Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser"

Transkript

1 Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers December 996

2

3 Forord Standardiseringsorganisationen CEN/TC 25 har udarbejdet en standard for meddelelser til kommunikation af henvisninger og udskrivningsbreve. Arbejdet er udført i Projekt Team PT3-024 i samarbejde med arbejdsgruppen CEN/TC 25/WG3. Resultatet er en syntaxuafhængig standard (eller rettere: Udkast til en præstandard, PT3-024 FWD), der beskriver de nødvendige informationsmodeller, scenarier, anvendelsesområder og attributter for området. Til dette udkast er der af undertegnede udarbejdet et foreløbigt, støttende dokument (Implementable essage Specifications - IS), der beskriver, hvorledes standarden kan implementeres i EDIFACT syntax, en rekvisitionsmeddelelse EDREF (EDical REFerral message) og EDDIS (EDical DIScharge message), idet Annex A i PT3-024 FWD er det overordnede strukturgrundlag. Denne fællesvejledning og de to hæfter indeholdende IG for de to meddelelsestyper er en oversættelse af ovennævnte IS med tillæg af kommentarer og kodelister, der er relevante for danske forhold. ht. oversættelse skal det bemærkes, at visse begreber ikke er oversat pga. mangel på danske ord, der er præcist dækkende. Fællesvejledningen kan ikke direkte bruges til implementering, men den giver baggrunden og de modeller, der ligger til grund for de implementerbare meddelelser. Siden version.0 er der som en del af standarden tilkommet edcom Konsensus-dataliste ver. 2.0, som indeholder en præcis beskrivelse af, hvad der skal og må indeholdes i meddelelserne i Danmark, samt mapning til meddelelserne. Dette er version 2.0, driftsversionen, som skal benyttes i edcom. Det kan ikke undgås, at der i en så omfattende dokumentation er fejl og mangler. Alle kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer - indholdmæssigt og præsentationsmæssigt - modtages med tak. De sendes til: Læge Jesper Theilgaard Kirkely Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon: eller Fax: eller (sidstnævnte er kun åben efter aftale) Internet: På vegne af edcom EDI-Gruppen Jesper Theilgaard edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

4 edcom EDI-Gruppen består af: Niels Jørgen Christensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Amtssygehus (formand) Thomas Hensing, DanNet, Birkerød Stig Korsgaard, SEDI-sekretariatet, Sundhedsstyrelsen Jan ark, Kommunedata, Amtsdatacentret, Skejby Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

5 Indholdsfortegnelse. DEFINITIN AF EDDELELSERNE VERSIGT ANVENDELSESRÅDE Anvendelsesområde internationalt Anvendelsesområde i Danmark (edcom) Udvidelse af anvendelsesområdet AFLEDNING AF EDIFACT EDDELELSER FRA GD ER G BJEKT/ATTRIBUT-DEFINITINER STRUKTURAPNINGSTABELLER Ny henvisning til /henvisning til modifikation (top niveau model mappet til EDREF) Ny rapport/ rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Ny handlingsplan rapport/handlingsplan rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Subjektmodel for sundhedsfaglig partner mappet til EDREF/EDDIS Subjekt model for patient mappet til EDREF/EDDIS Subjektmodel for klinisk information mappet til EDREF/EDDIS) Subjektmodel for betalingsinformation mappet til EDREF/EDDIS Specialistydelse rapport annullering (top level model mappet til EDDIS) DATAAPNINGSTABELLER Konstruktion af datamapningstabeller Klinisk information Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelsesresultat Kopimodtager Behandling med lægemiddel Sundhedsfaglig lokation Sundhedsfaglig organisation Sundhedsfaglig partner Sundhedsfaglig partners rolle Sundhedsfaglig professionel Påtænkt modtager af rapportkopi prindelse af klinisk information Patient Patientrelateret sundhedsfaglig partner Patienttilknyttet person Betalingsinformation Betalingspartner Refereret studieemne Relateret sundhedsfaglig yder Relateret yder af Rapporteret hændelse (eng.: event) Rekvireret Specialistydelse Handlingsplan Yder af Specialistydelsesrapport Henvisning til GENERELLE NTER EDDELELSESDKUENTATIN EDDELELSESDEFINITINER EDIFACT implementation af GD er Implementerbare meddelelsesspecifikationer Specifikke eddelelsesimplementeringsguidelines = IG NTATIN...5 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

6 4.2.. apning af objekter/attributter i IG Forekomst af dataelementer, segmenter og segmentgrupper Datatyper Længde af dataelementer Ændring af dataelementer i edcom (NB!) Kodeværdi for sundhedssektor kodeskemaer Koder Diverse INTERNE KBLINGER = LINKS...57 Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

7 . Definition af meddelelserne Denne vejledning udgør sammen med eddelelsesimplementeringsguidelines (IG) version 2.0 for meddelelserne EDREF og EDDIS (meddelelser til henvisning og udskrivning) og edcom Konsensusdatalisteversion 2.0 en komplet, implementerbar meddelelsesspecifikation (IS), der udbygger Annex A i CEN/TC 25/PT3-024 First Working Dokument: essages for Referral and Discharge vers. 2.2 (PT3-024 FWD). Ændringer i PT3-024 siden FWD mht. datamodel, attributter og EDIFACT-struktur er ikke afspejlet i denne version af Fællesvejledning og IG, ligesom EDIFACT Directory 93A er fastholdt. Synkronisering med PT3-024 vil af hensyn til leverandørerne tidligst ske i version versigt Fællesvejledningen vesion 2.0 indeholder i kap. 2 og 3 dokumentation for, hvorledes Generelle eddelelsesbeskrivelser (General essage Descriptions, GD) og deres attributter er mappet til EDIFACTmeddelelserne. I kap. 4 er angivet notationer og forklaringer, der kan hjælpe implementatorer med at udvikle applikationer, der er i overensstemmelse med specifikationerne. Datalisterne, som fandtes i version.0, findes nu i udbygget stand i edcom Konsensus-dataliste version 2.0. eddelelsesdiagrammerne findes nu i selve IG erne. Nyt er også Appendix B, hvor EDIFACT-strukturen i meddelelserne er afbildet som en tørresnor. Dette er gjort, fordi mange har lettere ved at læse den hierarkiske struktur på denne form. De to IG er fortsætter kapitelnummereringen, indeholder således begge kapitel 5, der specificerer funktion og principper for meddelelserne, og kapitel 6, der indeholder de detaljerede meddelelsesspecifikationer. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

8 .2. Anvendelsesområde.2.. ANVENDELSESRÅDE INTERNATINALT I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, henvisninger omfatter, her omsat til danske forhold:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til indlæggelse på hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra en hospitalsafdeling til en anden.?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til undersøgelse/behandling af paramedicinsk specialist (fysioterapeut, diætist)?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge/hospital til samfundsmedicinsk service (hjemmesygepleje, distriktsplykiatri). I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, udskrivningsbreve/rapporter omfatter, her omsat til danske forhold:?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi)?? Rapport (opsummereing) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Lægebrev vedr. en eller flere kontakter med praktiserende speciallæge?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? eddelelse om foretagen viderehenvisning?? eddelelse om, at en patient er blevet indlagt på hospital?? eddelelse om dødsfald på hospital eddelelserne kan tillige benyttes til modifikation eller annullerering af tidligere henvisninger/rapporter ANVENDELSESRÅDE I DANARK (EDC) I edcom benyttes følgende funktioner:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til indlæggelse på hospital?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi) Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

9 ?? Rapport (opsummering) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? Henvisning til røntgenundersøgelse?? Rapport vedr. røntgenundersøgelse ( røntgensvar ) Booking kan ikke varetages af meddelelserne UDVIDELSE AF ANVENDELSESRÅDET I PT3-024 FWD er angivet, at radiologi er undtaget fra meddelelsernes anvendelsesområde. Dette beror imidlertid på forskelle i organisation og tradition i specialerne i forskellige lande. I Danmark fungerer henvisning og svar vedr. røntgenundersøgelse mht. krav om klinisk information og obligatorisk vurdering af røntgenbillederne af radiologisk specialist (incl. rådgivning mht. konsekvenser og yderligere undersøgelser) ganske som i de andre specialer, der er omfattet af anvendelsesområdet. Derfor benyttes EDREF og EDDIS til røntgenhenvisning og -svar. Helt tilsvarende betragtninger gælder ultralyddiagnostik, nuclearmedicinske undersøgelser og klinisk fysiologiske undersøgelser, idet det for alle 4 områder er underforstået, at billeddelen af undersøgelsesresultaterne ikke kan transmitteres via EDIFACT (for nærværende). I PT3-024 FWD er områderne skademedicin og obstretrik endvidere undtaget. Disse undtagelser findes heller ikke at være relevante for danske forhold. Disse 6 områder inkluderes derfor i meddelelsernes anvendelsesområde i Danmark, indtil andet måttet blive bestemt. Hjemlen til regionalt (in casu i Danmark) at inkludere sådanne specialer og funktioner, som er udelukket i PT3-024 FWD paragraf.6, findes i paragraf.8 i samme dokument..3. Afledning af EDIFACT meddelelser fra GD er og objekt/attribut-definitioner Dannelsen af EDIFACT meddelelser ud fra GD erne, som er netværk af forbundne objekter, kræver omformning til en hierarkisk struktur. Konverteringsmetoden er beskrevet i PT3-024 FWD. I kapitel 2 er omformningen fra netværk til hierarkisk struktur vist i et sæt af strukturmapningstabeller for samtlige GD er. For at udvælge eller nyudvikle de rette EDIFACT dataelementer er der foretaget en omhyggelig mapning af objekter og attributter i GD erne til de korresponderende EDIFACT elementer. Denne proces er dokumenteret i de mapningstabeller, der er vist i kapitel 3 i denne fællesvejledning. IG en (kapitel 5 og 6) viser også denne mapning. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

10 2. Strukturmapningstabeller De følgende tabeller beskriver mapningen af relationer mellem objekterne i GD erne defineret for henvisninger og udskrivningsbreve over i de ækvivalente EDIFACT meddelelsesdefinitioner. Hver tabel svarer til mapningen af én GD til dens EDIFACT ækvivalent. Tabellerne lister hver relation i det relevante model-diagram, begyndende med det mest centrale objekt og dets relationer til andre objekter. For at gøre læsningen nemmere er model-diagram og den tilsvarende tabel anbragt på samme opslag, for de små tabellers vedkommende dog på samme side. De originale engelske tekster inclusive figurtekster er bibeholdt på diagrammerne. For hver indgang i en tabel vises kardinaliteten i hver relation, idet de samme konventioner, som anvendes i modelleringen, følges. Den sidste kolonne viser den ækvivalente EDIFACT struktur, hvilket kan checkes mod den relevante EDIFACT meddelelsesdefinition., hvor de nummererede segmentgrupper (SGnn) findes i stigende orden i meddelelsen.. Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

11 2.. NY HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE/HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDREF) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 8 i kap og figur 4 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination intended recipient of report copy specialist service request,m payment information patient clinical information requested specialist service specialist service Figure 8: New Specialist service Request : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

12 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF henvisning til objekt/klasse henviser til interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse yder af interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse kopi destination interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse påtænkt modtager of kopi interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG20) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny:,m mod: 0, helhed-del rekvireret rekvireret (SG8) er indlejret i henvisning til (SG2) patient objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG2) er indlejret i henvisning til (SG2) NTE: Det er resultatet af et valg, at henvisning til er gjort til ledende objekt og ikke patient (som vi er vant til i Danmark). Det indebærer, at patient kan udelades i modifikationsmeddelelser og annulleringsmeddelelser, idet sammenhængen mellem henvisning og patient er fastlagt entydigt i den primære henvisning. Patient skal dog i henhold til modellen altid medtages, hvis henvisning modifikationsmeddelelsen indeholder klinisk information. Dette gælder ikke rapport, hvor klinisk information er relateret til rapporteret klinisk hændelse i stedet for til patient. Dette indebærer, at applikationer skal være i stand til at retablere sammenhængen ud fra henvisningens identifikation. Side 0 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

13 2.2. NY SPECIALISTYDELSE RAPPRT/SPECIALISTYDELSE RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 22 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information specialist service report,m patient clinical information 0, related specialist service provider specialist service 0, 0, reported specialist service event 0, specialist service plan Figure 9 : New Specialist Service Report : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

14 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvi valent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopi destination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny:,m mod: helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse 0, (SG) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret specialist- objekt/klasse relateret yder af specialist- relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

15 ydelse hændelse ydelse til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

16 2.3. NY HANDLINGSPLAN RAPPRT/HANDLINGSPLAN RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 26 i kap og figur 28 i kap PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information 0, specialist service report 0,2,m patient 0, related specialist service provider clinical information specialist service reported specialist service event specialist service plan Figure 26 : New Specialist Service Plan Report : Top level model Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

17 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betaling information (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport 0,2 helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport ny:,m mod: helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse findes ikke handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, specialist-ydelse (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af specialist-ydelse (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse relateret yder af relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

18 De følgende modeller og tabeller er fælles for Henvisning til Specialistydelse, Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport, både ny- og modifikation-varianterne. Hvor der er forskelle, redegøres der for dette SUBJEKTDEL FR SUNDHEDSFAGLIG PARTNER APPET TIL EDREF/EDDIS GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 20 i kap i PT3-024 FWD. Figur 20 er ikke vist. I denne er påtænkt modtager af kopi erstattet af patientrelateret sundhedsfaglig partner, ellers er de identiske. odellerne for Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport er identiske. specialist service provider specialist service requester copy destination intended recipient of report copy healthcare party role healthcare party payment party origin of clinical information healthcare professional 0, healthcare organisation 0, patient related healthcare party related healthcare service provider Figure 9 : New Specialist Service Request : Subject model for healthcare party Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

19 bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF sundhedsfaglig partner objekt/klasse sundhedsfaglig partnerrolle specialisering ved brug af kvalifikator sundhedsfaglig partner generiskspecifik henviser til / yder, kvalifikation af sundhedsfaglig partner (SG) kopi destination, påtænkt modtager af rapportkopi, Kun i henvisning. oprindelse af klinisk information, betalingspartner, patient relateret sundhedsfaglig partner, Ikke i henvisning. relateret sundhedsfaglig yder sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig professional kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig organisation kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig professional sundhedsfaglig organisation 0, helhed-del sundhedsfaglig organisation rekursion sundhedsfaglig organisation interne links implementeret mellem sundheds-faglige partnere (SG) 0, interne links implementeret i sundhedsfaglig parties (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

20 2.5. SUBJEKT DEL FR PATIENT APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 0 i kap i PT3-024 FWD. patient related person patient patient related healthcare party healthcare location Figure 0 : Ny Specialist Service Request : Subject model for patient bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS patient objekt/klasse patient objekt/klasse patient objekt/klasse patientrelateret person sundhedsfaglig lokation patientrelateret sundhedsfaglig partner patientrelateret person (SG0) er indlejret i patient (SG7) sundhedsfaglig lokation (SG) er indlejret i patient (SG7), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) patientrelateret sundhedsfaglig partner (SG0) er indlejret i patient (SG7), interne links til sundhedsfaglig partner (SG) Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

21 2.6. SUBJEKTDEL FR KLINISK INFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur i kap i PT3-024 FWD. clinical information 0,,m origin of clinical information referenced study product clinical investigation result item 0, drug treatment,m,m clinical investigation related healthcare service provider Figure : New Specialist Service Request : Subject model for clinical information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS klinisk information objekt/klasse oprindelse af klinisk information,m oprindelse af klinisk information (SG2/SG4) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk information klinisk information helhed-del klinisk undersøgelsesresultat helhed-del lægemiddelbehandling klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) lægemiddelbehandling (SG7/SG9) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse refereret studieemne refereret studieemne (SG5/SG7) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse klinisk undersøgelse,m klinisk undersøgelse (SG3/SG5) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse relateret sundhedsfaglig yder,m relateret sundhedsfaglig yder (SG6/SG8) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) klinisk undersøgelses resultat rekursion klinisk undersøgelsesresultat 0, interne links implementeret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

22 2.7. SUBJEKTDEL FR BETALINGSINFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 2 i kap i PT3-024 FWD. payment information,m payment party Figure 2 : Ny Specialist Service Request : Subject model for payment information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS betalingsinformation objekt/klasse betalingspartner,m interne links fra betalingsinformation (SG20/SG23) til sundhedsfaglig partner (SG) Side 20 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

23 2.8. SPECIALISTYDELSE RAPPRT ANNULLERING (TP LEVEL DEL APPET TIL EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur 24 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service report 0, patient Figure 24 : Specialist Service Report Cancellation: Top level model bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i rapport (SG2) Som det ses, er denne tabel en simpel delmængde af indgangene i den tilsvarende tabel for rapport (kap. 2.3). Derfor vises mapningen af de øvrige annulleringsmeddelelser ikke. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 2

24 3. Datamapningstabeller 3.. KNSTRUKTIN AF DATAAPNINGSTABELLER Det følgende sæt af tabeller er konstrueret ud fra samtlige objekter med tilhørende attributter, der er indeholdt i Domæneinformationsmodellen (DI) i PT3-024 FWD (kap. 6). Rækkefølgen er den samme som i PT3-024 FWD, kapitelnummeret over hver tabel svarer til sidste del af kapitelnummeret i PT3-024 FWD, således findes tabellen 3.2. i dokumentets kap ?? For hvert objekt er identificeret et eller flere EDIFACT segmenter, som supporterer de indeholdte attributter.?? Relationerne, der er knyttet til et objekt, vises ved mapning til et eller flere segmenter.?? Tabellerne indeholder i første søjle objekter (skrevet med store bogstaver), der skal mappes. I anden søjle findes de tilhørende attributter. Hvis flere attributter tilsammen udgør en attributgruppe, er attributgruppen anført i første søjle (skrevet med små bogstaver).?? Attributter mappes til dataelementer i et eller flere segmenter.?? Attributgrupper indeholder flere attributter, der hver mappes til dataelementer i et eller flere segmenter. Hvis mapningen sker til et enkelt segment, er dette segment vist ud for attributgruppen, ellers vises segmenterne ud for hver attribut.?? Fælles attributgrupper (Common Atribute Groups, CAG) vises med alle attributter.?? Positionen af hvert segment i EDIFACT meddelelsen er vist som SGnn i den relevante meddelelse. Den angivne segmentgruppe er gældende for alle følgende attributter, hvor feltet er tomt. N/A betyder, at attributten ikke er relevant i den pågældende meddelelsestype KLINISK INFRATIN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK INFRATIN SG2 SG4 Dato og tid for klinisk information (TCD) D DT Periode for klinisk information (AG) D DT Startdato og -tid for klinisk information (TCD) Slutdato og -tid for klinisk information (TCD) Type af klinisk information (C/S) CIN Beskrivelse af klinisk information (LC+S) Sikkerhed af klinisk information (C/S) Kommentar til klinisk information (C/S) CIN CIN FTX Side 22 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

25 3.3. KLINISK UNDERSØGELSE Sprog for klinisk information (V) LAN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSE SG3 SG5 Identifikation af klinisk undersøgelse (C/S) RFF Specifikation til klinisk undersøgelse (C/S) INV Kommentar til klinisk undersøgelse (C/S) INV 3.4. KLINISK UNDERSØGELSESRESULTAT BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSES- RESULTAT SG3 SG5 Servicetype af klinisk undersøgelsesresultat (V) D GIS Identifikation af klinisk undersøgelsesresultat (S) RFF Numerisk måleresultat (AG) Aritmetisk komparator (V) RSL Numerisk værdi af et måleresultat (R) RSL Enhed for måleresultat (C/S) RSL Usikkerhedsinterval for et måleresultat (AG) Nedre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Øvre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Enhed for usikkerhedsinterval for et måleresultat (CS) RSL Indikator for afvigende resultat (V) RSL Datoværdi for klinisk undersøgelse (TCD) DT Ikke implementeret, brug FTX Dato og tid for klinisk undersøgelse (TCD) DT edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 23

26 Dato for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Ikke implementeret, brug dato/tid for statusændring (eller ingenting) Dato og tid for ændring af status for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Side 24 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

27 Tekstværdi for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) L-kommentar til klinisk undersøgelsesresultat (C/S) Status for klinisk undersøgelsesresultat (V) FTX FTX STS L-Referenceområde (AG) SG4 SG6 Numerisk referenceområde (AG) RND Numerisk værdi for nedre referencegrænse for kvantitet (R) Numerisk værdi for øvre referencegrænse for kvantitet (R) Enhed for numeriske referencegrænseværdier (C/S) D D Type af referenceinterval (V) RND Tekstlig referencegrænse for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) Definition af referencepopulation (LC/S) D FTX CCI 6.5. KPIDTAGER BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KPIDTAGER Ingen specifikke attributter, se model. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 25

28 6.6. BEHANDLING ED LÆGEIDDEL BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER BEHANDLING ED LÆGEIDDEL SG7 SG9 Status for lægemiddelinformation (V) STS Ikke implementeret (fejl, bliver ikke indført før vers. 2.0) Identifikation af lægemiddel (C/S) ID L-dosering og specifikation af administrering af lægemiddel (LC+S) DSG FTX Ønsket varighed af lægemiddelbehandling (AG) Numerisk varighed af behandling (AG) D DT Numerik værdi for varighed af lægemiddelbehandling (I) Enhed for værdi for varighed af lægemiddelbehandling (V) Tekstlig beskrivelse af ønsket varighed af lægemiddelsbehandling (C/S) Antal dages forsyning (I) D FTX FTX Udleveret mængde (AG) FTX Numerisk værdi for mængde (S) Enhed for mængde (S) Kommentar til lægemiddelbehandling (S) FTX Side 26 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012

Referencedatamodelprojektet. DDV integrationsmetoden. Version 1.0 23. oktober 2012 Referencedatamodelprojektet DDV integrationsmetoden Version 1.0 23. oktober 2012 ISBN: --- Titel: Udgiver: DDV integrationsmetoden DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Udarbejdet af: Peter Huber,

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere