Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU"

Transkript

1 AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitetscenter November 2006 ISBN

2 I. INDLEDNING... 5 II. DEN POLITISKE RAMME Regeringens vision og strategier for bedre integration Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe Perspektivering III. LÆRINGSPERSPEKTIVER Fra undervisning til læring Læring i praksisfællesskaber Erfaringsbaseret læring IV. PRINCIPPER FOR ANALYSE AF INITIATIVERNE...18 V. INITATIATIVTYPE 1: INDIVIDUALISERING OG FLEKSIBILITET Intentioner med fokus-initiativet De initiativansvarliges erfaringer a) Relationen mellem elev og (kontakt)lærer b) Kompetencer og integration c) Eksplicitering Interviewer: Så I er meget eksplicit om tingene? d) Danskundervisning e) Elevernes erfaringer og strategier Deltagernes erfaringer a) Udbytte af fokus-initiativet b) Eleverne og deres ejerskab til fokus-initiativet c) Sproglæring d) Fremtidsplaner og strategier Vurdering og perspektivering a) Den sociale kontekst for individualitet og fleksibilitet b) For-forståelser c) Læringsrum for mangfoldighedspædagogik Best Practice a) Individualisering og læringsfællesskaber b) Den eksplicitte og forhandlede pædagogik c) Den betydningsfulde voksne VI. INITIATIVTYPE 2: KOMBINATION AF PRAKTIK OG TEORI Intentioner med initiativet De initiativansvarliges erfaringer a) Visitering b) Motivation c) Livsprojekt d) Praktikophold e) Pædagogik Elevernes erfaringer a) Deltagerprofiler b) Arbejdsperspektiver c) Livshorisonter d) Oplevelser af praktikken Vurdering og perspektivering Best Practice a) Intention og realitet

3 b) Realkompetenceafklaring c) Læring og livsprojekt d) Tilpasning af læringsrum til deltagerne VII. INITIATIVTYPE 3: PRAKSISNÆR LÆRING Intentioner med fokus-initiativet De initiativansvarliges erfaringer a) Balancer b) Det personlige rum, skolerummet og arbejdsrummet c) Skolerummet som pædagogisk formidlingsrum Deltagernes erfaringer a) Elev A b) Elev D c) Elev H Vurdering og perspektivering a) Disciplinering b) Læringsmuligheder c) Danskundervisning d) Nye typer læringsrum Best Practice a) Forskel mellem målgrupperne b) Disciplinerende læringsrum c) Ikke bare praksis d) Dansk som andetsprog VIII. INITIATIVTYPE 4: DANSK SOM ANDETSPROG Intentioner med fokus-initiativet De initiativansvarliges erfaringer a) Erfaringer fra fokus-initiativet Elevernes erfaringer a) Erfaringer med sprogkurset b) Ambivalente erfaringer Vurderinger og perspektiveringer a) Fra form til indhold b) Fra indhold til fagrelateret indhold c) Eksklusion og inklusion d) Danskundervisningen identitet Best Practice a) Andetsproget i fagene b) Andetsprogsundervisning parallelt med den faglige undervisning c) Andetsprogsundervisning uafhængigt af den faglige undervisning d) Indholdsbaseret danskundervisning e) Marginalisering på arbejdsmarkedet IX. INITIATIVTYPE 5: LÆRERUDVIKLING Initiativerne som læringsrum for lærere Lærermøder som læringsrum Fredags-loggen a) Samtale om Fredags-loggen b) Lærersamtalens muligheder og begrænsninger Perspektiver

4 X. ELEVERNE Livshistorisk sammenhæng To cases a) Mehmet b) Hussein Konklusioner XI. HVAD GØR EN FORSKEL? Best Practice Perspektiver på fastholdelse a) Det institutionelle perspektiv b) Kvalificeringsprocesser i praksis c) Deltagerperspektivet d) Inklusionsprocesser i praksis Forskelle der gør en forskel a) Læringsrummet b) Øjenåbnere c) Det gør en forskel

5 I. INDLEDNING Denne rapport indeholder en evaluering af særligt tilrettelagte forløb initiativer - der er blevet gennemført med henblik på at fastholde tosprogede og praktisk orienterede unge i et erhvervsuddannelsesforløb. Initiativerne, der er udviklet inden for rammerne af Undervisningsministeriets udviklingsprogram Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU, har alle det til fælles at de afprøver de muligheder der findes inden for de eksisterende rammer for EUD og AMU. Materialet til evaluering af initiativerne stammer fra de initiativbeskrivelser som de deltagende skoler har indsendt til Undervisningsministeriet, samt fra midtvejsrapporter og afsluttende rapporter. Desuden er der indhentet oplysninger i forbindelse med møder i Skolekontaktgruppen, der har bestået af repræsentanter fra de deltagende skoler samt repræsentanter fra Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Endelig er der foretaget interviews med initiativansvarlige og elever på udvalgte skoler, enkelte steder suppleret med observation af undervisning. Formålet med rapporten har ikke været at foretage en evaluering af den måde initiativerne er blevet gennemført på, men at samle og vurdere erfaringerne med de læreprocesser der gennem initiativerne er blevet åbnet for målgrupperne, og på den baggrund vurdere og perspektivere mulighederne for at eleverne kan fastholdes i og gennemføre et uddannelsesforløb. Det er vigtigt at understrege at konklusionerne i denne rapport er resultatet af en tekstlæsning, dvs. en analyse af hvad der er blevet skrevet og sagt om initiativerne. Det er først og fremmest de initiativansvarliges egen skriftlige og mundtlige beskrivelse af initiativerne og erfaringerne med dem og elevernes mundtligt formulerede oplevelse af at have deltaget i initiativerne der undersøges i rapporten. Perspektivet er altså inde-fra, dvs. således som deltagerne i initiativerne selv opfatter og har oplevet dem. Rapporten indeholder derfor ingen opgørelser over hvor mange elever der faktisk er blevet fastholdt i uddannelsesforløb i kraft af initiativerne, og den indeholder kun enkelte undersøgelser af hvad der rent faktisk er foregået i undervisningen, vejledningen osv. Sådanne undersøgelser ville også være relevante, men det som inde-fra-perspektivet kan sige noget om, er hvilke for-forståelser og grundlæggende antagelser om læring og inklusion der ligger bag gennemførelsen af initiativerne, hvilke erfaringsbaggrunde eleverne oplever initiativerne på baggrund af, og hvordan alle der har deltaget i initiativerne selv vurderer og tolker deres oplevelser og erfaringer. Det er på den baggrund der i rapporten gives en analyse og perspektivering af initiativerne med henblik på at bidrage til en videre udvikling af inkluderende læreprocesser. De enkelte initiativer skal naturligvis vurderes ud fra deres egne præmisser, altså ud fra de bud de hver for sig giver på at kunne hjælpe flygtninge og indvandrere, samt praktisk orienterede unge til at starte på og gennemføre en EUD, herun- 5

6 der anvendelse af AMU s særlige flygtninge- og indvandrerforløb. ( Rammer for initiativer med særlig fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU, 24. marts 2004). Men samtidig må initiativerne vurderes inden for den overordnede kontekst som på forhånd har fastlagt nogle rammer for udformningen af initiativerne. Disse overordnede rammer udgøres dels af Regeringens vision og strategier for bedre integration (Regeringen, juni 2003), og dels af Vækst, Velfærd Fornyelse II (27. august 2003). Med henblik på en vurdering af hvordan målsætningerne i de to dokumenter kan opfyldes hvad angår de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, har en tværministeriel arbejdsgruppe udarbejdet Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om flygtninge og indvandreres integration og praktisk orienterede elevers afgang til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Undervisningsministeriet, 1. december 2003), og denne rapport er så igen udgangspunktet for de initiativer der gennemgås i denne rapport. Inden den systematiske gennemgang af initiativerne og deres specifikke udformninger bliver karakteren af de rammer der med de nævnte dokumenter på forhånd er lagt for initiativerne, kort gennemgået. Dette er den anden rapport om de særligt tilrettelagte forløb. Den første rapport, når man ikke kender historien (og den tilhørende pixi-udgave: Gode erfaringer, bedre praksis ), indeholder en evaluering af første runde af initiativer, mens nærværende rapport, der også omfatter anden runde af initiativer, er en redigeret og udvidet udgave af den første rapport. Rapporten pg pixi-udgaven kan findes på disse adresser: Pixi-udgaven til nærværende rapport, Hold fast!, kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: Uden samlede undersøgelse af initiativerne er gennemført i perioden oktober 2004 oktober 2006, og rapporten er afsluttet november Den projektansvarlige har været lektor Michael Svendsen Pedersen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, der også har ansvaret for udarbejdelse af rapporten. Desuden har lektor Annegrethe Ahrenkiel, lektor Morten Smistrup og lektor Kirsten Larsen, alle fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, bidraget til undersøgelsen og rapporten. 6

7 Note om anvendte tegn: Citater er enten angivet med dobbelt citationstegn: eller kursiv. Hvor der ikke er tale om direkte citater, er der anvendt enkelt citationstegn: Redaktionelle tilføjelser i citater er markedet med kantet parentes: [ ] Der er igennem hele teksten anvendt nyt komma. 7

8 II. DEN POLITISKE RAMME 1. Regeringens vision og strategier for bedre integration I Regeringens vision og strategier for bedre integration ( Vision og strategier ) bliver der taget udgangspunkt i følgende udfordringer hvad angår unge indvandrere og efterkommere i ungdomsuddannelserne: Gruppen af indvandrere fra tredjelande er generelt svagere repræsenteret i ungdomsuddannelserne end danskere, om end efterkommere i højere grad end indvandrere er repræsenteret i ungdomsuddannelserne For mange afbryder deres uddannelse, og her gælder det at efterkommere fra tredjelande har et lige så højt frafald på ungdomsuddannelserne som indvandrere. Der gives ikke i dokumentet en samlet fremstilling af mulige forklaringer på disse problemer, men det nævnes eksplicit at indvandrere og efterkommere har sværere ved at få en praktikplads end danskere, men grundlæggende synes dårlige danskkundskaber at være en af de væsentligste forklaringer på at også efterkommergenerationen klarer sig dårligt i skolen. Dette, siges det, hænger som regel sammen med, at en af forældrene er familiesammenført og derfor ikke taler dansk.. Den overordnede integrationsstrategi med hensyn til denne målgruppe er derfor at sikre, at personer med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig bedre i uddannelsessystemet, og de konkrete initiativer der nævnes som bidrag til løsningen af problemet med det store frafald, omfatter bl.a.: Nedsættelse af faglige krav for at kunne gennemføre en uddannelse. Det gælder konkret social- og sundhedshjælperuddannelserne, hvor der kan dispenseres fra kravet om obligatorisk engelsk. Det gælder desuden i erhvervsuddannelserne, hvor der er mulighed for at de enkelte uddannelser kan tilrettelægges således, at eleverne på et eller flere tidspunkter inden udløbet af det almindelige uddannelsesforløb kan afslutte forløbet med en uddannelse, der giver erhvervskompetence. Vurdering af reelle kompetencer. Dette gælder inden for sosu-uddannelserne, hvor ansøgerne kan indkaldes til en personlig samtale, for at skolerne kan vurdere såvel deres reelle kompetencer for uddannelsen og beskæftigelse på området som deres færdigheder i dansk. Det gælder også inden for erhvervsuddannelserne, hvor det i Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelserne præciseres at realkompetencevurderingen skal udarbejdes med udgangspunkt i en konkret vurdering af elevens forudsætninger på grundlag af elevens forudgående uddannelse, beskæftigelse eller andet. 8

9 Fleksibel tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet. Med de to seneste ændringer af Lov om og ændring af Lov om erhvervsuddannelserne er der således skabt mulighed for at en uddannelse skal kunne afsluttes på flere trin med selvstændige jobprofiler afpasset efter arbejdsmarkedets behov og elevernes ønsker og grundlæggende forudsætninger. Derudover giver loven mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af grundforløbet på uddannelserne. I forhold til de konkrete initiativer der er genstand for analysen, ligger der en række problemforståelser i dette dokument som kan være vigtige at eksplicitere for at forstå de rammer som initiativerne gennemføres indenfor. For det første er der gennemgående tale om et mangelsyn på elevernes forudsætninger og kompetencer. Det vil sige at der er et gab mellem de forudsætninger eleverne har, og dem der normalt forudsættes i uddannelserne. Det kræver derfor særlige tiltag for at skabe det nødvendige kompetenceløft. For det andet er de særlige tiltag karakteriseret ved fleksibilitet og individualisering. Uddannelsesforløbet kan således tilrettelægges så der på den ene side tages udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov, og på den anden side således at der indføres kompetencegivende trin i uddannelserne under hensyntagen til arbejdsmarkedets behov. Desuden er der mulighed for realkompetenceafklaring af den enkelte kursists faktiske kompetencer. For det tredje siges der ikke meget om elevernes baggrund, og der hvor den nævnes, er det som et problem. Set fra uddannelsessystemets side er denne ramme for forståelse af problemet naturligvis umiddelbart både naturlig og rimelig, ligesom perspektiverne for løsningerne er det: Der skal kompenserende undervisning til, og denne undervisning skal betjene sig af en videreudviklet udgave af eksisterende praksisser i form af endnu mere tilpasset undervisning Men der er også nogle forhold som denne forståelsesramme udgrænser eller usynliggør, forhold som netop har betydning for de læreprocesser der er en forudsætning for at målet med initiativerne kan nås - at fastholde unge i erhvervsuddannelsesforløb. For at åbne for andre og supplerende forståelsesrammer og synliggøre det usynlige for derved at pege på yderligere muligheder for at udvikle en best practice, bliver der her fremlagt nogle generelle perspektiveringer som vil blive uddybet i præsentationen af læringsperspektiver (se afsnit III). 9

10 I forhold til mangelsynet kan man også tænke ud fra et ressourcesyn. Eleverne kan have særlige erfaringer og læringskompetencer fra forskellige sammenhænge der kan nyttiggøres i undervisningen, ligesom eleven kan have særlige personlige ressourcer. Hvis disse ressourcer kan afdækkes i en realkompetencevurdering, indarbejdes i den personlige uddannelsesplan samt indgå i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen, kan de fleksible og individualiserede rammer udnyttes til gennemførelse af vellykkede læringsforløb, ud fra en opfattelse af at læring må tage udgangspunkt i ressourcer snarere end mangler. I forhold til fleksibilitet og individualisering kan man igen fra et læringsperspektiv tænke i læringsfællesskaber. Læringsprocesser foregår altid i en social sammenhæng, f.eks. i en skole- eller klassesammenhæng eller på en praktik-/arbejdsplads, og det er vigtigt at etablere og udnytte sociale rum for læring og lære at kunne fungere i ofte modsætningsfyldte, konfliktfyldte og hierarkiserede sociale sammenhænge. Her kan muligheden for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen anvendes til at skabe kollektive læringsrum for den enkeltes læringsprocesser. I forhold til elevernes baggrunde som et problem, kan man også her betragte dem som et gode. Mange elever bliver måske bakket op af deres forældre og familie i forsøget på at tage en uddannelse, under alle omstændigheder må man forstå den enkelte elevs forudsætninger som livshistoriske og kulturelle forudsætninger for hans/hendes læringsproces. Hvis forældrene ikke taler dansk, taler de et andet sprog med deres børn, som på den måde har et flersproget udgangspunkt for at lære mere dansk. I Vision og strategier peges der på at der i et kulturelt mangfoldigt samfund er behov for arbejdskraft, der afspejler denne mangfoldighed på tværs af alle sektorer. I forhold til et sådant perspektiv må man formode at netop denne målgruppe har særlige ressourcer der kunne nyttiggøres. Der lægges i hele dokumentet vægt på den enkelte person og dennes frihed og pligter, men det er også vigtigt at medtænke at den enkelte indgår i og er en del af et kulturelt fællesskab og at de værdier, forståelser og holdninger der er i dette kulturelle fællesskab, må inddrages i læringsprocessen. Også i dette perspektiv er der mulighed for at anvende fleksibiliteten og individualiseringen af undervisningen som nyttige didaktiske redskaber. Opsummerende er det her forsøgt at supplere den forståelsesramme som der tendentielt ligger i dokumentet, og som tager udgangspunkt i uddannelsessystemets mål og rammer, med en forståelsesramme der inddrager læringsdimensionen. Dette er gjort ved at foretage to synsvinkelskift: Et skift i synsvinkel fra en mangelsyn til et ressourcesyn, Et skift i synsvinkel fra den lærende som objekt for et kompetenceløft til den lærende som subjekt i og for sin egen læringsproces Dermed kommer det der var usynligt inden for den institutionelle forståelsesramme, til syne i den person- og kultursensible forståelsesramme. Det betyder 10

11 også at det bliver muligt at gøre eventuelle etniske og kulturelle forskelle relevante, gøre dem til forhold der kan bidrage til en mangfoldighedspædagogik. I forhold til disse perspektiveringer er der store muligheder med de nye fleksible rammer der er indført. Diskussionen af mangelsyn og ressourcesyn bliver taget op og uddybet i kapitel XI: Hvad gør en forskel? 2. Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe Denne rapport, Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om flygtninge og indvandreres integration og praktisk orienterede elevers adgang til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (fra 1. december 2003), er resultatet af et videre arbejde med to af initiativerne i Vision og strategier. Det ene initiativ (initiativ nr. 86) handler om at kortlægge om der er reelle dansksproglige barrierer for at flygtninge og indvandrere kan optages på social- og sundhedshjælperuddannelsen og beskæftigelsesområdet, og om det vil være hensigtsmæssigt at justere optagelseskompetencen. Det andet initiativ (initiativ nr. 93) drejer sig om at lette deres [nyankomne udlændinges] adgang til erhvervsrettede uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. De muligheder der foreslås, er særlige for-kurser og fjernelse af boglige krav. Det er ligesom i Vision og perspektiver flygtninge og indvandrere og nytilkomne udlændinge der er målgruppen, men udvalgets kommissorium omfatter desuden praktisk orienterede unge, idet de initiativer der nævnes i Vision og perspektiver med henblik på integration i form af gennemførelse af erhvervsuddannelse, nu kobles sammen med ønsket om at lette adgangen til de erhvervsfaglige uddannelser og til social- og sundhedsuddannelserne, således som det er fremsat i det supplerende regeringsgrundlag Vækst, Velfærd Fornyelse II (af 27. august 2003). Man må formode at der med denne målgruppe tænkes på etniske danskere. Udfordringen som embedsmandsgruppen skal bidrage til løsning af, formuleres således: Den udfordring som uddannelsessystemet således står over for, er at uddannelserne skal gøres tilgængelige og gennemførlige for flygtninge og indvandrere og i øvrigt tillige for unge med svagere teoretiske forudsætninger end gennemsnittet de mere praktisk orienterede unge samtidig med, at der overalt i uddannelsessystemet arbejdes hen imod at hæve det faglige niveau. (s. 5) Når de to målgrupper slås sammen på denne måde, kan det enten være fordi deres problemstillinger opfattes i hvert fald i et vist omfang som sammenfaldende, eller fordi de løsningsmuligheder der opstilles, formodes at kunne løse de to målgruppers forskellige problemer. Det uddybes i rapporten ikke yderligere hvori de praktisk orienterede unges problemer består, og hvad der er årsagen til dem, men det ligger i betegnelsen af de 11

12 ikke er bogligt og teoretisk orienterede, og at løsningen derfor er at indrette uddannelserne således at der er færre boglige krav og mere praktik. Hvad angår indvandrere og flygtninge/nytilkomne udlændinge, gives der derimod forskellige men ikke systematiske bud på hvori problemerne består og hvordan de kan løses: 1. Praktiske problemer: Manglende praktikpladser 2. Boglige problemer: Manglende skolemæssige forudsætninger 3. Personlige problemer: Manglende selvstændighed og initiativ 4. Sproglige problemer: Manglende sproglige færdigheder Eleverne i begge målgrupper har problemer, men det er påfaldende at oversigten stort set kun anvendes på flygtninge og indvandrere/nytilkomne udlændinge og at alle typer af problemer etnificeres. De praktiske problemer skyldes bl.a. at eleverne med deres kulturelle baggrund ikke passer ind i arbejdspladsens kultur; de boglige og personlige problemer skyldes at de kommer fra uddannelsesfremmede hjem; og de sproglige problemer er uden videre knyttet til målgruppen. Ligesom i Vision og perspektiver formuleres problemerne for denne målgruppe som et mangel-problem. Sammenligner man med den anden målgruppe de unge praktisk orienterede kan man for det første lægge mærke til at denne gruppe ikke betegnes som en etnisk gruppe man kan kun formode at det drejer sig om etniske danskere i modsætning til personer af anden etnisk herkomst. For det andet peger betegnelsen praktisk orienteret på det der er denne målgruppes ressourcer, som uddannelserne skal tilpasse sig ved at give mindre boglige tilbud, i modsætning til udlændingenes problemer som uddannelsestilbudene skal kompensere for. Og for det tredje gøres de praktisk orienterede unges problem til et spørgsmål om individuelle forudsætninger, hvor udlændingenes problemer ses som problemer for en bestemt gruppe. Når årsagerne til problemerne og løsningerne af dem formuleres på denne måde, forbliver det noget uklart hvad forskellene eller lighederne mellem de to gruppers problemer er og hvorfor de er slået sammen i initiativerne. Her kan det være vigtigt at holde fast i at selvom de to grupper på overfladen kan have de samme problemer, f.eks. vanskeligheder med at læse, er baggrunden for problemet ikke nødvendigvis den samme. Nogle praktisk orienterede unge kan have problemer med at læse fordi de er ordblinde, eller fordi de ikke har erfaringer med en læse-kultur, mens nogle tosprogede elevers læsevanskeligheder på dansk kan skyldes en begrænset beherskelse af dansk generelt, eller et begrænset kendskab til de forhold som teksten refererer til. Omvendt kan elever fra begge grupper have de samme problemer, f.eks. ordblindhed. Under alle omstændigheder er det vigtigt på den ene side ikke på forhånd at se de to målgruppers problemer som de samme, og på den anden side ikke at se hver af de to målgrupper som bestående af elever med 12

13 de samme problemer. At være praktisk orienteret eller tosproget er ikke det samme problem, men det er heller ikke to måder at have problemer på. Hver elev må forstås ud fra sig selv og ikke ud fra en bestemt kategori som de er blevet placeret i. 3. Perspektivering De for-forståelser herunder mangelsynet - der ligger til grund for de gennemgåede dokumenter, og som her er blevet taget op til kritisk diskussion, genfindes i et vist omfang i materialet fra initiativerne initiativbeskrivelserne, interviewene med de initiativansvarlige osv. - og dette kunne komme til at virke som en begrænsning for udviklingen af nye læringsrum for målgrupperne. På samme måde kunne indslusning af de to målgrupper tosprogede og praktisk orienterede unge i de samme initiativer indebære en opfattelse af at det var de samme slags problemer der skulle tages udgangspunkt i i undervisningen. I begge tilfælde kunne sådanne for-forståelser føre til at initiativerne udelukkende blev gennemført som en kompenserende indsats for en samlet gruppe der havde de samme problemer. Det interessante er imidlertid at det gennem interviews og observationer bliver tydeligt at de initiativansvarlige i praksis ikke holder sig inden for en mangel- og kompensationstænkning eller en opfattelse af de to grupper som identiske, men bevæger sig et godt stykke ud over disse rammer, og dermed rent faktisk får øje på læringspotentialer hos de enkelte elever, og får gjort erfaringer med andre og mere dynamiske læringsrum og -processer. Hovedformålet med det følgende er at afdække disse erfaringer, sætte sprog på dem og forsøge at systematisere dem så de bliver mere alment anvendelige og perspektivere dem med henblik på videreudvikling. For at kunne gøre dette, bliver der i det følgende først skitseret nogle læringsperspektiver der kan tjene som grundlag for analysen. 13

14 III. LÆRINGSPERSPEKTIVER 1. Fra undervisning til læring Initiativerne bliver i denne rapport undersøgt med henblik på at afdække hvilke læringsprocesser eleverne i initiativtagernes og deres egen opfattelse gennemgår i kraft af deres deltagelse i dem. Når målet er at få forskellige grupper af unge til at forblive på eller gennemføre en erhvervsuddannelse, så skyldes det at der er konstateret et stort frafald for disse grupper. Ved at sætte fokus på fastholdelse i og gennemførelse af erhvervsuddannelse, ligger der heri implicit en forståelse af at de unge via den særlige indsats lærer noget nyt og andet, eller lærer på en anden måde, der gør at de har lyst til at forblive i erhvervsuddannelse, i modsætning til hvad der tidligere ville have været tilfældet for mange af dem. Spørgsmålet er altså: Hvilke læringsprocesser gennemgår de unge gennem de særlige indsatser, som gør at de forbliver i, påbegynder eller forlader en erhvervsuddannelse? Det er rapportens formål at belyse hvad der synes at understøtte disse læreprocesser, og hvad der virker som en barriere for dem. Der vil her kort blive redegjort for nogle grundlæggende forståelser af læring som vil blive anvendt som udgangspunkt for analysen af elevernes læringsprocesser i initiativerne. Der er i de senere år kommet meget fokus på læring. Det afspejler bl.a. en erkendelse af at man ikke kan sætte lighedstegn mellem undervisning og læring, sådan som man traditionelt har gjort. Det medfører et ændret blik på pædagogiske processer, hvor fokus flyttes fra de intentioner der måtte være med en undervisning fra underviseres og planlæggeres side, til spørgsmålet om hvad deltagerne rent faktisk tilegner sig. Dette betyder for undersøgelsen at der tages udgangspunkt i de unges læreprocesser som sammenholdes med initiativtagernes opfattelser af hvad de unge lærer, og med de intentioner der er formuleret i ansøgninger og rapporter. At gå fra at tale om undervisning til at tale om læring medfører således et skift i fokus fra lærerens formidling af viden og færdigheder til de lærende subjekter selv, som med deres hidtidige erfaringer har deres individuelle forudsætninger for at lære i de forskellige læringskontekster. Med dette læringsperspektiv lægges der vægt på at ny viden må integreres i og bearbejde allerede etablerede forståelser og erfaringer. Læring betragtes ikke som en proces hvor en på forhånd fastlagt viden overføres til tomme kar, men som en proces hvor der gennem et samspil med andre skabes forudsætninger for en indre bearbejdningsproces, der både er af kognitiv og emotionel karakter. Ligger dette samspil eller den formidling der finder sted, i for stor afstand til deltagernes kognitive og emotionelle udgangspunkt, vil det kunne skabe modstand, der kan resultere i afvisninger eller fordrejninger af læringsindholdet. Undervisning, der skal have en chance for at sætte læringspro- 14

15 cesser i gang, skal rumme passende udfordringer. Det vil sige at undervisningen hverken skal ligge for tæt op ad den lærendes hidtidige forståelses- og handlemønstre, eller for lagt væk fra dem. I forhold til initiativerne betyder dette læringsperspektiv at hvis der tages udgangspunkt i de fejl og mangler, som man formoder de deltagende elever har, risikerer man at ramme forbi de unges kognitive og emotionelle udgangspunkt; enten fordi det forudsættes at de unge mangler nogle bestemte forudsætninger (f.eks. dansksproglige), som ikke er det de unge oplever som deres reelle problem; eller fordi man med en sådan tilgang risikerer at diskvalificere de unge fra starten, frem for hvis udgangspunktet var formuleret i form af særlige ressourcer som de unge besidder. Dermed risikerer man give de unge for store udfordringer og skabe modstand, især hvis de forbinder det med tidligere nederlag i uddannelsessystemet. For at kunne vurdere om et læringsindhold er relevant og godt, må man tage udgangspunkt i de unges forudsætninger og ikke i en logik ved det stof, der skal tilegnes. Den personlige uddannelsesplan kan netop ses som et forsøg på at tage udgangspunkt i de unge ønsker, ressourcer og forudsætninger og ikke i uddannelsessystemets identifikation af problemer. 2. Læring i praksisfællesskaber Læring har traditionelt været tænkt som noget, der foregik i institutioner specielt indrettet til den slags aktiviteter (skoler, uddannelser,) og ikke mange andre steder. Når fokus nu lægges på læring frem for undervisning, hænger det også sammen med en stigende erkendelse af at læring finder sted i alle livets sfærer, og ikke bare inden for formelle undervisningsrammer. De seneste års forskning i læring i arbejdslivet har også medført et skift i fokus fra kvalifikationer til kompetencer. Kvalifikationer forstås i den forbindelse som de formelle krav der stilles i en arbejdssituation og som er officielle kvalifikationer man har papir på, bl.a. ved at have gennemgået en formel uddannelse. Kompetencebegrebet lægger derimod vægt på at viden først bliver til viden i det øjeblik det bringes i spil i bestemte situationer. Vægten lægges ikke alene på den enkeltes kunnen og viden, men på hvordan konteksten i forskellige grad tillader udfoldelse af denne kunnen og viden. Hermed forstås læring som en grundlæggende social proces der finder sted ved skiftende deltagelse i praksisfællesskaber, og læringen ses ikke som forankret i den enkelte, men i praksisfællesskabet ligesom tænkningen, forståelserne og holdningen er det. Det er ved at udføre opgaver sammen med andre, at den enkelte lærer arbejdspladsens rutiner at kende. Teorien om praksisfællesskaber kan give et kritisk blik på hvorvidt nytilkomne får adgang til praksisfællesskabet og være med til at lægge vægt på at læring kun kan finde sted hvis det opleves som meningsfuldt for deltagerne i praksisfællesskabet. Lykkes det, vil deltagelse i praksisfællesskabet medføre en identitetsudvikling for 15

når m an ikke kender historien

når m an ikke kender historien når m an ikke kender historien Rapport over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

LÆRERIGE ERFARINGER BEDRE PRAKSIS HVORDAN FASTHOLDER MAN TOSPROGEDE ELEVER OG PRAKTISK ORIENTEREDE ELEVER I ERHVERVSUDDANNELSE?

LÆRERIGE ERFARINGER BEDRE PRAKSIS HVORDAN FASTHOLDER MAN TOSPROGEDE ELEVER OG PRAKTISK ORIENTEREDE ELEVER I ERHVERVSUDDANNELSE? HVORDAN FASTHOLDER MAN TOSPROGEDE ELEVER OG PRAKTISK ORIENTEREDE ELEVER I ERHVERVSUDDANNELSE? LÆRERIGE ERFARINGER BEDRE PRAKSIS Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter 2006 ISBN

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Hold fast! Hold fast! Initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne

Hold fast! Hold fast! Initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne Hold fast! Hold fast! Initiativer til fastholdelse af tosprogede og praktisk orienterede unge i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 10 2006 Hold fast! Initiativer til fastholdelse

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE.

FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE. FRAFALD OG FASTHOLDELSE AF ELEVER I DANSK ERHVERVSUDDANNELSE. Forsker-praktikernetværkets konference 18.- 19. april 2012. Præsentation af resultater fra forskningsprojektet v/ Peter Koudahl Gangen i oplægget

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser

Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser Personlige uddannelsesplaner på tekniske erhvervsuddannelser inspiration til udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Inspiration til udvikling Hæftets fire temaer fortæller om: Eleven og planen Om hvordan

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Faktakort lavet på baggrund af. Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14.

Faktakort lavet på baggrund af. Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE Faktakort lavet på baggrund af Mini-felt-analyse på EUD-indgange i Vejle, 2013/14. Med udgangspunkt i en samfundsmæssig interesse i, at få flere unge over i et uddannelsesforløb

Læs mere

Praksispilot en uddannelse i praksis

Praksispilot en uddannelse i praksis Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 148 Offentligt November 2011 Praksispilot en uddannelse i praksis Hvem står bag ideen? II R Information er et rådgivningsfirma, der ejes af Lars

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a.

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning VUE Projekt 2.1.a. Kvalificering af begrebet Hvad skal der overhovedet forstås ved begrebet unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og

Læs mere

Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald

Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald Forsker-praktiker møde Nationalt Center for Erhvervspædagogik 29. September 2011 Skræddersyet kaos - enkle svar og svære spørgsmål om frafald Indsatser mod frafald i tilbageblik: - når problemets løsning

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Om dagens tema: Billedligt talt. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICE

Om dagens tema: Billedligt talt. NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION / www.nvie.dk / NATIONAL CENTRE FOR INCLUSIVE PRACTICE Om dagens tema: Billedligt talt Om dette oplæg: Sprogligt talt Citat: Undervisningsdifferentiering, når fokus er på elever i komplicerede læringssituationer Eller undervisningsdifferentiering i et inkluderende

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

INKLUSION OG EKSKLUSION

INKLUSION OG EKSKLUSION INKLUSION OG EKSKLUSION INTRODUKTION Inklusion i relation til bogens perspektiv Eksklusion i relation til bogens perspektiv PRÆSENTATION Lektor i specialpædagogik og inklusion på Dansk institut for Pædagogik

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere