Evaluering af MindSpring København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af MindSpring København"

Transkript

1 EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: Evaluering af MindSpring København Indhold Indledning... 2 Baggrund, formål og metode... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Metode... 4 Resultater... 6 Deltagere, trænere og forløb... 6 Ny indsigt og viden... 9 Handlekompetence Konklusioner og anbefalinger

2 Indledning Denne rapport indeholder Center for Udsatte Flygtninges evaluering af MindSpring-forløb gennemført for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune i andet halvår af Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune. Evalueringen er udarbejdet efter forløbenes afslutning i december Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 2

3 Baggrund, formål og metode Baggrund MindSpring er strukturerede gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere, der behandler temaer som stress, identitet, traumer og social kontrol samt de udfordringer, eksil eller minoritetsstatus kan medføre. Et gruppeforløb har 8-10 deltagere og gennemføres på baggrund af en manual over otte gange ad to timers varighed. MindSpring-metoden har til formål at styrke deltagernes handlekompetencer, give ny viden og bevidsthed og at danne grundlag for et socialt netværk. MindSpring benytter sig af peer-to-peer metoden for at styrke inddragelse og empowerment. Gruppeforløbene gennemføres af frivillige med samme baggrund og sprog som gruppedeltagerne, såkaldte MindSpring-trænere. MindSpring-trænerne kan via deres kulturelle baggrund og egne erfaringer som flygtning/indvandrer genkende og forstå mange af de situationer og problemer, deltagerne oplever. Desuden skaber identifikationen mellem deltagere og MindSpring-træner et trygt og ligeværdigt lærings- og interaktionsrum, hvilket er med til at øge deltagernes engagement og udbytte. MindSpring-træneren samarbejder med en fagperson (medtræner) fra det regi, hvor MindSpring-gruppen organiseres. MindSpring-træneren har hovedopgaven med at guide og lede gruppen igennem temaerne med medtræneren ved sin side som professionel støtte. Medtræner kan f.eks. have selvstændige indlæg i grupperne eller give information om faktuelle emner som lokale forhold og muligheder (f.eks. hvor man kan gå hen, hvis man har behov for professionel hjælp). Da gruppeforløbet foregår på gruppedeltagernes modersmål, er der ligeledes en tolk til stede, som primært tolker for medtræneren. MindSpring-metoden er udviklet i Holland. Dansk Flygtningehjælp har videreudviklet og implementeret MindSpring i Danmark siden 2010, og udvikler løbende metoden til at omfatte nye målgrupper med nye temaer. I Danmark er der gennemført forløb for unge samt for forældre. Denne evaluering omhandler fem MindSpring-forløb for forældre med teenagebørn gennemført i udsatte boligområder i Københavns Kommune i Forløbene inkluderer temaet social kontrol. 3

4 Dansk Flygtningehjælp er fra Puljen til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold blevet bevilliget udviklingsstøtte for perioden januar 2015 til juni 2016 til yderligere MindSpring-forløb og udvikling af en manual til ungeforløb med fokus på ligestilling og social kontrol. Formål Evalueringen har til formål at evaluere forløbet omkring organisering og afholdelse af MindSpring-grupperne. Desuden vurderes opnåelse af de fastsatte succeskriterier. Evalueringen ser således på effektivitet og målopfyldelse. Formålet med forældrekurserne er at bidrage til forebyggelse af social kontrol af unge ved at forbedre kommunikationen mellem forældre og unge. På den baggrund er der formuleret følgende succeskriterier, som evalueringen vurderer: Ca. 50 forældre deltager i gruppeforløb på 8 moduler á 2 timer Minimum 6 frivillige uddannes til trænere til varetagelse af gruppeforløbene 6 professionelle følger grupperne 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn. For yderligere at bidrage til fremadrettet læring, ser evalueringen også på målopfyldelse i et lidt bredere perspektiv, og belyser spørgsmål om tilegnelse af indsigt og viden på tværs af temaer samt handlekompetencer udledt af forløbene i det hele taget. Evalueringen præsenterer således de aktuelle MindSpring-forløbs resultater samt perspektiver for fremtidigt arbejde med MindSpring. Metode Evalueringen er baseret på følgende metoder og data: 1. Granskning af dokumenter, såsom MindSpring-manual og MindSpring-metodehæfte, tidligere evalueringer af MindSpring, hjemmesiden samt mødelister fra de enkelte forløb. 2. Deltagerobservation af to MindSpring-grupper observation af i alt ni MindSpring-sessioner. Observationerne er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4

5 3. Kvalitative individuelle interviews gennemført med seks MindSpringdeltagere. Interviews er gennemført af specialestuderende ved DPU, Mathilde Mortensen. 4. Observation af videns- og erfaringsopsamlingsseminar, inkl. plenumdiskussion, med alle MindSpring-trænere og -medtrænere. Seminar og observation er gennemført af CUF. 5. To fokusgruppeinterviews med henholdsvis alle MindSpring-trænere og alle medtrænere. Fokusgruppeinterviews afholdt af CUF og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). 6. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af deltagere gennemført af CFBU. Spørgeskemaerne er del af en større undersøgelse, som CFBU udfører, og som forventes færdig i efteråret Evalueringen baserer sig primært på kvalitative data. Illustration af MindSpring-gruppe tegnet af MindSpring-træner 5

6 Resultater Deltagere, trænere og forløb Nedenstående tabel sammenfatter antal deltagere, der er rekrutteret og har gennemført et MindSpring-forløb, antal trænere, der er blevet uddannet og har faciliteret et forløb, samt antal involverede medtrænere. Tabel 1 Antal deltagere, trænere og medtrænere Målsætning Rekrutterede/gennemførte Deltagere, arabisk baggrund/sprog - 28 (5 mænd/23 kvinder) Deltagere, somalisk baggrund/sprog - 18 kvinder Deltagere i alt Ca Trænere 6 5 Medtrænere 6 5 Der er 28 deltagere med arabisk baggrund og 18 med somalisk baggrund, der har gennemført MindSpring-gruppeforløb. Det er altovervejende kvinder, der har deltaget. I alt er fem af deltagerne alle med arabisk baggrund mænd. Fem trænere er blevet uddannet og har faciliteret forløb, og der er ligeledes rekrutteret fem medtrænere. MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres. Trænere og medtrænere fortæller samstemmende, at deltagerne har været engagerede og glade for at deltage i MindSpring-grupperne. Dette afspejles også i et generelt stabilt og godt fremmøde og stort set intet frafald. Fremmødelisterne viser, at for de fem forløb har der samlet over alle otte mødegange været et fremmøde på 88 %. Første gang tænkte jeg: Ok, jeg prøver en dag, og hvis jeg godt kan lide det, så kommer jeg næste gang. Hvis jeg ikke kan lide det, så kommer jeg ikke. Men jeg kan godt lide det. Jeg er rigtig glad for det. Så det er derfor, jeg kommer hver tirsdag. -MindSpring-deltager Blandt deltagerne og i deres netværk har der desuden været interesse for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. 6

7 Et af MindSpring-forløbene er blevet gennemført som en blandet hold med både mænd og kvinder, hvor de fire andre har været kvindegrupper. Erfaringerne med begge sammensætninger har været positive. Det kønsblandede hold gennemførte i praksis møderne med en vekselvirkning af fælles og kønsopdelte diskussioner. Medtrænerne giver udtryk for, at en let tilgængelig lokation samt måden at præsentere forløbene på, har betydning for rekruttering. Her fungerer det godt med en tilgang, der betoner, at gruppeforløbene har brug for deltagernes erfaringer og holdninger frem for, at vi skal lære dig, hvordan du opdrager dit barn. MindSpring-trænerne deltagelse i det indledende informationsmøde med potentielle deltagere, hvor peer-to-peer-metoden præsenteres, bidrager til dette. For nogle af MindSpring-trænerne har det været udfordrende at facilitere forløbet, og flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Særligt oversættelse af manualen, som kun foreligger på dansk herunder centrale faglige termer har været en udfordring for nogle. De manglende erfaringer med at facilitere og reflektere over faglige problemstillinger kan blive overvældende, hvis der samtidig er betragtelige sproglige vanskeligheder. Det er her vigtigt at få forventningsafstemt, så træneren ved, hvad vedkommende går ind til. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Jeg er blevet mere åben og stoler meget mere på mig selv, og jeg skal rose mig, for jeg har gjort en stor forskel for mig selv og for de andre. Og det er kun positivt. Og jeg siger tre ord: Wow, wow, wow! -MindSpring-træner Flere trænere giver udtryk for, at det har fungeret godt, at de ikke selv har boet i samme boligområde som deltagerne det har både givet en vis distance og en vis autoritet, ligesom det kan være befordrende for diskussionerne, at træneren kommer med nogle perspektiver udefra. At trænerne har samme baggrund som deltagerne og arbejder frivilligt bliver ligeledes fremhævet som meget positivt. Udfordringer for enkelte trænere har i de tilfælde betydet, at medtrænerne har måttet tage et større ansvar, end de havde forventet. I alle forløb har samarbejdet mellem trænere og medtrænere dog fungeret godt. Enkelte medtrænere giver udtryk for, at dette kunne styrkes yderligere, hvis der på det indledende kursus var mere fokus på samspillet mellem træner og medtræner. Ligeledes understreges behovet for at træne facilitering, kursusledelse og oplæg i det indledende kursus, hvilket peger på, at det er fordelagtigt med indledende kursushold af en vis størrelse. Den lille 7

8 holdstørrelse for det indledende kursus for dette forløb gjorde det vanskeligt i praksis at inkludere dette element af læring. Trænerne fremhæver det ikke alene som en stor hjælp, at medtrænerne har taget sig af det praktiske som lokaler og kopier, men også, at det virker trygt og støttende at have medtræneren til stede under selve møderne. Om selve medtrænerrollen, giver medtrænerne selv udtryk for, at det har været en positiv og lærerig oplevelse at deltage i MindSpring-forløb, der også har givet god mening i relation til deres øvrige arbejde som boligsociale medarbejdere. Vigtigheden af at få skabt rum til at kunne tale om identitet, værdier og opdragelse. Det kan man ikke i mange fora. Det kan MindSpring det skaber rammer for, at det er ok at tale om det. -MindSpring-medtræner Det er overordnet en stor styrke ved MindSpring-forløbene, at det kører på modersmål. Dette fremhæves af alle trænere, medtrænere og deltagere. Det øger ikke alene forståelse og læring, der giver også tryghed, tillid, inddragelse og engagement. Det betød rigtig meget for mine kvinder [at det var på modersmål]. Det var noget specielt, det var unikt. Det var første gang, at de oplevede det. Og da de skulle hjem og fortælle det til deres mænd, var der ikke det der spørgsmål: Har du nu forstået det rigtigt, når det foregår på dansk? De forstod jo alt. Og de spurgte også nogle gange ind til, hvordan man sagde tingene på dansk. -MindSpring-træner Dette understøttes af, at henholdsvis 94 % og 97 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative undersøgelse, synes, at det var godt, at kurset blev ledet af en, der selv havde en anden etnisk baggrund end dansk, og at det var lettere at deltage i diskussionerne, fordi de var på modersmål. Det kan dog, som nævnt, være vanskeligt for trænere at oversætte og formidle specielt nogle fagudtryk præcist, ligesom oversættelse i det hele taget er tid- og ressourcekrævende for nogle. Både trænere og medtrænere foreslår i forlængelse heraf at supplere manualen med oversatte stikord eller nøglebegreber. Dette ville både kunne støtte trænernes facilitering og kunne give deltagerne nogle noter, der kunne fungere som en slags huskeliste. 8

9 Et andet sprogligt aspekt vedrører tolkning knyttet til medtrænerens deltagelse. Overordnet fungerede tolkningen godt. Tolkning af MindSpringgruppemøder er dog en stor opgave, og det er medtrænernes oplevelse, at det, afhængig af den enkelte tolk, kan tage lidt tid for tolken at finde sin rolle i møderne, så vedkommende ikke involverer sig for meget. Ligeledes er det komplekse ting at oversætte. Og da diskussionerne kan vedrøre personlige og svære emner, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan kemien er mellem tolken og deltagerne. Ny indsigt og viden De aktuelle MindSping-forløb gennemført i København har inkluderet følgende temaer: 1. Børneopdragelse i en ny kultur 2. Kulturspecifik opdragelse og social kontrol 3. Opdragelse, læring og kommunikation 4. Bekymringer, tillid og straf/belønning 5. Identitet 6. Stress og stresshåndtering 7. Traumer og traumatisering 8. At reagere med følelser. Temaerne er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Deltagernes tilbagemeldinger giver udtryk for det samme billede. I de kvalitative interviews fremhæver deltagerne temaerne relateret til kultur, opdragelse, kommunikation med deres børn (herunder belønning og straf) og stress som det bedste og mest relevante ved forløbet. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Som en af trænerne fortæller om at åbne for diskussionen ved at inddrage egne erfaringer med traumer: De blev ved med at sige: Vi stoler på det, du siger, vi kan sagtens følge det, du fortæller, at det er oprigtigt og ikke opdigtet. Det gør, at vi stoler mere på dig, og vi har lyst til at fortælle noget mere. Så begyndte de også at fortælle om de traumer, de havde oplevet i deres liv. -MindSpring-træner 9

10 61 % af deltagerne, der har svaret på CFBUs kvantitative spørgeskema, mener, at temaet om traumer var noget, de kunne bruge i deres hverdag. Hvad angår temaet om stress, er andelen 74 %, Det var mest det om bekymringer og den gang om stress, jeg synes var rigtig god. Fordi man bliver bedre til, hvordan man løser problemer, når man er stresset. -MindSpring-deltager Det er med disse MindSpring-forløb første gang, at temaet om social kontrol er inddraget. Erfaringerne hermed er positive. Deltagerne kendte i udgangspunktet ikke begrebet social kontrol. Nogle troede således, at det betød kommunens kontrol med familierne det at kommunen holder øje med dem. Til medtrænernes overraskelse har det vist sig uproblematisk at italesætte og diskutere social kontrol i MindSpring-sammenhæng. Der er særligt to omstændigheder, der bidrager til dette. For det første skaber MindSpring et unikt rum, hvor inddragelse, anerkendelse og tillid betyder, at sensitive emner kan diskuteres. Og for det andet indebærer den rettighedsbaserede tilgang, hvor FNs Børnekonvention fungerer som rammesætning, at talen om social kontrol ikke i udgangspunktet er normativ og funderet i en os og jer - optik. Inden for denne ramme genererede temaet således frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion, hvor deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis. Forslag til nye temaer af relevans for deltagerne inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Både trænere, medtrænere og deltager udtryk for, at deltagerne har tilegnet sig ny viden. Kvantitative besvarelser underbygger dette. 10

11 Tabel 2 Deltagernes tilegnelse af viden (andel der har svaret enig ) 1 Efter MindSpring ved jeg mere om, hvorfor danske forældre opdrager, som de gør Efter MindSpring tænker jeg mere over, hvorfor jeg selv opdrager, som jeg gør Efter MindSpring ved jeg mere om, hvordan jeg kan hjælpe mine børn med at undgå at komme ud i kriminalitet eller dårligt selskab 73 % 77 % 84 % Handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt og på baggrund af det tilgængelige materiale at vurdere effekt på sigt i forhold til deltagernes handlekompetence. Både trænere og medtrænere vurderer dog, at deltagerne taler meget om MindSpring og de gennemgåede temaer mellem møderne også i deres netværk, at deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn, og at de er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning. Således oplever flere af medtrænerne, at nogle af deltagerne i højere grad opsøger dem efter MindSpring-forløbene. Denne vurdering underbygges af deltagernes svar på CFBUs kvantitative spørgeskema. Således giver flertallet udtryk for, at de taler om emnerne med andre. Tabel 3 At tale med andre om emnerne (andel der har svaret enig ) 2 Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om stress og traumer på MindSpring Jeg har talt med andre udenfor kurset om de ting jeg har lært om børneopdragelse på MindSpring 81 % 87 % Endelig tyder tilbagemeldingerne på, at den overordnede målsætning om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er opfyldt. Tabel 4 Deltagernes kommunikation med deres børn (andel der har svaret enig ) 3 Efter MindSpring taler jeg med mine børn på en ny måde 87 % Efter MindSpring lytter jeg mere på, hvad mine børn tænker og mener 93 % Efter MindSpring har jeg færre konflikter med mine børn. 63 % 1 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 2 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 3 Andre svarmuligheder var hverken enig eller uenig eller uenig. Resultater er baseret på 35 besvarelser. 11

12 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de taler med deres børn på en ny måde efter MindSpring, og 93 % mener, at de lytter mere til børnene. Før, hvis min datter kom for sent hjem, så blev jeg bange. Men nu tænker jeg: Men hvad er du bange for? Der sker ikke noget. Jeg har talt med hende i telefon, hun skriver, så jeg skal bare lade være med at blive bange. -MindSpring-deltager Ligeledes giver 59 % af deltagerne udtryk for, at de efter Mindspring i højere grad end før vil lade deres børn deltage i flere sociale aktiviteter som for eksempel lejrskole, fritidsaktiviteter, fester på skolen eller fritidsklubben eller overnatning hos venner. Opbygning af netværk og tillid blandt deltagerne og oplevelsen af at indgå i et fællesskab, hvor man kan håndtere og handle på sine udfordringer er også et vigtigt resultat af MindSpring. Dette peger på, at MindSpring passer godt ind i det boligsociale felt og de målsætninger, der ofte arbejdes med her. Vi er alle sammen blevet venner. Det er rigtig godt. -MindSpring-deltager Ligeledes betyder dette udbytte af forløbene, at deltagerne aktiveres fremadrettet og får mod på mere udadvendt engagement det være sig socialt med et ønske om eksempelvis at blive en del af Bydelsmødrene såvel som uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt. 87 % af deltagerne giver udtryk for, at de efter MindSpring har lyst til at starte på en uddannelse eller være frivillig (for eksempel som Bydelsmor). 12

13 Konklusioner og anbefalinger MindSpring som metode Overordnet er der meget positive erfaringer og tilbagemeldinger Anvendelse af modersmål og peer-to-peer skaber et unikt og inddragende rum for erfaringsudveksling, tillid og læring i forhold til potentielt vanskelige emner Fokus på refleksion og dialog frem for undervisning/belæring fremhæves af trænere og medtrænere som effektivt Frivilligaspektet vurderes positivt deltagerne påskønner trænernes indsats og betragter dem som rollemodeller Det giver god mening at anvende metoden i boligsocialt arbejde Metoden bidrager til bedre kommunikation mellem forældre og unge Metoden er velegnet til at diskutere emner og skabe refleksion relateret til social kontrol. Målopfyldelse vedr. MindSpring København MindSpring-forløbene i København har nået målsætningen om, at ca. 50 forældre gennemfører et gruppeforløb, og har knap nået målsætningen om, at seks trænere skulle uddannes og seks medtrænere involveres Målsætningen om, at 80 % af deltagerne oplever, at de bliver bedre til at kommunikere med deres børn, er mere end opfyldt. Processen Det har været udfordrende at facilitere forløbet at strukturere det og fremføre temaerne for nogle af trænerne. Flere har brugt en del mere tid på forløbet, end de havde forventet. Oversættelse af manual, som kun foreligger på dansk, har været en udfordring for nogle. Alle trænere er dog vokset med opgaven, og alle betragter forløbene som en succes. Samarbejdet mellem trænere og medtrænere har forløbet godt. Der har været et stabilt og godt fremmøde, og der er interesse blandt deltagere og i deres netværk for flere forløb. Dette gælder også for medtrænere og de fleste trænere. Nye netværk er dannet mellem deltagerne såvel som mellem trænere og medtrænere. Det kan fungere godt, at trænere kommer med perspektiver udefra dvs. ikke fra samme boligområde. Oversættelse af centrale termer til trænere og deltagere kan lette processen sikre præcis oversættelse. Forventningsafstemning, facilitering og fokus på samarbejde mellem træner og medtræner bør fremhæves på det indledende kursus. Det 13

14 indledende kursus bør være af en vis størrelse deltagermæssigt for at skabe forudsætninger for at øve facilitering. Temaerne Manualens temaer er overordnet relevante og meningsfulde. Særligt temaer om identitet, opdragelse, kommunikation, belønning/straf og stress fremhæves af trænere og medtrænere. Temaet om traumer er ikke nødvendigvis relevant for alle i sådanne tilfælde kan temaet med fordel knyttes til temaet om stress. Trænernes egne erfaringer har vist sig gode til at åbne for udveksling om traumer, der går tæt på den enkelte deltager. Forslag til nye temaer inkluderer skilsmisse og konflikthåndtering. Social kontrol MindSpring viser sig at etablere et rum, hvor social kontrol kan diskuteres Det har vist sig uproblematisk at tale om emner relateret til social kontrol, hvilket har overrasket medtrænerne Det har fungeret godt med FNs Børnekonvention som rammesætning, dvs. en rettighedsbaseret tilgang Temaet genererede frugtbare diskussioner og refleksion om særligt ære og religion Deltagerne blev udfordret på egne forståelser og praksis Flere af deltagerne kendte ikke begrebet nogle troede, at det betød kommunens kontrol med familierne. Effekt og handlekompetence Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere effekt, men trænere og medtrænere vurderer, at: o Deltagerne taler meget om MindSpring og temaerne mellem møderne også i deres netværk o Deltagerne er blevet bedre til at opsøge råd og vejledning o Deltagerne har taget redskaber til sig vedr. kommunikation, lytning og belønning/straf i forhold til deres børn. Deltagerne giver udtryk for, at de taler med andre om de gennemgåede temaer, er blevet bedre til at kommunikere med deres børn samt mere refleksive omkring egen praksis og måder at opdrage på. Deltagerne opbygger netværk og lyst til at engagere sig fremadrettet i frivilligt arbejde eller uddannelse. 14

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere