Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN..."

Transkript

1 Opdateret d Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8 UDDANNELSENS OPBYGNING...8 UDDANNELSENS PRØVESTRUKTUR - ENGELSK...11 PRAKTISKE FORHOLD...14 ADGANGSBETINGELSER...14 FAGTILMELDING...14 GENERELT OM TILMELDING TIL PRØVER OG FRAMELDING...14 SPECIALE...14 PC I FORBINDELSE MED MUNDTLIGE PRØVER...17 INDIVIDUELLE PRØVER/GRUPPEPRØVER...17 INDIVIDUELLE SKRIFTLIGE PRØVER...17 UHENSIGTSMÆSSIGE KILDER I FORBINDELSE MED EN PRØVE...18 PLAGIERING...18 AFLEVERING AF SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER...18 AFLEVERING AF PORTFOLIO I FORBINDELSE MED PRAKTIKOPHOLD...19 SYGDOM...19 NORMALSIDEBEGREBET OG OMFANGSANGIVELSER...19 UNDERVISNINGSSPROG...19 STUDIEOPHOLD I UDLANDET...20 STUDIEVEJLEDNING FOR ENGELSK...21 BASISOMRÅDE...22 Engelsk grammatik, semantik og pragmatik...22 Oversættelse af almensproglige tekser...23 Analyse og produktion af fagtekster...24 PROFILOMRÅDE: TRANSLATØR/TOLK...25 Translatør og tolk: Teori og metode

2 Indholdsfortegnelse Teknisk oversættelse og vidensstyring...27 Teknisk oversættelse og genrer...28 Økonomisk oversættelse Finans og økonomi...30 Økonomisk oversættelse Virksomhedens eksterne regnskab...31 Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter...32 Juridisk oversættelse Formue- og familieretlige dokumenter...34 Introduktion til tolkning...36 Tolkning...37 Karrieremodul (Translatør og tolk)...39 Forelæsningsrække: Komponenter af professionelt arbejde som oversætter...39 Praktik...40 Caseforløb...41 PROFILOMRÅDE: INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION OG PR...42 Virksomhed, kommunikation, kontekst...42 Medier, markeder, forbrugere...43 International markedskommunikation...44 Public Relations...45 Karrieremodul...46 Praktik...46 Caseforløb...48 PROFILOMRÅDE: EUROPÆISKE STUDIER...49 EU, virksomheden og borgerne...49 Globale relationer...51 Nye europæiske idéer...52 Forhandlingsteknik...54 Karrieremodul (Europæiske Studier)...55 Introduktion til projektstyring...55 Praktik...57 Caseforløb...59 VALGFAG...61 SPECIALEAFHANDLING...62 STUDIEORDNING ENGELSK...63 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL...64 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER...66 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV...67 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...67 KAPITEL 5: UDDANNELSENS PRØVETYPER...68 KAPITEL 6: OVERSIGT OVER UDDANNELSENS OPBYGNING OG PRØVER

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 7: UNDERVISNINGSFORMER...72 KAPITEL 8: KRAV TIL SPROGLIG KOMPETENCE...72 KAPITEL 9: PRØVEBESKRIVELSER...73 KAPITEL 10: GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER Prøverne Reeksamen Pensum ifm. reeksamen Individuelle prøver/gruppeprøver Antal evalueringsforsøg Eksamenstilmelding Eksamensframelding Særlige regler i forbindelse med 12-timers prøven Overtrædelse af eksamensregler Sygdom m.v Merit Eksamensbevis Eksamensresultater Klager KAPITEL 11: IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER KAPITEL 12: GENNEMFØRELSESFRIST

4 Studievejledning Fælles Forord Velkommen til Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen udbydes med hjemmel i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er en toårig uddannelse, hvori indgår en specialeafhandling. Formålet med uddannelsen er at udbygge dine kompetencer inden for det erhvervssproglige fagområde med henblik på at kvalificere dig til at løse sprog- og kommunikationsopgaver i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder og organisationer på allerhøjeste faglige niveau og ved anvendelsen af videnskabelige arbejdsmetoder. Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og gennemførlighed ligger hos Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, der ligeledes har ansvaret for undervisningens lødighed og faglige dækning. Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, juni

5 Studievejledning Fælles Præsentation af studieorienterende materiale Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation forvalter bl.a. sit ansvar for uddannelsen igennem offentliggørelsen af studieorienterende materiale af forskellig art, som du skal bruge i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af dit studium. Det drejer sig især om: en studieordning en studievejledning et fagkatalog Studieordningen er dit juridiske dokument, det dokument, der beskriver de prøver, uddannelsen består af, samt de faglige krav du skal kunne opfylde for at bestå dem. Studieordningen er aftrykt bagest i Studiehåndbogen. Studievejledningen beskriver de forskellige fag på studiet samt en række indholdsmæssige og praktiske forhold omkring studiet. Fagkataloget kan findes på CampusNet, som du får adgang til via StudieInfo. CampusNet er Handelshøjskolens webbaserede og interaktive kommunikationsværktøj. I Fagkataloget på CampusNet kan du finde de fag, der udbydes på uddannelsen. 5

6 Studievejledning Fælles Kort over skolen 6

7 Studievejledning Fælles Præsentation af administrationen Du vil i mange sammenhænge komme i kontakt med skolens administration. De væsentligste afdelinger fra et studiemæssigt synspunkt er nævnt nedenfor: Studieadministrationen (B-fløjen) tager sig af optagelse, eksamenstilmelding m.v. Studievejledningen, Sprog (B-fløjen) rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger m.v. samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studielederen, som har kontor i L-bygningen, kan evt. også kontaktes. Studienævnssekretariatet (B-fløjen) modtager bl.a. sager til behandling i studienævnet. Planlægningskontoret (C-fløjen) udarbejder primært time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud og står for booking af undervisningslokaler. Stipendiekontoret (B-fløjen) behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Institutsekretærerne, (L-bygningen) formidler bl.a. kontakt til den enkelte underviser. Internationalt Kontor (B-fløjen) oplyser bl.a. om udvekslingsmuligheder. Studienævnet er ansvarlig for cand.ling.merc.-uddannelsen. Studienævnet består af lærerrepræsentanter og studenterrepræsentanter. Én af lærerrepræsentanterne er valgt studienævnsformand. Studienævnet vælger af sin midte en næstformand blandt de studerende. 7

8 Studievejledning Fælles Cand.ling.merc.-uddannelsen Uddannelsens opbygning Cand.ling.merc.-uddannelsen, der er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, kvalificerer dig til at varetage danske og udenlandske virksomheders og organisationers fremmedsproglige kommunikation på højeste niveau. Inden for fremmedsprog kan du læse CLM i engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at kommunikere professionelt på fremmedsproget, og uddannelsens specialiseringer (profiler) giver dig mulighed for at kombinere dine sproglige kompetencer med faglig viden inden for et bestemt område. Uddannelsen er bygget op over et Basisområde, som er obligatorisk for alle studerende, et Profilområde, hvor du kan vælge mellem tre forskellige profiler, og et Valgområde, hvor du yderligere kan specialisere dig ud fra særlige interesser og behov. Endelig er der en Specialeafhandling. Basisområdet Under basisområdet introduceres du til sprogvidenskabelige teorier og metoder, som anvendes i studiet. Samtidig får du de nødvendige redskaber til senere opgave- og specialeskrivning. Profilområdet Profilområdet omfatter tre hovedprofiler, Translatør/tolk (TT-profil), International markedskommunikation og PR (IMK-profil) samt Europæiske Studier (EUS-profil). Du kan vælge at følge en af disse profiler, men du kan også sammensætte din egen individuelle profil. Translatør/tolk Profilen kvalificerer dig til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopgaver samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisationer. Med denne profil opnår du specielt: indgående viden om den sprogbrug som anvendes inden for fagområderne jura, teknik og økonomi på såvel fremmedsproget som dansk 8

9 Studievejledning Fælles grundlæggende og nødvendig viden om disse fagområder indgående viden om fagsproglig metode og analyse og færdigheder i at varetage fagsproglige opgaver på højeste niveau såsom: oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning informationssøgning og bearbejdning samt dokumentation udarbejdelse af terminologisk og leksikografisk materiale. Profilen giver dig endvidere adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beskikkelse som translatør og tolk, hvorved du bl.a. opnår ret til at udføre bekræftede oversættelser. Desuden kan du nedsætte dig som selvstændig med egen translatørvirksomhed. International markedskommunikation og PR Profilen kvalificerer dig til at varetage private og offentlige virksomheders og organisationers internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation. Det vil sige: at analysere en virksomheds eller organisations internationale kommunikationsbehov og kommunikationsproblemer at indsamle og bearbejde information til brug for private og offentlige virksomheder og organisationer at udarbejde og koordinere materiale til private og offentlige virksomheders og organisationers kommunikation såvel internt som eksternt, herunder information til pressen, formidling af virksomheden/organisationen over for interne og eksterne interessenter, udarbejdelse af produktinformation til internationale markeder, planlægning og udformning af markedskommunikation i bred forstand, udarbejdelse af PR-materiale på dansk og på fremmedsproget osv. Europæiske studier Profilen kvalificerer dig til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske og internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. Med profilen opnår du: viden om de vigtigste aktører i kommunikationen mellem EU-systemet, virksomhederne og borgerne viden om teori om internationale relationer viden om forhandlingsstrategier og -stile forhandlingsfærdigheder på fremmedsproget 9

10 Studievejledning Fælles overførbare færdigheder som metodisk tekstanalyse, kreativitet i sammenstilling af koncepter fra forskellige fagområder, evnen til at sætte dig ind i nye måder at tænke på viden om og evner til at anvende projektarbejdsformen viden om og evner til at anvende fundraising, lobbyisme og netværksdannelse. Individuel profil Du behøver som nævnt ikke at følge én af de tre hovedprofiler for at opnå cand.ling.merc.- graden. Du kan selv sammensætte din egen individuelle profil. Valgområdet Afhængigt af hvilken profil, du læser på, skal du vælge 1 eller flere valgfag. Specialet Specialet er et selvstændigt arbejde, hvor du på basis af videnskabelig teori og metode går i dybden med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. 10

11 Studievejledning Fælles Uddannelsens prøvestruktur - Engelsk Cand.ling.merc.-uddannelsen omfatter alt efter profilvalg et varierende antal prøver samt et speciale. Dertil kommer en prøve i mundtlig sprogfærdighed, der er knyttet til én af uddannelsens mundtlige prøver efter dit eget valg. Basisområde (20 ECTS) Engelsk grammatik, semantik og pragmatik (5 ECTS) Oversættelse af almensproglige tekster (5 ECTS) Analyse og produktion af fagtekster (10 ECTS) Profilområde Translatør/tolk (60 ECTS) Translatør og tolk: Teori og metode (10 ECTS) Teknisk oversættelse og vidensstyring (5 ECTS) Teknisk oversættelse og genrer (5 ECTS) Økonomisk oversættelse - Finans og økonomi (5 ECTS) Økonomisk oversættelse -Virksomhedens eksterne regnskab (5 ECTS) Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter (5 ECTS) Juridisk oversættelse - Formue- og familieretlige dokumenter (5 ECTS) Introduktion til tolkning (5 ECTS) Tolkning (5 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) International markedskommunikation og PR (50 ECTS) Virksomheden, kommunikation, kontekst (10 ECTS) Medier, markeder, forbrugere (10 ECTS) International markedskommunikation (10 ECTS) Public Relations (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) Europæiske studier (50 ECTS) EU, virksomheden og borgerne (10 ECTS) Globale relationer (10 ECTS) Nye europæiske idéer (10 ECTS) Forhandlingsteknik (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) 11

12 Studievejledning Fælles Valgområde TT-profil Valgfag (10 ECTS) IMK-profil Valgfag (20 ECTS) EUS-profil Valgfag (20 ECTS) Speciale (30 ECTS) Det, der står inde i boksene, er prøvetitler. De afspejler de fag, som du bliver prøvet i. 20 ECTS ligger inden for et såkaldt basisområde, som er fælles for alle studerende. 50 hhv. 60 ECTS ligger inden for det såkaldte profilområde. Hvis du vil opnå en ren profil (TTprofil, IMK-profil, EUS-profil), skal du aflægge de prøver, der er definerende for hver af de tre profiler jf. ovenstående skema. Desuden skal du vælge 10 hhv. 20 ECTS inden for valgområdet. Hvis du ønsker en individuel profil, skal du aflægge 50 ECTS fordelt på prøver inden for TT-profilen eller inden for mere end én profil og 20 ECTS inden for valgområdet. Endelig er specialeafhandlingen obligatorisk for alle studerende. Med hensyn til Mundtlig sprogfærdighed kan du selv vælge, ved hvilken mundtlig prøve inden for basis- eller profilområdet du vil testes. Du kan dog ikke testes i mundtlig sprogfærdighed i forbindelse med prøverne i Tolkning og det mundtlige forsvar for specialet. Specialeafhandling Formålet med specialeafhandlingen er at give dig lejlighed til selvstændigt og på basis af videnskabelig metode og teori at arbejde med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. Specialeafhandlingen er et selvstændigt, skriftligt arbejde på normalsider a tegn (ekskl. blanktegn). Specialeafhandlingen affattes på dansk eller på det valgte fremmedsprog efter aftale med specialevejleder. Tilladelse til at overskride det maksimale omfang gives af specialevejlederen på basis af motiveret ansøgning Se nærmere om tildeling af vejleder, specialeregistrering, frister og aflevering af specialet i afsnittet Speciale under Praktiske forhold. Specialet skal indeholde et resumé på maks tegn (eksklusive blanktegn). Resuméet skal være på det studerede fremmedsprog. 12

13 Studievejledning Fælles Specialet kan udarbejdes som gruppespeciale under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kan identificeres. Der er knyttet et mundtligt forsvar til specialeafhandlingen. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. Specialeafhandlingen afleveres på Studieadministrationen (B-fløjen) i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format). 13

14 Studievejledning Fælles Praktiske forhold Adgangsbetingelser Optagelse på CLM-uddannelsen forudsætter bestået bacheloreksamen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i det pågældende sprog, eller at du har en bacheloruddannelse indeholdende 3 årsværk (180 ECTS) af relevans for CLM-uddannelsen, og hvoraf minimum 2 årsværk (120 ECTS) skal være inden for det fremmedsprog, du ønsker at studere. Fagtilmelding Via linket Studieadm. på de studerendes egne CampusNet-sider er der adgang til Studieadministrativ Selvbetjening, hvor du kan tilmelde dig fag. Tilmeldingsfristen er den 15. november for fag, der udbydes i forårssemestret og den 15. maj for fag, der udbydes i efterårssemestret. Generelt om tilmelding til prøver og framelding Tilmelding til eksamen sker automatisk ved første udbudte forsøg, dvs. ved de ordinære prøver som aflægges i direkte forlængelse af semestrets undervisning. Du kan kun deltage i eventuelle reeksaminer i forbindelse med de ordinære prøver enten i samme eller følgende eksamensterminer efter forudgående tilmelding. Hvis du selv skal tilmelde dig prøver, sker det via Studieadministrativ Selvbetjening, eller ved at du retter henvendelse til Studieadministrationen, hvor den relevante formular udfyldes og afleveres. Du har selv pligt til at kontrollere, at tilmeldingen er korrekt registreret. Dette gælder både ved automatisk og personlig tilmelding. Er der fejl i registreringen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden udløbet af kontrolfristen, som er 5. marts for sommereksamener og 5. oktober for vintereksamener. Såfremt fejlen ikke rettes inden fristens udløb, anses du ikke for at have tilmeldt dig prøven rettidigt. Fortryder du en tilmelding til en prøve har du mulighed for at framelde dig indtil 1 uge før prøvens afholdelse. Er du tilmeldt en prøve og undlader at framelde dig rettidigt, betragtes tilmeldingen altid som et eksamensforsøg. Frameldingen kan ske såvel ved henvendelse til studieadministrationen som online via linket Studieadm. på din CampusNet-side. Speciale Tildeling af vejleder For at få tildelt en vejleder skal du udfylde Blanket for tildeling af specialevejleder og udarbejde et oplæg til opgaveformulering bestående af: 14

15 Studievejledning Fælles Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Blanket for tildeling af vejleder findes på ASB s hjemmeside under StudieInfo/Studium /Diverse blanketter. Blanketten med oplæg til opgaveformulering skal afleveres 1 måned før specialeregistrering, dog senest den 15. juni i forbindelse med specialeregistrering den 1. august. Du vil herefter få tildelt en vejleder. Specialeregistrering Du kan vælge en af følgende frister for registrering af specialet: 1. januar, 1. april og 1. august. Du afgør selv, hvornår du vil registrere. Efter registrering kan der ikke ske framelding. Før registrering skal du have tildelt en vejleder (se Tildeling af vejleder). Du skal desuden udarbejde en opgaveformulering og en plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. Opgaveformuleringen skal bestå af: Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Foreløbig disposition Foreløbig litteraturliste Selve registreringen sker ved aflevering af specialeregistreringsblanket (StudieInfo/Studium/ Diverse blanketter) med opgaveformulering og plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. 15

16 Studievejledning Fælles Aflevering af specialet Du har 5 måneder til at skrive specialet fra registreringstidspunktet. Afleveringsfristerne er ved registrering 1. januar: 1. juni ved registrering 1. april: 1. september ved registrering 1. august: 1. januar. Mundtligt forsvar Specialet forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed på 45 minutter inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve afholdes maks. 1 måned efter afleveringen af specialet. Ny afleveringsfrist Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Du skal så igen udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Der er så en sidste frist på 3 måneder regnet fra den nye afleveringsfrist til at aflevere specialet. Registrering af speciale med ny afleveringsfrist Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanket til registrering af speciale med ændret opgaveformulering (StudieInfo/Studium/Diverse blanketter). Der vedlægges ændret opgaveformulering og ny plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Hvis specialet ikke bestås Hvis du opnår en ikke bestået-karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du kan så udarbejde et nyt speciale efter reglerne ovenfor, idet proceduren startes forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 16

17 Studievejledning Fælles PC i forbindelse med mundtlige prøver Regelsættet gælder ved brug af PowerPoint-præsentationer: Hovedreglen er, at brug af PC ikke må forlænge den tid, der er fastlagt i prøvebeskrivelserne. AV-afdelingen sørger for, at det tekniske udstyr fungerer ved prøvens start, og at der er foretaget login. AV-afdelingen etablerer tilkaldevagt for de enkelte prøvedage. Vagten kan tilkaldes i planlagte pauser i eksaminationen til udbedring af fejl ved det tekniske udstyr. Du medbringer præsentationen på USB-stik eller CD-Rom. Du skal selv installere USB-stik eller CD-Rom. Du skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint-præsentationen i tilfælde af tekniske problemer, hvis udbedring vil forsinke eksaminationens start. Der tillægges ikke ekstra eksaminationstid ved fejl ved det tekniske udstyr eller ved problemer med installation af USB-stik/CD-Rom, der anvendes i stedet for transparenter. Individuelle prøver/gruppeprøver Alle mundtlige prøver er individuelle. Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den studerendes præsentation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt fremgå. Individuelle skriftlige prøver Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selvom de studerende i undervisningssituationen af pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Erklæring Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en underskrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte krav om selvstændighed. Teksten til erklæringen vil fremgå af eksamensopgaven og skal indskrives og underskrives af den studerende som afslutning på opgaven. Ved digital aflevering af eksamensbesvarelsen 17

18 Studievejledning Fælles udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og underskrevet i eksamensbesvarelsen, kan du blive indkaldt til en samtale med eksaminator. Uhensigtsmæssige kilder i forbindelse med en prøve Du opfordres straks til at give en tilbagemelding til eksaminator eller Institutsekretariatet (L-bygn.), hvis du under en prøve opdager, at der findes uhensigtsmæssige kilder, f.eks. hvis hele eller større dele af en oversættelsesopgave foreligger oversat på Internettet. Plagiering Plagiering er enhver kildeanvendelse uden en præcis angivelse af kilden. Der skelnes ikke mellem skriftlige (hvad enten de er trykte eller elektroniske) og mundtlige kilder. Der er ikke kun tale om, hvorvidt man har kopieret (en lillebitte smule/noget/en hel del) fra en kilde, men i det hele taget, hvorvidt man har anvendt kilden. Det vil sige, at omskrivninger af kildens tekst, anvendelse af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begreber m.m., der måtte stamme fra andre end en selv, også skal påføres en præcis reference. På Internettet er der en del nyttige steder med oplysninger om plagiering, fx på Purdue's Online Writing Lab, hvor følgende link er et godt sted at starte: I forbindelse med (projekt)rapporter kan eksaminator kræve, at den studerende afleverer en elektronisk udgave af besvarelsen med henblik på kontrol for plagiering. Aflevering af den elektroniske udgave, herunder afleveringform (diskette, CD-rom, fil), aftales mellem eksaminator og studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksaminator. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har papirudgaven juridisk gyldighed, den elektroniske udgave er alene til kontrolbrug. Aflevering af skriftlige eksamensopgaver Skriftlige eksamensopgaver afleveres i 3 eksemplarer (dog afleveres specialet i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format)). Det fremgår af eksamensplanerne på StudieInfo, hvor opgaverne skal afleveres (Institutsekretariatet i L-bygningen eller Studieadministrationen i B-fløjen). I forbindelse med prøver af type T (12-timers prøve) og prøve R (på TTprofilen) samt i forbindelse med bundne prøver af type H (hjemmeopgave) skal opgaven være forsynet med dit eksamensnummer (og ikke navn). I alle andre tilfælde skal den være forsynet med dit navn og cpr.-nummer. Eventuel mulighed for digital afhentning og aflevering af eksamensopgaver vil fremgå af eksamensplanerne. 18

19 Studievejledning Fælles Aflevering af portfolio i forbindelse med praktikophold Hvis du er tilmeldt praktik i efterårssemestret, afleveres portfolioen 1. januar eller 28. februar. Sygdom Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller hjemmeopgave, kan studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. Hvis du får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er du berettiget til sygeeksamen eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler, som gælder for reeksamen. Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Normalsidebegrebet og omfangsangivelser I prøvebeskrivelserne anvendes begrebet normalside. Omfanget af en normalside er defineret som tegn ekskl. blanktegn. Ved skriftlige opgaver beregnes omfang ekskl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter. Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. Undervisningssprog Såfremt der kun er dansktalende studerende tilmeldt et fag på Europæiske Studier eller en tværsproglig forelæsningsrække, som er udbudt på engelsk, er der mulighed for at ændre undervisningssproget fra engelsk til dansk. 19

20 Studievejledning Fælles Studieophold i udlandet Påtænker du et studieophold i udlandet på 2. eller 3. semester, skal det planlægges meget tidligt i studiet. For at opnå den krævede merit for et semester, skal du finde fag ved den udenlandske institution, der tilsammen i indhold og omfang (ECTS-points) svarer til det semester, som ikke tages ved Handelshøjskolen. Undervisningskoordinatoren og/eller de fagansvarlige undervisere skal forhåndsgodkende dit samlede studieforløb i udlandet. Yderligere information Du kan finde yderligere oplysninger om udveksling, freemoverophold samt procedure for ansøgning på adressen: Skolen afholder hvert år i starten af september måned orienteringsmøde for alle studerende, som ønsker at søge udveksling eller freemoverophold. Nærmere orientering herom vil fremgå af meddelelse på CampusNet eller af opslag. Ansøgningsfrist for udveksling i foråret 2009 og efteråret 2009 er september

21 Studievejledning Engelsk Studievejledning for Engelsk 21

22 Studievejledning Engelsk Basisområde Engelsk grammatik, semantik og pragmatik Kompetencemål Formålet med faget er at give dig grundig viden om centrale begreber og metoder inden for engelsk syntaks, morfologi, semantik og pragmatik, således at du kvalificeres til at arbejde metodisk og analytisk med engelske sætningers struktur og funktionalitet. Indhold For at opfylde dette formål skal du i løbet af kurset tilegne dig: a) grundig viden om: centrale begreber og metoder inden for morfologi, syntaks, semantik og pragmatik. b) færdigheder i på ræsonneret grundlag at: foretage detaljerede syntaktiske og morfologiske analyser af konkrete engelske sætninger foretage en semantisk analyse af engelsk på det leksikalske plan såvel som semantiskpragmatisk analyse på sætnings- og tekstplan. Evaluering Prøve i Engelsk grammatik, semantik og pragmatik. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 22

23 Studievejledning Engelsk Oversættelse af almensproglige tekser Kompetencemål Undervisningen har til formål at sætte dig i stand til: at oversætte mellem dansk og engelsk på en formålstjenlig måde kritisk at udvælge og anvende centrale teorier, metoder og begreber inden for oversættelsesorienteret tekstanalyse og oversættelsesteori generelt. Indhold For at opfylde disse formål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: oversættelsesorienteret tekstanalyse oversættelsesteori generelt. b) færdigheder i: at træffe leksikalske, formelle og stilistiske valg, som tjener formålet for en konkret oversættelse at argumentere lødigt for konkrete valg i en oversættelse lødigt at kritisere en konkret oversættelse målrettet at diskutere udvalgte sproglige og oversættelsesteoretiske problemstillinger i en skriftlig analyse at anvende adækvat terminologi og korrekt engelsk i den skriftlige analyse. Evaluering Prøve i Oversættelse af almensproglige tekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 23

24 Studievejledning Engelsk Analyse og produktion af fagtekster Kompetencemål Formålet med faget er at sætte dig i stand til at gennemføre skriftlig og mundtlig kommunikation inden for fagsproglige emner ved hjælp af velegnede kommunikations- og analyseværktøjer. Indhold For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: kommunikations- og oversættelsesteoretiske rammer for tekstproduktion fagsprogsregistre og genrer danske og engelske tekstkonventioner de væsentligste principper for produktion og bearbejdning af engelsksprogede tekster i internationale organisationer, herunder i EU-regi vidensstyring kildevalg og kildekritik argumentation. b) færdigheder i at: anvende kommunikations- og analysemodeller til løsning af faglige og sproglige tekstbearbejdningsopgaver udføre forskellige former for tekstbearbejdning, herunder at formulere, redigere, revidere og (i mindre omfang) oversætte tekster af betydelig sværhedsgrad under hensyntagen til fagsprogsregister og genre styre indsamlet viden udarbejde en protokol for det teoretiske og metodiske arbejde i forbindelse med en skriftlig tekstproduktionsopgave udvælge hensigtsmæssigt kildemateriale argumentere fagligt og akademisk acceptabelt udtrykke dig leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt både skriftligt og mundtligt. Evaluering Prøve i Analyse og produktion af fagtekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 24

FORORD... 2 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 3 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 4 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...

FORORD... 2 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 3 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 4 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 3 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 4 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN... 5 UDDANNELSENS OPBYGNING... 5

Læs mere

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN... 6 UDDANNELSENS OPBYGNING... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 04.11.2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FRANSK... 2

STUDIEORDNING FRANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FRANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN... 6 UDDANNELSENS OPBYGNING... 6

Læs mere

STUDIEORDNING SPANSK... 2

STUDIEORDNING SPANSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING SPANSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2014 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

STUDIEORDNING ENGELSK... 2

STUDIEORDNING ENGELSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING ENGELSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 8 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 8 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER

STUDIEORDNING AF 1. SEPTEMBER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING AF 1 SEPTEMBER 2013 2 KAPITEL 1: FORMÅL 3 KAPITEL 2: ADGANGSKRAV 4 KAPITEL 3: UDDANNELSENS OPBYGNING 5 KAPITEL 4: UNDERVISNINGSFORMER 6 KAPITEL 5:

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KORT OVER SKOLEN... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 6 GENERELT OM KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION...

Læs mere

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5

FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 3 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 4 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 5 GENERELT OM KANDIDATUDDANNELSEN I VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION...

Læs mere

STUDIEORDNING ENGELSK... 2

STUDIEORDNING ENGELSK... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING ENGELSK... 2 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL... 3 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER... 6 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV... 6 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22

INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 8 KAPITEL 3... 9 KAPITEL 4... 13 KAPITEL 5... 21 KAPITEL 6... 22 STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2012 BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I TO FREMMEDSPROG VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Studieordningen er

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7

FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE... 5 KORT OVER SKOLEN... 6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN... 7 GENERELT OM CAND.LING.MERC. UDDANNELSEN...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere