Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN..."

Transkript

1 Opdateret d Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8 UDDANNELSENS OPBYGNING...8 UDDANNELSENS PRØVESTRUKTUR - ENGELSK...11 PRAKTISKE FORHOLD...14 ADGANGSBETINGELSER...14 FAGTILMELDING...14 GENERELT OM TILMELDING TIL PRØVER OG FRAMELDING...14 SPECIALE...14 PC I FORBINDELSE MED MUNDTLIGE PRØVER...17 INDIVIDUELLE PRØVER/GRUPPEPRØVER...17 INDIVIDUELLE SKRIFTLIGE PRØVER...17 UHENSIGTSMÆSSIGE KILDER I FORBINDELSE MED EN PRØVE...18 PLAGIERING...18 AFLEVERING AF SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER...18 AFLEVERING AF PORTFOLIO I FORBINDELSE MED PRAKTIKOPHOLD...19 SYGDOM...19 NORMALSIDEBEGREBET OG OMFANGSANGIVELSER...19 UNDERVISNINGSSPROG...19 STUDIEOPHOLD I UDLANDET...20 STUDIEVEJLEDNING FOR ENGELSK...21 BASISOMRÅDE...22 Engelsk grammatik, semantik og pragmatik...22 Oversættelse af almensproglige tekser...23 Analyse og produktion af fagtekster...24 PROFILOMRÅDE: TRANSLATØR/TOLK...25 Translatør og tolk: Teori og metode

2 Indholdsfortegnelse Teknisk oversættelse og vidensstyring...27 Teknisk oversættelse og genrer...28 Økonomisk oversættelse Finans og økonomi...30 Økonomisk oversættelse Virksomhedens eksterne regnskab...31 Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter...32 Juridisk oversættelse Formue- og familieretlige dokumenter...34 Introduktion til tolkning...36 Tolkning...37 Karrieremodul (Translatør og tolk)...39 Forelæsningsrække: Komponenter af professionelt arbejde som oversætter...39 Praktik...40 Caseforløb...41 PROFILOMRÅDE: INTERNATIONAL MARKEDSKOMMUNIKATION OG PR...42 Virksomhed, kommunikation, kontekst...42 Medier, markeder, forbrugere...43 International markedskommunikation...44 Public Relations...45 Karrieremodul...46 Praktik...46 Caseforløb...48 PROFILOMRÅDE: EUROPÆISKE STUDIER...49 EU, virksomheden og borgerne...49 Globale relationer...51 Nye europæiske idéer...52 Forhandlingsteknik...54 Karrieremodul (Europæiske Studier)...55 Introduktion til projektstyring...55 Praktik...57 Caseforløb...59 VALGFAG...61 SPECIALEAFHANDLING...62 STUDIEORDNING ENGELSK...63 KAPITEL 1: UDDANNELSENS FORMÅL...64 KAPITEL 2: UDDANNELSENS OMRÅDER...66 KAPITEL 3: ADGANGSKRAV...67 KAPITEL 4: UDDANNELSENS OPBYGNING...67 KAPITEL 5: UDDANNELSENS PRØVETYPER...68 KAPITEL 6: OVERSIGT OVER UDDANNELSENS OPBYGNING OG PRØVER

3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 7: UNDERVISNINGSFORMER...72 KAPITEL 8: KRAV TIL SPROGLIG KOMPETENCE...72 KAPITEL 9: PRØVEBESKRIVELSER...73 KAPITEL 10: GENERELLE EKSAMENSBESTEMMELSER Prøverne Reeksamen Pensum ifm. reeksamen Individuelle prøver/gruppeprøver Antal evalueringsforsøg Eksamenstilmelding Eksamensframelding Særlige regler i forbindelse med 12-timers prøven Overtrædelse af eksamensregler Sygdom m.v Merit Eksamensbevis Eksamensresultater Klager KAPITEL 11: IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER KAPITEL 12: GENNEMFØRELSESFRIST

4 Studievejledning Fælles Forord Velkommen til Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Kandidatuddannelsen udbydes med hjemmel i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, nr. 338 af 6. maj 2004 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er en toårig uddannelse, hvori indgår en specialeafhandling. Formålet med uddannelsen er at udbygge dine kompetencer inden for det erhvervssproglige fagområde med henblik på at kvalificere dig til at løse sprog- og kommunikationsopgaver i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder og organisationer på allerhøjeste faglige niveau og ved anvendelsen af videnskabelige arbejdsmetoder. Ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse, indhold og gennemførlighed ligger hos Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, der ligeledes har ansvaret for undervisningens lødighed og faglige dækning. Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation, juni

5 Studievejledning Fælles Præsentation af studieorienterende materiale Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation forvalter bl.a. sit ansvar for uddannelsen igennem offentliggørelsen af studieorienterende materiale af forskellig art, som du skal bruge i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af dit studium. Det drejer sig især om: en studieordning en studievejledning et fagkatalog Studieordningen er dit juridiske dokument, det dokument, der beskriver de prøver, uddannelsen består af, samt de faglige krav du skal kunne opfylde for at bestå dem. Studieordningen er aftrykt bagest i Studiehåndbogen. Studievejledningen beskriver de forskellige fag på studiet samt en række indholdsmæssige og praktiske forhold omkring studiet. Fagkataloget kan findes på CampusNet, som du får adgang til via StudieInfo. CampusNet er Handelshøjskolens webbaserede og interaktive kommunikationsværktøj. I Fagkataloget på CampusNet kan du finde de fag, der udbydes på uddannelsen. 5

6 Studievejledning Fælles Kort over skolen 6

7 Studievejledning Fælles Præsentation af administrationen Du vil i mange sammenhænge komme i kontakt med skolens administration. De væsentligste afdelinger fra et studiemæssigt synspunkt er nævnt nedenfor: Studieadministrationen (B-fløjen) tager sig af optagelse, eksamenstilmelding m.v. Studievejledningen, Sprog (B-fløjen) rådgiver om optagelse, tilrettelæggelse af studiet, dispensationsansøgninger m.v. samt modtager dispensationsansøgninger og eksamensklager. Studielederen, som har kontor i L-bygningen, kan evt. også kontaktes. Studienævnssekretariatet (B-fløjen) modtager bl.a. sager til behandling i studienævnet. Planlægningskontoret (C-fløjen) udarbejder primært time- og eksamensplaner, kommunikerer aflysninger og erstatningstimer ud og står for booking af undervisningslokaler. Stipendiekontoret (B-fløjen) behandler ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. Institutsekretærerne, (L-bygningen) formidler bl.a. kontakt til den enkelte underviser. Internationalt Kontor (B-fløjen) oplyser bl.a. om udvekslingsmuligheder. Studienævnet er ansvarlig for cand.ling.merc.-uddannelsen. Studienævnet består af lærerrepræsentanter og studenterrepræsentanter. Én af lærerrepræsentanterne er valgt studienævnsformand. Studienævnet vælger af sin midte en næstformand blandt de studerende. 7

8 Studievejledning Fælles Cand.ling.merc.-uddannelsen Uddannelsens opbygning Cand.ling.merc.-uddannelsen, der er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse, kvalificerer dig til at varetage danske og udenlandske virksomheders og organisationers fremmedsproglige kommunikation på højeste niveau. Inden for fremmedsprog kan du læse CLM i engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du lærer at kommunikere professionelt på fremmedsproget, og uddannelsens specialiseringer (profiler) giver dig mulighed for at kombinere dine sproglige kompetencer med faglig viden inden for et bestemt område. Uddannelsen er bygget op over et Basisområde, som er obligatorisk for alle studerende, et Profilområde, hvor du kan vælge mellem tre forskellige profiler, og et Valgområde, hvor du yderligere kan specialisere dig ud fra særlige interesser og behov. Endelig er der en Specialeafhandling. Basisområdet Under basisområdet introduceres du til sprogvidenskabelige teorier og metoder, som anvendes i studiet. Samtidig får du de nødvendige redskaber til senere opgave- og specialeskrivning. Profilområdet Profilområdet omfatter tre hovedprofiler, Translatør/tolk (TT-profil), International markedskommunikation og PR (IMK-profil) samt Europæiske Studier (EUS-profil). Du kan vælge at følge en af disse profiler, men du kan også sammensætte din egen individuelle profil. Translatør/tolk Profilen kvalificerer dig til at varetage fagsproglige oversættelses- og formidlingsopgaver samt tolkeopgaver på højeste niveau i danske og internationale virksomheder og organisationer. Med denne profil opnår du specielt: indgående viden om den sprogbrug som anvendes inden for fagområderne jura, teknik og økonomi på såvel fremmedsproget som dansk 8

9 Studievejledning Fælles grundlæggende og nødvendig viden om disse fagområder indgående viden om fagsproglig metode og analyse og færdigheder i at varetage fagsproglige opgaver på højeste niveau såsom: oversættelse, sprogrevision, tekstproduktion og tolkning informationssøgning og bearbejdning samt dokumentation udarbejdelse af terminologisk og leksikografisk materiale. Profilen giver dig endvidere adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beskikkelse som translatør og tolk, hvorved du bl.a. opnår ret til at udføre bekræftede oversættelser. Desuden kan du nedsætte dig som selvstændig med egen translatørvirksomhed. International markedskommunikation og PR Profilen kvalificerer dig til at varetage private og offentlige virksomheders og organisationers internationale informations- og PR-funktioner samt markedskommunikation. Det vil sige: at analysere en virksomheds eller organisations internationale kommunikationsbehov og kommunikationsproblemer at indsamle og bearbejde information til brug for private og offentlige virksomheder og organisationer at udarbejde og koordinere materiale til private og offentlige virksomheders og organisationers kommunikation såvel internt som eksternt, herunder information til pressen, formidling af virksomheden/organisationen over for interne og eksterne interessenter, udarbejdelse af produktinformation til internationale markeder, planlægning og udformning af markedskommunikation i bred forstand, udarbejdelse af PR-materiale på dansk og på fremmedsproget osv. Europæiske studier Profilen kvalificerer dig til at varetage kommunikations- og rådgivningsopgaver i danske og internationale virksomheder med særlig vægt på relationerne til EU. Med profilen opnår du: viden om de vigtigste aktører i kommunikationen mellem EU-systemet, virksomhederne og borgerne viden om teori om internationale relationer viden om forhandlingsstrategier og -stile forhandlingsfærdigheder på fremmedsproget 9

10 Studievejledning Fælles overførbare færdigheder som metodisk tekstanalyse, kreativitet i sammenstilling af koncepter fra forskellige fagområder, evnen til at sætte dig ind i nye måder at tænke på viden om og evner til at anvende projektarbejdsformen viden om og evner til at anvende fundraising, lobbyisme og netværksdannelse. Individuel profil Du behøver som nævnt ikke at følge én af de tre hovedprofiler for at opnå cand.ling.merc.- graden. Du kan selv sammensætte din egen individuelle profil. Valgområdet Afhængigt af hvilken profil, du læser på, skal du vælge 1 eller flere valgfag. Specialet Specialet er et selvstændigt arbejde, hvor du på basis af videnskabelig teori og metode går i dybden med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. 10

11 Studievejledning Fælles Uddannelsens prøvestruktur - Engelsk Cand.ling.merc.-uddannelsen omfatter alt efter profilvalg et varierende antal prøver samt et speciale. Dertil kommer en prøve i mundtlig sprogfærdighed, der er knyttet til én af uddannelsens mundtlige prøver efter dit eget valg. Basisområde (20 ECTS) Engelsk grammatik, semantik og pragmatik (5 ECTS) Oversættelse af almensproglige tekster (5 ECTS) Analyse og produktion af fagtekster (10 ECTS) Profilområde Translatør/tolk (60 ECTS) Translatør og tolk: Teori og metode (10 ECTS) Teknisk oversættelse og vidensstyring (5 ECTS) Teknisk oversættelse og genrer (5 ECTS) Økonomisk oversættelse - Finans og økonomi (5 ECTS) Økonomisk oversættelse -Virksomhedens eksterne regnskab (5 ECTS) Juridisk oversættelse Proces- og strafferetlige dokumenter (5 ECTS) Juridisk oversættelse - Formue- og familieretlige dokumenter (5 ECTS) Introduktion til tolkning (5 ECTS) Tolkning (5 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) International markedskommunikation og PR (50 ECTS) Virksomheden, kommunikation, kontekst (10 ECTS) Medier, markeder, forbrugere (10 ECTS) International markedskommunikation (10 ECTS) Public Relations (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) Europæiske studier (50 ECTS) EU, virksomheden og borgerne (10 ECTS) Globale relationer (10 ECTS) Nye europæiske idéer (10 ECTS) Forhandlingsteknik (10 ECTS) Karrieremodul (10 ECTS) 11

12 Studievejledning Fælles Valgområde TT-profil Valgfag (10 ECTS) IMK-profil Valgfag (20 ECTS) EUS-profil Valgfag (20 ECTS) Speciale (30 ECTS) Det, der står inde i boksene, er prøvetitler. De afspejler de fag, som du bliver prøvet i. 20 ECTS ligger inden for et såkaldt basisområde, som er fælles for alle studerende. 50 hhv. 60 ECTS ligger inden for det såkaldte profilområde. Hvis du vil opnå en ren profil (TTprofil, IMK-profil, EUS-profil), skal du aflægge de prøver, der er definerende for hver af de tre profiler jf. ovenstående skema. Desuden skal du vælge 10 hhv. 20 ECTS inden for valgområdet. Hvis du ønsker en individuel profil, skal du aflægge 50 ECTS fordelt på prøver inden for TT-profilen eller inden for mere end én profil og 20 ECTS inden for valgområdet. Endelig er specialeafhandlingen obligatorisk for alle studerende. Med hensyn til Mundtlig sprogfærdighed kan du selv vælge, ved hvilken mundtlig prøve inden for basis- eller profilområdet du vil testes. Du kan dog ikke testes i mundtlig sprogfærdighed i forbindelse med prøverne i Tolkning og det mundtlige forsvar for specialet. Specialeafhandling Formålet med specialeafhandlingen er at give dig lejlighed til selvstændigt og på basis af videnskabelig metode og teori at arbejde med et afgrænset emne inden for studiets discipliner. Specialeafhandlingen er et selvstændigt, skriftligt arbejde på normalsider a tegn (ekskl. blanktegn). Specialeafhandlingen affattes på dansk eller på det valgte fremmedsprog efter aftale med specialevejleder. Tilladelse til at overskride det maksimale omfang gives af specialevejlederen på basis af motiveret ansøgning Se nærmere om tildeling af vejleder, specialeregistrering, frister og aflevering af specialet i afsnittet Speciale under Praktiske forhold. Specialet skal indeholde et resumé på maks tegn (eksklusive blanktegn). Resuméet skal være på det studerede fremmedsprog. 12

13 Studievejledning Fælles Specialet kan udarbejdes som gruppespeciale under forudsætning af, at hver enkelt studerendes bidrag tydeligt kan identificeres. Der er knyttet et mundtligt forsvar til specialeafhandlingen. Det mundtlige forsvar foregår individuelt. Specialeafhandlingen afleveres på Studieadministrationen (B-fløjen) i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format). 13

14 Studievejledning Fælles Praktiske forhold Adgangsbetingelser Optagelse på CLM-uddannelsen forudsætter bestået bacheloreksamen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation i det pågældende sprog, eller at du har en bacheloruddannelse indeholdende 3 årsværk (180 ECTS) af relevans for CLM-uddannelsen, og hvoraf minimum 2 årsværk (120 ECTS) skal være inden for det fremmedsprog, du ønsker at studere. Fagtilmelding Via linket Studieadm. på de studerendes egne CampusNet-sider er der adgang til Studieadministrativ Selvbetjening, hvor du kan tilmelde dig fag. Tilmeldingsfristen er den 15. november for fag, der udbydes i forårssemestret og den 15. maj for fag, der udbydes i efterårssemestret. Generelt om tilmelding til prøver og framelding Tilmelding til eksamen sker automatisk ved første udbudte forsøg, dvs. ved de ordinære prøver som aflægges i direkte forlængelse af semestrets undervisning. Du kan kun deltage i eventuelle reeksaminer i forbindelse med de ordinære prøver enten i samme eller følgende eksamensterminer efter forudgående tilmelding. Hvis du selv skal tilmelde dig prøver, sker det via Studieadministrativ Selvbetjening, eller ved at du retter henvendelse til Studieadministrationen, hvor den relevante formular udfyldes og afleveres. Du har selv pligt til at kontrollere, at tilmeldingen er korrekt registreret. Dette gælder både ved automatisk og personlig tilmelding. Er der fejl i registreringen, skal der ske henvendelse til Studieadministrationen inden udløbet af kontrolfristen, som er 5. marts for sommereksamener og 5. oktober for vintereksamener. Såfremt fejlen ikke rettes inden fristens udløb, anses du ikke for at have tilmeldt dig prøven rettidigt. Fortryder du en tilmelding til en prøve har du mulighed for at framelde dig indtil 1 uge før prøvens afholdelse. Er du tilmeldt en prøve og undlader at framelde dig rettidigt, betragtes tilmeldingen altid som et eksamensforsøg. Frameldingen kan ske såvel ved henvendelse til studieadministrationen som online via linket Studieadm. på din CampusNet-side. Speciale Tildeling af vejleder For at få tildelt en vejleder skal du udfylde Blanket for tildeling af specialevejleder og udarbejde et oplæg til opgaveformulering bestående af: 14

15 Studievejledning Fælles Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Blanket for tildeling af vejleder findes på ASB s hjemmeside under StudieInfo/Studium /Diverse blanketter. Blanketten med oplæg til opgaveformulering skal afleveres 1 måned før specialeregistrering, dog senest den 15. juni i forbindelse med specialeregistrering den 1. august. Du vil herefter få tildelt en vejleder. Specialeregistrering Du kan vælge en af følgende frister for registrering af specialet: 1. januar, 1. april og 1. august. Du afgør selv, hvornår du vil registrere. Efter registrering kan der ikke ske framelding. Før registrering skal du have tildelt en vejleder (se Tildeling af vejleder). Du skal desuden udarbejde en opgaveformulering og en plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder, før du kan registrere dig. Opgaveformuleringen skal bestå af: Foreløbig titel Foreløbig problemformulering Oplæg til teori/metode Eventuelt beskrivelse af datagrundlag Foreløbig disposition Foreløbig litteraturliste Selve registreringen sker ved aflevering af specialeregistreringsblanket (StudieInfo/Studium/ Diverse blanketter) med opgaveformulering og plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. 15

16 Studievejledning Fælles Aflevering af specialet Du har 5 måneder til at skrive specialet fra registreringstidspunktet. Afleveringsfristerne er ved registrering 1. januar: 1. juni ved registrering 1. april: 1. september ved registrering 1. august: 1. januar. Mundtligt forsvar Specialet forsvares ved en mundtlig prøve, der har en varighed på 45 minutter inkl. votering. Der er ingen forberedelsestid. Den mundtlige prøve afholdes maks. 1 måned efter afleveringen af specialet. Ny afleveringsfrist Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. Du skal så igen udarbejde en ændret opgaveformulering samt en ny plan for specialeforløbet, som skal godkendes af vejleder. Der er så en sidste frist på 3 måneder regnet fra den nye afleveringsfrist til at aflevere specialet. Registrering af speciale med ny afleveringsfrist Registrering af 2. og 3. eksamensforsøg sker ved aflevering af blanket til registrering af speciale med ændret opgaveformulering (StudieInfo/Studium/Diverse blanketter). Der vedlægges ændret opgaveformulering og ny plan for specialeforløbet. Blanketten skal være underskrevet af dig og af vejleder. Hvis specialet ikke bestås Hvis du opnår en ikke bestået-karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du kan så udarbejde et nyt speciale efter reglerne ovenfor, idet proceduren startes forfra, dog begrænset af det antal eksamensforsøg, der er tilbage. Der skal atter tildeles vejleder, og titel og problemformulering skal være ny. 16

17 Studievejledning Fælles PC i forbindelse med mundtlige prøver Regelsættet gælder ved brug af PowerPoint-præsentationer: Hovedreglen er, at brug af PC ikke må forlænge den tid, der er fastlagt i prøvebeskrivelserne. AV-afdelingen sørger for, at det tekniske udstyr fungerer ved prøvens start, og at der er foretaget login. AV-afdelingen etablerer tilkaldevagt for de enkelte prøvedage. Vagten kan tilkaldes i planlagte pauser i eksaminationen til udbedring af fejl ved det tekniske udstyr. Du medbringer præsentationen på USB-stik eller CD-Rom. Du skal selv installere USB-stik eller CD-Rom. Du skal medbringe transparenter, der erstatter PowerPoint-præsentationen i tilfælde af tekniske problemer, hvis udbedring vil forsinke eksaminationens start. Der tillægges ikke ekstra eksaminationstid ved fejl ved det tekniske udstyr eller ved problemer med installation af USB-stik/CD-Rom, der anvendes i stedet for transparenter. Individuelle prøver/gruppeprøver Alle mundtlige prøver er individuelle. Skriftlige prøver kan enten være individuelle prøver eller gruppeprøver. Den studerende har altid ret til at aflevere en individuel skriftlig besvarelse. Både ved individuelle prøver og ved gruppeprøver skal der ske en individuel bedømmelse af den studerendes præsentation. Ved skriftlige gruppeopgaver skal den enkelte deltagers bidrag tydeligt fremgå. Individuelle skriftlige prøver Individuelle skriftlige prøver skal altid udarbejdes selvstændigt. Selvom de studerende i undervisningssituationen af pædagogiske årsager jævnligt opfordres til at samarbejde om løsningen af de stillede opgaver, er det ikke tilladt at samarbejde i eksamenssituationen. Erklæring Ved individuelle skriftlige prøver skal de skriftlige eksamensbesvarelser indeholde en underskrevet erklæring om, at opgaven er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte krav om selvstændighed. Teksten til erklæringen vil fremgå af eksamensopgaven og skal indskrives og underskrives af den studerende som afslutning på opgaven. Ved digital aflevering af eksamensbesvarelsen 17

18 Studievejledning Fælles udfyldes feltet underskrift blot på computer. Hvis erklæringen ikke er indskrevet og underskrevet i eksamensbesvarelsen, kan du blive indkaldt til en samtale med eksaminator. Uhensigtsmæssige kilder i forbindelse med en prøve Du opfordres straks til at give en tilbagemelding til eksaminator eller Institutsekretariatet (L-bygn.), hvis du under en prøve opdager, at der findes uhensigtsmæssige kilder, f.eks. hvis hele eller større dele af en oversættelsesopgave foreligger oversat på Internettet. Plagiering Plagiering er enhver kildeanvendelse uden en præcis angivelse af kilden. Der skelnes ikke mellem skriftlige (hvad enten de er trykte eller elektroniske) og mundtlige kilder. Der er ikke kun tale om, hvorvidt man har kopieret (en lillebitte smule/noget/en hel del) fra en kilde, men i det hele taget, hvorvidt man har anvendt kilden. Det vil sige, at omskrivninger af kildens tekst, anvendelse af en argumentation, et ræsonnement, terminologidannelser, faglige begreber m.m., der måtte stamme fra andre end en selv, også skal påføres en præcis reference. På Internettet er der en del nyttige steder med oplysninger om plagiering, fx på Purdue's Online Writing Lab, hvor følgende link er et godt sted at starte: I forbindelse med (projekt)rapporter kan eksaminator kræve, at den studerende afleverer en elektronisk udgave af besvarelsen med henblik på kontrol for plagiering. Aflevering af den elektroniske udgave, herunder afleveringform (diskette, CD-rom, fil), aftales mellem eksaminator og studerende, og den studerende afleverer den elektroniske udgave direkte til eksaminator. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem papirudgaven og den elektroniske udgave, har papirudgaven juridisk gyldighed, den elektroniske udgave er alene til kontrolbrug. Aflevering af skriftlige eksamensopgaver Skriftlige eksamensopgaver afleveres i 3 eksemplarer (dog afleveres specialet i 2 trykte eksemplarer samt på CD-Rom (i pdf-format)). Det fremgår af eksamensplanerne på StudieInfo, hvor opgaverne skal afleveres (Institutsekretariatet i L-bygningen eller Studieadministrationen i B-fløjen). I forbindelse med prøver af type T (12-timers prøve) og prøve R (på TTprofilen) samt i forbindelse med bundne prøver af type H (hjemmeopgave) skal opgaven være forsynet med dit eksamensnummer (og ikke navn). I alle andre tilfælde skal den være forsynet med dit navn og cpr.-nummer. Eventuel mulighed for digital afhentning og aflevering af eksamensopgaver vil fremgå af eksamensplanerne. 18

19 Studievejledning Fælles Aflevering af portfolio i forbindelse med praktikophold Hvis du er tilmeldt praktik i efterårssemestret, afleveres portfolioen 1. januar eller 28. februar. Sygdom Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i eller fuldføre en prøve eller hjemmeopgave, kan studienævnet efter ansøgning give tilladelse til for sen framelding. Hvis du får tilladelse til for sen framelding på grund af sygdom, er du berettiget til sygeeksamen eller forsinket aflevering i samme eksamenstermin efter samme regler, som gælder for reeksamen. Ved ansøgning skal sygdom altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag, som afleveringen eller prøven skulle finde sted. Normalsidebegrebet og omfangsangivelser I prøvebeskrivelserne anvendes begrebet normalside. Omfanget af en normalside er defineret som tegn ekskl. blanktegn. Ved skriftlige opgaver beregnes omfang ekskl. indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag, men inkl. noter. Omfanget (samlet antal tegn ekskl. blanktegn) påføres besvarelsen. Undervisningssprog Såfremt der kun er dansktalende studerende tilmeldt et fag på Europæiske Studier eller en tværsproglig forelæsningsrække, som er udbudt på engelsk, er der mulighed for at ændre undervisningssproget fra engelsk til dansk. 19

20 Studievejledning Fælles Studieophold i udlandet Påtænker du et studieophold i udlandet på 2. eller 3. semester, skal det planlægges meget tidligt i studiet. For at opnå den krævede merit for et semester, skal du finde fag ved den udenlandske institution, der tilsammen i indhold og omfang (ECTS-points) svarer til det semester, som ikke tages ved Handelshøjskolen. Undervisningskoordinatoren og/eller de fagansvarlige undervisere skal forhåndsgodkende dit samlede studieforløb i udlandet. Yderligere information Du kan finde yderligere oplysninger om udveksling, freemoverophold samt procedure for ansøgning på adressen: Skolen afholder hvert år i starten af september måned orienteringsmøde for alle studerende, som ønsker at søge udveksling eller freemoverophold. Nærmere orientering herom vil fremgå af meddelelse på CampusNet eller af opslag. Ansøgningsfrist for udveksling i foråret 2009 og efteråret 2009 er september

21 Studievejledning Engelsk Studievejledning for Engelsk 21

22 Studievejledning Engelsk Basisområde Engelsk grammatik, semantik og pragmatik Kompetencemål Formålet med faget er at give dig grundig viden om centrale begreber og metoder inden for engelsk syntaks, morfologi, semantik og pragmatik, således at du kvalificeres til at arbejde metodisk og analytisk med engelske sætningers struktur og funktionalitet. Indhold For at opfylde dette formål skal du i løbet af kurset tilegne dig: a) grundig viden om: centrale begreber og metoder inden for morfologi, syntaks, semantik og pragmatik. b) færdigheder i på ræsonneret grundlag at: foretage detaljerede syntaktiske og morfologiske analyser af konkrete engelske sætninger foretage en semantisk analyse af engelsk på det leksikalske plan såvel som semantiskpragmatisk analyse på sætnings- og tekstplan. Evaluering Prøve i Engelsk grammatik, semantik og pragmatik. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 22

23 Studievejledning Engelsk Oversættelse af almensproglige tekser Kompetencemål Undervisningen har til formål at sætte dig i stand til: at oversætte mellem dansk og engelsk på en formålstjenlig måde kritisk at udvælge og anvende centrale teorier, metoder og begreber inden for oversættelsesorienteret tekstanalyse og oversættelsesteori generelt. Indhold For at opfylde disse formål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: oversættelsesorienteret tekstanalyse oversættelsesteori generelt. b) færdigheder i: at træffe leksikalske, formelle og stilistiske valg, som tjener formålet for en konkret oversættelse at argumentere lødigt for konkrete valg i en oversættelse lødigt at kritisere en konkret oversættelse målrettet at diskutere udvalgte sproglige og oversættelsesteoretiske problemstillinger i en skriftlig analyse at anvende adækvat terminologi og korrekt engelsk i den skriftlige analyse. Evaluering Prøve i Oversættelse af almensproglige tekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 23

24 Studievejledning Engelsk Analyse og produktion af fagtekster Kompetencemål Formålet med faget er at sætte dig i stand til at gennemføre skriftlig og mundtlig kommunikation inden for fagsproglige emner ved hjælp af velegnede kommunikations- og analyseværktøjer. Indhold For at opfylde dette mål skal du tilegne dig følgende kvalifikationer: a) viden om: kommunikations- og oversættelsesteoretiske rammer for tekstproduktion fagsprogsregistre og genrer danske og engelske tekstkonventioner de væsentligste principper for produktion og bearbejdning af engelsksprogede tekster i internationale organisationer, herunder i EU-regi vidensstyring kildevalg og kildekritik argumentation. b) færdigheder i at: anvende kommunikations- og analysemodeller til løsning af faglige og sproglige tekstbearbejdningsopgaver udføre forskellige former for tekstbearbejdning, herunder at formulere, redigere, revidere og (i mindre omfang) oversætte tekster af betydelig sværhedsgrad under hensyntagen til fagsprogsregister og genre styre indsamlet viden udarbejde en protokol for det teoretiske og metodiske arbejde i forbindelse med en skriftlig tekstproduktionsopgave udvælge hensigtsmæssigt kildemateriale argumentere fagligt og akademisk acceptabelt udtrykke dig leksikalsk, grammatisk og stilistisk korrekt både skriftligt og mundtligt. Evaluering Prøve i Analyse og produktion af fagtekster. Der henvises i øvrigt til Studieordningens beskrivelse af prøven. 24

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET

INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET INDHOLDSFORTEGNELSE - CAND.MERC.(JUR.)-STUDIET Forord... 3 Hvor henvender man sig?... 5 Kort over Handelshøjskolen... 6 Optagelse... 7 Ansøgning om optagelse... 7 Uddannelsens formål... 8 Cand.merc.(jur.)-studiets

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere