Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kennel Klub Sporprøveregler"

Transkript

1 Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Revideret udgave gældende for SPIDSHUNDEKLUBBEN Ændringer i forhold til DKK s sporprøveregler, er skrevet i Centuri, kursiv og rødt. Godkendt af DKK 31/

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering Prøveprogram Prøveleder Dommere Hjælpere Program For mange tilmeldte ekvipager Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere 4 3. Adgangskrav og tilmelding Stambogsføring - identitet Medlemskab og ejerforhold Forsikring og ansvar Adgangskrav hundens alder og meritter Tilmelding og gebyr Framelding og tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr 6 4. Prøvedagen Ankomst Krav til prøvedeltagere og tilskuere på prøveområdet Klager 7 5. Hundens fysiske og sundhedsmæssige tilstand Kontrol af hundenes identitet og sundhed Sundhedskrav Hunde som ikke kan afprøves Løbske tæver Vaccinationer Kupering Doping 9 6. Sporenes opbygning samt bedømmelse 9 6.a Udlægning af spor Prøveareal Sporlængder og sporelementer Bedømmelse af ekvipagen Præmiering Dagens bedste Championater Specialklubbernes særlige ønsker og tilføjelser 14 2

3 1. Sporprøvernes formål 1 at fremme interessen for sporarbejdet (slæb af vildt) 2 at finde frem til hunde med gode egenskaber for sporarbejde 2. Prøvernes organisering 2.1 Prøveprogram Sporprøver kan afholdes af DKK s kredse og samarbejdende specialklubber. Alle prøver skal oprettes og offentliggøres/annonceres på DKK s hundeweb med link til arrangørens hjemmeside, hvor nærmere information om prøven skal omtales. Arrangøren bestemmer hvilke sportyper og mulige sporemner (slæbemner) der tilbydes på given prøve. Arrangøren oplyser ved åbne prøver dette i sin annoncering. 2.2 Prøveleder Den af den arrangerende klub udpegede prøveleder er højeste myndighed på prøven bortset fra bedømmelsen af hundene og i klagesager. Prøveleder er ansvarlig for prøvens tilrettelægning og afvikling og afgør de tvivlsspørgsmål, der opstår. Prøveleder har ansvaret for: før prøven: at sørge for at prøven oprettes på hundeweb at tilvejebringe de materialer der skal anvendes på prøven at der forefindes Præmielister (evt. fra hundeweb) at prøvereglerne overholdes, herunder evt. lodtrækning. Mærkater til spormarkering kan hentes på Bedømmelsesskema kan rekvireres hos DKK sekretær eller hentes på eventuel kontrol af identitet, vaccinationsattester, dyrlægeattester, kryptorchisme og dokumentation for bestået adgangsgivende prøveresultat. efter prøven: at resultatet indskrives på DKK s præmieliste som underskrives af dommeren. at indtaste resultatet (iht. præmielisten) i hundeweb opbevare den underskrevne præmieliste i 5 år (eller hos den arrangerende klub) evt. at resultatet efter førers ønske indskrives i hundens Resultatbog at fører modtager Bedømmelsesskema at uddele eventuelle pokaler at der, om nødvendigt, foretages oprydning i terrænet (bagmarkeringer) indenfor 14 dage, sende regnskab til arrangerende klub. fremsendelse af eventuelle indberetninger til DKK med kopi til arrangerende klubs bestyrelse, i de tilfælde hvor hunde har fået frataget præmiering / er diskvalificeret og de tilfælde hvor fører eller andre personer er bortvist fra prøven. Dommerhonorar samt afregning af prøveleder og hjælpere og udbetaling af kørselsgodtgørelse foregår efter den arrangerende klubs retningslinjer. 2.3 Dommere Den arrangerende kreds/specialklub eller dennes prøveleder inviterer i god tid dommere til klubbens prøver. 3

4 Som dommere må kun anvendes følgende DKK autoriserede dommere: Spordommere, uddannet i specialklubben Vildtspordommere, uddannet i specialklubben Schweissdommere, liste på Er der dommerelev eller -aspirant med ved bedømmelsen benyttes Bedømmelsesskema. Der henvises til Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Så længe hundene er til bedømmelse, er disse og deres førere underlagt dommerne og deres afgørelser. 2.4 Hjælpere Foruden dommeren skal der være et for prøvens afvikling nødvendigt antal hjælpere på sporet, såsom stifinder og sporlægger. 2.5 Program Prøveleder sørger for, at der foreligger et prøveprogram/-katalog, evt fra hundeweb. Hundene kan opdeles i hold afpasset sporenes længde og sværhedsgrad. Arrangerende klub/forening afgør ud fra til rådighed værende terræn og muligheden for at skaffe dommere og hjælpere hvilke typer spor (længde, antal knæk og sporelementer) der afprøves på. Ovenstående skal fremgå af arrangørens annoncering af prøven. 2.6 For mange tilmeldte ekvipager Ved for mange tilmeldte hunde til en prøve prioriteres således: 1. Arrangørens egne medlemmer og racer med brugsprøvekrav, har fortrinsret. 2. Arrangørens egne medlemmer og racer med tilmelding på 400 m. anlægsprøve, har fortrinsret. 3. Dommere, prøveledere og hjælpere fra tilsvarende prøver i klubben eller i andre specialklubber/kredse, har fortrinsret. 4. Arrangørens egne medlemmer og racer med 1. tilmelding på forårets / efterårets prøver, har fortrinsret. 5. Resterende pladser fordeler prøvelederen, efter tilmeldingsfristens udløb. 6. Hunde, som tidligere har opnået 1. præmie på respektive spor, vægtes lavest, med mindre flere præmieringer på sportypen kræves for opnåelse af certifikater Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere Ingen på prøven medvirkende dommer, dommerelev, -aspirant og prøveleder kan tilmelde, fremføre eller lade fremføre egne eller husstandens hunde til afprøvning. Skal stifindere og hjælpere på prøven have hund afprøvet, følges nedenstående fremgangsmåde: Min. 14 dage før prøven aftales med dommeren, om denne selv vil lægge spor for stifinder/hjælpers hunde, eller anden stifinder kan lægge sporet, når det sikres at føreren som skal afprøves, ikke kender terrænet. Vælger dommeren selv at lægge sporet, får denne anvist terræn til disse spor. Herefter lægger dommeren selv evt. støttet af en anden stifinder/stedkendt sporet. Når stifinder/hjælper bliver afprøvet, tilbydes 1 eller 2 hundeførere at gå med på sporet. 4

5 3.0 Adgangskrav og tilmelding 3.1. Stambogsføring - identitet Adgang til prøverne har: Hunde med DKK eller anden FCI - anerkendt stambog Identificerbare (chipmærkede eller tatoverede) danskejede hunde, der ikke er registreret i andre stambogsførende organisationer. Identificerbare, danskejede, men ikke DKK stambogsførte hunde, skal have et startnummer udstedt af DKK inden tilmelding eller i forbindelse med tilmeldingen. Startnummer og evt. Resultatbog kan rekvireres på Danskejede, i udlandet stambogsførte hunde, skal være stambogsført i Danmark. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan deltage såfremt ejeren samtidig med tilmeldingen fremsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering hos DKK. Udenlandsk registrerede hunde, med ejere bosiddende uden for Danmark, skal første gang hunden deltager på prøve i Danmark - indsende kopi af hundens FCI-stambog til DKK, eller aflevere kopi til prøveleder (som efterfølgende sender den til DKK) for at DKK kan oprette hunden og registrere resultatet i hundeweb. Det anbefales arrangøren at udstede et diplom til den udenlandske ekvipage til brug ved evt. resultatregistrering i dennes hjemland. 3.2 Medlemskab og ejerforhold Både ejer og fører skal være medlem af DKK, eller en specialklub anerkendt af DKK. Eventuelt ejerskifte på hunden skal være registreret i DKK - også hvad angår eventuel adresseændring. Er disse forhold ikke i orden, kan hunden nægtes deltagelse. 3.3 Forsikring og ansvar Hunde som befinder sig på prøveområdet, skal have en ansvarsforsikring som dækker deltagelse på prøver Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller skade, vedkommendes hund måtte forvolde. Enhver hund afprøves for ejerens regning og risiko, og uheld af enhver art er DKK og den arrangerende kreds/specialklub uvedkommende 3.4. Adgangskrav - hundens alder og meritter For 400 og 600 meter spor gælder: Hunden skal være fyldt 4 mdr. på prøvedagen. For deltagelse på 600 meter spor skal hunden have opnået 1 pr. på 400 meter spor. For meter spor gælder: Hunden skal være fyldt 10 mdr. på prøvedagen og have opnået 1. præmie på 400 meter spor, alternativt på 400 m./3 ti. schweissspor afholdt efter DKK s schweissprøveregler. Hunden skal have opnået 1 pr. på sværhedsgrad 1 for deltagelse på sværhedsgrad 2 osv. For meter spor gælder: 5

6 Hunden skal være fyldt 12 måneder på prøvedagen. Hunden skal have opnået 1. præmie på m. spor sværhedsgrad 3, alternativt på 400m/20 ti. schweissspor afholdt efter DKK s schweissprøveregler. Når en hund har opnået 1 præmie på 400 og 600 meter spor, kan den ikke stille op igen på disse sporlængder. Meritter opnået på udenlandske prøver Den enkelte arrangør kan fastlægge, hvilke tilsvarende udenlandske prøver der kan være adgangsgivende for deltagelse på arrangørens prøve. Alderskrav skal dog respekteres. 3.5 Tilmelding og gebyr Tilmelding sker via klubbens hjemmeside, link findes på Hundeweb. Ved tilmelding er fører og/eller ejer, forpligtiget at deltage i sporlægning, hvis nødvendigt. Tilmeldingsfristen fastlægges af arrangør/prøveleder. Hvis en hund efter tilmeldingsfristen kvalificerer sig til næste niveau, kan den opgraderes. Fører skal henvende sig til prøveleder, der afgør om der kan skaffes plads på prøven. Det samme gælder andre eftertilmeldinger. Tilmeldingsgebyret fastsættes af arrangøren og skal fremgå af prøvens annoncering. Arrangøren kan pålægge et ekstragebyr ved eftertilmelding, ved manglende adresseændring, eller hvis andre registrerings- eller betalingsforhold ikke er i orden ved tilmeldingsfristens udløb Framelding og tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr Framelding skal ske skriftligt til prøveleder. Tilbagebetaling af gebyr kan finde sted, hvis hunden ikke kan deltage på grund af sygdom, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af dyrlægeattest til prøveleder senest 3 dage efter prøven er afholdt. Hvis fører får forfald tilbagebetales gebyret ikke. Prøvearrangør er ikke forpligtet til at returnere indbetalt gebyr i tilfælde af aflysning på grund af force majeure. Deltagere, der er afvist som følge af lodtrækning, eller hvor afprøvningen er blevet afbrudt uden at fører eller hund er skyld heri, skal have det fulde gebyr retur. 4. Prøvedagen 4.1 Ankomst Prøveleder giver en kort parole ved starttidspunktet. Ingen hund kan afprøves på prøvedagen tidligere end lodtrækning til sporene er foretaget. Der oplyses om regler for færdsel på terrænet; ingen løse hunde, luftearealer, hvordan tilskuere skal forholde sig m.v. Kun tilmeldte hunde har adgang til afprøvning. Tilskuere kan dog, efter såvel dommerens som hundeførerens tilladelse, følge afprøvningen, dog således at afprøvningen ikke på nogen måde kan påvirkes. Evt. dommerændringer offentliggøres. Der foretages evt. lodtrækning om startrækkefølge/spornummer. Stifindere, hjælpere og dobbeltførere afprøves når det af hensyn til prøvens afvikling er mest hensigtsmæssigt. Der 6

7 tages i så stor udstrækning som muligt hensyn til sporenes længde og sværhedsgrad. Spornumrene indføres i kataloget. Dommeren informerer deltagerne om hvorledes førerens indgriben bedømmes under prøven. Hundefører skal medbringe følgende på prøven: Stambogscertifikat Ejerbevis Startnummer for ikke DKK stambogsførte hunde (ejer rekvirerer dette hos DKK) Vaccinationsattest Evt. modtaget kvittering for tilmeldelsen Dokumentation for bestået adgangsgivende præmiering kan forlanges. 4.2 Krav til prøvedeltagere og tilskuere på prøveområdet Det er prøvedeltagers eget ansvar at møde i god tid til prøven, så hunden er til stede, når den skal afprøves. På prøveområdet har enhver pligt til at efterkomme de henstillinger, som prøvelederen fremkommer med. Personer, som overtræder dette prøvereglement eller ikke efterkommer prøvelederens henstillinger kan bortvises fra prøveområdet. Afgørelse herom træffes af prøvelederen. Hundene skal overalt på prøveområdet føres i line og hundeejeren skal til enhver tid sikre hundens velfærd, f.eks. fjerne hunden fra varme biler, sikre rigeligt drikkevand mm. Hvis en hund opfører sig aggressivt eller på anden vis er til gene for andre mennesker og/eller dyr, kan den bortvises af prøvelederen og evt. præmiering kan inddrages. Prøvelederen kan i samråd med en tilstedeværende dommer diskvalificere en hund. En hund, som 2 gange diskvalificeres på grund af temperamentet, kan af DKK s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv. Afstraffelse af hund skal medføre øjeblikkelig bortvisning og inddragelse af evt. opnået præmiering. Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer eller andre personer, fjernelse af en afprøvet hund eller udeblivelse, mens prøven stadig pågår, såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre bortvisning og inddragelse af evt. præmiering. Afgørelse herom træffes af prøveleder. Diskvalifikation af hunde og bortvisning af deltagere eller tilskuere fra prøven samt inddragelse af præmiering skal, sammen med begrundelse for den foretagne sanktion, skriftligt indberettes til DKK og respektive specialklubs bestyrelse. DKK behandler i samråd med specialklubben indberetningen og træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s bestyrelse med evt. indstilling om efterfølgende behandling i DKK s disciplinærnævn. 4.3 Klager Prøvedeltagernes klager skal fremføres for prøvelederen inden prøvestedet forlades. Prøveleder skal forsøge at forlige klagen på dagen. Lykkes forlig ikke, skal klageren fremsende sin skriftlige klage vedlagt skriftlige udsagn fra vidner til DKK senest 8 dage efter prøven vedlagt et klagegebyr på 800 kr. Prøvelederen skal så vidt muligt sikre sig navne og kontaktoplysninger på evt. vidner og sende disse til DKK. 7

8 Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Klager behandles af DKK. Inden klagen afgøres indhentes udtalelser fra implicerede parter. Der kan desuden indhentes udtalelser fra andre relevante personer. Når sagen således er oplyst bedst muligt, vil den indklagede blive gjort bekendt med alle udtalelser, der belyser sagen, og vil få mulighed for en afsluttende kommentar. Efter endt klagebehandling træffes endelig afgørelse i DKK s bestyrelse og specialklubbens formand informeres om afgørelsen. Ved klager over bedømmelsen er dommerens bedømmelse inappellabel. En dommers overtrædelse af reglerne behandles i DKK s bestyrelse, som kan ændre dommerens afgørelse. 5. Hundens fysiske og sundhedsmæssige tilstand 5.1 Kontrol af hundens identitet og sundhed Prøvelederen kan på prøvedagen foranstalte kontrol af hunden - f.eks. identitetskontrol, vaccinationskontrol m.m. Tredjemands anmodning om ID-kontrol af hunde skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til prøveleder på dagen, inden hunden afprøves. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 200,-, der fortabes, såfremt kontrollen er uberettiget. 5.2 Sundhedskrav Hunde, som afprøves, skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage på prøve, såfremt den på prøvedagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal der fremlægges dyrlægeattest, som bekræfter dette. 5.3 Hunde som ikke kan afprøves Drægtige tæver 35 dage efter 1. parring og tæver med hvalpe under 75 dage. Hunde der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan afprøves såfremt der i hundeweb og inden prøvedagen er registreret frivilligt avlsforbud på hunden. Medicinsk kastrerede hunde må ikke deltage så længe de er under påvirkning af behandlingen. Racer, der er forbudte i henhold til dansk lovgivning, kan ikke deltage. Steriliserede henholdsvis kirurgisk kastrerede hunde må gerne deltage. 5.4 Løbske tæver Løbske tæver kan tilmeldes. Disse afprøves sidst eller efter prøvelederens anvisninger. Løbske tæver skal indtil afprøvning sammen med føreren opholde sig på et af prøveleder nærmere anvist sted. 5.5 Vaccinationer For at deltage på prøve skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. Førstegangsvaccination skal være foretaget seneste 14 dage før prøven. En postiv titermåling, der viser at hunden er beskyttet mod hundesyge og parvovirus, sidestilles med en vaccination. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. Behørig dokumentation for vaccination skal kunne fremvises på forlangende. 8

9 5.6 Kupering Halekuperede hunde kan ifølge dansk lovgivning ikke deltage, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæring. Følgende racer er undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret hønsehund, Korthåret hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner. Såfremt en hund er født stumphalet, skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrættede hundes vedkommende skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, på, at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få påført, at de er født naturligt stumphalet: Australian shepherd, Boston terrier, Bouvier des flandres, Dansk/svensk gårdhund, Engelsk bulldog, Entlebucher sennenhund, Fransk bulldog, Gos d atura catala, Jack russell terrier, Karelsk bjørnehund, King charles spaniel, Mudi, Old English sheepdog, Perro de agua espanol, Polski owczarek nizinny, Pyrenæisk hyrdehund, Pyrenæisk hyrdehund m/korthårshoved, Västgötaspids, Welsh corgi pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret hønsehund, Ruhåret hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperingsforbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun dele af halen anses for at mangle legemsdele og dermed ikke kan deltage på prøver. 5.7 Doping Det er forbudt at behandle hunde med stoffer, der dæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping) Anmodning om dopingkontrol, fra andre end prøveleder eller dommere, skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til prøvelederen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr , der fortabes, såfremt testen er negativ. Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer, hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ, betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af den arrangerende klub. Indgives der anmodning om dopingkontrol, skal prøvelederen meddele den pågældende ejer/fører, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler prøvelederen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvaberprøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen. Prøvelederen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol, hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser der skal foretages. Når analyseresultatet foreligger, træffer DKK s sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse tilstilles DKK s bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKK s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKK s disciplinærnævn til behandling i henhold til DKK s love. 6. Sporenes opbygning samt bedømmelse Efterfølgende afsnit fastlægges reglerne for de enkelte sportypers opbygning og udlægning samt bedømmelse. Der skal anvendes en frisk evt. veloptøet kanin, hare eller helt underben fra dansk jagtbart klovbærende vildt. Samme emne må anvendes til maks meter spor. 9

10 6.a Udlægning af spor. Min. 14 dage før prøven aftales med dommeren, om denne selv vil lægge spor, med hjælp fra stifinder/stedkendt, eller prøveleder udvælger stifindere/hjælpere. Se også afsnit Prøveareal Sporet udlægges i alle former for skov og marker, hvor dommeren kan have overblik over området hvor sporet er udlagt. På kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoksning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. En del af sporet kan følge en veksel, og hele sporets opbygning skal i videst mulig omfang være så jagtnært som muligt. Områder med så høj bundvegetation, at det tydeligt kan ses, hvor sporet er lagt, bør undgås. Smalle vandløb, stier, grus- og andre skovveje passeres direkte på tværs. Sporet må dog på korte strækninger ligge på/i kanten af skovveje og -stier. Det bør ved sporopbygning erindres at der ønskes ensartet sværhedsgrad landet over, da det ikke er føreren, men hunden der skal afprøves. Sporet kan følge lette sving og i øvrigt følge terrænet på naturlig vis. Knæk må gerne gå til samme side. De skal være forskellige fra spor til spor. Sporet markeres i nødvendigt omfang, dog således at markeringerne er usynlige for hundeføreren. Sporet lægges sådan at udlæggerens fod distraherer/støtter hunden mindst muligt. Afstanden mellem sporene min. 100 meter når sporene ligger på samme side af skovspor og veje. Ved sporets afslutning placeres sporemnet synligt for ekvipagen. 6.2 Sporlængder og sporelementer 400 og 600 m. 2 knæk Sporet er de første 50 meter lige i anviste flugtretning. Der skal være knæk på strækningen med passende afstand mellem knæk Liggetid inden afprøvning minimum 30 minutter og maksimalt op til 4 timer. Startstedet markeres og anvise sammen med flugtretningen for fører af dommer/hjælper m. 4 knæk, sværhedsgrad 1, 2 og 3 Der skal være knæk på strækningen med passende afstand (min 100 meter) mellem knækkene. Liggetid inden afprøvning minimum 30 minutter og maksimalt 6 timer Sporet er de første 50 meter lige i flugtretningen. Sværhedsgrad 1 Startstedet markeres og anvises sammen med flugtretningen for fører af dommer/hjælper Sværhedsgrad 2 Startstedet og flugtretning anvises ikke, men startstedet placeres indenfor et område på 20x20 meter (kassen) Sværhedsgrad 3 Startstedet og flugtretning anvises ikke, men startstedet placeres indenfor et område på 20x20 meter (kassen) I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang (wiedergang) på ca. 20 m. Det må ud fra terrænet afgøres, i hvilket knæk tilbagegangen skal være. Den bør så vidt muligt ikke være i samme knæk 10

11 på samtlige spor på prøven. Emnet slæbes både frem og tilbage i tilbagegangen. Er der fra sidste knæk under 100 meter til sporets afslutning må tilbagegangen ikke være i sidste knæk m. 4 knæk Som for m. sværhedsgrad 3, men med følgende tilføjelser: Liggetid inden afprøvning minimum 60 minutter og maksimalt 6 timer Ud over sporelementerne 90 0 knæk og tilbagegang skal sporet indeholde et af efterfølgende sporelementer. Hvis konkurrence skal alle spor have samme sporelement, men dette skal så vidt muligt ikke placeres på samme strækning. Der skal være min. 100 meter mellem hvert sporelement. Stjerne med 4 eller 6 ben af maks. 40 meters længde (ca. 20 meter til stjernens midte). Emnet slæbes både frem og tilbage. Udgang fra stjernen kan ske fra hvilket som helst ben Sporophold, overspring Ved sporlægning løftes emnet, således at der ikke afsættes fært over ca. 10 meter. ZigZag Sporet lægges i zigzag over meter, med udsving på ca meter fra sporets lige linje. 6.3 Bedømmelse af ekvipagen Under afprøvningen skal anvendes bredt halsbånd eller sele. Det er ikke tilladt at anvende seler, halsbånd og liner på en sådan måde, at hunden påtvinges et bestemt bevægelsesmønster eller påfører denne smerte. Remmen skal have en længde på 6-10 meter. Remmen må kun slippes kortvarigt i forbindelse med passage af forhindringer. Under afprøvningen må der hverken bæres eller anvendes tekniske hjælpemidler såsom skridttæller,navigationsudstyr, pejl eller lign. Stifinder /hjælper må dog benytte sig heraf 11

12 såfremt anvendelsen er lydløs og ikke kan påvirke afprøvningen. Ved bedømmelsen skal anvendes arrangørens Bedømmelsesskema eller DKK s Bedømmelsesskema til Schweissprøver. Udleveres efterfølgende til hundefører. Det er tilladt for føreren at hjælpe hunden med udredningen. Dog er det først og fremmest hundens evne til selv at udrede sporet som bedømmes. Førerens indgriben skal fremme hundens udredning af sporet, ellers kan hunden trækkes en præmieringsgrad. Evt. korte ryk i linen, dæmpende kommandoer og ros er altid tilladt. Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt afbrydes. Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, evne og lyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Såfremt hunden på 400, 600 og meter spor går af sporet, men stadig arbejder, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig ca. 50 m. fra sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet. På meter spor skal hunden og føreren selvstændigt udrede sporet frem til sporemnet og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hunden er gået af sporet (f.eks. ved ordene du har tab ), og først når hunden er ca. 50 m. fra sporet. Når hunden har tab af sporet skal dommeren først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage. Hvis retningen ud af den åbne start (kassen) ikke er korrekt, må dette ikke automatisk betyde trækning af en præmieringsgrad. Hunden dømmes som udgangspunkt først med tab ca. 50 m. udenfor kassen. Dommer indgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen. Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner over, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes, dog således at overdreven fører indgriben regnes som et tegn på usikkerhed hos hunden og kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad. Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad. Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk. 12

13 Ved bedømmelse af hunden trækkes der ikke en præmiegrad, hvis hunden springer tilbagegangen, zig-zag eller stjernen over. Det er tilladt hunden at finde sporet igen både ved rundering og tilbagesøgning på begge sider af sporet samt med hjælp fra føreren. Hvis dommeren er i tvivl om hund og fører har afsluttet sporarbejdet kan der trækkes en præmieringsgrad. 6.4 Præmiering Der skal ved præmieringen ikke stilles krav om slavisk sporing. 1 præmie gives til den hund, der energisk, vedvarende og i passende tempo følger sporet og selvstændigt udreder eventuelle tab. 2 præmie gives til den hund, der ikke i tilstrækkelig grad kan honorere ovenstående krav, og som evt. behøver hjælp fra dommeren én gang for at fuldføre sporet. 3 præmie gives til den hund, der viser en meget usikker/ukoncentreret præstation, men som alligevel viser, at den er i besiddelse af de ønskværdige evner/egenskaber. For at fuldføre sporet, må den højst have modtaget hjælp fra dommeren to gange. 0 præmie gives til den hund, der på dagen er for usikker/ukoncentreret, og ikke er i stand til at følge eller fuldføre spor uden yderligere hjælp fra dommeren. 6.5 Dagens bedste Dagens bedste udvælges separat i alle 3 klasser, m., 1000 m. Sv og m. blandt 1. præmiehunde. Dette afgøres ved at sammentælle point fra bedømmelsesskemaerne. Ved pointlighed, tages yngste hunds alder i betragtning, til dennes fordel. Ved prøver med flere dommere, vælges dagens bedste for hver dommer. 6.6 Championater Dansk Sporchampion (slæb) DKSCH(S) Hunden skal have opnået præmiering på følgende sportyper, iht. SPK s sporprøvereglement. 1 x 1. præmie på 1000m slæb sværhedsgrad 1 1 x 1. præmie på 1000m slæb sværhedsgrad 2 1 x 1. præmie på 1000m slæb sværhedsgrad 3 Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige dommere. Dansk Elite Sporchampion (slæb) DKESCH(S) Hunden skal have opnået præmiering på følgende sportyper, iht. SPK s sporprøvereglement. 3 x 1. præmie på 1200m slæb. Resultaterne skal være opnået under mindst 2 forskellige dommere, samt have opnået Dansk Sporchampionat DKSCH(S). 13

14 7.0 Specialklubbernes særlige ønsker og tilføjelser Den enkelte specialklub eller samarbejdende specialklubber kan tilføje sporreglerne deres særlige ønsker og krav. Der skal tages hensyn til at DKK autoriserede dommere ikke skal dømme ud fra mange forskellige regelsæt. Særlige ønsker og krav skal godkendes af DKK s bestyrelse før ikrafttræden. Specialklubben informerer om sådanne tilføjelser på deres webside samme sted som prøvereglerne. Specialklubberne fastlægger selv hvilke spor, der skal være adgangsgivende til deres mesterskabs-, championat- og elitesporprøver. Samt områder som: Meritter for opnåelse af titler Regler for dagens bedste hund 14

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler

Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Dansk Kennel Klub Sporprøveregler Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sporprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere 3 2.4 Hjælpere 4

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL:

REGLEMENT. pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb. Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: REGLEMENT pr. 1. januar 2017 for afholdelse af sporprøve kaninslæb Reglementet gælder for Dansk Shetland Sheepdog Klub FORMÅL: Formålet med sporprøven er: at bedømme racens evne til selvstændigt at kunne

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB

REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB REGLEMENT FOR KANINSLÆB DANSK TERRIER KLUB 1 Indholdsfortegnelse 2 Formål... 3 3 Adgang til prøverne... 3 3.1 Særlige bestemmelser for dommere, prøveleder og hjælpere.... 3 3.2 Dommere... 3 3.3 Hjælpere...

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Prøvernes organisering 3 2.1 Klubbernes prøveprogram 3 2.2 Prøveleder 3 2.3 Dommere

Læs mere

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler

Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Dansk Kennel Klub Schweissprøveregler Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering 3 3.1 Prøveleder

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB

PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB PRØVELEDERMANUAL DANSK TERRIER KLUB 1. FORORD Denne manual er udarbejdet til brug for prøveledere, der arrangerer kaninslæb efter DTKs kaninslæbsreglement eller schweissprøver efter Dansk Kennel Klubs

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver

Dansk Kennel Klub. Prøveledermanual for schweissprøver Dansk Kennel Klub Prøveledermanual for schweissprøver Gældende fra 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Forord 3 2. Klubbens schweissprøveprogram 3 3. Hundeweb 3 4. Prøvelederens ansvar og

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2019 tallene henviser til udstillingsreglementet 2018 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført med rød skrift. 6 Udstillingsberettigede Danskejede

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2012 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs kreds 11 s nordiske udstilling den 3. og 4. august 2019 i Horne Idrætspark Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde Lørdag grupperne 2,3,5,6,8 - Søndag: grupperne 1,4,7,9,10 Dansk

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB

REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2014 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

LP-regler 2008 1. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. LP-regler 2008 1 REGLER for lydighedsprøver 2008 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling

Læs mere

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1

LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 LP-regler 2010 gældende fra 01.08.2010 1 REGLER for lydighedsprøver 2010 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne (begge dage). Samtlige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale dobbeltudstilling den 18.-19. august 2018 på Rønne Stadion Nord, Torneværksvej 1, 3700 Rønne Lørdag: Alle grupper Søndag: Alle grupper Dansk Kennel Klub byder hermed velkommen

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 3. november 2018 og søndag den 4. november 2018 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Samtlige ringe er indendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstillinger lørdag den 2. november 2019 og søndag den 3. november 2019 (Dansk Vinder) i MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning Lørdag: Alle grupper Søndag:

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab 2017 Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK Gældende fra 20.01.2017 Indhold Formål... 3 Almene bestemmelser... 3 Adgangskrav

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16

Reglement Rally lydighed god. 1 af 16 god 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2017 REGLEMENT FOR RALLY LYDIGHED 2017 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16

Reglement Rallylydighed betalinggod. 1 af 16 betalinggod 1 af 16 RALLYREGLEMENT 2019 REGLEMENT FOR RALLLYDIGHED 2019 DANSK KENNEL KLUB A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes

Læs mere

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs.

Kl åbnes indgangen, og kl starter bedømmelserne. Ring 1 9 er indendørs i hallen, som IKKE er opvarmet. Øvrige ringe er udendørs. Dansk Kennel Klubs internationale CACIB-udstilling den 21.-22. september 2019 i Ballerup Idrætspark, Ballerup Idrætsby 36, DK-2750 Ballerup Lørdag: Gruppe 1-4-6-8-9 - Søndag: Gruppe 2-3-5-7-10 Dansk Kennel

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015]

AGILITY REGLEMENT 2015. [17. Januar 2015] AGILITY REGLEMENT 2015 [17. Januar 2015] Indhold Introduktion:... 2 A. Generelt... 2 B. Deltagerbetingelser... 3 C. Tilmelding... 6 D. Klasser... 7 E. Kvalitetsbedømmelse... 11 F. Titler... 11 G. Præmiering...

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Udstillingsreglement 2012

Udstillingsreglement 2012 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2012 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Bilag 05 Avlskommissorium med forlag til rettelser Avlskommissorium for Klubben for Gamle Danske Hønsehunde Avlskommissorium vedtaget på generalforsamlingen 7. april 2018-28. april 2019 1 Formål og formalia

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

REGLER for Nose Work-prøver 2017

REGLER for Nose Work-prøver 2017 NOSEWORKREGLEMENT 2017 1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

NOSE WORK REGLEMENT Side1

NOSE WORK REGLEMENT Side1 31052017 NOSE WORK REGLEMENT 20171 Side1 REGLER for Nose Work-prøver 2017 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et, af bestyrelsen nedsat, udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013

REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 REGLER FOR AGILITY (AG) 2013 Introduktion: Agility er en sport for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere