Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi"

Transkript

1 2 Patienttilfredshed efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi Lotte Poulsen 1, Kirsten Kaya Roessler 2, Michael Rose 3, Vivi Bakholdt 1 & Jens Ahm Sørensen 1 STATUSARTIKEL 1) Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital 2) Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 3) Plastikkirurgisk Sektion, Kirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Ugeskr Læger 2015;177:V Det er velkendt, at fedme disponerer til multiple følgesygdomme og dermed øget mortalitet [1]. Et sjældent omtalt faktum er, at fedme ofte er associeret med psykosociale problemer og nedsat livskvalitet [2]. Kirurgisk behandling af fedme er p.t. den eneste vægttabsmetode, der har vist langtidsholdbare resultater og dermed reducerer morbiditet og mortalitet [3]. Der bliver på verdensplan udført ca fedmeoperationer årligt [4]. I Danmark blev der i 2013 udført i alt 928 fedmekirurgiske indgreb, og i perioden er ca patienter blevet opereret [5, 6]. Den øgede incidens af fedme og introduktionen af kirurgisk behandling heraf har ført til en stor gruppe af patienter, der har opnået et massivt vægttab, der er defineret ved et tab af body mass index (BMI) på mere end 15 enheder [7]. Det massive vægttab resulterer ofte i excessiv løs hud især i de områder, hvor fedtdepoterne har været størst. Den løse hud giver smerter ved bevægelse og hudproblemer i form af svamp og slitage. Desuden er kosmetisk ubehag og psykosociale problemer centrale, på grund af et ofte forstyrret kropsbillede og mangel på selvtillid [8]. Det er påvist, at størstedelen af de patienter, der har undergået bariatrisk kirurgi, har et ønske om rekonstruktiv plastikkirurgi [9, 10]. Figur 1 viser en kvindelig patient før og efter postbariatrisk kirurgi. I Danmark tilbydes der, afhængigt af den enkelte patients gener, rekonstruktive plastikkirurgiske indgreb som abdominalplastik eller beltlipektomi, inderlårsplastik, brakioplastik, mastopeksi, torakoplastik eller øvre kropsløft [7, 11]. I takt med den stigende prævalens af patienter, der har gennemgået bariatrisk kirurgi, øges behovet for at forstå de psykosociale aspekter af det massive vægttab. I flere studier peges der på, at patienternes kropsbillede ofte spiller en central rolle for livskvalitet og ønske om plastikkirurgi [12, 13]. Diskrepans mellem det kliniske objektive resultat og patienttilfredsheden er et velkendt fænomen hos plastikkirurgiske patienter [14, 15]. Præoperativ vurdering af den enkelte patients motivation, forventninger og Figur 1 A. En 38-årig kvinde efter gastric bypass med et vægttab på 36 body mass index-enheder. B. Samme patient efter nedre og øvre kropsløft, autolog augmentation og brakioplastik. Kilde: Bodylift Center, patienten er opereret af plastikkirurg Andreas Printzlau. A B

2 3 eventuelle psykiske og psykiatriske problemer kan være en mulighed for at undgå sådanne situationer og afdække et eventuelt behov for psykiatrisk eller psykologisk vurdering [15]. Måling af livskvalitet som outcome er blevet tiltagende væsentlig, og Zhong et al har påpeget, at traditionel observationsforskning ikke længere alene kan anses for at være tilstrækkelig [16]. MÅLING AF PATIENTRAPPORTERET OUTCOME For at kunne imødekomme det stigende behov for forskning i livskvalitet er en korrekt konstrueret og valideret målemetode af afgørende betydning. Patient-reported outcome (PRO) er et kvalitetsparameter, der tillægges stadig større betydning i evalueringen af kirurgiske resultater og er defineret som rapportering af status for den enkelte patients tilstand vurderet af patienten selv. I flere studier påpeges det, at den bedste metode til måling af effekt på livskvalitet, er måling via velkonstruerede patientspecifikke og psykometrisk validerede PRO-metoder [16-21]. Bariatrisk kirurgi Picot et al har publiceret et review af 26 studier om klinisk effekt og omkostningseffekt ved bariatrisk kirurgi og efterlyser yderligere forskning i patient health-related quality of life (HR-QOL) [3]. Efterfølgende har Tayyem et al i et systematisk review identificeret 112 studier om HR-QOL. De fandt, at studierne var baseret på i alt 42 forskellige målemetoder, heraf otte generiske, ni fedmespecifikke og 25 øvrige sygdomsspecifikke metoder. Den hyppigst anvendte generiske metode var Short Form 36, der blev anvendt i 28 studier. Blandt de identificerede sygdomsspecifikke metoder var Moorehead-Ardelt Quality of Life (MAQOL), Impact of Weight on Quality of Life Lite og Swedish Obese Subjects Obesity Psychosocial Problem [22]. Foruden de beskrevne metoder har vi fundet yderligere to fedmespecifikke metoder, henholdsvis Bariatric Quality of Life og Treatment Related Impact Measure of Weight [23, 24]. Tayyem et al fandt, at den hyppigst anvendte sygdomsspecifikke metode var MAQOL med 29 studier. MAQOL er udviklet som et supplement til Bariatric Analysis and Reporting Outcome System, og ved hjælp af den evaluerer man seks fokusområder: patientens selvtillid, fysiske aktivitet, sociale liv, arbejdsevne, seksuelle aktivitet og spisevaner [25]. Postbariatrisk kirurgi Reavey et al har publiceret et systematisk review af metoder til måling af PRO hos postbariatriske patienter. Der er fundet i alt fem forskellige målemetoder af Tabel 1 Systematisk review af patient-reported outcome-metoder/postbariatrisk kirurgi [17]. Metode Freiburg Questionnaire on Aesthetic Dermatology and Cosmetic Surgery Derriford Appearance Scale Breast-Related Symptoms Questionnaire Breast-Reduction Assessed Severity Scale Questionnaire Breast-Q Tabel 2 Kirurgi Fedtsugning Generel plastikkirurgi Systematisk review af studier af livskvalitet og postbariatrisk kirurgi [18]. Studie Lazar et al Song et al Cintra Jr. et al Stuerz et al Pecori et al Lanier et al Menderes et al van der Beek et al Singh et al Coriddi et al Klassen et al Anvendte redskaber Specialdesignede spørgeskemaer Pictorial Body Image Assessment Body Image and Satisfaction Assessment Current Body Image Assessment Health-Related Quality of Life The Postbariatric Surgery Quality of Life Survey Beck s Inventory Adaptive Operationalized Diagnostic Scale Strauss and Appelt s Questionnaire for Assessing One s Own Body Subscale Emphasis on attractiveness of the Body Perception Questionnaire by Paulus The Life Satisfaction Questionnaire The Hospital Anxiety and Depression Scale Body Uneasiness Test Specialdesignet spørgeskema Derriford Appearance Scale Obesity Psychosocial State Questionnaire SF-36 Specialdesignet spørgeskema Kvalitative interview varierende psykometrisk validitet: en metode til plastikkirurgi generelt (DAS 59), tre til mammakirurgi (BRASSQ, BRS, Breast-Q) og en til liposuktion (FQAD) (Tabel 1) [17]. Efterfølgende har Jabir publiceret et systematisk review af metoder, der er anvendt til vurdering af livskvalitet og patienttilfredshed. Inklusionskriterier var massivt vægttab, et eller flere postbariatriske indgreb, samt at der blev brugt en klart definerbar metode til måling af effekten på den enkelte patients livskvalitet og psykosociale funktion. Jabir inkluderede 11 studier (Tabel 2), hvoraf

3 4 Faktaboks Fedme er ofte associeret med psykosociale problemer og nedsat livskvalitet. I perioden er der udført ca fedmekirurgiske indgreb i Danmark. Det massive vægttab kan medføre excessivt hudoverskud med gener i form af smerter, svamp, slitage, kosmetisk ubehag og psykosociale problemer. Det er påvist, at størstedelen af de patienter, der har undergået bariatrisk kirurgi, har et ønske om rekonstruktiv plastikkirurgi. I Danmark tilbydes der, afhængigt af den enkelte patients gener, rekonstruktive plastikkirurgiske indgreb som abdominalplastik eller beltlipektomi, inderlårsplastik, brakioplastik, mastopeksi, torakoplastik eller øvre kropsløft. Komplikationsdata kan ikke længere anses for at være tilstrækkelige til måling af outcome efter bariatrisk og postbariatrisk kirurgi. Et velkonstrueret patient-reported outcome (PRO)-instrument vil bidrage til forståelse af den enkelte patients motivation, forventninger og bekymringer samt bidrage til fremtidig måling af outcome. The Body-Q, en ny PRO-metode, der er udviklet specifikt til bariatriske og postbariatriske patienter, er nu oversat til dansk. fem var PRO-metoder. Det blev konkluderet, at metoderne var af varierede validitet, og at ingen af dem var udviklet specifikt til den postbariatriske population [18]. Senest har man i UK Department of Health foretaget et systematisk review af PRO-metoder til kosmetisk plastikkirurgi [26]. PRO-metoderne er vurderet ud fra udviklingsmetode, psykometriske forhold og operationelle karakteristika. Der beskrives tre PRO-metoder til postbariatrisk kirurgi, alle mammaspecifikke, og det vurderes, at The Breast-Q [27] skiller sig positivt ud [26]. Fælles for de tre review er, at der i dem alle påpeges manglen på en valid og responsiv metode til måling af PRO specifikt hos postbariatriske patienter [17, 18, 26]. UK Department of Health påpeger, at en ny PRO-metode, The Body-Q, er under udvikling, og at man forventer, at den vil have samme form som the Breast-Q og dermed leve op til de amerikanske sundhedsmyndigheders krav [20, 21, 26]. The Body-Q The Body-Q er netop publiceret, og den adresserer behovet for en målemetode, der er udviklet specifikt til både bariatriske og postbariatriske patienter. Skemaet, der p.t. afprøves, består af i alt 20 uafhængige skalaer med i alt 262 forskellige punkter. Afhængigt af behov og ønsker kan man således udvælge et individuelt antal skalaer. Hovedtemaer er appearance, HR-QOL og process of care, og den konceptuelle ramme er udviklet ud fra 63 kvalitative patientinterview [19]. The Body-Q er udviklet af et internationalt team med stor erfaring i udvikling af PRO-instrumenter, og det adskiller sig fra de andre ved at være udviklet til både bariatriske og postbariatriske patienter, hvorved monitorering af hele patientforløbet muliggøres [19, 27, 28]. AKTUEL STATUS PÅ KVALITETSDATABASER OG MÅLING AF OUTCOME I DANMARK I Danmark bliver alle patienter, der gennemgår bariatrisk kirurgi, registreret i Dansk Fedmekirurgiregister. Databasen er en kvalitetsdatabase og har otte indikatorer, hvor komplikationsdata, vægttabsdata og data vedrørende effekt på følgesygdomme registreres. Endvidere udfærdiges MAQOL både præ- og postoperativt. Et postbariatrisk appendix til databasen er under implementering, og man påtænker her ligeledes at benytte MAQOL til måling af livskvalitets-outcome [7]. Fokus på evidensbaseret praksis er stigende og for at kunne implementere en målemetode korrekt, er det nødvendigt at validere metoden til gældende forhold. Dette kan indebære såvel lingvistisk som psykometrisk validering. Den MAQOL-version, der p.t. bruges i den danske fedmekirurgiske database og også påtænkes brugt i det postbariatriske appendix, er hverken lingvistisk eller psykometrisk valideret til brug hos danske patienter. Værdien af en uvalideret dansk version af MAQOL er set fra et videnskabeligt synspunkt lav, men man kan argumentere for brugen i den kliniske bariatriske database, da der ikke findes alternativer. MAQOL er et sygdomsspecifikt skema, der er udviklet til brug hos bariatriske patienter, og anvendeligheden til den postbariatriske patientgruppe er uklar. For den postbariatriske patientgruppe er excessiv løs hud den centrale bekymring og motivationen for postbariatrisk kirurgi er ofte af mere psykosocial karakter [10, 29]. MAQOL berører ikke udseende og det faktum, at patienterne efter vægttabet oftest har følger i form af excessive mængder løs hud, hvilket må formodes at påvirke den enkelte patients HR-QOL negativt. Betragtet ud fra ovenstående er det tvivlsomt, om MAQOL vil kunne bruges til måling af outcome af den postbariatriske kirurgi i Danmark. Dansk oversættelse af The Body-Q Med baggrund i ovenstående finder vi et akut behov for en veludviklet og korrekt valideret metode til måling af PRO for både bariatriske og postbariatriske patienter i Danmark. The Body-Q er derfor blevet oversat til dansk efter anbefalede guidelines [30]. Der er foretaget to forward-oversættelser af henholdsvis en professionel oversætter uden viden på området og en fagperson med speciel viden på området. Begge med dansk modersmål og gode engelskkundskaber. Efter-

4 5 følgende blev der afholdt et møde med henblik på konsensus om en primær dansk version. Backwardoversættelsen blev foretaget af en professionel oversætter med engelsk som modersmål og gode danskkundskaber. Tilbageoversættelsen er gennemgået og sammenholdt med den oprindelige version af forfatterne af The Body-Q med efterfølgende korrektioner. Derefter er der afholdt et ekspertpanelmøde med deltagelse af samtlige oversættere og eksperter med speciel viden om henholdsvis bariatrisk og postbariatrisk kirurgi. Der blev opnået konsensus om en endelig dansk version, der p.t. testes ved kognitive patientinterview. Afprøvningen af den oprindelige version af The Body-Q er p.t. under afrunding, og når skemaet bliver tilgængeligt, vil den danske lingvistisk validerede version ligeledes foreligge på org. Med henblik på at opnå dansk psykometrisk validering skal der foretages afprøvning med danske bariatriske og postbariatriske patienter. KONKLUSION OG PERSPEKTIV I Danmark udføres der både bariatriske og postbariatriske indgreb i det offentlige sundhedssystem. I takt med det øgede fokus på sundhedsøkonomi, krav til effektivisering og udbytte af de offentlige ydelser øges vigtigheden af at kunne påvise behandlingseffekt på patientens livskvalitet. Data fra PRO udfærdiget af den enkelte patient før og efter de bariatriske og postbariatriske indgreb bidrager til forståelsen af den enkelte patients motivation, forventninger og bekymringer og hjælper dermed det kirurgiske team til at give den enkelte patient den bedste behandling. En velkonstrueret, sygdomsspecifik og valideret metode til registrering af PRO vil bidrage til fremtidig monitorering og forskning i outcome for patientgruppen [17, 18, 24]. Dansk lingvistisk og fremtidig psykometrisk validering af The Body-Q vil optimere muligheden for evaluering af PRO for dansk bariatrisk og postbariatrisk kirurgi. Summary Lotte Poulsen, Kirsten Kaya Roessler, Michael Rose, Vivi Bakholdt & Jens Ahm Sørensen: Quality of life of bariatric and body contouring Ugeskr Læger 2015;177:V Surgical treatment of obesity has led to a large group of patients with massive weight loss. The massive weight loss results in excessive skin, which leads to pain, skin problems, cosmetic discomfort and psychosocial issues. The impact on quality of life of bariatric and body contouring surgery can be measured by patient-specific, well-constructed psychometrically validated patient-reported outcome measures. A new patientreported outcome measure, the Body-Q, has been translated for use in Danish patients. Korrespondance: Lotte Poulsen, Plastikkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C. Antaget: 2. februar 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 11. maj 2015 Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR et al. Body-mass index and mortality among 1.46 million white adults. N Engl J Med 2010;363: Sarwer DB, Wadden TA, Fabricatore AN. Psychosocial and behavioral aspects of bariatric surgery. Obes Res 2005;13: Picot J, Jones J, Colquitt JL et al. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) surgery for obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2009;13: Natvik E, Gjengedal E, Råheim M. Totally changed, yet still the same: patients lived experiences 5 years beyond bariatric surgery. Qual Health Res 2013;23: Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. København: Rigsrevisionen, Dansk Fedmekirurgiregister, Årsrapporter Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/planlagt-kirugi/dansk-fedmekirurgi/ (18. feb 2015). 7. Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab. Faglig visitationsretningslinje. København: Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab, Knol JA. Management of the problem patient after bariatric surgery. Gastroenterol Clin N Am 1994;23: Steffen KJ, Sarwer DB, Kevin TJ et al. Predictors of satisfaction with excess skin and desire for body contouring after bariatric surgery. Surg Obes Rel Dis 2012;8: Mitchell JE, Crosby RD, Ertelt TW et al. The desire for body contouring surgery after bariatric surgery. Obes Surg 2008;18: Winge R, Henriksen TF, Printzlau A et al. Plastikkirurgi efter stort vægttab. Ugeskr Læger 2014;176: Sarwer DB, Thompson JK, Mitchell JE et al. Psychological considerations of the bariatric surgery patient undergoing body contouring surgery. Plast Reconstr Surg 2008;121: Sarwer DB, Fabricatore AN. Psychiatric considerations of the massive weight loss patient. Clin Plast Surg 2008;35: Sarwer DB, Pertschuk MJ, Wadden TA et al. Psychological investigations in cosmetic surgery: a look back and a look ahead. Plast Reconstr Surg 1998;101: Wildgoose P, Scott A, Pusic AL et al. Psychological screening measures for cosmetic plastic surgery patients: a systematic review. Aesthetic Surg J 2013;33: Zhong T, Pusic AL. Future of outcomes research in plastic surgery. Clin Plast Surg 2013;40: Reavey PL, Klassen AF, Cano SJ et al. Measuring quality of life and patient satisfaction after body contouring: a systematic review of patient-reported outcome measures. Aesthet Surg J 2011;31: Jabir S. Assessing improvement in quality of life and patient satisfaction following body contouring surgery in patients with massive weight loss: a critical review of outcome measures employed. Plast Surg Int 2013;2013: Klassen A, Cano SJ, Scott A et al. Assessing outcomes in body contouring. Clin Plast Surg 2014;41: Fitzpatrick R, Davey C, Buxton MJ et al. Evaluating patient-based outcome meas ures for use in clinical trials. Health Technol Assess 1998;2: Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, Tayyem R, Ali A, Atkinson J et al. Analysis of health-related quality-of-life instruments measuring the impact of bariatric surgery: systematic review of the instruments used and their content validity. Patient 2011;4: Weiner S, Sauerland S, Fein M et al. The bariatric quality of life index: a measure of well-being in obesity surgery patients. Obes Surg 2005;15: Brod M, Hammer M, Kragh N et al. Development and validation of the treatment related impact measure of weight (TRIM-Weight). Health Qual Life Outcomes 2010;8: Moorehead MK, Ardelt-Gattinger E, Lechner H et al. The validation of the Moorehead-Ardelt Quality of life questionnaire II. Obes Surg 2003;13: Morley D, Jenkinson C, Fitzpatrick R. A structured review of patient-reported outcome measures used in cosmetic surgical procedures. Oxford: Health Services Research Unit Department of Public Health University of Oxford, Pusic AL, Klassen A, Scott A et al. Development of a new patient reported outcome measure for breast surgery: The BREAST-Q. Plast Reconstr Surg 2009; 124: Pusic AL, Klassen A, Scott A et al. Development and psychometric evaluation of the FACE-Q satisfaction with appearance scale. Clin Plastic Surg 2013;40:

5 6 29. Klassen AF, Cano SJ, Scott A et al. Satisfaction and quality-of-life issues in body contouring surgery patients: a qualitative study. Obes Surg 2012;22: Wild D, Grove A, Martin M et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for Patient-Reported Outcomes (PRO) measures: report of the ISPOR task force for translation and cultural adaptation. Value Health 2005;8:

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato 6-11-2013 Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Svært overvægtige patienter

Svært overvægtige patienter Svært overvægtige patienter Patientforløb, patientsikkerhed og arbejdsmiljø Formål Høj faglighed, patientsikkerhed og et godt psykisk og fysisk miljø for patienter og personale Epidemiologi Selvrapporterede

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Introduktion til sundhedsøkonomi

Introduktion til sundhedsøkonomi Introduktion til sundhedsøkonomi Lars Ehlers Center for Folkesundhed Definition af økonomi: Studiet af hvordan mennesker og samfund vælger med eller uden brug af pengefastsættelse at anvende knappe ressourcer,

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Amning efter brystoperation

Amning efter brystoperation Amning efter brystoperation Ingrid Nilsson, september 2012 The critical information for a future mother, however, is not whether she will be able to lactate at all, but rather how much she will be able

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Livskvalitet som sundhedsfagligt effektmål

Livskvalitet som sundhedsfagligt effektmål 4545 Livskvalitet som sundhedsfagligt effektmål OVERSIGTSARTIKEL Psykolog Anette Fischer Pedersen, professor Robert Zachariae & professor Jan Mainz Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Psykologisk

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER

BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER BRYSTKIRURGISKE TEKNIKKER Bo Sonnich Rasmussen Plastikkirurgisk afdeling V Herlev Hospital Agenda Kirurgiske indgreb i det kvindelige bryst Plastikkirurgi Brystkirurgi Onkoplastisk mammakirurgi Hvilke

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN

Læs mere

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD

Journalnotater i kliniske forsøg. Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD Journalnotater i kliniske forsøg Dansk Selskab for GCP, 19. juni 2014 Hanne Storgaard, Clinical Quality Manager, MSD 1 Kildedata i journaler- og anvendelse i praksis MSDs retningslinjer: Krav til journaler

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling.

Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Hvordan kan registerdata supplere klinisk forskning for at sikre bedre patientbehandling. Frederik Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis Copenhagen May 7 th 2015 Fælles mål For patienterne

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere