Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering"

Transkript

1 Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet af: Marie Gry Richardy Elisabeth Lothe Eltvik Lina Kristine Sollie Anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urette og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Vejleder: Intern: Wanda Elisabeth Breum. Ekstern: Thomas Heilskov Denne rapport eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. Lov om ophavsret, LBK nr. 618 af 27/06/2001

2 Resume Segmental Assessment of Trunk Control, en oversættelse fra Engelsk til Dansk, samt protokol for validering. Af: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie og Elisabeth Lothe Eltvik Vejledere: Wanda Elisabeth Breum, Lektor Fysioterapeut, Bach. og M.sc. i Idræt Ekstern vejleder: Thomas Heilskov, cand.scient.san., Ph.d.stud. Ekstern konsulent: Derek John Curtis, PT MSc Ph.d.stud. fysioterapeut Professionshøjskolen UCC Nordsjælland, Januar Kontaktperson: Marie Richardy Baggrund: Cerebral parese (CP) er den almindeligste årsag til neurologiske funktionsnedsættelser. En af følgevirkningerne ved diagnosen, er bl.a. nedsat truncus kontrol. Der opfordres i stigende grad til individuel, målrettet og forebyggende behandling indenfor det neurologiske område, derfor er der tiltagende behov for måleredskaber til at afdække behov og udvikling. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentierer mellem tab af kontrol på flere niveauer, og har påvist god validitet og reliabilitet i den engelske version. SATCo er i flere år blevet brugt af danske fysioterapeuter, men er endnu ikke oversat til dansk. Formål: Formålet er at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. Metode: SATCo er oversat fra engelsk til dansk med udgangspunkt i WHO`s forward backward translation metode, efterfølgende er der udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig anvendelse. Resultater: Originaludgave af SATCo er blevet oversat til dansk, tilbageoversat og godkendelse af ophavskvinden P. Butler afventes. Vi har udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig måling af overflade- og indholdsvaliditet. Konklusion og perspektivering: Der findes flere oversættelsesmetoder, forward backward translation og panelmetoden er de mest anerkendte. Panelmetoden indeholder validering, forward backward translation er uden, og derfor en mindre tidskrævende proces. Pga. begrænset tid valgte vi ikke at validere, men udarbejde en valideringsprotokol ift. overflade- og indholdsvaliditet. Efter udførsel af valideringsprotokollen, anbefales flere studier der måler på inter- og intravaliditeten. Nøgleord: Oversættelse, truncus kontrol, neuromotorisk funktionsnedsættelse, normal motorisk udvikling. 2

3 Abstract Segmental Assessment of Trunk Control, a translation from English to Danish and Protocol for validation. By: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie and Elisabeth Lothe Eltvik Supervisors: Wanda Elisabeth Breum, Associate Professor of Physiotherapy, Bach. and M.Sc. in Sport External supervisor: Thomas Heilskov, MHSc., PhD student External consultant: Derek John Curtis, PT MSc PhD stud. research physiotherapist University College Capital, UCC Nordsjælland, January Contact: Marie Richardy Background: Cerebral palsy (CP) is the most common cause of neurological disability. One of the implications of the diagnosis, is reduced trunk control. It calls increasingly for individual, targeted and preventative treatment in the neurological field, therefore there is an increasing need for measurement tools to identify needs and development. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentiate between loss of control at multiple levels, and has been shown to have excellent validity and reliability in the English version. SATCo has been used for several years by Danish physiotherapists, but has not been translated into Danish. Purpose: The purpose is to develop a Danish version of the test manual "Segmental Assessment of Trunk Control" (SATCO), to get the test implemented in Danish physiotherapy and increase basis for standardised tests and targeted treatment in the area. Methodology: SATCo is translated from English to Danish, based on the WHO `s "forward backward translation "method. Subsequently a validation protocol for future use has been prepared. Results: The original version of SATCo has been translated into Danish, back translated and approval of the originator P. Butler is awaited. We have prepared a validation protocol for future measurement of face and content validity. Conclusion and Discussion: There are several translation methods, the "forward backward translation" and the "panel" method are the most acknowledged. The "Panel" method contains validation, but the "forward-backward translation" is without validation, and therefore less time consuming. Due to limited time we chose not to validate. Instead we chose to construct a validation protocol in relation to face and content validity. After the validation protocol is performed, it is recommended that several studies measuring inter- and intra validity is conducted. Keywords: Translation, trunk control, neuromotor impairment, normal motor development. 3

4 Forord: I forbindelse med udarbejdelse af dette projekt vil vi gerne sige tak til alle dem som har været behjælpelige, og taget sig tid til at medvirke i oversættelsen af SATCo. Specielt vil vi gerne takke vores primære vejleder Wanda Elisabeth Breum, for god vejledning og en rolig tilgang til tingene, når vi selv var forvirrede og stressede. Vi vil gerne takke oversætterne Tina Goldberg og Anne-Marie Wium for et effektivt arbejde, og Derek John Curtis for godt samarbejde og stort engagement i vores projekt. Derudover vil vi også gerne takke vores eksterne vejleder Thomas Heilskov for fleksibilitet og hurtige svar når vi havde spørgsmål. Selvom vi ikke direkte har været i kontakt med Penelope Butler, vil vi gerne takke hende for konstruktive og effektive tilbagemeldinger, og positiv indstilling til vores arbejde med SATCo. I denne opgave har vi arbejdet sammen om alle afsnit. Hvor der er angivet navn på et afsnit, er det fordi denne person har haft det overordnede ansvar for afsnittet. 4

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Baggrund Præsentation af SATCo: Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Forforståelse og formål Forskningsspørgsmål: Definitioner/nøglebegreber: Teori Normal motorisk udvikling: Lina Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth Postural kontrol: Elisabeth og Lina Reliabilitet og validitet: Marie Formål med målemetoder: Marie Målemetoders begrænsninger: Marie Målemetoder og børn: Marie Oversættelsesteori: Elisabeth Metode Litteratursøgning: Lina Etiske overvejelser: Resultater Diskussion SATCo: Metodediskussion: Metode og kildekritik: Oversættelses proces: Afvigelser i metoden: Fejlkilder: Resultatdiskussion: Validering: Skalatyper: Konklusion Perspektivering Pædagogiske overvejelser: Implementering: Målgruppe og fremtidsudsigter: Referanceliste Litteraturliste Bilagsoversigt

6 1.0 Indledning Motivationen til denne opgave udspringer af en interesse for det motoriske område. Denne interesse er opstået på studiet i teori og praksis, samt gennem studiejob, hvor vi blandt andet har arbejdet med motorisk udvikling hos børn med cerebral parese (CP). Gennem studiejob og praktik kom vi i berøring med en gangmaskine til børn med CP, som så ud til at kunne stimulere den motoriske udvikling hos disse børn. Vores udgangspunkt for opgaven var at beskæftige os med denne maskine, men undervejs blev vi nødt til at skifte fokus. Vi blev inspireret til i stedet at arbejde med oversættelse af en engelsk test Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt udarbejde en valideringsprotokol til validering af overflade og indholds validitet. Vi finder det motiverende at det er meget aktuelt for os som kommende fysioterapeuter, at beskæftige os med måleredskaber. Standardiserede måleredskaber er med til at sikre høj kvalitet i træningen. For at ensrette undersøgelse og behandling, er det vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, da det skaber mulighed for misforståelser og variation, når de forskellige danske fysioterapeuter har forskellig forudsætning for at forstå og tolke det engelske sprog og dermed testen. Det vil efter oversættelse og validering være relevant at vurdere inter- og intrareliabilitet. Dette vælger vi, pga. opgavens omfang, ikke at gå ind i. 2.0 Baggrund Vi vil her starte med at introducere SATCo, samt forklare hvorfor den er af fysioterapeutisk interesse, med fokus på målgruppe, motorisk udvikling og måleredskaber. Det lille barn begynder allerede fra fødslen at udvikle motoriske færdigheder. Under de rette omstændigheder vil barnet spontant træne de grundmotoriske elementer (1) og følge en udvikling som mere eller mindre er ens for de fleste raske børn. Evnen til at kontrollere siddende balance udvikles gradvist hos børn med normal udvikling. Dette startende med hovedkontrol, efterfulgt af tiltagende kontrol af truncus. Hos børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse er udviklingen af siddende balance forsinket. Afhængig af graden af funktionsnedsættelse, vil barnet fortsætte med at have begrænset siddende balance gennem opvæksten. Nogle opnår aldrig en selvstændig kontrol af hoved og truncus (2,3). Der kan være flere årsager til at et barn ikke følger det vi kalder den normale motoriske udvikling, bl.a. cerebral parese, down syndrom og epilepsi (4). Den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn er CP (5). Vi har derfor i denne opgave valgt at fokusere på brugen af SATCo til børn med CP, og hvordan man kan monitorere den motoriske udvikling med denne. For at kunne bedømme udviklingstrin hos et barn med neuromotorisk 6

7 funktionsnedsættelse, er det nødvendigt at forholde sig til den normale udvikling, som derfor også vil blive præsenteret i denne opgave. 2.1 Præsentation af SATCo: SATCo er udviklet i England af Penelope Butler stifter af The Movement Centre og medskaber af Targeted Training, sammen med Richard Major, administrator for The Movement Foundation. SATCo er et måleredskab som anvendes i vurderingen af grovmotorisk kapacitet, og monitorerer kontrol af truncus i den siddende stilling hos børn. Testen retter sig mod børn med en neurologisk sygdom, oftest CP. SATCo inddeler columna i syv segmenter og måler specifikt kontrol af hvert segment. SATCo har i forhold til andre måleredskaber med samme fokus, de fordele at den tester alle tre aspekter af truncus kontrol, nemlig statisk kontrol(steady state) aktiv kontrol (anticipatory) og reaktiv kontrol (at kunne bevare eller genvinde kontrol efter et skub) samt at den kan undersøge truncus kontrol hos børn som endnu ikke mestrer selvstændig siddestilling. Hvor andre tests betragter truncus som en enkelt enhed, leverer SATCo specifik information segment for segment, som kan vejlede i den fysioterapeutiske intervention. Ved hjælp af SATCo kan det afklares over hvilke segmenter kontrollen er nedsat, og dermed i behandlingen benyttes en specifik level-by-level tilgang til udviklingen af truncus kontrol.ved brug af SATCo er vurdering af kontrol subjektiv. Fysioterapeuten vurderer fysisk med sine hænder samt visuelt. Kontrol af truncus måles på en binomial skala, dvs. nominal skala (6) i forhold til 7 forskellige segmenter som inddeles i: Hovedkontrol, øvre thoracal kontrol, midt thoracal kontrol, nedre thoracal kontrol, øvre lumbal kontrol, nedre lumbal kontrol og fuld truncus kontrol (bilag 1). Anvendelse af SATCo kræver kun en bænk med selesystem, en tester som normalt er en fysioterapeut, og én eller to assistenter som fx kan være barnets familie. Barnets yndlingslegetøj er også nyttigt og udstyr til valgfri videooptagelse, anbefales så testen kan revideres, hvis der efterfølgende opstår tvetydighed i scoring. Testen har været brugt af fysioterapeuter de sidste 16 år i England og er valideret til at vurdere kontrol af truncus hos børn med normal udvikling og børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse (7). Følgende information er indhentet fra Refinement, Reliability, and Validity of the Segmental Assessment of Trunk Control : Undersøgelse af concurrent validity (sideløbende validitet) af den engelske udgave af testen viser høj korrelation mellem alle tre aspekter af kontrol, AIMS 7

8 (Alberta Infant Motor Scale) og GMFM dimension B. Høj korrelation med GMFCS og mobilitetsdimensionen af PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) viser at SATCo afspejler graden af funktionsnedsættelse og motorisk funktion (bilag 2). 2.2 Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Som nævnt tager vi i denne opgave udgangspunkt i CP som målgruppe for testen, da det er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn. I Danmark er der ca med diagnosen CP, hvoraf er børn og unge under 18 år. CP er en non-progressiv hjerneskade opstået som følge af en læsion eller defekt i den umodne hjerne (5). Sygdommen rammer i forskellig grad fra individ til individ, men diagnosen vil altid medføre neurologiske symptomer og motorisk funktionsnedsættelse af større eller mindre grad. Disse kommer typisk til udtryk som påvirkning af barnets muskulære og bevægelsesmæssige funktioner (8). Ud over de karakteristiske sygdomstræk vil børn med CP have risiko for at udvikle alvorlige og komplekse sekundære følger. Sygdommen vil derfor være behandlingskrævende og set i et samfundsøkonomisk perspektiv, koster en person med CP, i gennemsnit, de offentlige kasser kroner årligt. Dette giver, med en prævalens på 9220 tilfælde, en årlig udgift for de offentlige kasser på 3,1 milliarder kroner(tal fra 2006) (9). Samfundsøkonomisk koster CP gennemsnitligt betragteligt mere i forhold til raske individer. Det vil derfor være givende for både individ og samfund, om man vha. en tidlig forebyggende indsats forsøger at udvikle et så godt funktionsniveau og så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og søger at undgå sekundære lidelser. Kroniske lidelser kræver livslange interventioner. Forebyggende strategier leder til bedre helbred og større uafhængighed for børn og voksne med CP (10,11). SATCo måler på funktionsniveau i forhold til ICF 1, og en klassificering af nedsat truncus kontrol, defineret vha. SATCo, vil sandsynligvis kunne påvirke begrænsninger på aktivitets- og deltagelsesniveau (7). Det er vigtig at oversætte testen fordi det som nævnt er standardiserede måleredskaber, som er med til at sikre høj kvalitet og ensrettethed i den fysioterapeutiske behandling. Det er vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, for at undgå variation og misforståelser, og dermed i højere grad give mulighed for at sikre validitet og reliabilitet. Inden for fysioterapien er der i stigende grad fokus på at behandlingen og rehabiliteringen af neuromotoriske funktionsnedsættelser skal målrettes individet. Dette ses bl.a. i handicappolitiske handlingsplan fra oktober 2013, hvor der også er øget fokus på udvikling for den enkelte. 1 internatioal klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand 8

9 Alle skal have en effektfuld og målrettet indsats, der matcher den enkeltes individuelle behov, og som medvirker til progression og positiv udvikling. Dette skal blandt andet ske via et større fokus på en rehabiliterende tilgang (12, side 44). Ovenstående er skrevet med udgangspunkt i voksne, men som vi senere vil komme ind på, er det vigtigt med tidlig fysioterapeutisk indsats for at mindske sekundære problematikker (10). Behandling af børn og voksne med CP lader sig ikke opdele, da man ikke kan give den optimale behandling beskrevet i lovgivningen til voksne, uden også at sætte ind i barndommen. SATCo bruges i stigende grad af danske fysioterapeuter, og er en del af Nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese som er sendt til høring oktober 2013 (8). Det er derfor et oplagt tiltag i forhold til kvalitetssikring i fysioterapien, at få oversat testen til dansk. I retningslinjerne står der at: I den løbende monitorering af barnets aktivitet og deltagelse foreslås anvendelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol fra opfølgningsprogram for cerebral parese (CPOP), hvori der indgår redskaber til klassificering af funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og grovmotorisk kapacitet. Desuden bør fagpersonen overveje, om det er hensigtsmæssigt at anvende et eller flere redskaber til vurdering af grovmotorisk kapacitet, håndmotorisk kapacitet, funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og visuelle perception, som beskrevet i skema 4.2 (8, side 14) og at det anbefales, til monitorering af aktivitet og deltagelse, at overveje at benytte SATCo, i vurderingen af grovmotorisk kapacitet for grupperne 0-5 år, 6-12 år og år (8, side 15). De sundhedsfaglige indsatser til børn med CP har til formål at fremme livskvaliteten for barnet og familien, optimere de motoriske funktioner og forebygge sekundære følger. Fysioterapeuter varetager en vigtig rolle i de sundhedsfaglige indsatser, blandt andet i forhold til at optimere barnets motoriske funktioner. Der er enighed om at anvendelse af måleredskaber er nødvendige for at følge den enkelte patients udvikling og dokumentere den fysioterapeutiske behandlingseffekt (11,13). Emnerne berørt i baggrunden vil blive beskrevet yderligere under teori. 9

10 3.0 Forforståelse og formål Vores første indtryk af SATCo er at det er en test som er relevant at oversætte til dansk. Den bruges allerede af danske fysioterapeuter i den originale engelske udgave. En dansk udgave vil sandsynligvis minimere sproglige misforståelser og sikre mindre variation i testresultater fra tester til tester. En oversættelse vil forhåbentligt gøre SATCo lettere tilgængelig for danske fysioterapeuter. Efterfølgende er det oplagt at kvalitetssikre den danske udgave af målemetoden, ved at udføre validitets- og reliabilitetstest. Formålet med denne opgave er derfor at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt protokol til validering, for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. 3.1 Forskningsspørgsmål: Hvordan kan en oversættelse af segmental assessment of trunk control (SATCo) fra engelsk til dansk udføres, og hvordan kan man opbygge en valideringsprotokol? 3.2 Definitioner/nøglebegreber: Oversættelse: En proces hvor et ord/en tekst ændres fra et sprog til et andet. Truncus kontrol: Evnen til at opretholde postural kontrol af truncus, inklusiv ved vægtoverføring og ved fremadføring af ekstremiteter for fx at gribe. Postural kontrol: evnen til at styre og kontrollere, kroppens stilling, i forhold til omgivelserne. Beslægtet med begrebet balance, og tæt knyttet til truncus kontrol. Neuromotorisk funktionsnedsættelse: Afvigelse fra den normale motoriske udvikling, som følge af en skade på central nervesystemet. Normal motorisk udvikling: Den sekventielle kontinuerlige aldersrelaterede proces hvor et individ avancerer fra enkle bevægelser til komplicerede motoriske færdigheder. Denne proces er ikke bare relateret til den fysiske vækstperiode, men en proces som fortsætter gennem hele menneskets liv (14). 4.0 Teori I dette afsnit vil vi komme ind på barnets udvikling, CP og teori ift. oversættelse og måleredskaber. Vi har valgt at give en detaljeret beskrivelse af den normale motoriske udvikling med fokus på den siddende stilling ift. truncus stabilitet, diagnosen og motorisk udvikling ved CP, postural kontrol og truncus stabilitet. Derudover berøres reliabilitet og 10

11 validitet, formål med målemetoder, samt målemetoder og børn, da disse områder er fokusområder for dette projekt, og fremmer forståelsen af testen og oversættelsesproceduren. 4.1 Normal motorisk udvikling: Lina Barnets motoriske udvikling er et bredt felt, hvorfor vi fokuserer på den siddende stilling ift. truncus stabilitet. Som regel bruges motorisk udvikling om bevægelser som erhverves i løbet af barnets første leveår, mens man taler om motorisk læring, når man skal forklare ændringer, som foregår senere (van Rossum 1987). Motoriske færdigheder omfatter alle de færdigheder, hvor man benytter muskelaktivitet for at løse en opgave. Hvis vi tænker efter, vil vi finde, at dette gælder det meste af vores adfærd (15, s. 41). Udviklingen af motorisk kontrol hos børn, vil normalt følge nogle gennemgående udviklingstrin. Man har i mange år troet at dette lå helt fast, men de senere år har det vist sig ikke at være tilfældet. Dog kan man grundlæggende sige at motorisk kontrol udvikles: Cephalo-kaudalt, først opnås hovedkontrol, senere arme, krop og ben. Proksimo-distalt, først styres en bevægelse i OE fra skulderen og senere hånd/fingre. Det samme gælder UE (16, s.188). I begyndelsen er ekstremiteterne både i UE og OE let proneret. Denne stilling udvikles tiltagende til supination i løbet af de første år. Dette påvirker både holdning, stand- og gangfunktion. Vi kan dele bevægelserne i barnets udvikling i to dele; Grovmotorik ( fx. kravle, stå, gå og løbe) og finmotorik (fx. række efter genstande og brug af pincetgreb). Den første grovmotoriske færdighed barnet behersker, er kontrol af hovedet. Efter 4-6 uger kan de fleste børn løfte hagen i fremliggende position. Fra 8-10 uger løftes brystet og barnet kan nu kombinere hals- og nakkemusklerne så hovedet kan holdes oprejst. Omkring 3 måneder kan barnet sidde med støtte, dog så ustabilt at dette bør undgås. Ved 7 måneder kan de fleste børn sidde selvstændigt efter at være blevet positioneret. I tabel 1 ses en oversigt over nogle af de færdigheder som barnet når på de forskellige motoriske udviklingstrin. Som det fremgår af variationen, kan der være stor forskel på hvornår det enkelte barn når disse færdigheder ( 15,17,18,19). 11

12 Tabel 1 Færdigheder Gennemsnit Variation Løfter bryst og hoved maveliggende 8 uger 3-20 uger Drejer sig fra side til ryg 8 uger 3-20 uger Sidder med støtte 3 måneder 2-6 måneder Sidder selv 7 måneder 5-9 måneder Kravler 7 måneder 5-11 måneder Rejser sig op 9 måneder 6-12 måneder Står selv 11 måneder 9-16 måneder Går med støtte 9 ½ måneder 7-12 måneder Går selv 12 måneder 9-17 måneder (15,17) Det at kunne række efter og gribe fat om genstande er en grundlæggende færdighed, som giver barnet muligheden til at udforske omgivelserne. Det at kunne gribe efter ting og udforske, som børn gør på dette stadie har også stor betydning for den intellektuelle udvikling (17). Ovenstående skematisering af normal motorisk udvikling, udspringer af det tyvende århundredes dominerende teori, kaldet modningsteori. Ifølge den var motoriske færdigheder medfødte og udviklingen blev forklaret som modning af nervesystemet. Et andet navn for denne teoretiske retning er prædetemernistisk epigenese, som vil sige at hvert stadium i udviklingen bygger på og er afhængigt af de foregående stadier. Dvs. den motoriske udvikling følger en bestemt rækkefølge og optræder på et bestemt tidspunkt, og dette bruges også til at identificere afvigelser. Motorikken blev altså regnet for at være meget lidt påvirkelig, eftersom den ansås for at være forhåndsbestemt. Udviklingen af motoriske færdigheder har tidligere haft en relativt lille plads i litteraturen om børns udvikling, i modsætning til kognitiv og social udvikling. Den nye teori probabilistisk epigenese har som udgangspunkt at adfærd ikke er forhåndsbestemt og lagret i generne, men at adfærd påvirkes af en række faktorer, nogle genetiske og nogle findes i miljøet. Tidligere troede man at børn skulle lære at kravle 12

13 før de kunne gå, for ikke at få problemer med den senere motoriske udvikling. Studier af børn som ikke har kravlet, viser at dette ikke er tilfældet (Eijsermans m.fl. 2000), og at der i øvrigt ses en større variation i børns udvikling end før antaget. Mange argumenterer i dag for at motorisk udvikling hænger tæt sammen med barnets øvrige udvikling. Hvor motorik tidligere er blevet behandlet som adskilt fra perception og kognition, og har begrænset sig til en beskrivelse af motoriske milepæle, viser nu en række studier, hvordan bevægelser er centrale for udviklingen af bl.a. kognitive, perceptuelle og sociale færdigheder. Sheets-Johnstone (1999) argumenterer for, at det er gennem bevægelser, vi lærer verden omkring os at kende. Vi lærer om hastighed, tyngde, kraftfuldhed og slaphed gennem bevægelse, og ved at udforske forskellige objekter- om forskellige perspektiver (17). Smetack og Mechsner (2004) mener endda at den proprioceptive sans, som registrerer kroppens stilling og bevægelse, er grundlaget for vores forståelse af fysikkens love. I modsætning til fx kognitive færdigheder, må man ved motoriske færdigheder forholde sig til ydre kræfter, som fx tyngdekraften, og mange motoriske færdigheder indeholde et betydeligt kognitivt element. Kompleksiteten demonstreres i studier hvor man har foretaget PET-scanninger 2 af hjernen under forskellige aktiviteter, hvor det ses at ingen andre færdigheder udløser aktivitet i så store dele af hjernen, som netop de motoriske færdigheder (15). Da SATCo vurdere siddende truncus kontrol, beskrives her hvornår det normalt udviklede barn kan sidde og hvad der menes med det. Nogen siger det er fra den tid barnet kan sidde uden støtte efter at være blevet placeret, mens andre mener det er fra når barnet selv placerer sig og kan sidde selvstændigt. Vi vil derfor beskrive de forskellige trin barnet gennemgår helt fra når det bæres rundt, til barnet kan komme fra kravlende til siddende stilling selvstændigt. I starten bliver barnet placeret og støttet af den voksne. I neonatalperioden bliver barnet båret meget i siddelignende stillinger. Det kan bl.a. være bøvse stilling, hvor barnet kan holde hovedet frit selv, men resten af kroppen bliver støttet. Hvis et nyfødt barn placeres i siddestilling, klapper det sammen fremover og det vil være naturligt at yde manuel støtte på truncus. I løbet af de næste 2-3 måneder bliver kropsholdningen stærkere og der er derfor mindre behov for støtte af de voksnes hænder. Barnet kan nu sidde på skødet og det vil derfor 2 nuklearmedicinsk teknik til fremstilling af snitbilleder (tomografi), som anvendes til afbildning af organers stofoptagelse og stofomsætning. PET-scanning adskiller sig derved fundamentalt fra anden medicinsk scanning (CT-scanning og MR-scanning), som fortrinsvis fremstiller billeder af kroppens opbygning. 13

14 blive mere naturligt at støtte længere nede på truncus i takt med at, barnet bliver stærkere og får mere kontrol. Det er nu specielt nakke, skuldre og øvre del af ryg som er stærk nok til at sidde. Barnet bruger krop og ekstremiteter til at holde balancen og kan sidde kortvarigt. Med den siddende stilling får barnet større bevægefrihed for hovedet og deraf større udsyn, oplevelser og kontakt med andre. Derefter udvikles et samarbejde mellem ben, underkrop og overkrop. Dette betyder at barnet kan benytte flere forskellige siddestillinger bl.a. ringstilling og langsiddende stilling. Det er vigtigt at den voksne afpasser støtten efter udviklingen, så barnet har frihed til, at benytte og udvikle samarbejdet mellem krop og ben. Efter 6 måneders alderen vil barnet, efter at være blevet placeret, kunne sidde alene uden støtte. I starten er det kortvarigt og efter lidt tid kan barnet sidde længere af gangen. Barnet bruger her den ene eller begge arme til støtte. I den siddende stilling øges styrken i for- og bagside og i benene, så barnet får en god holdning, større bevægelighed, bedre balance og dermed bedre mulighed for at kunne lege med og udforske genstande omkring sig. Her vil barnet efterhånden kunne vægtoverføre frem og tilbage og fra side til side. Barnet kan endnu ikke rejse sig fra liggende stilling eller på nogen måde placere sig selv. Ved 9 måneders alderen kan barnet selvstændigt indtage den siddende stilling. Her virker det reaktive samarbejde mellem truncus- og ekstremitetsmuskulatur, ved vægtoverføring og stillingsskift, i sig selv styrkende og udviklende. Gradvist vil barnet forfine bevægeskiftene, forudsat at det har gode muligheder og ikke vænnes til aflåste og ubevægelige stillinger, som fx på en stol. Koordinationen af kroppens muskler, specielt lumbalt og i UE, har stor betydning for basis af udviklingen af de forskellige siddebevægelser. Et barn, som sidder med passiv krop og hængende holdning, rækker ikke ud efter legetøjet på samme måde som børn, hvor samarbejdet mellem ben og krop fungerer (20,21). Et barn med CP, vil afhængig af grad, ikke følge den ovenfor skitserede normale udvikling, og i mange tilfælde befinde sig på et udviklingstrin langt lavere end jævnaldrende uden CP. 4.2 Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth I dette afsnit vil vi beskrive CP, primært med fokus på den mest almindelige form som er spastisk CP. Der forekommer store afvigelser blandt folk med CP og det er derfor svært at beskrive CP som en homogen gruppe. CP er en neurologisk sygdom. Viden om CP blev introduceret af Sigmund Freud tilbage i Han satte fokus på det motoriske område, indlæringsvanskeligheder, mental retardering, epileptiske anfald og synsnedsættelse i relation til CP (22,23,24). I 2004 udkom følgende 14

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1

NY CP. Cerebral Parese med nye øjne 2. Peder Esben. ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 NY CP Peder Esben Cerebral Parese med nye øjne 2 ny definition ny karakteristik ny indsatsstrategi - et paradigmeskift NY CP 1 INDHOLD Forord Resumé CP:Centrets virksomhed og resultater Fra den store verden

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Når følelserne stjæler tankerne

Når følelserne stjæler tankerne Når følelserne stjæler tankerne En kvalitativ undersøgelse af, hvordan voksne borgere med socialfobi oplever kognitive vanskeligheder kan påvirke deres arbejdsevne. Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Masterprojekt. Hverdagslivets kommunikation

Masterprojekt. Hverdagslivets kommunikation Masteruddannelsen i Rehabilitering Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet, August 2007 Masterprojekt Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere