Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser"

Transkript

1 Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers December 996

2

3 Forord Standardiseringsorganisationen CEN/TC 25 har udarbejdet en standard for meddelelser til kommunikation af henvisninger og udskrivningsbreve. Arbejdet er udført i Projekt Team PT3-024 i samarbejde med arbejdsgruppen CEN/TC 25/WG3. Resultatet er en syntaxuafhængig standard (eller rettere: Udkast til en præstandard, PT3-024 FWD), der beskriver de nødvendige informationsmodeller, scenarier, anvendelsesområder og attributter for området. Til dette udkast er der af undertegnede udarbejdet et foreløbigt, støttende dokument (Implementable essage Specifications - IS), der beskriver, hvorledes standarden kan implementeres i EDIFACT syntax, en rekvisitionsmeddelelse EDREF (EDical REFerral message) og EDDIS (EDical DIScharge message), idet Annex A i PT3-024 FWD er det overordnede strukturgrundlag. Denne fællesvejledning og de to hæfter indeholdende IG for de to meddelelsestyper er en oversættelse af ovennævnte IS med tillæg af kommentarer og kodelister, der er relevante for danske forhold. ht. oversættelse skal det bemærkes, at visse begreber ikke er oversat pga. mangel på danske ord, der er præcist dækkende. Fællesvejledningen kan ikke direkte bruges til implementering, men den giver baggrunden og de modeller, der ligger til grund for de implementerbare meddelelser. Siden version.0 er der som en del af standarden tilkommet edcom Konsensus-dataliste ver. 2.0, som indeholder en præcis beskrivelse af, hvad der skal og må indeholdes i meddelelserne i Danmark, samt mapning til meddelelserne. Dette er version 2.0, driftsversionen, som skal benyttes i edcom. Det kan ikke undgås, at der i en så omfattende dokumentation er fejl og mangler. Alle kommentarer, rettelser og forslag til forbedringer - indholdmæssigt og præsentationsmæssigt - modtages med tak. De sendes til: Læge Jesper Theilgaard Kirkely Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon: eller Fax: eller (sidstnævnte er kun åben efter aftale) Internet: På vegne af edcom EDI-Gruppen Jesper Theilgaard edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

4 edcom EDI-Gruppen består af: Niels Jørgen Christensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Amtssygehus (formand) Thomas Hensing, DanNet, Birkerød Stig Korsgaard, SEDI-sekretariatet, Sundhedsstyrelsen Jan ark, Kommunedata, Amtsdatacentret, Skejby Jesper Theilgaard, almen praksis, konsulent, Kolding Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

5 Indholdsfortegnelse. DEFINITIN AF EDDELELSERNE VERSIGT ANVENDELSESRÅDE Anvendelsesområde internationalt Anvendelsesområde i Danmark (edcom) Udvidelse af anvendelsesområdet AFLEDNING AF EDIFACT EDDELELSER FRA GD ER G BJEKT/ATTRIBUT-DEFINITINER STRUKTURAPNINGSTABELLER Ny henvisning til /henvisning til modifikation (top niveau model mappet til EDREF) Ny rapport/ rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Ny handlingsplan rapport/handlingsplan rapport modifikation (top niveau model mappet til EDDIS) Subjektmodel for sundhedsfaglig partner mappet til EDREF/EDDIS Subjekt model for patient mappet til EDREF/EDDIS Subjektmodel for klinisk information mappet til EDREF/EDDIS) Subjektmodel for betalingsinformation mappet til EDREF/EDDIS Specialistydelse rapport annullering (top level model mappet til EDDIS) DATAAPNINGSTABELLER Konstruktion af datamapningstabeller Klinisk information Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelsesresultat Kopimodtager Behandling med lægemiddel Sundhedsfaglig lokation Sundhedsfaglig organisation Sundhedsfaglig partner Sundhedsfaglig partners rolle Sundhedsfaglig professionel Påtænkt modtager af rapportkopi prindelse af klinisk information Patient Patientrelateret sundhedsfaglig partner Patienttilknyttet person Betalingsinformation Betalingspartner Refereret studieemne Relateret sundhedsfaglig yder Relateret yder af Rapporteret hændelse (eng.: event) Rekvireret Specialistydelse Handlingsplan Yder af Specialistydelsesrapport Henvisning til GENERELLE NTER EDDELELSESDKUENTATIN EDDELELSESDEFINITINER EDIFACT implementation af GD er Implementerbare meddelelsesspecifikationer Specifikke eddelelsesimplementeringsguidelines = IG NTATIN...5 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

6 4.2.. apning af objekter/attributter i IG Forekomst af dataelementer, segmenter og segmentgrupper Datatyper Længde af dataelementer Ændring af dataelementer i edcom (NB!) Kodeværdi for sundhedssektor kodeskemaer Koder Diverse INTERNE KBLINGER = LINKS...57 Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

7 . Definition af meddelelserne Denne vejledning udgør sammen med eddelelsesimplementeringsguidelines (IG) version 2.0 for meddelelserne EDREF og EDDIS (meddelelser til henvisning og udskrivning) og edcom Konsensusdatalisteversion 2.0 en komplet, implementerbar meddelelsesspecifikation (IS), der udbygger Annex A i CEN/TC 25/PT3-024 First Working Dokument: essages for Referral and Discharge vers. 2.2 (PT3-024 FWD). Ændringer i PT3-024 siden FWD mht. datamodel, attributter og EDIFACT-struktur er ikke afspejlet i denne version af Fællesvejledning og IG, ligesom EDIFACT Directory 93A er fastholdt. Synkronisering med PT3-024 vil af hensyn til leverandørerne tidligst ske i version versigt Fællesvejledningen vesion 2.0 indeholder i kap. 2 og 3 dokumentation for, hvorledes Generelle eddelelsesbeskrivelser (General essage Descriptions, GD) og deres attributter er mappet til EDIFACTmeddelelserne. I kap. 4 er angivet notationer og forklaringer, der kan hjælpe implementatorer med at udvikle applikationer, der er i overensstemmelse med specifikationerne. Datalisterne, som fandtes i version.0, findes nu i udbygget stand i edcom Konsensus-dataliste version 2.0. eddelelsesdiagrammerne findes nu i selve IG erne. Nyt er også Appendix B, hvor EDIFACT-strukturen i meddelelserne er afbildet som en tørresnor. Dette er gjort, fordi mange har lettere ved at læse den hierarkiske struktur på denne form. De to IG er fortsætter kapitelnummereringen, indeholder således begge kapitel 5, der specificerer funktion og principper for meddelelserne, og kapitel 6, der indeholder de detaljerede meddelelsesspecifikationer. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

8 .2. Anvendelsesområde.2.. ANVENDELSESRÅDE INTERNATINALT I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, henvisninger omfatter, her omsat til danske forhold:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til indlæggelse på hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital/klinik?? Henvisning af en patient fra en hospitalsafdeling til en anden.?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge til undersøgelse/behandling af paramedicinsk specialist (fysioterapeut, diætist)?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge/praktiserende speciallæge/hospital til samfundsmedicinsk service (hjemmesygepleje, distriktsplykiatri). I PT3-024 FWD er angivet eksempler på hvilke fagområder/funktioner, udskrivningsbreve/rapporter omfatter, her omsat til danske forhold:?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi)?? Rapport (opsummereing) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Lægebrev vedr. en eller flere kontakter med praktiserende speciallæge?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? eddelelse om foretagen viderehenvisning?? eddelelse om, at en patient er blevet indlagt på hospital?? eddelelse om dødsfald på hospital eddelelserne kan tillige benyttes til modifikation eller annullerering af tidligere henvisninger/rapporter ANVENDELSESRÅDE I DANARK (EDC) I edcom benyttes følgende funktioner:?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til indlæggelse på hospital?? Henvisning af en patient fra praktiserende læge til ambulant undersøgelse/behandling i hospital?? eddelelse vedr. planlagt aktion, indlæggelsesdato/ambulant mødedato samt evt. transportarrangement?? Foreløbigt/endeligt udskrivningsbrev vedr. hospitalsindlæggelse?? Rapport vedr. en enkelt kontakt med ambulatorium/klinik (incl. sammedagskirurgi) Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

9 ?? Rapport (opsummering) vedr. en serie af kontakter med ambulatorium/klinik?? Rapport, der supplerer tidl. rapport eller udskrivningsbrev (fx senere fremkomne undersøgelsesresultater eller forslag om videre aktioner)?? Henvisning til røntgenundersøgelse?? Rapport vedr. røntgenundersøgelse ( røntgensvar ) Booking kan ikke varetages af meddelelserne UDVIDELSE AF ANVENDELSESRÅDET I PT3-024 FWD er angivet, at radiologi er undtaget fra meddelelsernes anvendelsesområde. Dette beror imidlertid på forskelle i organisation og tradition i specialerne i forskellige lande. I Danmark fungerer henvisning og svar vedr. røntgenundersøgelse mht. krav om klinisk information og obligatorisk vurdering af røntgenbillederne af radiologisk specialist (incl. rådgivning mht. konsekvenser og yderligere undersøgelser) ganske som i de andre specialer, der er omfattet af anvendelsesområdet. Derfor benyttes EDREF og EDDIS til røntgenhenvisning og -svar. Helt tilsvarende betragtninger gælder ultralyddiagnostik, nuclearmedicinske undersøgelser og klinisk fysiologiske undersøgelser, idet det for alle 4 områder er underforstået, at billeddelen af undersøgelsesresultaterne ikke kan transmitteres via EDIFACT (for nærværende). I PT3-024 FWD er områderne skademedicin og obstretrik endvidere undtaget. Disse undtagelser findes heller ikke at være relevante for danske forhold. Disse 6 områder inkluderes derfor i meddelelsernes anvendelsesområde i Danmark, indtil andet måttet blive bestemt. Hjemlen til regionalt (in casu i Danmark) at inkludere sådanne specialer og funktioner, som er udelukket i PT3-024 FWD paragraf.6, findes i paragraf.8 i samme dokument..3. Afledning af EDIFACT meddelelser fra GD er og objekt/attribut-definitioner Dannelsen af EDIFACT meddelelser ud fra GD erne, som er netværk af forbundne objekter, kræver omformning til en hierarkisk struktur. Konverteringsmetoden er beskrevet i PT3-024 FWD. I kapitel 2 er omformningen fra netværk til hierarkisk struktur vist i et sæt af strukturmapningstabeller for samtlige GD er. For at udvælge eller nyudvikle de rette EDIFACT dataelementer er der foretaget en omhyggelig mapning af objekter og attributter i GD erne til de korresponderende EDIFACT elementer. Denne proces er dokumenteret i de mapningstabeller, der er vist i kapitel 3 i denne fællesvejledning. IG en (kapitel 5 og 6) viser også denne mapning. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

10 2. Strukturmapningstabeller De følgende tabeller beskriver mapningen af relationer mellem objekterne i GD erne defineret for henvisninger og udskrivningsbreve over i de ækvivalente EDIFACT meddelelsesdefinitioner. Hver tabel svarer til mapningen af én GD til dens EDIFACT ækvivalent. Tabellerne lister hver relation i det relevante model-diagram, begyndende med det mest centrale objekt og dets relationer til andre objekter. For at gøre læsningen nemmere er model-diagram og den tilsvarende tabel anbragt på samme opslag, for de små tabellers vedkommende dog på samme side. De originale engelske tekster inclusive figurtekster er bibeholdt på diagrammerne. For hver indgang i en tabel vises kardinaliteten i hver relation, idet de samme konventioner, som anvendes i modelleringen, følges. Den sidste kolonne viser den ækvivalente EDIFACT struktur, hvilket kan checkes mod den relevante EDIFACT meddelelsesdefinition., hvor de nummererede segmentgrupper (SGnn) findes i stigende orden i meddelelsen.. Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

11 2.. NY HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE/HENVISNING TIL SPECIALISTYDELSE DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDREF) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 8 i kap og figur 4 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination intended recipient of report copy specialist service request,m payment information patient clinical information requested specialist service specialist service Figure 8: New Specialist service Request : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

12 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF henvisning til objekt/klasse henviser til interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse yder af interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse kopi destination interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse påtænkt modtager of kopi interne links fra henvisning til (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) henvisning til objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG20) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) henvisning til ny:,m mod: 0, helhed-del rekvireret rekvireret (SG8) er indlejret i henvisning til (SG2) patient objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG2) er indlejret i henvisning til (SG2) NTE: Det er resultatet af et valg, at henvisning til er gjort til ledende objekt og ikke patient (som vi er vant til i Danmark). Det indebærer, at patient kan udelades i modifikationsmeddelelser og annulleringsmeddelelser, idet sammenhængen mellem henvisning og patient er fastlagt entydigt i den primære henvisning. Patient skal dog i henhold til modellen altid medtages, hvis henvisning modifikationsmeddelelsen indeholder klinisk information. Dette gælder ikke rapport, hvor klinisk information er relateret til rapporteret klinisk hændelse i stedet for til patient. Dette indebærer, at applikationer skal være i stand til at retablere sammenhængen ud fra henvisningens identifikation. Side 0 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

13 2.2. NY SPECIALISTYDELSE RAPPRT/SPECIALISTYDELSE RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 22 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information specialist service report,m patient clinical information 0, related specialist service provider specialist service 0, 0, reported specialist service event 0, specialist service plan Figure 9 : New Specialist Service Report : Top level model edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side

14 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvi valent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopi destination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betalingsinformation (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny:,m mod: helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse 0, (SG) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret specialist- objekt/klasse relateret yder af specialist- relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links Side 2 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

15 ydelse hændelse ydelse til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 3

16 2.3. NY HANDLINGSPLAN RAPPRT/HANDLINGSPLAN RAPPRT DIFIKATIN (TP NIVEAU DEL APPET TIL EDDIS) GD er, som denne tabel refererer til, er figur 26 i kap og figur 28 i kap PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service request payment information 0, specialist service report 0,2,m patient 0, related specialist service provider clinical information specialist service reported specialist service event specialist service plan Figure 26 : New Specialist Service Plan Report : Top level model Side 4 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

17 bjekt Relation i GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse henvisning til henvisning til (SG5) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse betalingsinformation betaling information (SG23) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport ny: mod: 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i henvisning til (SG2) rapport 0,2 helhed-del rapporteret hændelse rapporteret hændelse (SG) er indlejret i rapport (SG2) rapport objekt/klasse relateret yder af 0, relateret yder af (SG6) er indlejret i rapport (SG2), links til sundhedsfaglig partner (SG) rapport ny:,m mod: helhed-del handlingsplan handlingsplan (SG20) er indlejret i rapport (SG2) rapporteret hændelse objekt/klasse klinisk information klinisk information (SG4) er indlejret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse findes ikke handlingsplan objekt/klasse handlingsplan objekt/klasse relateret yder af 0, specialist-ydelse (SG20) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) relateret yder af specialist-ydelse (SG2) er indlejret i handlingsplan hændelse (SG20) rapporteret hændelse 0, rekursion rapporteret specialist ydelse hændelse interne links implementeret i rapporteret hændelse (SG) rapporteret hændelse objekt/klasse relateret yder af relateret yder af (SG2) er indlejret i rapporteret hændelse (SG), links til sundhedsfaglig partner (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 5

18 De følgende modeller og tabeller er fælles for Henvisning til Specialistydelse, Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport, både ny- og modifikation-varianterne. Hvor der er forskelle, redegøres der for dette SUBJEKTDEL FR SUNDHEDSFAGLIG PARTNER APPET TIL EDREF/EDDIS GD er, som denne tabel refererer til, er figur 9 i kap og figur 20 i kap i PT3-024 FWD. Figur 20 er ikke vist. I denne er påtænkt modtager af kopi erstattet af patientrelateret sundhedsfaglig partner, ellers er de identiske. odellerne for Specialistydelsesrapport og Handlingsplanrapport er identiske. specialist service provider specialist service requester copy destination intended recipient of report copy healthcare party role healthcare party payment party origin of clinical information healthcare professional 0, healthcare organisation 0, patient related healthcare party related healthcare service provider Figure 9 : New Specialist Service Request : Subject model for healthcare party Side 6 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

19 bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF sundhedsfaglig partner objekt/klasse sundhedsfaglig partnerrolle specialisering ved brug af kvalifikator sundhedsfaglig partner generiskspecifik henviser til / yder, kvalifikation af sundhedsfaglig partner (SG) kopi destination, påtænkt modtager af rapportkopi, Kun i henvisning. oprindelse af klinisk information, betalingspartner, patient relateret sundhedsfaglig partner, Ikke i henvisning. relateret sundhedsfaglig yder sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig professional kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig partner generiskspecifik sundhedsfaglig organisation kvalifikator i sundhedsfaglig partner (SG) sundhedsfaglig professional sundhedsfaglig organisation 0, helhed-del sundhedsfaglig organisation rekursion sundhedsfaglig organisation interne links implementeret mellem sundheds-faglige partnere (SG) 0, interne links implementeret i sundhedsfaglig parties (SG) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 7

20 2.5. SUBJEKT DEL FR PATIENT APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 0 i kap i PT3-024 FWD. patient related person patient patient related healthcare party healthcare location Figure 0 : Ny Specialist Service Request : Subject model for patient bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS patient objekt/klasse patient objekt/klasse patient objekt/klasse patientrelateret person sundhedsfaglig lokation patientrelateret sundhedsfaglig partner patientrelateret person (SG0) er indlejret i patient (SG7) sundhedsfaglig lokation (SG) er indlejret i patient (SG7), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) patientrelateret sundhedsfaglig partner (SG0) er indlejret i patient (SG7), interne links til sundhedsfaglig partner (SG) Side 8 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

21 2.6. SUBJEKTDEL FR KLINISK INFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur i kap i PT3-024 FWD. clinical information 0,,m origin of clinical information referenced study product clinical investigation result item 0, drug treatment,m,m clinical investigation related healthcare service provider Figure : New Specialist Service Request : Subject model for clinical information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS klinisk information objekt/klasse oprindelse af klinisk information,m oprindelse af klinisk information (SG2/SG4) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk information klinisk information helhed-del klinisk undersøgelsesresultat helhed-del lægemiddelbehandling klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) lægemiddelbehandling (SG7/SG9) er indlejret i klinisk information (SG2/SG4) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse refereret studieemne refereret studieemne (SG5/SG7) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse klinisk undersøgelse,m klinisk undersøgelse (SG3/SG5) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) klinisk undersøgelses resultat objekt/klasse relateret sundhedsfaglig yder,m relateret sundhedsfaglig yder (SG6/SG8) er indlejret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5), mulige links til sundhedsfaglig partner (SG) klinisk undersøgelses resultat rekursion klinisk undersøgelsesresultat 0, interne links implementeret i klinisk undersøgelsesresultat (SG3/SG5) edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 9

22 2.7. SUBJEKTDEL FR BETALINGSINFRATIN APPET TIL EDREF/EDDIS GD en, som denne tabel refererer til, er figur 2 i kap i PT3-024 FWD. payment information,m payment party Figure 2 : Ny Specialist Service Request : Subject model for payment information bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDREF/EDDIS betalingsinformation objekt/klasse betalingspartner,m interne links fra betalingsinformation (SG20/SG23) til sundhedsfaglig partner (SG) Side 20 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

23 2.8. SPECIALISTYDELSE RAPPRT ANNULLERING (TP LEVEL DEL APPET TIL EDDIS) GD en, som denne tabel refererer til, er figur 24 i kap i PT3-024 FWD specialist service requester specialist service provider copy destination 0, specialist service report 0, patient Figure 24 : Specialist Service Report Cancellation: Top level model bjekt Relation in GD bjekt Kardinalitet Kardinalitet Ækvivalent relation i EDDIS rapport 0, objekt/klasse henviser til interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse yder af interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport objekt/klasse kopidestination interne links fra rapport (SG2) til sundhedsfaglig partner (SG) rapport 0, objekt/klasse patient patient (SG7) er indlejret i rapport (SG2) Som det ses, er denne tabel en simpel delmængde af indgangene i den tilsvarende tabel for rapport (kap. 2.3). Derfor vises mapningen af de øvrige annulleringsmeddelelser ikke. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 2

24 3. Datamapningstabeller 3.. KNSTRUKTIN AF DATAAPNINGSTABELLER Det følgende sæt af tabeller er konstrueret ud fra samtlige objekter med tilhørende attributter, der er indeholdt i Domæneinformationsmodellen (DI) i PT3-024 FWD (kap. 6). Rækkefølgen er den samme som i PT3-024 FWD, kapitelnummeret over hver tabel svarer til sidste del af kapitelnummeret i PT3-024 FWD, således findes tabellen 3.2. i dokumentets kap ?? For hvert objekt er identificeret et eller flere EDIFACT segmenter, som supporterer de indeholdte attributter.?? Relationerne, der er knyttet til et objekt, vises ved mapning til et eller flere segmenter.?? Tabellerne indeholder i første søjle objekter (skrevet med store bogstaver), der skal mappes. I anden søjle findes de tilhørende attributter. Hvis flere attributter tilsammen udgør en attributgruppe, er attributgruppen anført i første søjle (skrevet med små bogstaver).?? Attributter mappes til dataelementer i et eller flere segmenter.?? Attributgrupper indeholder flere attributter, der hver mappes til dataelementer i et eller flere segmenter. Hvis mapningen sker til et enkelt segment, er dette segment vist ud for attributgruppen, ellers vises segmenterne ud for hver attribut.?? Fælles attributgrupper (Common Atribute Groups, CAG) vises med alle attributter.?? Positionen af hvert segment i EDIFACT meddelelsen er vist som SGnn i den relevante meddelelse. Den angivne segmentgruppe er gældende for alle følgende attributter, hvor feltet er tomt. N/A betyder, at attributten ikke er relevant i den pågældende meddelelsestype KLINISK INFRATIN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK INFRATIN SG2 SG4 Dato og tid for klinisk information (TCD) D DT Periode for klinisk information (AG) D DT Startdato og -tid for klinisk information (TCD) Slutdato og -tid for klinisk information (TCD) Type af klinisk information (C/S) CIN Beskrivelse af klinisk information (LC+S) Sikkerhed af klinisk information (C/S) Kommentar til klinisk information (C/S) CIN CIN FTX Side 22 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

25 3.3. KLINISK UNDERSØGELSE Sprog for klinisk information (V) LAN BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSE SG3 SG5 Identifikation af klinisk undersøgelse (C/S) RFF Specifikation til klinisk undersøgelse (C/S) INV Kommentar til klinisk undersøgelse (C/S) INV 3.4. KLINISK UNDERSØGELSESRESULTAT BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KLINISK UNDERSØGELSES- RESULTAT SG3 SG5 Servicetype af klinisk undersøgelsesresultat (V) D GIS Identifikation af klinisk undersøgelsesresultat (S) RFF Numerisk måleresultat (AG) Aritmetisk komparator (V) RSL Numerisk værdi af et måleresultat (R) RSL Enhed for måleresultat (C/S) RSL Usikkerhedsinterval for et måleresultat (AG) Nedre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Øvre grænse for usikkerhedsinterval for et måleresultat (R) D RSL Enhed for usikkerhedsinterval for et måleresultat (CS) RSL Indikator for afvigende resultat (V) RSL Datoværdi for klinisk undersøgelse (TCD) DT Ikke implementeret, brug FTX Dato og tid for klinisk undersøgelse (TCD) DT edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 23

26 Dato for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Ikke implementeret, brug dato/tid for statusændring (eller ingenting) Dato og tid for ændring af status for klinisk undersøgelsesresultat (TCD) DT Side 24 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

27 Tekstværdi for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) L-kommentar til klinisk undersøgelsesresultat (C/S) Status for klinisk undersøgelsesresultat (V) FTX FTX STS L-Referenceområde (AG) SG4 SG6 Numerisk referenceområde (AG) RND Numerisk værdi for nedre referencegrænse for kvantitet (R) Numerisk værdi for øvre referencegrænse for kvantitet (R) Enhed for numeriske referencegrænseværdier (C/S) D D Type af referenceinterval (V) RND Tekstlig referencegrænse for klinisk undersøgelsesresultat (LC/S) Definition af referencepopulation (LC/S) D FTX CCI 6.5. KPIDTAGER BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER KPIDTAGER Ingen specifikke attributter, se model. edcom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 25

28 6.6. BEHANDLING ED LÆGEIDDEL BJEKT/ ATTRIBUTGRUPPE ATTRIBUT FRE- KS T REF DIS SEG- ENT BEÆRKNINGER BEHANDLING ED LÆGEIDDEL SG7 SG9 Status for lægemiddelinformation (V) STS Ikke implementeret (fejl, bliver ikke indført før vers. 2.0) Identifikation af lægemiddel (C/S) ID L-dosering og specifikation af administrering af lægemiddel (LC+S) DSG FTX Ønsket varighed af lægemiddelbehandling (AG) Numerisk varighed af behandling (AG) D DT Numerik værdi for varighed af lægemiddelbehandling (I) Enhed for værdi for varighed af lægemiddelbehandling (V) Tekstlig beskrivelse af ønsket varighed af lægemiddelsbehandling (C/S) Antal dages forsyning (I) D FTX FTX Udleveret mængde (AG) FTX Numerisk værdi for mængde (S) Enhed for mængde (S) Kommentar til lægemiddelbehandling (S) FTX Side 26 edcom EDI-Gruppen vers. 2.0

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002

ER-modellen. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen. Efterår 2002 Databaser, efterår 2002 ER-modellen Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Indhold ... 3. 1. Introduktion... 3 2. Identifikation... ... 3 Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Indhold - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 3 2. Identifikation...... 3 3. Sundhedsfaglig autorisation... 3

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... ... 2. 3.1. Ræsonnement... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Ræsonnementer - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Ræsonnement... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Oversættelse af LibreOffice Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Wiki Vi har en wikiside, hvor du kan finde flere oplysninger om Pootle: http://wiki.documentfoundation.org/da/pootle

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere