Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne for større gennemsigtighed og udveksling af oplysninger i skattesager og for at fremme bilateralt samarbejde og tillidsfulde forbindelser i fremtiden mellem Danmark og Bahamas, er regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Commonwealth of The Bahamas blevet enige om at indgå en aftale om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager som følgende: Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen. Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager. Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang det ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger. Artikel 2 Jurisdiktion En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

2 2 Artikel 3 Skatter omfattet af aftalen 1. Denne aftale omfatter skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i de kontraherende parter. 2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter. De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af denne aftale. Artikel 4 Definitioner 1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes: a) udtrykket Bahamas betyder Commonwealth of The Bahamas og betyder, når anvendt i geografisk betydning, territoriet af Commonwealth of The Bahamas og indbefatter landområdet, territorialfarvandet samt i overensstemmelse med folkeretten og lovgivningen i Bahamas ethvert område uden for territorialfarvandet, herunder den eksklusive økonomiske zone og havbunden og undergrund, inden for hvilken Bahamas udøver jurisdiktion og suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning, udnyttelse og bevarelse af naturforekomster; b) udtrykket Danmark betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland; c) udtrykket kontraherende part betyder Danmark eller Bahamas, alt efter sammenhængen; d) udtrykket kompetent myndighed betyder

3 3 i) i Bahamas, Finansministeren eller en behørigt befuldmægtiget stedfortræder for ministeren, ii) i Danmark, Skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder; e) udtrykket person indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer; f) udtrykket selskab betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person; g) udtrykket selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel betyder ethvert selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt fondsbørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges af almenheden, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer; h) udtrykket vigtigste aktieklasse betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet; i) udtrykket anerkendt fondsbørs betyder sådan børs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om; j) udtrykket kollektiv investeringsfond eller -ordning betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation. Udtrykket offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden. Andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen kan frit købes, sælges eller indløses af almenheden, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer; k) udtrykket skat betyder enhver skat, som denne aftale finder anvendelse på; l) udtrykket anmodende part betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger; m) udtrykket anmodede part betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger; n) udtrykket foranstaltninger til indhentning af oplysninger betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en kontraherende part i stand til at

4 4 indhente og videregive de oplysninger, der anmodes om; o) udtrykket oplysning betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form; p) udtrykket skattestraffesager betyder skattesager, der omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning; q) udtrykket straffelovgivning betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov. 2. Ved anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt af en kontraherende part skal ethvert udtryk, som ikke er defineret heri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på det tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning. Artikel 5 Udveksling af oplysninger efter anmodning 1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område. 2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndighed er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning. 3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videregive oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens interne lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller. 4. Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndighed har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, som er angivet i aftalens artikel 1, at indhente og videregive efter anmodning: a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som

5 5 optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere, b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, Anstalten og andre personer, herunder med de begrænsninger, der følger af artikel 2 ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere; i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere og berettigede; og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede. Denne aftale medfører ikke forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab i et selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel, eller en offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning, med mindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder. 5. Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til aftalen, skal den give følgende skriftlige oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed for at påvise den sandsynlige relevans af de oplysninger, der anmodes om: a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning; b) en erklæring om de søgte oplysninger, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part; c) perioden, som der anmodes om oplysninger for; d) de skattemæssige formål, for hvilke oplysningerne søges; e) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part, eller besiddes eller kontrolleres af en person inden for den anmodede parts jurisdiktion; f) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om; g) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, og at den anmodende parts kompetente myndighed ville være i stand til at indhente de anmodede oplysninger efter denne parts lovgivning eller almindelige administrative praksis, hvis oplysningerne fandtes inden for den anmodende parts jurisdiktion, samt at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale; h) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens egen område, for at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre

6 6 uforholdsmæssige vanskeligheder. 6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt. For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed: a) skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende parts kompetente myndighed og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen; b) hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag. Artikel 6 Skatteundersøgelser i udlandet 1. En kontraherende part kan tillade repræsentanter for den kompetente myndighed i den anden kontraherende part at rejse ind i den førstnævnte parts område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer. Den sidstnævnte parts kompetente myndighed skal underrette den førstnævnte parts kompetente myndighed om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer. 2. Efter anmodning fra den ene kontraherende parts kompetente myndighed kan den anden kontraherende parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte parts kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte parts område. 3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kompetente myndighed i den kontraherende part, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt underrette den anden parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den førstnævnte part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den part, der udfører undersøgelsen.

7 7 Artikel 7 Mulighed for at afslå en anmodning 1. Den anmodede parts kompetente myndighed er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente i henhold til sin egen lovgivning til brug for administration eller håndhævelse af sin egen skattelovgivning, eller til imødekommelse af en gyldig anmodning fra den anmodede part efter denne aftale. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvis anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale. 2. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part en forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i dette stykke. 3. Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part en forpligtelse til at indhente eller videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden tilsvarende juridisk rådgiver (herefter professionel juridisk rådgiver), når sådan kommunikation a) er mellem en professionel juridisk rådgiver og en klient frembragt med de formål at yde juridisk rådgivning til klienten, eller b) er mellem (i) en professionel juridisk rådgiver og en klient, (ii) en professionel juridisk rådgiver, der optræder for klienten, og en anden person, eller (iii) klienten og en anden person, der er instrueret af en professionel juridisk rådgiver og frembragt med det formål at blive brugt i eksisterende eller overvejede juridiske handlinger. Intet i denne aftale skal beskytte følgende fra meddelelse: a) alt som er udfærdiget eller enhver kommunikation til fremme af ethvert ulovligt eller uretmæssigt formål, b) enhver kendsgerning, som er iagttaget af en professionel juridisk rådgiver under dennes hverv som sådan, som viser, at enhver forbrydelse eller svig er begået efter påbegyndelsen af hvervet.

8 8 4. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelsen af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn ( ordre public ). 5. En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides. 6. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger i den anmodende part under samme omstændigheder. Artikel 8 Tavshedspligt Enhver oplysning, som en kontraherende part har modtaget i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig på samme måde som oplysninger, der er tilvejebragt i henhold til denne parts interne lovgivning, og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning eller opkrævning, tvangsfuldbyrdelse eller retsforfølgning, eller afgørelser af klager med hensyn til skatter, som er omfattet af denne aftale. Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål. De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser. Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion (herunder en fremmed regering) uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed. Artikel 9 Omkostninger Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, skal aftales mellem de kontraherende parters kompetente myndigheder.

9 9 Artikel 10 Gennemførelseslovgivning De kontraherende parter skal gennemføre enhver lovgivning, der er nødvendig for at overholde og effektuere vilkårene i denne aftale. Artikel 11 Gensidig aftaleprocedure 1. Hvis der opstår vanskeligheder eller tvivl mellem de kontraherende parter om gennemførelsen eller fortolkningen af aftalen, skal de respektive kompetente myndigheder bestræbe sig på at løse sagen ved gensidig aftale. 2. I tillæg til de aftaler, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt beslutte de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed efter denne artikel. Artikel 12 Sprog Anmodninger om bistand og svar herpå skal være på engelsk. Artikel 13 Ikrafttræden 1. Hver af de kontraherende parter skal give den anden skriftlig underretning om gennemførelsen af de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning, for aftalens ikrafttræden. 2. Aftalen træder i kraft den tredvte dag efter modtagelsen af den seneste af disse underretninger og derefter have virkning: a) for så vidt angår skattestraffesager, for alle skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar 2004, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar 2004; og

10 10 b) for så vidt angår alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, som følger efter den dag, hvor aftalen træder i kraft, eller hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar i det år, som følger efter den dag, hvor aftalen træder i kraft. Artikel 14 Opsigelse 1. Denne aftale skal forblive i kraft indtil den opsiges af en kontraherende part. Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved at give en meddelelse om opsigelse, enten ad diplomatisk vej eller ved et brev til den anden kontraherende parts kompetente myndighed. I så fald skal aftalen ophøre med at have virkning den første dag i den måned, som følger efter udløbet af en periode på seks måneder regnet fra den dag, hvor den anden kontraherende part modtog meddelelse om opsigelsen. 2. I tilfælde af opsigelse forbliver begge kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen. Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen. Udfærdiget i..., den , i to eksemplarer på engelsk. For regeringen i Kongeriget Danmark For regeringen i Commonwealth of The Bahamas

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER BETÆNKNING OM KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER Afgivet af det af justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 682 KØBENHAVN 197.3 ISBN 87 503 1373 4 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1)

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) BKI nr 110 af 21/11/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere