DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE"

Transkript

1 DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Eigil Lego Andersen og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [A] har ved appelskrivelse (mail) af 3. marts 2015 indbragt Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af samme dato for DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen). Ved den appellerede afgørelse fastslås det, at [A] kan generhverve sin status som amatørgolfspiller efter en etårig prøvetid med udløb den 22. juli Afgørelsen er begrundet således: Udvalget lægger vægt på, at [A]s sidste deltagelse i en turnering fandt sted den 21. juli 2014 og [A] ikke vandt en pengepræmier i den forbindelse. Prøveperioden på et år udløber derfor den 22. juli Perioden svarer til et år, som er den sædvanlige prøveperiode for at generhverve sin amatørstatus. [A] har foruden appelskrivelsen afgivet supplerende indlæg i sagen samt fremlagt sin oprindelige ansøgning med bilag til Dansk Golf Union om generhvervelse af amatørstatus. Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg har afgivet svar i sagen. Dansk Golf Union har ikke herudover afgivet bemærkninger i sagen. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen. PÅSTANDE [A] har nedlagt principal påstand om nedsættelse af den ved Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 fastsatte prøvetid på 1 (et) år og subsidiær påstand om ændring af afgørelsen således, at prøvetiden udløber den 9. juni 2015.

2 Side 2 af 5 OPLYSNINGER I SAGEN [A], der efter det oplyste er medlem af [Golfklubben], har den 16. januar 2015 ansøgt Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg om generhvervelse af amatørstatus efter at have haft status som professionel golfspiller siden marts [A] deltog senest i turneringssammenhæng den 21. juli 2014 i turneringen [X] og forud herfor den 8. juni 2014 i turneringen [Y]. Efter det oplyste var [A] tilmeldt som pro-spiller i førstnævnte turnering, der var åben for både amatører og professionelle, og som ikke havde pengepræmier. I den appellerede afgørelse har Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg fastsat en etårig prøvetid for [A], førend han kan genindtræde i amatørstatus. Prøvetidens starttidspunkt er fastsat til tidspunktet for seneste turneringsdeltagelse og udløber således den 22. juli REGELGRUNDLAGET Dansk Golf Unions regler om genindtræden i amatørstatus fremgår af amatørreglernes regel 9, der udgør en oversættelse af den tilsvarende Rule 9 i de internationale golfregler vedtaget af Royal and Ancient: Regel 9 Genindtræden i amatørstatus Definitioner Alle definerede udtryk er i kursiv og i alfabetisk rækkefølge i Definitionsafsnittet Generelt Amatør- og Ordensudvalget er alene om: at afgøre, om en professionel golfspiller og/eller andre personer, som har overtrådt Reglerne, kan genindtræde i amatørstatus, at fastsætte en prøvetid før genindtræden, eller at nægte genindtræden med mulighed for anke, som bestemt i Reglerne Ansøgning om genindtræden Enhver ansøgning om genindtræden skal bedømmes efter sagens beskaffenhed, og normalt lægges der vægt på følgende principper: a. Tiden inden genindtræden Amatør og professionel golf er to forskellige sider af spillet, som giver forskellige muligheder, og det gavner ingen af dem, hvis processen at skifte status fra professionel til amatør er for let. Desuden er det nødvendigt at have et forebyggende middel mod Regelovertrædelse. En person, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal derfor afvente genindtræden i en prøvetid efter Amatør- og Ordensudvalgets nærmere bestemmelse. Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, starter normalt på den dato, hvor personen sidst overtrådte Reglerne, medmindre Amatør- og Ordensudvalget bestemmer, at den skal starte enten (a) på den dato, hvor udvalget blev bekendt med den sidste overtrædelse, eller (b) på en anden dato bestemt af udvalget. b. Prøvetidens længde (i) Professionalisme

3 Side 3 af 5 Den prøvetid, hvor genindtræden afventes, vil normalt være afhængig af varigheden af overtrædelsen. Imidlertid bør ingen ansøger normalt kunne genindtræde i amatørstatus, før ansøgeren i mindst ét år har handlet i overensstemmelse med Reglerne. Følgende vejledende prøvetider anbefales: Overtrædelsens varighed under 5 år Prøvetidens længde 1 år 5 år eller mere 2 år Prøvetiden kan dog udvides, hvis ansøgeren i udstrakt grad har spillet om præmiepenge, uanset præstation. I alle tilfælde forbeholder Amatør- og Ordensudvalget sig ret til at udvide eller forkorte prøvetiden. (ii) Andre Regelovertrædelser Normalt kræves en prøvetid på ét år. Prøvetiden kan dog udvides, hvis overtrædelsen anses som alvorlig. c. Kun genindtræden to gange En spiller kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus mere end to gange. d. Landskendte spillere Landskendte spillere, der har overtrådt Reglerne i mere end fem år, kan normalt ikke genindtræde i amatørstatus. e. Status i prøvetiden En spiller, der ansøger om genindtræden i amatørstatus, skal i prøvetiden handle i overensstemmelse med Reglerne for amatørgolfspillere. En spiller, der ansøger om genindtræden er ikke berettiget til at deltage i turneringer som amatørgolfspiller. Han må dog deltage i turneringer og vinde en præmie, men kun blandt medlemmer af en klub, som spilleren er medlem af, og såfremt klubben tillader det. Han må ikke repræsentere en sådan klub mod andre klubber, medmindre klubberne i turneringen og/eller turneringskomiteen tillader det. En spiller, der ansøger om genindtræden, må deltage i turneringer, som ikke er begrænset til amatørgolfspillere i henhold til turneringsbetingelserne uden at skade hans ansøgning, under forudsætning af at det sker som ansøger om genindtræden. Han skal give afkald på retten til præmiepenge i turneringen og må ikke tage imod nogen præmie forbeholdt en amatørgolfspiller (Regel 3-1) Fremgangsmåden ved ansøgning En ansøgning om genindtræden i amatørstatus skal indsendes til Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg Ankeprocedure Amatør- og Ordensudvalgets kendelser kan inden 4 uger efter, at parten har modtaget afgørelsen, indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Anke har ikke opsættende virkning, medmindre dette besluttes af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. De handlinger, der i henhold til regel 9 udgør en overtrædelse af amatørreglerne, fremgår navnlig af amatørreglernes regel 2-7. Af Dansk Golf Unions amatørreglers Regel 2.1 om professionalisme følger: 2-1. Generelt En amatørgolfspiller må ikke optræde som eller udgive sig for at være professionel golfspiller. Til brug ved anvendelse af disse Regler kendetegnes en professionel golfspiller som en person som:

4 Side 4 af 5 spiller golf som sin profession; eller arbejder som professionel golfspiller; eller tilmelder sig en golfturnering som professionel; eller er eller forbliver medlem af nogen forening for professionelle golfspillere (PGA); eller er eller forbliver medlem af nogen professionel tour, hvis medlemmer udelukkende består af professionelle golfspillere. Undtagelse: En amatørgolfspiller må være eller forblive medlem af en PGA, under forudsætning af at medlemskategorien ikke giver nogle spillerettigheder og udelukkende har administrative formål. Note 1: En amatørgolfspiller må undersøge sine muligheder for at blive professionel, herunder uden held at ansøge om en stilling som professionel golfspiller, og må arbejde i en golfprofessionels butik mod vederlag, under forudsætning af at Reglerne ikke på anden måde overtrædes. Note 2: Hvis en amatørgolfspiller skal deltage i én eller flere kvalifikationsturneringer for at blive berettiget til medlemskab af en professionel tour, må han tilmelde sig og spille i sådanne kvalifikationsturneringer uden at miste sin amatørstatus, under forudsætning af at han, skriftligt forud for spillet, giver afkald på sin ret til nogen præmiepenge i turneringen. PARTERNES ARGUMENTER [A] har til støtte for sin principale påstand om nedsættelse af prøvetiden til mindre end 1 år overordnet anført, at han udelukkende har spillet meget få turneringer og på intet tidspunkt har haft indtægt på baggrund af de professionelle forhold. Til støtte for sin subsidiære påstand om ændring af starttidspunktet for prøvetiden har [A] overordnet gjort gældende, at sidst han overtrådte reglerne var ved turneringsdeltagelsen den 8. juni 2014, da han spillede [Y], og ikke ved deltagelsen i kvalifikationsturneringen den 21. juli 2014, der ikke havde pengepræmier og yderligere var åben for både amatører og professionelle. Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg har i sit svar i sagen anført følgende: Amatør-& Ordensudvalget har forud for sin afgørelse kontaktet det svenske golfforbund, idet ansøger havde henvist til, al der skulle gælde en lempelig praksis i Sverige. Det svenske golfforbund har svaret, at man i princippet altid regner en prøvetid tilbage fra sidste overtrædelse og prøvetiden i princippet, aldrig er kortere end et år. Amatør-& Ordensudvalget har i denne sag valgt at følge samme princip som det svenske golfforbund. Vi har lagt til grund, at ansøger deltog i kvalifikationen den 21. juli 2014, tilmeld t som pro, og vi har anset dette for værende en pro-deltagelse, uanset om der var pengepræmie at vinde eller ikke. APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af amatørreglernes Regel 9.2, pkt. b, at ingen ansøger normalt bør kunne genindtræde i amatørstatus, før ansøgeren i mindst 1 år har handlet i overensstemmelse med amatørreglerne, og at den vejledende prøvetid i et tilfælde som det foreliggende, hvor [A] har haft status som professionel i mindre end 5 år, udgør 1 år.

5 Side 5 af 5 Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, der er nærmest til at foretage vurderingen af, om der undtagelsesvist er grundlag for at fastsætte en prøvetid på mindre end 1 år, har i overensstemmelse med reglerne fastsat prøvetiden for [A] til 1 år. Appelinstansen finder ikke, at der i sagen er oplyst sådanne forhold, der kan begrunde en tilsidesættelse af Amatør- og Ordensudvalgets vurdering af prøvetidens længde og dermed en fravigelse af reglernes udgangspunkt. Det følger herudover af Regel 9.2, pkt. a, at prøvetiden normalt starter på den dato, hvorpå ansøgeren sidst overtrådt amatørreglerne. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg i forbindelse med behandlingen af Appelinstansens Sag nr. 5/2013 oplyste, at udvalget som udgangspunkt fastsatte starttidspunktet til datoen for ansøgningen om generhvervelse af amatørstatus, når dette tidspunkt lå senere end tidspunkt for sidste turneringsdeltagelse. Amatør- og Ordensudvalgets afgørelse i nærværende sag, hvor prøvetidens starttidspunkt fastsættes til tidspunktet for sidste turneringsdeltagelse, er således udtryk for en gunstig behandling af [A] i forhold til tidligere praksis. I medfør af amatørreglernes Regel 2.1 udgør tilmelding til og deltagelse i en golfturnering som professionel en overtrædelse af amatørreglerne. Efter det i sagen oplyste lægger Appelinstansen til grund, at [A] deltog i turneringen den 21. juli 2014 som professionel, og efter ordlyden af Regel 2.1 udgør dette en overtrædelse af reglen, uanset om der var tale om en kvalifikationsturnering uden pengepræmier, og hvori både amatører og professionelle kunne deltage. Den etårige prøvetid skal herefter regnes fra deltagelsen i denne turnering. På denne baggrund stadfæster Appelsinstansen den appellerede afgørelse. Thi bestemmes: Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 stadfæstes. Lis Hævdholm Stedfortrædende formand

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere