Anmeldt af Jacob L. Mey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt af Jacob L. Mey"

Transkript

1 Thomas Harder. Mellem to sprog: Om oversættelse, tolkning, sprogpolitik, og hvorfor det er bedre at være tosproget end tvetunget. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet ss. Kr Anmeldt af Jacob L. Mey Byggende på sine erfaringer som litterær oversætter gennem 30 år, konferencetolk gennem 20 og ikke mindst et 50-årigt liv som tosproget har Thomas Harder skrevet en læseværdig og vægtig bog, hvori han sætter sine erfaringer ind i en større sammenhæng af kulturel, oversættelsesmæssig, undervisningsrelateret og ikke mindst politisk art. For nu med det samme at lægge kortene på bordet: både forfatteren og nærværende anmelder bekender sig til prædikatet 'tosproget', om end ikke i samme omfang. Harder er født og opvokset i en familie, hvor to sprog (dansk og italiensk) blev talt til daglig (dog ikke af alle til alle på samme vis og i samme udstrækning); jeg kom til Danmark som ung mand midt i tyverne og begyndte straks på en metamorfose, som indebar at jeg sagde farvel til alt det tidligere lærte og startede et nyt liv i det land, som jeg straks havde taget til mig som mit nye fædreland. De første år nægtede jeg sågar at tale hollandsk med nogen eller læse noget som helst på dette sprog; til gengæld gik jeg igennem en selvbestaltet genopdragelse, hvor jeg tilegnede mig alt det læsestof, som jeg formodede en ung dansk mand på min alder måtte have været udsat for: fra sagaerne til Jammers Minde, fra Flemming og Kvik til Klaus Rifbjerg og Tove Ditlevsen, fra Hjortens Flugt til Jakob Knudsen og Jacob Paludan og så fremdeles med dansk geografi, historie, religion og de andre dele af den offentlige kulturbevidsthed. At jeg i tillæg blev to- (eller endog tre-)sproget kom sig af at jeg på et tidligt tidspunkt begyndte at interessere mig for Norge, blev gift dér og stiftede en familie, hvor norsk blev hjemmesproget. Da 129

2 vi så flyttede fra Norge til USA i tresserne, blev engelsk en naturlig bestanddel af familiens sproginventar noget som det fortsatte med at være, da vi i begyndelsen af halvfjerdserne vendte tilbage til Danmark med hele vores nu faktisk tresprogede familie (hollandsk blev der dog aldrig tale om i mere end bogstavelig forstand). Alt dette gør, at jeg kan udøve mit anmelderhverv (selv om jeg ikke er uddannet sprogpædagog eller andetsprogsteoretiker) med en vis indforståelse, både hvad angår tosprogethedens problematik og de fordele og ulemper, der knytter sig til en tosproget tilværelse for ikke at tale om andre emner som sprogpolitik, de samfundsmæssige og undervisningsrelaterede aspekter ved sprogkontakt og -konflikt, samt de udfordringer, som følger af det at befinde sig i krydspunktet mellem forskellige kulturer, ikke mindst deres litterære manifestationer. Alle disse emner diskuterer Thomas Harder i sin bog på eksemplarisk vis, og han krydrer sine overvejelser med mange tilbageblik på sit virke som oversætter og tolk tilbageblik, hvori der indgår et væld af personlige erindringer og ofte meget underholdende anekdoter. Titlen på bogen hentyder til et problem, som jeg blev mig meget bevidst, da jeg kom hjem til Danmark efter seks år i Norge og et ditto antal i USA. Problemet kan med forfatterens ord udtrykkes som følger: hvordan kan det være, ''at det før så uskyldige danske ord 'tosproget' i modsætning til det engelske bilingual, som har bevaret sin oprindelige betydning i de senere år er blevet samlebetegnelse for en hel stribe forhold vedrørende børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf de fleste er temmelig problematiske, og kun de færreste har med sprog at gøre''? (s. 12) Lige som forfatteren har jeg altid ment, at tosprogethed var en fordel, et plus i omgang med ens medmennesker: tosprogethed udvider ens horisont, den tillader en at komme i kontakt med andre samfund, med ofte meget forskellige kulturer og livssyn og derigennem blive beriget i forhold til ens eget (altid noget begrænsede) kulturelle og sociale udgangspunkt. I den danske diskurs derimod, siger forfat 130

3 teren, ''betyder 'tosprogede' i virkeligheden børn og unge med en anden kulturel baggrund end den traditionelle danske: piger, der er tvunget til eller selv ønsker at gå med hovedtørklæde; børn, der ikke må være med til kristendomskundskab eller svømning eller tage med på lejrskoler; børn, der spiser en anden slags mad end den sædvanlige danske; børn og unge, hvis forældre af sproglige og kulturelle årsager ikke deltager i skole-hjemsamarbejdet og ikke støtter deres børns skolegang, sådan som det forventes i det danske skolesystem; børn og unge, som er stærkt demotiverede i forhold til skolen, fordi de føler sig udstødte og på forhånd chanceløse i det danske samfund; unge med et forhold til autoriteter eller med en opfattelse af seksualmoral og i det hele taget af forholdet mellem kønnene, som er uacceptabel i det danske samfund '' osv. Og, fortsætter han, ''man skaber det falske indtryk, at alle de ovennævnte problemer og mange andre har rod i et sprogligt forhold.'' (s. 22) Denne opfattelse af tosprogethed som et alvorligt samfundsmæssigt problem kommer til udtryk i mange sammenhænge, både hjemlige og i forhold til omverdenen. Thomas Harder fortæller om, hvordan han på et tidspunkt måtte gribe ind i et forløb, hvor han som konferencetolk blev opmærksom på, at de danske deltagere (der i øvrig var rimelig gode til engelsk) på et tidspunkt gerådede ud i en sump af uforståelighed og misforståelser, da de begyndte at fortælle deres internationale modparter om de problemer de havde med ''bilingual students''! (s. 20) Her har vi altså fat i både et politisk og et oversættelsesmæssigt problem. Politisk, fordi denne brug af ordet 'tosproget' klart er politisk ladet: fra at karakterisere en neutral status ('det at have to sprog til sin rådighed') bliver det til et prædikat som ingen vil kendes ved: 'at være belastet med et minus i forhold til den herskende ensprogede kultur' (det, som tyskerne så smukt kalder 'Leitkultur'). Og undervisningsmæssigt er der også et problem, idet politikerne, i hvert fald nogle af dem, har forkyndt, at det at opdrage børn i en anden kultur end den danske eller tillade dem at benytte sig at af et 131

4 andet 'hjemmesprog' kan være til skade for deres foretrukne danske bevidsthed, og forringe deres evner til at begå sig som fuldværdige medlemmer af det danske samfund. Men, vil nogen sige, skal man først være tosproget, ville det da ikke være mere praktisk hvis det andet sprog kunne bruges til noget (såsom engelsk) i stedet for kun at være gangbart i et mindre etnisk samfund i Danmark (såsom det tyrkiske eller somaliske)? Hertil er at svare, at for det første kan man ikke måle kultur og sprog udelukkende i forhold til deres nytteværdi; og for det andet er der en del myter i omløb specielt når det gælder engelsk. Mange mener, at man kan tilegne sig engelsk ved at deltage i et kursusforløb à la Berlitz eller ved at bestille det meget opreklamerede, men ikke specielt innovative, 'Rosetta Stone'-computerprogram for sprogindlæring. Sådanne kurser og programmer giver rigtig nok deltagerne muligheden for at skabe kontakt med et fremmed lands beboere (f.eks. når man er på ferie eller skal modtage en udenlandsk delegation pa sin arbejdsplads). Men at slutte deraf, at man kan klare sig med engelsk i alle sammenhænge, ville være en stor fejl. Dette gælder både situationer, hvor den ene part har engelsk som modersmål, som dem, hvor ingen af partnerne har, men begge bruger engelsk som et 'lingua franca'. Som Thomas Harder siger, ''der er grænser for, hvor dybt man kan komme når fællesproget ikke er nogen af parternes eget sprog'' (s. 163); af samme grund er den ''blinde tro på engelsk som det eneste nødvendige fremmedsprog'' (s. 162) udtryk for en tankegang, der lægger vægt på et udefineret begreb som kommunikation uden at præcisere hvad denne kommunikation skal dreje sig om, eller hvad kriterierne er for en vellykket kommunikation; i tillæg giver denne holdning udtryk for en forkvaklet forestilling om, hvordan og hvorfor man eventuelt skulle betragte engelsk som det ideelle 'lingua franca'. Som Hartmut Haberland bemærker, ''teaching of English for potential EFL [English as a Foreign Language] users should take into consideration that its learners are not interested 132

5 in becoming copies of first-language speakers of English, which they could not become anyway'' (Haberland 2010:16). Her kommer forfatteren også ind på den debat, der har kørt herhjemme i nogen tid om, hvorvidt den danske universitetsundervisning bør tilbydes enten udelukkende på engelsk, eller i hvert fald som delvis engelsksproget. Her løfter Thomas Harder flere advarende pegefingre mod den ''tendens til, at danske højere læreanstalter i voksende omfang udbyder deres kurser på engelsk i stedet for dansk'' (s. 39). Men igen: der er engelsk og engelsk, og for at kunne deltage i en faglig diskussion eller undervise på en tilstrækkeligt højt niveau på engelsk (eller på et andet fremmedsprog) skal der adskilligt mere til end blot en vis fortrolighed med vokabular og udtryk. Som forfatteren siger: ''Enhver der har prøvet at undervise eller at blive undervist på et sprog, som hverken er lærerens eller de studerendes bedste sprog, bør vide, at det ikke fremmer tilegnelsen af stoffet eller dybden af diskussionerne. Ved at undervise på et fremmedsprog forvandler man sproget fra undervisnings- og refleksionsredskab til endnu en forhindring, som skal overvindes ud over de vanskeligheder som stoffet i sig selv frembyder'' (s. 39). Mutatis mutandis gælder lignende overvejelser for brugen af fremmedsprog i andre sammenhænge, f.eks. international handels- og finansvirksomhed, planlægning af grænseoverskridende projekter og deslige. Man kan selvfølgelig (og mange gange er man nødt til at) klare sig med tolkebistand, og Harder har meget at sige om lige netop denne form for 'tosprogethed', som ofte bliver regnet for en 'u-akademisk' disciplin, men som i øvrigt (i lighed med oversættelsesvirksomhed) har en række interessante teoretiske og praktiske aspekter (jeg kommer ind på oversættelse senere). Men i almindelighed, siger Thomas Harder, gælder det, at sprogfagene i de senere år har mistet en del terræn, både når det gælder udbud af sprog og når det drejer sig om at indse vigtigheden af en flersproget uddannelse (som altså ikke kun omfatter engelsk). Man bør styrke sprogfagene af hensyn 133

6 til det danske samfund, som på længere sigt kun kan overleve i en international sammenhæng, hvis det orienterer sig aktivt mod de omliggende samfund, også når de gælder deres kulturer og sprog. Som Harder siger: ''Det er et alvorligt kultur- og kompetencetab, at to store europæiske sprog [fransk og tysk], som tidligere var en del af de fleste nogenlunde veluddannede danskeres kulturelle bagage, er blevet til sjældne sprog i Danmark. De manglende sprogkundskaber indskrænker borgenes muligheder for at orientere sig i verden og for at få en mere direkte kontakt med andre kulturer, verdensbilleder og tankesæt end dem, man kan opnå, når alting skal formuleres via engelsk, og det hæmmer danske virksomheders muligheder for at handle med udlandet'' (s ). Set fra denne synsvinkel virker det uforståeligt og ligefrem forstemmende, at man i året 2010 må opleve at vinke farvel til det sidste hold eksamenskandidater i fransk ved Syddansk Universitet (og vist nok flere steder i landet, både når det gælder fransk og andre fremmedsprog) for ikke at tale om de 'klassiske' sprog, græsk og latin, for hvilke det er flere år siden man kunne oprette eksamenshold, eller om de sprog der omtales i betænkningen fra sprognævnet: ''indvandrersprog som tyrkisk, arabisk, farsi og urdu'', eller for den sags skyld sådanne store og vigtige kultur- og handelssprog som russisk og portugisisk. Her, som ellers, gør forfatteren desuden opmærksom på, at litteratur, og altså ikke bare 'nyttesprog', bør få en fremtrædende plads i vor sprogbevidsthed og sprogpolitik; dette gælder både litteratur på originalsproget og i oversættelse. Og her er vi ved et andet af bogens vigtige emner: alt det, der har med oversættelse at gøre. Som professionel oversætter af over 80 bogtitler er Thomas Harder yderst kvalificeret til at udtale sig om oversættelse som (desværre underbetalt og undervurderet) litterær virksomhed. Der er al mulig grund til at fastholde, at oversætteren er et vigtigt led i den litterære produktion, selv om det at oversætte tilsyneladende i sig selv ikke berettiger til hverken større prestige eller rimelige honorarer 134

7 (undtagelsen her er Japan, hvor oversætteren rutinemæssigt er bedre aflønnet end forfatteren, som ofte må slide sine fodsåler i jagten på de beskedne summer, forlagene tilbyder, men aldrig afleverer). Som forfatteren citerer sin kollega Niels Brunse for, er oversætterne ''litteraturens udøvende kunstnere'' (s. 54): ''Forfatteren 'komponerer musikken', og oversætteren fremfører den i overensstemmelse med sine egne færdigheder, sit eget temperament og talent og ved hjælp af de instrumenter, som oversættelsessproget kan tilbyde'' (ibid.) Dette indebærer selvfølgelig, at oversætteren kan sit håndværk, og som mindstekrav gælder det her, at han eller hun er godt inde i det sprog, der oversættes fra, og er bekendt med de kulturelle, religiøse, historiske og andre forhold, som gør sig gældende inden for den verden, den oversatte tekst forholder sig til. (Thomas Harder har selv udarbejdet en 'tjekliste' over de kriterier, en god oversættelse må opfylde; listen er bl.a. blevet brugt ved uddelingen af oversætterpriser, se ss ) Alligevel er det, som forfatteren også siger, vanskeligt at undgå den forestilling, at en oversættelse er et selvstændigt værk, hvis forbindelse til originalen ofte er uinteressant for de fleste (ikke pernitten grynede) læsere. Han lader den franske oplysningsfilosof Denis Diderot komme til orde med den berømte sentens at ''man ikke behøver at kunne et sprog for at kunne oversætte fra det; de folk, man oversætter for, kan det nemlig heller ikke'' (s. 54). Og det er rigtigt (tilføjer anmelderen), at en af verdenslitteraturens perler, den polske forfatter Adam Mickiewiczs hovedværk Pan Tadeusz, blev oversat til dansk af én, der overhovedet ikke kunne polsk (digteren Holger Drachmann); oversættelsen er blevet fremhævet af de polskog litteraturkyndige her til lands, samt efter sigende af forfatteren Mickiewicz selv, som den bedste til noget fremmedsprog! På den anden side må man heller ikke forbigå det faktum at Diderot-citatet selvfølgelig skal tages med det famøse gran salt: Diderots produktion, og især den bog, citatet er hentet fra (Les bijoux indiscrets), er jo kendetegnet ved at være gennemgående satirisk og 135

8 anti-undertrykkende; specielt i den nævnte roman (Diderot [1748]; se også Mey 1991) kan man roligt gå ud fra, at alt det, der bliver sagt, er fordrejet til det ukendelige både for at undgå censuren og for at (med et anakronistisk udtryk) épater le bourgeois. Når dette er sagt, er spørgsmålet stadig, hvordan den læge læser er i stand til at vurdere en oversættelse, og hvorvidt den professionelle oversætter bør bestræbe sig på at tilfredsstille denne læsers (og ikke bare sine egne, professionelle) behov. Hertil må det straks bemærkes, at oversætterens arbejde er blandt de dårligst lønnede intellektuelle beskæftigelser, og at aflønningen ikke står i noget forhold til den tid, man bruger, både på selve oversættelsen og det nødvendige forarbejde og den efterfølgende korrektur (inklusive tjek af oplysninger og fagtermer, rådslagning med kolleger og eksperter, studier 'i marken', f.eks. ved at sætte sig ind i forfatterens livs- og forestillingsverden). En meget overfladisk udregning, som jeg foretog for et par år siden, viste at den mængde arbejde, der var nødvendig for at oversætteren blot kunne holde sig i live, svarede til at han eller hun måtte klare en side fra 'scratch' til færdigt produkt, på mindre end en halv time! Og at den timeløn, som man kunne opnå ved at holde sig til disse 'idealmål' (som er vildt urealistiske) ville beløbe sig til ca. halvdelen af, hvad en faglært arbejder på f.eks. et automobilværksted kunne opnå. Her må jeg altså atter gå til bekendelse: jeg er ikke officiel eller autoriseret oversætter af noget som helst sprog, men jeg har dog, i min egenskab af (hoved)redaktør for flere faglige tidsskrifter, en vis erfaring med at redigere tekster på fremmedsprog. De artikler, jeg får ind, er ofte skrevet på et nok så ubehjælpsomt sprog, og mit arbejde består i at gøre dem forståelige for det læsende (som regel engelsksprogede) publikum. I tillæg har jeg udgivet en del bøger for udenlandske kolleger, hvis beherskelse af specielt engelsk ofte har ladet meget tilbage at ønske, således at mit arbejde her uden den mindste overdrivelse har kunnet karakteriseres som 'oversættelse' snarere end 'bearbejdelse'. 136

9 I alle disse tilfælde har min hovedregel været den, at det, der kom ud af mine bestræbelser skulle være i stand til at fremkalde den reaktion hos læserne, som forfatteren af den oprindelige tekst måtte formodes at have forestillet sig. Med andre ord, mit arbejde har ofte været en gengivelse, eller endog en gendigtning, ikke blot en ordret oversættelse (som i mange tilfælde, i lighed med hvad Thomas Harder beretter, ikke ville opnå det ønskede resultat hos modtageren). Jeg brugte ordet 'gendigtning', og det var med vilje, idet jeg støtter mig til forfatterens far, digteren Uffe Harder ( ), som har bidraget til Thomas' bog med et kapitel 'Om at oversætte lyrik' (ss ). Det, han siger om at oversætte lyrik, kan uden videre påstås at gælde for oversættelse i almindelighed, når den er god: ''Man kan aldrig forvente, at oversættelsen nøjagtigt og på alle punkter svarer til det originale værk. Det bliver til en tekst, der løber parallelt med det, som prøver at repræsentere de samme bevægelser, den samme oplevelse, den samme måde at forholde sig til den på, og den samme sproglige følelsesmæssige og intellektuelle mekanik, men dog alt sammen lidt anderledes. Fordi det foregår med andre ord og i en anden sproglig sammenhæng.'' (ss ) Jeg læser dette som en beskrivelse af den gode oversættelse: én, der resulterer i at fremkalde (i videst muligt omfang) den reaktion (''den samme oplevelse'') hos læseren af det oversatte værk, som forfatteren havde for øje, da han eller hun skrev den oprindelige tekst. Det er klart, at man aldrig med sikkerhed kan vide, hvad forfatteren havde i sinde, men en mindste forudsætning er, at oversætteren er i høj grad 'tosproget' (eller, med Thomas Harders beskedne gæt om sig selv, ''snarere noget i retning af 1¾-sproget eller 1,8- eller 1,9-sproget''; s. 19). Her kan meget være ''lidt anderledes'', men hovedkriteriet er ikke først og fremmest afsender- (læs: forfatter-)bestemt, men tager udgangspunkt i modtagerens reaktion. Og når det gælder ''den samme sproglige følelsesmæssige og intellektuelle mekanik'', så er en ikke-ordret oversættelse, der respekterer ''mekanikken'' (f.eks. 137

10 hvad angår stilart, ordvalg, rytme og metrik, syntaktisk opbygning, osv.) måske at foretrække frem for én, der ikke respekterer denne mekanik. Hvis jeg må vove mig frem med en sikkert alt for letkøbt hypotese, så er en af grundene til, at Marx' skrifter ikke opnåede den samme popularitet hos det angloamerikanske publikum, som blev dem til del på det centraleuropæiske kontinent, måske netop den manglende kontakt med sprogets finmekanik, som er typisk for den engelske oversættelse: denne er kluntet og stiv, tør som en træpind og mangler helt det sommetider overstadige, ofte ironisk-udfordrende præg, der karakteriser den oprindelige tyske tekst. Oversætteren (som for øvrig var gift med én af Marx' døtre, Eleanor) har sikkert været hildet i den falske forestilling, der har plaget mange oversættere af 'kanoniske' tekster, at alt i teksten skal gengives så tæt på det originale forlæg som muligt, selv om ordene enkeltvis eller taget sammen ikke giver et korrekt, sammenhængende billede af forfatterens oprindelige intentioner. (Den hellige Hieronymus' berømte latinske bibeloversættelse, den såkaldte Vulgata, er et klassisk eksempel herpå, i mere end én betydning). Thomas Harder illustrerer sin oversættelsesfilosofi og dens resultater ved at citere den første side af Salman Rushdies Satanic verses, som han har oversat til et flydende, poetisk og på ingen måde ringere sprog end det engelsk, der er originalens. Jeg vil endog gå så langt som at påstå, at for nogle tosprogede læsere vil den danske oversættelse måske fremstå som en bedre udgave af Rushdies tanker end originalen! I hvert fald har jeg nu taget den beslutning endelig at læse det omstridte værk, som jeg hidtil kun har haft i hænderne i en eller anden lufthavns bogbiks, men straks lagde fra mig, da jeg ikke følte at forfatterens overlæssede sprog var 'my cup of tea'. Her har vi med andre ord et levende bevis for, hvad Thomas Harder siger andetsteds i sin bog, at ''litterær oversættelse ikke bare er en mere eller mindre, mekanisk reproducerende aktivitet, men en kunst i sig selv'' (s. 54): sammenlign eksempelvis originalsætningen 138

11 fra Rushdies roman ''the words hanging crystalline in the iced white night'' med Harders version: ''ordene hang som krystaller i den frosne hvide nat''; eller ''I tell you, you must die, I tell you, I tell you' and thusly and so beneath a moon of alabaster '', som bliver til ''I tell you, you must die, I tell you, I tell you,' og således og på denne måde fortsatte han under alabastermånen, '' (ss ), hvor oversætteren desuden gør læseren opmærksom på det indbyggede citat fra The Doors' fortolkning af Brecht & Weills udødelige original ved at bibeholde den oprindelige engelske tekst. Forfatteren er udmærket klar over de faldgruber, enhver oversættelse rummer, og indrømmer da også at være faldet i adskillige af dem, til morskab og opbyggelse af den almindelige såvel som den mere kyndige læserkreds. Som amatøroversætter kan man kun være glad for, at en 'professional' kan tillade sig at fejle, og tilmed bringe sine fejltagelser til torvs (som i den ubetalelige anekdote om ''Dr. Goldbergs [en amerikansk matematikers] formodede formelvariationer'', fejlidentificerede med Bachs musikalske sådanne, tilegnet den søvnløse baron Goldberg; ss , 94). Et sådant faux pas er dog for intet at regne mod de horrible forkerte fortolkninger som Thomas Harder citerer fra sin omfattende læsning af oversat litteratur, hvor benzin bliver omtalt som 'gasolin', og hvor det engelske ord hearse 'rustvogn' bliver omtolket som et egennavn: ''Hearse kører liget af Marilyn Monroe væk'' (s. 70), eller ''en fransk konge kaldes Francesco'' (s. 71), og meget mere. På et mere avanceret plan er der problemer med tid og modus, samt brug af tilsyneladende synonymer i pronominernes verden. Det er ikke altid givet at you svarer til 'du' på dansk, eller at den engelske progressive form ('be + ing') altid skal respekteres i en oversættelse eller gengivelse: formen findes jo ikke som sådan på dansk, og (som Harder bemærker i sin diskussion af Rushdie-eksemplet, ss ) en ''grammatik-tro oversættelse ville gøre tonen i den danske tekst unødig fremmedartet''. Ved sådanne små kig ind i oversætterens verden får vi både et indtryk af vanskelighederne i 139

12 denne 'kunst' og af den elegante måde, en oversætter som Thomas Harder klarer skærene på. Hvis det er noget der slår mig ved at læse denne bog, er det den perfekte oversættelsespraksis' umådelige vanskelighed, for ikke at sige umulighed. Jeg mindes, hvordan jeg diskuterede oversættelse med forfatterens far, Uffe Harder, en gang i firserne på et møde i Det Danske Akademi, hvor han bl.a. kom ind på, at en god oversættelse kræver tid (jf. også nærværende bogs s. 140, hvor Harder senior udtaler, at en forudsætning for en god oversættelse er, at oversætteren ''har tid nok, for det kræves også tålmodighed, man oversætter dårligt under pres''). Jeg var den gang begyndt at interessere mig for Julio Cortázars forfatterskab og var i gang med en analyse af hans lange 'short story' El otro cielo, hvor læseren føres ind i (og forføres til) to adskilte verdener med hver deres egen karakter: et moderne Buenos Aires og et attenhundredefirsernes Paris, som fortælleren gnidningsløst 'pendler' imellem, alt imens forfatteren holder mindst to bolde i luften samtidig, virkelighedens og sprogets, som helst ikke bør kollidere og netop derfor frembyder store vanskeligheder for den ambitiøse oversætter. Og ind imellem er man nødt til at give op, når selve sproget siger 'stop' f.eks. når selve fortællingens pointe og mysteriets afsløring hænger på nogle af sprogets ejendommeligheder, som brugen af kønsbestemte verbalprædikater i de sammensatte tider i modsætning til de 'kønsløse' usammensatte. Et godt eksempel herpå findes i Cortázars fortælling om de to 'edderkoppekvinder' i hans Historia con migalas, som jeg ikke ved, om nogensinde er blevet oversat tilfredsstillende (Gregory Rabassas engelske oversættelse går bevidst uden om vanskeligheden og pointen går derved tabt; en israelsk bekendt af mig har forsøgt, men jeg er ude af stand til at vurdere resultatet; se Mey 1992 for en analyse med kommentar). Med hensyn til 'mekanikken' har jeg selv en gang kæmpet med en sonet af den brasilianske digter Carlos Drummond d'andrade, Fraga e Sombra. Mit oversættelsesforsøg var inspireret, om man så kan sige, af en kollegas foredrag på et internationalt seminar ved Santa Cata 140

13 rina forbundsuniversitetet, hvor det pågældende digt blev analyseret på basis af foredragsholderens egen engelske oversættelse. Mens jeg hørte på, blev jeg klar over, at gengivelsen overhovedet ikke svarede til originalens 'finmekanik', for at bruge Uffe Harders formulering, så i stedet for at følge med i foredraget gav jeg mig til at nyoversætte digtet en oversættelse, som jeg nok må indrømme ikke har store chancer for at blive en 'sællert'. Som Uffe Harder bemærker, ''man bliver ikke rig af at oversætte lyrik'', og det er i det hele taget næsten umuligt at finde forlag, ''som er villige til at udgive oversat lyrik; det ville være en opmuntring hvis oversættelserne bare blev trykt et eller andet sted. Også det er vanskeligt'' (s. 140). (Se Appendix II). På baggrund af disse pessimistiske udsigter er det desto mere grund til at fryde sig over, at en oversætter som Thomas Harder tilsyneladende ikke har til hensigt at lade sig slå ud af de dårlige økonomiske og andre forhold, der plager ikke blot oversætteren, men den tosprogede skribent og sprogbruger overhovedet. Man må ønske ham til lykke med denne bog, og lykke til videre på denne tornede sti, på hvilken anmelderen har fået lov at følge ham et stykke vej. Det er mit håb, at rigtig mange vil tage fat i bogen og drage nytte af forfatterens kloge iagttagelser og velovervejede synspunkter. Thomas Harder har gjort professionen, os alle og sig selv en stor tjeneste ved at åbne sit værksted for ''den dannede almenhed'' (s. 66) og gøre os opmærksom på mulighederne og vanskelighederne ved tosprogethed, ikke mindst i forbindelse med aktuelle sociale og undervisningsrelaterede problemer. Hans skrift bør være pligtlæsning for alle politikere og andet godtfolk, som beskæftiger sig med sprogplanlægning, uddannelse, praktisk sprogbrug, oversættelse, med mere. Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Campusvej 55 DK-5230 Odense M 141

14 Referencer Diderot, Denis. [1748] s.d. Les bijoux indiscrets. Paris: Editions E.L. Haberland, Hartmut 'Ownership and maintenance of a language in transnational use: Should we leave our lingua franca alone?' Journal of Pragmatics, Special Issue: English as a lingua franca in the international university, ed. by Beyza Björkman. (in press) Mey, Jacob L 'Les lèvres scandaleuses, ou: Du pouvoir et de la gloire'. In: M. Grochowski & D. Weiss, eds. ''Words are physicians for an ailing mind'' (Festschrift for Andrzej Boguslawski). München: Otto Sagner. pp Mey, Jacob L 'Pragmatic gardens and their magic'. Poetics Appendix I Nogle forslag til forbedring af en ellers glimrende tekst følger her: s. 17 det hedder volkstümlich på tysk (ikke völkstümlich) s. 78 flertalsformen er inuit (af ental inuk, egentlig 'menneske'); inuitter er 'smør paa flæsk'! s. 92 det skal vel hedde ''irriterede læseres mistanke'' (og ikke ''irriterende'') s. 96 læs: '' ved godt at der er forskel '' (''er'' mangler) s. 101 ''gravity'' må vel forstås her som 'tyngdeloven', ikke blot 'tyngde' s. 106 Rushdies The Ground Beneath her Feet repræsenterer muligvis et skjult citat: Osip E. Mandelshtams berømte 'Epigram til Stalin' begynder således: ''vi lever, men mærker ikke jorden under vore fødder'' (my zhivem pod soboju nechuya strany ) s. 117 italiensk Voi som ''høflig tiltale i tredje person ental'' jeg formoder, at meningen er ''i anden person ental'' 142

15 Appendix II FRAGA E SOMBRA Carlos Drummond d'andrade A sombra azul da tarde nos confrange Baixa, severa, a luz crepuscular. Um sino toca, e não saber quem tange É como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa. O alfanje Que sono e sonho ceifa devagar Mal se desenha fino ante a falange Das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, Sentimos o espetáculo do mundo, Feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nôs, sob o profundo Instinto de existir, outra mais pura Vontade de anular a criatura. Reunião. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Edit., 1969, p. 177 CRAG and SHADE The evening's blue shadow's our unmaking, low and forbidding, and the light is rare. A bell is tolling-knowing not who's making the sound appear as born out of the air. The music stops, the night is long. The sickle that slowly is dissecting sleep and dream, is barely visible against the fickle flight of the passing clouds' forgotten stream. 143

16 The two of us alone between the earth and skies are able to perceive this worldly show, made up of absent sea and abstract highs. And in ourselves, below our instinct's woeful wish to live, we crush the other, purified desire to do away with what's our nature side. Engenho Velho, Florianópolis, S.C., Brazil 24 August 2001 Jacob L. Mey (tr.) 144

I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske.

I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske. Hellere tosproget end tvetunget Der er mange vanskeligheder og mange fornøjelser forbundet med at være oversætter og tolk. I mange tilfælde er vanskelighederne og fornøjelserne identiske. En af de fornøjelige

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

kampen om sproget 5:5

kampen om sproget 5:5 kampen om sproget 5:5 truslen fra engelsk Før udsendelsen Et arveord er et ord som hele vejen tilbage i sprogets historie er gået videre fra den ene generation til den næste som en fast del af samme sprog.

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:...

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:... Som led i vores undersøgelse af diverse engelske dialekter vil vi gerne bede om din hjælp ved at du udfylder følgende spørgeskema. Du må svare på både engelsk og dansk. I første del vil vi gerne bede dig

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere