Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering"

Transkript

1 Segmental Assessment of Trunk Control En oversættelse fra engelsk til dansk, samt protokol for validering Bacheloropgave afleveres Professionshøjskolen University College Nordsjælland Udarbejdet af: Marie Gry Richardy Elisabeth Lothe Eltvik Lina Kristine Sollie Anslag: Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urette og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for de studerendes egne synspunkter. Vejleder: Intern: Wanda Elisabeth Breum. Ekstern: Thomas Heilskov Denne rapport eller dele heraf må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse, jf. Lov om ophavsret, LBK nr. 618 af 27/06/2001

2 Resume Segmental Assessment of Trunk Control, en oversættelse fra Engelsk til Dansk, samt protokol for validering. Af: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie og Elisabeth Lothe Eltvik Vejledere: Wanda Elisabeth Breum, Lektor Fysioterapeut, Bach. og M.sc. i Idræt Ekstern vejleder: Thomas Heilskov, cand.scient.san., Ph.d.stud. Ekstern konsulent: Derek John Curtis, PT MSc Ph.d.stud. fysioterapeut Professionshøjskolen UCC Nordsjælland, Januar Kontaktperson: Marie Richardy Baggrund: Cerebral parese (CP) er den almindeligste årsag til neurologiske funktionsnedsættelser. En af følgevirkningerne ved diagnosen, er bl.a. nedsat truncus kontrol. Der opfordres i stigende grad til individuel, målrettet og forebyggende behandling indenfor det neurologiske område, derfor er der tiltagende behov for måleredskaber til at afdække behov og udvikling. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentierer mellem tab af kontrol på flere niveauer, og har påvist god validitet og reliabilitet i den engelske version. SATCo er i flere år blevet brugt af danske fysioterapeuter, men er endnu ikke oversat til dansk. Formål: Formålet er at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. Metode: SATCo er oversat fra engelsk til dansk med udgangspunkt i WHO`s forward backward translation metode, efterfølgende er der udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig anvendelse. Resultater: Originaludgave af SATCo er blevet oversat til dansk, tilbageoversat og godkendelse af ophavskvinden P. Butler afventes. Vi har udarbejdet en valideringsprotokol til fremtidig måling af overflade- og indholdsvaliditet. Konklusion og perspektivering: Der findes flere oversættelsesmetoder, forward backward translation og panelmetoden er de mest anerkendte. Panelmetoden indeholder validering, forward backward translation er uden, og derfor en mindre tidskrævende proces. Pga. begrænset tid valgte vi ikke at validere, men udarbejde en valideringsprotokol ift. overflade- og indholdsvaliditet. Efter udførsel af valideringsprotokollen, anbefales flere studier der måler på inter- og intravaliditeten. Nøgleord: Oversættelse, truncus kontrol, neuromotorisk funktionsnedsættelse, normal motorisk udvikling. 2

3 Abstract Segmental Assessment of Trunk Control, a translation from English to Danish and Protocol for validation. By: Marie Richardy, Lina Kristine Sollie and Elisabeth Lothe Eltvik Supervisors: Wanda Elisabeth Breum, Associate Professor of Physiotherapy, Bach. and M.Sc. in Sport External supervisor: Thomas Heilskov, MHSc., PhD student External consultant: Derek John Curtis, PT MSc PhD stud. research physiotherapist University College Capital, UCC Nordsjælland, January Contact: Marie Richardy Background: Cerebral palsy (CP) is the most common cause of neurological disability. One of the implications of the diagnosis, is reduced trunk control. It calls increasingly for individual, targeted and preventative treatment in the neurological field, therefore there is an increasing need for measurement tools to identify needs and development. Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) differentiate between loss of control at multiple levels, and has been shown to have excellent validity and reliability in the English version. SATCo has been used for several years by Danish physiotherapists, but has not been translated into Danish. Purpose: The purpose is to develop a Danish version of the test manual "Segmental Assessment of Trunk Control" (SATCO), to get the test implemented in Danish physiotherapy and increase basis for standardised tests and targeted treatment in the area. Methodology: SATCo is translated from English to Danish, based on the WHO `s "forward backward translation "method. Subsequently a validation protocol for future use has been prepared. Results: The original version of SATCo has been translated into Danish, back translated and approval of the originator P. Butler is awaited. We have prepared a validation protocol for future measurement of face and content validity. Conclusion and Discussion: There are several translation methods, the "forward backward translation" and the "panel" method are the most acknowledged. The "Panel" method contains validation, but the "forward-backward translation" is without validation, and therefore less time consuming. Due to limited time we chose not to validate. Instead we chose to construct a validation protocol in relation to face and content validity. After the validation protocol is performed, it is recommended that several studies measuring inter- and intra validity is conducted. Keywords: Translation, trunk control, neuromotor impairment, normal motor development. 3

4 Forord: I forbindelse med udarbejdelse af dette projekt vil vi gerne sige tak til alle dem som har været behjælpelige, og taget sig tid til at medvirke i oversættelsen af SATCo. Specielt vil vi gerne takke vores primære vejleder Wanda Elisabeth Breum, for god vejledning og en rolig tilgang til tingene, når vi selv var forvirrede og stressede. Vi vil gerne takke oversætterne Tina Goldberg og Anne-Marie Wium for et effektivt arbejde, og Derek John Curtis for godt samarbejde og stort engagement i vores projekt. Derudover vil vi også gerne takke vores eksterne vejleder Thomas Heilskov for fleksibilitet og hurtige svar når vi havde spørgsmål. Selvom vi ikke direkte har været i kontakt med Penelope Butler, vil vi gerne takke hende for konstruktive og effektive tilbagemeldinger, og positiv indstilling til vores arbejde med SATCo. I denne opgave har vi arbejdet sammen om alle afsnit. Hvor der er angivet navn på et afsnit, er det fordi denne person har haft det overordnede ansvar for afsnittet. 4

5 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Baggrund Præsentation af SATCo: Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Forforståelse og formål Forskningsspørgsmål: Definitioner/nøglebegreber: Teori Normal motorisk udvikling: Lina Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth Postural kontrol: Elisabeth og Lina Reliabilitet og validitet: Marie Formål med målemetoder: Marie Målemetoders begrænsninger: Marie Målemetoder og børn: Marie Oversættelsesteori: Elisabeth Metode Litteratursøgning: Lina Etiske overvejelser: Resultater Diskussion SATCo: Metodediskussion: Metode og kildekritik: Oversættelses proces: Afvigelser i metoden: Fejlkilder: Resultatdiskussion: Validering: Skalatyper: Konklusion Perspektivering Pædagogiske overvejelser: Implementering: Målgruppe og fremtidsudsigter: Referanceliste Litteraturliste Bilagsoversigt

6 1.0 Indledning Motivationen til denne opgave udspringer af en interesse for det motoriske område. Denne interesse er opstået på studiet i teori og praksis, samt gennem studiejob, hvor vi blandt andet har arbejdet med motorisk udvikling hos børn med cerebral parese (CP). Gennem studiejob og praktik kom vi i berøring med en gangmaskine til børn med CP, som så ud til at kunne stimulere den motoriske udvikling hos disse børn. Vores udgangspunkt for opgaven var at beskæftige os med denne maskine, men undervejs blev vi nødt til at skifte fokus. Vi blev inspireret til i stedet at arbejde med oversættelse af en engelsk test Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt udarbejde en valideringsprotokol til validering af overflade og indholds validitet. Vi finder det motiverende at det er meget aktuelt for os som kommende fysioterapeuter, at beskæftige os med måleredskaber. Standardiserede måleredskaber er med til at sikre høj kvalitet i træningen. For at ensrette undersøgelse og behandling, er det vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, da det skaber mulighed for misforståelser og variation, når de forskellige danske fysioterapeuter har forskellig forudsætning for at forstå og tolke det engelske sprog og dermed testen. Det vil efter oversættelse og validering være relevant at vurdere inter- og intrareliabilitet. Dette vælger vi, pga. opgavens omfang, ikke at gå ind i. 2.0 Baggrund Vi vil her starte med at introducere SATCo, samt forklare hvorfor den er af fysioterapeutisk interesse, med fokus på målgruppe, motorisk udvikling og måleredskaber. Det lille barn begynder allerede fra fødslen at udvikle motoriske færdigheder. Under de rette omstændigheder vil barnet spontant træne de grundmotoriske elementer (1) og følge en udvikling som mere eller mindre er ens for de fleste raske børn. Evnen til at kontrollere siddende balance udvikles gradvist hos børn med normal udvikling. Dette startende med hovedkontrol, efterfulgt af tiltagende kontrol af truncus. Hos børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse er udviklingen af siddende balance forsinket. Afhængig af graden af funktionsnedsættelse, vil barnet fortsætte med at have begrænset siddende balance gennem opvæksten. Nogle opnår aldrig en selvstændig kontrol af hoved og truncus (2,3). Der kan være flere årsager til at et barn ikke følger det vi kalder den normale motoriske udvikling, bl.a. cerebral parese, down syndrom og epilepsi (4). Den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn er CP (5). Vi har derfor i denne opgave valgt at fokusere på brugen af SATCo til børn med CP, og hvordan man kan monitorere den motoriske udvikling med denne. For at kunne bedømme udviklingstrin hos et barn med neuromotorisk 6

7 funktionsnedsættelse, er det nødvendigt at forholde sig til den normale udvikling, som derfor også vil blive præsenteret i denne opgave. 2.1 Præsentation af SATCo: SATCo er udviklet i England af Penelope Butler stifter af The Movement Centre og medskaber af Targeted Training, sammen med Richard Major, administrator for The Movement Foundation. SATCo er et måleredskab som anvendes i vurderingen af grovmotorisk kapacitet, og monitorerer kontrol af truncus i den siddende stilling hos børn. Testen retter sig mod børn med en neurologisk sygdom, oftest CP. SATCo inddeler columna i syv segmenter og måler specifikt kontrol af hvert segment. SATCo har i forhold til andre måleredskaber med samme fokus, de fordele at den tester alle tre aspekter af truncus kontrol, nemlig statisk kontrol(steady state) aktiv kontrol (anticipatory) og reaktiv kontrol (at kunne bevare eller genvinde kontrol efter et skub) samt at den kan undersøge truncus kontrol hos børn som endnu ikke mestrer selvstændig siddestilling. Hvor andre tests betragter truncus som en enkelt enhed, leverer SATCo specifik information segment for segment, som kan vejlede i den fysioterapeutiske intervention. Ved hjælp af SATCo kan det afklares over hvilke segmenter kontrollen er nedsat, og dermed i behandlingen benyttes en specifik level-by-level tilgang til udviklingen af truncus kontrol.ved brug af SATCo er vurdering af kontrol subjektiv. Fysioterapeuten vurderer fysisk med sine hænder samt visuelt. Kontrol af truncus måles på en binomial skala, dvs. nominal skala (6) i forhold til 7 forskellige segmenter som inddeles i: Hovedkontrol, øvre thoracal kontrol, midt thoracal kontrol, nedre thoracal kontrol, øvre lumbal kontrol, nedre lumbal kontrol og fuld truncus kontrol (bilag 1). Anvendelse af SATCo kræver kun en bænk med selesystem, en tester som normalt er en fysioterapeut, og én eller to assistenter som fx kan være barnets familie. Barnets yndlingslegetøj er også nyttigt og udstyr til valgfri videooptagelse, anbefales så testen kan revideres, hvis der efterfølgende opstår tvetydighed i scoring. Testen har været brugt af fysioterapeuter de sidste 16 år i England og er valideret til at vurdere kontrol af truncus hos børn med normal udvikling og børn med neuromotorisk funktionsnedsættelse (7). Følgende information er indhentet fra Refinement, Reliability, and Validity of the Segmental Assessment of Trunk Control : Undersøgelse af concurrent validity (sideløbende validitet) af den engelske udgave af testen viser høj korrelation mellem alle tre aspekter af kontrol, AIMS 7

8 (Alberta Infant Motor Scale) og GMFM dimension B. Høj korrelation med GMFCS og mobilitetsdimensionen af PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) viser at SATCo afspejler graden af funktionsnedsættelse og motorisk funktion (bilag 2). 2.2 Vores fysioterapeutiske interesse i testen: Som nævnt tager vi i denne opgave udgangspunkt i CP som målgruppe for testen, da det er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn. I Danmark er der ca med diagnosen CP, hvoraf er børn og unge under 18 år. CP er en non-progressiv hjerneskade opstået som følge af en læsion eller defekt i den umodne hjerne (5). Sygdommen rammer i forskellig grad fra individ til individ, men diagnosen vil altid medføre neurologiske symptomer og motorisk funktionsnedsættelse af større eller mindre grad. Disse kommer typisk til udtryk som påvirkning af barnets muskulære og bevægelsesmæssige funktioner (8). Ud over de karakteristiske sygdomstræk vil børn med CP have risiko for at udvikle alvorlige og komplekse sekundære følger. Sygdommen vil derfor være behandlingskrævende og set i et samfundsøkonomisk perspektiv, koster en person med CP, i gennemsnit, de offentlige kasser kroner årligt. Dette giver, med en prævalens på 9220 tilfælde, en årlig udgift for de offentlige kasser på 3,1 milliarder kroner(tal fra 2006) (9). Samfundsøkonomisk koster CP gennemsnitligt betragteligt mere i forhold til raske individer. Det vil derfor være givende for både individ og samfund, om man vha. en tidlig forebyggende indsats forsøger at udvikle et så godt funktionsniveau og så høj grad af selvhjulpenhed som muligt og søger at undgå sekundære lidelser. Kroniske lidelser kræver livslange interventioner. Forebyggende strategier leder til bedre helbred og større uafhængighed for børn og voksne med CP (10,11). SATCo måler på funktionsniveau i forhold til ICF 1, og en klassificering af nedsat truncus kontrol, defineret vha. SATCo, vil sandsynligvis kunne påvirke begrænsninger på aktivitets- og deltagelsesniveau (7). Det er vigtig at oversætte testen fordi det som nævnt er standardiserede måleredskaber, som er med til at sikre høj kvalitet og ensrettethed i den fysioterapeutiske behandling. Det er vigtigt at måleredskabet foreligger på dansk, for at undgå variation og misforståelser, og dermed i højere grad give mulighed for at sikre validitet og reliabilitet. Inden for fysioterapien er der i stigende grad fokus på at behandlingen og rehabiliteringen af neuromotoriske funktionsnedsættelser skal målrettes individet. Dette ses bl.a. i handicappolitiske handlingsplan fra oktober 2013, hvor der også er øget fokus på udvikling for den enkelte. 1 internatioal klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand 8

9 Alle skal have en effektfuld og målrettet indsats, der matcher den enkeltes individuelle behov, og som medvirker til progression og positiv udvikling. Dette skal blandt andet ske via et større fokus på en rehabiliterende tilgang (12, side 44). Ovenstående er skrevet med udgangspunkt i voksne, men som vi senere vil komme ind på, er det vigtigt med tidlig fysioterapeutisk indsats for at mindske sekundære problematikker (10). Behandling af børn og voksne med CP lader sig ikke opdele, da man ikke kan give den optimale behandling beskrevet i lovgivningen til voksne, uden også at sætte ind i barndommen. SATCo bruges i stigende grad af danske fysioterapeuter, og er en del af Nationale kliniske retningslinjer for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese som er sendt til høring oktober 2013 (8). Det er derfor et oplagt tiltag i forhold til kvalitetssikring i fysioterapien, at få oversat testen til dansk. I retningslinjerne står der at: I den løbende monitorering af barnets aktivitet og deltagelse foreslås anvendelse af den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol fra opfølgningsprogram for cerebral parese (CPOP), hvori der indgår redskaber til klassificering af funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og grovmotorisk kapacitet. Desuden bør fagpersonen overveje, om det er hensigtsmæssigt at anvende et eller flere redskaber til vurdering af grovmotorisk kapacitet, håndmotorisk kapacitet, funktionelle færdigheder, aktivitetsudførelse og visuelle perception, som beskrevet i skema 4.2 (8, side 14) og at det anbefales, til monitorering af aktivitet og deltagelse, at overveje at benytte SATCo, i vurderingen af grovmotorisk kapacitet for grupperne 0-5 år, 6-12 år og år (8, side 15). De sundhedsfaglige indsatser til børn med CP har til formål at fremme livskvaliteten for barnet og familien, optimere de motoriske funktioner og forebygge sekundære følger. Fysioterapeuter varetager en vigtig rolle i de sundhedsfaglige indsatser, blandt andet i forhold til at optimere barnets motoriske funktioner. Der er enighed om at anvendelse af måleredskaber er nødvendige for at følge den enkelte patients udvikling og dokumentere den fysioterapeutiske behandlingseffekt (11,13). Emnerne berørt i baggrunden vil blive beskrevet yderligere under teori. 9

10 3.0 Forforståelse og formål Vores første indtryk af SATCo er at det er en test som er relevant at oversætte til dansk. Den bruges allerede af danske fysioterapeuter i den originale engelske udgave. En dansk udgave vil sandsynligvis minimere sproglige misforståelser og sikre mindre variation i testresultater fra tester til tester. En oversættelse vil forhåbentligt gøre SATCo lettere tilgængelig for danske fysioterapeuter. Efterfølgende er det oplagt at kvalitetssikre den danske udgave af målemetoden, ved at udføre validitets- og reliabilitetstest. Formålet med denne opgave er derfor at udarbejde en dansk udgave af testmanualen Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo), samt protokol til validering, for at få testen implementeret i dansk fysioterapi og øge grundlaget for ensrettet test og målrettet behandling på området. 3.1 Forskningsspørgsmål: Hvordan kan en oversættelse af segmental assessment of trunk control (SATCo) fra engelsk til dansk udføres, og hvordan kan man opbygge en valideringsprotokol? 3.2 Definitioner/nøglebegreber: Oversættelse: En proces hvor et ord/en tekst ændres fra et sprog til et andet. Truncus kontrol: Evnen til at opretholde postural kontrol af truncus, inklusiv ved vægtoverføring og ved fremadføring af ekstremiteter for fx at gribe. Postural kontrol: evnen til at styre og kontrollere, kroppens stilling, i forhold til omgivelserne. Beslægtet med begrebet balance, og tæt knyttet til truncus kontrol. Neuromotorisk funktionsnedsættelse: Afvigelse fra den normale motoriske udvikling, som følge af en skade på central nervesystemet. Normal motorisk udvikling: Den sekventielle kontinuerlige aldersrelaterede proces hvor et individ avancerer fra enkle bevægelser til komplicerede motoriske færdigheder. Denne proces er ikke bare relateret til den fysiske vækstperiode, men en proces som fortsætter gennem hele menneskets liv (14). 4.0 Teori I dette afsnit vil vi komme ind på barnets udvikling, CP og teori ift. oversættelse og måleredskaber. Vi har valgt at give en detaljeret beskrivelse af den normale motoriske udvikling med fokus på den siddende stilling ift. truncus stabilitet, diagnosen og motorisk udvikling ved CP, postural kontrol og truncus stabilitet. Derudover berøres reliabilitet og 10

11 validitet, formål med målemetoder, samt målemetoder og børn, da disse områder er fokusområder for dette projekt, og fremmer forståelsen af testen og oversættelsesproceduren. 4.1 Normal motorisk udvikling: Lina Barnets motoriske udvikling er et bredt felt, hvorfor vi fokuserer på den siddende stilling ift. truncus stabilitet. Som regel bruges motorisk udvikling om bevægelser som erhverves i løbet af barnets første leveår, mens man taler om motorisk læring, når man skal forklare ændringer, som foregår senere (van Rossum 1987). Motoriske færdigheder omfatter alle de færdigheder, hvor man benytter muskelaktivitet for at løse en opgave. Hvis vi tænker efter, vil vi finde, at dette gælder det meste af vores adfærd (15, s. 41). Udviklingen af motorisk kontrol hos børn, vil normalt følge nogle gennemgående udviklingstrin. Man har i mange år troet at dette lå helt fast, men de senere år har det vist sig ikke at være tilfældet. Dog kan man grundlæggende sige at motorisk kontrol udvikles: Cephalo-kaudalt, først opnås hovedkontrol, senere arme, krop og ben. Proksimo-distalt, først styres en bevægelse i OE fra skulderen og senere hånd/fingre. Det samme gælder UE (16, s.188). I begyndelsen er ekstremiteterne både i UE og OE let proneret. Denne stilling udvikles tiltagende til supination i løbet af de første år. Dette påvirker både holdning, stand- og gangfunktion. Vi kan dele bevægelserne i barnets udvikling i to dele; Grovmotorik ( fx. kravle, stå, gå og løbe) og finmotorik (fx. række efter genstande og brug af pincetgreb). Den første grovmotoriske færdighed barnet behersker, er kontrol af hovedet. Efter 4-6 uger kan de fleste børn løfte hagen i fremliggende position. Fra 8-10 uger løftes brystet og barnet kan nu kombinere hals- og nakkemusklerne så hovedet kan holdes oprejst. Omkring 3 måneder kan barnet sidde med støtte, dog så ustabilt at dette bør undgås. Ved 7 måneder kan de fleste børn sidde selvstændigt efter at være blevet positioneret. I tabel 1 ses en oversigt over nogle af de færdigheder som barnet når på de forskellige motoriske udviklingstrin. Som det fremgår af variationen, kan der være stor forskel på hvornår det enkelte barn når disse færdigheder ( 15,17,18,19). 11

12 Tabel 1 Færdigheder Gennemsnit Variation Løfter bryst og hoved maveliggende 8 uger 3-20 uger Drejer sig fra side til ryg 8 uger 3-20 uger Sidder med støtte 3 måneder 2-6 måneder Sidder selv 7 måneder 5-9 måneder Kravler 7 måneder 5-11 måneder Rejser sig op 9 måneder 6-12 måneder Står selv 11 måneder 9-16 måneder Går med støtte 9 ½ måneder 7-12 måneder Går selv 12 måneder 9-17 måneder (15,17) Det at kunne række efter og gribe fat om genstande er en grundlæggende færdighed, som giver barnet muligheden til at udforske omgivelserne. Det at kunne gribe efter ting og udforske, som børn gør på dette stadie har også stor betydning for den intellektuelle udvikling (17). Ovenstående skematisering af normal motorisk udvikling, udspringer af det tyvende århundredes dominerende teori, kaldet modningsteori. Ifølge den var motoriske færdigheder medfødte og udviklingen blev forklaret som modning af nervesystemet. Et andet navn for denne teoretiske retning er prædetemernistisk epigenese, som vil sige at hvert stadium i udviklingen bygger på og er afhængigt af de foregående stadier. Dvs. den motoriske udvikling følger en bestemt rækkefølge og optræder på et bestemt tidspunkt, og dette bruges også til at identificere afvigelser. Motorikken blev altså regnet for at være meget lidt påvirkelig, eftersom den ansås for at være forhåndsbestemt. Udviklingen af motoriske færdigheder har tidligere haft en relativt lille plads i litteraturen om børns udvikling, i modsætning til kognitiv og social udvikling. Den nye teori probabilistisk epigenese har som udgangspunkt at adfærd ikke er forhåndsbestemt og lagret i generne, men at adfærd påvirkes af en række faktorer, nogle genetiske og nogle findes i miljøet. Tidligere troede man at børn skulle lære at kravle 12

13 før de kunne gå, for ikke at få problemer med den senere motoriske udvikling. Studier af børn som ikke har kravlet, viser at dette ikke er tilfældet (Eijsermans m.fl. 2000), og at der i øvrigt ses en større variation i børns udvikling end før antaget. Mange argumenterer i dag for at motorisk udvikling hænger tæt sammen med barnets øvrige udvikling. Hvor motorik tidligere er blevet behandlet som adskilt fra perception og kognition, og har begrænset sig til en beskrivelse af motoriske milepæle, viser nu en række studier, hvordan bevægelser er centrale for udviklingen af bl.a. kognitive, perceptuelle og sociale færdigheder. Sheets-Johnstone (1999) argumenterer for, at det er gennem bevægelser, vi lærer verden omkring os at kende. Vi lærer om hastighed, tyngde, kraftfuldhed og slaphed gennem bevægelse, og ved at udforske forskellige objekter- om forskellige perspektiver (17). Smetack og Mechsner (2004) mener endda at den proprioceptive sans, som registrerer kroppens stilling og bevægelse, er grundlaget for vores forståelse af fysikkens love. I modsætning til fx kognitive færdigheder, må man ved motoriske færdigheder forholde sig til ydre kræfter, som fx tyngdekraften, og mange motoriske færdigheder indeholde et betydeligt kognitivt element. Kompleksiteten demonstreres i studier hvor man har foretaget PET-scanninger 2 af hjernen under forskellige aktiviteter, hvor det ses at ingen andre færdigheder udløser aktivitet i så store dele af hjernen, som netop de motoriske færdigheder (15). Da SATCo vurdere siddende truncus kontrol, beskrives her hvornår det normalt udviklede barn kan sidde og hvad der menes med det. Nogen siger det er fra den tid barnet kan sidde uden støtte efter at være blevet placeret, mens andre mener det er fra når barnet selv placerer sig og kan sidde selvstændigt. Vi vil derfor beskrive de forskellige trin barnet gennemgår helt fra når det bæres rundt, til barnet kan komme fra kravlende til siddende stilling selvstændigt. I starten bliver barnet placeret og støttet af den voksne. I neonatalperioden bliver barnet båret meget i siddelignende stillinger. Det kan bl.a. være bøvse stilling, hvor barnet kan holde hovedet frit selv, men resten af kroppen bliver støttet. Hvis et nyfødt barn placeres i siddestilling, klapper det sammen fremover og det vil være naturligt at yde manuel støtte på truncus. I løbet af de næste 2-3 måneder bliver kropsholdningen stærkere og der er derfor mindre behov for støtte af de voksnes hænder. Barnet kan nu sidde på skødet og det vil derfor 2 nuklearmedicinsk teknik til fremstilling af snitbilleder (tomografi), som anvendes til afbildning af organers stofoptagelse og stofomsætning. PET-scanning adskiller sig derved fundamentalt fra anden medicinsk scanning (CT-scanning og MR-scanning), som fortrinsvis fremstiller billeder af kroppens opbygning. 13

14 blive mere naturligt at støtte længere nede på truncus i takt med at, barnet bliver stærkere og får mere kontrol. Det er nu specielt nakke, skuldre og øvre del af ryg som er stærk nok til at sidde. Barnet bruger krop og ekstremiteter til at holde balancen og kan sidde kortvarigt. Med den siddende stilling får barnet større bevægefrihed for hovedet og deraf større udsyn, oplevelser og kontakt med andre. Derefter udvikles et samarbejde mellem ben, underkrop og overkrop. Dette betyder at barnet kan benytte flere forskellige siddestillinger bl.a. ringstilling og langsiddende stilling. Det er vigtigt at den voksne afpasser støtten efter udviklingen, så barnet har frihed til, at benytte og udvikle samarbejdet mellem krop og ben. Efter 6 måneders alderen vil barnet, efter at være blevet placeret, kunne sidde alene uden støtte. I starten er det kortvarigt og efter lidt tid kan barnet sidde længere af gangen. Barnet bruger her den ene eller begge arme til støtte. I den siddende stilling øges styrken i for- og bagside og i benene, så barnet får en god holdning, større bevægelighed, bedre balance og dermed bedre mulighed for at kunne lege med og udforske genstande omkring sig. Her vil barnet efterhånden kunne vægtoverføre frem og tilbage og fra side til side. Barnet kan endnu ikke rejse sig fra liggende stilling eller på nogen måde placere sig selv. Ved 9 måneders alderen kan barnet selvstændigt indtage den siddende stilling. Her virker det reaktive samarbejde mellem truncus- og ekstremitetsmuskulatur, ved vægtoverføring og stillingsskift, i sig selv styrkende og udviklende. Gradvist vil barnet forfine bevægeskiftene, forudsat at det har gode muligheder og ikke vænnes til aflåste og ubevægelige stillinger, som fx på en stol. Koordinationen af kroppens muskler, specielt lumbalt og i UE, har stor betydning for basis af udviklingen af de forskellige siddebevægelser. Et barn, som sidder med passiv krop og hængende holdning, rækker ikke ud efter legetøjet på samme måde som børn, hvor samarbejdet mellem ben og krop fungerer (20,21). Et barn med CP, vil afhængig af grad, ikke følge den ovenfor skitserede normale udvikling, og i mange tilfælde befinde sig på et udviklingstrin langt lavere end jævnaldrende uden CP. 4.2 Diagnosen CP og den motoriske udvikling ved CP: Elisabeth I dette afsnit vil vi beskrive CP, primært med fokus på den mest almindelige form som er spastisk CP. Der forekommer store afvigelser blandt folk med CP og det er derfor svært at beskrive CP som en homogen gruppe. CP er en neurologisk sygdom. Viden om CP blev introduceret af Sigmund Freud tilbage i Han satte fokus på det motoriske område, indlæringsvanskeligheder, mental retardering, epileptiske anfald og synsnedsættelse i relation til CP (22,23,24). I 2004 udkom følgende 14

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S 2 0 1 6 OPLÆG Lidt om postural control v. Derek Trunk Control Mesaurement

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder Historisk Cerebral Parese William Little 1860 (Little s Diease) Iltmangel under fødslen motoriske vanskeligheder Sigmund Freud 1897 Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering CPOP netværksmøde europædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering Fredag d. 18. marts 2016 Charlotte Reinhardt Pedersen ordsjællands Hospital Hillerød Børne

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer Appendiks 1 Undersøgelse af Truncus Testpersonens navn: Ref #: Testerens navn: Dato: Niveau for manuel støtte Bækken-/lår- Sele benyttes undtagen som angivet Funktionsniveau Arme og hænder løftet undtagen

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015

Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Dialogmøde om velfærdsteknologi 26. Marts 2015 Mitii koncept til individuel og superviseret hjemmetræning Mitii er næste generations sundhedsteknologi - funderet på forskning fra Helene Elsass Center

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome :

Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : HVAD ER PRO(M)? Oftest anvendes en bred definition fra FDA på begrebet Patient Reported Outcome : Any report of the status of a patient s health condition that comes directly from the patient, without

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet

Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet Motorisk og postural kontrol Teoretiske antagelser bag den dynamisk systemiske forståelse af udvikling af bevægelser og aktivitet Litteratur Shumway-Cook, A.& Woollacott,(2007): Normal Postural Control,

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER ICF-CY INDLÆG MARSELISBORGCENTERET 02-09-2010: IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologi H. C. Andersen

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn.

Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. Reproducerbarheden og normale værdier for en ny dynamisk tredimensionel undersøgelsesmodel til vurdering af columnas kinematik under gang hos børn. af Lisbeth Hansen, Malene Luun og Ragnhild Løberg Projektet

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Program Ridefysioterapi

Program Ridefysioterapi Program Ridefysioterapi Modul 1: 19. - 21. maj 2017 Modul 2: 15. 17. september 2017 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding og Skærgården, Center for Ridefysioterapi og Handicapridning, Skærsøvej

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

ICF International Klassifikation af Funktionsevne

ICF International Klassifikation af Funktionsevne Oversættelsen: Engelsk Functioning Disability Health Dansk Funktionsevne Funktionsevnenedsættelse Helbredstilstand Lene Lange 2007 1 Hvilket behov skal ICF dække? Standardiserede konklusioner om funktionsevne

Læs mere

Fagligt inspirationsmateriale

Fagligt inspirationsmateriale som følge af CP Anvendelse af test og måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med CP Helle Mätzke Rasmussen Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Helle Poulsen Ergoterapifagligt

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER?

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? LOUISE BØTTCHER, CAND. PSYCH, PHD UNI VERSI TET BØRN OG UNGE MED ANDERLEDES HJERNER - HVEM KAN

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen

- Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Aktiv livskvalitet - Livskvalitet gennem aktivitet og deltagelse i hverdagen Formål Formålet med dette projekt er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS - Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Modulet retter sig primært mod kliniske patientsituationer og -forløb i relation til udvalgte sygdomme

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Evaluering af komplekse teknologier

Evaluering af komplekse teknologier Evaluering af komplekse teknologier Finn Diderichsen Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet Dias 1 De tre videnstyper (Grøn m.fl. DSI 2012): Teoretisk viden om årsager til sygdom og sygdomskonsekvenser

Læs mere

Test af hjertepatienter. Thomas Maribo Fysioterapeut, Cand.scient.san., ph.d.-studerende Faglig Konsulent Danske Fysioterapeuter

Test af hjertepatienter. Thomas Maribo Fysioterapeut, Cand.scient.san., ph.d.-studerende Faglig Konsulent Danske Fysioterapeuter Test af hjertepatienter Thomas Maribo Fysioterapeut, Cand.scient.san., ph.d.-studerende Faglig Konsulent Danske Fysioterapeuter Plan Lidt om begreberne Hvad er det vi gerne vil undersøge? Hvad findes der

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap

Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Ansøgning om satspulje til kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap Bilag 1 Projektbeskrivelse Projektet titel: Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund Neuropædagogisk efterudddannelse,, Landsbyen Sølund Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som henviser til nerve og pædagogik, der henviser til opdragelseskunst. Neuropædagogik

Læs mere

Motorisk kompetence og glæde ved bevægelse

Motorisk kompetence og glæde ved bevægelse Motorisk kompetence og glæde ved bevægelse Videncenter konference for Sundhed, for lærere Kost og på Motion den pædagogiske assistentuddannelse 10. marts 2011 i København Lise Hostrup Sønnichsen Uddannet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Styrketræning til børn med cerebral parese

Styrketræning til børn med cerebral parese 02-09-2009 Styrketræning -til børn med cerebral parese Fysioterapeut, Master i Fitness og Træning Introduktion 02-09-2009 Definition Styrketræninger træning med vægte eller anden ydre modstand i belastningsområdet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning).

ABR betyder Avanceret Biomekanisk Rehabilitation (genoptræning). Hvad er ABR : ABR Belgien instruerer forældre og andre udøvere i ABR teknikken. Denne terapi er for hjerneskadede. Den er baseret på en pligtopfyldende langsigtet genoptræningsstrategi, hvor igennem den

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE

National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE 2013 UDKAST TIL HØRING National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 20.01.11 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere