Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN..."

Transkript

1 Opdateret d Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8 UDDANNELSENS OPBYGNING...8 UDDANNELSENS PRØVESTRUKTUR - ENGELSK...11 PRAKTISKE FORHOLD...14 ADGANGSBETINGELSER...14 FAGTILMELDING...14 GENERELT OM TILMELDING TIL PRØVER OG FRAMELDING...14 SPECIALE...14 PC I FORBINDELSE MED MUNDTLIGE PRØVER...17 INDIVIDUELLE PRØVER/GRUPPEPRØVER...17 INDIVIDUELLE SKRIFTLIGE PRØVER...17 UHENSIGTSMÆSSIGE KILDER I FORBINDELSE MED EN PRØVE...18 PLAGIERING...18 AFLEVERING AF SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER...18 AFLEVERING AF PORTFOLIO I FORBINDELSE MED PRAKTIKOPHOLD...19 SYGDOM...19 NORMALSIDEBEGREBET OG OMFANGSANGIVELSER...19 UNDERVISNINGSSPROG...19 STUDIEOPHOLD I UDLANDET...20 STUDIEVEJLEDNING FOR ENGELSK...21 BASISOMRÅDE...22 Engelsk grammatik, semantik og pragmatik...22 Oversættelse af almensproglige tekser...23 Analyse og produktion af fagtekster...24 PROFILOMRÅDE: TRANSLATØR/TOLK...25 Translatør og tolk: Teori og metode

2 Indholdsfortegnelse Teknisk oversættelse og vidensstyring...27 Teknisk oversættelse og genrer...28 Økonomisk oversættelse Finans og økonomi...30 Økonomisk oversættelse Virksomhedens eksterne regnskab...31 Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter...32 Juridisk oversættelse Formue- og familieretlige dokumenter...34 Introduktion til tolkning...36 Tolkning...37 Karrieremodul (Translatør og tolk)...39 Forelæsningsrække: Komponenter af professionelt arbejde som oversætter...39 Praktik...40 Caseforløb...41 PROFILOMRÅDE: INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION OG PR...42 Virksomhed, kommunikation, kontekst...42 Medier, markeder, forbrugere...43 International markedskommunikation...44 Public Relations...45 Karrieremodul...46 Praktik...46 Caseforløb...48 PROFILOMRÅDE: EUROPÆISKE STUDIER...49 EU, virksomheden og borgerne...49 Globale relationer...51 Nye europæiske idéer...52 Forhandlingsteknik...54 Karrieremodul (Europæiske Studier)...55 Introduktion til projektstyring...55 Praktik...57 Caseforløb...59 VALGFAG...61 SPECIALEAFHANDLING...62 STUDIEORDNING ENGELSK...63 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL...64 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER...66 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV...67 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...67 KAPITEL 5: UDDANNELSENS PRØVETYPER...68 KAPITEL 6: OVERSIGT OVER UDDANNELSENS OPBYGNING OG PRØVER

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 7: UNDERVISNINGSFORMER...72 KAPITEL 8: KRAV TIL SPROGLIG KOMPETENCE...72 KAPITEL 9: PRØVEBESKRIVELSER...73 KAPITEL 10: GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER Prøverne Reeksamen Pensum ifm. reeksamen Individuelle prøver/gruppeprøver Antal evalueringsforsøg Eksamenstilmelding Eksamensframelding Særlige regler i forbindelse med 12-timers prøven Overtrædelse af eksamensregler Sygdom m.v Merit Eksamensbevis Eksamensresultater Klager KAPITEL 11: IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER KAPITEL 12: GENNEMFØRELSESFRIST

4 Studievejledning Fælles Forord Velkommen til Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen udbydes med hjemmel i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er en toårig uddannelse, hvori indgår en specialeafhandling. Formålet med uddannelsen er at udbygge dine kompetencer inden for det erhvervssproglige fagområde med henblik på at kvalificere dig til at løse sprog- og kommunikationsopgaver i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder og organisationer på allerhøjeste faglige niveau og ved anvendelsen af videnskabelige arbejdsmetoder. Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og gennemførlighed ligger hos Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, der ligeledes har ansvaret for undervisningens lødighed og faglige dækning. Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, juni

5 Studievejledning Fælles Præsentation af studieorienterende materiale Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation forvalter bl.a. sit ansvar for uddannelsen igennem offentliggørelsen af studieorienterende materiale af forskellig art, som du skal bruge i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af dit studium. Det drejer sig især om: en studieordning en studievejledning et fagkatalog Studieordningen er dit juridiske dokument, det dokument, der beskriver de prøver, uddannelsen består af, samt de faglige krav du skal kunne opfylde for at bestå dem. Studieordningen er aftrykt bagest i Studiehåndbogen. Studievejledningen beskriver de forskellige fag på studiet samt en række indholdsmæssige og praktiske forhold omkring studiet. Fagkataloget kan findes på CampusNet, som du får adgang til via StudieInfo. CampusNet er Handelshøjskolens webbaserede og interaktive kommunikationsværktøj. I Fagkataloget på CampusNet kan du finde de fag, der udbydes på uddannelsen. 5

6 Studievejledning Fælles Kort over skolen 6

7 Studievejledning Fælles Præsentation af administrationen Du vil i mange sammenhænge komme i kontakt med skolens administration. De væsentligste afdelinger fra et studiemæssigt synspunkt er nævnt nedenfor: Studieadministrationen (B-fløjen) tager sig af optagelse, eksamenstilmelding m.v. Studievejledningen, Sprog (B-fløjen) rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger m.v. samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studielederen, som har kontor i L-bygningen, kan evt. også kontaktes. Studienævnssekretariatet (B-fløjen) modtager bl.a. sager til behandling i studienævnet. Planlægningskontoret (C-fløjen) udarbejder primært time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud og står for booking af undervisningslokaler. Stipendiekontoret (B-fløjen) behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Institutsekretærerne, (L-bygningen) formidler bl.a. kontakt til den enkelte underviser. Internationalt Kontor (B-fløjen) oplyser bl.a. om udvekslingsmuligheder. Studienævnet er ansvarlig for cand.ling.merc.-uddannelsen. Studienævnet består af lærerrepræsentanter og studenterrepræsentanter. Én af lærerrepræsentanterne er valgt studienævnsformand. Studienævnet vælger af sin midte en næstformand blandt de studerende. 7

8 Studievejledning Fælles Cand.ling.merc.-uddannelsen Uddannelsens opbygning Cand.ling.merc.-uddannelsen, der er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, kvalificerer dig til at varetage danske og udenlandske virksomheders og organisationers fremmedsproglige kommunikation på højeste niveau. Inden for fremmedsprog kan du læse CLM i engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at kommunikere professionelt på fremmedsproget, og uddannelsens specialiseringer (profiler) giver dig mulighed for at kombinere dine sproglige kompetencer med faglig viden inden for et bestemt område. Uddannelsen er bygget op over et Basisområde, som er obligatorisk for alle studerende, et Profilområde, hvor du kan vælge mellem tre forskellige profiler, og et Valgområde, hvor du yderligere kan specialisere dig ud fra særlige interesser og behov. Endelig er der en Specialeafhandling. Basisområdet Under basisområdet introduceres du til sprogvidenskabelige teorier og metoder, som anvendes i studiet. Samtidig får du de nødvendige redskaber til senere opgave- og specialeskrivning. Profilområdet Profilområdet omfatter tre hovedprofiler, Translatør/tolk (TT-profil), International markedskommunikation og PR (IMK-profil) samt Europæiske Studier (EUS-profil). Du kan vælge at følge en af disse profiler, men du kan også sammensætte din egen individuelle profil. Translatør/tolk Profilen kvalificerer dig til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopgaver samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisationer. Med denne profil opnår du specielt: indgående viden om den sprogbrug som anvendes inden for fagområderne jura, teknik og økonomi på såvel fremmedsproget som dansk 8

9 Studievejledning Fælles grundlæggende og nødvendig viden om disse fagområder indgående viden om fagsproglig metode og analyse og færdigheder i at varetage fagsproglige opgaver på højeste niveau såsom: oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning informationssøgning og bearbejdning samt dokumentation udarbejdelse af terminologisk og leksikografisk materiale. Profilen giver dig endvidere adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beskikkelse som translatør og tolk, hvorved du bl.a. opnår ret til at udføre bekræftede oversættelser. Desuden kan du nedsætte dig som selvstændig med egen translatørvirksomhed. International markedskommunikation og PR Profilen kvalificerer dig til at varetage private og offentlige virksomheders og organisationers internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation. Det vil sige: at analysere en virksomheds eller organisations internationale kommunikationsbehov og kommunikationsproblemer at indsamle og bearbejde information til brug for private og offentlige virksomheder og organisationer at udarbejde og koordinere materiale til private og offentlige virksomheders og organisationers kommunikation såvel internt som eksternt, herunder information til pressen, formidling af virksomheden/organisationen over for interne og eksterne interessenter, udarbejdelse af produktinformation til internationale markeder, planlægning og udformning af markedskommunikation i bred forstand, udarbejdelse af PR-materiale på dansk og på fremmedsproget osv. Europæiske studier Profilen kvalificerer dig til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske og internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. Med profilen opnår du: viden om de vigtigste aktører i kommunikationen mellem EU-systemet, virksomhederne og borgerne viden om teori om internationale relationer viden om forhandlingsstrategier og -stile forhandlingsfærdigheder på fremmedsproget 9

10 Studievejledning Fælles overførbare færdigheder som metodisk tekstanalyse, kreativitet i sammenstilling af koncepter fra forskellige fagområder, evnen til at sætte dig ind i nye måder at tænke på viden om og evner til at anvende projektarbejdsformen viden om og evner til at anvende fundraising, lobbyisme og netværksdannelse. Individuel profil Du behøver som nævnt ikke at følge én af de tre hovedprofiler for at opnå cand.ling.merc.- graden. Du kan selv sammensætte din egen individuelle profil. Valgområdet Afhængigt af hvilken profil, du læser på, skal du vælge 1 eller flere valgfag. Specialet Specialet er et selvstændigt arbejde, hvor du på basis af videnskabelig teori og metode går i dybden med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. 10

11 Studievejledning Fælles Uddannelsens prøvestruktur - Engelsk Cand.ling.merc.-uddannelsen omfatter alt efter profilvalg et varierende antal prøver samt et speciale. Dertil kommer en prøve i mundtlig sprogfærdighed, der er knyttet til én af uddannelsens mundtlige prøver efter dit eget valg. Basisområde (20 ECTS) Engelsk grammatik, semantik og pragmatik (5 ECTS) Oversættelse af almensproglige tekster (5 ECTS) Analyse og produktion af fagtekster (10 ECTS) Profilområde Translatør/tolk (60 ECTS) Translatør og tolk: Teori og metode (10 ECTS) Teknisk oversættelse og vidensstyring (5 ECTS) Teknisk oversættelse og genrer (5 ECTS) Økonomisk oversættelse - Finans og økonomi (5 ECTS) Økonomisk oversættelse -Virksomhedens eksterne regnskab (5 ECTS) Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter (5 ECTS) Juridisk oversættelse - Formue- og familieretlige dokumenter (5 ECTS) Introduktion til tolkning (5 ECTS) Tolkning (5 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) International markedskommunikation og PR (50 ECTS) Virksomheden, kommunikation, kontekst (10 ECTS) Medier, markeder, forbrugere (10 ECTS) International markedskommunikation (10 ECTS) Public Relations (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) Europæiske studier (50 ECTS) EU, virksomheden og borgerne (10 ECTS) Globale relationer (10 ECTS) Nye europæiske idéer (10 ECTS) Forhandlingsteknik (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) 11

12 Studievejledning Fælles Valgområde TT-profil Valgfag (10 ECTS) IMK-profil Valgfag (20 ECTS) EUS-profil Valgfag (20 ECTS) Speciale (30 ECTS) Det, der står inde i boksene, er prøvetitler. De afspejler de fag, som du bliver prøvet i. 20 ECTS ligger inden for et såkaldt basisområde, som er fælles for alle studerende. 50 hhv. 60 ECTS ligger inden for det såkaldte profilområde. Hvis du vil opnå en ren profil (TTprofil, IMK-profil, EUS-profil), skal du aflægge de prøver, der er definerende for hver af de tre profiler jf. ovenstående skema. Desuden skal du vælge 10 hhv. 20 ECTS inden for valgområdet. Hvis du ønsker en individuel profil, skal du aflægge 50 ECTS fordelt på prøver inden for TT-profilen eller inden for mere end én profil og 20 ECTS inden for valgområdet. Endelig er specialeafhandlingen obligatorisk for alle studerende. Med hensyn til Mundtlig sprogfærdighed kan du selv vælge, ved hvilken mundtlig prøve inden for basis- eller profilområdet du vil testes. Du kan dog ikke testes i mundtlig sprogfærdighed i forbindelse med prøverne i Tolkning og det mundtlige forsvar for specialet. Specialeafhandling Formålet med specialeafhandlingen er at give dig lejlighed til selvstændigt og på basis af videnskabelig metode og teori at arbejde med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. Specialeafhandlingen er et selvstændigt, skriftligt arbejde på normalsider a tegn (ekskl. blanktegn). Specialeafhandlingen affattes på dansk eller på det valgte fremmedsprog efter aftale med specialevejleder. Tilladelse til at overskride det maksimale omfang gives af specialevejlederen på basis af motiveret ansøgning Se nærmere om tildeling af vejleder, specialeregistrering, frister og aflevering af specialet i afsnittet Speciale under Praktiske forhold. Specialet skal indeholde et resumé på maks tegn (eksklusive blanktegn). Resuméet skal være på det studerede fremmedsprog. 12

13 Studievejledning Fælles Specialet kan udarbejdes som gruppespeciale under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kan identificeres. Der er knyttet et mundtligt forsvar til specialeafhandlingen. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. Specialeafhandlingen afleveres på Studieadministrationen (B-fløjen) i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format). 13

14 Studievejledning Fælles Praktiske forhold Adgangsbetingelser Optagelse på CLM-uddannelsen forudsætter bestået bacheloreksamen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i det pågældende sprog, eller at du har en bacheloruddannelse indeholdende 3 årsværk (180 ECTS) af relevans for CLM-uddannelsen, og hvoraf minimum 2 årsværk (120 ECTS) skal være inden for det fremmedsprog, du ønsker at studere. Fagtilmelding Via linket Studieadm. på de studerendes egne CampusNet-sider er der adgang til Studieadministrativ Selvbetjening, hvor du kan tilmelde dig fag. Tilmeldingsfristen er den 15. november for fag, der udbydes i forårssemestret og den 15. maj for fag, der udbydes i efterårssemestret. Generelt om tilmelding til prøver og framelding Tilmelding til eksamen sker automatisk ved første udbudte forsøg, dvs. ved de ordinære prøver som aflægges i direkte forlængelse af semestrets undervisning. Du kan kun deltage i eventuelle reeksaminer i forbindelse med de ordinære prøver enten i samme eller følgende eksamensterminer efter forudgående tilmelding. Hvis du selv skal tilmelde dig prøver, sker det via Studieadministrativ Selvbetjening, eller ved at du retter henvendelse til Studieadministrationen, hvor den relevante formular udfyldes og afleveres. Du har selv pligt til at kontrollere, at tilmeldingen er korrekt registreret. Dette gælder både ved automatisk og personlig tilmelding. Er der fejl i registreringen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden udløbet af kontrolfristen, som er 5. marts for sommereksamener og 5. oktober for vintereksamener. Såfremt fejlen ikke rettes inden fristens udløb, anses du ikke for at have tilmeldt dig prøven rettidigt. Fortryder du en tilmelding til en prøve har du mulighed for at framelde dig indtil 1 uge før prøvens afholdelse. Er du tilmeldt en prøve og undlader at framelde dig rettidigt, betragtes tilmeldingen altid som et eksamensforsøg. Frameldingen kan ske såvel ved henvendelse til studieadministrationen som online via linket Studieadm. på din CampusNet-side. Speciale Tildeling af vejleder For at få tildelt en vejleder skal du udfylde Blanket for tildeling af specialevejleder og udarbejde et oplæg til opgaveformulering bestående af: 14

15 Studievejledning Fælles Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Blanket for tildeling af vejleder findes på ASB s hjemmeside under StudieInfo/Studium /Diverse blanketter. Blanketten med oplæg til opgaveformulering skal afleveres 1 måned før specialeregistrering, dog senest den 15. juni i forbindelse med specialeregistrering den 1. august. Du vil herefter få tildelt en vejleder. Specialeregistrering Du kan vælge en af følgende frister for registrering af specialet: 1. januar, 1. april og 1. august. Du afgør selv, hvornår du vil registrere. Efter registrering kan der ikke ske framelding. Før registrering skal du have tildelt en vejleder (se Tildeling af vejleder). Du skal desuden udarbejde en opgaveformulering og en plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. Opgaveformuleringen skal bestå af: Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Foreløbig disposition Foreløbig litteraturliste Selve registreringen sker ved aflevering af specialeregistreringsblanket (StudieInfo/Studium/ Diverse blanketter) med opgaveformulering og plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. 15

16 Studievejledning Fælles Aflevering af specialet Du har 5 måneder til at skrive specialet fra registreringstidspunktet. Afleveringsfristerne er ved registrering 1. januar: 1. juni ved registrering 1. april: 1. september ved registrering 1. august: 1. januar. Mundtligt forsvar Specialet forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed på 45 minutter inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve afholdes maks. 1 måned efter afleveringen af specialet. Ny afleveringsfrist Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Du skal så igen udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Der er så en sidste frist på 3 måneder regnet fra den nye afleveringsfrist til at aflevere specialet. Registrering af speciale med ny afleveringsfrist Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanket til registrering af speciale med ændret opgaveformulering (StudieInfo/Studium/Diverse blanketter). Der vedlægges ændret opgaveformulering og ny plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Hvis specialet ikke bestås Hvis du opnår en ikke bestået-karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du kan så udarbejde et nyt speciale efter reglerne ovenfor, idet proceduren startes forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 16

17 Studievejledning Fælles PC i forbindelse med mundtlige prøver Regelsættet gælder ved brug af PowerPoint-præsentationer: Hovedreglen er, at brug af PC ikke må forlænge den tid, der er fastlagt i prøvebeskrivelserne. AV-afdelingen sørger for, at det tekniske udstyr fungerer ved prøvens start, og at der er foretaget login. AV-afdelingen etablerer tilkaldevagt for de enkelte prøvedage. Vagten kan tilkaldes i planlagte pauser i eksaminationen til udbedring af fejl ved det tekniske udstyr. Du medbringer præsentationen på USB-stik eller CD-Rom. Du skal selv installere USB-stik eller CD-Rom. Du skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint-præsentationen i tilfælde af tekniske problemer, hvis udbedring vil forsinke eksaminationens start. Der tillægges ikke ekstra eksaminationstid ved fejl ved det tekniske udstyr eller ved problemer med installation af USB-stik/CD-Rom, der anvendes i stedet for transparenter. Individuelle prøver/gruppeprøver Alle mundtlige prøver er individuelle. Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den studerendes præsentation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt fremgå. Individuelle skriftlige prøver Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selvom de studerende i undervisningssituationen af pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Erklæring Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en underskrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte krav om selvstændighed. Teksten til erklæringen vil fremgå af eksamensopgaven og skal indskrives og underskrives af den studerende som afslutning på opgaven. Ved digital aflevering af eksamensbesvarelsen 17

18 Studievejledning Fælles udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og underskrevet i eksamensbesvarelsen, kan du blive indkaldt til en samtale med eksaminator. Uhensigtsmæssige kilder i forbindelse med en prøve Du opfordres straks til at give en tilbagemelding til eksaminator eller Institutsekretariatet (L-bygn.), hvis du under en prøve opdager, at der findes uhensigtsmæssige kilder, f.eks. hvis hele eller større dele af en oversættelsesopgave foreligger oversat på Internettet. Plagiering Plagiering er enhver kildeanvendelse uden en præcis angivelse af kilden. Der skelnes ikke mellem skriftlige (hvad enten de er trykte eller elektroniske) og mundtlige kilder. Der er ikke kun tale om, hvorvidt man har kopieret (en lillebitte smule/noget/en hel del) fra en kilde, men i det hele taget, hvorvidt man har anvendt kilden. Det vil sige, at omskrivninger af kildens tekst, anvendelse af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begreber m.m., der måtte stamme fra andre end en selv, også skal påføres en præcis reference. På Internettet er der en del nyttige steder med oplysninger om plagiering, fx på Purdue's Online Writing Lab, hvor følgende link er et godt sted at starte: I forbindelse med (projekt)rapporter kan eksaminator kræve, at den studerende afleverer en elektronisk udgave af besvarelsen med henblik på kontrol for plagiering. Aflevering af den elektroniske udgave, herunder afleveringform (diskette, CD-rom, fil), aftales mellem eksaminator og studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksaminator. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har papirudgaven juridisk gyldighed, den elektroniske udgave er alene til kontrolbrug. Aflevering af skriftlige eksamensopgaver Skriftlige eksamensopgaver afleveres i 3 eksemplarer (dog afleveres specialet i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format)). Det fremgår af eksamensplanerne på StudieInfo, hvor opgaverne skal afleveres (Institutsekretariatet i L-bygningen eller Studieadministrationen i B-fløjen). I forbindelse med prøver af type T (12-timers prøve) og prøve R (på TTprofilen) samt i forbindelse med bundne prøver af type H (hjemmeopgave) skal opgaven være forsynet med dit eksamensnummer (og ikke navn). I alle andre tilfælde skal den være forsynet med dit navn og cpr.-nummer. Eventuel mulighed for digital afhentning og aflevering af eksamensopgaver vil fremgå af eksamensplanerne. 18

19 Studievejledning Fælles Aflevering af portfolio i forbindelse med praktikophold Hvis du er tilmeldt praktik i efterårssemestret, afleveres portfolioen 1. januar eller 28. februar. Sygdom Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller hjemmeopgave, kan studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. Hvis du får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er du berettiget til sygeeksamen eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler, som gælder for reeksamen. Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Normalsidebegrebet og omfangsangivelser I prøvebeskrivelserne anvendes begrebet normalside. Omfanget af en normalside er defineret som tegn ekskl. blanktegn. Ved skriftlige opgaver beregnes omfang ekskl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter. Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. Undervisningssprog Såfremt der kun er dansktalende studerende tilmeldt et fag på Europæiske Studier eller en tværsproglig forelæsningsrække, som er udbudt på engelsk, er der mulighed for at ændre undervisningssproget fra engelsk til dansk. 19

20 Studievejledning Fælles Studieophold i udlandet Påtænker du et studieophold i udlandet på 2. eller 3. semester, skal det planlægges meget tidligt i studiet. For at opnå den krævede merit for et semester, skal du finde fag ved den udenlandske institution, der tilsammen i indhold og omfang (ECTS-points) svarer til det semester, som ikke tages ved Handelshøjskolen. Undervisningskoordinatoren og/eller de fagansvarlige undervisere skal forhåndsgodkende dit samlede studieforløb i udlandet. Yderligere information Du kan finde yderligere oplysninger om udveksling, freemoverophold samt procedure for ansøgning på adressen: Skolen afholder hvert år i starten af september måned orienteringsmøde for alle studerende, som ønsker at søge udveksling eller freemoverophold. Nærmere orientering herom vil fremgå af meddelelse på CampusNet eller af opslag. Ansøgningsfrist for udveksling i foråret 2009 og efteråret 2009 er september

21 Studievejledning Engelsk Studievejledning for Engelsk 21

22 Studievejledning Engelsk Basisområde Engelsk grammatik, semantik og pragmatik Kompetencemål Formålet med faget er at give dig grundig viden om centrale begreber og metoder inden for engelsk syntaks, morfologi, semantik og pragmatik, således at du kvalificeres til at arbejde metodisk og analytisk med engelske sætningers struktur og funktionalitet. Indhold For at opfylde dette formål skal du i løbet af kurset tilegne dig: a) grundig viden om: centrale begreber og metoder inden for morfologi, syntaks, semantik og pragmatik. b) færdigheder i på ræsonneret grundlag at: foretage detaljerede syntaktiske og morfologiske analyser af konkrete engelske sætninger foretage en semantisk analyse af engelsk på det leksikalske plan såvel som semantiskpragmatisk analyse på sætnings- og tekstplan. Evaluering Prøve i Engelsk grammatik, semantik og pragmatik. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 22

23 Studievejledning Engelsk Oversættelse af almensproglige tekser Kompetencemål Undervisningen har til formål at sætte dig i stand til: at oversætte mellem dansk og engelsk på en formålstjenlig måde kritisk at udvælge og anvende centrale teorier, metoder og begreber inden for oversættelsesorienteret tekstanalyse og oversættelsesteori generelt. Indhold For at opfylde disse formål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: oversættelsesorienteret tekstanalyse oversættelsesteori generelt. b) færdigheder i: at træffe leksikalske, formelle og stilistiske valg, som tjener formålet for en konkret oversættelse at argumentere lødigt for konkrete valg i en oversættelse lødigt at kritisere en konkret oversættelse målrettet at diskutere udvalgte sproglige og oversættelsesteoretiske problemstillinger i en skriftlig analyse at anvende adækvat terminologi og korrekt engelsk i den skriftlige analyse. Evaluering Prøve i Oversættelse af almensproglige tekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 23

24 Studievejledning Engelsk Analyse og produktion af fagtekster Kompetencemål Formålet med faget er at sætte dig i stand til at gennemføre skriftlig og mundtlig kommunikation inden for fagsproglige emner ved hjælp af velegnede kommunikations- og analyseværktøjer. Indhold For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: kommunikations- og oversættelsesteoretiske rammer for tekstproduktion fagsprogsregistre og genrer danske og engelske tekstkonventioner de væsentligste principper for produktion og bearbejdning af engelsksprogede tekster i internationale organisationer, herunder i EU-regi vidensstyring kildevalg og kildekritik argumentation. b) færdigheder i at: anvende kommunikations- og analysemodeller til løsning af faglige og sproglige tekstbearbejdningsopgaver udføre forskellige former for tekstbearbejdning, herunder at formulere, redigere, revidere og (i mindre omfang) oversætte tekster af betydelig sværhedsgrad under hensyntagen til fagsprogsregister og genre styre indsamlet viden udarbejde en protokol for det teoretiske og metodiske arbejde i forbindelse med en skriftlig tekstproduktionsopgave udvælge hensigtsmæssigt kildemateriale argumentere fagligt og akademisk acceptabelt udtrykke dig leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt både skriftligt og mundtligt. Evaluering Prøve i Analyse og produktion af fagtekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 24

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN... 6 UDDANNELSENS OPBYGNING... 6

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FRANSK... 2

STUDIEORDNING FRANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FRANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

STUDIEORDNING SPANSK... 2

STUDIEORDNING SPANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING SPANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 GENERELT OM KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION...

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING ENGELSK... 2

STUDIEORDNING ENGELSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING ENGELSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2012 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TO FREMMEDSPROG VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Studieordningen er

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 GENERELT OM CAND.LING.MERC. UDDANNELSEN...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 GENERELT OM CAND.LING.MERC. UDDANNELSEN...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende)

Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) August 2002 Projektguide (kandidat- og masterstuderende på DKM, INT, MMT og SWU samt diplomstuderende) Denne projektvejledning omfatter: 1. Projekttyper 2. Antal deltagere i projektgruppe 3. Hvad skal

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere