Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering"

Transkript

1 Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet af: Marie Gry Richardy Elisabeth Lothe Eltvik Lina Kristine Sollie Anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urette og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Vejleder: Intern: Wanda Elisabeth Breum. Ekstern: Thomas Heilskov Denne rapport eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. Lov om ophavsret, LBK nr. 618 af 27/06/2001

2 Resume Segmental Assessment of Trunk Control, en oversættelse fra Engelsk til Dansk, samt protokol for validering. Af: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie og Elisabeth Lothe Eltvik Vejledere: Wanda Elisabeth Breum, Lektor Fysioterapeut, Bach. og M.sc. i Idræt Ekstern vejleder: Thomas Heilskov, cand.scient.san., Ph.d.stud. Ekstern konsulent: Derek John Curtis, PT MSc Ph.d.stud. fysioterapeut Professionshøjskolen UCC Nordsjælland, Januar Kontaktperson: Marie Richardy Baggrund: Cerebral parese (CP) er den almindeligste årsag til neurologiske funktionsnedsættelser. En af følgevirkningerne ved diagnosen, er bl.a. nedsat truncus kontrol. Der opfordres i stigende grad til individuel, målrettet og forebyggende behandling indenfor det neurologiske område, derfor er der tiltagende behov for måleredskaber til at afdække behov og udvikling. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentierer mellem tab af kontrol på flere niveauer, og har påvist god validitet og reliabilitet i den engelske version. SATCo er i flere år blevet brugt af danske fysioterapeuter, men er endnu ikke oversat til dansk. Formål: Formålet er at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. Metode: SATCo er oversat fra engelsk til dansk med udgangspunkt i WHO`s forward backward translation metode, efterfølgende er der udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig anvendelse. Resultater: Originaludgave af SATCo er blevet oversat til dansk, tilbageoversat og godkendelse af ophavskvinden P. Butler afventes. Vi har udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig måling af overflade- og indholdsvaliditet. Konklusion og perspektivering: Der findes flere oversættelsesmetoder, forward backward translation og panelmetoden er de mest anerkendte. Panelmetoden indeholder validering, forward backward translation er uden, og derfor en mindre tidskrævende proces. Pga. begrænset tid valgte vi ikke at validere, men udarbejde en valideringsprotokol ift. overflade- og indholdsvaliditet. Efter udførsel af valideringsprotokollen, anbefales flere studier der måler på inter- og intravaliditeten. Nøgleord: Oversættelse, truncus kontrol, neuromotorisk funktionsnedsættelse, normal motorisk udvikling. 2

3 Abstract Segmental Assessment of Trunk Control, a translation from English to Danish and Protocol for validation. By: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie and Elisabeth Lothe Eltvik Supervisors: Wanda Elisabeth Breum, Associate Professor of Physiotherapy, Bach. and M.Sc. in Sport External supervisor: Thomas Heilskov, MHSc., PhD student External consultant: Derek John Curtis, PT MSc PhD stud. research physiotherapist University College Capital, UCC Nordsjælland, January Contact: Marie Richardy Background: Cerebral palsy (CP) is the most common cause of neurological disability. One of the implications of the diagnosis, is reduced trunk control. It calls increasingly for individual, targeted and preventative treatment in the neurological field, therefore there is an increasing need for measurement tools to identify needs and development. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentiate between loss of control at multiple levels, and has been shown to have excellent validity and reliability in the English version. SATCo has been used for several years by Danish physiotherapists, but has not been translated into Danish. Purpose: The purpose is to develop a Danish version of the test manual "Segmental Assessment of Trunk Control" (SATCO), to get the test implemented in Danish physiotherapy and increase basis for standardised tests and targeted treatment in the area. Methodology: SATCo is translated from English to Danish, based on the WHO `s "forward backward translation "method. Subsequently a validation protocol for future use has been prepared. Results: The original version of SATCo has been translated into Danish, back translated and approval of the originator P. Butler is awaited. We have prepared a validation protocol for future measurement of face and content validity. Conclusion and Discussion: There are several translation methods, the "forward backward translation" and the "panel" method are the most acknowledged. The "Panel" method contains validation, but the "forward-backward translation" is without validation, and therefore less time consuming. Due to limited time we chose not to validate. Instead we chose to construct a validation protocol in relation to face and content validity. After the validation protocol is performed, it is recommended that several studies measuring inter- and intra validity is conducted. Keywords: Translation, trunk control, neuromotor impairment, normal motor development. 3

4 Forord: I forbindelse med udarbejdelse af dette projekt vil vi gerne sige tak til alle dem som har været behjælpelige, og taget sig tid til at medvirke i oversættelsen af SATCo. Specielt vil vi gerne takke vores primære vejleder Wanda Elisabeth Breum, for god vejledning og en rolig tilgang til tingene, når vi selv var forvirrede og stressede. Vi vil gerne takke oversætterne Tina Goldberg og Anne-Marie Wium for et effektivt arbejde, og Derek John Curtis for godt samarbejde og stort engagement i vores projekt. Derudover vil vi også gerne takke vores eksterne vejleder Thomas Heilskov for fleksibilitet og hurtige svar når vi havde spørgsmål. Selvom vi ikke direkte har været i kontakt med Penelope Butler, vil vi gerne takke hende for konstruktive og effektive tilbagemeldinger, og positiv indstilling til vores arbejde med SATCo. I denne opgave har vi arbejdet sammen om alle afsnit. Hvor der er angivet navn på et afsnit, er det fordi denne person har haft det overordnede ansvar for afsnittet. 4

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Baggrund Præsentation af SATCo: Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Forforståelse og formål Forskningsspørgsmål: Definitioner/nøglebegreber: Teori Normal motorisk udvikling: Lina Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth Postural kontrol: Elisabeth og Lina Reliabilitet og validitet: Marie Formål med målemetoder: Marie Målemetoders begrænsninger: Marie Målemetoder og børn: Marie Oversættelsesteori: Elisabeth Metode Litteratursøgning: Lina Etiske overvejelser: Resultater Diskussion SATCo: Metodediskussion: Metode og kildekritik: Oversættelses proces: Afvigelser i metoden: Fejlkilder: Resultatdiskussion: Validering: Skalatyper: Konklusion Perspektivering Pædagogiske overvejelser: Implementering: Målgruppe og fremtidsudsigter: Referanceliste Litteraturliste Bilagsoversigt

6 1.0 Indledning Motivationen til denne opgave udspringer af en interesse for det motoriske område. Denne interesse er opstået på studiet i teori og praksis, samt gennem studiejob, hvor vi blandt andet har arbejdet med motorisk udvikling hos børn med cerebral parese (CP). Gennem studiejob og praktik kom vi i berøring med en gangmaskine til børn med CP, som så ud til at kunne stimulere den motoriske udvikling hos disse børn. Vores udgangspunkt for opgaven var at beskæftige os med denne maskine, men undervejs blev vi nødt til at skifte fokus. Vi blev inspireret til i stedet at arbejde med oversættelse af en engelsk test Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt udarbejde en valideringsprotokol til validering af overflade og indholds validitet. Vi finder det motiverende at det er meget aktuelt for os som kommende fysioterapeuter, at beskæftige os med måleredskaber. Standardiserede måleredskaber er med til at sikre høj kvalitet i træningen. For at ensrette undersøgelse og behandling, er det vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, da det skaber mulighed for misforståelser og variation, når de forskellige danske fysioterapeuter har forskellig forudsætning for at forstå og tolke det engelske sprog og dermed testen. Det vil efter oversættelse og validering være relevant at vurdere inter- og intrareliabilitet. Dette vælger vi, pga. opgavens omfang, ikke at gå ind i. 2.0 Baggrund Vi vil her starte med at introducere SATCo, samt forklare hvorfor den er af fysioterapeutisk interesse, med fokus på målgruppe, motorisk udvikling og måleredskaber. Det lille barn begynder allerede fra fødslen at udvikle motoriske færdigheder. Under de rette omstændigheder vil barnet spontant træne de grundmotoriske elementer (1) og følge en udvikling som mere eller mindre er ens for de fleste raske børn. Evnen til at kontrollere siddende balance udvikles gradvist hos børn med normal udvikling. Dette startende med hovedkontrol, efterfulgt af tiltagende kontrol af truncus. Hos børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse er udviklingen af siddende balance forsinket. Afhængig af graden af funktionsnedsættelse, vil barnet fortsætte med at have begrænset siddende balance gennem opvæksten. Nogle opnår aldrig en selvstændig kontrol af hoved og truncus (2,3). Der kan være flere årsager til at et barn ikke følger det vi kalder den normale motoriske udvikling, bl.a. cerebral parese, down syndrom og epilepsi (4). Den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn er CP (5). Vi har derfor i denne opgave valgt at fokusere på brugen af SATCo til børn med CP, og hvordan man kan monitorere den motoriske udvikling med denne. For at kunne bedømme udviklingstrin hos et barn med neuromotorisk 6

7 funktionsnedsættelse, er det nødvendigt at forholde sig til den normale udvikling, som derfor også vil blive præsenteret i denne opgave. 2.1 Præsentation af SATCo: SATCo er udviklet i England af Penelope Butler stifter af The Movement Centre og medskaber af Targeted Training, sammen med Richard Major, administrator for The Movement Foundation. SATCo er et måleredskab som anvendes i vurderingen af grovmotorisk kapacitet, og monitorerer kontrol af truncus i den siddende stilling hos børn. Testen retter sig mod børn med en neurologisk sygdom, oftest CP. SATCo inddeler columna i syv segmenter og måler specifikt kontrol af hvert segment. SATCo har i forhold til andre måleredskaber med samme fokus, de fordele at den tester alle tre aspekter af truncus kontrol, nemlig statisk kontrol(steady state) aktiv kontrol (anticipatory) og reaktiv kontrol (at kunne bevare eller genvinde kontrol efter et skub) samt at den kan undersøge truncus kontrol hos børn som endnu ikke mestrer selvstændig siddestilling. Hvor andre tests betragter truncus som en enkelt enhed, leverer SATCo specifik information segment for segment, som kan vejlede i den fysioterapeutiske intervention. Ved hjælp af SATCo kan det afklares over hvilke segmenter kontrollen er nedsat, og dermed i behandlingen benyttes en specifik level-by-level tilgang til udviklingen af truncus kontrol.ved brug af SATCo er vurdering af kontrol subjektiv. Fysioterapeuten vurderer fysisk med sine hænder samt visuelt. Kontrol af truncus måles på en binomial skala, dvs. nominal skala (6) i forhold til 7 forskellige segmenter som inddeles i: Hovedkontrol, øvre thoracal kontrol, midt thoracal kontrol, nedre thoracal kontrol, øvre lumbal kontrol, nedre lumbal kontrol og fuld truncus kontrol (bilag 1). Anvendelse af SATCo kræver kun en bænk med selesystem, en tester som normalt er en fysioterapeut, og én eller to assistenter som fx kan være barnets familie. Barnets yndlingslegetøj er også nyttigt og udstyr til valgfri videooptagelse, anbefales så testen kan revideres, hvis der efterfølgende opstår tvetydighed i scoring. Testen har været brugt af fysioterapeuter de sidste 16 år i England og er valideret til at vurdere kontrol af truncus hos børn med normal udvikling og børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse (7). Følgende information er indhentet fra Refinement, Reliability, and Validity of the Segmental Assessment of Trunk Control : Undersøgelse af concurrent validity (sideløbende validitet) af den engelske udgave af testen viser høj korrelation mellem alle tre aspekter af kontrol, AIMS 7

8 (Alberta Infant Motor Scale) og GMFM dimension B. Høj korrelation med GMFCS og mobilitetsdimensionen af PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) viser at SATCo afspejler graden af funktionsnedsættelse og motorisk funktion (bilag 2). 2.2 Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Som nævnt tager vi i denne opgave udgangspunkt i CP som målgruppe for testen, da det er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn. I Danmark er der ca med diagnosen CP, hvoraf er børn og unge under 18 år. CP er en non-progressiv hjerneskade opstået som følge af en læsion eller defekt i den umodne hjerne (5). Sygdommen rammer i forskellig grad fra individ til individ, men diagnosen vil altid medføre neurologiske symptomer og motorisk funktionsnedsættelse af større eller mindre grad. Disse kommer typisk til udtryk som påvirkning af barnets muskulære og bevægelsesmæssige funktioner (8). Ud over de karakteristiske sygdomstræk vil børn med CP have risiko for at udvikle alvorlige og komplekse sekundære følger. Sygdommen vil derfor være behandlingskrævende og set i et samfundsøkonomisk perspektiv, koster en person med CP, i gennemsnit, de offentlige kasser kroner årligt. Dette giver, med en prævalens på 9220 tilfælde, en årlig udgift for de offentlige kasser på 3,1 milliarder kroner(tal fra 2006) (9). Samfundsøkonomisk koster CP gennemsnitligt betragteligt mere i forhold til raske individer. Det vil derfor være givende for både individ og samfund, om man vha. en tidlig forebyggende indsats forsøger at udvikle et så godt funktionsniveau og så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og søger at undgå sekundære lidelser. Kroniske lidelser kræver livslange interventioner. Forebyggende strategier leder til bedre helbred og større uafhængighed for børn og voksne med CP (10,11). SATCo måler på funktionsniveau i forhold til ICF 1, og en klassificering af nedsat truncus kontrol, defineret vha. SATCo, vil sandsynligvis kunne påvirke begrænsninger på aktivitets- og deltagelsesniveau (7). Det er vigtig at oversætte testen fordi det som nævnt er standardiserede måleredskaber, som er med til at sikre høj kvalitet og ensrettethed i den fysioterapeutiske behandling. Det er vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, for at undgå variation og misforståelser, og dermed i højere grad give mulighed for at sikre validitet og reliabilitet. Inden for fysioterapien er der i stigende grad fokus på at behandlingen og rehabiliteringen af neuromotoriske funktionsnedsættelser skal målrettes individet. Dette ses bl.a. i handicappolitiske handlingsplan fra oktober 2013, hvor der også er øget fokus på udvikling for den enkelte. 1 internatioal klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand 8

9 Alle skal have en effektfuld og målrettet indsats, der matcher den enkeltes individuelle behov, og som medvirker til progression og positiv udvikling. Dette skal blandt andet ske via et større fokus på en rehabiliterende tilgang (12, side 44). Ovenstående er skrevet med udgangspunkt i voksne, men som vi senere vil komme ind på, er det vigtigt med tidlig fysioterapeutisk indsats for at mindske sekundære problematikker (10). Behandling af børn og voksne med CP lader sig ikke opdele, da man ikke kan give den optimale behandling beskrevet i lovgivningen til voksne, uden også at sætte ind i barndommen. SATCo bruges i stigende grad af danske fysioterapeuter, og er en del af Nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese som er sendt til høring oktober 2013 (8). Det er derfor et oplagt tiltag i forhold til kvalitetssikring i fysioterapien, at få oversat testen til dansk. I retningslinjerne står der at: I den løbende monitorering af barnets aktivitet og deltagelse foreslås anvendelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol fra opfølgningsprogram for cerebral parese (CPOP), hvori der indgår redskaber til klassificering af funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og grovmotorisk kapacitet. Desuden bør fagpersonen overveje, om det er hensigtsmæssigt at anvende et eller flere redskaber til vurdering af grovmotorisk kapacitet, håndmotorisk kapacitet, funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og visuelle perception, som beskrevet i skema 4.2 (8, side 14) og at det anbefales, til monitorering af aktivitet og deltagelse, at overveje at benytte SATCo, i vurderingen af grovmotorisk kapacitet for grupperne 0-5 år, 6-12 år og år (8, side 15). De sundhedsfaglige indsatser til børn med CP har til formål at fremme livskvaliteten for barnet og familien, optimere de motoriske funktioner og forebygge sekundære følger. Fysioterapeuter varetager en vigtig rolle i de sundhedsfaglige indsatser, blandt andet i forhold til at optimere barnets motoriske funktioner. Der er enighed om at anvendelse af måleredskaber er nødvendige for at følge den enkelte patients udvikling og dokumentere den fysioterapeutiske behandlingseffekt (11,13). Emnerne berørt i baggrunden vil blive beskrevet yderligere under teori. 9

10 3.0 Forforståelse og formål Vores første indtryk af SATCo er at det er en test som er relevant at oversætte til dansk. Den bruges allerede af danske fysioterapeuter i den originale engelske udgave. En dansk udgave vil sandsynligvis minimere sproglige misforståelser og sikre mindre variation i testresultater fra tester til tester. En oversættelse vil forhåbentligt gøre SATCo lettere tilgængelig for danske fysioterapeuter. Efterfølgende er det oplagt at kvalitetssikre den danske udgave af målemetoden, ved at udføre validitets- og reliabilitetstest. Formålet med denne opgave er derfor at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt protokol til validering, for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. 3.1 Forskningsspørgsmål: Hvordan kan en oversættelse af segmental assessment of trunk control (SATCo) fra engelsk til dansk udføres, og hvordan kan man opbygge en valideringsprotokol? 3.2 Definitioner/nøglebegreber: Oversættelse: En proces hvor et ord/en tekst ændres fra et sprog til et andet. Truncus kontrol: Evnen til at opretholde postural kontrol af truncus, inklusiv ved vægtoverføring og ved fremadføring af ekstremiteter for fx at gribe. Postural kontrol: evnen til at styre og kontrollere, kroppens stilling, i forhold til omgivelserne. Beslægtet med begrebet balance, og tæt knyttet til truncus kontrol. Neuromotorisk funktionsnedsættelse: Afvigelse fra den normale motoriske udvikling, som følge af en skade på central nervesystemet. Normal motorisk udvikling: Den sekventielle kontinuerlige aldersrelaterede proces hvor et individ avancerer fra enkle bevægelser til komplicerede motoriske færdigheder. Denne proces er ikke bare relateret til den fysiske vækstperiode, men en proces som fortsætter gennem hele menneskets liv (14). 4.0 Teori I dette afsnit vil vi komme ind på barnets udvikling, CP og teori ift. oversættelse og måleredskaber. Vi har valgt at give en detaljeret beskrivelse af den normale motoriske udvikling med fokus på den siddende stilling ift. truncus stabilitet, diagnosen og motorisk udvikling ved CP, postural kontrol og truncus stabilitet. Derudover berøres reliabilitet og 10

11 validitet, formål med målemetoder, samt målemetoder og børn, da disse områder er fokusområder for dette projekt, og fremmer forståelsen af testen og oversættelsesproceduren. 4.1 Normal motorisk udvikling: Lina Barnets motoriske udvikling er et bredt felt, hvorfor vi fokuserer på den siddende stilling ift. truncus stabilitet. Som regel bruges motorisk udvikling om bevægelser som erhverves i løbet af barnets første leveår, mens man taler om motorisk læring, når man skal forklare ændringer, som foregår senere (van Rossum 1987). Motoriske færdigheder omfatter alle de færdigheder, hvor man benytter muskelaktivitet for at løse en opgave. Hvis vi tænker efter, vil vi finde, at dette gælder det meste af vores adfærd (15, s. 41). Udviklingen af motorisk kontrol hos børn, vil normalt følge nogle gennemgående udviklingstrin. Man har i mange år troet at dette lå helt fast, men de senere år har det vist sig ikke at være tilfældet. Dog kan man grundlæggende sige at motorisk kontrol udvikles: Cephalo-kaudalt, først opnås hovedkontrol, senere arme, krop og ben. Proksimo-distalt, først styres en bevægelse i OE fra skulderen og senere hånd/fingre. Det samme gælder UE (16, s.188). I begyndelsen er ekstremiteterne både i UE og OE let proneret. Denne stilling udvikles tiltagende til supination i løbet af de første år. Dette påvirker både holdning, stand- og gangfunktion. Vi kan dele bevægelserne i barnets udvikling i to dele; Grovmotorik ( fx. kravle, stå, gå og løbe) og finmotorik (fx. række efter genstande og brug af pincetgreb). Den første grovmotoriske færdighed barnet behersker, er kontrol af hovedet. Efter 4-6 uger kan de fleste børn løfte hagen i fremliggende position. Fra 8-10 uger løftes brystet og barnet kan nu kombinere hals- og nakkemusklerne så hovedet kan holdes oprejst. Omkring 3 måneder kan barnet sidde med støtte, dog så ustabilt at dette bør undgås. Ved 7 måneder kan de fleste børn sidde selvstændigt efter at være blevet positioneret. I tabel 1 ses en oversigt over nogle af de færdigheder som barnet når på de forskellige motoriske udviklingstrin. Som det fremgår af variationen, kan der være stor forskel på hvornår det enkelte barn når disse færdigheder ( 15,17,18,19). 11

12 Tabel 1 Færdigheder Gennemsnit Variation Løfter bryst og hoved maveliggende 8 uger 3-20 uger Drejer sig fra side til ryg 8 uger 3-20 uger Sidder med støtte 3 måneder 2-6 måneder Sidder selv 7 måneder 5-9 måneder Kravler 7 måneder 5-11 måneder Rejser sig op 9 måneder 6-12 måneder Står selv 11 måneder 9-16 måneder Går med støtte 9 ½ måneder 7-12 måneder Går selv 12 måneder 9-17 måneder (15,17) Det at kunne række efter og gribe fat om genstande er en grundlæggende færdighed, som giver barnet muligheden til at udforske omgivelserne. Det at kunne gribe efter ting og udforske, som børn gør på dette stadie har også stor betydning for den intellektuelle udvikling (17). Ovenstående skematisering af normal motorisk udvikling, udspringer af det tyvende århundredes dominerende teori, kaldet modningsteori. Ifølge den var motoriske færdigheder medfødte og udviklingen blev forklaret som modning af nervesystemet. Et andet navn for denne teoretiske retning er prædetemernistisk epigenese, som vil sige at hvert stadium i udviklingen bygger på og er afhængigt af de foregående stadier. Dvs. den motoriske udvikling følger en bestemt rækkefølge og optræder på et bestemt tidspunkt, og dette bruges også til at identificere afvigelser. Motorikken blev altså regnet for at være meget lidt påvirkelig, eftersom den ansås for at være forhåndsbestemt. Udviklingen af motoriske færdigheder har tidligere haft en relativt lille plads i litteraturen om børns udvikling, i modsætning til kognitiv og social udvikling. Den nye teori probabilistisk epigenese har som udgangspunkt at adfærd ikke er forhåndsbestemt og lagret i generne, men at adfærd påvirkes af en række faktorer, nogle genetiske og nogle findes i miljøet. Tidligere troede man at børn skulle lære at kravle 12

13 før de kunne gå, for ikke at få problemer med den senere motoriske udvikling. Studier af børn som ikke har kravlet, viser at dette ikke er tilfældet (Eijsermans m.fl. 2000), og at der i øvrigt ses en større variation i børns udvikling end før antaget. Mange argumenterer i dag for at motorisk udvikling hænger tæt sammen med barnets øvrige udvikling. Hvor motorik tidligere er blevet behandlet som adskilt fra perception og kognition, og har begrænset sig til en beskrivelse af motoriske milepæle, viser nu en række studier, hvordan bevægelser er centrale for udviklingen af bl.a. kognitive, perceptuelle og sociale færdigheder. Sheets-Johnstone (1999) argumenterer for, at det er gennem bevægelser, vi lærer verden omkring os at kende. Vi lærer om hastighed, tyngde, kraftfuldhed og slaphed gennem bevægelse, og ved at udforske forskellige objekter- om forskellige perspektiver (17). Smetack og Mechsner (2004) mener endda at den proprioceptive sans, som registrerer kroppens stilling og bevægelse, er grundlaget for vores forståelse af fysikkens love. I modsætning til fx kognitive færdigheder, må man ved motoriske færdigheder forholde sig til ydre kræfter, som fx tyngdekraften, og mange motoriske færdigheder indeholde et betydeligt kognitivt element. Kompleksiteten demonstreres i studier hvor man har foretaget PET-scanninger 2 af hjernen under forskellige aktiviteter, hvor det ses at ingen andre færdigheder udløser aktivitet i så store dele af hjernen, som netop de motoriske færdigheder (15). Da SATCo vurdere siddende truncus kontrol, beskrives her hvornår det normalt udviklede barn kan sidde og hvad der menes med det. Nogen siger det er fra den tid barnet kan sidde uden støtte efter at være blevet placeret, mens andre mener det er fra når barnet selv placerer sig og kan sidde selvstændigt. Vi vil derfor beskrive de forskellige trin barnet gennemgår helt fra når det bæres rundt, til barnet kan komme fra kravlende til siddende stilling selvstændigt. I starten bliver barnet placeret og støttet af den voksne. I neonatalperioden bliver barnet båret meget i siddelignende stillinger. Det kan bl.a. være bøvse stilling, hvor barnet kan holde hovedet frit selv, men resten af kroppen bliver støttet. Hvis et nyfødt barn placeres i siddestilling, klapper det sammen fremover og det vil være naturligt at yde manuel støtte på truncus. I løbet af de næste 2-3 måneder bliver kropsholdningen stærkere og der er derfor mindre behov for støtte af de voksnes hænder. Barnet kan nu sidde på skødet og det vil derfor 2 nuklearmedicinsk teknik til fremstilling af snitbilleder (tomografi), som anvendes til afbildning af organers stofoptagelse og stofomsætning. PET-scanning adskiller sig derved fundamentalt fra anden medicinsk scanning (CT-scanning og MR-scanning), som fortrinsvis fremstiller billeder af kroppens opbygning. 13

14 blive mere naturligt at støtte længere nede på truncus i takt med at, barnet bliver stærkere og får mere kontrol. Det er nu specielt nakke, skuldre og øvre del af ryg som er stærk nok til at sidde. Barnet bruger krop og ekstremiteter til at holde balancen og kan sidde kortvarigt. Med den siddende stilling får barnet større bevægefrihed for hovedet og deraf større udsyn, oplevelser og kontakt med andre. Derefter udvikles et samarbejde mellem ben, underkrop og overkrop. Dette betyder at barnet kan benytte flere forskellige siddestillinger bl.a. ringstilling og langsiddende stilling. Det er vigtigt at den voksne afpasser støtten efter udviklingen, så barnet har frihed til, at benytte og udvikle samarbejdet mellem krop og ben. Efter 6 måneders alderen vil barnet, efter at være blevet placeret, kunne sidde alene uden støtte. I starten er det kortvarigt og efter lidt tid kan barnet sidde længere af gangen. Barnet bruger her den ene eller begge arme til støtte. I den siddende stilling øges styrken i for- og bagside og i benene, så barnet får en god holdning, større bevægelighed, bedre balance og dermed bedre mulighed for at kunne lege med og udforske genstande omkring sig. Her vil barnet efterhånden kunne vægtoverføre frem og tilbage og fra side til side. Barnet kan endnu ikke rejse sig fra liggende stilling eller på nogen måde placere sig selv. Ved 9 måneders alderen kan barnet selvstændigt indtage den siddende stilling. Her virker det reaktive samarbejde mellem truncus- og ekstremitetsmuskulatur, ved vægtoverføring og stillingsskift, i sig selv styrkende og udviklende. Gradvist vil barnet forfine bevægeskiftene, forudsat at det har gode muligheder og ikke vænnes til aflåste og ubevægelige stillinger, som fx på en stol. Koordinationen af kroppens muskler, specielt lumbalt og i UE, har stor betydning for basis af udviklingen af de forskellige siddebevægelser. Et barn, som sidder med passiv krop og hængende holdning, rækker ikke ud efter legetøjet på samme måde som børn, hvor samarbejdet mellem ben og krop fungerer (20,21). Et barn med CP, vil afhængig af grad, ikke følge den ovenfor skitserede normale udvikling, og i mange tilfælde befinde sig på et udviklingstrin langt lavere end jævnaldrende uden CP. 4.2 Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth I dette afsnit vil vi beskrive CP, primært med fokus på den mest almindelige form som er spastisk CP. Der forekommer store afvigelser blandt folk med CP og det er derfor svært at beskrive CP som en homogen gruppe. CP er en neurologisk sygdom. Viden om CP blev introduceret af Sigmund Freud tilbage i Han satte fokus på det motoriske område, indlæringsvanskeligheder, mental retardering, epileptiske anfald og synsnedsættelse i relation til CP (22,23,24). I 2004 udkom følgende 14

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvad er cerebral parese?

Hvad er cerebral parese? Hvad er cerebral parese? CP er den hyppigst forekomne diagnose hos børn med medfødt hjerneskade i Danmark (Esben 2005 s. 3). Det er en tilstand der i 90 % af tilfældene er medfødt og skyldes en skade i

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007 Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007 Mette Gry Tind Lise Vestergaard Larsen Jette Poulsen Hold F04s - 7. semester Vejleder: Erna Rosenlund Meyer Denne

Læs mere

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning).

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning). Hvad er ABR : ABR Belgien instruerer forældre og andre udøvere i ABR teknikken. Denne terapi er for hjerneskadede. Den er baseret på en pligtopfyldende langsigtet genoptræningsstrategi, hvor igennem den

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R)

Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised (GMFCS E&R) CanChild Centre for Childhood Disability Research Helene Elsass Center udvikling og forskning Institute for Applied Health Sciences, Virtuel webtræning for børn og voksne med McMaster University, 1400

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi CPOP-dag Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi Min Ph.D Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling Cerebral Parese Ph.D-projekter: Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Ergoterapeutiske indsatser rettet mod håndfunktion hos børn med cerebral parese. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP

Ergoterapeutiske indsatser rettet mod håndfunktion hos børn med cerebral parese. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP Ergoterapeutiske indsatser rettet mod håndfunktion hos børn med cerebral parese Udvikling af håndfunktion et en kompleks og sammensat proces, der er afhængig af mange forskellige processer som kognition

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering

Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010. Baggrund Master opgave Perspektivering Jim Jensen Ergoterapeut Masteruddannelse i Rehabilitering Syddansk Universitet 2010 Baggrund Master opgave Perspektivering Arbejdserfaring Reaktionen fra patienter i aktiviteter, som de tidligere havde

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere