Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer og institutioner efter 66, stk.6, 107 og 108 i serviceloven er omfattet af kvalitetsmodellen. I et samarbejde mellem regionerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dokumenter med retningslinjer for, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på boformer og institutioner. Dokumenterne udarbejdes på 2 niveauer: Et fælles regionalt niveau med retningslinjer, der er gældende for alle boformer/institutioner. Et lokalt niveau, der er specifikt tilpasset målgruppen og indsatsen på den enkelte boform/institution. Dette dokument udgør Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for kvalitetsmodellens standard for forebyggelse af overgreb.

2 Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal retningslinje Titel: Retningslinje for: A. Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene med udgangspunkt i målgruppen arbejder med at forebygge konfliktoptrappende adfærd og overgreb. B. Retningslinjer for, hvordan det sikres at medarbejdere og borgere udviser respektfuld adfærd overfor hinanden. C. Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene arbejder med risikovurdering, herunder inddragelse af viden fra interne og eksterne samarbejdspartnere. D. Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene følger op på overgreb og voldsomme hændelser. E. Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene gennemfører analyser og sikrer læring af de passerede hændelser. Anvendelsesområde: Specialbørnehjemmene Standard: Forebyggelse af overgreb. Gældende fra: 1. januar 2016 Målgruppe: Alle medarbejdere på Specialbørnehjemmene, der i praksis arbejder med børnene/de unge. Arbejdsmiljøgrupperne og ledelse har et skærpet ansvar for retningslinjen. Udarbejdet af: Arbejdsmiljørepræsentanter, konflikthåndteringsvejledere, afdelingsledere og viceforstander Revision senest: Der tages stilling til dokumentets indhold i forbindelse med kvalitetsovervågning i Godkendt af: Forstander, juli 2018 Revisionsansvarlig: Revideret juli 2018 af viceforstander 2

3 Formål Formålet med retningslinjen er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb både i og udenfor medarbejderens arbejdstid. Ved Specialbørnehjemmene arbejder vi med forebyggelse og håndtering, hvis overgreb alligevel finder sted. Retningslinjen bidrager til systematisk opfølgning, hvor vi først gennem analyse, siden læring og formidling bliver klogere i forhold til at forebygge overgreb. Specialbørnehjemmene arbejder ud fra følgende definition: Overgreb er handlinger eller adfærd, som kommer til udtryk via fysisk eller psykisk vold og krænkelser, trusler om vold og seksuelle krænkelser. Det forstås som overgreb, uanset om handlingen eller adfærden er bevidst eller ubevidst. I det følgende beskrives Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for arbejdet med forebyggelse af overgreb. A: Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene med udgangspunkt i målgruppen arbejder med at forebygge konfliktoptrappende adfærd og overgreb. Viden om tilgange, procedurer og retningslinjer På Specialbørnehjemmene arbejder vi ud fra Specialsektorens værdier og strategi for forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold. Voldsforebyggelsesindsatsen baseres på et positivt menneskesyn og tro på, at alle gør det bedste, de formår. Alle mennesker rummer en positiv kerne og et potentiale, der kan vækkes og udvikles med den rette form for støtte og faglighed. Det teoretiske fundament bygger på teorien omkring low arousal tilgangen, hvor der i konflikthåndteringskonceptet arbejdes med basale principper; stressforståelse og viden om affektsmitte med udgangspunkt i det enkelte barn/unge. Desuden fokus på begreber som relation i et neuropædagogisk perspektiv, herunder arousal og affekters betydning i det pædagogiske møde og den daglige praksis. Grundlæggende viden om stress og belastningsfaktorer for barnet/den unge og situationsbestemte omstændigheder som udløser en uhensigtsmæssig adfærd. Ud fra tankerne om ikke-konfrontation og mindsteindgrebsprincippet undervises medarbejderne i forskellige fastholdelses- og frigørelsesgreb samt bevidsthed omkring kropslige signaler i mødet med barnet/den unge. Konflikthåndteringsvejlederne er ansvarlige for undervisningen. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og pædagogisk handling og skal begrænses til det absolut nødvendige. I forbindelse med rekruttering af medarbejdere bliver der i stillingsopslag og ved ansættelsessamtaler informeret om, at der på afdelingen er risiko for trusler og vold, og at der ud fra tilgangen low arousal arbejdes med forebyggelse af vold. Uddannelse På de afdelinger, hvor der kan forekomme overgreb er der uddannet konflikthåndteringsvejledere. Konflikthåndteringsvejlederne deltager i Specialsektorens kursusforløb. 3

4 På Specialbørnehjemmene deltager alle nyansatte og vikarer i et introprogram. En del af introprogrammet omhandler konflikthåndtering med afsæt i det teoretiske fundament om low arousal, fastholdelses- og frigørelsesgreb og introduktion til arbejdsmiljø. Det fremgår af den enkelte medarbejders introskema, hvornår den enkelte er blevet introduceret. Dette er gældende for de afdelinger, hvor det skønnes relevant i forhold til målgruppen. Konflikthåndteringsvejlederne er ansvarlige. To gange årligt er konflikthåndtering et tema på personalemøderne. Ved ændringer og opdateringer af procedurer og retningslinjer om f.eks. at handle anderledes i praksis, vil der blive informeret på såvel Bosted, mail, referater fra arbejdsmiljømøder, teammøder, personalemøder, vikarmøder samt i daglig praksis. Afdelingsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og konflikthåndteringsvejledere er ansvarlige for dette. For at være opdateret om den nyeste viden inden for voldsforebyggelse deltager konflikthåndteringsvejlederne 1 gang årligt i regionens opfølgningsdag. 1 gang årligt afholdes der møde for Specialbørnehjemmenes konflikthåndteringsvejledere med det formål at give fælles sparring, vidensdeling, sikre ensartethed i introforløbet til nye medarbejdere m.v. Derudover deltager arbejdsmiljørepræsentanter og afdelingsledere i relevante temadage omkring emnet. Konflikthåndteringsvejlederne er sammen med afdelingslederne ansvarlig for to gange årligt at afholde opfølgning på konflikthåndtering. Dette fremgår af afdelingens årsplan. Retningslinjer for lokale vejledere i voldsforebyggelse og konflikthåndtering i Specialsektoren Afdelingslederne er uddannet i debriefing via regionen. Debriefing fra ledere: Ved behov har den relevante afdelingsleder ansvar for at sikre, at den enkelte samt andre eventuelle involverede, tilbydes debriefing. Debriefing er en samtale, som kan være med til at bearbejde en belastende oplevelse hos en medarbejder/gruppe. Fordelene ved debriefing er: At den bevarer arbejdet med problemet på arbejdspladsen. At den styrket: en fælles bearbejdning af problemet. At den skaber fælles læring. At den omfatter flere på arbejdspladsen og derved virker forebyggende. Debriefingen skal gerne finde sted ret kort tid efter hændelsen, men ikke umiddelbart efter hvor de involverede er i en choktilstand og ikke i stand til at bearbejde indtrykkene. Det er ideelt, hvis samtalen kan finde stede mellem en og fem dage efter. Debriefing erstatter ikke individuel krisehjælp, men skal ses som et supplement Overfaldsalarm På de afdelinger, hvor det er vurderet, at der er risiko for trusler og overfald forefindes der et alarmsystem. På disse afdelinger forefindes der en fast procedure for alarmsystemet og alarmering. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant er ansvarlig for denne procedure. Proceduren skal som minimum indeholde introduktion til alarmsystemet, procedure for alarmering samt afprøvning af alarmerne i de enkelte vagtlag. Ligeledes forefindes der på den enkelte afdeling en klar procedure for, hvorledes der handles i praksis, hvis alarmen aktiveres. 4

5 Undervisning/kendskab til overfaldsalarm og procedure sker i forbindelse med introprogram for nye medarbejdere. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant er ansvarlig for dette. Ved evt. ændringer og opdateringer af proceduren vil der blive informeret på Bosted, mail, referater fra arbejdsmiljømøder, teammøder, personalemøder, vikarmøder samt i daglig praksis. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant er ansvarlig for dette. Tilrettelæggelse af arbejdet På de enkelte afdelinger planlægges arbejdet med udgangspunkt i en risikovurdering. F.eks. kan der i forbindelse med alene-nattevagter iværksættes tiltag som f.eks. sovende nattevagt eller en ekstra nattevagt, hvis det vurderes, at der er forhøjet risiko for trusler og vold. Indretning og påklædning På den enkelte afdeling udarbejder afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant en risikovurdering i forhold til indretningen. F.eks. ved at indrette uden pyntegenstande, der kan anvendes som kasteskyts. Derudover indrettes køkkenet hensigtsmæssigt med f.eks. plastikservice og lås på knivskuffer. For at forebygge risikoen for overgreb i forhold til de fysiske rammer laver afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant en risikovurdering af bygningen. Derved er den enkelte medarbejder bekendt med sikre rum og flugtveje. Den enkelte medarbejder skal følge afdelingens beskrevne retningslinje for påklædning og brug af smykker. F.eks. ikke at anvende tørklæder i arbejdet, at der skal anvendes sko, der sidder fast på foden samt tøj i materialer, der ikke kan blive farligt, hvis der f.eks. rykkes fast i en trøje. Denne retningslinje er en del af introprogrammet for nyansatte. B: Retningslinjer for, hvordan det sikres, at medarbejderne og borgere udviser respektfuld adfærd overfor hinanden Arbejdet med værdier kan ikke sættes på en formel og betydningen af respektfuld adfærd kan ikke oversættes til bestemte handlinger. Det vigtige er derfor at reflektere over, hvordan respektfuld adfærd kommer til udtryk i praksis og i forhold til de enkelte børn/unge. Det positive menneskesyn og Specialbørnehjemmenes lokale værdier danner grundlag for en respektfuld adfærd. Specialbørnehjemmene har løbende opmærksomhed på værdierne i praksis, herunder respektfuld adfærd mellem børn/unge og medarbejdere. Det betyder, at der i daglig praksis ved dialog med kolleger samt ved beskrivelser på Bosted reflekteres over respektfuld adfærd. Derudover prioriteres, at der på personalemøder og supervision tales etik og respektfuld adfærd. I hverdagen arbejdes der med at imødekomme det enkelte barns/unges ønsker og udvise respektfuld adfærd. I barnets/den unges individuelle plan er det beskrevet, hvorledes der arbejdes med indflydelse på eget liv med udgangspunkt i barnets/den unges og forældremyndighedsindehaverens ønsker samt kommunens handleplan. 5

6 C: Retningslinjer for, hvordan Specialbørnehjemmene arbejder med risikovurdering, herunder inddragelse af viden fra interne og eksterne samarbejdspartnere Indskrivning På Specialbørnehjemmene er det viceforstander og socialfaglig konsulent, der har første kontakt ved henvendelse fra en kommune omkring et nyt barn/ung. Ved denne første kontakt og matchning vil der bl.a. blive spurgt ind til barnets/den unges adfærd. Når barnet/den unge visiteres til Specialbørnehjemmene vil det være igennem dialog med kommune, forældre og andre relevante samarbejdspartnere. Der vil blive udvekslet oplysninger med det mål at have et fyldestgørende billede af barnet/den unge og risiko for trusler og overgreb. Systematiske værktøjer Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet og oprettet en generel APV for problemskabende adfærd samt at disse løbende evalueres og revideres. APV en er et dynamisk redskab, som løbende revideres og opdateres med det sigte, at indsatsen er målrettet. Til udarbejdelsen af APV en inddrages medarbejdere således, at der fremkommer flest mulige perspektiver og løsninger. Der udarbejdes risikovurdering for barnet/den unge, der giver overblik over, hvor og hvornår risikoen er til stede. Det kan derved blive muligt at forudsige nogle konflikter og konfrontationer mellem barnet/den unge og de øvrige børn/unge samt personalet. Der skal anvendes metoden rød-gul-grøn. Disse findes i materialet Risikovurdering en introduktion fra Risikovurderinger er et dynamisk redskab, som løbende revideres. Kontaktteam er ansvarlig for dette. Risikovurderinger udarbejdes IT-baseres og scores heri. Vidensdeling om daglig praksis Med udgangspunkt i den daglige risikovurdering, iagttagelser og samspil med børnene/de unge noteres der på Bosted. Derudover afholdes der overlap fra det ene vagtlag til det andet, hvor risikoen skriftligt overleveres. Derudover afholdes der jævnligt teammøder, personalemøder og supervision, hvor der er basis for vidensdeling og refleksion i forhold til det daglige arbejde. På Specialbørnehjemmene forekommer der alene-arbejde, hvor en medarbejder varetager kontakten til børnene/de unge på egen hånd og samtidig er uden for alarmens rækkevidde. Dette vil kunne forekomme, når en medarbejder er ude af huset med et barn/ung. Inden medarbejderen tager ud af huset, laves der en risikovurdering af opgavens karakter, og om det er muligt at tage alene med barnet/den unge. I de tilfælde, hvor der vurderes, at det er forsvarligt at tage alene ud af huset med barnet/den unge er det besluttet, at medarbejderen altid har en mobiltelefon med sig, så det er muligt at ringe tilbage til afdelingen ved akut opstået behov for hjælp. Hvis det vurderes, at det ikke er sikkert, at en medarbejder tager alene med et barn/ung f.eks. til tandlæge, planlægges der med, at der er to medarbejdere, som følger barnet/den unge eller aktiviteten kan afmeldes. 6

7 På de afdelinger, hvor nattevagten har alene-arbejde, laves der en lokal beredskabsplan på, hvordan nattevagten skal agere ved behov for hjælp. Derudover laves der løbende risikovurdering af de enkelte børn og unge, der bor på afdelingen. Hvis/når der vurderes forhøjet risiko i nattetimerne, tages der stilling til, om der skal være to nattevagter tilstede eller der tages andre initiativer. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant er ansvarlige for dette. D: Retningslinjer for hvordan Specialbørnehjemmene følger op på overgreb og voldsomme hændelser Borger begår overgreb mod medarbejder Når et barn/ung begår overgreb mod en medarbejder, registreres episoden inden for 24 timer på skemaet Anmeldelse af arbejdsulykke. Efter udfyldelses af skemaet sendes det pr. mail til afdelingslederen, hvorefter den behandles i den lokale arbejdsmiljøgruppe. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant analyserer ulykken, sammenholder den med de forebyggende indsatser, der er iværksæt og vurderer der ud fra, om der skal sættes yderligere tiltag i gang. Hvis dette er tilfældet, er det afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant, der er ansvarlige for at iværksætte disse. Arbejdsulykker med en påvirkningsgrad på 6-10 anmeldes på skemaet for anmeldelse af arbejdsulykker. Skemaet findes på Bosted og personalenet.rn.dk og sendes til afdelingens arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen behandler arbejdsulykken, og videresender denne til Fællesfunktionens sekretær, som registrerer den i SafetyNet inden for 6 dage. Arbejdsulykker med en påvirkningsgrad på 1-5 registreres i skemaet Intern registrering af fysisk og psykisk vold. Genvej til skemaet findes på Bosted. Arbejdsmiljøgruppen vurderer løbende, om der er tendenser i de interne registreringer, der kræver en handleplan. Tilkaldevikarer kan ikke tilgå skemaet digitalt. Derfor skal tilkaldevikarer udfylde skemaet manuelt og sende dette til Am-grupper, der sikrer digital indberetning. Specialsektorens retningslinje om krisepsykologhjælp Specialsektorens vejledning om krisehjælp Arbejdsrelateret overgreb uden for arbejdstiden. Et skel mellem privatliv og arbejdsliv. Der er ingen personaler, der udgiver sit eget og andres private tlf. nr., adresser og andre personfølsomme oplysninger. Vi anbefaler, at ingen medarbejdere omgås med pårørende til børnene/de unge eller børnene/de unge på de sociale medier for at undgå overgreb udenfor arbejdslivet. Der informeres ved indskrivningsmøderne om, hvordan vi skelner mellem arbejdsliv og privatliv, og bl.a. derfor ikke kan være venner/omgås med børnene/de unge samt deres pårørende på nettet. Hvis et barn/ung eller pårørende begår overgreb mod en medarbejder udenfor arbejdstiden, skal medarbejderen kontakte nærmeste leder. Lederen har ansvaret for, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret og individuel vurdering af, om politianmeldelse skal foretages eller undlades. Hvis nærmeste leder ikke mener, at der er grundlag for en politianmeldelse, har medarbejderen altid selv ret til at lave en anmeldelse. 7

8 Af hensyn til evt. efterforskning skal anmeldelsen foretages inden for 24 timer, og af hensyn til erstatning, skal anmeldelsen foretages inden for 72 timer. Medarbejderen er selv ansvarlig for at få indhentet lægeerklæring. Ledelsen skal inddrage berørte medarbejdere, inden der træffes en beslutning om anmeldelse eller undladelse af anmeldelse. Fravigelse af politianmeldelse: Når der skal tages stilling til, om der er en særlig grund til at undlade at indgive politianmeldelse, kan følgende elementer inddrages: - Tungtvejende pædagogiske grunde. - Udøveren har en diagnose, som tilsiger, at straf ikke har noget formål. - Forurettedes stærke modvilje imod indgivelse af politianmeldelse. - Det er meget tvivlsomt, at der er tale om en strafbart forhold, som vil få retslige følger. Derudover er det Specialsektorens retningslinjer for Politianmeldelse af overgreb samt retningslinje for krisehjælp, der følges. Retningslinjer for politianmeldelse af overgreb borger mod medarbejder Specialsektorens vejledning om krisehjælp Borger begår overgreb mod borger Når et barn/ung begår overgreb mod et andet barn/ung, registreres episoden på Bosted i skemaet overgreb borger/borger. Medarbejderne sender indberetningsskemaet til nærmeste leder til påtegning og evt. kommentarer. Nærmeste leder orienterer via mail socialfaglig konsulent om, at indberetningsskemaet er udfyldt og godkendt. Den socialfaglige konsulent giver sparring i de tilfælde, hvor det vurderes relevant. Vejledning i dokumentation af overgreb borger mod borger Medarbejder begår overgreb mod borger Forstanderen kontakter sektorledelsen, HR og politiet, hvis der er mistanke eller viden om en medarbejders overgreb mod et barn/en ung. Forstanderen eller afdelingslederen debriefer berørte medarbejdere. Specialsektorens retningslinje ved viden eller mistanke om medarbejders overgreb Borger begår overgreb mod omgivende samfund - f.eks. hærværk Hvis et barn/ung indskrevet på fast plads begår hærværk imod det omgivende samfund, vil det være afdelingslederens ansvar at tage kontakt til forsikringskontoret. I tilfælde af et aflastningsbarn begår hærværk imod det omgivende samfund, tages der kontakt til forældremyndighedsindehaverne. 8

9 E: Retningslinjer for, hvordan tilbuddet gennemfører analyser og sikrer læring af de passerede hændelser Analyse, evaluering og formidling Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant laver en analyse af arbejdsulykker i safetynet (system til elektronisk indberetning af arbejdsskader) med det formål at uddrage læring og forebygge overgreb. Afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant kan inddrage relevante aktører, f.eks. skadelidte og eksterne faglige konsulenter. Den læring, nye tiltag og evt. ændring af praksis afdelingsleder og arbejdsmiljørepræsentant kommer frem til, formidles på personalemøder, Bosted, arbejdsmiljøreferater og i daglig praksis. Dokumentation Det er forstanderens ansvar at sikre, at tilbuddet dokumenterer arbejdet med kravene i den lokale retningslinje. Afdelingsleder, arbejdsmiljørepræsentant og konflikthåndteringsvejleder på den enkelte afdeling har et skærpet ansvar for dette. Referencer Lov om arbejdsmiljø. LBK nr af 07/09/2010 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. BEK nr. 559 af 17/06/2004 Arbejdstilsynet vejledning om vold (D.4.3.3) Vejledning fra danske regioner vedr. vold, mobning og chikane Vold som udtryksform (indeholder folderen Risikovurdering et bidrag til voldsforebyggelse, hvor trafiklysmetoden og mestringsskemaet er beskrevet) Videnscenter for arbejdsmiljø Elvén, Bo Heilskov: Low arousal konflikthåndtering uden konfrontation, Köpenhamn 2013 Socialstyrelsen: kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Regionens og Specialsektorens dokumenter Værdi- og strategipapir i forhold til den fremtidige voldsforebyggelsesindsats Region Nordjyllands retningslinje for forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret vold, trusler og traumatiske oplevelser i og uden for arbejdstiden Specialsektorens idégrundlag 9

10 Definition af begreber Socialtilsynets brug af begreber Når Socialtilsynet anvender begreberne beredskabsplaner eller retningslinjer efterspørger de både, hvordan det enkelte tilbud forebygger og håndterer overgreb. Uanset hvilket begreb Socialtilsynet anvender, spørger de efter det samme. Fysisk vold Slag, spark, nap, rifter, fastholden, skub, bid, knivstikkeri, isolation, ildspåsættelse og mord. Psykisk vold Grimasser, spyt, nedstirre, ukvemsord, tilråb, trusler, ydmygelser, forhånelse, isolation, beskyldning, ignorering, ildspåsættelse, indtrængen på private områder, chikane, mobning, tyveri. Seksuelle krænkelser Blottelser, befamling, slag, voldtægt og chikane. Trusler om vold Trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger, trusler via sociale medier eller . Arbejdsrelateret vold Ved arbejdsrelateret vold forstås, at borgere udsætter medarbejdere for angreb mod legemet, fremsætter trusler eller udøver anden krænkende adfærd, herunder chikane. Borgere skal i Arbejdstilsynets forståelse forstås som patienter, beboere, kunder, pårørende, brugere og indsatte. I Specialsektoren anvender vi betegnelsen arbejdsrelateret overgreb eftersom vi definerer overgreb, som handlinger, hvorunder fysisk vold, psykisk vold, trusler om vold og seksuelle krænkelser hører under. Alenearbejde Alenearbejde betyder, at en medarbejder er alene i en arbejdsproces med at varetage kontakten til borgere. Retningsgivende dokumenter Kvalitetsmodellens standarder stiller krav om, at der udarbejdes retningsgivende dokumenter. Dette er en samlet betegnelse for de forskellige typer af beskrivelser af arbejdsgange med videre, der giver retning for det daglige arbejde på tilbuddene. Retningsgivende dokumenter kan således bestå af vejledninger, procedurer og retningslinjer, der er udarbejdet på regionalt eller lokalt niveau. 10

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Forebyggelse af overgreb

Forebyggelse af overgreb Marts 2019 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 2.2 - Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.6 Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1

Forord. Udarbejdet: Maj Side 1 Forord I Fredensborg Kommune skal det være sikkert og trygt at arbejde. Fredensborg Kommune har nul-tolerance overfor vold og trusler om vold mod kommunens ansatte. Selvom statistikkerne over arbejdsulykker

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale, sociale tilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Forebyggelse af overgreb

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Forebyggelse af overgreb 1. april 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Forebyggelse af overgreb Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø

Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Lokal retningslinje for Kvalitetsmodellens standard for Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale, sociale tilbud

Læs mere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Temadag for AMR & TR SL d. 1.11.2018 Kristina B. Sørensen, Inger Petersen og Gitte Leve Clausen Projekt styrket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018

Indhold. Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse. 20. april 2018 Nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på bosteder for hjemløse Konference den 19. april 2018, Odense Congress Center Indhold 1. Baggrund, politisk opdrag 2. Formål,

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale tilbud

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens kommunikative ressourcer

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Maj 2015 Vejledning til, hvordan specialområdet kan arbejde med fælles regionale retningslinjer Dansk Kvalitetsmodel (DKM) Dansk Kvalitetsmodel

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplanen omhandler arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med fysisk

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser

Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af magtanvendelser Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for forebyggelse og håndtering af Resume over arbejdsgangene vedr. forebyggelse, indberetning og opfølgning af Forebyggelse, indberetning og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kort og klart Viden til gavn

Kort og klart Viden til gavn Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse Kort og klart Viden til gavn INDHOLD Introduktion til retningslinjerne... 3 1. Forebyggelse af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Debriefing - når skaden er sket? v/firkløverskolen Viceskoleleder Lene Hyldborg-Thomsen og Skoleleder Wivi Hoijer

Debriefing - når skaden er sket? v/firkløverskolen Viceskoleleder Lene Hyldborg-Thomsen og Skoleleder Wivi Hoijer Debriefing - når skaden er sket? v/firkløverskolen Viceskoleleder Lene Hyldborg-Thomsen og Skoleleder Wivi Hoijer I vurderingen af de forhold, der har indvirkning på løsningen af den pædagogiske opgave,

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for: Standard 1.5 Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Revideret 22.02.18 Retningslinjer for håndtering af trusler,

Læs mere

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv.

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Voldspolitik for Hovedgård Skole På Hovedgård skole vil vi gerne forhindre at vold forekommer, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere