Evaluering af MindSpring København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af MindSpring København"

Transkript

1 EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: Evaluering af MindSpring København Indhold Indledning... 2 Baggrund, formål og metode... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Metode... 4 Resultater... 6 Deltagere, trænere og forløb... 6 Ny indsigt og viden... 9 Handlekompetence Konklusioner og anbefalinger

2 Indledning Denne rapport indeholder Center for Udsatte Flygtninges evaluering af MindSpring-forløb gennemført for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i andet halvår af Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune. Evalueringen er udarbejdet efter forløbenes afslutning i december Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 2

3 Baggrund, formål og metode Baggrund MindSpring er strukturerede gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere, der behandler temaer som stress, identitet, traumer og social kontrol samt de udfordringer, eksil eller minoritetsstatus kan medføre. Et gruppeforløb har 8-10 deltagere og gennemføres på baggrund af en manual over otte gange ad to timers varighed. MindSpring-metoden har til formål at styrke deltagernes handlekompetencer, give ny viden og bevidsthed og at danne grundlag for et socialt netværk. MindSpring benytter sig af peer-to-peer metoden for at styrke inddragelse og empowerment. Gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere. MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning/indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne oplever. Desuden skaber identifikationen mellem deltagere og MindSpring-træner et trygt og ligeværdigt lærings- og interaktionsrum, hvilket er med til at øge deltagernes engagement og udbytte. MindSpring-træneren samarbejder med en fagperson (medtræner) fra det regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne med medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræner kan f.eks. have selvstændige indlæg i grupperne eller give information om faktuelle emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor man kan gå hen, hvis man har behov for professionel hjælp). Da gruppeforløbet foregår på gruppedeltagernes modersmål, er der ligeledes en tolk til stede, som primært tolker for medtræneren. MindSpring-metoden er udviklet i Holland. Dansk Flygtningehjælp har videreudviklet og implementeret MindSpring i Danmark siden 2010, og udvikler løbende metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer. I Danmark er der gennemført forløb for unge samt for forældre. Denne evaluering omhandler fem MindSpring-forløb for forældre med teenagebørn gennemført i udsatte boligområder i Københavns Kommune i Forløbene inkluderer temaet social kontrol. 3

4 Dansk Flygtningehjælp er fra Puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold blevet bevilliget udviklingsstøtte for perioden januar 2015 til juni 2016 til yderligere MindSpring-forløb og udvikling af en manual til ungeforløb med fokus på ligestilling og social kontrol. Formål Evalueringen har til formål at evaluere forløbet omkring organisering og afholdelse af MindSpring-grupperne. Desuden vurderes opnåelse af de fastsatte succeskriterier. Evalueringen ser således på effektivitet og målopfyldelse. Formålet med forældrekurserne er at bidrage til forebyggelse af social kontrol af unge ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og unge. På den baggrund er der formuleret følgende succeskriterier, som evalueringen vurderer: Ca. 50 forældre deltager i gruppeforløb på 8 moduler á 2 timer Minimum 6 frivillige uddannes til trænere til varetagelse af gruppeforløbene 6 professionelle følger grupperne 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn. For yderligere at bidrage til fremadrettet læring, ser evalueringen også på målopfyldelse i et lidt bredere perspektiv, og belyser spørgsmål om tilegnelse af indsigt og viden på tværs af temaer samt handlekompetencer udledt af forløbene i det hele taget. Evalueringen præsenterer således de aktuelle MindSpring-forløbs resultater samt perspektiver for fremtidigt arbejde med MindSpring. Metode Evalueringen er baseret på følgende metoder og data: 1. Granskning af dokumenter, såsom MindSpring-manual og MindSpring-metodehæfte, tidligere evalueringer af MindSpring, hjemmesiden samt mødelister fra de enkelte forløb. 2. Deltagerobservation af to MindSpring-grupper observation af i alt ni MindSpring-sessioner. Observationerne er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4

5 3. Kvalitative individuelle interviews gennemført med seks MindSpringdeltagere. Interviews er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4. Observation af videns- og erfaringsopsamlingsseminar, inkl. plenumdiskussion, med alle MindSpring-trænere og -medtrænere. Seminar og observation er gennemført af CUF. 5. To fokusgruppeinterviews med henholdsvis alle MindSpring-trænere og alle medtrænere. Fokusgruppeinterviews afholdt af CUF og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). 6. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af deltagere gennemført af CFBU. Spørgeskemaerne er del af en større undersøgelse, som CFBU udfører, og som forventes færdig i efteråret Evalueringen baserer sig primært på kvalitative data. Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 5

6 Resultater Deltagere, trænere og forløb Nedenstående tabel sammenfatter antal deltagere, der er rekrutteret og har gennemført et MindSpring-forløb, antal trænere, der er blevet uddannet og har faciliteret et forløb, samt antal involverede medtrænere. Tabel 1 Antal deltagere, trænere og medtrænere Målsætning Rekrutterede/gennemførte Deltagere, arabisk baggrund/sprog - 28 (5 mænd/23 kvinder) Deltagere, somalisk baggrund/sprog - 18 kvinder Deltagere i alt Ca Trænere 6 5 Medtrænere 6 5 Der er 28 deltagere med arabisk baggrund og 18 med somalisk baggrund, der har gennemført MindSpring-gruppeforløb. Det er altovervejende kvinder, der har deltaget. I alt er fem af deltagerne alle med arabisk baggrund mænd. Fem trænere er blevet uddannet og har faciliteret forløb, og der er ligeledes rekrutteret fem medtrænere. MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres. Trænere og medtrænere fortæller samstemmende, at deltagerne har været engagerede og glade for at deltage i MindSpring-grupperne. Dette afspejles også i et generelt stabilt og godt fremmøde og stort set intet frafald. Fremmødelisterne viser, at for de fem forløb har der samlet over alle otte mødegange været et fremmøde på 88 %. Første gang tænkte jeg: Ok, jeg prøver en dag, og hvis jeg godt kan lide det, så kommer jeg næste gang. Hvis jeg ikke kan lide det, så kommer jeg ikke. Men jeg kan godt lide det. Jeg er rigtig glad for det. Så det er derfor, jeg kommer hver tirsdag. -MindSpring-deltager Blandt deltagerne og i deres netværk har der desuden været interesse for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. 6

7 Et af MindSpring-forløbene er blevet gennemført som en blandet hold med både mænd og kvinder, hvor de fire andre har været kvindegrupper. Erfaringerne med begge sammensætninger har været positive. Det kønsblandede hold gennemførte i praksis møderne med en vekselvirkning af fælles og kønsopdelte diskussioner. Medtrænerne giver udtryk for, at en let tilgængelig lokation samt måden at præsentere forløbene på, har betydning for rekruttering. Her fungerer det godt med en tilgang, der betoner, at gruppeforløbene har brug for deltagernes erfaringer og holdninger frem for, at vi skal lære dig, hvordan du opdrager dit barn. MindSpring-trænerne deltagelse i det indledende informationsmøde med potentielle deltagere, hvor peer-to-peer-metoden præsenteres, bidrager til dette. For nogle af MindSpring-trænerne har det været udfordrende at facilitere forløbet, og flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Særligt oversættelse af manualen, som kun foreligger på dansk herunder centrale faglige termer har været en udfordring for nogle. De manglende erfaringer med at facilitere og reflektere over faglige problemstillinger kan blive overvældende, hvis der samtidig er betragtelige sproglige vanskeligheder. Det er her vigtigt at få forventningsafstemt, så træneren ved, hvad vedkommende går ind til. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Jeg er blevet mere åben og stoler meget mere på mig selv, og jeg skal rose mig, for jeg har gjort en stor forskel for mig selv og for de andre. Og det er kun positivt. Og jeg siger tre ord: Wow, wow, wow! -MindSpring-træner Flere trænere giver udtryk for, at det har fungeret godt, at de ikke selv har boet i samme boligområde som deltagerne det har både givet en vis distance og en vis autoritet, ligesom det kan være befordrende for diskussionerne, at træneren kommer med nogle perspektiver udefra. At trænerne har samme baggrund som deltagerne og arbejder frivilligt bliver ligeledes fremhævet som meget positivt. Udfordringer for enkelte trænere har i de tilfælde betydet, at medtrænerne har måttet tage et større ansvar, end de havde forventet. I alle forløb har samarbejdet mellem trænere og medtrænere dog fungeret godt. Enkelte medtrænere giver udtryk for, at dette kunne styrkes yderligere, hvis der på det indledende kursus var mere fokus på samspillet mellem træner og medtræner. Ligeledes understreges behovet for at træne facilitering, kursusledelse og oplæg i det indledende kursus, hvilket peger på, at det er fordelagtigt med indledende kursushold af en vis størrelse. Den lille 7

8 holdstørrelse for det indledende kursus for dette forløb gjorde det vanskeligt i praksis at inkludere dette element af læring. Trænerne fremhæver det ikke alene som en stor hjælp, at medtrænerne har taget sig af det praktiske som lokaler og kopier, men også, at det virker trygt og støttende at have medtræneren til stede under selve møderne. Om selve medtrænerrollen, giver medtrænerne selv udtryk for, at det har været en positiv og lærerig oplevelse at deltage i MindSpring-forløb, der også har givet god mening i relation til deres øvrige arbejde som boligsociale medarbejdere. Vigtigheden af at få skabt rum til at kunne tale om identitet, værdier og opdragelse. Det kan man ikke i mange fora. Det kan MindSpring det skaber rammer for, at det er ok at tale om det. -MindSpring-medtræner Det er overordnet en stor styrke ved MindSpring-forløbene, at det kører på modersmål. Dette fremhæves af alle trænere, medtrænere og deltagere. Det øger ikke alene forståelse og læring, der giver også tryghed, tillid, inddragelse og engagement. Det betød rigtig meget for mine kvinder [at det var på modersmål]. Det var noget specielt, det var unikt. Det var første gang, at de oplevede det. Og da de skulle hjem og fortælle det til deres mænd, var der ikke det der spørgsmål: Har du nu forstået det rigtigt, når det foregår på dansk? De forstod jo alt. Og de spurgte også nogle gange ind til, hvordan man sagde tingene på dansk. -MindSpring-træner Dette understøttes af, at henholdsvis 94 % og 97 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative undersøgelse, synes, at det var godt, at kurset blev ledet af en, der selv havde en anden etnisk baggrund end dansk, og at det var lettere at deltage i diskussionerne, fordi de var på modersmål. Det kan dog, som nævnt, være vanskeligt for trænere at oversætte og formidle specielt nogle fagudtryk præcist, ligesom oversættelse i det hele taget er tid- og ressourcekrævende for nogle. Både trænere og medtrænere foreslår i forlængelse heraf at supplere manualen med oversatte stikord eller nøglebegreber. Dette ville både kunne støtte trænernes facilitering og kunne give deltagerne nogle noter, der kunne fungere som en slags huskeliste. 8

9 Et andet sprogligt aspekt vedrører tolkning knyttet til medtrænerens deltagelse. Overordnet fungerede tolkningen godt. Tolkning af MindSpringgruppemøder er dog en stor opgave, og det er medtrænernes oplevelse, at det, afhængig af den enkelte tolk, kan tage lidt tid for tolken at finde sin rolle i møderne, så vedkommende ikke involverer sig for meget. Ligeledes er det komplekse ting at oversætte. Og da diskussionerne kan vedrøre personlige og svære emner, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan kemien er mellem tolken og deltagerne. Ny indsigt og viden De aktuelle MindSping-forløb gennemført i København har inkluderet følgende temaer: 1. Børneopdragelse i en ny kultur 2. Kulturspecifik opdragelse og social kontrol 3. Opdragelse, læring og kommunikation 4. Bekymringer, tillid og straf/belønning 5. Identitet 6. Stress og stresshåndtering 7. Traumer og traumatisering 8. At reagere med følelser. Temaerne er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Deltagernes tilbagemeldinger giver udtryk for det samme billede. I de kvalitative interviews fremhæver deltagerne temaerne relateret til kultur, opdragelse, kommunikation med deres børn (herunder belønning og straf) og stress som det bedste og mest relevante ved forløbet. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Som en af trænerne fortæller om at åbne for diskussionen ved at inddrage egne erfaringer med traumer: De blev ved med at sige: Vi stoler på det, du siger, vi kan sagtens følge det, du fortæller, at det er oprigtigt og ikke opdigtet. Det gør, at vi stoler mere på dig, og vi har lyst til at fortælle noget mere. Så begyndte de også at fortælle om de traumer, de havde oplevet i deres liv. -MindSpring-træner 9

10 61 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative spørgeskema, mener, at temaet om traumer var noget, de kunne bruge i deres hverdag. Hvad angår temaet om stress, er andelen 74 %, Det var mest det om bekymringer og den gang om stress, jeg synes var rigtig god. Fordi man bliver bedre til, hvordan man løser problemer, når man er stresset. -MindSpring-deltager Det er med disse MindSpring-forløb første gang, at temaet om social kontrol er inddraget. Erfaringerne hermed er positive. Deltagerne kendte i udgangspunktet ikke begrebet social kontrol. Nogle troede således, at det betød kommunens kontrol med familierne det at kommunen holder øje med dem. Til medtrænernes overraskelse har det vist sig uproblematisk at italesætte og diskutere social kontrol i MindSpring-sammenhæng. Der er særligt to omstændigheder, der bidrager til dette. For det første skaber MindSpring et unikt rum, hvor inddragelse, anerkendelse og tillid betyder, at sensitive emner kan diskuteres. Og for det andet indebærer den rettighedsbaserede tilgang, hvor FNs Børnekonvention fungerer som rammesætning, at talen om social kontrol ikke i udgangspunktet er normativ og funderet i en os og jer - optik. Inden for denne ramme genererede temaet således frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion, hvor deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis. Forslag til nye temaer af relevans for deltagerne inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Både trænere, medtrænere og deltager udtryk for, at deltagerne har tilegnet sig ny viden. Kvantitative besvarelser underbygger dette. 10

11 Tabel 2 Deltagernes tilegnelse af viden (andel der har svaret enig ) 1 Efter MindSpring ved jeg mere om, hvorfor danske forældre opdrager, som de gør Efter MindSpring tænker jeg mere over, hvorfor jeg selv opdrager, som jeg gør Efter MindSpring ved jeg mere om, hvordan jeg kan hjælpe mine børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab 73 % 77 % 84 % Handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt og på baggrund af det tilgængelige materiale at vurdere effekt på sigt i forhold til deltagernes handlekompetence. Både trænere og medtrænere vurderer dog, at deltagerne taler meget om MindSpring og de gennemgåede temaer mellem møderne også i deres netværk, at deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn, og at de er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning. Således oplever flere af medtrænerne, at nogle af deltagerne i højere grad opsøger dem efter MindSpring-forløbene. Denne vurdering underbygges af deltagernes svar på CFBUs kvantitative spørgeskema. Således giver flertallet udtryk for, at de taler om emnerne med andre. Tabel 3 At tale med andre om emnerne (andel der har svaret enig ) 2 Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om stress og traumer på MindSpring Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om børneopdragelse på MindSpring 81 % 87 % Endelig tyder tilbagemeldingerne på, at den overordnede målsætning om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er opfyldt. Tabel 4 Deltagernes kommunikation med deres børn (andel der har svaret enig ) 3 Efter MindSpring taler jeg med mine børn på en ny måde 87 % Efter MindSpring lytter jeg mere på, hvad mine børn tænker og mener 93 % Efter MindSpring har jeg færre konflikter med mine børn. 63 % 1 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 2 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 3 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 11

12 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de taler med deres børn på en ny måde efter MindSpring, og 93 % mener, at de lytter mere til børnene. Før, hvis min datter kom for sent hjem, så blev jeg bange. Men nu tænker jeg: Men hvad er du bange for? Der sker ikke noget. Jeg har talt med hende i telefon, hun skriver, så jeg skal bare lade være med at blive bange. -MindSpring-deltager Ligeledes giver 59 % af deltagerne udtryk for, at de efter Mindspring i højere grad end før vil lade deres børn deltage i flere sociale aktiviteter som for eksempel lejrskole, fritidsaktiviteter, fester på skolen eller fritidsklubben eller overnatning hos venner. Opbygning af netværk og tillid blandt deltagerne og oplevelsen af at indgå i et fællesskab, hvor man kan håndtere og handle på sine udfordringer er også et vigtigt resultat af MindSpring. Dette peger på, at MindSpring passer godt ind i det boligsociale felt og de målsætninger, der ofte arbejdes med her. Vi er alle sammen blevet venner. Det er rigtig godt. -MindSpring-deltager Ligeledes betyder dette udbytte af forløbene, at deltagerne aktiveres fremadrettet og får mod på mere udadvendt engagement det være sig socialt med et ønske om eksempelvis at blive en del af Bydelsmødrene såvel som uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt. 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de efter MindSpring har lyst til at starte på en uddannelse eller være frivillig (for eksempel som Bydelsmor). 12

13 Konklusioner og anbefalinger MindSpring som metode Overordnet er der meget positive erfaringer og tilbagemeldinger Anvendelse af modersmål og peer-to-peer skaber et unikt og inddragende rum for erfaringsudveksling, tillid og læring i forhold til potentielt vanskelige emner Fokus på refleksion og dialog frem for undervisning/belæring fremhæves af trænere og medtrænere som effektivt Frivilligaspektet vurderes positivt deltagerne påskønner trænernes indsats og betragter dem som rollemodeller Det giver god mening at anvende metoden i boligsocialt arbejde Metoden bidrager til bedre kommunikation mellem forældre og unge Metoden er velegnet til at diskutere emner og skabe refleksion relateret til social kontrol. Målopfyldelse vedr. MindSpring København MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres Målsætningen om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er mere end opfyldt. Processen Det har været udfordrende at facilitere forløbet at strukturere det og fremføre temaerne for nogle af trænerne. Flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Oversættelse af manual, som kun foreligger på dansk, har været en udfordring for nogle. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Samarbejdet mellem trænere og medtrænere har forløbet godt. Der har været et stabilt og godt fremmøde, og der er interesse blandt deltagere og i deres netværk for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. Nye netværk er dannet mellem deltagerne såvel som mellem trænere og medtrænere. Det kan fungere godt, at trænere kommer med perspektiver udefra dvs. ikke fra samme boligområde. Oversættelse af centrale termer til trænere og deltagere kan lette processen sikre præcis oversættelse. Forventningsafstemning, facilitering og fokus på samarbejde mellem træner og medtræner bør fremhæves på det indledende kursus. Det 13

14 indledende kursus bør være af en vis størrelse deltagermæssigt for at skabe forudsætninger for at øve facilitering. Temaerne Manualens temaer er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Forslag til nye temaer inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Social kontrol MindSpring viser sig at etablere et rum, hvor social kontrol kan diskuteres Det har vist sig uproblematisk at tale om emner relateret til social kontrol, hvilket har overrasket medtrænerne Det har fungeret godt med FNs Børnekonvention som rammesætning, dvs. en rettighedsbaseret tilgang Temaet genererede frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion Deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis Flere af deltagerne kendte ikke begrebet nogle troede, at det betød kommunens kontrol med familierne. Effekt og handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekt, men trænere og medtrænere vurderer, at: o Deltagerne taler meget om MindSpring og temaerne mellem møderne også i deres netværk o Deltagerne er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning o Deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn. Deltagerne giver udtryk for, at de taler med andre om de gennemgåede temaer, er blevet bedre til at kommunikere med deres børn samt mere refleksive omkring egen praksis og måder at opdrage på. Deltagerne opbygger netværk og lyst til at engagere sig fremadrettet i frivilligt arbejde eller uddannelse. 14

MindSpring for og med flygtninge

MindSpring for og med flygtninge MindSpring for og med flygtninge Krig, flugt og migration påvirker enhver. I Danmark har vi i de senere år kvalificeret vores integrationsarbejde med stort fokus på danskundervisning og beskæftigelsestilbud.

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede

Arbejdet med flygtningebørn og -familier. Traumer som en del af det samlede billede Arbejdet med flygtningebørn og -familier Traumer som en del af det samlede billede Traumer Eksilstress Socioøkonomisk stress 1. Tænk på et flygtningebarn i mistrivsel, som har brug for hjælp. 2. Snak 5

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER. Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København

MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER. Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København MINDSPRING-FORÆLDREGRUPPER MINDSPRING-FORÆLDREGRUPPER Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL 4: UNGE Eftermiddagens program 12.45-14.00 Den dobbelte identitetsudfordring 14.00-14.15 Pause 14.15-14.45 MindSpring metode 14.45-15.00

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Beboerne_som_motor_i_udviklingen

Beboerne_som_motor_i_udviklingen 14.01.2013 - Fil: 3K11-Tscherning-Beboerne_som_motor_i_udviklingen - Side 1 af 5 http://www.hausenberg.dk/ Refleksioner over: Beboerne_som_motor_i_udviklingen http://www.cfbu.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/beboerne_som_motor_i_udviklingen.pdf

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Manual. MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge

Manual. MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn. Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge Manual MindSpring for og med flygtninge- og indvandrerforældre med teenagebørn Udgivet af Center for Udsatte Flygtninge Udgivet af: Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3.

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL

EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL Als Research APS oktober 2016 RAPPORT EVALUERING AF MINDSPRING GRUPPEFORLØB FOR UNGE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ LIGESTILLING OG SOCIAL KONTROL 01 Evaluering af MindSpring Gruppeforløb for unge med særlig fokus

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere