Bilag til Dansk IPPA manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Dansk IPPA manual"

Transkript

1 Bilag til Dansk IPPA manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department of Health and Society, Linköping University, Linköping, Sweden.

2 Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.: Forfatter: EATS Clearinghouse 1. oplag Indhold udarbejdet for Socialstyrelsen Udgivet november 2013 IPPA kan frit anvendes med tydelig kilde angivelse Elektronisk udgave:

3 Indhold Bilag 1. Dansk oversættelse og præ-test af IPPA Bilag 2. IPPAs psykometriske egenskaber Bilag 3. Dansk reliabilitetstest af IPPA Bilag 4. Forhold til andre redskaber 3

4 Bilag 1. Dansk oversættelse og præ-test af IPPA Den danske version af IPPA er blevet oversat i et samarbejde mellem Fredericia Kommune og det tidligere Hjælpemiddelinstituttet (nu Socialstyrelsen) med støtte fra Ergoterapeutforeningen. Efter oversættelsen gennemgik redskabet en såkaldt præ-test, hvor dets praktiske relevans og anvendelighed blev undersøgt ved hjælp af 12 strukturerede afprøvninger af redskabet blandt borgere, der skulle til at bruge et hjælpemiddel. Desuden blev sprogets forståelighed undersøgt (11-13). Præ-testen resulterede i en yderligere skærpelse af sproget og viste desuden, at IPPA var relevant og brugbart i hjælpemiddelformidlingspraksis. Resultatet af oversættelsesprocessen og præ-testen var IPPA 1.0, som efterfølgende blandt andet er blevet anvendt i projekt Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling i Fredericia Kommune. Erfaringerne herfra er opsamlet og har givet anledning til yderligere sproglige forbedringer. En kort gennemgang af oversættelsesprocessen og præ-testen kan ses nedenfor. Oversættelse af IPPA til dansk Oversættelsen blev foretaget med en tilpasset version af Dual panel approach - metoden, der er velegnet til at sikre sprogets relevans i dansk kultur, samtidig med at det sikres, at indholdet svarer til det oprindelige redskab (1-4). Metoden har tidligere har været anvendt med godt resultat i Danmark, blandt andet i forbindelse med oversættelse af redskaberne Nottingham Health Profile (5) og Nordic Housing Enabler (6). Oversættelsen foregik i to trin med deltagelse af to forskellige paneler: Panel 1 Michael Cain, professionel oversætter, har engelsk som modersmål og gode danskkundskaber. Åse Brandt, seniorforsker, Socialstyrelsen, har dansk som modersmål og gode engelskkundskaber. Panel 2 Karen Marie Bundgaard, underviser på ergoterapeutuddannelsen, UC Lillebælt, har dansk som modersmål og gode engelskkundskaber. Jeanette T. Rubæk, sagsbehandlerterapeut i Fredericia Kommunes Hjælpemiddelafsnit, har dansk som modersmål og gode engelskkundskaber. 4

5 Stina Hinke Lundberg, udviklingsterapeut i Fredericia Kommunes Hjælpemiddelafsnit, koordinerede arbejdet, og Åse Brandt havde det forskningsmæssige ansvar og foretog de gennemførte analyser, samt udarbejdede redskabets tekster efter panelernes bearbejdninger. Processen startede med, at Panel 1 oversatte IPPA (manual, tjekliste og skemaer) med udgangspunkt i den engelske version og med støtte i den svenske. Oversættelsen fokuserede på at oversætte mening og indhold frem for en bogstavelig ord-for-ord-oversættelse. Oversættelsen sigtede mod at anvende let forståelige ord og begreber, idet målgruppen (for skemaer og tjekliste) i mange tilfælde vil være ældre mennesker uden lang skolegang. Der var særlig opmærksomhed på ordvalget i tjeklisten. Efter at oversættelsen var foretaget, mødtes Panel 1 og Panel 2 og gennemgik hver del, svarkategori og tjekliste grundigt med hensyn til oversættelsen. Panel 2 kommenterede oversættelserne med hensyn til: overensstemmelse med den originale version, hvorvidt de anvendte udtryk var kulturelt relevante, og hvor let oversættelsen ville være at forstå for målgruppen. Hvis der var overensstemmelse mellem oversættelserne, og disse blev anset for at være passende, blev oversættelsen accepteret. Hvis der ikke var overensstemmelse, eller hvis Panel 2 ikke fandt, at oversættelsen var passende, identificeredes årsager til dette. De to paneler diskuterede alternative formuleringer og fandt frem til den mest hensigtsmæssige oversættelse. Manualen blev gennemgået på den samme måde, men mindre detaljeret. Afprøvning præ-test Efter oversættelsen af IPPA gennemgik redskabet en præ-test, det vil sige afprøvning i praksis for at kvalitetssikre sproget og indholdet. Præ-testen foregik i perioden Stina Hinke Lundberg og Åse Brandt havde samme ansvarsområder som ved oversættelsen. Der blev gennemført i alt 12 præ-test af det første IPPA-interview. Fire interviewere gennemførte hver tre test: Jane Fischer, Stina Hinke Lundberg, Dorthe Pedersen og Jeanette T. Rubæk. De var alle ergoterapeuter i Fredericia Kommune, deres gennemsnitsalder var 40,5 år (36-44 år) og havde arbejdet på hjælpemiddelområdet i 1,5-13 år. En havde ingen erfaringer med at anvende undersøgelsesredskaber, tre havde erfaring med brug af COPM på træningsområdet, og to havde anvendt enten AMPS eller ADL-taxonomien. Inklusion af respondenter Ved inklusion af borgere (respondenter) til præ-testen blev der tilstræbt en spredning i forhold til køn, alder og funktionsnedsættelse. Inklusionskriterierne var borgere i Fredericia Kommune, der: 5

6 ansøgte om et hjælpemiddel for første gang eller en ny type hjælpemiddel, det vil sige ikke en udskiftning til en lignende model var mindst 18 år gamle vurderedes at have tilstrækkelige kognitive og verbale forudsætninger for at kunne deltage i et IPPA-interview, inklusive scoring af spørgsmålene boede i eget hjem (det vil sige inklusive ældrebolig, eksklusive plejecentre). De udvalgte borgere blev først mundtligt spurgt, om de vil deltage i projektet. Hvis de var interesserede, fik de udleveret skriftligt materiale, der beskrev formålet med og betydningen af, at de deltog. Der blev lagt vægt på, at det var frivilligt at deltage, og at borgerens navn og CPR-nummer ikke ville blive noteret, samt at de indhentede data ikke ville indgå i sagsbehandlingen af deres hjælpemiddelansøgning. I tilfælde af, at borgeren ikke ønskede at deltage, noteredes den pågældendes alder og funktionsnedsættelse, og der blev udvalgt en anden borger med lignende profil. Intervieweren var den pågældende borgers sagsbehandler. Metode Præ-testen foregik ved, at respondenterne blev interviewet i eget hjem ved hjælp af den del af testversionen af IPPA, der anvendes ved før interviewet. Under interviewet noterede intervieweren data i det studiespecifikke skema Præ-test af IPPA Interview 1. Skemaet var udviklet ifølge litteratur vedrørende præ-test af oversatte undersøgelsesredskaber (1,2) og valideret af de fire ergoterapeuter, der skulle afprøve IPPA-testversionen. Første skridt i interviewet var notering af baggrundsdata om respondenten, hvorefter selve interviewet gik i gang. Det var et kognitivt interview, et såkaldt tænke højt -interview, hvor respondenten beskrev sine tanker, mens han/hun besvarede hvert spørgsmål. Metoden giver mulighed for at finde ud af respondenternes problemer med at besvare spørgsmålene direkte fra dem selv, og erfaringer viser, at de mest markante problemer som regel identificeres af flere respondenter. Intervieweren noterede løbende de af borgerens kommentarer, der angav vanskeligheder ved at svare på IPPA-interviewet. Desuden noterede hun sine egne overvejelser, når hun stødte på noget, der kunne være problematisk. Efter interviewets afslutning blev respondenten stillet en række forudbestemte spørgsmål om udvalgte aspekter af IPPA. Eksempler på spørgsmål er: Hvordan respondenten bar sig ad med at vælge mellem forskellige svarkategorier og mellem eksemplerne i tjeklisten, hvad han/hun forstod ved udvalgte udtryk, om eksemplerne i tjeklisten alle var relevante, og om der manglede nogle. Desuden blev respondenten i nogle tilfælde bedt om at omformulere spørgsmålene med egne ord for at finde frem til forslag til bedre formuleringer. Efter at intervieweren havde forladt respondenten, udfyldte hun et spørgeskema om IPPA vedrørende klarhed (forståelighed, enkelhed), sprogbrug (godt sprog, ikke teknisk), betydning/ækvivalens (om oversættelsen betød det samme som den oprindelige version af redskabet), kulturel relevans (om indholdet i tjeklisten var 6

7 kulturelt relevant i Danmark, om de anvendte udtryk var de kulturelt relevante). Intervieweren svarede på en skala fra 1-10, hvor 1=slet ikke og 10=perfekt, og gav uddybende kommentarer og forslag. Desuden nedskrev hun andre observationer om mulige forbedringer af IPPA. Efter at data var blevet bearbejdet, blev resultaterne diskuteret på et møde mellem de to paneler og interviewerne, for eksempel hvad der var uklart og svært at forstå, kulturelt irrelevant, samt årsager til problemerne. Endelig blev der fundet frem til løsningsforslag, og IPPA blev herefter revideret (4, 7-9). Konkrete resultater af IPPA-interviewene De 12 interviewede respondenter var borgere, der ansøgte om hjælpemidler for første gang. De var gennemsnitligt 65 år gamle (fra år), fire var mænd og otte kvinder. De havde forskellige funktionsnedsættelser, men var generelt præget af nedsat kraft, og flere havde smerter og/eller nedsat gangfunktion. De havde næsten alle forskellige diagnoser. De 12 respondenter angav i alt 57 aktivitetsproblemer, i gennemsnit 4,8 (1-7 problemer var muligt). Fordelingen af scoringen af aktivitetsproblemer med hensyn til betydning og besvær ses nedenfor. Tabel 1. Betydning af og besvær med udvalgte aktivitetsproblemer (n=57) Scoring Betydning, n Besvær, n Nedenfor er de fundne aktivitetsproblemer kategoriseret ifølge ICFs (den Internationale Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand) aktivitet-og deltagelses komponent (tabel 2). 7

8 Tabel 2. Gruppering af aktivitetsproblemer ifølge ICF. ICF-kategori* d350-d369: Samtale og anvendelse af kommunikationshjælpemidler og teknikker n 1 d410-d429: Ændre og opretholde kropsstilling 11 d430-d449: Bære, flytte og håndtere genstande 4 d450-d469: Gang og bevægelse 13 d470-d489: Færden med transportmidler 2 d510-d599: Omsorg for sig selv 11 d610-d629: Erhvervelse af fornødenheder 1 d630-d649: Husholdning 8 d650-d669: Passe ejendele og hjælpe andre 2 Kan ikke kategoriseres som aktivitet (angst, social sparring, hørelse) 4 *I visse tilfælde var der usikkerhed om kategoriseringen af aktiviteterne. Fx blev at gå på indkøb og hente apoteksmedicin kategoriseret under Gang og bevægelse, fordi det virker, som om det er det, der er hovedproblemet. Men aktiviteten kunne også kategoriseres Erhvervelse af fornødenheder. Resultater af præ-testen af IPPA Det overordnede indtryk af IPPA var, at det er relevant at bruge i forbindelse med hjælpemiddelformidling, da det kommer godt omkring aktiviteter i borgerens hverdag. Såvel sagsbehandlerne (interviewerne) som borgerne (respondenterne) mente, at det var positivt at bruge IPPA. Præ-testen viste dog, at der var behov for sproglige tilpasninger. Disse er efterfølgende blevet foretaget og er dermed indeholdt i den nuværende version af IPPA. Der manglede ingen aktiviteter i tjeklisten og de inkluderede aktiviteter blev anset for at være relevante for dansk kultur. I præ-testen blev der også indhentet en række erfaringer, som kan være nyttige for kommende brugere af redskabet: Det kan være en udfordring at få borgeren til at forstå aktivitetsperspektivet, men efter at have fundet ud af, hvad interviewet gik ud på, var det ikke svært. Brug af tjeklisten kan også hjælpe borgeren til at forstå, hvad der menes med aktivitet. Introduktionen kan virke tung og kan med fordel omformuleres til interviewerens naturlige sprogbrug. (Er nu ændret). 8

9 Det kan være svært for borgeren og nogle gange også for intervieweren at vide, om et aktivitetsproblem måske kan forbedres med træning, behandling, hjælpemiddel eller lignende. (Formuleringen er nu ændret). Det kan være svært for borgerne at blive konfronteret med deres aktivitetsproblemer, især hvis der er mange. Det kan opleves, at der er meget fokus på problemer. Der kan anvendes et andet redskab eller spørgsmål om borgerens ressourcer som supplement. IPPA tager ikke højde for gode og dårlige dage. Det kan være en fordel, når borgeren ser med, når skemaet udfyldes, og læser teksten i skemaet. Det tog i gennemsnit 40 minutter (SD±14) at gennemføre IPPA-interviewet: det korteste 20 minutter og det længste 70 minutter. Litteratur 1. Hagell P, Hedin P-J, Meads DM, Nyberg L, McKenna SP. Effects of Method of Translation of Patient-Reported Health Outcome Questionnaires: A Randomized Study of the Translation of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) Instrument for Sweden. Value in health. 2010;13: Swaine-Verdier A, Doward L, Hagell P, Thorsen H, McKenna SP. Adapting Quality of Life Instruments. Value in Health 2004;7SI:S27-S Hunt SM, Alonso J, Bucquet D, Niero M, Wiklund I, McKenna S. Health Policy 1991;19: Sidani S, Guruge S, Miranda J, Ford-Gilboe M, Varcoe C. Cultural adaptation and translation of measures: An integrated method. Research in Nursing & Health. 2010;33: Thorsen H, McKenna SP, Gottschalck L. The Danish version of the Nottingham Health Profile: its adaptation and reliability. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 1993;11(2): Helle T, Nygren C, Slaug B, Brandt Å, Pikkararinen A, Hansen A, Pétersdóttir E, Iwarsson S. The Nordic Housing Enabler: Inter-rater reliability in cross-nordic occupational therapy practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2010; 17(4): Pan Y, de la Puente M. Census Bureau Guideline for the Translation of Data Collection Instruments and Supporting Materials. Wasington D.C.: Statistical Research Division, U.S. Bureau of the Census; Fayers PM, Machin D. Quality of life: assessment, analysis, and interpretation. Chichester, England, John Wiley & Sons Ltd; Eremenco SL, Cella D, Arnold BJ. A comprehensive method for the translation and cross-cultural validation of health status questionnaires. Evaluation & The Health Professions. 2005;28(2):

10 Bilag 2. IPPAs psykometriske egenskaber Før man går i gang med at anvende et redskab, er det vigtigt at kende dets psykometriske egenskaber 1, herunder hvor reliabelt (pålideligt) og validt (gyldigt) det er (1,2). Når der som IPPA er tale om et redskab, der skal kunne undersøge effekten af en indsats, er det desuden vigtigt at kende redskabets responsivitet, det vil sige dets evne til at opfange ændringer (1). Det er vigtigt at bemærke, at de psykometriske egenskaber knytter sig til den gruppe af borgere, der har deltaget i testningen af dem. Redskaber, der har gode psykometriske egenskaber i forhold til børn, har det ikke nødvendigvis i forhold til ældre, ligesom de psykometriske egenskaber kan være forskellige for borgere i forskellige lande, med forskellige diagnoser og så videre. Læs mere om dette i lærebøger, for eksempel (2,3). IPPAs psykometriske egenskaber er undersøgt i forhold til hjælpemiddelindsatser, men projekt Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling, hvor IPPA blev anvendt, og som også indeholdt fysisk træning, har vist, at det er anvendeligt i forbindelse med evaluering af bredere rehabiliteringsindsatser. IPPAs psykometriske egenskaber er dog ikke undersøgt i den sammenhæng. De foreløbige resultater af undersøgelser af IPPAs psykometriske egenskaber kan anses for at være tilfredsstillende. Men der er behov for fortsat testning, blandt andet med hensyn til andre målgrupper og andre typer af hjælpemidler. Desuden er der behov for at undersøge redskabets 2 diskriminationsevne, prognostiske værdi og korrelation med andre undersøgelsesredskaber. Reliabilitet Der er gennemført en dansk test-retest reliabilitetstest af IPPA (4,5). En kort gennemgang af reliabilitetstesten kan ses i bilag 3. Der deltog 26 borgere med en gennemsnitsalder på 68,4 år (20-96 år), hvoraf 21 (80,8 %) var kvinder. Syv (26,9 %) ansøgte om en rollator, syv (26,9 %) om en arbejdsstol, og de øvrige ansøgninger omhandlede forskellige hjælpemidler som for eksempel strømpepåtager, toiletforhøjer, el-scooter og karkludvrider. Resultatet var en gennemsnitlig observeret overensstemmelse på 90,3 % og en vægtet kappaværdi 3 på 0,676 (0,390-1,018). Den observerede overensstemmelse er 1 Psykometriske egenskaber er det faglige begreb for måle egenskaber 2 Læs om disse faglige begreber i metodelitteratur, fx (2) 3 Vægtet kappa er et mål for overensstemmelse mellem to ordinal-datasæt, som tager højde for tilfældig overensstemmelse. Idet kappa kan være følsom for, hvordan data er fordelt, undersøger man som regel også den observerede overensstemmelse, der ikke tager højde for tilfældig overensstemmelse. 10

11 fin, men den vægtede kappaværdi i underkanten, dog acceptabel, da en værdi på 0,6 anses for at være god (0,8-1,0 anses for at være særdeles god) (6). Redskabets interne konsistens er ikke undersøgt, da dette kun er muligt, når et redskab har forudbestemte items (dvs. de punkter/spørgsmål redskabet indeholder) i modsætning til IPPA, hvor den enkelte borger så at sige skaber sine egne items. Validitet Traditionelt undersøges et redskabs validitet først med hensyn til face-validitet og indholdsvaliditet. Men idet de enkelte items som nævnt skabes af den enkelte borger, giver det ikke mening at undersøge face- og indholdsvaliditet. I det europæiske projekt, EATS-projektet, som udviklede IPPA, undersøgte man i stedet IPPAs konstruktionsvaliditet 4 i en population fra de fire lande (N=188) bestående af førstegangs hjælpemiddelbrugere med en gennemsnitsalder på 59 år, og hvoraf 62 % var kvinder. Undersøgelsen blev gennemført ved at sammenligne IPPA-resultater med resultaterne fra to andre relaterede, men forskellige redskaber: EuroQol (både EuroQol 5-D og EuroQol VAS), som er et generisk redskab til undersøgelse af helbredsrelateret livskvalitet, og SIP68, der undersøger daglig funktion. Det var forventet, at IPPA-totalscoringen ville korrelere positivt, men ikke særlig stærkt med resultaterne af EuroQol og SIP68, hvilket også viste sig at være tilfældet (r=0,30-0,40 og p<0,001). Resultatet blev tolket som evidens for god konstruktionsvaliditet (7). Responsivitet Idet formålet med IPPA er at undersøge effekt, det vil sige forandring over tid, efter der er foretaget en indsats, har redskabets responsivitet stor betydning. Samtidig med EATS-undersøgelsen af konstruktionsvaliditet blev de tre redskabers responsivitet undersøgt ved at sammenligne effect size (gennemsnitsændring divideret med standard deviationen af den gennemsnitlige baselinescoring). En effect size på 0,2-0,5 anses generelt for at være lille, over 0,5-0,8 moderat, og 0,8 og derover for at være stor (8). Undersøgelsen viste følgende resultater med hensyn til effect size: IPPA=1,40; EuroQol-5D=0,15; EuroQol VAS=0,24; og SIP68=0,13 (7). I et andet studie om mobilitetshjælpemidler var effect sizes henholdsvis: 1,98; 0,31; 0,61; og 0,33 (9). IPPA resulterede således, i begge studier, i en større effect size end de andre redskaber. Dette understøtter antagelserne om, at IPPA er særlig egnet til at undersøge effekter med hensyn til ændringer i aktivitetsproblemer som følge af hjælpemiddelindsatser. Senere studier har ligeledes vist, at IPPA kan opfange ændringer som følge af hjælpemiddelindsatser, for eksempel i forhold til mobilitet, kommunikation og egenomsorg (7, 10-14). 4 Er måske nærmere en undersøgelse af kriterievaliditet (ÅB) 11

12 Litteratur 1. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales - A practical guide to their development and use. Oxford: Oxford University Press; Beyer N, Magnusson P, Thorborg K. Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering, København: Munksgaard; Wæhrens E. Ergoterapeutiske redskaber - undersøgelse og evaluering. København: Munksgaard, Danmark; Bak AV, Bendtsen AGH, Kruse S. IPPA - Individually Prioritised Problems Analysis. En undersøgelse af test retest reliabiliteten af den danske version IPPA i kommune regi. Odense: UC Lillebælt; Rasmussen EL, Kjærgaard CL, Jakobsen K, Laustsen TA, Fragtrup D. Test-retest af den danske version af IPPA. Et kvantitativt forskningsstudie inden for hjælpemiddelområdet. Aalborg: UCN; Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1998;33(1): Wessels R. Ask the User. User perspective in the assessment of assistive technology. Maastricht, The Netherlands: Universitaire pers Maastricht; Fayers PM, Machin D. Quality of life: assessment, analysis, and interpretation. Chichester, England, John Wiley & Sons Ltd; Wessels R, Persson J, Lorentsen Ø, Andrich R, Ferrario M, Oortwijn W, et al. IPPA: Individually Prioritised Problem Assessment. Technology and Disability. 2002;14: Petterson I, Törnquist K, Ahlström G. The effect of an outdoor powered wheelchair on activity and participation in users with stroke. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2006;1(4): Petterson I, Hermansson L, Hagberg L, Larsholt G, Fredriksson C. Värdet av en eldriven rullstol - fokus på äldre användare och anhöriga. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet Wessels RD, de Witte L, Andrich R, Ferrario M, Persson J, Oberg B, et al. IPPA, a user-centred approach to assess effectiveness of Assistive Technology provision. Technology and Disability. 2000;13: Jedeloo S, de Witte L, Schrijvers AJP. A user-centred approach to assess the effectiveness of outdoor mobility devices and services. International Journal of Rehabilitation Research. 2002;25: Lorentsen Ø, Langslet O, Smebye H, Berge A. Effektmål innen rehabilitering og rehabiliteringsteknologi. En brukerundersøkelse på området hørsel. Oslo: Sintef;

13 Bilag 3. Dansk reliabilitetstest af IPPA To bachelorprojekter fra ergoterapeutuddannelsen i henholdsvis Aalborg, UCN, (Eva Lind Rasmussen, Carina Lund Kjærgaard, Kjetil Jakobsen, Trine Aarup Laustsen og Daniel Fragtrup) (1) og Odense, UC Lillebælt, (Anne Vibeke Bak, Anne Grundlach Bendtsen og Signe Kruse) (2) foretog en test-retest reliabilitetstest af IPPA. De indsamlede fælles data, som blev analyseret af Stina Bjørnskov Hansen, det daværende Hjælpemiddelinstitut (nu Socialstyrelsen), hvorefter de to grupper hver bearbejdede resultaterne. Materiale og metode I alt deltog 26 respondenter, der havde ansøgt om et hjælpemiddel. Disse var udvalgt i to trin: 1. Gruppen fra Aalborg udvalgte 39 tilfældige kommuner, hvoraf syv bidrog med respondenter. Gruppen fra Odense valgte en stor kommune. 2. Ud fra definerede inklusionskriterier (over 18 år, ansøgt om hjælpemiddel ifølge servicelovens 112 eller 113, bo i egen bolig, i stand til at medvirke til et interview) blev 36 mulige respondenter spurgt, om de ville deltage. Af disse indvilligede 30, og 26 deltog i test-retesten. Af de 26 respondenter var 21 (80,8 %) kvinder, gennemsnitsalderen var 68,4 år (20-96 år, SD 18,05) og 17 (65,4 %) boede alene. Der var syv (26,9 %), der ansøgte om en rollator, og syv (26,9 %) ansøgte om en arbejdsstol. Øvrige ansøgninger omhandlede forskellige hjælpemidler som for eksempel strømpepåtager, toiletforhøjer, elscooter og karkludvrider. Respondenterne blev telefoninterviewet fire gange: T1 (Baseline test): Indsamling af demografiske data. IPPA-interview T2 (Baseline retest): 4-8 dage efter T1. IPPA-interview T3 (Opfølgning test): dage efter, at respondenterne havde fået udleveret deres hjælpemiddel. IPPA-interview T4 (Opfølgning retest): 5,5 dage (SD 3,99) efter T3. IPPA-interview Ved T2 og T3 var valg af aktivitetsproblemer åbne, hvorimod der ved T4 blev taget udgangspunkt i de aktivitetsproblemer, der blev valgt ved T3. Idet der ved T2 ikke blev taget udgangspunkt i de aktivitetsproblemer, der var blevet valgt ved T1, blev rækkefølgen af aktivitetsproblemerne ikke den samme, ligesom de samme aktivitetsproblemer ikke altid blev valgt. Det var derfor ikke muligt at foretage testretestanalyser mellem T1 og T2, hvorfor kun data fra T3 og T4 indgik i analysen. Demografiske data blev analyseret deskriptivt. Test-retestdata blev analyseret med observeret overensstemmelse (% overensstemmelse) og med vægtet kappa (κ W ). Til 13

14 vurdering af overensstemmelsen mellem test og retest, blev Landis & Koch s kriterier i forhold til kappa anvendt: <0: poor / 0-0,20: slight / 0,21-0,40: fair / 0,41-0,60: moderate / 0,61-0,80: substantial / 0,81-1,00: almost perfect (3). Der findes ikke lignende kriterier for observeret overensstemmelse, men i den empiriske litteratur anses mindst 0,75 eller 0,80 for at indikere god overensstemmelse. Stata 11.1 blev anvendt til analyserne. Resultater Analysen viste, at den observerede overensstemmelse i alle tilfælde var over 75 % og i seks af syv tilfælde over 0,75 %. Den vægtede kappa var substantial eller almost perfect i tre af syv tilfælde, moderate i tre og fair i en. Se tabel 1. Tabel 1. IPPA-Opfølgning test-retest (T3 og T4). Besvær med prioriterede aktiviteter. N=26. Aktivitetsproblem* n Observeret overensstemmelse Vægtet kappa (konfidensinterval) Styrke ifølge Landis & Koch Nr ,4 % 0,705 (0,44-0,97) Substantial Nr ,3 % 0,695 (0,42-0,97) Substantial Nr ,7 % 0,561 (0,26-0,86) Moderate Nr ,3 % 0,930 (0,61-1,25) Almost perfect Nr ,7 % 0,588 (-0,09-1,26) Moderate Nr ,6 % 0,400 (-0,5-0,95) Fair Nr ,5 % 0,600 (0,01-1,19) Moderate *Aktivitetsproblemerne varierede fra respondent til respondent Diskussion og konklusion Den observerede overensstemmelse var god, mens vægtet kappa var for lav for nogle items. Det skal dog bemærkes, at kappaværdierne overordnet set var bedst i de tilfælde, hvor flest har svaret på spørgsmålet om aktivitetens sværhedsgrad. Dette kan skyldes, at stikprøven har været for lille, især set i lyset af, at der i sagens natur bliver færre og færre problemer, jo længere hen i rækken af aktivitetsproblemer, man kommer, for eksempel var der kun 4-7 respondenter, der havde 5-7 aktivitetsproblemer og derfor svarede på spørgsmålet om besvær. 14

15 Alt i alt kan det konkluderes, at IPPA-besværskalaen ser ud til at være reliabel i forhold til voksne hjælpemiddelbrugere, men at der er behov for større reliabilitetsstudier, hvor også betydningsskalaen undersøges. Litteratur 1. Rasmussen EL, Kjærgaard CL, Jakobsen K, Laustsen TA, Fragtrup D. Test-retest af den danske version af IPPA. Et kvantitativt forskningsstudie inden for hjælpemiddelområdet. Aalborg: UCN; Bak AV, Bendtsen AGH, Kruse S. IPPA - Individually Prioritised Problems Analysis. En undersøgelse af test retest reliabiliteten af den danske version IPPA i kommune regi. Odense: UC Lillebælt; Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1998;33(1):

16 Bilag 4. Forhold til andre redskaber Europæiske studier har vist, at IPPA adskiller sig fra redskaberne EuroQol og SIP68, og at IPPA er mere følsom over for ændringer som følge af hjælpemiddelindsatser (responsiv) end de andre redskaber (læs mere om det i Bilag 2). Men det redskab, der umiddelbart ligner IPPA mest, er Canadian Occupational Peformance Measure (COPM), der blev udviklet i omtrent samme tidsrum som IPPA (26). Begge redskaber er selvrapporterede og borgercentrerede, de fokuserer på aktiviteter, som borgeren identificerer som vigtige, og begge anvender ordinalskalaer. Men der er også en række forskelle, hvoraf de mest fremtrædende er: IPPA kan anvendes af alle faggrupper og kræver ingen særlig teoretisk viden. COPM er et ergoterapeutisk redskab, der kræver dyb indsigt i den bagvedliggende ergoterapeutiske teori. IPPA er særligt rettet mod hjælpemiddelområdet, hvorimod COPM er rettet mod generelle ergoterapeutiske indsatser. Erfaringer har vist, at det er vanskeligt at anvende COPM på hjælpemiddelområdet, idet redskabets spørgsmål er formulerede, så de fortrinsvis lægger op til evaluering af træningsindsatser. IPPA har ét effektmål, nemlig ændringer i besvær med aktiviteter, hvorimod COPM har to: ændringer i udførelse af aktiviteten (hvor godt borgeren udfører aktiviteten) og tilfredshed med udførelse af aktiviteten. Erfaringer fra TRH-projektet viser, at det er hurtigere at administrere IPPA end COPM, fordi man på grund af aktivitetstjeklisten hurtigere kan spore borgeren ind på aktivitetstankegangen, og fordi borgerne generelt har lettere ved at forstå IPPA-skalaerne end 1-10 skalaerne i COPM. 16

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling

Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Tidlig Rehabiliterende Hjælpemiddelformidling Et pilotprojekt i Fredericia Kommune Rapport Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Pilottest af prædialysespørgeskema

Pilottest af prædialysespørgeskema Pilottest af prædialysespørgeskema Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Mobilitetshjælpemidler til voksne. Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mobilitetshjælpemidler til voksne. Hjælpemidler, der virker. Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mobilitetshjælpemidler til voksne Hjælpemidler, der virker Aktuel forskningsbaseret viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere

Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Fri som en fugl en undersøgelse om brugen af el-scootere Udarbejdet af Berit Falk Hansen Camilla Winther Kristensen Line Grønhøj Nielsen Lene Zachariassen Vejleder Tove Lise Nielsen Ergoterapeut, cand.scient.san.

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Redskab til måling af tilgængelighed i boliger

Redskab til måling af tilgængelighed i boliger fagligt Housing Enabler Artiklen er skrevet at Tina Helle (t.v.), ergoterapeut og underviser ved Sundheds CVU Nordjylland, studerende på European Master of Science in Occupational Therapy og Susanne Iwarsson

Læs mere

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget

Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Udskrivningsstatus fra Bo- og Rehabiliteringscenter Fogedvænget Navn: Cpr.: Dato: (Hvornår den er skrevet) Bidragsydere: Forord: Status er opbygget ud fra referencerammen om ICF: International klassifikation

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014

Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen. VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Voksenudredningsmetoden. Funktionsscore i udredningen VUM-superbrugerseminar Maj 2014 Funktionsscore i udredningen Formål At give indsigt i anvendelsen af funktionsscoren. At give gode råd til, hvordan

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten?

Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten? Hvordan sikrer man sig, at et spørgeskema fungerer efter hensigten? John Brodersen, speciallæge i almen medicin, ph.d., lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Ergoterapi set fra en ny vinkel

Ergoterapi set fra en ny vinkel Ergoterapi set fra en ny vinkel Forfattere: Maria Møllegaard Ergoterapeut MsOT (kontaktperson), Gitte Hansen Ergoterapeut, Henriette Mabeck, MI. Ph.D. Otte ugers ergoterapeutisk holdundervisning af fibromyalgipatienter

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET. En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden

BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET. En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato 6-11-2013 Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

EN HVERDAG MED KRÆFT. Professionshøjskolen University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen, E10s - Modul 14-7. semester

EN HVERDAG MED KRÆFT. Professionshøjskolen University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen, E10s - Modul 14-7. semester Bachelorprojekt Fredag d.3 januar 2014 EN HVERDAG MED KRÆFT Formålet er at beskrive, hvordan uheldbredeligt syge kræftpatienter rapporterer kvaliteten i udførelsen af daglige og ugentlige ADL opgaver FORFATTERE

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere