Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsstaten. 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten. Professionelle i velfærdsstaten 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN 978-87-7675-815-8"

Transkript

1 de økonomiske konjunkturer i øvrigt så ud. I dag er der langt flere ansatte (også kaldet professionelle) og modtagere af velfærdsydelser, og udgifterne er langt større, end de var i starten af 1970 erne. Det har i sig selv skabt et nyt pres på velfærdsstaten, der ikke var der tidligere, for hvordan kan man finansiere en sådan ekspansion? Det økonomiske pres er blevet yderligere forøget af den voksende ældrebyrde, der betyder, at de ældre i samfundet udgør en stadig voksende andel af befolkningen, samt en stigende globalisering, der alt andet lige har øget den internationale konkurrence. Vi slutter af med at kigge på, hvordan den danske velfærdsstat er blevet ændret som følge af dette pres igennem de sidste par årtier. Ændringerne har ikke mindst berørt de mange professionelle grupper lærer, sygeplejersker osv. som til daglig arbejder med at producere velfærdsservicer til befolkningen. Velfærdsstaten For overhovedet at kunne diskutere den danske velfærdsstat, og hvordan den har udviklet sig, er vi nødt til at afklare, hvad vi forstår ved ordet velfærdsstat. Der findes i litteraturen en lang række definitioner, der alle har forskellige styrker og svagheder. I dette kapitel tager vi udgangspunkt i Asa Briggs klassiske definition fra 1961, der er citeret i boks 1.1. Boks 1 1 Hvad er en velfærdsstat? En velfærdsstat er en stat, hvor organiseret magt er anvendt (via den politiske proces og den offentlige administration) til at modificere markedskræfterne på i hvert fald tre måder. For det første ved at garantere individer og familier en minimumsindkomst uafhængigt af markedsværdien af deres arbejdskraft og ejendom. For det andet ved at reducere usikkerheden i forbindelse med en række sociale begivenheder såsom sygdom, alderdom og arbejdsløshed. For det tredje ved at befolkningen uden hensyn til social status bliver tilbudt adgang til en på forhånd afgrænset række af services. Kilde: Briggs, 1961 (egen oversættelse). 14 PRofeSSionelle i velfærdsstaten bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:14

2 Tabel 1 1 De tre idealtypiske velfærdsregimer Den liberale model Den konservative model Den socialdemokratiske model Dominerende samfundsgruppe arbejdsgiverne arbejdsgiverne og den katolske kirke arbejdstagerne Tildelingsgrundlag Statsborgerskab: alle har ret til social beskyttelse, der finansieres over skatterne forsikring: arbejdsmarkedsbaserede forsikringsordninger Statsborgerskab: alle har ret til social beskyttelse, der finansieres over skatterne Tildelingsprincip Ydelsen afhængig af behovsprøvning (kun for fattige) Ydelsen afhængig af tidligere indkomst (jo højere indkomst, jo højere ydelse) ens ydelse til alle Ideel grundenhed Offentlige udgifter individet familien individet Små Store Store Udgiftsstruktur Små overførsler, små serviceudgifter, få offentligt ansatte Store overførsler, små serviceudgifter, få offentligt ansatte Store overførsler, store serviceudgifter, mange offentligt ansatte Arbejds marked Ringe jobbeskyttelse, store lønforskelle, kvinder har høj erhvervsfrekvens omfattende jobbeskyttelse, relativt store lønforskelle, kvinder har lav erhvervsfrekvens Relativ omfattende jobbeskyttelse, små lønforskelle, kvinder har høj erhvervsfrekvens Kilde: esping andersen, I det konservative velfærdsregime har de dominerende samfundsgrupper historisk været arbejdsgiverne og den katolske kirke. Tilsammen har de udgjort en stærk konservativ kraft, der ikke ønskede megen lighed, hverken mellem klasserne eller mellem kønnene, men samtidig heller ikke decideret fattigdom. I det konservative velfærdsregime har man derfor baseret velfærdsstaten på arbejdsmarkedsrelaterede forsikringsordninger, hvilket vil sige, at den enkelte arbejdstager sammen med sin arbejdsgiver indbetaler til en række Professionelle velfærdsstaten i velfærdsstaten og de PRofeSSionelle 2010 Hans Reitzels Forlag ISBN

3 kratiet kom ret tæt på i 1935 med 46,4 procent af stemmerne, men ingen har været tættere på siden da). Desuden er regeringerne i Danmark ofte mindretalsregeringer, hvilket betyder, at de ikke bare normalt består af flere partier, der skal blive indbyrdes enige, men også at de er nødt til at samle støtte uden for regeringen. Når intet parti har absolut flertal, og der ofte sidder mindretalsregeringer, opstår der et behov for at skabe brede forlig, hvor mange forskellige partier og de samfundsgrupper, disse partier repræsenterer, alle bliver inddraget (Lijphart, 1999). Tabel 1 2 Den danske model Politisk system Arbejdsmarked Ydelses struktur Velfærdsproduktion flerpartisystem med mange mindretalsregeringer og derfor fokus på brede forlig og inddragelse af berørte interesser traditionelt ret stærkt socialdemokrati og omfattende støtte i befolkningen til velfærdsstaten omfattende og institutionaliserede forhandlinger mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne erhvervsstrukturen kendetegnet ved mange eksportvirksomheder Relativt begrænset jobbeskyttelse Høj erhvervsfrekvens blandt kvinderne Små lønforskelle Relativt generøse overførsler, ofte baseret på en kombination af statsborgerskabs og behovsprøvningsprincipperne omfattende udbud af velfærdsservicer baseret på universel adgang Begrænset brug af brugerbetaling en stigende anvendelse af forsikringsordninger, hvor ydelsen bliver afhængig af tidligere indbetalinger Kommunerne og regionerne er de væsentligste producenter af velfærdsservicer Staten udstikker retningslinjerne og de økonomiske rammer For det andet har der traditionelt været et stærkt socialdemokrati i Danmark. Ganske vist har det aldrig haft absolut flertal, men det har trods alt været ret tæt på, især sammenlignet med alle andre partier. Socialdemokratiets storhedstid kan groft sagt siges at være de godt 40 år mellem 1929, hvor Stauning blev statsminister for anden gang, og 1973, hvor jordskredsvalget øgede antallet af partier i Folketinget velfærdsstaten og de PRofeSSionelle 21 bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:14

4 Figur 1 1 Indeks over udviklingen i de offentlige udgifter til sundhed, undervisning og social beskyttelse, (1971 = 100) Sundhed Undervisning Social beskyttelse Kilde: danmarks Statistikbank (dataserien off23). indekset er baseret på udviklingen i faste priser med 2000 som basisår. Sundhed og undervisning har bevæget sig synkront. Indtil omkring 1980 steg udgifterne ret meget, om end mindre end udgifterne til social beskyttelse, hvorefter en mere rolig periode begyndte, som varede helt indtil starten af 1990 erne. Herefter er udgifterne igen begyndt at stige ganske massivt og er fortsat indtil 2006, hvor vores data slutter. Sundhedsudgifterne har endda taget et yderligere hop opad i den allersidste periode i forhold til både den sociale beskyttelse og undervisningen. Sammenlignet med den sociale beskyttelse er der nok også en tendens til, at udgifterne til sundhed og undervisning er vokset i perioder, hvor arbejdsløsheden har været relativt lav. Det giver god mening, for i disse perioder har stigningen i udgifterne til den sociale beskyttelse været lavere, hvilket har medført, at der har været bedre råd til sundhed og undervisning. Sundhed og undervisning udgør to af de største områder i velfærdsstaten, både med hensyn til udgifter og antal medarbejdere. Men der er selvfølgelig mange andre områder, fx børnepasning, ældrepleje og andre sociale initiativer. Figur 1.2 viser udviklingen i det samlede antal offentligt ansatte fra 1980 til Igen ser vi, at der er sket en meget stor stigning fra lige godt i 1980 til mere end i Stigningen er sket over hele perioden, men mønsteret er det samme som i figur 1.1 Fra starten af 1980 erne flader stigningen ud for så at stige meget igen fra midten af 1990 erne.

5 Figur 1 2 Udviklingen i det samlede antal offentligt ansatte, (tal i personer) Kilde: danmarks Statistikbank (dataserien BeSK1). Målt på denne måde er der næppe tvivl om, at den danske velfærdsstat koster meget mere, end den gjorde før i tiden. Man kan således sige, at velfærdsstatens egen succes har skabt en af de største trusler mod velfærdsstaten, nemlig problemet med at betale for hele herligheden. For med de stigende udgifter er fulgt stigende skatter, og Danmark har i dag et af de højeste skattetryk i verden. Men ikke bare velfærdsstatens egen størrelse er et problem. Også ændrede demografiske forhold kan skabe problemer i fremtiden. Et væsentligt problem i den sammenhæng er andelen af ældre i forhold til arbejdsstyrken, den såkaldte ældrebyrde, der er præsenteret i kortform i Tabel 1.3. Tabel 1 3 Demografisk udvikling, år år eller derover Ratio 3,7 2,4 1,9 Kilde: danmarks Statistik, 2005.

6 Figur 1 3 Befolkningens støtte til velfærdsstaten, Folkepension Sundhed Undervisning note: Procent, der mener, der bliver brugt for lidt, minus procent, der mener, der bliver brugt for meget på de tre velfærdsområder. Kilde: goul andersen, Dette kan forklares med Wagners lov, en teori udviklet af den tyske økonom Adolph Wagner. Den moderne udgave af Wagners lov siger, at jo rigere et land bliver, desto mere velfærd ønsker dets befolkning. Da danskerne løbende bliver rigere, stiger kravet til velfærden derfor tilsvarende. Så selvom udgifterne er steget gennem de sidste mange år, ønsker befolkningen stadig flere penge til velfærd. Derfor giver det mening, at udgifterne aldrig falder, ikke engang når arbejdsløsheden er i bund, og det måske ville være logisk at skære lidt ned. At det kan være vanskeligt at skære ned i velfærden, er dog ikke det samme, som at der aldrig sker forandringer. I næste afsnit skal vi se på nogle af de centrale forandringer af den danske velfærdsstat, der har fundet sted. Disse reformer har alle haft til formål at sikre velfærdsstaten mod det stigende udgiftspres og har samtidig medført en række ændringer med vidtrækkende betydning. Reformer af den danske velfærdsstat Siden 1980 erne har forskellige regeringer, både borgerlige og socialdemokratiske, i velfærdsstaten gennemført 2010 en lang Hans række Reitzels reformer, Forlag der ISBN har ændret Professionelle den danske velfærdsstat i forhold til den klassiske danske model. I dette afsnit ser vi nærmere på to overordnede reformbølger, som

7 opstod en mangel på arbejdskraft. Arbejdsgiverne måtte derfor tilbyde meget store lønstigninger til deres ansatte for at holde på dem, hvilket altså endte med at tage livet af højkonjunkturen og i sidste ende øgede den samlede arbejdsløshed. Boks 1 2 Hvad er forskellen på welfare og workfare? Man skelner ofte mellem welfare og workfare, selvom det er vigtigt at forstå, at forskellen ikke altid er specielt stor i virkelighedens verden. Med welfare tænker man typisk på en form for velfærdsydelse, hvor det primære formål er at sikre rimelige leveomkostninger for modtagerne, og hvor modtageren har ret til at få ydelsen. Med workfare menes der normalt en form for velfærdsydelse, hvis primære formål er at sikre arbejdsmarkedsintegration og dermed lavere offentlige udgifter og mindre pres på arbejdsmarkedet. Midlet er typisk en relativt lav ydelse og/eller kort ydelsesperiode samt en pligt til at blive aktiveret og tage imod relativt uattraktive job. Med den nye opfattelse af problematikken fulgte også en række ideer til, hvordan man bedst kunne løse op for den ufleksibilitet, der fandtes på det danske arbejdsmarked på det tidspunkt. For det første var det vigtigt, at arbejdsløse fremover løbende blev opkvalificeret, så de ville kunne påtage sig de nye job, der måtte opstå. For det andet var det også vigtigt, at man fik fjernet nogle af de største incitamentsproblemer i dagpengesystemet, hvor det nogle gange var for nemt at afvise at arbejde. På den baggrund igangsattes et omfattende reformarbejde i starten af 1990 erne, som fik vind i sejlene, da den socialdemokratisk ledede regering trådte til i Med socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen som statsminister kunne der skabes nogle brede aftaler på tværs af Folketinget om ret vidtgående forandringer af den danske arbejdsmarkedspolitik (se tabel 1.4). 30 PRofeSSionelle i velfærdsstaten

8 Tabel 1 4 Fra welfare til workfare : vigtigste arbejdsmarkedsrelaterede reformer i Danmark siden arbejdsmarkedsreform i dagpengeperiode maks. 7 år (4 + 3). Ret og pligt til aktivering 1 år ud af de sidste 3. ingen genoptjening af dagpengeret ved støttet beskæftigelse individuelle handlingsplaner for langvarigt ledige 1994 finanslovsaftalen for 1995 Ret og pligt til aktivering efter 4 år opstramning af rådighedsregler (skærpede sanktioner ved afslag; intensiveret rådighedskontrol; effektive karantæne) Sabbatorlov afvikles forældreorlov reduceres (afskaffet 2002) 1995 arbejdsmarkedsreform ii dagpengeperiode maks. 5 år (2+3) Ret og pligt til aktivering på fuld tid efter 2 år først ret til dagpenge efter 52 ugers beskæftigelse mod tidligere 26 uger Særlig ungeindsats. ledige under 25 år uden kompetencegivende uddannelse får ret og pligt til uddannelse i 18 måneder efter 26 ugers ledighed. uddannelsesydelse svarende til halv dagpengesats Pligt til at tage rimeligt arbejde efter 6 måneder 1999 arbejdsmarkedsreform iii dagpengeperiode maks. 4 år (1+3) Ret og pligt til aktivering efter 1 år Pligt til at tage rimeligt arbejde uden for eget fag efter 3 måneder efterlønnen gøres mindre attraktiv for de årige (lavere ydelser og ændrede modregningsregler) 2002 forliget flere i arbejde Harmonisering af visitation, formidling, aktivering, rådighed og sanktion for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere loft over kontanthjælp efter 6 måneder Pligt til at tage rimeligt arbejde fra første ledighedsdag 2006 velfærdsreformen efterlønsalderen hæves gradvist til 62 år fra og med 2025 vil efterlønsalderen stige sammen med levealderen efterlønsbidraget skal betales igennem 30 år i stedet for 25 år 2010 genopretningspakken dagpengeperioden maks. 2 år Kilde: larsen og goul andersen, 2004 og finansministeriet, 2006; I 1993 kom Arbejdsmarkedsreform I, der indførte et loft over dagpengeperioden på syv år samt ret og pligt til komme i aktivering i et år ud af de sidste tre år på dagpenge. Målt med dagens målestok er velfærdsstaten og de PRofeSSionelle 31 bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:14

9 Boks 1 3 Hvad er New Public Management? New Public Management er en samlebetegnelse for en lang række forskellige organisationsmåder og styringsmetoder, der oprindelig blev indført i den offentlige sektor med inspiration fra det private erhvervsliv. NPM er ofte kommet til udtryk som en øget brug af kontrakt- og markedsstyring. Kontraktstyringen består i, at offentlige organisationer forpligter sig til at levere visse nærmere fastlagte ydelser. Markedsstyringen består i, at offentlige organisationer forpligtes til at udfærdige virksomhedsregnskaber og lignende, og at de i visse tilfælde skal konkurrere med hinanden eller private virksomheder. Alle regeringer siden starten af 1980 erne har igangsat store NPMinspirerede moderniseringsprogrammer af den offentlige sektor (Christensen, 2003; Greve, 2006; Ejersbo og Greve, 2008). De største ændringer har fundet sted på det administrative plan, hvor en lang række tiltag er iværksat for at sikre en fornuftig budgetstyring, regelforenkling og bedre ledelse. Særligt budgetstyringen er løbende blevet forsøgt optimeret, bl.a. ved at benytte kontraktstyring, hvor de enkelte organisationer (fx en lokal folkeskole) skal indgå en aftale med den overordnede myndighed (fx kommunen) om, hvilke resultater der skal leveres, hvorefter det i princippet er organisationen selv, der bestemmer, hvordan man vil nå målet. Det er imidlertid vigtigt at forstå, at organisationens valgfrihed kun gælder i princippet, for selvom politikerne løbende har forsøgt at mindske antallet af regler for produktionen af velfærdsservices ude i kommunerne, så er antallet af regler ikke faldet, snarere tværtimod. Fra politikernes perspektiv er problemet, at selvom man gerne ser, at de enkelte organisationer tager ansvaret selv, så er man samtidig bange for upopulære sager, hvor borgere eller medier påpeger fejl og mangler. Alle, der følger med i den daglige nyhedsstrøm, har oplevet episoder, i velfærdsstaten hvor politikerne på 2010 Christiansborg Hans Reitzels bliver Forlag draget til ISBN ansvar for Professionelle fx dårlig pleje af ældre også selvom det måske ikke engang var politikernes ansvar eller skyld hvorefter de typisk lover mere kontrol.

10 Tabel 1 5 Udviklingen i antal arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer, Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Mistede skatteindtægter (mio kr ) ikke oplyst Kilde: Rigsrevisionen, Det udvidede frie sygehusvalg indebærer, at patienter, der ikke kan komme i behandling inden for to måneder i det offentlige, kan vælge, på det offentliges regning, at benytte et privathospital. I 2007 blev behandlingsgarantien sænket til en enkelt måned. Behandlingsgarantien har betydet, at de offentlige udgifter til behandling på privathospitaler er steget fra 80 mio. kr. i 2002 til mio. kr. i Formålet med disse tiltag har alle været at forbedre velfærden for de danske patienter ved at indføre et konkurrenceelement i sundhedssektoren, der presser det offentlige sundhedsvæsen til at forbedre sig. Resultatet har været, at den gennemsnitlige ventetid er faldet fra 90 dage i 2001 til 62 dage i 2008, men også at udgifterne er steget ganske betydeligt, som det vises i figur 1.1. I perioden siden 2001 er de samlede offentlige sundhedsudgifter steget ca. 20 procent i alt, hvilket er betydeligt selv efter danske forhold. Opsamling Den danske velfærdsstat er på mange måder en speciel størrelse i international sammenhæng, om end den har en del fællestræk med de andre skandinaviske lande, der alle traditionelt regnes som socialdemokratiske velfærdsregimer. Den omfattende beskyttelse af alle statsborgere mod sociale omstændigheder som arbejdsløshed, sygdom og alderdom gør de skandinaviske lande unikke i forhold til

11 og kontrol fra befolkningens side via valg og meningsdannelse, der uproblematisk omsættes i lovgivning, forvaltning og kontrol i forhold til befolkningen selv (Winter & Nielsen, 2008). Den parlamentariske styringskæde er et ideal, fordi den tegner et billede af det parlamentariske demokrati som en styringsform, hvor politikerne suverænt styrer den offentlige forvaltning, og hvor politikerne er underlagt en demokratisk kontrol dels baseret på fuld offentlighed i forvaltningen, dels på en velfungerende og kritisk presse. Figur 2 1: Den parlamentariske styringskæde Overvågning Regering Styring Folketing Forvaltning Meningsmarked Borgere Magtudøvelse Den offentlige forvaltning har på den ene side ansvaret for de traditionelle forvaltningsopgaver som myndighedsudøvelse eksempelvis skatteopkrævning, forvaltning af offentlige midler, forberedelse af politiske beslutninger og intern regulering. På den anden side har forvaltningen også ansvar for, hvad man kunne kalde anden offentlig virksomhed. Dvs. den offentlige serviceproduktion, som omfatter fx undervisning, pasning og behandling (Christensen, 2001). Denne sondring mellem forskellige typer af opgaver, som den offentlige forvaltning løser, er et udtryk for, at den parlamentariske styringskæde ikke er et dækkende udtryk for reguleringen af de opgaver, som den offentlige forvaltning udfører. Forberedelse fx af politiske beslutninger og intern regulering indebærer aktiviteter ud over ren myndighedsudøvelse. Det indebærer, at forvaltningen også skaber forudsætningen for politiske beslutninger, og at forvaltningen forholder sig til, hvordan den selv fungerer som organisation. 40 PRofeSSionelle i velfærdsstaten Professionelle bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd i velfærdsstaten Hans Reitzels Forlag ISBN :25:

12 Figur 2 2: En styringsmodel for offentlige serviceorganisationer STAT Direkte statslig regulering LOKAL MYN- DIGHED } Kommunen som omsætter af Bemyndigelseslovgivning SERVICE- statslig ORGANI- regulering Intern regulering SATION Serviceproduktion } beslutningsmyndighed Kommunmen som selvstændig Kilde: Hansen, Formel regulering kendetegner den bureaukratiske styring, som den udspiller sig i forvaltningen. Den formelle regulering kommer ikke kun fra staten, men også fra kommunen eller regionen, der dels omsætter den statslige bemyndigelseslovgivning, dels selv træffer forvaltningsmæssige beslutninger (Hansen, 2009). De tre niveauer i den offentlige sektor består i princippet af hver sin styringskæde. Det regionale niveau dog i stærkt amputeret form. De tre niveauer løser forskellige opgaver. Opgavefordelingen mellem de tre niveauer fremgår af tabel 2.1. Det er det statslige og specielt det kommunale niveau, der dominerer den offentlige sektor i Danmark. Tabel 2 1: Opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner Stat Region Kommune forsvaret Højere uddannelser Motorveje Centraladministration det Kgl. teater, Museer erhvervsskoler gymnasier togtrafik grænser Skat Sygehuse Specialinstitutioner Psykiatri og sygesikring Regional udvikling Regionale trafikselskaber folkeskolen Plejehjem natur og miljø Resten af vejene Hjemmesygepleje Museer og musikskoler folkeskolen (specialundervisning) lokal erhvervsservice deltager i regionstrafikale spørgsmål

13 Figur 2 2: En styringsmodel for offentlige serviceorganisationer STAT Direkte statslig regulering LOKAL MYN- DIGHED } Kommunen som omsætter af Bemyndigelseslovgivning SERVICE- statslig ORGANI- regulering Intern regulering SATION Serviceproduktion } beslutningsmyndighed Kommunmen som selvstændig Kilde: Hansen, Formel regulering kendetegner den bureaukratiske styring, som den udspiller sig i forvaltningen. Den formelle regulering kommer ikke kun fra staten, men også fra kommunen eller regionen, der dels omsætter den statslige bemyndigelseslovgivning, dels selv træffer forvaltningsmæssige beslutninger (Hansen, 2009). De tre niveauer i den offentlige sektor består i princippet af hver sin styringskæde. Det regionale niveau dog i stærkt amputeret form. De tre niveauer løser forskellige opgaver. Opgavefordelingen mellem de tre niveauer fremgår af tabel 2.1. Det er det statslige og specielt det kommunale niveau, der dominerer den offentlige sektor i Danmark. Tabel 2 1: Opgavefordeling mellem stat, regioner og kommuner Stat Region Kommune forsvaret Højere uddannelser Motorveje Centraladministration det Kgl. teater, Museer erhvervsskoler gymnasier togtrafik grænser Skat Sygehuse Specialinstitutioner Psykiatri og sygesikring Regional udvikling Regionale trafikselskaber folkeskolen Plejehjem natur og miljø Resten af vejene Hjemmesygepleje Museer og musikskoler folkeskolen (specialundervisning) lokal erhvervsservice deltager i regionstrafikale spørgsmål 42 PRofeSSionelle i velfærdsstaten bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:15

14 grupper tilsidesætter lovgivningen i deres daglige adfærd. Det gør sig f.eks. gældende i trafikken, hvor mange ikke overholder færdselsloven. Det gør sig gældende på skatteområdet og på det sociale område, hvor mange borgere gør sig skyldige i socialt bedrageri. Udførelsen og forvaltningen af politiske beslutninger er således ikke en automatisk teknisk proces, sådan som den parlamentariske styringskæde giver udtryk for. Den integrerede implementeringsmodel En mere nuanceret model til forståelse af samspillet mellem politik og forvaltning er den integrerede implementeringsmodel jf. figur 2.3 (Winter & Nielsen, 2008). Modellen illustrerer kompleksiteten i styringen af den offentlige forvaltning og de problemer, der kan opstå undervejs i implementeringen af lovgivningen fra det politiske spil, der går forud for en lovs vedtagelse, til loven omsættes i den offentlige forvaltning og modtages af borgeren. Figur 2 3: Den integrerede implementeringsmodel Socioøkonomiske omgivelser Politikformulering Konflikt Symbolpolitik Kausalteori Implementeringsproces Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsadfærd Ledelse Implementeringsresultater Præstationer Politikdesign Effekter Markarbejdernes evner og vilje/interesser Målgruppeadfærd Feedback Kilde: Winter & nielsen, StYRingen af de PRofeSSionelle i velfærdsstaten 45 bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:15

15 set opstår, når en beslutning kan være rigtig ud fra en økonomisk betragtning, men forkert ud fra en faglig betragtning. Bevægelserne i governanceformer kan også medføre en genoplivelse af hierarkiet med nye redskaber. Eksempler på nye redskaber i den hierarkiske governanceform er kontraktstyring eller brug af centralt udarbejdede standarder, som de underliggende niveauer er forpligtigede til at bruge, standarder for sundhedsplaner, virksomhedsplaner m.m. Men hierarkiet er som sagt kun en governanceform blandt andre og kan fortrænges af andre som illustreret i tabel 2.2: Tabel 2 2 Eksempler på, hvordan hierarkiet kan fortrænges af andre governanceformer Hierarki Markedet fortrænger hierarkiet Netværket fortrænger hierarkiet Professionerne fortrænger hierarkiet eksempel udlicitering og privatisering. Kontraktstyring etablering af regionale samarbejder på f.eks. affaldsområdet overførsel af kontrol til professionsbaserede organisationer som pædagoger og lærere. Kilde: Jørgensen & vrangbæk, PRofeSSionelle i velfærdsstaten Offentlige organisationer er stærkt fagligt orienterede. Det faglige engagement er vigtigt for alle professioner. Fagligheden kommer imidlertid ikke til udtryk på samme måde i de forskellige sektorer i den offentlige forvaltning jf. tabel 2.3. Fagligheden har forskelligt indhold og bliver identificeret med forskellige værdier. Lidt firkantet kan man sige, at på social- og sundhedsområdet handler det om mennesker, om deres behov og deres muligheder for at bevare indflydelse på deres eget liv. Området er præget af vilde problemer, hvor det er svært at finde eksakte løsninger på brugernes sociale- og sundhedsmæssige problemer. På miljø- og energiområdet er et bæredygtigt miljø det væsentlige. Området er kendetegnet ved at være et stærkt politiseret område, hvor mange forskellige interesser er i spil. Det er vigtigt, at de professionelle på dette område kan manøvrere i det politiske felt. På skatteområdet handler det om skattereglerne, og kendskabet og loyaliteten over for disse er omdrejningspunktet for de professionelle her. På både kultur- og sygehusbog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:16

16 området er professionelle standarder og fagligt drive vigtigt for de professionelle. Tabel 2 3: Fagligheden i forskellige sektorer Social og sundhedsområdet Miljø/energiområdet Centrale værdier for de professionelle Brugerbehov og brugerdemokrati Balancere aktørernes interesser Personalets egenskaber etisk bevidsthed Politisk fornemmelse Skatteområdet Retssikkerhed loyalitet over for regler Kultur egne faglige standarder fagligt drive Sygehusområdet egne faglige standarder fagligt drive Kilde: Jørgensen & vrangbæk, 2004: 75. Med reference til de fire governanceformer hierarki, marked, netværk og professionernes klanbaserede orden kan man sige, at styringen af social-, sundheds-, kultur- og sygehusområdet er klanbaseret; styringen af skatteområdet er hierarkiskbaseret, mens styringen af miljø- og energiområdet er netværksbaseret. Set i et historisk perspektiv er den faglige orientering blandt de professionelle i samfundet vokset i betydning, og stadig flere forskellige professioner bliver beskæftiget inden for den offentlige sektor. Internt er de offentlige organisationer præget af faglighed, men deres relationer til omverdenen er præget af hierarki. Ved bevillingstildelingen f.eks. hersker hierarkiet fortsat. Det er derfor en udfordring at få en bureaukratisk ledelsestænkning til at spille sammen med den faglighed, der præger den interne kultur i den enkelte organisation. Ledere er således i høj grad fokuseret på faglighed, når de kigger indad i organisationen, mens de orienterer sig mere mod hierarki og netværk, når de vender blikket mod deres organisations omgivelser. Ingen governanceform kan stå alene i nogen sektor eller på noget administrativt niveau, og governanceformerne findes heller ikke i nogen ren form inden for nogen områder af den offentlige sektor. StYRingen af de PRofeSSionelle i velfærdsstaten 59

17 helt centrale governanceformer i den offentlige sektor. Hierarkiet kommer til udtryk i den parlamentariske styringskæde og i den bureaukratiske organisering af den offentlige forvaltning. Den klanbaserede governanceform kommer til udtryk i professionernes dominerende rolle i den offentlige sektor. For den enkelte profession er fagligheden helt central, fordi den er argumentet for deres selvbestemmelse. Den offentlige sektor er ydermere domineret af to styringsmodeller den bureaukratiske og den professionelle. Disse to modeller vil blive gennemgået mere detaljeret i det følgende afsnit. Hierarki eller faglighed formelle regler eller faglige metoder? Som gennemgået i afsnittet ovenfor findes der forskellige modeller til styring af den offentlige sektor. To traditionelle styringsmodeller er det klassiske bureaukrati, som den parlamentariske styringskæde er et udtryk for, og den professionelle model, som er et udtryk for den klanbaserede orden. Disse modeller har en række karakteristika (Nørgaard, 2001), hvoraf nogle fremgår af tabel 2.4. Modellerne er udtryk for, at man kan organisere den offentlige sektor på flere forskellige måder, og at valg af styringsmodel ideelt set burde afhænge af de operationelle forudsætninger, som man på et givet tidspunkt mener er gældende. Tabel 2 4 To traditionelle styringsmodeller: den bureaukratiske og den professionelle styringsmodel Karakteristika Den bureaukratiske model Den professionelle model legitimitetsgrundlag loven og politiske beslutninger ekspertise organisationsprincip Hierarki Kollegial ledelse operationelle forudsætninger Klare og præcise regler fælles og anvendelsesorienteret viden Hovedaktør embedsmanden den professionelle 60 PRofeSSionelle i velfærdsstaten bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:16

18 Beslutningstype fortolkning af regler analyse og ekspertvurdering fordele ved model ulemper ved model effektiv administrativ sagsbehandling Manglende lydhørhed over for individuelle behov lydhørhed over for professionelt rimelige behov Manglende effektivitet og politisk lydhørhed værste konsekvens Regelrytteri forældet viden Kilde: nørgaard, Klare og præcise regler på den ene side og fælles og anvendelsesorienteret viden på den anden. De to modeller er skabt til at løse forskellige typer af problemer. Nogle problemer har en sådan karakter, at man præcist kan fastlægge sammenhængen mellem det problem, man ønsker at løse, og den nødvendige indsats. Problemer kan være indviklede og komplekse, og det kan tage lang tid at løse dem, men de bliver løst. At lave en rundkørsel eller konstruere en storebæltsbro er eksempler på problemer, der kan løses ved hjælp af klare og præcise regler. Man kalder dem almindeligvis for tamme problemer (Harmon & Mayer, 1986). For denne type af problemer er den bureaukratiske styringsmodel velegnet, og det tilsvarende organisationsprincip er hierarkiet. Hovedaktøren er den klassiske embedsmand, der træffer beslutninger med udgangspunkt i klare og præcise regler. Den bureaukratiske model er effektiv til behandling af ensartede sager. Svagheden ved modellen er, at den ikke rummer mulighed for individuelle hensyn. Organisationer, der styres efter den bureaukratiske model, kan forekomme at være præget af regelrytteri og nidkære embedsmænd. Bureaukratier vil søge at løse alle problemer ved hjælp af regler, og hvis det ikke kan lade sig gøre, er det, fordi reglerne ikke er præcise nok. Så den bureaukratiske styringsmodel i velfærdsstaten vil have en tendens 2010 til at Hans indføre Reitzels flere regler Forlag og mere ISBN bureau Professionelle krati, jf. bureaukratiets onde cirkel i figur 2.4. I klassiske bureaukratier med mange og indviklede regler kan det være svært at gennemskue, hvad der sker, og hvorfor det sker.

19 Figur 2 4: Bureaukratiets onde cirkel Der registreres huller i regelsystemet Udviklet regelsystem Konflikter og undtagelser Yderligere udbygning af regelsættet Kilde: Jespersen, 1996: 73. Andre problemer har en sådan karakter, at man ikke kan formulere klare og præcise regler for deres løsning. Der er ikke nogen klar og veldefineret sammenhæng mellem problem og løsning. F.eks. kan det være svært at finde ud af, om bandeproblemerne på Nørrebro i København skyldes integrationsproblemer eller en magtkamp om hashhandelen i København. Som det fremgår af eksemplet, er det svært at blive enige om, hvad der er problemet, og derfor er det også svært at finde løsninger. Sådanne problemer kalder man vilde problemer (Harmon & Mayer, 1986). For denne type af problemer er den professionelle styringsmodel velegnet, og det tilsvarende organisationsprincip er kollegial ledelse. Det er ikke den enkeltes placering i hierarkiet, der er bestemmende for vedkommendes beslutningskompetence, men derimod vedkommendes faglige ekspertise og det faglige argument. Hovedaktøren er den professionelle, der træffer beslutninger med udgangspunkt i analyser og faglige vurderinger. Den faglige model tager individuelle hensyn i den udstrækning, de fagligt kan begrundes. Svagheden ved modellen er, at den professionelle føler sig mere forpligtet af sin faglighed end af formelle regler. Det er eksemplet med behandlingsgarantien fra casen et tydeligt Professionelle eksempel i velfærdsstaten på. Den professionelle 2010 Hans socialarbejder Reitzels Forlag oplevede, ISBN at servicelovens regler om behandlingsgaranti for unge stofmisbrugere var uforenelige med vedkommendes faglighed. Den professionelle sty-

20 ringsmodel kan i værste fald være præget af forældet viden og institutionaliseret praksis, der er kendetegnet ved, at de professionelles handlinger i højere grad er styret af vaner end af eksplicitte faglige begrundelser. Der er flere grundlæggende karakteristika ved de professionelles arbejde, og det har konsekvens for den måde, de udfører deres arbejde på. De professionelles jobkarakteristika og disses konsekvenser for de professionelles arbejde fremgår af tabel 2.5. Helt grundlæggende handler det om, at de professionelle arbejder med vilde problemer, som de søger at løse sammen med andre professionelle ved hjælp af deres faglige dygtighed. Det er således de professionelles faglige standarder, der er styrende for deres arbejde. De professionelle arbejder imidlertid i en forvaltningsmæssig kontekst, der er styret af hierarki og formelle regler og skal ikke alene samarbejde med politikerne og den centrale forvaltning, men også underordne sig deres beslutninger. Tabel 2 5: Grundlæggende karakteristika ved markarbejderes arbejde Jobkarakteristika deres genstandsfelt er ikke detailreguleret deres arbejde er et led i en fællesproduktion, hvor mange forskellige parter bidrager på forskellige tidspunkter i produktionsprocessen deres adfærd er vanskelig eller umulig at overvåge der er sjældent sikker viden og fuldstændig konsensus om metoder og prioritering der er ikke uanede ressourcer til rådighed de er embedsmænd ansat til at handle på vegne af politikerne deres generelle adfærd og specifikke beslutninger har konsekvenser for andre Konsekvens de skal udøve et skøn, dvs. udfylde et ikke adfærdsreguleret adfærdsrum deres adfærd skabes i samspil med andre relevante aktører herunder målgruppen de kan løbe fra politikken dvs. udvise en adfærd, som afviger fra det ønskede de oplever et krydspres, og at der fra forskellig side ud fra forskellige værdikriterier sættes spørgsmålstegn ved deres handlinger de forvalter og står til ansvar for at forvalte en opgave, hvis indhold og præmisser de ikke selv har fuld frihed til at fastsætte. Kilde: Winter & nielsen, StYRingen af de PRofeSSionelle i velfærdsstaten 63 bog2319-professionelle-i-velfærdsstaten.indd :25:16

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat

Professionsstrategi og -udvikling. Et sekretariatsnotat Professionsstrategi og -udvikling Et sekretariatsnotat december 2005 Indhold FORORD...3 PROFESSIONSBEGREBET...4 HVAD SKAL DER TIL FOR, AT EN ERHVERVSGRUPPE KARAKTERISERES SOM PROFESSION?...4 PROFESSIONERNE

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund

LIGHED I SUNDHED. Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund LIGHED I SUNDHED Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Lighed i sundhed Artikelsamling om lighed i sundhed og fænomenets betydning i det danske samfund Sund By

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG. uden for [nummer] 15 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 15. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 15, 8. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere