestået/ikke bestået en karakter efter 7-trins-skalaen

10 et Udeblevet et Syg. Der må ikke (eksempelvis når der skal gives bedømmelsen bestået/ikke bestået) bruges gentagelsestegn. Karaktererne 02 og 00 skal altid skrives med foranstillet 0, dvs., at man ikke må nøjes med at skrive 2 og 0. Ved uenighed mellem eksaminator og censor om bedømmelsen anføres den karakter, som iht. Karakterskalabekendtgørelsens 11 er gennemsnittet af de to bedømmelser. Karakterskalabekendtgørelsens 11 lyder: Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem. Stk. 2. Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter. Stk. 3. Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til»bestået«eller»ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende. Eksamensprotokollerne skal være påført navn og dato for bedømmelsen for hver bedømmer. Skriftlige opgaver skal være bedømt senest 4 uger efter prøvens afholdelse; i beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke. For bachelorprojekt og kandidatspeciale skal bedømmelsen dog være offentliggjort senest 2 måneder efter, at projektet/specialet er indleveret; i beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Datoer for offentliggørelse findes på studiernes hjemmesider. De studerende er selv ansvarlige for at holde sig orienteret om, hvornår resultatet af prøven foreligger Bekendtgørelse af eksamensresultater Eksamensresultater kan ses i STADS-selvbetjening, så snart resultaterne er indgået til fakultetskontoret og registreret i STADS-systemet. Der bliver automatisk sendt en mail til den registrerede adresse i STADS, hvor man får at vide, at der er et nyt resultat i STADS. Fakultetskontoret giver ikke telefonisk oplysning til de studerende om eksamensresultater Eksamensklage En klage over en intern eller ekstern prøve indleveres til Det Humanistiske Fakultetskontor senest 2 uger efter resultatet af prøven er bekendtgjort. En klage skal være skriftlig og begrundet.

11 Der henvises i øvrigt til fakultetets retningslinjer for indgivelse og behandling af eksamensklager og anker, der findes på 8. Udskrifter, eksamensbeviser mv Udskrifter Den studerende kan selv indhente en udskrift af sin studiejournal, dvs. en oversigt over, hvilke prøver han/hun har bestået mv., i STADS-selvbetjening. Udskrifterne findes i både en dansk og en engelsk udgave Eksamensbeviser Bevis for bestået bacheloruddannelse udstedes automatisk af Eksamenskontoret og sendes til den studerendes folkeregisteradresse. Bevis for bestået kandidatuddannelse eller masteruddannelse udstedes derimod ikke automatisk, idet Eksamenskontoret skal kende titlen på kandidatspecialet hhv. masterprojektet for at kunne udstede beviset. Når den studerende er færdig med sit kandidatspeciale hhv. masteruddannelse, rekvireres et bevis ved udfyldelse af en særlig blanket, som sendes online eller afleveres på Eksamenskontoret (se afsnit 9). Blanketten findes på For så vidt angår kandidat- og masterbeviser, er det meget vigtigt, at titlen på kandidatspecialet hhv. masterprojektet anføres tydeligt, så fejl på beviserne undgås. Ligeledes udstedes certifikat for beståede uddannelsesdele (fx et tilvalgsfag/sidefag eller en ikke færdiggjort uddannelse) ikke automatisk, da Eksamenskontoret ikke kan vide om og i givet fald hvornår, den studerende ønsker certifikatet. Eksamensbeviserne udstedes på dansk og engelsk. Beviserne skal være den færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Universitetet kan fravige den fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal universitetet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Fakultetskontoret udsteder kun ét originalt bevis på hhv. dansk og engelsk. Såfremt beviset bortkommer eller lignende, vil man kunne få en attesteret kopi heraf. Eksamensbeviser sendes kun til den studerendes folkeregisteradresse. 9. Yderligere oplysninger Spørgsmål, blanketter m.v. vedrørende eksamen kan rettes/sendes til:

12 Det Humanistiske Fakultetskontor, Eksamenskontoret, Kroghstræde 3, rum Mail: Hanne Milano: Brit Guldbæk Bengtson: Bjørn Dan Andersen: Karen Flyvholm: Det Humanistiske Fakultetskontor, den 3. maj 2013

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Dato: 29-04-2015 Sagsnr.: [Sagsnr.] Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet,

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017.

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet pr. 1. februar 2017. Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 29-06-2017 Sagsnr.: 2016-441-00002

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet

Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet ROSKILDE UNIVERSITET Rektor Eksamensordning for uddannelser på Roskilde Universitet DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 13.december 2012 2012-844 Bestemmelserne i denne eksamensordning fastsættes i henhold til

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 31. januar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer BA-uddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de oplyses på selvbetjeningen

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen

Eksamensplan vinter 2011/12. BA-uddannelsen Eksamensplan vinter 2011/12 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Mødetiden til skriftlige prøver er mellem kl. 8.30

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere