Anmeldt af Jacob L. Mey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt af Jacob L. Mey"

Transkript

1 Thomas Harder. Mellem to sprog: Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet ss. Kr Anmeldt af Jacob L. Mey Byggende på sine erfaringer som litterær oversætter gennem 30 år, konferencetolk gennem 20 og ikke mindst et 50-årigt liv som tosproget har Thomas Harder skrevet en læseværdig og vægtig bog, hvori han sætter sine erfaringer ind i en større sammenhæng af kulturel, oversættelsesmæssig, undervisningsrelateret og ikke mindst politisk art. For nu med det samme at lægge kortene på bordet: både forfatteren og nærværende anmelder bekender sig til prædikatet 'tosproget', om end ikke i samme omfang. Harder er født og opvokset i en familie, hvor to sprog (dansk og italiensk) blev talt til daglig (dog ikke af alle til alle på samme vis og i samme udstrækning); jeg kom til Danmark som ung mand midt i tyverne og begyndte straks på en metamorfose, som indebar at jeg sagde farvel til alt det tidligere lærte og startede et nyt liv i det land, som jeg straks havde taget til mig som mit nye fædreland. De første år nægtede jeg sågar at tale hollandsk med nogen eller læse noget som helst på dette sprog; til gengæld gik jeg igennem en selvbestaltet genopdragelse, hvor jeg tilegnede mig alt det læsestof, som jeg formodede en ung dansk mand på min alder måtte have været udsat for: fra sagaerne til Jammers Minde, fra Flemming og Kvik til Klaus Rifbjerg og Tove Ditlevsen, fra Hjortens Flugt til Jakob Knudsen og Jacob Paludan og så fremdeles med dansk geografi, historie, religion og de andre dele af den offentlige kulturbevidsthed. At jeg i tillæg blev to- (eller endog tre-)sproget kom sig af at jeg på et tidligt tidspunkt begyndte at interessere mig for Norge, blev gift dér og stiftede en familie, hvor norsk blev hjemmesproget. Da 129

2 vi så flyttede fra Norge til USA i tresserne, blev engelsk en naturlig bestanddel af familiens sproginventar noget som det fortsatte med at være, da vi i begyndelsen af halvfjerdserne vendte tilbage til Danmark med hele vores nu faktisk tresprogede familie (hollandsk blev der dog aldrig tale om i mere end bogstavelig forstand). Alt dette gør, at jeg kan udøve mit anmelderhverv (selv om jeg ikke er uddannet sprogpædagog eller andetsprogsteoretiker) med en vis indforståelse, både hvad angår tosprogethedens problematik og de fordele og ulemper, der knytter sig til en tosproget tilværelse for ikke at tale om andre emner som sprogpolitik, de samfundsmæssige og undervisningsrelaterede aspekter ved sprogkontakt og -konflikt, samt de udfordringer, som følger af det at befinde sig i krydspunktet mellem forskellige kulturer, ikke mindst deres litterære manifestationer. Alle disse emner diskuterer Thomas Harder i sin bog på eksemplarisk vis, og han krydrer sine overvejelser med mange tilbageblik på sit virke som oversætter og tolk tilbageblik, hvori der indgår et væld af personlige erindringer og ofte meget underholdende anekdoter. Titlen på bogen hentyder til et problem, som jeg blev mig meget bevidst, da jeg kom hjem til Danmark efter seks år i Norge og et ditto antal i USA. Problemet kan med forfatterens ord udtrykkes som følger: hvordan kan det være, ''at det før så uskyldige danske ord 'tosproget' i modsætning til det engelske bilingual, som har bevaret sin oprindelige betydning i de senere år er blevet samlebetegnelse for en hel stribe forhold vedrørende børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf de fleste er temmelig problematiske, og kun de færreste har med sprog at gøre''? (s. 12) Lige som forfatteren har jeg altid ment, at tosprogethed var en fordel, et plus i omgang med ens medmennesker: tosprogethed udvider ens horisont, den tillader en at komme i kontakt med andre samfund, med ofte meget forskellige kulturer og livssyn og derigennem blive beriget i forhold til ens eget (altid noget begrænsede) kulturelle og sociale udgangspunkt. I den danske diskurs derimod, siger forfat 130

3 teren, ''betyder 'tosprogede' i virkeligheden børn og unge med en anden kulturel baggrund end den traditionelle danske: piger, der er tvunget til eller selv ønsker at gå med hovedtørklæde; børn, der ikke må være med til kristendomskundskab eller svømning eller tage med på lejrskoler; børn, der spiser en anden slags mad end den sædvanlige danske; børn og unge, hvis forældre af sproglige og kulturelle årsager ikke deltager i skole-hjemsamarbejdet og ikke støtter deres børns skolegang, sådan som det forventes i det danske skolesystem; børn og unge, som er stærkt demotiverede i forhold til skolen, fordi de føler sig udstødte og på forhånd chanceløse i det danske samfund; unge med et forhold til autoriteter eller med en opfattelse af seksualmoral og i det hele taget af forholdet mellem kønnene, som er uacceptabel i det danske samfund '' osv. Og, fortsætter han, ''man skaber det falske indtryk, at alle de ovennævnte problemer og mange andre har rod i et sprogligt forhold.'' (s. 22) Denne opfattelse af tosprogethed som et alvorligt samfundsmæssigt problem kommer til udtryk i mange sammenhænge, både hjemlige og i forhold til omverdenen. Thomas Harder fortæller om, hvordan han på et tidspunkt måtte gribe ind i et forløb, hvor han som konferencetolk blev opmærksom på, at de danske deltagere (der i øvrig var rimelig gode til engelsk) på et tidspunkt gerådede ud i en sump af uforståelighed og misforståelser, da de begyndte at fortælle deres internationale modparter om de problemer de havde med ''bilingual students''! (s. 20) Her har vi altså fat i både et politisk og et oversættelsesmæssigt problem. Politisk, fordi denne brug af ordet 'tosproget' klart er politisk ladet: fra at karakterisere en neutral status ('det at have to sprog til sin rådighed') bliver det til et prædikat som ingen vil kendes ved: 'at være belastet med et minus i forhold til den herskende ensprogede kultur' (det, som tyskerne så smukt kalder 'Leitkultur'). Og undervisningsmæssigt er der også et problem, idet politikerne, i hvert fald nogle af dem, har forkyndt, at det at opdrage børn i en anden kultur end den danske eller tillade dem at benytte sig at af et 131

4 andet 'hjemmesprog' kan være til skade for deres foretrukne danske bevidsthed, og forringe deres evner til at begå sig som fuldværdige medlemmer af det danske samfund. Men, vil nogen sige, skal man først være tosproget, ville det da ikke være mere praktisk hvis det andet sprog kunne bruges til noget (såsom engelsk) i stedet for kun at være gangbart i et mindre etnisk samfund i Danmark (såsom det tyrkiske eller somaliske)? Hertil er at svare, at for det første kan man ikke måle kultur og sprog udelukkende i forhold til deres nytteværdi; og for det andet er der en del myter i omløb specielt når det gælder engelsk. Mange mener, at man kan tilegne sig engelsk ved at deltage i et kursusforløb à la Berlitz eller ved at bestille det meget opreklamerede, men ikke specielt innovative, 'Rosetta Stone'-computerprogram for sprogindlæring. Sådanne kurser og programmer giver rigtig nok deltagerne muligheden for at skabe kontakt med et fremmed lands beboere (f.eks. når man er på ferie eller skal modtage en udenlandsk delegation pa sin arbejdsplads). Men at slutte deraf, at man kan klare sig med engelsk i alle sammenhænge, ville være en stor fejl. Dette gælder både situationer, hvor den ene part har engelsk som modersmål, som dem, hvor ingen af partnerne har, men begge bruger engelsk som et 'lingua franca'. Som Thomas Harder siger, ''der er grænser for, hvor dybt man kan komme når fællesproget ikke er nogen af parternes eget sprog'' (s. 163); af samme grund er den ''blinde tro på engelsk som det eneste nødvendige fremmedsprog'' (s. 162) udtryk for en tankegang, der lægger vægt på et udefineret begreb som kommunikation uden at præcisere hvad denne kommunikation skal dreje sig om, eller hvad kriterierne er for en vellykket kommunikation; i tillæg giver denne holdning udtryk for en forkvaklet forestilling om, hvordan og hvorfor man eventuelt skulle betragte engelsk som det ideelle 'lingua franca'. Som Hartmut Haberland bemærker, ''teaching of English for potential EFL [English as a Foreign Language] users should take into consideration that its learners are not interested 132

5 in becoming copies of first-language speakers of English, which they could not become anyway'' (Haberland 2010:16). Her kommer forfatteren også ind på den debat, der har kørt herhjemme i nogen tid om, hvorvidt den danske universitetsundervisning bør tilbydes enten udelukkende på engelsk, eller i hvert fald som delvis engelsksproget. Her løfter Thomas Harder flere advarende pegefingre mod den ''tendens til, at danske højere læreanstalter i voksende omfang udbyder deres kurser på engelsk i stedet for dansk'' (s. 39). Men igen: der er engelsk og engelsk, og for at kunne deltage i en faglig diskussion eller undervise på en tilstrækkeligt højt niveau på engelsk (eller på et andet fremmedsprog) skal der adskilligt mere til end blot en vis fortrolighed med vokabular og udtryk. Som forfatteren siger: ''Enhver der har prøvet at undervise eller at blive undervist på et sprog, som hverken er lærerens eller de studerendes bedste sprog, bør vide, at det ikke fremmer tilegnelsen af stoffet eller dybden af diskussionerne. Ved at undervise på et fremmedsprog forvandler man sproget fra undervisnings- og refleksionsredskab til endnu en forhindring, som skal overvindes ud over de vanskeligheder som stoffet i sig selv frembyder'' (s. 39). Mutatis mutandis gælder lignende overvejelser for brugen af fremmedsprog i andre sammenhænge, f.eks. international handels- og finansvirksomhed, planlægning af grænseoverskridende projekter og deslige. Man kan selvfølgelig (og mange gange er man nødt til at) klare sig med tolkebistand, og Harder har meget at sige om lige netop denne form for 'tosprogethed', som ofte bliver regnet for en 'u-akademisk' disciplin, men som i øvrigt (i lighed med oversættelsesvirksomhed) har en række interessante teoretiske og praktiske aspekter (jeg kommer ind på oversættelse senere). Men i almindelighed, siger Thomas Harder, gælder det, at sprogfagene i de senere år har mistet en del terræn, både når det gælder udbud af sprog og når det drejer sig om at indse vigtigheden af en flersproget uddannelse (som altså ikke kun omfatter engelsk). Man bør styrke sprogfagene af hensyn 133

6 til det danske samfund, som på længere sigt kun kan overleve i en international sammenhæng, hvis det orienterer sig aktivt mod de omliggende samfund, også når de gælder deres kulturer og sprog. Som Harder siger: ''Det er et alvorligt kultur- og kompetencetab, at to store europæiske sprog [fransk og tysk], som tidligere var en del af de fleste nogenlunde veluddannede danskeres kulturelle bagage, er blevet til sjældne sprog i Danmark. De manglende sprogkundskaber indskrænker borgenes muligheder for at orientere sig i verden og for at få en mere direkte kontakt med andre kulturer, verdensbilleder og tankesæt end dem, man kan opnå, når alting skal formuleres via engelsk, og det hæmmer danske virksomheders muligheder for at handle med udlandet'' (s ). Set fra denne synsvinkel virker det uforståeligt og ligefrem forstemmende, at man i året 2010 må opleve at vinke farvel til det sidste hold eksamenskandidater i fransk ved Syddansk Universitet (og vist nok flere steder i landet, både når det gælder fransk og andre fremmedsprog) for ikke at tale om de 'klassiske' sprog, græsk og latin, for hvilke det er flere år siden man kunne oprette eksamenshold, eller om de sprog der omtales i betænkningen fra sprognævnet: ''indvandrersprog som tyrkisk, arabisk, farsi og urdu'', eller for den sags skyld sådanne store og vigtige kultur- og handelssprog som russisk og portugisisk. Her, som ellers, gør forfatteren desuden opmærksom på, at litteratur, og altså ikke bare 'nyttesprog', bør få en fremtrædende plads i vor sprogbevidsthed og sprogpolitik; dette gælder både litteratur på originalsproget og i oversættelse. Og her er vi ved et andet af bogens vigtige emner: alt det, der har med oversættelse at gøre. Som professionel oversætter af over 80 bogtitler er Thomas Harder yderst kvalificeret til at udtale sig om oversættelse som (desværre underbetalt og undervurderet) litterær virksomhed. Der er al mulig grund til at fastholde, at oversætteren er et vigtigt led i den litterære produktion, selv om det at oversætte tilsyneladende i sig selv ikke berettiger til hverken større prestige eller rimelige honorarer 134

7 (undtagelsen her er Japan, hvor oversætteren rutinemæssigt er bedre aflønnet end forfatteren, som ofte må slide sine fodsåler i jagten på de beskedne summer, forlagene tilbyder, men aldrig afleverer). Som forfatteren citerer sin kollega Niels Brunse for, er oversætterne ''litteraturens udøvende kunstnere'' (s. 54): ''Forfatteren 'komponerer musikken', og oversætteren fremfører den i overensstemmelse med sine egne færdigheder, sit eget temperament og talent og ved hjælp af de instrumenter, som oversættelsessproget kan tilbyde'' (ibid.) Dette indebærer selvfølgelig, at oversætteren kan sit håndværk, og som mindstekrav gælder det her, at han eller hun er godt inde i det sprog, der oversættes fra, og er bekendt med de kulturelle, religiøse, historiske og andre forhold, som gør sig gældende inden for den verden, den oversatte tekst forholder sig til. (Thomas Harder har selv udarbejdet en 'tjekliste' over de kriterier, en god oversættelse må opfylde; listen er bl.a. blevet brugt ved uddelingen af oversætterpriser, se ss ) Alligevel er det, som forfatteren også siger, vanskeligt at undgå den forestilling, at en oversættelse er et selvstændigt værk, hvis forbindelse til originalen ofte er uinteressant for de fleste (ikke pernitten grynede) læsere. Han lader den franske oplysningsfilosof Denis Diderot komme til orde med den berømte sentens at ''man ikke behøver at kunne et sprog for at kunne oversætte fra det; de folk, man oversætter for, kan det nemlig heller ikke'' (s. 54). Og det er rigtigt (tilføjer anmelderen), at en af verdenslitteraturens perler, den polske forfatter Adam Mickiewiczs hovedværk Pan Tadeusz, blev oversat til dansk af én, der overhovedet ikke kunne polsk (digteren Holger Drachmann); oversættelsen er blevet fremhævet af de polskog litteraturkyndige her til lands, samt efter sigende af forfatteren Mickiewicz selv, som den bedste til noget fremmedsprog! På den anden side må man heller ikke forbigå det faktum at Diderot-citatet selvfølgelig skal tages med det famøse gran salt: Diderots produktion, og især den bog, citatet er hentet fra (Les bijoux indiscrets), er jo kendetegnet ved at være gennemgående satirisk og 135

8 anti-undertrykkende; specielt i den nævnte roman (Diderot [1748]; se også Mey 1991) kan man roligt gå ud fra, at alt det, der bliver sagt, er fordrejet til det ukendelige både for at undgå censuren og for at (med et anakronistisk udtryk) épater le bourgeois. Når dette er sagt, er spørgsmålet stadig, hvordan den læge læser er i stand til at vurdere en oversættelse, og hvorvidt den professionelle oversætter bør bestræbe sig på at tilfredsstille denne læsers (og ikke bare sine egne, professionelle) behov. Hertil må det straks bemærkes, at oversætterens arbejde er blandt de dårligst lønnede intellektuelle beskæftigelser, og at aflønningen ikke står i noget forhold til den tid, man bruger, både på selve oversættelsen og det nødvendige forarbejde og den efterfølgende korrektur (inklusive tjek af oplysninger og fagtermer, rådslagning med kolleger og eksperter, studier 'i marken', f.eks. ved at sætte sig ind i forfatterens livs- og forestillingsverden). En meget overfladisk udregning, som jeg foretog for et par år siden, viste at den mængde arbejde, der var nødvendig for at oversætteren blot kunne holde sig i live, svarede til at han eller hun måtte klare en side fra 'scratch' til færdigt produkt, på mindre end en halv time! Og at den timeløn, som man kunne opnå ved at holde sig til disse 'idealmål' (som er vildt urealistiske) ville beløbe sig til ca. halvdelen af, hvad en faglært arbejder på f.eks. et automobilværksted kunne opnå. Her må jeg altså atter gå til bekendelse: jeg er ikke officiel eller autoriseret oversætter af noget som helst sprog, men jeg har dog, i min egenskab af (hoved)redaktør for flere faglige tidsskrifter, en vis erfaring med at redigere tekster på fremmedsprog. De artikler, jeg får ind, er ofte skrevet på et nok så ubehjælpsomt sprog, og mit arbejde består i at gøre dem forståelige for det læsende (som regel engelsksprogede) publikum. I tillæg har jeg udgivet en del bøger for udenlandske kolleger, hvis beherskelse af specielt engelsk ofte har ladet meget tilbage at ønske, således at mit arbejde her uden den mindste overdrivelse har kunnet karakteriseres som 'oversættelse' snarere end 'bearbejdelse'. 136

9 I alle disse tilfælde har min hovedregel været den, at det, der kom ud af mine bestræbelser skulle være i stand til at fremkalde den reaktion hos læserne, som forfatteren af den oprindelige tekst måtte formodes at have forestillet sig. Med andre ord, mit arbejde har ofte været en gengivelse, eller endog en gendigtning, ikke blot en ordret oversættelse (som i mange tilfælde, i lighed med hvad Thomas Harder beretter, ikke ville opnå det ønskede resultat hos modtageren). Jeg brugte ordet 'gendigtning', og det var med vilje, idet jeg støtter mig til forfatterens far, digteren Uffe Harder ( ), som har bidraget til Thomas' bog med et kapitel 'Om at oversætte lyrik' (ss ). Det, han siger om at oversætte lyrik, kan uden videre påstås at gælde for oversættelse i almindelighed, når den er god: ''Man kan aldrig forvente, at oversættelsen nøjagtigt og på alle punkter svarer til det originale værk. Det bliver til en tekst, der løber parallelt med det, som prøver at repræsentere de samme bevægelser, den samme oplevelse, den samme måde at forholde sig til den på, og den samme sproglige følelsesmæssige og intellektuelle mekanik, men dog alt sammen lidt anderledes. Fordi det foregår med andre ord og i en anden sproglig sammenhæng.'' (ss ) Jeg læser dette som en beskrivelse af den gode oversættelse: én, der resulterer i at fremkalde (i videst muligt omfang) den reaktion (''den samme oplevelse'') hos læseren af det oversatte værk, som forfatteren havde for øje, da han eller hun skrev den oprindelige tekst. Det er klart, at man aldrig med sikkerhed kan vide, hvad forfatteren havde i sinde, men en mindste forudsætning er, at oversætteren er i høj grad 'tosproget' (eller, med Thomas Harders beskedne gæt om sig selv, ''snarere noget i retning af 1¾-sproget eller 1,8- eller 1,9-sproget''; s. 19). Her kan meget være ''lidt anderledes'', men hovedkriteriet er ikke først og fremmest afsender- (læs: forfatter-)bestemt, men tager udgangspunkt i modtagerens reaktion. Og når det gælder ''den samme sproglige følelsesmæssige og intellektuelle mekanik'', så er en ikke-ordret oversættelse, der respekterer ''mekanikken'' (f.eks. 137

10 hvad angår stilart, ordvalg, rytme og metrik, syntaktisk opbygning, osv.) måske at foretrække frem for én, der ikke respekterer denne mekanik. Hvis jeg må vove mig frem med en sikkert alt for letkøbt hypotese, så er en af grundene til, at Marx' skrifter ikke opnåede den samme popularitet hos det angloamerikanske publikum, som blev dem til del på det centraleuropæiske kontinent, måske netop den manglende kontakt med sprogets finmekanik, som er typisk for den engelske oversættelse: denne er kluntet og stiv, tør som en træpind og mangler helt det sommetider overstadige, ofte ironisk-udfordrende præg, der karakteriser den oprindelige tyske tekst. Oversætteren (som for øvrig var gift med én af Marx' døtre, Eleanor) har sikkert været hildet i den falske forestilling, der har plaget mange oversættere af 'kanoniske' tekster, at alt i teksten skal gengives så tæt på det originale forlæg som muligt, selv om ordene enkeltvis eller taget sammen ikke giver et korrekt, sammenhængende billede af forfatterens oprindelige intentioner. (Den hellige Hieronymus' berømte latinske bibeloversættelse, den såkaldte Vulgata, er et klassisk eksempel herpå, i mere end én betydning). Thomas Harder illustrerer sin oversættelsesfilosofi og dens resultater ved at citere den første side af Salman Rushdies Satanic verses, som han har oversat til et flydende, poetisk og på ingen måde ringere sprog end det engelsk, der er originalens. Jeg vil endog gå så langt som at påstå, at for nogle tosprogede læsere vil den danske oversættelse måske fremstå som en bedre udgave af Rushdies tanker end originalen! I hvert fald har jeg nu taget den beslutning endelig at læse det omstridte værk, som jeg hidtil kun har haft i hænderne i en eller anden lufthavns bogbiks, men straks lagde fra mig, da jeg ikke følte at forfatterens overlæssede sprog var 'my cup of tea'. Her har vi med andre ord et levende bevis for, hvad Thomas Harder siger andetsteds i sin bog, at ''litterær oversættelse ikke bare er en mere eller mindre, mekanisk reproducerende aktivitet, men en kunst i sig selv'' (s. 54): sammenlign eksempelvis originalsætningen 138

11 fra Rushdies roman ''the words hanging crystalline in the iced white night'' med Harders version: ''ordene hang som krystaller i den frosne hvide nat''; eller ''I tell you, you must die, I tell you, I tell you' and thusly and so beneath a moon of alabaster '', som bliver til ''I tell you, you must die, I tell you, I tell you,' og således og på denne måde fortsatte han under alabastermånen, '' (ss ), hvor oversætteren desuden gør læseren opmærksom på det indbyggede citat fra The Doors' fortolkning af Brecht & Weills udødelige original ved at bibeholde den oprindelige engelske tekst. Forfatteren er udmærket klar over de faldgruber, enhver oversættelse rummer, og indrømmer da også at være faldet i adskillige af dem, til morskab og opbyggelse af den almindelige såvel som den mere kyndige læserkreds. Som amatøroversætter kan man kun være glad for, at en 'professional' kan tillade sig at fejle, og tilmed bringe sine fejltagelser til torvs (som i den ubetalelige anekdote om ''Dr. Goldbergs [en amerikansk matematikers] formodede formelvariationer'', fejlidentificerede med Bachs musikalske sådanne, tilegnet den søvnløse baron Goldberg; ss , 94). Et sådant faux pas er dog for intet at regne mod de horrible forkerte fortolkninger som Thomas Harder citerer fra sin omfattende læsning af oversat litteratur, hvor benzin bliver omtalt som 'gasolin', og hvor det engelske ord hearse 'rustvogn' bliver omtolket som et egennavn: ''Hearse kører liget af Marilyn Monroe væk'' (s. 70), eller ''en fransk konge kaldes Francesco'' (s. 71), og meget mere. På et mere avanceret plan er der problemer med tid og modus, samt brug af tilsyneladende synonymer i pronominernes verden. Det er ikke altid givet at you svarer til 'du' på dansk, eller at den engelske progressive form ('be + ing') altid skal respekteres i en oversættelse eller gengivelse: formen findes jo ikke som sådan på dansk, og (som Harder bemærker i sin diskussion af Rushdie-eksemplet, ss ) en ''grammatik-tro oversættelse ville gøre tonen i den danske tekst unødig fremmedartet''. Ved sådanne små kig ind i oversætterens verden får vi både et indtryk af vanskelighederne i 139

12 denne 'kunst' og af den elegante måde, en oversætter som Thomas Harder klarer skærene på. Hvis det er noget der slår mig ved at læse denne bog, er det den perfekte oversættelsespraksis' umådelige vanskelighed, for ikke at sige umulighed. Jeg mindes, hvordan jeg diskuterede oversættelse med forfatterens far, Uffe Harder, en gang i firserne på et møde i Det Danske Akademi, hvor han bl.a. kom ind på, at en god oversættelse kræver tid (jf. også nærværende bogs s. 140, hvor Harder senior udtaler, at en forudsætning for en god oversættelse er, at oversætteren ''har tid nok, for det kræves også tålmodighed, man oversætter dårligt under pres''). Jeg var den gang begyndt at interessere mig for Julio Cortázars forfatterskab og var i gang med en analyse af hans lange 'short story' El otro cielo, hvor læseren føres ind i (og forføres til) to adskilte verdener med hver deres egen karakter: et moderne Buenos Aires og et attenhundredefirsernes Paris, som fortælleren gnidningsløst 'pendler' imellem, alt imens forfatteren holder mindst to bolde i luften samtidig, virkelighedens og sprogets, som helst ikke bør kollidere og netop derfor frembyder store vanskeligheder for den ambitiøse oversætter. Og ind imellem er man nødt til at give op, når selve sproget siger 'stop' f.eks. når selve fortællingens pointe og mysteriets afsløring hænger på nogle af sprogets ejendommeligheder, som brugen af kønsbestemte verbalprædikater i de sammensatte tider i modsætning til de 'kønsløse' usammensatte. Et godt eksempel herpå findes i Cortázars fortælling om de to 'edderkoppekvinder' i hans Historia con migalas, som jeg ikke ved, om nogensinde er blevet oversat tilfredsstillende (Gregory Rabassas engelske oversættelse går bevidst uden om vanskeligheden og pointen går derved tabt; en israelsk bekendt af mig har forsøgt, men jeg er ude af stand til at vurdere resultatet; se Mey 1992 for en analyse med kommentar). Med hensyn til 'mekanikken' har jeg selv en gang kæmpet med en sonet af den brasilianske digter Carlos Drummond d'andrade, Fraga e Sombra. Mit oversættelsesforsøg var inspireret, om man så kan sige, af en kollegas foredrag på et internationalt seminar ved Santa Cata 140

13 rina forbundsuniversitetet, hvor det pågældende digt blev analyseret på basis af foredragsholderens egen engelske oversættelse. Mens jeg hørte på, blev jeg klar over, at gengivelsen overhovedet ikke svarede til originalens 'finmekanik', for at bruge Uffe Harders formulering, så i stedet for at følge med i foredraget gav jeg mig til at nyoversætte digtet en oversættelse, som jeg nok må indrømme ikke har store chancer for at blive en 'sællert'. Som Uffe Harder bemærker, ''man bliver ikke rig af at oversætte lyrik'', og det er i det hele taget næsten umuligt at finde forlag, ''som er villige til at udgive oversat lyrik; det ville være en opmuntring hvis oversættelserne bare blev trykt et eller andet sted. Også det er vanskeligt'' (s. 140). (Se Appendix II). På baggrund af disse pessimistiske udsigter er det desto mere grund til at fryde sig over, at en oversætter som Thomas Harder tilsyneladende ikke har til hensigt at lade sig slå ud af de dårlige økonomiske og andre forhold, der plager ikke blot oversætteren, men den tosprogede skribent og sprogbruger overhovedet. Man må ønske ham til lykke med denne bog, og lykke til videre på denne tornede sti, på hvilken anmelderen har fået lov at følge ham et stykke vej. Det er mit håb, at rigtig mange vil tage fat i bogen og drage nytte af forfatterens kloge iagttagelser og velovervejede synspunkter. Thomas Harder har gjort professionen, os alle og sig selv en stor tjeneste ved at åbne sit værksted for ''den dannede almenhed'' (s. 66) og gøre os opmærksom på mulighederne og vanskelighederne ved tosprogethed, ikke mindst i forbindelse med aktuelle sociale og undervisningsrelaterede problemer. Hans skrift bør være pligtlæsning for alle politikere og andet godtfolk, som beskæftiger sig med sprogplanlægning, uddannelse, praktisk sprogbrug, oversættelse, med mere. Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Campusvej 55 DK-5230 Odense M 141

14 Referencer Diderot, Denis. [1748] s.d. Les bijoux indiscrets. Paris: Editions E.L. Haberland, Hartmut 'Ownership and maintenance of a language in transnational use: Should we leave our lingua franca alone?' Journal of Pragmatics, Special Issue: English as a lingua franca in the international university, ed. by Beyza Björkman. (in press) Mey, Jacob L 'Les lèvres scandaleuses, ou: Du pouvoir et de la gloire'. In: M. Grochowski & D. Weiss, eds. ''Words are physicians for an ailing mind'' (Festschrift for Andrzej Boguslawski). München: Otto Sagner. pp Mey, Jacob L 'Pragmatic gardens and their magic'. Poetics Appendix I Nogle forslag til forbedring af en ellers glimrende tekst følger her: s. 17 det hedder volkstümlich på tysk (ikke völkstümlich) s. 78 flertalsformen er inuit (af ental inuk, egentlig 'menneske'); inuitter er 'smør paa flæsk'! s. 92 det skal vel hedde ''irriterede læseres mistanke'' (og ikke ''irriterende'') s. 96 læs: '' ved godt at der er forskel '' (''er'' mangler) s. 101 ''gravity'' må vel forstås her som 'tyngdeloven', ikke blot 'tyngde' s. 106 Rushdies The Ground Beneath her Feet repræsenterer muligvis et skjult citat: Osip E. Mandelshtams berømte 'Epigram til Stalin' begynder således: ''vi lever, men mærker ikke jorden under vore fødder'' (my zhivem pod soboju nechuya strany ) s. 117 italiensk Voi som ''høflig tiltale i tredje person ental'' jeg formoder, at meningen er ''i anden person ental'' 142

15 Appendix II FRAGA E SOMBRA Carlos Drummond d'andrade A sombra azul da tarde nos confrange Baixa, severa, a luz crepuscular. Um sino toca, e não saber quem tange É como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa. O alfanje Que sono e sonho ceifa devagar Mal se desenha fino ante a falange Das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, Sentimos o espetáculo do mundo, Feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nôs, sob o profundo Instinto de existir, outra mais pura Vontade de anular a criatura. Reunião. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Edit., 1969, p. 177 CRAG and SHADE The evening's blue shadow's our unmaking, low and forbidding, and the light is rare. A bell is tolling-knowing not who's making the sound appear as born out of the air. The music stops, the night is long. The sickle that slowly is dissecting sleep and dream, is barely visible against the fickle flight of the passing clouds' forgotten stream. 143

16 The two of us alone between the earth and skies are able to perceive this worldly show, made up of absent sea and abstract highs. And in ourselves, below our instinct's woeful wish to live, we crush the other, purified desire to do away with what's our nature side. Engenho Velho, Florianópolis, S.C., Brazil 24 August 2001 Jacob L. Mey (tr.) 144

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske.

I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske. Hellere tosproget end tvetunget Der er mange vanskeligheder og mange fornøjelser forbundet med at være oversætter og tolk. I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske. En af de fornøjelige

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske. Chris MacDonald. Guide: sider

Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske. Chris MacDonald. Guide: sider Foto: Iris MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Chris MacDonald Guide: Omfavn dine negative tanker og bliv et gladere menneske Guide: Sådan bruger du de negative tanker positivt

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Matematikkens filosofi filosofisk matematik

Matematikkens filosofi filosofisk matematik K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Det Naturvidenskabelige Fakultet Matematikkens filosofi filosofisk matematik Flemming Topsøe, topsoe@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier

- når gymnasieskolens kode er ukendt for den unge, handler det om at eksplicitere krav og kriterier 1 Projekt om gymnasiefremmede unge I danskgruppen på Langkær Gymnasium og HF har vi i forhold til projektet om gymnasiefremmede unge især fokuseret på ét initiativ: Stilladssering (model-læring) i forbindelse

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne

Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg når vi møder kunderne Mangfoldighed i Tryg Når forskellighed gavner forretningen Trygs indsats på inklusionsområdet har en positiv effekt for forretningen. En del kunder med anden

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere