Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke"

Transkript

1 Det militærfaglige råd Det militærfaglige råd og embedsvirke og embedsvirke

2 Det militærfaglige råd og embedsvirke FORSVARSAKADEMIET 2015

3 Det militærfaglige råd og embedsvirke Forfattere: Katrine Nørgaard, Vilhem S. Holsting & Simon E. Schultz-Larsen Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med aftaler mellem Forsvaret og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden Forsvarsakademiets skriftlige samtykke er forbudt i følge gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser København 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé København Ø Tlf.: Tryk: Rosendahls A/S Layout: Bent-Ole Kure ISBN: oplag 2015: 2.000

4 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...9 Politik og administration...13 Det professionelle demarkationsproblem...16 Fra forvaltningsteori til kritiksociologi...18 Kapitel 1 Det kritiksociologiske perspektiv: Max Webers embedsetik og den kritiske evnes sociologi...22 Bureaukrati og etik...24 Det professionelle kaldsarbejde...26 Kritik, retfærdiggørelse og legitimitet...29 Den kritiske kompetence...34 Kapitel 2 Sikkerhedspolitiske retfærdiggørelser: Det militærfaglige råd i et proaktivistisk projektregime...39 Det proaktivistiske sikkerhedsparadigme...40 En multiresistent retfærdiggørelsesstrategi...43 Fra domesticitets- til borgerregimets retfærdiggørelser...46 Fra borgerregimets til markeds- og opinionsregimernes retfærdiggørelser...48 Fra markeds- og opinionsregimerne til projektregimets retfærdiggørelser...50 Det domestiske regimes tilbagekomst?...54 Kontradiktion og kompleksitet i den militærfaglige rådgivning

5 Kapitel 3 Den strategiske projektorganisation: Fra bureaukratisk træghed til politisk parathed...58 De professionelle livsordener...59 Saglighed, faglighed og grundighed...61 Den integrerede rådgivningsmodel...63 Case 1: Reorganiseringen af Forsvarets ledelse...66 Spillet om storhed og legitimitet i embedet...72 Den hybride organisation...75 Partnerskabelse som politisk retfærdiggørelsesform...81 Rekonstruktionen af det militærfaglige demarkationskriterium...85 Kapitel 4 Den kritiske kompetence: Kreativitet, kvalitet og legitimitet i det militærfaglige råd...90 Kreativitet og fleksibilitet...93 Kvalitet og koordinering...96 Etablering af ækvivalens og princippet om det fælles bedste...98 Om at kigge i hver sin retning Den militære embedsmand mellem flere verdener Case nr. 2: Nyt Kampfly Program Afparadoksering og legitimering af typevalget Fortolkningen af den politiske meningshorisont Det militærfaglige oversættelsesarbejde Afslutning og udblik Litteraturliste

6 Forord Gennem de seneste 15 år har jeg som militær chef i flere omgange medvirket til omfattende forandringer af Forsvaret, som på mange måder har ændret vilkårene for det militære ledelses- og embedsvirke. De ændrede politiske rammebetingelser har gennem de senere år sat professionen under et betydeligt udviklingspres, og forsvarsforliget fra 2013 og tillægsaftalen af 10. april 2014 er ingen undtagelse herfra. Tværtimod. Der er nemlig ikke alene lagt op til store økonomiske besparelser, men der er også lagt op til mere grundlæggende ændringer i forholdet mellem den politiske og den militære ledelse. Det er den nye organisering af Forsvarsministeriets departement og den Værnsfælles Forsvarskommando et håndgribeligt udtryk for. Denne udvikling har givet anledning til debat om det militære embedsvirke, herunder om forholdet mellem politik og militær faglighed. Mange iagttagere både indenfor og udenfor Forsvaret har i den forbindelse udtrykt bekymring over en øget politisk indblanding og kontrol ikke mindst i forhold til den militærfaglige rådgivning. Omvendt har den eksplicitte politiske intention været større integration og synergi mellem den politiske ledelse og den militærfaglige ledelse. I den forstand rejser forligets forandringer af ledelseskonstruktionen en principiel diskussion om politikeres og embedsmænds roller og ansvar, som ikke blot vedrører den militære profession, men hele den offentlige forvaltning. 5

7 Det er disse generelle tendenser, der danner udgangspunkt for denne bog. Bogen stiller skarpt på det militærfaglige råd og embedsvirke, og præsenterer os for, hvordan det tager form under organisatoriske og samfundsmæssige forandringer. Der gives imidlertid ingen endegyldige løsninger. I stedet lægger bogen op til diskussion af nutidens og fremtidens embedsvirke. Med afsæt i en række empiriske eksempler og cases giver bogen et unikt indblik i samspillet mellem politik og militær faglighed og tilbyder dermed et vigtigt bidrag til tidens aktuelle diskussion om politiseringen af embedsværket og den militærfaglige rådgivning. Ikke ved at føje endnu et kapitel til den mediebårne og ofte unuancerede fremstilling af det militærfaglige embedsvirke, men ved at følge aktørernes egne bestræbelser på at håndtere den politiske kritik. Centralt i denne diskussion er forfatternes analyse af den politiske beslutning om at reorganisere Forsvarets ledelse og de afledte konsekvenser for Forsvarschefens rolle som ministerens øverste militærfaglige rådgiver. Den politiske begrundelse for reorganiseringen var bl.a. et ønske om at styrke den overordnede planlægning og økonomistyring, herunder at forenkle strukturen og skabe bedre ledelsesmæssig koordination. Der er imidlertid ingen struktur, der i sig selv kan garantere effektiv ledelse, styring og koordination. Det beror først og sidst på, at de involverede parter har vilje og evne til at etablere et velfungerende samarbejde. Det kræver, at alle de involverede parter forstår at vise hinanden og de forskellige faglige områder respekt. Bogens nøglebegreb om embedsmandens kritiske kompetence, tilbyder en forståelsesramme, der kan gøre det muligt at styrke et sådant tværfagligt samarbejde og dermed et bidrag til at opfylde den egentlige målsætning med 6

8 moderniseringen af Forsvarets ledelse. Forfatterne sætter således begreb på det, de kalder det professionelle oversættelsesarbejde, og det kritiske handleberedskab, der kræves af embedsmanden fremover. Der gøres endvidere op med den gængse opfattelse, at det militærfaglige råd er prohibitivt, dvs. noget der står over andre hensyn. Det er det ikke eller kun meget sjældent. Under den Kolde Krig havde det militærfaglige råd ofte eksistentiel betydning for nationen. Grundet den sikkerhedspolitiske situation stod det militærfaglige råd meget centralt i den politiske proces. Siden har den sikkerhedspolitiske situation ændret karakter og tidens War of Choice-scenarier har, trods en betydelig militær relevans, gjort Forsvaret til et delelement i den offentlige styring og det militære redskab til ét af flere udenrigspolitiske virkemidler, hvor mange forskellige rationaler helt legitimt kan være til stede i den samme beslutningsproces. Den militærfaglige rådgivning må derfor indrette sig på i højere grad at fremlægge forskellige valgmuligheder og deres konsekvenser og lade det være op til de politiske beslutningstagere at foretage prioriteringerne. Det er naturligvis fortsat vigtigt, at rådgivningen er kendetegnet ved høj faglig integritet, men den skal leveres med et sådant politisk boldøje, at den skaber det størst mulige politiske handlerum. Såfremt den militærfaglige rådgivning ikke leverer dette, øges risikoen for, at professionen bliver opfattet som egenrådig med den nærliggende konsekvens, at de professionelle frihedsgrader indsnævres yderligere. Set i et historisk perspektiv kunne man argumentere for, at det også har været perceptionen af professionens manglende politiske jussement, der har medvirket til beslutningen om at ændre konstruktionen af Forsvarets ledelse. 7

9 Fremtidens ledere og chefer i Forsvaret skal derfor ikke blot uddannes som krigere. De skal også uddannes som militære embedsmænd, således at de med deres militære faglighed kan bidrage konstruktivt til en i stigende grad kompleks politisk verden. Det er vigtigt for Forsvaret, og det er vigtigt for samfundet. Sammen med de tidligere bøger i rækken udgør bogen derfor et nødvendigt grundelement i videreuddannelsen af officerer. Bogen er endvidere relevant for mange andre embedsmænd i kommuner og i andre statslige styrelser, fordi dens budskaber har generel værdi og kan applikeres på embedsvirket inden for en række andre fagområder. God læselyst Nils Wang kontreadmiral 8

10 Indledning Man bliver nødt til at kigge på, hvad det er for en rolle, man som embedsmand har og embedsmænd, det gælder også officerer. Det gælder Forsvarschefen, det gælder mig, det gælder huset her. Og alle embedsmænd har pligt til at bistå den til enhver tid siddende regering med at få gennemført sin politik og oven i købet få det til at fremstå i det bedst mulige lys under overholdelse af sandhedsbegreber og alle de dér ting (Officer i Forsvarskommandoen, november 2013). Forholdet mellem politikere og embedsmænd og sondringen mellem deres professionelle roller og ansvar danner et grundtema i den forvaltningspolitiske tradition og i udviklingen af den moderne statsræson. Det drejer sig grundlæggende set om indretningen af og sondringen mellem centraladministrationen og det politiske system, herunder adskillelsen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Som udgangspunkt er forholdet mellem politikere og embedsmænd således forbundet med en refleksion over legitim magtudøvelse og ønsket om at indføre en regelbundet forvaltning, som skal sikre kontinuitet, neutralitet og effektivitet i implementeringen af de politiske beslutninger. Disse grundlæggende hensyn gør sig også og måske endog i særlig grad - gældende for det militære embede, for så vidt som det tjener til militærfaglig rådgivning om anvendelse af statens ultimative magtmidler, herunder beslutninger om deltagelse i krig. I almindelighed henviser det militærfaglige råd og ansvar 9

11 således til det forhold, at indretningen og anvendelsen af Forsvarets kapaciteter er underlagt et offentligt retfærdiggørelseskriterium, dvs. en begrundelsestvang, der omfatter retlige såvel som etiske principper. Det skyldes, at beslutninger om så alvorlige og belastende aktiviteter som krig ikke må træffes i forlængelse af det, der i enevældestater kaldtes gehejmpolitik, men må forpligte sig på kriterier, der følger den såkaldte deliberative rådslagning (Harste 2007:322). For så vidt som politiske beslutninger, herunder beslutninger om at gå i krig, forudsætter en afvejning mellem forskellige og ofte modsatrettede hensyn, kommer det militærfaglige råd ind i billedet, nemlig som en faglig vurdering af (militære) muligheder og konsekvenser både tilsigtede og utilsigtede - af en given politik. Man kan sige, at det militærfaglige råd angiver det aktuelle mulighedsrum, der kan arbejdes indenfor med henblik på at fremme de politiske målsætninger. Som en militær topchef i Forsvarskommandoen udtrykker det: Jeg skal bruges som den, der kan være med til at forme, hvad det er for nogle muligheder, vi kan stille over for politikerne for at nå et mål Så jeg kommer med [rådgivning om], hvordan man kan anvende det militære apparat til at understøtte et politisk ønske eller en hensigt. Men jeg kommer også med de risici, der er forbundet med at bringe disse her militære kapaciteter i spil Så vi er jo rådgivere på, hvad der kan være realistisk, og hvad der kan være relevant for politikerne, når de skal udtale sig. Når de så har udtalt sig, så skal vi så sige, hvordan man så reelt kan understøtte dette. Eller løse den opgave, der er stillet. Et konkret eksempel kommer fra en militær embedsmand i Forsvarsministeriets departement: 10

12 Hvis man nu tager en situation som Mali, hvor der kommer en anmodning om at stille et fly til rådighed f.eks. [ ], så kan de ude i Forsvarskommandoen sige: Er der overhovedet fly til rådighed? Har vi folk til at gøre det? Hvor længe ville de kunne være afsted? Kan de operere i det miljø? Hvor farligt er der dernede? Hvad er situationen på jorden? Alle de her ting. Det dér med, om det kan lade sig gøre, det er militærfagligt. Begrebet militærfaglig rådgivning kobles således nært til den operative opgaveløsning og den faglige vurdering af muligheder og risici. Samlet set er hensigten at fremme regeringens politik. For så vidt er rolle- og ansvarsfordelingen klar: Hvor politikerne sætter det overordnede mål, fortæller embedsmændene, hvordan det kan nås med hvilke midler og med hvilke konsekvenser. I denne forstand hviler det militære råd og embede på en klassisk bureaukratisk opdeling mellem politik og administration, hvor politikeren leder medens embedsmanden lyder. Af den militære embedsmand forventes derfor ikke bare faglighed, men også politisk lydhørhed, hvilket illustreres med følgende udsagn fra en militær sagsbehandler i departementet: Jeg sørger i virkeligheden for at prøve at forstå, hvad der er de politiske ønsker. Prøver at få stillet spørgsmålene, så man får sat ord på nogle af de politiske ønsker fornemme her i huset, hvad tror I, at de politiske ønsker er? - modtage det og så få det koblet med, hvad der militært er muligt. Med den politiske vision om et mere fleksibelt og omstillingsparat forsvar, som skal kunne kæmpe og vinde i det fulde opgavespektrum er der sat fornyet fokus på de politisk lydhøre embedsmænd som dem, der får stillet spørgsmålene og 11

13 får sat ord på de politiske ønsker. Som en militær topembedsmand i Forsvarskommandoen udtrykker det: Altså under den kolde krig var det jo langt nemmere I dag er det blevet dybt kompliceret i forhold til, at det er meget vanskeligere at forstå f.eks., hvad der er regeringens bevæggrund for, at de gerne vil være en del af operationerne i Syrien. Altså hvad er det helt præcist? Hvordan skal man forstå det? Vi er jo nødt til at forstå, hvad det er, man gerne vil. Og det er blevet langt sværere at afkode, end det har været tidligere. Også fordi det jo på mange måder er blevet svært nogle gange at følge med i en politisk verden, som bevæger sig meget hurtigt, fordi den sådan primært beskæftiger sig med dag-til-dag-sager Så på den måde er det blevet sværere eller mere kompliceret. Det stiller nogle andre krav. Så det med politisk lydhørhed er jo at forstå, hvad politikerne mener, ikke?. Kompleksitetsstigningen og tempoforøgelsen i det politiske miljø fordrer derfor en større omverdensåbenhed, fleksibilitet og politisk parathed af de militære embedsmænd: De skal udvise politisk situationsfornemmelse og træffe professionelle risikovurderinger i en politisk verden, som bevæger sig meget hurtigt, hvad enten det drejer som indsættelse af kampfly i Libyen eller om lukning af kaserner i Sønderjylland. Ofte vil det dreje som en afvejning mellem politiske, militære og økonomiske hensyn. Citatet illustrerer således en grundlæggende pointe, nemlig at det militærfaglige råd og embedsvirke ikke lader sig bestemme uafhængigt af den politiske kontekst, men som en måde at få koblet politiske ønsker til det, der militært er muligt. Det militære embede implicerer som sådan en politisk meningshorisont, som må gøres 12

14 til genstand for en vedvarende fortolkning og oversættelse af de professionelle aktører. I denne forstand anvender vi begrebet militærfaglig rådgivning bredt om de faglige analyser og vurderinger, der udarbejdes af militære eksperter på forskellige niveauer og i forskellige dele af organisationen. Tilsvarende anvender vi betegnelsen det militære embede som almen betegnelse for det formelle hverv og ansvar, der påhviler officerskorpset som helhed. Politik og administration I Finansministeriets undersøgelse af Centraladministrationens organisering status og perspektiver (2006) påpeges det, at embedsværket står overfor store udfordringer, der vedrører evnen til at håndtere komplekse policy-problemer, der ofte går på tværs af policy- og lovgivningsområder. Ministerierne har derfor behov for tværgående koordination og en øget styrings- og analysekapacitet i alle faser af beslutningsprocessen fra policyformulering til implementering og opfølgning på politiske udspil. Det konkluderes derfor, at der er gjort op med den skarpe sondring mellem policy-udvikling og løbende administration, og at embedsmændene i departementer og styrelser er involveret i begge typer af opgaver. Der peges således på en generel tendens til at organisere arbejdet på nye, mere fleksible måder samtidig med at samspillet med medierne er blevet professionaliseret: Det er i relation til medierne særligt kravet om hurtige politiske reaktioner, der er skærpet. Nytænkning og reaktionsevne er derfor blevet væsentlige elementer i ministeriernes policy-udvikling (Finansministeriet 2006:75). 13

15 Den traditionelle kontoropbygning afløses derfor i stigende omfang af nye typer af strategiske projektorganiseringer, der fremmer tværgående tænkning og samarbejde mellem ministeriernes forskellige områder (ibid.:84). Behovet for tværgående koordination og politisk reaktionsevne gør sig også gældende på Forsvarets område. I en generel tendenslæsning kan man sige, at udviklingen i de sikkerheds- og forvaltningspolitiske rammevilkår har udvisket grænsen mellem politiske og militærfaglige aspekter i rådgivningen. Det gælder særligt sager med stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Om dette udtaler tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup, at: Den tidligere så skarpe sondring mellem fred, krise og krig er blevet udvisket, og det gælder også skellet mellem politiske og militære aspekter. De skal i stadig stigende grad ses på i sammenhæng. I takt med de her ændrede vilkår er der derfor på samme måde et stadig større behov for et tæt samspil mellem den politiske og militære ledelse og for en løbende rådgivning om militære forhold (Nick Hækkerup i Krigsvidenskabeligt Selskab, 30. maj 2013). Med et stadigt større behov for et tæt samspil mellem politikere og embedsmænd sættes den klassiske bureaukratiske organisering og sondringen mellem politik og administration under pres. Der er, set fra politisk side, behov for øget koordination, hurtigere reaktionsevne og større analysekapacitet. Tempoet, fleksibiliteten og styringen skal øges samtidigt. Den hierarkiske struktur, som danner rygraden i organisationen, suppleres derfor i stigende omfang med strategiske projektorganiseringer og programmer, dvs. forskellige former for 14

16 tværgående og situationsbestemte organiseringer, der løbende kan tilpasses den politiske dagsorden. Som den tidligere forsvarsminister påpeger: Konkret er der behov for hurtigere og hyppigere stillingtagen. Dertil kommer de fornyede krav om bedre ressourcestyring og besparelser i den offentlige sektor, som selvfølgelig også gælder Forsvaret. Også det kræver, at vi udvikler måden vi organiserer Forsvaret og Forsvarets ledelse på. Alt dette betyder, at Danmark regeringen og de folkevalgte har brug for en organisering af Forsvaret, som effektivt kan give samlet rådgivning om militærfaglige, juridiske, økonomiske, kommunikative og sikkerhedspolitiske spørgsmål (ibid.). Generelt set kan man tale om en politisk-strategisk drejning i forholdet mellem politikere og embedsmænd, som forskyder embedsmændenes rolle som faglige rådgivere i retning af at blive strategiske partnere og professionelle policyproducenter (Salomonsen 2007). Som professor Tim Knudsen bemærker i en historisk analyse af dansk demokratiudvikling, er embedsmænd i dag langt mere aktivt politiserende end tidligere ikke i partipolitisk forstand, men ved at de designer politiske initiativer. Som han siger: De mest moderne embedsmænd ser ikke sig selv som bureaukrater, men som policy-entreprenører (Knudsen 2007:220). En militær sagsbehandler formulerer det således: Så er vi altså gået fra at være mellemmænd til rent faktisk at være nogle, der tager en strategisk rolle Og det er et forsøg på at få os ind i kampen på et område, som virkelig fylder noget Det sætter sagsbehandleren i en anden rolle end at være reproducerende, det sætter nemlig sagsbehandleren i rollen som projektleder 1. 1) Cf. Nørgaard: Den politiske kriger, Forsvarsakademiet

17 Det militærfaglige råd og embedsvirke bliver i denne tendenslæsning til andet og mere end et implementeringsværktøj. Det må i lige så høj grad ses som en politikdannelsesform, der sætter den militære embedsmand i rollen som strategisk sparringspartner i et komplekst og omskifteligt politisk terræn. Integreringen af den militærfaglige og strategiske rådgivning i nye hybride netværks- og projektorganiseringer kan således ses som et forsøg på at balancere en række forskellige og umiddelbart modsatrettede krav til embedsvirket, hvor det forventes, at embedsmænd på én gang er fleksible og politisk lydhøre samtidig med, at de er upolitiske, regelorienterede og neutrale. Det professionelle demarkationsproblem Med fremkomsten af de sikkerheds- og forvaltningspolitiske projektregimer stilles organisationen og den enkelte embedsmand over for en række nye udfordringer: Når grænsen mellem politik og faglighed bliver flydende, fører det ofte til diskussioner om rådgivningens politisering, både i den betydning at embedsmændene blander sig for meget i den politiske ledelse, og at politikerne blander sig for meget i den militære ledelse. For politikere såvel som for embedsmænd rejser der sig således det, man kan kalde for et professionelt demarkationsproblem: Grænsen mellem de professionelle roller og ansvar er ikke længere givet som en ydre strukturel binding, men må konstrueres løbende i den interne kommunikation. Som Niels Åkerstrøm Andersen pointerer: Skellets strukturlighed er dekonstrueret indefra det politiske system selv og har i stedet fået karakter af en indre dynamik (Andersen 2000:101). 16

18 Det ophæver ikke skellet politik/administration. Det ville svare til at ophæve demokratiet. Men det betyder, at rollerne ikke længere er givet på forhånd, og at det i vid udstrækning er blevet op til den enkelte embedsmand (og politiker) selv at retfærdiggøre sine dispositioner som strategisk partner. For, som Andersen siger: Nu lander man ikke automatisk på administrationssiden af forskellen politik/ administration, blot fordi man følger en embedsmandskarriere. Uanset hvor man er, kan man falde på begge sider (ibid.). Sondringen politik/administration sættes med andre ord hele tiden på spil og må begrundes på ny. Som strategisk partner er embedsmanden selv med til at sætte spillepladen og forme den politiske dagsorden. Det gælder først og fremmest de militære topembedsmænd, som her adresseres af Forsvarschefen: Det moderne forsvar handler om vores omdømme, om hvordan vi gør tingene, hvordan vi fremstår i offentligheden. Som jeg har nævnt før, ønsker jeg også, at vi deltager langt mere aktivt i den offentlige debat. Umiddelbart kan vi konstatere, at officersprofessionen har været udsat for nogle markante angreb over de sidste par år. Vi husker alle overskrifterne med råddenskab og dårlig kultur. Alene af den årsag bør vi tage til genmæle. Men, mindst lige så relevant for Forsvaret er den offentlige debat om, hvad Forsvaret skal bruges til og hvordan vi skal organiseres samt hvilke ressourcer vi skal tildeles Er det ikke en politisk beslutning, og burde vi ikke holde os uden for en sådan debat, vil nogen måske mene? Det er min holdning, at vi indtil der er truffet en politisk beslutning kan og bør præge de faglige drøftelser, men det vil naturligvis kræve overvejelser i de konkrete situationer. Der synes under alle omstændigheder at være brug for, at vi aktivt tager del i at forme, hvordan vores profession og forsvar skal være i fremtiden Men vi skal først og fremmest være fremadskuende og konstruktive. Hvis vi sidder passivt tilbage og 17

19 lader andre løbe med dagsordnen, har vi kun os selv at takke for det [D]et er en fælles opgave, vi har i chefgruppen. Kun når vi alle deltager, får debatten den diversitet, der skaber kvalitet og ikke mindst dybde og legitimitet i argumenterne (Forsvarschefens chefkonference 7. januar 2014). Citatet er interessant, fordi det rejser spørgsmålet om, hvordan skellet mellem politik og militær faglighed skal trækkes indenfor den militærfaglige diskurs. Forskellen ophæves altså ikke, men gøres til genstand for fornyet refleksion og diskussion med henvisning til professionens omdømme og debatten om, hvad Forsvaret skal bruges til dvs. et spørgsmål om offentlig legitimitet. Det, som før blev defineret som et rent politisk spørgsmål, nemlig organiseringen og prioriteringen af de militære kapaciteter, bliver nu adresseret og retfærdiggjort som et legitimt militært anliggende i de faglige drøftelser. De militære embedsmænd skal derfor ikke holde sig uden for den offentlige debat, lyder det. De bør derimod tage til genmæle og være fremadskuende og konstruktive frem for at lade andre løbe med dagsordenen. Fra forvaltningsteori til kritiksociologi For den militære embedsmand gælder det derfor om at være på forkant med de kritiske indvendinger og konkurrerende dagsordener, der sættes i den politiske kommunikation. Han skal så at sige kunne mønstre et kritisk handle- og svarberedskab med henblik på at skabe kvalitet og legitimitet i argumenterne. Det gælder i forhold til militærfaglige såvel som forvaltningspolitiske, sikkerhedspolitiske, økonomiske eller juridiske indsigelser, som bringes i spil 18

20 af politiske aktører, medier, interesseorganisationer, virksomheder, borgere og academia. Hermed anføres en væsentlig pointe, nemlig at det militære embedsvirke ikke kan reduceres til en forvaltningsretligt normeret og reguleret praksis. Retlige principper afgør, hvad der er lovligt eller ulovligt, men er ikke i sig selv tilstrækkelige til at sige, hvad der i en given situation vurderes som legitimt. Dertil fordres tillige en almen retfærdighedssans, dvs. en evne til refleksivt at evaluere, kvalificere og koordinere forskellige interesser og hensyn i en samlet helhedsvurdering. Denne sans for det almene undertiden kaldet sund fornuft er en afgørende egenskab ved dømmekraften og embedsmandens evne til at anlægge et professionelt skøn. Den beror ikke på personlige præferencer eller egenskaber, men derimod på en kritisk evne, som gør det muligt at vurdere andre mulige positioner og handlealternativer i formuleringen og implementeringen af politiske beslutninger. Vi forlader derfor et rent forvaltningsteoretisk perspektiv og introducerer i stedet et kritiksociologisk perspektiv, som beskæftiger sig med embedsmandens kritiske kompetence, dvs. det etiske og politiske jussement, der gør det muligt at træffe situationsbestemte risikovurderinger og evalueringer ikke bare på den militære, men også på den politiske slagmark. Med afsæt i en række empiriske eksempler og cases sætter vi os således for at belyse hhv. de sikkerhedspolitiske, de organisatoriske og de faglige demarkationskriterier, de militære embedsmænd benytter i formuleringen af det militærfaglige råd. 19

21 Hensigten hermed er ikke at tegne en ny kompetencemodel for militære embedsmænd eller at udstikke generelle retningslinier for god forvaltningsskik i Forsvaret, men snarere at tilbyde en militær professionsdiagnose, som er i stand til at udpege og begrebsliggøre de aktuelle tendenser, der sætter sig igennem i den militære organisation og dens embedspraksis. Bogen retter sig derfor mod en bred målgruppe af stabsofficerer, sagsbehandlere og ledere i alle dele af Forsvaret. Hermed fortsætter vi rækken af FAK publikationer 2, der sætter fokus på den militære professionsdannelse og de ledelsesmæssige dilemmaer og paradokser, der viser sig i den operative såvel som den administrative praksis. Denne bog kan således ses som del af en samlet professionsdiagnose, der stiller skarpt på embedsmandens rolle som strategisk partner og oversætter i spændet mellem politik og faglighed. Bogen bygger på et aktionsforskningsprojekt ved Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement i , hvor der blev gennemført en række kvalitative interviews og deltager-observationer. Af hensyn til fortroligheden mellem forskere og informanter er alle citater i bogen anonymiseret. Som en del af forskningsaftalen har myndighederne haft mulighed for at redigere i de anvendte citater i bogen. Denne mulighed har ingen af myndighederne valgt at benytte sig af. Vi er taknemmelige for den åbenhed og interesse for forskningsprojektet, vi 2) Internationale operationer i FOKUS (2006), Militær etik og ledelse i praksis (2008), Den politiske kriger (2010). 20

22 har mødt fra alle medarbejdere og chefer ved begge myndigheder. Uden deres tålmodige vejledning og overbærenhed med vores begynderfejl havde det ikke været muligt at gennemføre vores forehavende. 21

23 Kapitel 1 Det kritiksociologiske perspektiv: Max Webers embedsetik og den kritiske evnes sociologi Altså jeg har jo den metodik, at der er ingen her, der politiserer. Ellers smider jeg dem ud, hvis jeg opdager, at de gør det Jeg politiserer ikke i dette her. Det ville jeg jo i nogen grad være nødt til at gå på kompromis med, hvis jeg sad derinde [i departementet, red.], fordi det er en del af opgaven. Og så ville det blive lidt mere mudret, ikke?... Der tror jeg, zonerne bliver mere grå, når du sidder derinde. Fordi der er nogle andre interesser, som ikke kan forklares. Måske ikke engang rationelt, men som ikke kan forklares fagligt (Officer i Forsvarskommandoen, november 2013). Inden vi tager hul på bogens centrale problemstilling, nemlig det professionelle demarkationsproblem og bestemmelsen af de kriterier, der fastlægger skellet mellem politik og militær faglighed, vil det være nyttigt at afklare, hvad vi i grunden forstår ved et kritiksociologisk perspektiv 3. Betegnelsen kritiksociologi, kritikkens sociologi eller den kritiske evnes sociologi, henviser til den form for sociologi, der beskæftiger sig med studiet af menneskers kritiske aktiviteter og deres evne til at retfærdiggøre og legitimere deres synspunkter i offentlige tvister og stridsspørgsmål. Til forskel fra den form 3) Det teoretiske perspektiv, der præsenteres i dette kapitel, indgår også som et centralt element i den kommende ph.d.-afhandling, Professionalisering af det militære chefvirke, af Vilhelm S. Holsting. 22

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger FORSVARSAKADEMIET 2010 Katrine Nørgaard Den politiske kriger Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17.

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen 17. maj 2010 Vejleder Katrine Nørgaard Antal sider: 65 Antal ord: 20433 Side

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Ledelse af frivilligt socialt arbejde

Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde af konsulent Henrik Frostholm, hf@frivillighed.dk og centerleder Klaus Majgaard, klm@frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd

Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd Forum for offentlig topledelse Når faglighed, politik og ledelse skal gå hånd i hånd Prisopgave/juli 2004 Mads Ole Dall og Klaus Bakdal 1 Indholdsfortegnelse PROLOG... 3 HÅBET...3 KAPITEL 1... 5 DEN OFFENTLIG

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Den autentiske skoleleder 1

Den autentiske skoleleder 1 Thomas Kirkegaard Peter Franklin Jensen Studium: Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensenhed: Afgangsprojektet Juni 2006 Den autentiske skoleleder 1 Indhold: 1) Indledning s. 2-4 2) Problemformulering s.

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere