Evaluering af MindSpring København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af MindSpring København"

Transkript

1 EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: Evaluering af MindSpring København Indhold Indledning... 2 Baggrund, formål og metode... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Metode... 4 Resultater... 6 Deltagere, trænere og forløb... 6 Ny indsigt og viden... 9 Handlekompetence Konklusioner og anbefalinger

2 Indledning Denne rapport indeholder Center for Udsatte Flygtninges evaluering af MindSpring-forløb gennemført for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i andet halvår af Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune. Evalueringen er udarbejdet efter forløbenes afslutning i december Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 2

3 Baggrund, formål og metode Baggrund MindSpring er strukturerede gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere, der behandler temaer som stress, identitet, traumer og social kontrol samt de udfordringer, eksil eller minoritetsstatus kan medføre. Et gruppeforløb har 8-10 deltagere og gennemføres på baggrund af en manual over otte gange ad to timers varighed. MindSpring-metoden har til formål at styrke deltagernes handlekompetencer, give ny viden og bevidsthed og at danne grundlag for et socialt netværk. MindSpring benytter sig af peer-to-peer metoden for at styrke inddragelse og empowerment. Gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere. MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning/indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne oplever. Desuden skaber identifikationen mellem deltagere og MindSpring-træner et trygt og ligeværdigt lærings- og interaktionsrum, hvilket er med til at øge deltagernes engagement og udbytte. MindSpring-træneren samarbejder med en fagperson (medtræner) fra det regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne med medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræner kan f.eks. have selvstændige indlæg i grupperne eller give information om faktuelle emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor man kan gå hen, hvis man har behov for professionel hjælp). Da gruppeforløbet foregår på gruppedeltagernes modersmål, er der ligeledes en tolk til stede, som primært tolker for medtræneren. MindSpring-metoden er udviklet i Holland. Dansk Flygtningehjælp har videreudviklet og implementeret MindSpring i Danmark siden 2010, og udvikler løbende metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer. I Danmark er der gennemført forløb for unge samt for forældre. Denne evaluering omhandler fem MindSpring-forløb for forældre med teenagebørn gennemført i udsatte boligområder i Københavns Kommune i Forløbene inkluderer temaet social kontrol. 3

4 Dansk Flygtningehjælp er fra Puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold blevet bevilliget udviklingsstøtte for perioden januar 2015 til juni 2016 til yderligere MindSpring-forløb og udvikling af en manual til ungeforløb med fokus på ligestilling og social kontrol. Formål Evalueringen har til formål at evaluere forløbet omkring organisering og afholdelse af MindSpring-grupperne. Desuden vurderes opnåelse af de fastsatte succeskriterier. Evalueringen ser således på effektivitet og målopfyldelse. Formålet med forældrekurserne er at bidrage til forebyggelse af social kontrol af unge ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og unge. På den baggrund er der formuleret følgende succeskriterier, som evalueringen vurderer: Ca. 50 forældre deltager i gruppeforløb på 8 moduler á 2 timer Minimum 6 frivillige uddannes til trænere til varetagelse af gruppeforløbene 6 professionelle følger grupperne 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn. For yderligere at bidrage til fremadrettet læring, ser evalueringen også på målopfyldelse i et lidt bredere perspektiv, og belyser spørgsmål om tilegnelse af indsigt og viden på tværs af temaer samt handlekompetencer udledt af forløbene i det hele taget. Evalueringen præsenterer således de aktuelle MindSpring-forløbs resultater samt perspektiver for fremtidigt arbejde med MindSpring. Metode Evalueringen er baseret på følgende metoder og data: 1. Granskning af dokumenter, såsom MindSpring-manual og MindSpring-metodehæfte, tidligere evalueringer af MindSpring, hjemmesiden samt mødelister fra de enkelte forløb. 2. Deltagerobservation af to MindSpring-grupper observation af i alt ni MindSpring-sessioner. Observationerne er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4

5 3. Kvalitative individuelle interviews gennemført med seks MindSpringdeltagere. Interviews er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4. Observation af videns- og erfaringsopsamlingsseminar, inkl. plenumdiskussion, med alle MindSpring-trænere og -medtrænere. Seminar og observation er gennemført af CUF. 5. To fokusgruppeinterviews med henholdsvis alle MindSpring-trænere og alle medtrænere. Fokusgruppeinterviews afholdt af CUF og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). 6. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af deltagere gennemført af CFBU. Spørgeskemaerne er del af en større undersøgelse, som CFBU udfører, og som forventes færdig i efteråret Evalueringen baserer sig primært på kvalitative data. Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 5

6 Resultater Deltagere, trænere og forløb Nedenstående tabel sammenfatter antal deltagere, der er rekrutteret og har gennemført et MindSpring-forløb, antal trænere, der er blevet uddannet og har faciliteret et forløb, samt antal involverede medtrænere. Tabel 1 Antal deltagere, trænere og medtrænere Målsætning Rekrutterede/gennemførte Deltagere, arabisk baggrund/sprog - 28 (5 mænd/23 kvinder) Deltagere, somalisk baggrund/sprog - 18 kvinder Deltagere i alt Ca Trænere 6 5 Medtrænere 6 5 Der er 28 deltagere med arabisk baggrund og 18 med somalisk baggrund, der har gennemført MindSpring-gruppeforløb. Det er altovervejende kvinder, der har deltaget. I alt er fem af deltagerne alle med arabisk baggrund mænd. Fem trænere er blevet uddannet og har faciliteret forløb, og der er ligeledes rekrutteret fem medtrænere. MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres. Trænere og medtrænere fortæller samstemmende, at deltagerne har været engagerede og glade for at deltage i MindSpring-grupperne. Dette afspejles også i et generelt stabilt og godt fremmøde og stort set intet frafald. Fremmødelisterne viser, at for de fem forløb har der samlet over alle otte mødegange været et fremmøde på 88 %. Første gang tænkte jeg: Ok, jeg prøver en dag, og hvis jeg godt kan lide det, så kommer jeg næste gang. Hvis jeg ikke kan lide det, så kommer jeg ikke. Men jeg kan godt lide det. Jeg er rigtig glad for det. Så det er derfor, jeg kommer hver tirsdag. -MindSpring-deltager Blandt deltagerne og i deres netværk har der desuden været interesse for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. 6

7 Et af MindSpring-forløbene er blevet gennemført som en blandet hold med både mænd og kvinder, hvor de fire andre har været kvindegrupper. Erfaringerne med begge sammensætninger har været positive. Det kønsblandede hold gennemførte i praksis møderne med en vekselvirkning af fælles og kønsopdelte diskussioner. Medtrænerne giver udtryk for, at en let tilgængelig lokation samt måden at præsentere forløbene på, har betydning for rekruttering. Her fungerer det godt med en tilgang, der betoner, at gruppeforløbene har brug for deltagernes erfaringer og holdninger frem for, at vi skal lære dig, hvordan du opdrager dit barn. MindSpring-trænerne deltagelse i det indledende informationsmøde med potentielle deltagere, hvor peer-to-peer-metoden præsenteres, bidrager til dette. For nogle af MindSpring-trænerne har det været udfordrende at facilitere forløbet, og flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Særligt oversættelse af manualen, som kun foreligger på dansk herunder centrale faglige termer har været en udfordring for nogle. De manglende erfaringer med at facilitere og reflektere over faglige problemstillinger kan blive overvældende, hvis der samtidig er betragtelige sproglige vanskeligheder. Det er her vigtigt at få forventningsafstemt, så træneren ved, hvad vedkommende går ind til. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Jeg er blevet mere åben og stoler meget mere på mig selv, og jeg skal rose mig, for jeg har gjort en stor forskel for mig selv og for de andre. Og det er kun positivt. Og jeg siger tre ord: Wow, wow, wow! -MindSpring-træner Flere trænere giver udtryk for, at det har fungeret godt, at de ikke selv har boet i samme boligområde som deltagerne det har både givet en vis distance og en vis autoritet, ligesom det kan være befordrende for diskussionerne, at træneren kommer med nogle perspektiver udefra. At trænerne har samme baggrund som deltagerne og arbejder frivilligt bliver ligeledes fremhævet som meget positivt. Udfordringer for enkelte trænere har i de tilfælde betydet, at medtrænerne har måttet tage et større ansvar, end de havde forventet. I alle forløb har samarbejdet mellem trænere og medtrænere dog fungeret godt. Enkelte medtrænere giver udtryk for, at dette kunne styrkes yderligere, hvis der på det indledende kursus var mere fokus på samspillet mellem træner og medtræner. Ligeledes understreges behovet for at træne facilitering, kursusledelse og oplæg i det indledende kursus, hvilket peger på, at det er fordelagtigt med indledende kursushold af en vis størrelse. Den lille 7

8 holdstørrelse for det indledende kursus for dette forløb gjorde det vanskeligt i praksis at inkludere dette element af læring. Trænerne fremhæver det ikke alene som en stor hjælp, at medtrænerne har taget sig af det praktiske som lokaler og kopier, men også, at det virker trygt og støttende at have medtræneren til stede under selve møderne. Om selve medtrænerrollen, giver medtrænerne selv udtryk for, at det har været en positiv og lærerig oplevelse at deltage i MindSpring-forløb, der også har givet god mening i relation til deres øvrige arbejde som boligsociale medarbejdere. Vigtigheden af at få skabt rum til at kunne tale om identitet, værdier og opdragelse. Det kan man ikke i mange fora. Det kan MindSpring det skaber rammer for, at det er ok at tale om det. -MindSpring-medtræner Det er overordnet en stor styrke ved MindSpring-forløbene, at det kører på modersmål. Dette fremhæves af alle trænere, medtrænere og deltagere. Det øger ikke alene forståelse og læring, der giver også tryghed, tillid, inddragelse og engagement. Det betød rigtig meget for mine kvinder [at det var på modersmål]. Det var noget specielt, det var unikt. Det var første gang, at de oplevede det. Og da de skulle hjem og fortælle det til deres mænd, var der ikke det der spørgsmål: Har du nu forstået det rigtigt, når det foregår på dansk? De forstod jo alt. Og de spurgte også nogle gange ind til, hvordan man sagde tingene på dansk. -MindSpring-træner Dette understøttes af, at henholdsvis 94 % og 97 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative undersøgelse, synes, at det var godt, at kurset blev ledet af en, der selv havde en anden etnisk baggrund end dansk, og at det var lettere at deltage i diskussionerne, fordi de var på modersmål. Det kan dog, som nævnt, være vanskeligt for trænere at oversætte og formidle specielt nogle fagudtryk præcist, ligesom oversættelse i det hele taget er tid- og ressourcekrævende for nogle. Både trænere og medtrænere foreslår i forlængelse heraf at supplere manualen med oversatte stikord eller nøglebegreber. Dette ville både kunne støtte trænernes facilitering og kunne give deltagerne nogle noter, der kunne fungere som en slags huskeliste. 8

9 Et andet sprogligt aspekt vedrører tolkning knyttet til medtrænerens deltagelse. Overordnet fungerede tolkningen godt. Tolkning af MindSpringgruppemøder er dog en stor opgave, og det er medtrænernes oplevelse, at det, afhængig af den enkelte tolk, kan tage lidt tid for tolken at finde sin rolle i møderne, så vedkommende ikke involverer sig for meget. Ligeledes er det komplekse ting at oversætte. Og da diskussionerne kan vedrøre personlige og svære emner, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan kemien er mellem tolken og deltagerne. Ny indsigt og viden De aktuelle MindSping-forløb gennemført i København har inkluderet følgende temaer: 1. Børneopdragelse i en ny kultur 2. Kulturspecifik opdragelse og social kontrol 3. Opdragelse, læring og kommunikation 4. Bekymringer, tillid og straf/belønning 5. Identitet 6. Stress og stresshåndtering 7. Traumer og traumatisering 8. At reagere med følelser. Temaerne er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Deltagernes tilbagemeldinger giver udtryk for det samme billede. I de kvalitative interviews fremhæver deltagerne temaerne relateret til kultur, opdragelse, kommunikation med deres børn (herunder belønning og straf) og stress som det bedste og mest relevante ved forløbet. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Som en af trænerne fortæller om at åbne for diskussionen ved at inddrage egne erfaringer med traumer: De blev ved med at sige: Vi stoler på det, du siger, vi kan sagtens følge det, du fortæller, at det er oprigtigt og ikke opdigtet. Det gør, at vi stoler mere på dig, og vi har lyst til at fortælle noget mere. Så begyndte de også at fortælle om de traumer, de havde oplevet i deres liv. -MindSpring-træner 9

10 61 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative spørgeskema, mener, at temaet om traumer var noget, de kunne bruge i deres hverdag. Hvad angår temaet om stress, er andelen 74 %, Det var mest det om bekymringer og den gang om stress, jeg synes var rigtig god. Fordi man bliver bedre til, hvordan man løser problemer, når man er stresset. -MindSpring-deltager Det er med disse MindSpring-forløb første gang, at temaet om social kontrol er inddraget. Erfaringerne hermed er positive. Deltagerne kendte i udgangspunktet ikke begrebet social kontrol. Nogle troede således, at det betød kommunens kontrol med familierne det at kommunen holder øje med dem. Til medtrænernes overraskelse har det vist sig uproblematisk at italesætte og diskutere social kontrol i MindSpring-sammenhæng. Der er særligt to omstændigheder, der bidrager til dette. For det første skaber MindSpring et unikt rum, hvor inddragelse, anerkendelse og tillid betyder, at sensitive emner kan diskuteres. Og for det andet indebærer den rettighedsbaserede tilgang, hvor FNs Børnekonvention fungerer som rammesætning, at talen om social kontrol ikke i udgangspunktet er normativ og funderet i en os og jer - optik. Inden for denne ramme genererede temaet således frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion, hvor deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis. Forslag til nye temaer af relevans for deltagerne inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Både trænere, medtrænere og deltager udtryk for, at deltagerne har tilegnet sig ny viden. Kvantitative besvarelser underbygger dette. 10

11 Tabel 2 Deltagernes tilegnelse af viden (andel der har svaret enig ) 1 Efter MindSpring ved jeg mere om, hvorfor danske forældre opdrager, som de gør Efter MindSpring tænker jeg mere over, hvorfor jeg selv opdrager, som jeg gør Efter MindSpring ved jeg mere om, hvordan jeg kan hjælpe mine børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab 73 % 77 % 84 % Handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt og på baggrund af det tilgængelige materiale at vurdere effekt på sigt i forhold til deltagernes handlekompetence. Både trænere og medtrænere vurderer dog, at deltagerne taler meget om MindSpring og de gennemgåede temaer mellem møderne også i deres netværk, at deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn, og at de er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning. Således oplever flere af medtrænerne, at nogle af deltagerne i højere grad opsøger dem efter MindSpring-forløbene. Denne vurdering underbygges af deltagernes svar på CFBUs kvantitative spørgeskema. Således giver flertallet udtryk for, at de taler om emnerne med andre. Tabel 3 At tale med andre om emnerne (andel der har svaret enig ) 2 Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om stress og traumer på MindSpring Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om børneopdragelse på MindSpring 81 % 87 % Endelig tyder tilbagemeldingerne på, at den overordnede målsætning om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er opfyldt. Tabel 4 Deltagernes kommunikation med deres børn (andel der har svaret enig ) 3 Efter MindSpring taler jeg med mine børn på en ny måde 87 % Efter MindSpring lytter jeg mere på, hvad mine børn tænker og mener 93 % Efter MindSpring har jeg færre konflikter med mine børn. 63 % 1 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 2 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 3 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 11

12 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de taler med deres børn på en ny måde efter MindSpring, og 93 % mener, at de lytter mere til børnene. Før, hvis min datter kom for sent hjem, så blev jeg bange. Men nu tænker jeg: Men hvad er du bange for? Der sker ikke noget. Jeg har talt med hende i telefon, hun skriver, så jeg skal bare lade være med at blive bange. -MindSpring-deltager Ligeledes giver 59 % af deltagerne udtryk for, at de efter Mindspring i højere grad end før vil lade deres børn deltage i flere sociale aktiviteter som for eksempel lejrskole, fritidsaktiviteter, fester på skolen eller fritidsklubben eller overnatning hos venner. Opbygning af netværk og tillid blandt deltagerne og oplevelsen af at indgå i et fællesskab, hvor man kan håndtere og handle på sine udfordringer er også et vigtigt resultat af MindSpring. Dette peger på, at MindSpring passer godt ind i det boligsociale felt og de målsætninger, der ofte arbejdes med her. Vi er alle sammen blevet venner. Det er rigtig godt. -MindSpring-deltager Ligeledes betyder dette udbytte af forløbene, at deltagerne aktiveres fremadrettet og får mod på mere udadvendt engagement det være sig socialt med et ønske om eksempelvis at blive en del af Bydelsmødrene såvel som uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt. 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de efter MindSpring har lyst til at starte på en uddannelse eller være frivillig (for eksempel som Bydelsmor). 12

13 Konklusioner og anbefalinger MindSpring som metode Overordnet er der meget positive erfaringer og tilbagemeldinger Anvendelse af modersmål og peer-to-peer skaber et unikt og inddragende rum for erfaringsudveksling, tillid og læring i forhold til potentielt vanskelige emner Fokus på refleksion og dialog frem for undervisning/belæring fremhæves af trænere og medtrænere som effektivt Frivilligaspektet vurderes positivt deltagerne påskønner trænernes indsats og betragter dem som rollemodeller Det giver god mening at anvende metoden i boligsocialt arbejde Metoden bidrager til bedre kommunikation mellem forældre og unge Metoden er velegnet til at diskutere emner og skabe refleksion relateret til social kontrol. Målopfyldelse vedr. MindSpring København MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres Målsætningen om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er mere end opfyldt. Processen Det har været udfordrende at facilitere forløbet at strukturere det og fremføre temaerne for nogle af trænerne. Flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Oversættelse af manual, som kun foreligger på dansk, har været en udfordring for nogle. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Samarbejdet mellem trænere og medtrænere har forløbet godt. Der har været et stabilt og godt fremmøde, og der er interesse blandt deltagere og i deres netværk for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. Nye netværk er dannet mellem deltagerne såvel som mellem trænere og medtrænere. Det kan fungere godt, at trænere kommer med perspektiver udefra dvs. ikke fra samme boligområde. Oversættelse af centrale termer til trænere og deltagere kan lette processen sikre præcis oversættelse. Forventningsafstemning, facilitering og fokus på samarbejde mellem træner og medtræner bør fremhæves på det indledende kursus. Det 13

14 indledende kursus bør være af en vis størrelse deltagermæssigt for at skabe forudsætninger for at øve facilitering. Temaerne Manualens temaer er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Forslag til nye temaer inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Social kontrol MindSpring viser sig at etablere et rum, hvor social kontrol kan diskuteres Det har vist sig uproblematisk at tale om emner relateret til social kontrol, hvilket har overrasket medtrænerne Det har fungeret godt med FNs Børnekonvention som rammesætning, dvs. en rettighedsbaseret tilgang Temaet genererede frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion Deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis Flere af deltagerne kendte ikke begrebet nogle troede, at det betød kommunens kontrol med familierne. Effekt og handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekt, men trænere og medtrænere vurderer, at: o Deltagerne taler meget om MindSpring og temaerne mellem møderne også i deres netværk o Deltagerne er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning o Deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn. Deltagerne giver udtryk for, at de taler med andre om de gennemgåede temaer, er blevet bedre til at kommunikere med deres børn samt mere refleksive omkring egen praksis og måder at opdrage på. Deltagerne opbygger netværk og lyst til at engagere sig fremadrettet i frivilligt arbejde eller uddannelse. 14

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred

Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Side 1 Flygtninge med traumer erfaringer fra Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen afslutning på Børn af krig og fred Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Værktøjskassen Teammødet. Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde

Værktøjskassen Teammødet. Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde Værktøjskassen Teammødet Sæt fokus på nydanske forældre i jeres skole-hjem samarbejde Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung!

kompas forebyggelse af kriminalitet med Frivillige mentorer & netværksarbejde Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Social og Sundhed Tak fordi du har meldt dig som frivillig mentor for en ung! Her kan du læse lidt om, hvad mentorprojektet går ud på, og hvilke opgaver du som frivillig skal varetage. Vi håber, at din

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING

FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING 2 KVINDER I FORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 4 Formål og succeskriterier 5 Målgruppen 5 2. Projektforløbet 6 Sesam 6-7-8 Svømmeforeningen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere