TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. marts 2019 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis Clausen, Dorthe Hecht, Einer Lyduch, Henrik Zimino, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Klaus Bach, Lars Hein, Liv Gam, Mads Vinterby, Marlene Nyberg, Patrick Lehto, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser , stk. 4 udvalgets anbefalinger om hjemmeside , stk. 4 udvalgets anbefalinger om telefontider m.v , stk. 4 udvalgets anbefalinger om anvendelse af SMS-beskeder Indgåelse af Klimakommuneaftale samt klimakommuneplusaftale fra og med Lokalplan Boliger på Præstefælledvej endelig vedtagelse Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revision af årsregnskab Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.2., 6.3. og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.2., 6.3. og LUKKET SAG...23 Bilagsoversigt

3 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/31930 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/31930 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ I mødet den 29. januar 2019 godkendte kommunalbestyrelsen nedsættelse af 17, stk. 4- udvalget vedrørende udarbejdelse af forslag til Tårnby Kommunes erhvervspolitik. Efter forvaltningens gentagne henvendelser har NEXT Hovedstaden meddelt, at de ikke kan afsætte ressourcer til at indgå i opgaveudvalgets arbejde. Da der i kommissoriet bliver lagt vægt uddannelse, er det vigtigt med repræsentation fra en lokal uddannelsesinstitution, og derfor har borgmesteren besluttet at kontakte Tårnby Gymnasium med henblik på at tilbyde pladsen i opgaveudvalget. Det kan oplyses, at rektor Mikkel Harder Sørensen fra Tårnby Gymnasium & HF har meddelt, at han meget gerne vil deltage i arbejdet. Rektor er meget optaget af overgangene mellem skole, uddannelse og erhverv. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler over for kommunalbestyrelsen, 1. at tage meddelelsen til efterretning. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

5 Kommunalbestyrelsen d , stk. 4 udvalgets anbefalinger om hjemmeside Åben sag Sagsnr.: 18/23909 Sagsansvarlig: hwe.hb.uk Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Der fremsendes konkrete indstillinger til behandling i Kommunalbestyrelsen vedrørende 17. stk. 4 udvalgets anbefalinger til kommunens hjemmeside. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I rapporten fra 17. stk. 4 udvalget anbefales, at Kommunens hjemmeside skal være den primære informationskanal til borgerne. I rapporten er der ligeledes 9 fokuspunkter der berører hjemmesiden. 1. Hjemmesiden, taarnby.dk skal udvikles så den er mere brugervenlig 2. Optimering af søgefunktionen 3. Notifikationssystem som kan tilpasse informationer og nyheder så notifikationer matcher livssituationer og interesseområder en form for tårnby-profil. 4. Sektoropdelte nyhedsbreve. Fordelt efter emne/interesseområde. 5. Hjemmesiden skal leve op til kravene i internationale konventioner og nationale regler. 6. Selvbetjeningsløsninger understøttes i endnu højere grad med FAQ så borgerne selv kan søge informationer. De borgere der har brug for personlig kontakt skal have mulighed for dette nemt og overskueligt. 7. Elektronisk borgerpanel 8. Ideboks 9. Brugerundersøgelser En nedsat og tværgående arbejdsgruppe fremsender hermed forslag til løsning af de 9 punkter, som 17 stk. 4 udvalget har foreslået. Der henvises til vedlagte bilag, hvor indstillingerne uddybes. Arbejdsgruppen skal endvidere oplyse følgende: Det nuværende CMS (Content Management System) som er systemet bag kommunens hjemmeside, kan ikke udvikles yderligere i den nuværende version. En opgradering er ikke mulig. Manglende udviklingsmuligheder og behov for videreudvikling af sub-sites, taler for at systemet udskiftes med et nyt. 17. stk. 4 udvalgets anbefalinger løses kun delvist, i det nuværende CMS. Anbefalingen er derfor et nyt CMS, der inkluderer et nyt design og struktur, gerne i samarbejde med brugere og interessenter. Udvalget har kigget på flere muligheder, der alene omfatter kommunens internetløsning og ikke tager højde for intranet og subsites. 4

6 Kommunalbestyrelsen d Arbejdsgruppen forudsætter, at der vil være løbende omkostninger til udvikling og opsætning. Det må ligeledes forudses, at der i forbindelse med flytning til nyt CMS vil være en del manuelt arbejde, som skal udføres af kommunens web-journalister. HØRING Rapport fra 17, stk. 4 udvalget om hjemmeside. ØKONOMI Arbejdsgruppen har anslået en økonomisk ramme/udgift på kr. det første år (2020) i form af anskaffelse- og driftsudgifter. I overslagsår udgør de årlige udgifter kr. INDSTILLING Borgmesteren indstiller over for Kommunalbestyrelsen, 1. at finansiering til hjemmeside afholdes inden for eksisterende budget og er i drift 2. kvartal /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbagemelding til KMB vedr. 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger 48094/19 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 5

7 Kommunalbestyrelsen d , stk. 4 udvalgets anbefalinger om telefontider m.v. Åben sag Sagsnr.: 19/5058 Sagsansvarlig: seo.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Som følge af anbefaling fra udvalget Åbenhed og Borgerinddragelse fremlægges indstilling om ensartede telefontider og muligheder i rådhusets telefonlæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I rapporten anbefales det, at kommunen overvejer ensartede telefontider. Hvis der er begrænsede telefontider i nogle afdelinger, skal tiderne så vidt muligt være koordineret. Kommunens telefonsystem skal desuden have en ring-op funktion og en nr. i køen funktion ved lang telefon kø. Telefontider på rådhuset Rådhusets hovednummer er betjent af omstillingspersonale i hele rådhusets åbningstid, som er mandag onsdag , torsdag og fredag De fleste af rådhusets afdelinger følger denne åbningstid for telefoniske henvendelser. I enkelte afdelinger er der godkendt særlige telefontider på hverdage: Jobcenter 9:00-10:00 Pladsanvisning 9:30-11:30 Servicecenter 8:00-10:00 (torsdag 9:00-11:00) Visitation 13:00-14:00 (fredag 13:00-13:45) Akutboliglisten 10:00-11:00 (tirsdage og torsdage) Kommentarer til telefontiderne: Jobcentret er i en proces med at fjerne telefontiden og lave et system, hvor borgere kan komme i direkte telefonisk kontakt med sin sagsbehandler, eller alternativt kan lægge en besked på sagsbehandlers specifikke telefonsvarer. Nærmere sag herom behandles på Økonomiudvalgets møde den Servicecentret åbner for personlige henvendelser kl. 10:00, hvorfor det er vigtigt at telefontiden langt de fleste dage ligger tidligere, så de samme medarbejdere ikke skal dække flere poster samtidigt. Uden for telefontiden vejledes borgeren af telefonsvarer om, at kontakte afdelingen i telefontiden. Hvis borgeren ringer via Omstillingen, vejledes de om muligheden for at benytte digital selvbetjening. I Visitationen er det samme personale der varetager vurderingsbesøg i hjemmene og står for at besvare opkald fra borgerne. Formiddag er klart det bedste tidsrum at besøge borgerne i. Her er de ældre borgere friske og motiveret for samtale. Erfaringen siger i øvrigt, at telefontiden omkring middag passer de fleste pårørende i den erhvervsaktive 6

8 Kommunalbestyrelsen d alder godt, frem for morgen eller formiddag, hvor de er optaget af transport og arbejde. Ved at have telefontid over middag kan visitationen nå at få dagens opdateringer fra hospitaler og andre samarbejdspartnere med i dialogen med den enkelte borger. Afdelingen har nu iværksat en yderligere bemanding til at besvare henvendelser i telefontiden, således at en evt. ventetid minimeres. Rådhusets telefonsystem Det har i flere år været et ønske at få mulighed for oplysning om nummer i kø i vores telefonsystem. Der er ingen tvivl om, at det vil være en forbedring af servicen over for den der venter i telefonen, på at blive betjent. Behovet er størst i de afdelinger hvor der er begrænset telefontid, og køer kan opstå. Leverandøren har desværre oplyst, at det ikke er teknisk muligt med den nuværende telefoni løsning, og der er ingen udsigt til at funktionen vil blive udviklet. Kontaktcenter Leverandøren af telefonsystemet har flere gange anbefalet kommunen at anskaffe et såkaldt kontaktcenter, som overbygning på det nuværende anlæg. Denne løsning vil give den ønskede mulighed for nummer i kø og call-back funktion, hvor den der ringer beholder sin plads i køen - og automatisk ringes op. Hidtil er kontaktcentret blevet fravalgt pga. økonomien i løsningen. Et MiCC Enterprise kontaktcenter købes licensbaseret i forhold til hvor mange brugere (medarbejdere) der skal kunne benytte det samtidigt. Antal medarbejdere i de afdelinger der i dag har begrænset telefontid, udgør ca. 40, ekskl. Jobcenteret. Brug af digitale telefonsvarer Rådhuset har i det eksisterende telefonanlæg mulighed for oprettelse af telefonsvarere, både til lokalnumre og til gruppenumre (afdelinger). Nogle afdelinger tilbyder allerede, at borgerne kan indtale besked og eventuelt bede om at blive ringet op. Anbefaling Omkostningen ved anskaffelse af et kontaktcenter eller udskiftning af telefonlægget, kan ikke afholdes inden for det eksisterende budget. Det betyder, at en eventuel anskaffelse som beskrevet, vil kræve en tillægsbevilling. Såfremt det besluttes at ønsket om nummer i kø og ring op funktion skal opfyldes, anbefales det at det foreslåede kontaktcenter som tillæg til det eksisterende telefonlæg anskaffes. ØKONOMI Økonomien i anskaffelsen ser således ud: Opgradering af nuværende telefonsystem til nyeste version (krævet): kr. Installation og konfiguration af MiCC Enterprise til 40 agenter kr. (ekskl. Jobcenter) I alt kr. Løsningen omfatter kun afdelinger med begrænset telefontid. Dertil kommer anskaffelse af yderligere it hardware (server og software), som ikke er medtaget i tilbuddet. Den løbende driftsomkostning til licenser udgør ca kr. årligt. 7

9 Kommunalbestyrelsen d Anskaffelse af nyt telefonsystem på rådhuset Der er indhentet tilbud på udskiftning af telefonsystemet, som et alternativt til den omtalte Kontaktcenter løsning. Et nyt anlæg kan anskaffes for ca kr. med de ønskede faciliteter. Hertil kommer en driftsomkostning på ca kr. årligt. Da nye anlæg baserer sig på IP telefoni, må der forventes yderligere omkostninger til udbygning af rådhusets netværk. Alternative administrative tiltag Jobcentret er som nævnt i proces med at ændre håndteringen af telefoner til en mobil løsning med indbygget nummer i kø og mulighed for indtaling af besked på telefonsvarer. Samtidig ændres telefontiden til at dække hele jobcentrets åbningstid. Dette vil fjerne behovet for nummer i kø og ring op funktion på de eksisterende fastnet telefoner i afdelingen. Der er i Visitationen taget initiativ til at ændre på de ressourcer der er afsat til besvarelse af opkald i den begrænsede åbningstid. Dette forventes at have en positiv effekt på de tider hvor borgerne i dag venter i kø. Der er i Servicecentret afsat ressourcer til besvarelse af opkald i den begrænsede åbningstid, der i praksis betyder at der stort set aldrig opstår ventetid på betjening. I Pladsanvisningen er der ofte kø i den begrænsede telefontid. På dette område er der etableret en velfungerende selvbetjeningsløsning som tilgås via kommunens hjemmeside eller borger.dk, ligesom det er muligt for borgerne at indtale besked (accept af plads) eller kommunikere via . INDSTILLING Borgmesteren anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at redegørelsen tages til efterretning, 2. at der på baggrund af de oplyste begrundelser, ikke foretages en ensretning af de forskellige telefontider, samt 3. at de iværksatte alternative tiltag evalueres om 6 måneder, og at beslutning om eventuel anskaffelse af et kontaktcenter/nyt telefonsystem udskydes tilsvarende. Der vil i den mellemliggende periode blive opsamlet statistik, der vil kunne belyse svartider og telefonkøer i afdelingerne med begrænset telefontid. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 8

10 Kommunalbestyrelsen d , stk. 4 udvalgets anbefalinger om anvendelse af SMSbeskeder Åben sag Sagsnr.: 19/7492 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Som følge af anbefaling fra udvalget Åbenhed og Borgerinddragelse fremlægges indstilling om brug af sms-beskeder til borgere ved advarsler, reminder om aftaler med sagsbehandler, eller hvis kommunen hurtigt skal informere om en hændelse/begivenhed, som berører et bestemt lokalområde i kommunen. Indstillingen afdækker også, hvilke områder der allerede sendes sms-besked til borgerne. Herunder hvilke juridiske regler der finder anvendelse, når kommunen vil sende sms-beskeder til borgerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER NemSMS Er den offentlige SMS mulighed, der er en del af E-boks løsningen. Det er frivilligt for borgerne at tilmelde sig. I Tårnby Kommune er ca. 46% af borgerne tilmeldt. I mange af de løsninger forvaltningerne anvender, vedligeholdes mobilnumre derfor også manuelt (indtastes af borgerne), for at opnå en større udbredelse. Brug af SMS er generelt udbredt i forvaltningerne. Økonomisk Forvaltning: Servicecentret sender SMS-beskeder til borgerne i forbindelse med bestilling/udstedelse af pas, kørekort og ID-kort. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har anvendt udsendelse af SMS til borgerne i flere tilfælde. I forbindelse med opmærksomhedsskabelse ved KV 2013, KV 2017 og i forbindelse med afholdelse af borgermøde om Åbenhed og Borgerinddragelse på Den Blå Planet i april Børne- og Kulturforvaltningen: Skoleområdet sender sms ud til forældre omkring elevers fravær, via KMD-Fravær. Ungdomsskolen sender påmindelser til eleverne hvis de skal huske noget, eller ved aflysning af hold. Ungdomsskolen 10. klasse sender SMS til forældrene ved børnenes fravær. Dagtilbudsområdet bruger SMS til kommunikation mellem forældre og institution. Igennem systemet kan man henvende sig til grupper eller enkeltpersoner i barnets dagtilbud som notifikation. Ungdommens Uddannelsesvejledning sender SMS beskeder til de unge om aftaler. 9

11 Kommunalbestyrelsen d Kulturinstitutioner / biblioteket udsendes sms med oplysninger om bestilling, reservering, billetbestilling og andre servicemeddelelser. Musikskolens administration og lærere sender sms til skolens brugere om aflysning af undervisning o.a. information vedr. undervisning. Familieafdelingen bruger sms i forbindelse med kontakt til mange af deres unge, f.eks. med påmindelser om aftalte møder. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen I Jobcentret kan borgerne vælge at få tilsendt mail eller SMS (via Jobnet.dk) med diverse påmindelser, blandt andet om mødeaftaler. Handicap & Psykiatricenter bruger SMS i kontakten med borgere, når de skal påmindes om aftaler eller lave nye aftaler, eller aftaler aflyses. Endvidere ved opsøgende formål, hvis det er svært at skabe kontakt ved opkald eller besøg. Den kommunale tandpleje udsender SMS til borgerne med påmindelse om tider, eller ved aflysning. Sundhedscentret udsender SMS til borgerne med påmindelse om tider, og opstart af nye mødre grupper. Teknisk Forvaltning Har udsendt SMS til relevante borgere i forbindelse med invitationer til borgermøder inden for planlægning/byudviklingsområdet. Renovationsområdet udsender efter tilmelding sms til borgerne med påmindelse, når det snart er tid til tømning på den enkelte fraktion. Beredskabet Akutte beredskabsvarslinger foregår normalt ved politiets mellemkomst og indebærer sirenevarsling og beredskabsmeddelelser i DR. Beredskabet har dog en enkelt gang brugt sms besked i forbindelse med stormfloden den 4. januar Til denne udsendelse blev anvendt en løsning fra en ekstern leverandør, som kommunen også har brugt i forbindelse med de tidligere omtalte borgermøder og opmærksomhed om valg. Dette er tidligere sket ved forudgående kontraktunderskrivelse. Udfordringen ved denne fremgangsmåde er, at vi kan få brug for det på et tidspunkt, hvor der ikke er kontakt med firmaet. Løsningen på dette er, at kommunen laver et abonnement til kr ,- årligt. Med sådan et abonnement kan kommunen bruge systemet på alle tider af døgnet og lige så mange gange vi ønsker det. Ud over abonnement, betales kr.0,20 pr. sms, samt tillæg hvis der er særlige undtagelser (robinsonliste og lignende). Leverandøren har en aftale med samtlige teleudbydere. De har tilmed adgang til oplysninger om borgere i kolonihaver som ikke har adresse i kommunen, således at disse også vil blive adviseret i tilfælde af en lokal beredskabssituation. Beredskabschefen anbefaler, at der indgås en sådan abonnementsaftale. Løsningen vi endvidere kunne benyttes til udsendelse af sms beskeder på andre forvaltningsområder. 10

12 Kommunalbestyrelsen d Juridisk vurdering fra Kommunalbestyrelsens Sekretariat Forudsat at der ikke indgår personoplysninger i SMS beskeden, så vil de primære regler for brugen af en SMS tjeneste findes i markedsføringsloven og telelovgivningen. Udgangspunktet herefter er at man ikke må rette uopfordret henvendelse til nogen ved brug af f.eks. SMS, når der er tale om afsætning, dvs. salg eller markedsføring, og der opstår dermed et krav om samtykke. Forbrugerombudsmanden har i forbindelse hermed udtalt, at visse former for henvendelser falder uden for dette udgangspunkt, f.eks. praktiske servicemeddelelser. En besked med indhold af varsling om f.eks. en hændelse eller begivenhed, eller en besked med påmindelse om eller ændring af et aftaleforhold, tolkes som hørende ind under denne modifikation til førnævnte udgangspunkt. Det er meget vigtigt at man afgrænser brugen af SMS tjenester til kun at høre ind under undtagelsesområderne, og derfor bør man være opmærksom på formål og indhold. Alle forvaltninger har ved deres besvarelse af ovenstående afdækning af området oplyst, at de er meget opmærksomme på at der ikke indgår personoplysninger i de SMS beskeder de udsender til borgerne. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at 1. redegørelsen tages til efterretning 2. såfremt der opstår nye områder, hvor SMS beskeder er hensigtsmæssige, søges løsning implementeret 3. der indgås abonnementsaftale på den omtalte SMS tjeneste som vil kunne benyttes på alle forvaltningsområder. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 Kommunalbestyrelsen d Indgåelse af Klimakommuneaftale samt klimakommuneplusaftale fra og med 2020 Åben sag Sagsnr.: 10/11483 Sagsansvarlig: rkl.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2018 besluttet at forlænge Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Samtidig blev det besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til deltagelse i klimakommuneplus arbejdet. På denne baggrund indstiller Forvaltningen, at der snarest indgås klimakommuneaftale med DN for årene 2019 til Aftalen indstilles indgået med en besparelsesniveau for CO2udledningen for de kommunale ejendomme og aktiviteter på 2 % årlig reduktion. I forbindelse med indgåelse af Klimakommuneplusaftale skal følgende krav være opfyldt 1. Aktiviteterne skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan. 2. Aktiviteterne skal have en påvist klimaeffekt. 3. Aktiviteterne skal have volumen. 4. Aktiviteterne skal køre over flere år. Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan, som kan bruges både i forbindelse med at opnå en klimakommune aftale fra 2019, men også til indgåelse af Klimakommuneplusaftale i 2020, såfremt de ovenstående betingelser afspejles i det vedtagne 2020 budget og overslagsår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med udarbejdelse af Klimakommuneaftalen skal der udarbejdes handlingsplan for aktiviter, der vil pågå i kommunen, således at den indgåede aftale overholdes. DN har oplyst, at Klimakommuneplusaftalen skal ses som en overbygning på en Klimakommuneaftale. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der indgås en klimakommuneaftale for med henblik på yderligere at indgå aftale om Klimakommuneplus fra 2020, som en overbygning til Klimakommuneaftalen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet udkast til Handlingsplan for Klimakommune samt Klimakommuneplus indsatsen med finansieringsforslag. Indenfor Klimakommueplusområdet er indarbejdet fokus på kommunal indsats med at fremme energirenovering i boliger, boligselskaber og virksomheder i form af konkret oplysning/rådgivning samt klimatilpasningsløsninger i byen f.eks. grønne områder med regnvandsnedsivningsarealer og -bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. BORGERINDDRAGELSE Der vil blive udført borgerrettede informationsmøder. 12

14 Kommunalbestyrelsen d ØKONOMI Teknisk Forvaltning vurderer, at der fra 2020 skal afsættes tydelige ressourcer til arbejdet med Klimakommuneplusopgaverne, så det fremgår, at Tårnby Kommune arbejder med en vis vægt og langsigtethed indenfor området. Således er der behov for kr. årligt til orienterings- og udviklingssamarbejde med borgere, boligselskaber og virksomheder. I 2019 har energimedarbejderen i Teknisk Forvaltning fokus på arbejdet med at informere virksomheder, boligselskaber og husejere i Tårnby Kommune omkring energisparetiltag, og det indstilles, at udgiften hertil maks kr. betales af energipuljen Til arbejdet med at klimasikre Tårnby Kommune foreslås afsat 3 mio kr./år i budget 2020 samt overslagsår. Beløbet er til sikring af, at der kan arbejdes med klimasikringsopgaver i det daglige på kommunens ejendomme og vejarealer. Til arbejdet med at reducere kommunens energiforbrug i egne ejendomme foreslås afsat 10 mio kr./år i budget 2020 og overslagsår. Puljen skal også finansiere etablering af energiscreeningsværktøj, energiledelsesværktøj samt medlemskab af Gate21, såfremt dette besluttes. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at Tårnby Kommune indgår Klimakommuneaftale med DN yderligere et år (2020) med en årlig reduktion af CO2 udledningen på 2% i perioden ( ). 2. at oplæg til at fortsætte som Klimakommuneplus fra og med 2020 indenfor områderne klimarenovering i boliger mv. samt klimatilpasning godkendes. 3. at Teknisk Forvaltnings oplæg til finansiering af Klimakommune plusaftalen medtages i budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene , og 4. at udgiften kr. i forbindelse med Teknisk Forvaltnings eksterne energiarbejde betales af energipuljekontoen i /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt fra møde den i /18 Kommunalbestyrelsen - Forlængelse af klimaaftale for 2019 med Danmarks Naturfredningsforening 2 Åben Klimahandlingsplan /19 3 Åben Budget i forbindelse med KlimaPlus 17980/19 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11. Indstillingen tiltrådt. 12. Indstillingen tiltrådt. 13. Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 13

15 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 14

16 Kommunalbestyrelsen d Lokalplan Boliger på Præstefælledvej endelig vedtagelse Åben sag Sagsnr.: 17/14147 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Forslag til Lokalplan 137 Boliger på Præstefælledvej - med tilhørende Kommuneplantillæg 13 har været i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lokalplan 137 omhandler ejendommen Præstefælledvej Lokalplanen muliggør, at der på den omhandlede ejendom kan opføres fire boliger i form af parcelhuse. Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg 13, der muliggør at de fire parceller kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 30 svarende til bygningsreglementets bestemmelser. HØRING Forslag til lokalplan 137 og Kommuneplantillæg 13 har været i offentlig høring fra til I forbindelse med høringen er der indkommet fire høringssvar. Forvaltningen har i vedlagte notat kommenteret høringssvarene og indstiller på den baggrund, at redegørelsen til henholdsvis lokalplanen og kommuneplantillægget justeres i forhold til de fremsendte bemærkninger fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. LOVGRUNDLAG Efter planlovens 27 kan Kommunalbestyrelsen efter endt høring vedtage planforslag. Er der rettidigt indgivet indsigelser mod planforslagene, kan endelig vedtagelse tidligst ske fire uger efter indsigelsesfristens udløb. Lokalplan 137 og kommuneplantillæg 13 kan således tidligst vedtages endeligt d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at lokalplan 137 Boliger på Præstefælledvej med tilhørende Kommuneplantillæg vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt med redaktionelle rettelser som foranlediget af bemærkningerne fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. 15

17 Kommunalbestyrelsen d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsnotat 37678/19 2 Åben Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen til Forslag til 20345/19 kommuneplantillæg 13 og lokalplan 137 for Præstefælledvej Åben Bemærkninger fra Miljøstyrelsen til høring af kommuneplantillæg 20375/19 nr. 13 Tårnby Kommune. 4 Åben Indsigelse fra Ejerforeningen Præstefælledvej 42 mod Lokalplan 20391/ til Tårnby Kommune 5 Åben Ingen bemærkninger fra Banedanmark vedr. fremlagte lokalplan 39315/ med tilh. kommuneplantillæg 13, "Boliger på Præstefælledvej 43-45" 6 Åben Forslag til Lokalplan 137 Præstefælledvej /18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 16

18 Kommunalbestyrelsen d Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 19/5009 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Fra Beskæftigelsesministeriet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er modtaget decisionsskrivelse af vedrørende kommunens revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion og tilskud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. Styrelsen vurderer det kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende kvalitet i sagsbehandlingen og anvendelsen af Min Plan. Styrelsen har noteret sig, at revisor oplyser, at på de områder, hvor kommunen som følge af sidste års revisionsbemærkning om manglende kvalitet i sagsbehandlingen, har iværksat handleplaner, undervisning og skærpet ledelsestilsyn, er der sket en forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen ultimo Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som revisor har anbefalet, og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Styrelsen skal bede revisor konkret redegøre for status og effekten af de igangsatte initiativer i næste års beretning. Styrelsen vurderer det desuden utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger om manglende systemafstemninger af KMD-aktiv, KMD-sygedagpenge, KMD-pensionssystem og konto for refusionsmellemværende med staten. Styrelsen har noteret sig, at det oplyses, at forholdet er drøftet med kommunen, som har oplyst, at afstemningerne er under udarbejdelse og forventes færdige medio august Styrelsen forventer, at afstemningerne nu er foretaget, og at revisor vil redegøre for forholdet i næste års beretning. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Beskæftigelsesministeriets bemærkninger meddelt i brev af tages til efterretning, og 17

19 Kommunalbestyrelsen d at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune Åben AS besvarelse - Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune / /19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 18

20 Kommunalbestyrelsen d Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 19/6102 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Fra Børne- og Socialministeriet er modtaget decisionsskrivelse af vedrørende kommunens revisionsberetning om ydelser og tilskud på ministeriets område for regnskabsåret UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Socialministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr af om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Revisionsberetningens konklusion er, at kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på ministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Børne- og Socialministeriet har ved brev af udmeldt temarevision vedrørende servicelovens 181 om statsrefusion af udgifter til udlændige. Af revisionsberetningen fremgår, at det samlet er revisors vurdering, at der er hjemtaget korrekt statsrefusion for udgifter afholdt i henhold til servicelovens 181, og at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Samlet har revisors gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger. Børne- og Socialministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune 57268/19 19

21 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 20

22 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.2., 6.3. og Åben sag Sagsnr.: 18/31930 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møder den 20.2., 6.3. og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 20.2., 6.3. og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. Venstre tilsluttede sig bemærkningen fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten til punkt 5 Status på ventetid i Tandplejen som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den

23 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 18/31930 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN En tilhører stillede spørgsmål til punkt 4-17 stk. 4 udvalgets anbefalinger om telefontider m.v. 22

24 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 20.2., 6.3. og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/31930 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Paw Karslund BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 23

25 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 3. 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger om hjemmeside 1. Tilbagemelding til KMB vedr. 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger (48094/19) 6. Indgåelse af Klimakommuneaftale samt klimakommuneplusaftale fra og med Dagsordenspunkt fra møde den i Kommunalbestyrelsen - Forlængelse af klimaaftale for 2019 med Danmarks Naturfredningsforening (303047/18) 2. Klimahandlingsplan (17831/19) 3. Budget i forbindelse med KlimaPlus (17980/19) 7. Lokalplan Boliger på Præstefælledvej endelig vedtagelse 1. Høringsnotat (37678/19) 2. Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen til Forslag til kommuneplantillæg 13 og lokalplan 137 for Præstefælledvej (20345/19) 3. Bemærkninger fra Miljøstyrelsen til høring af kommuneplantillæg nr. 13 Tårnby Kommune. (20375/19) 4. Indsigelse fra Ejerforeningen Præstefælledvej 42 mod Lokalplan 137 til Tårnby Kommune (20391/19) 5. Ingen bemærkninger fra Banedanmark vedr. fremlagte lokalplan 137 med tilh. kommuneplantillæg 13, "Boliger på Præstefælledvej 43-45" (39315/19) 6. Forslag til Lokalplan 137 Præstefælledvej (267354/18) 8. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. revision af årsregnskab Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 (47394/19) 2. AS besvarelse - Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 (54031/19) 9. Decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revision af årsregnskab Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) - Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (57268/19) 24

26 Bilag: 3.1. Tilbagemelding til KMB vedr. 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 48094/19

27 Tårnby Kommune Februar 2019 Bilag: Konkrete indstillinger til 17. stk. 4 udvalgets anbefalinger til kommunens hjemmeside. Uddybende. Deltagere i arbejdsgruppen: Morten Svan (formand), Lise Fjælstad, Steen Olsen, Henrik Wendt, Lone Søgaard, Gitte Roking. I rapporten anbefales at Kommunens hjemmeside skal være den primære informationskanal til borgerne. I rapporten er der 9 fokuspunkter der berører hjemmesiden. 1. Hjemmesiden, taarnby.dk skal udvikles så den er mere brugervenlig 2. Optimering af søgefunktionen 3. Notifikationssystem som kan tilpasse informationer og nyheder så notifikationer matcher livssituationer og interesseområder en form for tårnby-profil. 4. Sektoropdelte nyhedsbreve. Fordelt efter emne/interesseområde. 5. Hjemmesiden skal leve op til kravene i internationale konventioner og nationale regler. 6. Selvbetjeningsløsninger understøttes i endnu højere grad med FAQ så borgerne selv kan søge informationer. De borgere der har brug for personlig kontakt skal have mulighed for dette nemt og overskueligt. 7. Elektronisk borgerpanel 8. Ideboks 9. Brugerundersøgelser I det følgende gennemgås forslag til udmøntning af 17 stk. 4. udvalgets 9 anbefalinger til kommunens hjemmeside. 1) Hjemmesiden, taarnby.dk skal udvikles så den er mere brugervenlig Der er ikke en klar opskrift på brugervenlighed. Brugervenlighed er en kombination af design, struktur, læsbarhed, søgemuligheder, tilgængelighed, logik, og borgerens it-kompetencer. Et nyt design og en ny struktur vil forbedre brugeroplevelsen på kommunens hjemmeside. Derfor anbefales en designproces og anskaffelse af et nyt CMS, da det nuværende CMS ikke kan opgraderes og dermed snart skal udskiftes. Læsevenlige tekster medvirker til at øge brugervenligheden. En reduktion af Lix-tallet, (en sides antal af lange ord og sætninger) vil forbedre læsbarheden betydeligt. Det anbefales at Webjournalisterne uddannes i at skrive kortere og bedre tekster til nettet. F.eks. ved at kursusafdelingen 2-3 gange årligt udbyder et obligatorisk skrivekursus til nye web-journalister. Ligeledes anvendes i dag flere tekniske muligheder i statistikprogrammet der forbedrer brugervenligheden: monitorering af søgeord der giver hits og søgeord der ikke giver hits. Oversigt over sider der ikke bliver brugt. Anbefalinger til tilgængelighed. Stavefejl og døde Links. 1

28 Tårnby Kommune Februar 2019 Konklusion: Et nyt design og struktur, samt en reduktion af teksternes LIX-tal vil forbedre brugeroplevelsen. Anbefales i forbindelse med en udskiftning af det nuværende CMS. 2) Optimering af søgefunktionen. Den indbyggede søgefunktion på taarnby.dk er indeksbaseret og har både fordele og ulemper. En ny søgemaskine vil give en markant forbedring søgeresultaterne. F.eks. en mere intelligent søgning baseret på andres søgninger, der booster resultater med synonymer og rankerer artikler der matcher bestemte søgeord. Søgeord vil desuden kunne filtreres og sorteres ud fra forskellige valg, som borgeren selv vil kunne styre. En ny søgemaskine vil også have features som auto-suggest og relevans-søgning. Et godt søgeresultat skyldes ikke kun en god søgemaskine. Det kræver manuelle og hyppige tilpasninger af artiklerne på taarnby.dk da søgemaskiner er afhængige af det materiale der søges i. En optimering af artikler med prægnante søgeord og emneord er fortsat nødvendigt. Det er også nødvendigt at monitorere søgningerne, så de svar der præsenteres, stemmer med de forventninger brugeren har. Desuden skal der fortsat arbejdes med artiklernes præsentation i Google, da mange borgere bruger denne når de søger oplysninger på hjemmesiden Konklusion: Det anbefales at der anskaffes en ny søgemaskine. Arbejdsgruppen foreslår anskaffelse af søgemaskinen Cludo. 3) Notifikationssystem som kan tilpasse informationer og nyheder så notifikationer matcher livssituationer og interesseprofiler en form for tårnby-profil. I det nuværende CMS er tilpasningen til livssituationer eller interesseområder vanskelig at indarbejde. Bl.a. skal notifikationssystemet ændres, så der kan tegnes abonnement på emneforsiderne og nye artikler, og ikke kun ændringer på enkelte artikler som det sker i dag. Det skal bemærkes at antallet af nyheder inden for et enkelt emne eller situation er begrænset. Der kan derfor gå lang tid mellem udsendelser af notifikationer på den enkelte livssituation. En løsning med livssituationer, anbefales indarbejdet i et nyt CMS. En model som eksempel anbefales På den måde kan anbefalingen fra 17 stk, 4 udvalget om en form for tårnby-profil opfyldes ved at borgeren tilbydes et personligt valg efter interesse og behov. 4) Sektoropdelte nyhedsbreve. Fordelt efter emne/interesseområde. I dag tilbydes et månedligt nyhedsbrev med 6-8 artikler af indholdstypen nyheder, 3 selvbetjeningsløsninger og 3 dagsaktuelle kulturelle aktiviteter. Der er knap 700 abonnenter på kommunens nyhedsbrev. Mængden af nyheder på taarnby.dk fra fagforvaltninger og institutioner er i perioder begrænset. En sektoropdeling vil betyde at visse emner/interesseområder vil udkomme meget sjældent. Et nyhedsbrev en gang om måneden vil ofte udelade de ældste nyheder, hvis de ikke længere er aktuelle. En øget udgivelsesfrekvens til hver 14 dag og med mulighed for at inddrage artikler, vil øge mængden af aktuelle nyheder, men der vil stadig være emner hvor der kun udgives ganske få nyheder. Derfor er det være relevant at kunne indarbejde artikler fra hjemmesiden i nyhedsbrevet. 2

29 Tårnby Kommune Februar 2019 F.eks. emner med sæson eller redaktionelle tekster der ikke blot er en kopi af en nyhed. Konklusion: Det anbefales at lade Digital udvikling og drift arbejde med indholdstyper og layout i et nyhedsbrev, samt øge udgivelsesfrekvensen og arbejde med temaer der kan vælges efter personlige behov. Desuden vil det nye notifikationssystem kunne tilbyde mere personaliserede abonnementsformer. For at få et tilfredsstillende system skal de enkelte forvaltninger i højere grad end i dag løbende være behjælpelige med, at der på alle sektorområder kommer et større nyhedsflow end tilfældet er i dag. 5) Hjemmesiden skal leve op til kravene i internationale konventioner og nationale regler. Det nuværende CMS lever op til næsten alle gældende danske regler. Dog er der mindre mangler i forhold til de anbefalede regler om tilgængelighed. Et nyt CMS vil være nødvendigt, hvis de anbefalede regler i EU direktivet om tilgængelighed også skal følges. Merprisen for dette i et nyt CMS er ikke estimeret, men alle regler skal overholdes hvis hjemmesiden udskiftes. Det ligger med andre ord i de krav der stilles til et nyt CMS. 6) Selvbetjeningsløsninger understøttes i endnu højere grad med FAQ så borgerne selv kan søge informationer. De borgere der har brug for personlig kontakt skal have mulighed for dette nemt og overskueligt. Den personlige kontakt kan ske på mange måder f.eks. ved henvendelse til fagforvaltningerne. Der kan oprettes en boks på alle relevante artikler med kontaktoplysninger og åbningstider. Der kan ligeledes henvises til borgerrådgiveren. Tjenesten selvbetjening.nu understøtter kommunens selvbetjeningsløsninger med hjælpetekster, som personalet har udarbejdet. FAQ-løsninger et bør forbindes med feed-back fra den personlige borgerkontakt. Det skal være muligt for brugerne at give feedback ved at kommentere på alle eller udvalgte sider. FAQ teksterne der skal udarbejdes af de faglige medarbejdere, baseres på feedback fra borgerhenvendelser, medarbejdere og evt. fra kommunens borgerrådgiver, således at de svar der gives i en FAQ er skrevet ud fra borgernes behov. Selve FAQ-løsningen skal give mulighed for at oprette et FAQ-svar på alle sider. Opsamling og koordinering af FAQ-tekster og feedback bør samles i den Digitale borgerservice, der er organisatorisk placeret i Webredaktionen. Konklusion: FAQ anbefales udviklet i forbindelse med anskaffelse af et nyt CMS. Det anbefales at implementere et feed-back modul fra Siteimprove. Prisen er baseret på antallet af sidevisninger og er estimeret til kr. årligt. 7) Elektronisk borgerpanel Et elektronisk borgerpanel skal, i henhold til rapporten, inddrage borgerne i udvalgte beslutninger. Adgangen til panelet kan ske på mange måder. F.eks. anonymt eller via tilmelding på adresse for at gøre det let at kommentere. Nemid-login kan sikre, at det kun er borgere i Tårnby som 3

30 Tårnby Kommune Februar 2019 bidrager med kommentarer. Det skal afklares om borgeren på panelets kommentarspor skal fremstå med navn eller om man kan vælge at vise et anonymt brugernavn. Rødovre kommune har et høringsmodul hvor alle borgere kan komme med kommentarer til udvalgte høringsforslag : Udvalget anbefaler et selvstændigt modul integreret i kommunens hjemmeside. Organiseringen af det elektroniske borgerpanel, er et organisatorisk problem der skal løses samtidig med anskaffelsen af et nyt CMS. Prisen for et elektronisk borgerpanel er estimeret i forbindelse med anskaffelse af CMS. Som eksempel kan illustrere hvorledes man kan inddrage borgerne inden der træffes en politisk beslutning. 8) Ideboks. En idebank eller ideboks findes på en række kommunale hjemmesider. Idebanken er stedet hvor borgerne kommer med gode forslag og ideer. Idebanken vil kræve ressourcer til opsamling og evt. modning af ideer. Idebanken er et selvstændigt modul, der bør integreres i et nyt CMS. Arbejdsgruppen har set på en løsning som denne der kan tilpasses Tårnby kommunes behov. 9) Brugerundersøgelser Der findes en række forskellige programmer til online analyse. Der er ikke på forhånd nogen anbefaling. Det antages at brugerundersøgelser skal foretages af relevante medarbejdere. Opgaven på hjemmesiden kan begrænses til at promovere og linke til analyseprogrammet. Et nyt CMS system. Det nuværende CMS (Content Management System), der er systemet bag kommunens hjemmeside, kan ikke udvikles yderligere i den nuværende version. En opgradering er ikke mulig. De anbefalinger 17. stk. 4 udvalget er kommet med, løses kun delvist i det nuværende CMS. Anbefalingen er derfor et nyt CMS, der inkluderer et nyt design og struktur, gerne i samarbejde med brugere og interessenter. Tilbuddet vil alene omfatte kommunens hjemmeside og tager ikke højde for udvikling og design af Intranet og sub-sites. Der må forudses at et skifte kræver en del manuelt arbejde da alt bevaringsværdigt indhold skal flyttes side for side. Arbejdsgruppen anslår en ramme på ca kr. der formodes at dækkes udgifter til et nyt CMS med design og med løsninger på Ideboks, Elektronisk Borgerpanel og et notifikationssystem. Hertil kommer årlige driftsomkostninger på godt kr. Desuden må der påregnes et beløb der skal støtte videreudvikling af Kommunens Hjemmeside. 4

31 Tårnby Kommune Februar 2019 Der skal desuden beregnes anskaffelse af et nyt søgemodul ca kr. årligt FAQ til ca kr. det første år. Hertil kommer de eksisterende aftaler der dækkes af bibliotekets driftskonto: Cookieinformation til håndtering af Cookies. Ca kr. årligt Siteimprove statistik og overvågning af f.eks. CPR-numre kr. I alt kr. i år 1 og kr. i overslagsår. Det anbefales at det kun er kommunens hjemmeside og subsites der flyttes til den nye version i første omgang. Intranettet har ikke det samme akutte behov, men det bør dog flyttes så snart det er praktisk muligt for at udnytte de fælles systemmuligheder. Til sammenligning kan det oplyses at den nuværende serviceaftale med Eksponent udgør kr. om måneden plus udgifter til eventuelle videreudviklingsønsker på mellem og kr. årligt. En løsning med et design der f.eks. tager udgangspunkt i Århus. En ideboks der tager udgangspunkt i eller Begge moduler vil kunne udvikles så det passer til et borgerpanel. En løsning med et nyhedsbrev der minder om: Bemærk at eksemplerne skal tilpasses de ønsker og forhold der passer til Tårnby Kommune. Samlet økonomi med ovenstående løsning: Samlet økonomi: Anskaffelse årligt drift 1 år. (2020) Nyt system og designproces Idebank, Borgepanel, Notifikation FAQ Nyt søgemodul implementering Driftsomkostninger Eksisterende drift I alt kr kr kr kr kr kr kr. 5

32 Tårnby Kommune Februar 2019 Årlig drift 2 år. Udvikling af moduler Driftsomkostninger Søgemodul Eksisterende drift I alt 1. år kr kr kr kr kr. Årlig drift 3. år. Udvikling af CMS Driftsomkostninger Søgemodul Eksisterende drift I alt kr kr kr kr kr. Årlig drift 4. år. Udvikling af CMS Driftsomkostninger Søgemodul Eksisterende drift I alt kr kr kr kr kr. I tilbuddet er det kun er kommunens hjemmeside, der flyttes til den nye version. Intranettet bør flyttes så snart det er praktisk muligt for at udnytte de fælles systemmuligheder. Det anbefales at der indarbejdes et selvstændigt budget til udvikling af selvstændige løsninger på Intranettet. 6

33 Bilag: 6.1. Dagsordenspunkt fra møde den i Kommunalbestyrelsen - Forlængelse af klimaaftale for 2019 med Danmarks Naturfredningsforening Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

34 Kommunalbestyrelsen d Forlængelse af klimaaftale for 2019 med Danmarks Naturfredningsforening Åben sag Sagsnr.: 10/11483 Sagsansvarlig: rkl.tf Fraværende: Afbud: Resumé: I 2010 indgik Tårnby Kommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at blive Klimakommune, og denne aftale blev sidst forlænget for perioden 2014 til 2018, og udløb i maj. Forvaltningen indstiller, at aftalen med DN som Klimakommune for 2019 forlænges, og at kommunen i 2020 tilslutter sig DN s Klima Plus+ aftale. Derved øges synligheden over for borgerne af, at Kommunen tager klimaforandringerne seriøst og derfor arbejder målrettet på at reducere CO2 udledningen. Det er naturligvis også en mulighed blot at fortsætte som Klimakommune. Uddybende bemærkninger: Kommunen blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2- udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år Kommunen har pr. 1. oktober 2018 ansat en Klima- og energikonsulent til det fremadrettede arbejde med energibesparende tiltag. Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommunearbejdet som projektleder, ud over arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Kravene for at være Klimakommune Plus+ kan ses i bilag 1, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. Det er en forudsætning for at blive Klima Plus+ kommune, at det er politisk besluttet at ville indgå heri, herunder hvilke 2 punkter, man arbejder videre med. Forvaltningen indstiller, at Kommunen fra 2020 tilslutter sig en Klimakommune plus+ aftale inden for områderne: 1. Energirenovering i boliger hos boligselskaber og virksomheder 2. Klimatilpasningsløsninger i byområdet. I løbet af 2019 vil beslutningen blive forankret i en handlingsplan. Følgende krav til aktiviteter i forbindelse med deltagelse i en Klimakommune+ aftale er obligatoriske: Aktiviteterne skal være besluttet og sat i gang. Det er ikke nok at have en plan. Aktiviteterne skal have en påvist klimaeffekt. Aktiviteterne skal have volumen. Aktiviteterne skal køre over flere år. Forvaltningen vurderer, at der skal være afsat midler i flerårsbudgetterne inden for de områder, som vælges som dokumentation for, at man vil arbejde med en vis vægt og langsigtethed. Det kan først ske ved vedtagelse af budget 2020.

35 Kommunalbestyrelsen d Derfor indstiller Forvaltningen, at Kommunen forlænger klimakommuneaftalen til og med 2019, for derefter at gå videre med enten en Klimakommune plus+ -aftale eller en Klimakommuneaftale. Kommunen skal udarbejde en handleplan for klimaarbejdet. Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløb den 31. maj Det betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 71 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2013 til 2018 på 12,8 %. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum, sat af DN, som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. Ud over den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes, at Klimakommune-arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger, uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Klimakommuneaftalen med DN indstilles forlænget med minimum 1 år frem til Forvaltningen vurderer, at en 1-årig forlængelse vil give den fornødne tid til, at kunne blive klima Plus+ kommune efterfølgende. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune aftalen til og med 2019 og 2. at Teknisk Forvaltning forbereder et oplæg til deltagelse i Klimakommune plus+ fra og med 2020 til forelæggelse for Økonomiudvalget. /BGR Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : 1. Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. Indstillingerne sendes frem til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Det anbefales endvidere, at oplæg til deltagelse i Klimakommune plus+ fra og med 2020 forelægges Økonomiudvalget senest primo marts 2019 af hensyn til det forestående budgetarbejde for 2020 og overslagsår. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den : Tiltrådt jf. Økonomiudvalgets beslutning. BILAGSFORTEGNELSE: Hvordan Klimakommune Plus Dagsordenspunkt fra møde den i Kommunalbestyrelsen - Klimakommune erklæring - forlængelse

36 Kommunalbestyrelsen d Dagsordenspunkt fra møde den i Økonomiudvalget - Normering af Energikonsulent i Ejendomscentret

37 Bilag: 6.2. Klimahandlingsplan Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 17831/19

38 TÅRNBY KOMMUNE KLIMAKOMMUNE- STRATEGI Handlingsplan

39 Indhold 1. Forord Overordnet målsætning Indledning Midler Barriereanalyse Organisering Kommunikation Reduktion af CO2 udledningen fra egne bygninger Energistrategi for kommunen som virksomhed Håndtering af energidata Energiregistreringssystem Energibudgetter Drift af tekniske anlæg Energiprojekter Energimærkning Adfærd fremme af grøn bevidsthed Klimaambassadører Energirenovering og rådgivning Borgere borgermøder og kampagner Boligselskaber Målrettet informationsmateriale Erhverv Netværksmøder og informationsmateriale Klimatilpasning Skybrudssikring...15 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

40 1. Forord I 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at tilmelde Tårnby Kommune som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening. Denne aftale blev forlænget yderligere i 2014, hvormed aftalen indebar en forpligtelse på at reducere kommunens CO 2 udledning med 2 % årligt, afgrænset for kommunen som virksomhed. Hertil er der årligt udarbejdet et CO 2 regnskab. Aftalen udløb i Dermed skal der forhandles en ny aftale på plads, hvormed målsætningen om en årlig reduktion på 2 % fastholdes for kommunen som virksomhed. 1.1 Overordnet målsætning Tårnby Kommune vil som en af de få kommuner i landet tage skridtet op til at være Klimakommune Plus. Dette indebærer flere indsatsområder end en CO 2 reduktionen i kommunen. Tårnby Kommune vil forpligte sig til yderligere at udføre: En kommunal indsats med at fremme energirenovering i boliger, boligselskaber og virksomheder i form af konkret oplysning/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenovering Klimatilpasnings-løsninger i byer: F.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land: F.eks. vådområder og skovrejsning. 2. Indledning Disse nye målsætninger kræver en strategisk tilgang med dertil hørende handlingsplan. På energisiden er der behov for at arbejde med en 3 trins handlingsplan for løbende at nå målet med 2 % CO 2 reduktion samt sikre en kvalificeret energirådgivning til borgere og virksomheder i Tårnby Kommune. Denne handlingsplan fokuserer således på de kortsigtede handlinger for hvordan Tårnby Kommune kan imødekomme sin målsætning om at være Klimakommune og KlimakommunePlus. Dette er særligt gældende for Energirenovering, da der tidligere er udarbejdet en plan for klimatilpasning og skybrudssikring, som imødekommer målsætningen for klimatilpasning under Klimakommune Plus. Planen tager udgangspunkt i Tårnby Kommunes nuværende situation i forhold til organisation og ressourcer. Figuren nedenunder viser et overblik over de ønskede indsatsområder og målsætninger. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

41 Reduktion af CO2 udledning fra egne bygninger, Kap 4. Udarbejdelse og implementering af energistrategi Energibesparende tiltag Adfærd - fremme en grøn bevidsthed Energirenovering - og rådgivning, Kap 5. Borgere - borgermøder og kampagner Erhverv - Netværksmøder og informationsmateriale Boligselskaber - Målrettet informationsmateriale Klimatilpasning, Kap 6. Implementering af Skybrudsplan Følge Planstrategiens retningslinjer for klimatilpasning Igangsætte klimatiltag Handlingsplanen er inddelt efter disse indsatsområder, som indeholder en kort beskrivelse af den nuværende situation samt opstiller konkrete handlinger på kort sigt og forslag til langsigtede mål. Der er lagt særlig vægt på en energistrategi for Tårnby Kommune, da CO2 regnskabet for 2017 viste, at CO 2 udledningen for de kommunale ejendomme var steget markant. Kun en målrettet indsats med at udskifte vejbelysning til LED har medført så stor en reduktion i CO 2, at den samlede udledning stadig blev reduceret med 1,3%. Men CO2 regnskabet fik virkelig sat fokus på behov for den samlede energiindsats på ejendomsområdet. Handlingsplanen er tænkt som den første del af en projektplan for Tårnby Kommune samt som oplysning om hvordan kommunen vil arbejde, i forhold til at overholde sin forpligtelse som Klimakommune Plus. Der vil fortsat udarbejdes et årligt CO 2 regnskab, for at fremvise kommunens resultater. 2.1 Midler Tårnby Kommune har gennem en længere årrække prioriteret midler til energibesparende tiltag. Særligt blev der udført større energirenoveringer for 20 mio. kr. i 2013 og senest 15 mio kr. i Ud over midler til større energiprojekter har der gennem årene været afsat midler til Energipuljen, som er en driftspulje hvorved mindre energitiltag kan udføres. Dog kræves det, at projekter udført gennem Energipuljen har en tilbagebetalingstid på under 10 år. I 2019 er der afsat kr. til Energipuljen. Supplerende kan finansiering af energiprojekter blive søgt via fonde, ansøgningspuljer mm. Her vil medlemskabet af Gate 21 være til stor fordel for Tårnby Kommune, da Gate 21 vil kunne søge ekstern finansiering på kommunens vegne. 2.2 Barriereanalyse Gennem de seneste års arbejde under Klimakommune-forpligtelsen viser historikken, at der trods gode intentioner og nedskrevne handlingsplaner, har det været svært at leve op til forventningerne. Der har i de fleste tilfælde ikke været ressourcer til at gennemføre de planlagte handlinger. Desuden TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

42 har energiarbejdet været meget persondrevet, via projektansættelser af forskellige personer, hvormed projektet som Klimakommune ikke er blevet forankret bredt i kommunen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

43 3. Organisering Indsatsen med klimakommune forpligtelsen ligger pt. primært hos Tårnby Kommunes energikonsulent, hvilket er en skrøbelig konstellation. Det forslås derfor at forankre projektet i ledelsen og mere formaliseret ved at oprette en styregruppe. Styregruppen skal tilsikre, at Tårnby Kommune lever op til sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Gruppen har dermed en koordinerende rolle på tværs af kommunen og skal hjælpe med at sikre afsættelse af nødvendige ressourcer/midler til arbejdet med Klimakommune-ordningen. Dertil bør der være en projektejer, mens kommunens energikonsulent bør udpeges som projektleder. Se forslag til organisering på nedenstående figur. Projektejer Peter Günther (Ejendomschef) Styregruppe Projektleder Rune Klitgaard (Energikonsulent) Figur 1: Organisationsdiagram for Tårnby Kommunes Klimakommune indsats Styregruppen er ligeledes ansvarlig for denne handlingsplan og skal sikre, at der bliver fulgt op på de opstillede handlinger og mål. Handling på kort sigt ( ) er at: Opnå en politisk beslutning om en styregruppe for Klimakommune-koordineringen Sammensætte styregruppen med kommunaldirektøren som formand Evt. udarbejde et projektaftale kommissorium På længere sigt vil målet med fordel være at: Øge fokus og/indsatsen på energi- og klimaområdet i Tårnby Kommune Øge fokus og/indsatsen på Klimatilpasningsområdet i Tårnby Kommune Sikre en politisk forankring evt. gennem en energipolitik 3.1 Kommunikation Kommunikation er et centralt element i denne handlingsplan, da det handler om at gøre energiarbejdet synligt både over for borgere og politikere. Ved at synliggøre de forskellige energitiltag store som små kan Tårnby Kommune fremhæve de gode historier afledt af arbejdet med Klimakommune ordningen. Dette vil give sig til udtryk ved politiske indstillinger, cases, informationsmøder, kommunens hjemmeside, intranettet samt pressemeddelelser og Facebook. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

44 Målsætningen for kommunikationen er primært at informere medarbejdere, borgere og politikere om hvad Tårnby Kommune gør for at leve op til Klimakommune forpligtelserne. Fokus på kommunikationen skal medvirke til at skabe, udvikle og fastholde interesse for ordningen, gennem fremstilling af projekternes fremdrift og afledte effekter. Handling på kort sigt ( ) er at: Danne et tæt samarbejde med kommunikationsmedarbejderen o Opdatering af klimaside på Tårnby Kommunes hjemmeside o Indsamle og synliggøre de gode historier om energibesparelser og klimaforbedringer både på Intranettet og kommunens hjemmeside o Sikre tilgængelige tiltag om energibesparelser til kommunens ansatte gennem intranettet På længere sigt vil målet være at: Udarbejde en kommunikationsstrategi for Tårnby Kommune o Internt arbejde videre med at synliggøre de positive effekter ved energi- og klimaarbejdet o Flere pressemeddelelser samarbejde med lokalaviser TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

45 4. Reduktion af CO2 udledningen fra egne bygninger 4.1 Energistrategi for kommunen som virksomhed For at sikre, at Tårnby Kommune kan arbejde målrettet med energi i de kommunale bygninger, vil en overordnet energistrategi kunne vise vejen til en systematisk og prioriteret indsats. Nedenstående figur viser indsatsområderne i en energistrategi for Tårnby Kommune. Figur 2: Skitsering af indsatsområder i en energistrategi for Tårnby Kommune Disse indsatsområder er nærmere beskrevet i de følgende underafsnit, hvor mål og handlinger er defineret. 4.2 Håndtering af energidata De bedste handlinger bygger på velfunderet viden - i dette tilfælde velfunderede energidata/ forbrugsdata. Med den viden, som energidata kan give os om en ejendom, kan man bedre danne sig et overblik over bygningens stand, den reelle brugstid og brugernes adfærd. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

46 Vandforbruget kan afsløre lækager, som potentielt kan sive langsomt ud i bygningen og danne grobund for svamp eller skimmelvækst og bygningsskader. Det kan også alarmere om et større vandlækage uden for en bygnings åbningstid, så det ikke først opdages flere timer senere. Energidata kombineret med ejendomsdata, såsom bygningernes arealer, giver mulighed for benchmarking mellem de forskellige ejendomme evt. opgjort i forskellige funktionsgrupper (skoler, idrætsfaciliteter mm.). For at imødekomme en målsætning om en mere effektiv energiregistrering og retvisende forbrugsdata, skal der ske følgende handlinger i : Igangsætte en målerstrategi mht. fjernaflæsning o Kortlægge og danne overblik over kommunens målere o Undersøge markedet for fjernaflæsningsmuligheder Udarbejde CO2 regnskab 2018 o Revurdering af omfang og metode Tage stilling til en bedre udnyttelse af energiregistreringssystemet Med et mere præcist grundlag for energidata, er der mulighed for at energiovervåge de kommunale ejendomme. Dog er det meget ressourcetungt at håndtere så store datamængder, hvor det er nødvendigt at pålægge det tekniske servicepersonale en central rolle i energiovervågningen samt evt. afsætte flere ressourcer til området. På længere sigt forventes målet at være, at: Få et retvisende overblik over de enkelte ejendommes energi- og vandforbrug o Opnå timebaseret forbrugsdata for kommunens største bygningsmasse samt forbrugere (skoler, idrætsanlæg samt rådhuset og lign.) Efteruddanne det tekniske servicepersonale til at varetage energiovervågning At de genererede data finder anvendelse i hverdagen Energiregistreringssystem Gennem længere tid har kommunen benyttet IT-programmet DBD til energiregistrering, hvor brugerne på institutionen har kunnet indtaste deres energi- og vandforbrug. Det er dog et lidt tungt system og brugerne får pt. ingen tilbagemelding på deres forbrug. Dermed har de svært ved at forholde sig til deres energi- og vandforbrug om det er godt eller skidt. Derudover er det uvist hvor godt systemet reagerer med indhentning af timebaseret forbrugsdata (fjernaflæsning af målere), da dette medfører en større mængde data end tidligere. Dette skal således undersøges. Handling på kort sigt ( ) er at: Tage en dialog med DBD ang. feedback og timebaseret forbrugsdata Udføre markedsundersøgelse af lign. produkter På længere sigt er målet: Implementering af et funktionelt og brugervenligt energiregistreringssystem TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

47 4.2.2 Energibudgetter I 2014 decentraliserede Tårnby Kommune energibudgetterne. Hensigten var at skabe lokalt incitament til, at de enkelte kommunale institutioner ville reducere deres energi- og vandforbrug. Dette er dog blevet ved hensigten, da det gennem flere år ikke har været muligt for institutionerne at beholde deres egne besparelser. Derudover er det oplevet at budgetterne ikke er retvisende. Der bør derfor skabes en sammenhæng mellem budget og forbrug samt sikre økonomisk incitament for institutionerne. Dette er en længere proces, som skal drøftes internt i både Økonomiafdelingen og Ejendomscentret. Handling på kort sigt ( ) er at: Undersøge om der er en sammenhæng mellem tildelt budget og reelt forbrug Skabe en ansvarsfølelse hos de enkelte institutionsledere o Dialog vedr. visning af eget energi- og vandforbrug samt gennemgang På længere sigt er målet at: Sikre en økonomisk sammenhæng mellem budget og forbrug Skabe incitament for at spare på energi- og vandforbruget 4.3 Drift af tekniske anlæg Der er to tilgange til driften af de tekniske anlæg i en kommune. Enten er de centralt styret fra Ejendomscentret centralt eller styret af det tekniske servicepersonale ude på institutionerne. Uanset hvilken tilgang der vælges, er der store energibesparelser at hente ved at føre energirigtigt drift. Dette indbefatter en indgående viden om ens anlæg og dertil styringsprogrammer, så som CTS. Derudover vil et overblik over servicekontrakter på de tekniske anlæg give nogle besparelser ved at anlæggene forbliver energieffektive eller energioptimeres i løbet af deres levetid. Handling på kort sigt ( ) er at: Udarbejde enkelte fælles retningslinjer for energirigtigt drift Planlægge kompetenceudvikling indenfor CTS mm. o Efteruddannelse Få et overblik over servicekontrakter på de tekniske anlæg På længere sigt vil det være en fordel, at: Der etableres en central adgang til alle anlæg på CTS-systemet (central styring) o Sikre en stabilitet i styringen o Kontrol af at energirigtig drift opretholdes TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

48 4.4 Energiprojekter Der har gennem flere år været gennemført energiprojekter, men der er behov for at dette arbejde fortsætter. Der skal arbejdes mere med udvælgelsen af energitiltag, og hvordan disse prioriteres og planlægges. Grundlaget for udvælgelsen af tiltag skal være velfunderet og indgå som et naturligt led i kommunens målsætning for at reducere CO 2 udledningen med 2 % årligt. Handling på kort sigt ( ) er at: Planlægning af energitiltag baseret på flg.: o Energiforbrug nøgletal fra CO2 regnskab og energimærker o Bygningsgennemgang o Indmeldelser fra det tekniske servicepersonale o Udvælge software til screening af og prioritering af energibesparende projekter via digitaliserede energimærker På længere sigt vil målet være: Gennemføre alle rentable energibesparende projekter o Planlægning af fremtidige potentielle projekter prioriteres efter største CO2 effekt Energimærkning Der er igangsat et projekt om energimærkning af alle kommunens ejendomme. En analyse af de kommende energimærker vil give Tårnby Kommune en god indsigt i den energimæssige stand af ejendommene, hvorved det er muligt at kortlægge mulige energiprojekter og fremlægge dem for politisk vedtagelse. Der er flere måder, at arbejde med energimærker på, dog er det essentielt at planlægge foreslåede energitiltag inden for få år efter energimærkerne er lavet. Dette skyldes, at energimærket er et statisk her-og-nu billede på en bygnings stand samtidigt med, at det er baseret på et beregnet energiforbrug. Handling på kort sigt ( ) er at: Udføre en analyse af de energimærkede bygninger o Kortlægning o Prioritering af forslåede energitiltag Planlægge energitiltag på baggrund af energimærkerne o Lave bygningsgennemgang på de pågældende ejendomme o Undersøge om der er ændringer i ejendommenes fremtidige brug På sigt kan det være en fordel at: Udarbejde en standard procedureplan for håndtering af energimærker Bruge energimærknings-screening med en bygningsgennemgang vedr. vedligehold Planlægge tiltag som både imødekommer energibesparelser og vedligeholdelsesefterslæb TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

49 4.5 Adfærd fremme af grøn bevidsthed Optimering af tekniske installationer og brugernes adfærd går hånd i hånd, når det gælder om at opnå energibesparelser. Derfor er det vigtigt også at have fokus på energirigtigt adfærd, når der skal spares på energien. Som Klimakommune Plus er det vigtigt, at kommunen viser vejen frem og fejer for egen dør. Målsætningen er at indarbejde en grøn bevidsthed hos både medarbejdere og brugere. Tårnby Kommune skal vise borgerne hvordan en energirigtig adfærd kan have indflydelse på forbruget og i sig selv gøre en forskel for klimaet. Handling på kort sigt ( ) er at: Indarbejde energirigtig adfærd tankegangen i Tårnby Kommune gennem rådgivning og oplysningskampagner Iværksætte plan for klimaambassadør-ordning (se nedenstående) På længere sigt vil målet være at: Fastholde arbejdet med energirigtig adfærd i dagligdagen Politisk godkendte retningslinjer inden for enkelte områder såsom rumopvarmning og definering af varmesæsonen (nedlukning af varmen i sommerhalvåret) Klimaambassadører Der har gennem en årrække været en plan om at implementere en klimaambassadør-ordning i Tårnby Kommune, som set i flere andre kommuner. Tanken er, at hver enkelt arbejdsplads i Tårnby Kommune skal have en klimaambassadør og det er derfor helt afgørende, at det bliver attraktivt for både ambassadøren og for arbejdspladsen. Klimaambassadørens rolle vil være at holde øje med arbejdspladsens energiforbrug, indrapportere data til energiregistreringssystemet, være bekendt med og i begrænset omfang justere driften af de tekniske anlæg, formidle viden og gode historier til kolleger og profilere arbejdspladsens klimainitiativer generelt. Klimaambassadørens rolle afhænger i et vist omfang af, hvilken arbejdsplads der er tale om. Da arbejdspladserne varierer i størrelse, vil nogle større arbejdspladser med fordel kunne udnævne flere klimaambassadører. For at støtte klimaambassadørerne i at fremme energirigtig adfærd vil en række supportaktiviteter blive gennemført. Dette medfører et behov for en koordinator, som kan varetage support og kampagner mm. Handling på kort sigt ( ) er at: Indstille til politisk beslutning om ekstra midler til koordinering af ordningen o Evt. ansættelse af studentermedhjælpere Afholde informationsmøde for kommunens medarbejdere TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

50 Udpege klimaambassadører Planlægge aktiviteter o Netværksmøder o Adfærdskampagner På længere sigt vil målet være, at: Klimaambassadørerne understøttes gennem planlagte aktiviteter o Motivation og incitament skal fastholdes Tage incitament til flere ordninger så som Grøn Skole Grønt Flag og Green Key TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

51 5. Energirenovering og rådgivning I en fælles front skal Tårnby Kommune sammen med borgere, boligselskaber og erhverv minimere kommunens klimaaftryk. Kommunens egen CO 2 udledning står for en procentvis lille del af den samlede udledning i kommunen. Se figur 3. Figur 3: Tårnby Kommunes CO2 udledning fordelt på sektorer for Kilde: Energistyrelsen, Energi- og CO2-regnskabet. Lufthavnens flytrafik er fordelt på hele landets befolkning via fordelingsnøgle og ikke kun på Tårnby. Dermed er det nødvendigt, at kommunen har fokus på borgere, boligselskaber og erhverv for at kunne gøre en forskel. Undersøgelser har også tidligere vist, at borgere og virksomheder mangler grundlæggende viden om energi og hvad man kan gøre selv. Kommunen kan således støtte op om borgere og erhvervsdrivende gennem informationsmøder og kampagner. I den forbindelse er kommunikation essentiel og bør således være inkorporeret i en evt. kommunikationsstrategi for Tårnby Kommune. Handling på kort sigt ( ) er at: Samarbejde med kommunikationsmedarbejderen o Opdatere Tårnby Kommunes hjemmeside med udgangspunkt i borgere, boligselskaber og erhverv Undersøge muligheder for at øge andelen af elbiler i kommunen, o Identificere strategisk vigtige steder til opsætning af ladestandere o Øge andelen af elbiler i kommunes egen flåde På længere sigt vil målet være, at: Udarbejde en kommunikationsstrategi med henblik på kommunens funktion som en energirådgivende enhed Formalisere energirådgivning til borgere og særligt erhverv TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

52 Forbedre fremkommeligheden på kommunens veje Påvirke indkøbet af nye busser på busruterne, til mindre CO2 udledende eller elektriske 5.1 Borgere borgermøder og kampagner Borgerne i Tårnby Kommune skal føle et engagement fra kommunens side, hvor de har nem og tilgængelig adgang til energirådgivning. Dette skal ske gennem nyttige links og gode råd på kommunens hjemmeside samt gennem borgerrettet tiltag så som et borgermøde. Der har i 2018 været et borgermøde i samarbejde med SparEnergi (Energistyrelsen), hvor borgere med oliefyr blev oplyst om mulighederne for at konvertere til varmepumper. Der deltog ca. 60 borgere og informationsmødet må betegnes som en succes. Dette skal der følges op på. Handling på kort sigt ( ) er derfor at: Fortsætte samarbejdet med SparEnergi o Afholde borgermøder 3-4 møder om året o Benytte viden og support o Materiale til kampagner Samarbejde med kommunikationsmedarbejderen o Opdatere Tårnby Kommunes hjemmeside På længere sigt vil målet være, at: Undersøge potentialet i økonomiske tilskud til energiscreening og/eller energirenovering 5.2 Boligselskaber Målrettet informationsmateriale Boligselskaberne vil ligeledes blive tilbudt energirådgivning via kommunens hjemmeside, hvor der vil være nyttig information og links. Tiltag ud over dette er ressourcetunge og kræver, at der afsættes flere ressourcer til at koordinere sparring og vidensdeling. Handling på kort sigt ( ) er derfor at: Tilpasse energirådgivning til boligselskabers forhold o Tilbyde viden og support På længere sigt vil målet være, at: Afholde netværksmøder på tværs af sektorer, dvs. sammen med erhverv Undersøge potentialet i økonomiske tilskud til energiscreening og/eller energirenovering TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

53 5.3 Erhverv Netværksmøder og informationsmateriale Der er en politisk interesse i at løfte relationen mellem Tårnby Kommune og de lokale erhvervsdrivende. I den forbindelse passer det godt med målsætningen om at være Klimakommune Plus, da der her tages udgangspunkt i at tilbyde energirådgivning og støtte til virksomhederne. I første omgang vil kommunen undersøge potentialet f at facilitere et netværk af klima- og energiinteresserede virksomheder. Formålet er på sigt at skabe en platform, hvor kommunen og virksomheder kan udnytte vidensdeling og sparring. Virksomhederne kan blive inspireret til selv at spare på energien og til demonstrationsprojekter. Hensigten er at gøre Grøn Vækst til en del af kommunens arbejde og brand og derved tiltrække nye virksomheder samt skabe værdi for de eksisterende virksomheder. Handling på kort sigt ( ) er at: Indgå samarbejde med kommunens erhvervskonsulent o Afholde netværksmøder med energi- og klimatiltag som tema Indstille til politisk beslutning om ekstra midler til koordinering af erhvervsnetværket På længere sigt vil målet være, at: Udarbejde en Grøn Vækst strategi Tilbyde energiscreening af virksomheder (SMV) i samarbejde med konsulentfirma Evt. indgå samarbejde med andre kommuner vedr. forretningsmodeller for cirkulær økonomi TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

54 6. Klimatilpasning Klimaudfordringen vokser i takt med presset fra klimaændringer, hvorved kommunernes rolle ligeledes har ændret sig. Særligt som Klimakommune Plus har Tårnby Kommune taget udfordringen op med at sikre dens infrastruktur og borgere. Tårnby Kommune har allerede defineret nogle retningslinjer for klimatilpasning i forhold til nedbør, højvandsstigning og stormflod. Ligeledes er der udført tiltag med LAR-løsninger 1. I 2012 indgik Tårnby Kommune et partnerskab med Markedsmodningsfonden, Københavns Kommune, Tårnby Forsyning Spildevand A/S og HOFOR A/S (Klimatilpasningspartnerskabet). Målsætningen er, at partnerskabet skal bidrage til udviklingen af billigere og/eller bedre løsninger på udvalgte kommunale klimamæssige udfordringer. I den forbindelse blev LAR-projektet Akvavejen udført i Handling på kort sigt ( ) er at: Følge retningslinjerne i Klimatilpasningsplanen (Kommuneplan ) Fortsætte samarbejdet Klimatilpasningssamarbejdet På længere sigt vil målet være, at: Klimatilpasningsplanen er gennemført, så kommunen tilpasset det forandrede klima-/nedbør o Evt. pilotprojekter finansieret helt eller delvist af fondsmidler Etablere et tættere samarbejde mellem de enkelte fag-teams i Ejendomscentret samt fag-teams i Plan, Byggesag & Miljø og TÅRNBYFORSYNING til koordinering i forbindelse med planlægning af klimatilpasningstiltag o Evt. etablering af tværgående arbejdsgruppe 6.1 Skybrudssikring I fremtiden forventes endnu flere kraftige skybrud, og Tårnby Kommune kan med en tidlig indsats sikre, at man opnår den mest optimale håndtering af regnvand. Derfor har Tårnby Kommune fået udarbejdet en plan, der viser, hvordan kommunen kan sikre sig imod skybrud. Skybrudsplanen er en udløber af Tårnby Kommunes klimatilpasningsplan. Formålet er at sikre det tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i kommunen. Planen kan således anvendes som input til en koordineringsplan for de fremtidige arbejder med at imødegå skybrudsproblematikker. Handling på kort sigt ( ) er derfor at: Søge politisk godkendelse af igangsættelse af prioriterede skybrudsikringstiltag i henhold til planen På længere sigt vil målet være, at: Planlægning af øvrige tiltag i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af kommunale veje 1 LAR Lokal Afledning af Regnvand TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

55 Bilag: 6.3. Budget i forbindelse med KlimaPlus Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 17980/19

56 Budget i forbindelse med KlimaPlus+ fra Samt pulje til generelle energibesparende tiltag. For at blive KlimaPlus+, skal man vedtage og afsætte midler til minimum 2 tiltag og det ligger lige for at arbejde med: 1. Kommunale indsatser med at fremme energirenovering i boliger, hos boligselskaber og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer. 2. Klimatilpasnings-løsninger i byer: f.eks. grønne områder med regnvands-nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land: f.eks. vådområder og skovrejsning. Budget ved punkt kr. årligtt til planlægning og gennemførelse af mødeaktiviteter Den primære indsats over for borgere og virksomheder, vil være åbne møder. Fokus vil være at energiforbedre på baggrund af energimærkerne. Den sekundære indsats vil være at tage fat i virksomheder, som vi qua energimærkerne/bbr, afslører at de stadig har oliefyr. De vil blive kontaktet og oplyst at de med fordel kan skifte til Nærvarme (Varmepumper, hvor varmen er på abonnement). Udgifter, kr. 1. møde 2. møde 3. møde Private boligejere Boligselskaber Virksomheder Samlet beløber det sig til: kr. årligt, de efterfølgende 4 år inkl. Forplejning og rådgiverbistand. Budget ved punkt 2 Oprettelse af pulje på 12 mio. kr. fordelt over 4 år, med 3 mio. kr. årligt. Der ønskes oprettet en vedvarende, årlig skybrudspulje på 3 mio., som foreslås varetaget af Ejendomschef og Teknisk Chef til medarbejdertimer, projektering og anlæggelse af mindre skybrudsløsninger samt efterfølgende drift og vedligehold af disse anlæg. Energisparepulje Oprettelse af pulje på 40 mio. kr. årligt, frodelt over 4 år med 10 mio. kr. årligt. For at sikre fremdrift i energibesparende tiltag, ønskes en rammepulje på 10 mio.kr. per år. Dette for at begrænse den bureaukratiske proces ved igangsætning af rentable energibesparende projekter. Pengene vil kun blive anvendt på tiltag, der er økonomisk fordelagtige og samtidigt giver en reduktion af CO2 udledningen. Pengene kan blive brugt på el-, vand- og varmebesparende projekter. Energibesparende projekter har ofte en høj rentabilitet og giver samtidigt et kvalitetsløft og øger bygningens værdi. Følgende yderligere tiltag vil ligge under Energisparepuljen. Energiscreeningsværktøj til energimærker kr./måned Teknisk Forvaltning er i færd med at opgradere alle kommunens 238 bygningers energimærker fra 2010 til nye digitaliserede mærker, med høje kvalitetskrav til de energiforbedrende tiltag,. Derfor vil et værktøj/software til at kunne søge og selektere i disse energimærker være nødvendigt, for bedst muligt at kunne prioritere og rangordne de mange indkomne forslag.

57 Dette vil blive anvendt til at lægge en strategi for hvordan energioptimerer bedst muligt. Vi kan hurtigt få et overblik over de mest rentable forslag samt udvælge et helt område, eks. belysning, og efterfølgende lave et samlet udbud i stedet for mange små tidskrævende projekter. Kommunen opnår desuden overblik over investeringssum og rentabilitet og vil derved lette budgetlægningen fremover. Et energiscreeningsværktøj vil derved være tidsbesparende og give forudsætningerne for at vælge de bedste energibesparende projekter. Det vil desuden være muligt, at gennemføre vidensdeling ved at ajourføre energimærkerne i takt med at tiltagene bliver udført. Energimærkerne bliver herved dynamiske. Energiscreeningsværktøjet kan også anvendes i forbindelse med identificering af hvilke tiltag, der er mest presserende hos virksomhederne eller der kan udvælges alle virksomheder med eks. Oliefyr og rette en kampagne mod dem med varmepumper på abonnement. Energiledelsesværktøj indsamling af løbende forbrugsdata.( Priser er ved at blive indhentet) Der er behov for at indsamle forbrugsdata fra kommunens ejendomme og øvrige faciliteter, således at vi kan: - reagere på uhensigtsmæssige forbrug - indhente data til analyse (kan afsløre evt. højt natforbrug eks. Ventilationsanlæg der burde være slukket). - afhjælpe med indhentning af forbrug i forbindelse med CO2 regnskabet. Data vil således blive mere præcise, da aflæsningen kører punktligt. (Pt. Kan der være 11 måneders forbrug det ene år og 13 i det næste). Det estimeres at kunne spare Energirådgiveren 1,5 måneds arbejde, som med fordel kkan bruges på eksternt rettede opgaver. - Automatisk indhentning af data, vil således spare den aflæsningsansvarlige der pt. aflæser målerne for el, vand og varme med ca. 30 min per måned. Denne tid kan bedre bruges på opmærksomhed omkring udvikling i energiforbrug ved at forholde sig til aflæste data, der benchmarkes op mod budgetteret forbrug samt tidligere år og måneders forbrug. Årligt medlemskab af Gate kr/år Det koster årligt 2 kr. per borger at være medlem at GATE21. Medlemsskabet kan deles med Tårnby Forsyning. Kommunes del af medlemskabet vil blive dækket af denne energisparepuljen, hvis det besluttes at vi bliver medlem. Dette er et selvstændigt punkt. Der er flere muligheder for at bruge Gate21s knowhow og arbejdskraft på at kvalificere indsatsen på energiområdet i kommunen. Et medlemskab af Gate21 giver statistisk pengene 15 gange igen i form af fonding til div. Projekter.

58 Bilag: 7.1. Høringsnotat Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37678/19

59 Høringsnotat: Forslag til Lokalplan 137 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 har været i offentlig høring i perioden fra 21. december 2018 til 31. januar Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Miljøstyrelsen: Styrelsen bemærker, at det i forbindelse med redegørelsen til forslag til kommuneplantillæg 13 ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af planen i forhold til bilag IV arter. Forvaltningens bemærkninger: Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er vurderet under ét i henhold til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26. november 2016). Dette fremgår af lokalplanens redegørelsesafsnit s. 10, men fremgår ikke tilsvarende af redegørelsen til kommuneplantillægget s. 22. Forvaltningen anbefaler at dette tilføjes redaktionelt forud for den offentlige bekendtgørelse af det vedtagne planforslag. Erhvervsstyrelsen: Styrelsen fremhæver, at baggrunden for kommuneplantillæg 13 alene skal muliggøre en forhøjelse af bebyggelsesprocenten for et område, der allerede i kommuneplanen er udlagt til boligbyggeri. Dette bør præciseres i lokalplanens redegørelse, hvor det er formuleret som en omdannelse fra erhverv til boliger. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i styrelsens betragtninger og anbefaler derfor, at formuleringen i lokalplanens redegørelsesafsnit s. 7 ændres redaktionelt, så det kommer til at fremgå, at lokalplanen muliggør boliger i form af åben-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen for at undgå eventuelle misforståelser herom. Banedanmark: Har ikke bemærkninger til planforslagene. Ejerforeningen, Præstefælledvej 42: Hørringssvaret er relativt omfattende og indeholder en række bemærkninger og indsigelsespunkter, der her kun er gengivet i kort form. Bebyggelsesprocent: Der gøres indsigelse mod, at bebyggelsesprocenten forhøjes. Dette begrundes med, at grundene er relativt små, og at en forhøjelse af bebyggelsesprocenten ikke vil give en den ønskede grønne karakter. Yderligere begrundes det med sær- og forskelsbehandling i forhold til, at det omhandlede område udgør en mindre del af en samlet grundejerforening. Forvaltningens bemærkninger: Bebyggelsesprocenten fastlægges i lokalplanen til 30, da det er den gældende bebyggelsesprocent i bygningsreglementet for fritliggende parcelhuse. Indeholdt lokalplanen ikke bestemmelser om bebyggelsesprocenten ville denne derfor som udgangspunkt være på 30. At det er indskrevet i lokalplanen er blot for at tydeliggøre, at det er det, der vil være gældende. Det ville være muligt at fastlægge en lavere bebyggelsesprocent i lokalplanen fx 25, men det ville medføre at byggemulighederne i forhold til de omkringliggende ejendomme ville være mindre. Dette skyldes, at bygningsreglementets beregningsregler er ændret siden vedtagelsen af lokalplan 43,

60 der er gældende for størstedelen af naboarealerne, så visse bygninger, der tidligere ikke skulle medregnes i bebyggelsesprocenten nu medregnes. Beregningen af bebyggelsesprocenten i lokalplan 43 følger fortsat de tidligere beregningsregler. Det er forvaltningens vurdering, at et nyt boligbyggeri om end dette er meget lille, bør underlægges nutidige regler. Baggrunden for, at det ikke er valgt generelt at hæve bebyggelsesprocenten for samtlige grunde i den gældende lokalplan 43 (hele parcelhusområdet på Vestamager) er bl.a. bevidstheden om, at det påvirker ejendomsvurderingerne i de omhandlede områder, og at beboerne derfor lokalt i regi af deres respektive grundejerforeninger bør have mulighed for selv at påvirke denne beslutning, hvilket ikke på samme måde vurderes relevant i forhold til et samlet nyt område. Udnyttet tagetage/indblik/ændret anvendelse: Der gøres indsigelse mod, at der tillades opført boliger, og at disse ifølge lokalplanen kan opføres i med udnyttet tagetage. Baggrunden herfor er bekymring for indblik i lejligheder og haver, som man har været vandt til at have for sig selv i alle aften-, weekend-, helligdage og ferietimerne. Forvaltningens bemærkninger: Ejerforeningen, Præstefælledvej 42 ligger på den modsatte side af Præstefælledvej i forhold til lokalplanområdet. Der er mere end 22 meter mellem den nærmeste byggeret i det nye område og ejerforeningens beboelsesejendom. Det er fuldt i overensstemmelse med alle gældende regler at bygge boliger i 1,5 plan med en afstand til skel på blot 2,5 meter. Når man bosætter sig i et byområder, kan man ikke forvente, at der ikke er eller kommer naboer. Området, hvor lokalplanen ligger, har været udlagt til boligbyggeri i kommuneplanen siden 1995 og før det til lokalcenter med mulighed for såvel supermarked som boliger også i 1,5 plan. Beboerne i ejerforeningen kan derfor ikke med nogen rimelighed have haft forventninger om, at der ikke blev bygget boliger på den modsatte side af vejen. Vejbyggelinje/indblik: Den fastsatte vejbyggelinje på 10 meter fra midten af Præstefælledvej betyder, at byggeri kan opføres meget tæt på og i 1,5 plan med deraf følgende indbliksgener. Forvaltningens bemærkninger: Se bemærkninger i forbindelse med udnyttet tagetage. Herudover skal det påpeges, at den udlagte vejbyggelinje sikrer større afstand til ejerforeningen end de sædvanligt gældende regler, der siger, at der kan bygges 2,5 meter fra skel. Vinduer/altaner: Der udtrykkes stor bekymring for, at lokalplanen ikke sikrer, at der ikke kommer vinduer og altaner mod Præstefælledvej. Lokalplanen indeholder jo bestemmelser om at der ikke må være altaner mod øst. Forvaltningens bemærkninger: Bestemmelsen om, at der ikke må etableres altaner mod øst, skal ses i lyset af, at det er muligt og lovligt at bygge 2,5 meter fra skel mod disse nabogrunde. Der ville derfor her i modsætning mod ejerforeningen være stor risiko for direkte indbliksgener. Parkering: Bekymring for at parkeringsarealerne ud for Præstefælledvej 42 vil blive brugt af beboere og besøgende til boligerne i det nye lokalplanområde. Forvaltningens bemærkninger:

61 Parkering på offentlig vej kan ikke reguleres med en lokalplan. Lokalplanen udlægger i overensstemmelse med de sidste mange års praksis 2 parkeringspladser på egen grund i forbindelse med de nye boliger. Støjgener i forbindelse med nedrivning, byggeri og fremtidig anvendelse: Der udtrykkes bekymring for gener i forbindelse med nedrivning og nybyggeri i det nye lokalplanområde. Herudover frygter man støj fra de kommende boliger/beboere uden for normal kontortid. Forvaltningens bemærkninger: Det vil nok ikke helt kunne undgås, at der vil kunne opleves gener i forbindelse med nedrivningsog byggearbejderne. Byggeaktiviteterne vil dog skulle overholde gældende bestemmelser i miljølovgivningen i forbindelse hermed, herunder bestemmelser om, hvornår der må støjes. Byggeaktiviteter reguleres ikke af planloven og håndteres derfor ikke yderligere i forbindelse med planprocessen. Forvaltningen har ikke erfaring for at dagligdagslivet i boligområder giver anledning til støjgener hos de omkringboende, der overstiger gener for en fortsat erhvervsmæssig anvendelse af området. Ændring af anvendelsen ændrer områdets kulturhistorie Udbygning med boliger vil uigenkaldeligt ændre områdets karakter. De eksisterende bygninger er bevaringsværdige. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i, at nybyggeriet vil påvirke området, men det gør al forandring. Forvaltningen er også enig i, at de eksisterende gule bygninger er hyggelige og giver karakter til området. Forvaltningen er derimod ikke enig i, at bygningerne er bevaringsværdige. De har ikke en tilstrækkelig originalitet eller sammenhæng, der kan retfærdiggøre et forbud mod nedrivning. Ophøret af de eksisterende virksomheder på Præstefælled vej ville uagtet lokalplanen medføre forandringer i området. En eller flere nye virksomhed kunne etableres, eller området kunne udbygges med boliger i henhold til den hidtil gældende deklaration. Samlet set giver ejerforeningens indsigelser og bemærkninger ikke anledning til at ændre i lokalplanforslaget. Forvaltningens samlede vurdering på baggrund af de indkomne høringssvar: Samlet set er det forvaltningens vurdering, at lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse redaktionelt bør ændres for så vidt angår bemærkningerne fra Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Forvaltningen finder ikke, at de indsendte bemærkninger og indsigelser fra Ejerforeningen, Præstefælledvej 42 bør give anledning til ændringer i det udsendte lokalplanforslag.

62 Bilag: 7.2. Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen til Forslag til kommuneplantillæg 13 og lokalplan 137 for Præstefælledvej Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20345/19

63 From: Karin Jensen Sent: 21 Jan :07: To: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT Subject: Forslag til kommuneplantillæg 13 og lokalplan 137 for Pæstefælledvej Kære Hanne Tårnby Kommune har sendt forslag til Kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 137, Boliger på Præstefælledvej 43-45, i offentlig høring i perioden 21. december januar Kommuneplantillægget skal muliggøre, at bebyggelsesprocenten hæves fra 25 til 30. Lokalplanen er af kommunen oplyst at skulle muliggøre omdannelse af området fra erhverv til boligbebyggelse - området er aktuelt ikke lokalplanlagt, men ligger inden for en kommuneplanramme, der udlægger området til boliger. Idet gældende kommuneplanramme allerede udlægger arealet til boligbebyggelse, ses der at være tale om, at lokalplanen skal muliggøre anvendelse af området til boliger i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Med venlig hilsen Karin Jensen cand.scient ERHVERVSSTYRELSEN Plantilsyn og Dialog Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon: Direkte: ERHVERVSMINISTERIET Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.

64 Bilag: 7.3. Bemærkninger fra Miljøstyrelsen til høring af kommuneplantillæg nr. 13 Tårnby Kommune. Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20375/19

65 From: TEKNISK FORVALTNING Sent: 2 Jan :17: To: PLAN Cc: MILJØ TEAMET Subject: VS: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 13 Tårnby Kommune. Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 02. januar :09 Til: TEKNISK FORVALTNING Emne: VS: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 13 Tårnby Kommune. Fra: Cecilie Bülow Møller Sendt: 2. januar :07 Til: KOMMUNEN Cc: MST - Plantilsyn Emne: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 13 Tårnby Kommune. Til Tårnby Kommune Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for Tårnby Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter. Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26. november 2016), at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget. Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes. Venlig hilsen Cecilie Bülow Møller Biolog Naturbeskyttelse Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf

66 Fra: Sendt: 21. december :30 Til: MST - Plantilsyn Emne: Meddelelse om statusændring til forslag for kommuneplantillæg null Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 i Tårnby Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: Planid: Kommune: Tårnby Plantype: kommuneplantillæg Planstatus: forslag Plannavn: Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 Forslagsdato: Startdato for høringsperiode: Slutdato for høringsperiode: Link til plandokumentet: Planen er sendt i forslag.

67 Bilag: 7.4. Indsigelse fra Ejerforeningen Præstefælledvej 42 mod Lokalplan 137 til Tårnby Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 20391/19

68 1 Indsigelse til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og rammeområde 1.B51 A) At der med den nye lokalplan lægges op til, at bebyggelsesprocenten ovennævnte område udvides fra de eksisterende 25 % til 30 %, gør vi hermed indsigelse imod på baggrund af følgende betragtninger: 1. Det er et forholdsvist lille grundareal på ikke mindre end 600m2 pr. parcelhusgrund, hvorfor man med 30 % giver tilladelse til bebyggelse på 180m2 frem for 150m2 ved en bebyggelsesprocent på 25%. Dette vil i sagens natur gøre de grønne områder væsentligt mindre, hvilket ikke vil være at foretrække for os der bor i området i forvejen og hvilket ikke mindst strider imod kommunens politik om at øge de grønne områder i kommunen (som I selv næver i lokalplanens side 9: For at sikre at området opleves som et grønt boligområde ; [ ]skal sikre området en ny grøn karakter ) 2. Endvidere skal der på grunden være plads til ikke mindre end 2 biler, hvilket også vil mindske det grønne areal. 3. At der lægges op til en så høj bebyggelsesprocent som 30 for de 4 parcelhusgrunde a ikke mindre end 600m2 samt yderligere tillade at lave flisebelægning på 25% (jf. Lokalplan 137, s. 8 & 9) af grundens areal dvs. 150m2 vil dette dække op mod 330m2 af den forholdsvis lille grund, hvilket kan gøre os bekymret for om regnvandet kan nedsive, da det skal kunne sikres på parcellernes egen grund. 4. Det vil kunne danne præcedens for de øvrige grundejeres ønske om at udvide deres bebyggelsesprocent til at matche 30% der lægges op til for bebyggelsen i Lokalplan 137. Dette vil igen ikke leve op til lokalplanens indhold, hvor man ønsker at sikre de grønne områder at området har en grøn karakter (Lokalplanen 137, s. 9) 5. Går man videre med at tillade bebyggelsesprocent-stigningen vil KMBs beslutning om at give denne tilladelse være en sær- eller forskelsbehandling til den enkelte private grundejer, der ønsker at udstykke området til 4 parcelhusgrunde, som de øvrige grundejere inden for den nuværende lokalplan for det omkringliggende område ikke begunstiges med. Som det er nu giver Tekniks Forvaltning samt KMB i Tårnby Kommune sædvanligvis ikke dispensation i enkelte sager, men ser positivt på, hvis et område som helhed søger om denne forhøjede bebyggelsesprocent via grundejerforeningen til de 30%. Denne procedure vælger man her at se stort på hvorfor der vil være tale om sær- og forskelsbehandling af denne grundejer, som søger at profitere ved at få omlagt sin erhvervsgrund til rent boligområde. Endvidere - fastholdes bebyggelsesprocenten til de for området gældende 25% og man fra KMB tillige fastholder at de enkelte parcelgrunde ikke må være under 600m2, så kan der ikke bygges så store boliger, og den private grundejer vil derfor ikke kunne tjene lige så meget på salget af disse 4 parcelgrunde. Dermed forfordeles grundejer ved at tildele en bebyggelsesprocent på 30.

69 2 Man kan undgå sær- og forskelsbehandlingen, hvis man i øvrigt giver samme mulighed for forhøjelse af bebyggelsesprocent til de grundejere (inden for nuværende lokalplan), der ønsker det uden om grundejerforeningerne i øvrigt. Hvis ikke man ønsker at gøre dette så bør man som minimum spørge den omkringliggende grundejerforening (og helst samtlige) om de ønsker en forhøjet bebyggelsesprocent for området. Godkendes den nuværende stigning fra pct for så lille et område vil det være de eneste 4 parcelhuse med en bebyggelsesprocent på 30 inden for den øvrige lokalplan, hvilket i så faldet vil være det eneste sted i Tårnby hvor 4 parceller får særstatus. Selvfølgelig pålægger man også de 4 nye parcelgrunde en ejendomsskattestigning uafhængigt om de bebygger de 30% eller ej og det kan godt være at man fra KMBs side ikke vil pålægge et stort område skattestigninger ved samlet set at hæve til 30% for den nuværende lokalplan for hele området. Men der bør som min. gives andre grundejere inden for den samlede nuværende lokalplan samme mulighed for særdispensation (i forbindelse med at man alligevel laver om i lokalplanen for området ifm. med sagen om de 4 nye parcelgrunde) til at få hævet bebyggelsesprocenten fra 25 til 30%, hvis man pludseligt ser bort fra egne principper om, at det elles kun kan ske, hvis en hel grundejerforening inden for gældende lokalplan anmoder herom og ikke normalt hvis en enkelt grundejer ønsker det. Vi anser det ikke for at være en særlig og gyldig grund til kun at tillade denne ene grundejer denne mulighed fordi han omlægger fra erhverv til boligbebyggelse. Det er ikke kommunalt erhverv men stadigt privatejet, der har de samme økonomiske motiver som alle andre, og derfor bør alle stilles de samme muligheder i udsigt, hvis KMB har tænkt sig at godkende bebyggelsesprocent-forhøjelsen. Indsigelse til forslag til lokalplan 137 Boliger Præstefælledvej At man med forslag til Lokalplan 137 ønsker at ændre ovennævnte erhvervsområde til 100% boligområde ønsker vi som ejerforening Præstefælledvej 42 at gøre indsigelse imod på baggrund af følgende betragtninger; 1. Vedr. 5.2 beboelse må højst opføres i en etage med udnyttet tagetage. At man med lokalplanen giver tilladelse til en udnyttet tagetage vil være til stor gene og potentielt forstyrre privatlivets fred i og med, at det vil give direkte indkig til såvel haver/terrasser som lejligheder. Her har vi for indeværende været helt ugenerede, da erhvervsområdet ikke bliver anvendt uden for kontortid, hvor det vil være omvendt med et beboelsesområde. - Herligheds- og gensalgsværdien af vores boliger bliver ligeledes betydeligt forringet og lejlighederne bliver potentielt usælgelige såfremt man vedtager lokalplan 137. Som det er nu har vi vores haver helt for os selv i alle aften-, weekend-, helligdage og ferietimerne

70 hvilket i stor grad stemmer overens med vores anvendelse af haven såvel som inde i vores lejligheder. Vi eksisterende ejere har købt boligen på baggrund af, at der ikke forelå nogle lokalplansændringer omkring det overfor liggende erhvervsområde, hvilket vi altid har set som en fordel. Denne fordel vil forsvinde, hvis lokalplanen vedtages. Desuden frygter vi at ejerne i vores ejerforening vil være stavnsbundne og med meget stor sandsynlighed ikke længere vil kunne sælge lejlighederne gennem en potentiel lige så langstrakt periode gr. ændring af lokalplan og dertil eventuel nedrivning og genopførelsesperiode af Præstefælledvej Det kommer til at koste os borgere dyrt ikke at kunne sælge i en opgangstid. På baggrund af dette projekt med ændring fra erhverv til boligbebyggelse vil beboerne Præstefælledvej miste penge, når ikke vi kan sælge boligerne før hele dette projekt er bragt til vejs ende. Og der kan tiderne have ændret sig, så vi taber penge frem for at høste frugterne af en opgangstid på boligmarkedet ifm. boligsalg af Præstefælledvej 42s boliger. I så fald man overhører vores indsigelse forventer vi en 6-cifret kompensation af grundejeren/kommunen såfremt lokalplanen vedtages (jf. ekspropriationslovgivnigen) der udlægges en vejbyggelinje 10 meter fra vejmidte langs Præstefælledvej. Inden for byggelinjen må ikke opføres bebyggelse. At man har tænkt sig at give grundejer lov til at bebygge 10 meter fra midten af Præstefælledvej og i halvanden etage understreger i den grad vores indsigelse punkt 1. Dette vil resultere i, at parcellerne vil ligge meget tæt på vores ejerforening og at man herfra vil kunne kigge direkte igennem vores lejligheder til stor gene for os, der bor i ejerforeningen samt en helt uomtvistelig forstyrrelse af privatlivets fred. Dette vil vi ikke acceptere. 3. Vi er meget bekymret over at Lokalplanen intet nævner om, at det ikke er tilladt at placere vinduer/balkoner i tagetagen ud mod Præstefælledvej, i det at det giver et direkte indkig til vores haver og lejligheder. Dette vil medføre de samme gener som nævnt i punkt 1 samt I østvendte gavle og facader, som vender ud til skel mod bebyggelse langs tårnbygårdsvej, må der ikke etableres altaner. Det kan ikke være rigtigt, at husene/haverne der ligger på Tårnbygårdsvej over og ved siden af de nye parcelhusgrunde bliver skånet mod etablering af altaner til deres side, når dette ikke er tilfældet ud mod og overfor ejerforeningen Præstefælledvej 42. At der kan etableres altaner ud til Præstefælledvej vil kun yderligere forringe vores privatliv samt forringe værdien af vores boliger, da ingen ønsker potentiel overvågning døgnet rundt. Uagtet om det faktisk vil forekomme at ejerne af de nye parceller kigger ind i vores haver/lejligheder fra deres altaner og/eller vinduer, så kan vi i vores ejerforening ikke længere vide, hvornår vi kan være 100% ugenerede (& 12.1) Parkering skal ske på egen grund. Der skal anlægges parkering svarende til 2 pladser per bolig. Pt. bliver de 4 parkeringspladser ud for Præstefælledvej 42, som er en del af de p-pladser man stillede til rådighed, da Præstefælledvej 42 blev omdannet fra delt erhverv-/boligbebyggelse til fuld boligbebyggelse, i høj grad anvendt af erhvervsejendommen Præstefælledvej 43-45, hvilket er til stor gene for beboerne på Præstefælledvej 42. Men dette har jo kun været indenfor kontortid. En indsigelse for at tillade omlægning fra erhverv til boligbebyggelse af 4 parceller er, at disse p-pladser vil blive anvendte fuldtids af de nye beboere af Præstefællledvej til trods for, at der er 3

71 4 krav om 2 p-pladser pr. bolig i Lokalplan 137) på parcelhus-grundene. Dette er godt, da det er forventeligt at husstande i dag ofte har 2 biler. Men samtidigt vil de have gæster mv. som alligevel vil skulle bruge øvrig p-plads, hvorfor p-pladserne ud for Præstefælledvej 42 vil blive anvendt. Så der vil komme til at mangle p-pladser, og det vil komme til at påvirke ejerforeningen Præstefælledvej 42 negativt. 5. Ang. Støjgener i forbindelse med nedrivning, nybebyggelse mv. Der vil i en meget lang periode være støjgener forbundet med et så stort bygge- og anlægsarbejde, som vi beboere ikke kan være tjent med og som vil overstige grænseværdier for boligområder. Det bliver ikke til at kunne bo i, når vi bebeboere i ejerforeningen Præstefælledvej 42 bor så tæt på det område man vil rive store bygninger ned og opføre nye huse på. Vores bygning er af ældre dato og er ikke nævneværdig lydisoleret, så det vil betyde alt for store lydgener for vores beboere. Endvidere vil det medføre en massiv mængde byggemateriale i form af støv og byggepuds fra nedrivningsområdet, som vil lande i vores haver, som vi vil skulle gå og indånde samt gøre, at vi skal leve for lukkede døre og vinduer i en unødig lang periode. Det vil ikke kunne undgås at påvirke vores daglige livsførelse i stor udstrækning og vil være en kæmpe belastning for beboerne i vores forening. Endvidere vil dagligdagslivet for 4 parcelhuse støje meget mere og på alle tider af døgnet til potentiel stor gene for vores ejerforening, når man har tænkt sig en tilladelse til placering af boliger ikke mindre end 10 meter fra vejmidten af Præstefælledvej. Pt. har vi nogen lydgener fra erhverv midt på dagen men jo aldrig når vi har fri efter fyraften eller i weekender, helligdage- og ferier. Det vil ændres markant med 4 nye parcelhuse bygget overfor vores ejerforening. I vores ejerforening har beboerne købt bolig netop på baggrund af, at der er opført erhverv som ikke generer hverken med støj eller ved sin tilstedeværelse efter kontortid. Dette vil uigenkaldeligt ændres, hvis de får lov til at opføre boliger og rive erhvervsbygningerne ned. 6. Den lokal- og kulturhistoriske ændring af området fra erhverv til 100% bolig. At tillade lokalplan 137 vil forandre et område, som har stået sådan de sidste mange mange år og vil uigenkaldeligt ændre områdets karakter. Vi finder at de store gule bygninger er bevaringsværdige og fortæller noget om et lokal og kulturhistorisk område i Tårnby som man nu er ved at give tilladelse til at jævne med jorden. Det er ved at være et særsyn, at erhverv blandes med boligområde og er meget specielt for området. Det vil ændre boligområdets karakter for bestandig, at vedtage lokalplan 137, hvilket vi opponerer mod. Sammenfattede er de værste gener ifm. en potentiel endelig vedtagelse af lokalplan 137 inkl. Tillæg; - At man giver grundejer mulighed for at bebygge så tæt på ejerforening Præstefælledvej 42 - At man tillader vinduer/altaner ud mod Præstefælledvej i 1. sals højde. - At man med omdannelse fra erhverv til 100% beboelse ikke vil kunne undgå, at man krænker privatlivets fred for beboerne i vores ejerforening samt i negativ retning påvirker værdien af vores lejligheder betragteligt.

72 5 - At der i forbindelse med nedrivning og opbygning af nyt vil opstå problemer med væsentlige støj- og møg gener for vores ejerforening i en potentiel meget lang periode samt at man vil optage vores få parkeringspladser på Præstefælledvej, så vi ikke selv vil kunne anvende disse. - At man med en tilladelse om stigning i bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 % ikke får grønnere områder som man tilsigter med lokalplanen samt at man udviser sær- og forskelsbehandling af en privat grundejer og går imod egne kommunale principper om, at det skal være den samlede grundejerforening, der aktivt søger om forhøjelse af byggelsesprocenten. For det tilfælde at Lokalplan 137 vedtages henstiller vi samtidigt til, at de containere der benyttes ifm. nedrivning af de eksisterende bygninger ikke placeres på Ole Klokkersvej, hvortil vi for eksisterende har vores indgang til Ejerforeningens boliger samt to af vores privatparkeringspladser, sådan som det var tilfældet ved udskiftningen af fortove- /lysanlæg langs Præstefælledvej, da dette gav store gener i hverdagen, samt skade på vores skur. Ligeledes at det sikres at samtlige containere samt køretøjer ikke placeres på vores parkeringspladser på Præstefælledvej overfor parcelgrundene. Såfremt KMB ignorerer vores indsigelser mod lokalplanen med tillæg, anmoder vi hermed Teknisk forvaltning om, at vi bliver oplyst om samtlige af de muligheder vi har for at påklage beslutningen. Endvidere at vi særskilt, uanset eventuel partshøring eller ej, bliver adviseret, når der fra grundejer af Præstefælledvej indsendes byggeansøgninger, så vi har mulighed for at indgive vores bemærkninger/klagepunkter. Med håb om at I tager vores indsigelser alvorligt. På vegne af Ejerforeningen, Præstefælledvej 42 Med venlig hilsen Formand Bettina Thorsøe

73 Bilag: 7.5. Ingen bemærkninger fra Banedanmark vedr. fremlagte lokalplan 137 med tilh. kommuneplantillæg 13, "Boliger på Præstefælledvej 43-45" Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 39315/19

74 From: Christian Granzow Holm (CGHL) Sent: 15 Jan :11: To: KOMMUNEN Subject: Vedr. fremlagte lokalplan 137 med tilh. kommuneplantillæg 13, "Boliger på Præstefælledvej 43-45", ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: ) Til Tårnby Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 137 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for "Boliger på Pæstefælledvej 43-45". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene. Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade København Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?

75 Bilag: 7.6. Forslag til Lokalplan 137 Præstefælledvej Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

76 TÅRNBY KOMMUNE Forslag til Lokalplan 137 Boliger på Præstefælledvej TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

77 INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING REGLER FOR LOKALPLANERS REDEGØRELSE...4 PLANREDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL...6 Indledning...7 Baggrunden for lokalplanen...7 Eksisterende forhold...8 Formålet med Lokalplanen...8 Lokalplanens indhold...9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING...10 Lov om miljøvurdering af planer og programmer...10 Museumsloven...10 Jordforureningsloven...10 Fingerplan Zonestatus...11 Kystnærhed...11 Kommuneplan Affald...12 Afvanding og Spildevand...12 Støjforhold...12 RETSVIRKNINGER OG OFFENTLIG HØRING...14 LOKALPLAN VEDTAGELSESPÅTEGNING...18 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

78 Kortbilag...19 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

79 ORIENTERING REGLER FOR LOKALPLANERS REDEGØRELSE Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmning, beplantning, vej- og stiforhold osv. i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan for eksempel være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller sikring af bevaringsværdig bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Lokalplanen består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og er ikke direkte juridisk bindende. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere med flere. Offentliggørelse TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

80 Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som skal være mindst 4 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Erhvervs- og Vækstministeriet og andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. Der vil ikke herefter retligt eller faktisk kunne etableres forhold, der strider mod planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, for eksempel Byggeloven, Planloven med flere gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det betyder bl.a., at der ikke må etableres eller ændres på forhold, som kan tænkes at være reguleret af den endelige plan. Det kan f.eks. dreje sig om udstykning, bebyggelse eller ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen. Der er fastsat nærmere regler for, hvornår sådan en tilladelse kan gives. Alle disse ovennævnte forhold kaldes for de midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget og er beskrevet i planlovens 17. De gælder kun i den periode, hvor lokalplanen er offentliggjort som et forslag og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, og højst i et år efter forslagets offentliggørelse TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

81 PLANREDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

82 Indledning Lokalplanområdet ligger på Præstefælledvej 43-45, syd for Løjtegårdsvej og vest for Englandsvej i kommunens nordvestlige del. Lokalplanområdet udgør ca m 2 og omfatter matrikel 3k, Løjtegård, Tårnby. Området ligger i byzone og forbliver byzone. Lokalplanen dækker Præstefælledvej mellem Tårnbygårdvej og Hørby Allé, vist med stiplet streg Baggrunden for lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme en ansøgning fra grundejer om at udstykke Præstefælledvej til boligbebyggelse. Lokalplanen skal muliggøre, at området kan omdannes fra erhverv til boligbebyggelse i form af åben lav bebyggelse og udstykkes i 4 parceller. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

83 Nordligst i området, i det røde hus, ligger GF forsikring. I de gule bygninger er en VVS virksomhed. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger midt i et beboelsesområde, som primært består af villaer og parcelhuse men også i mindre omfang af liberale erhverv. Områdes bebyggelse er både i alder og arkitektur præget af en stor variation. Som nabo til ejendommen er lærerforeningens hus og over for lokalplanområdet, ligger en etagebebyggelse i to etager. Selve lokalplanområdet anvendes i dag som en erhvervsejendom. Centralt i området ligger en VVSvirksomhed i en ældre gulpudset bebyggelse bestående af flere bygninger. På ejendommen er der, ud over bebyggelsen, oplag, containere og maskiner. Mod Præstefælledvej er VVS-virksomheden omgivet af plankeværk med jernlåger. Området set fra gården mod Præstefælledvej Området bag bebyggelsen anvendes til oplag I områdets nordlige del ligger virksomheden GF Forsikring i en rød murstensbygning fra 1960 erne. GF Forsikring ligger direkte ud til Præstefælledvej med parkering foran bygningen. Med vedtagelse af lokalplanen vil det fortsat være muligt, at den nuværende anvendelse af GF Forsikrings kontorbygning fortsætter. I det omfang, at bygningen omdannes til andet formål, skal den fremtidige anvendelse være boligformål i overensstemmelse med denne lokalplan. Formålet med Lokalplanen Lokalplanens formål er at muliggøre en udstykning af lokalplanområdet i fire parceller med henblik på at opføre fritliggende parcelhuse i området. Lokalplanen skal endvidere sikre, at bebyggelsens omfang svarer til de omgivende bebyggelser med en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Endelig er det lokalplanens formål at sikre, at området vejbetjenes fra Præstefælledvej. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

84 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet til boligformål i form af åben lav bebyggelse med huse i maksimalt 1 etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 30. I lokalplanen gives mulighed for, at området kan udstykkes i op til 4 parceller med en grundstørrelse på mindst 600 m 2. For at sikre at området opleves som et grønt boligområde, fastlægger lokalplanen, at hegn skal være levende hegn i form af hække. Mod Præstefælledvej kan kun opsættes faste hegn, hvis der er plantet hæk eller slyngplanter foran det faste hegn. Da der kan være trafikstøj fra Præstefælledvej, giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres støjhegn mod Præstefælledvej. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der ud over det bebyggede areal, højst må være fast belægning som fx flisebelægninger på 25% af grundens areal. Denne bestemmelse skal sikre området en ny grøn karakter og at regnvand kan nedsives, da regnvand skal håndteres på egen grund. Lokalplanen udlægger en byggelinje 10m fra vejmidte langs Præstefælledvej. Lokalplanen fastlægger, at alle grunde skal have adgang fra Præstefælledvej og at parkering skal ske på egen grund. Før bebyggelsen kan tages i brug, skal der være etableret parkering på ejendommen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

85 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jævnfør lovens 10 (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg 13 ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens 8. Lokalplanen antages ikke at have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og bilag IV arter, jævnfør Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26. november 2016). Museumsloven Såfremt der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde findes fortidsminder, vil de være omfattet af museumsloven 27 (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014). Arbejdet skal i givet fald standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere tid og Arkæologi, Kroppedals Allé Taastrup. Telefon Jordforureningsloven Lokalplanområdet er områdeklassificeret som forurenet på vidensniveau 1 og 2. Lokalplanen muliggør opførelse af boliger, men der må ikke ændres til følsom arealanvendelse (bolig) førend forureningen er tilstrækkelig oprenset og godkendt af Tårnby Kommune og Region Hovedstaden. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

86 Registreret forurening i lokalplanområdet LANDSPLANLÆGNING Fingerplan 2017 Fingerplan 2017 har opdelt hovedstadsområdet i fire geografiske delområder: 1. Det indre storbyområde ( håndfladen ), 2. Det ydre storbyområde ( byfingrene ), 3. De grønne kiler og 4. Det øvrige hovedstadsområde, bestående af både byområder og landområder. I henhold til Fingerplanen er lokalplanområdet en del af det ydre storbyområde. Lokalplanen er i fuld overensstemmelse med Fingerplanen. Zonestatus Området ligger i byzone. Kystnærhed Lokalplanområdet er ikke omfattet af kystnærhedszonen. KOMMUNAL PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.B03 III, der udlægger området til åbenlav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25. På kortet ovenfor ses lokalplanområdet markeret med mørk streg. Området er udlagt til boligformål i kommuneplanen. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

87 I lokalplanen ønskes bebyggelsesprocenten hævet til 30 svarende til det gældende bygningsreglement. Dette gør, at lokalplanen ikke er i fuld overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen. EKSITERENDE PLANGRUNDLAG Gældende plangrundlag for lokalplanområdet Lokalplanområdet er i dag omfattet af deklaration af vedr. anvendelse og bebyggelse af området. Deklarationen aflyses for lokalplanens område med vedtagelse af denne lokalplan. ANDET Affald Der skal afsættes plads til dagrenovation og opsamling af kildesorteret affald i henhold til Tårnby Kommunes Affaldsregulativ. Affaldet skal placeres, så det let kan afhentes i henhold til den til enhver tid gældende affaldsordning. Beholdere skal placeres på fast underlag af fx fliser, asfalt eller lignende. Beholderantal og -placering skal aftales med Tårnby Kommunes Tekniske Forvaltning. Afvanding og Spildevand Lokalplanområdet er spildevandskloakeret og afledning af spildevand skal følge den gældende spildevandsplan. Regnvand skal håndteres på egen grund, derfor fastsætter lokalplanen, at der ud over bebyggelsen højst må være befæstede arealer (fx flisebelægninger) svarende til 25%. Støjforhold Ved planlægning for nye boligområder og anden miljøfølsom anvendelse som støder op til eksisterende vejanlæg, skal støjgener så vidt muligt undgås. Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer af områder. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er for boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner og udendørs opholdsarealer) 58 db og for liberale erhverv, herunder kontorer 63 db. Nye og eksisterende boliger skal ligeledes støjisoleres, så det indvendige støjniveau fra henholdsvis vejtrafik og bane ikke overstiger 30 db. De vejledende støjgrænser for vej er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning Nr Støj fra veje. Ifølge Miljøstyrelsens støjkortlægning er området langs Præstefælledvej påvirket af støj fra Præstefælledvej. I henhold til 15 i Planloven er der derfor i lokalplanen fastsat krav om at etablere de nødvendige støjskærmende foranstaltninger langs med Præstefælledvej. Kortet viser støj fra vej i dagtimerne. Den gule farve viser mellem db, og den orange farve viser støj mellem db. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

88 RETSVIRKNINGER OG OFFENTLIG HØRING Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. En eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at der ikke i de enkelte tilfælde er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde, der isoleret bedømt kræver tilvejebringelse af lokalplan, og at den godkendte kommuneplans bestemmelser overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentligt bekendtgjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Offentlig høring Forslag til lokalplan 137 er fremlagt i offentlig høring i perioden til TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

89 LOKALPLAN 137 I henhold til Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med nærværende lokalplan er: at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben lav bebyggelse, at sikre vejadgang til området fra Præstefælledvej. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kort bilag A, og omfatter matrikel 3k, Løjtegård, Tårnby samt alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse. Der må maksimalt indrettes 1 bolig pr. ejendom. 4 Matrikulære forhold 4.1 Udstykning af de enkelte ejendomme må kun foretages i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, som er vist på kort bilag B. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med et mindre areal end 600m 2. 5 Bygningers og anlægs omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

90 5.2 Beboelsesbygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. 5.3 Intet punkt af en beboelsesbygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne herom i bygningsreglementet. 5.4 Der udlægges en vejbyggelinje 10 m fra vejmidte langs Præstefælledvej. Inden for byggelinjen må ikke opføres bebyggelse. 6 Bebyggelses ydre fremtræden 6.1 Reflekterende tagmaterialer med glanstal over 20 målt efter Teknologisk Instituts metode, må ikke anvendes. Note: Glansstandard har følgende betegnelse: Helmat: glanstal 00-10, Mat: glanstal 10-20, Halvmat (Silkemat): glanstal 20-40, Halvblank: glanstal 40-60, Blank: glanstal 60-80, Helblank (Højglans): glanstal I østvendte gavle og facader, som vender ud til skel mod bebyggelsen langs Tårnbygårdvej, må der ikke etableres altaner. 6.3 Skiltning på boliger må kun finde sted i form af almindelig navne- og husnummerskiltning. 7 Adgangs- og parkeringsforhold 7. 1 Adgang til den enkelte ejendom må kun ske fra Præstefælledvej, som angivet på kortbilag B Parkering skal ske på egen grund. Der skal anlægges parkering svarende til 2 pladser pr. bolig. 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Hegn i skel skal etableres som hække eller levende hegn. Mod Præstefælledvej må etableres fast hegn og støjhegn, hvis dette placeres bag hæk eller begrønnes fx med klatreplanter. 8.2 I skel mod Præstefælledvej må befæstede arealer og indkørsler maksimalt være 3 m brede. Den øvrige del af arealet i skel skal fremstå med hæk, levende hegn eller græs. 8.3 Terrænregulering over/under 30 cm må ikke finde sted. Terrænregulering skal holdes mindst 1 m fra skel. I forbindelse med oprensning og eventuel genopfyldning af jord skal det sikres, at nuværende niveauplan fastholdes. 8.4 Ud over det bebyggede areal, herunder skure, garager, carporte og overdækninger, må højst 25% af grundarealet befæstes med ikke permeable belægninger som fx flisebelægning. 8.5.Udendørs arealer skal sikres et ordentligt udseende. Udendørs oplag må ikke finde sted. 9 Støj 9.1 Boliger skal støjisoleres, så de overholder Miljøministeriet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs Præstefælledvej kan der etableres støjhegn. Støjhegn skal placeres bag hæk eller klatreplanter mod Præstefælledvej. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

91 10 Ledningsanlæg 10.1 Ledninger og kabler skal fremføres som jordledninger. 11 Aflysning af lokalplaner og servitutter 11.1 Deklaration af aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan. 12 Betingelser for ibrugtagning af bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før end der er anlagt mindst 2 parkeringspladser pr. bolig som beskrevet i Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før end der er etableret de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger, som beskrevet i 9.1, så Miljøministeriet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes. 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. Lov om planlægning 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

92 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG Tårnby Kommunalbestyrelse har den vedtaget at offentliggøre dette lokalplanforslag. Allan S. Andersen Borgmester / Betina Grimm Teknisk Chef TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

93 TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

94 GF forsikring TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

95 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Forslag til kommuneplantillæg nr.13 til Tårnby Kommuneplan er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan 137, Boliger på Præstefælledvej Redegørelse I henhold til Lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af ) 13, stk. 1, nr. 1 må en lokalplan ikke stride imod kommuneplanen. Lokalplan 137, Boliger på Præstefælledvej er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan for Tårnby Kommune. Derfor ledsages lokalplanen af tillæg nr.13 til Kommuneplan Lokalplanens område ligger i kommuneplanens rammeområde 1.B03 III, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 25. I lokalplan 137 ønskes bebyggelsesprocenten hævet til 30 svarende til det gældende bygningsreglement. For at muliggøre lokalplanen, udlægges et nyt rammeområde 1.B51, som omfatter lokalplanområdets matrikler, svarende til den blå afgrænsning på Figur 1 på følgende side. TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

96 Figur 1. Afgrænsning af rammeområde 1.B51 GÆLDENDE Områdenummer og -navn Generel anvendelsestekst Zone Specifik anvendelsestekst Bebyggelsesprocent Max antal etager Generelle anvendelsesbestemmelser og overordnede værdier Infrastruktur 1.B03, Åben-lav boligbebyggelse III Boligområde Byzone Boligområde åben lav 25 1,5 Boligområde - Åben lav, Værdier: Fysisk miljø af høj kvalitet, Håndtere regional udvikling Stationsnært område Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 1.B51. med følgende bestemmelser: FORSLAG Områdenummer og -navn 1.B51 Åben-lav boligbebyggelse Generel anvendelsestekst Boligområde Zone Byzone Specifik anvendelsestekst Boligområde åben lav Bebyggelsesprocent 30 Max antal etager 1,5 Generelle anvendelsesbestemmelser og Boligområde - Åben lav, Værdier: Fysisk miljø af høj overordnede værdier kvalitet, Håndtere regional udvikling Infrastruktur Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jævnfør lovens 8, stk. 2 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) screenet kommuneplantillægget og truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens 8. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den vedtaget at offentliggøre dette forslag til kommuneplantillæg. Allan S. Andersen Borgmester / Betina Grimm Teknisk TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan

97 Bilag: 8.1. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47394/19

98 Tårnby Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Amager Landevej Amager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T E Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Tårnby Kommune CVR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder. 13. februar 2019 Det skal bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer styrelsen fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2017, herunder eventuelt kræve berigtigelse af uberettiget modtaget refusion vedrørende J.nr. 18/06117/4 Resultat af gennemgangen på Beskæftigelsesministeriets område Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område. Styrelsen vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende kvalitet i sagsbehandlingen og anvendelsen af Min Plan. Det er fundet fejl i form af, manglende rettidighed i forbindelse med opfølgningen, manglende anvendelse og rettidighed i forbindelse med brugen af Min Plan samt manglende vurdering af uarbejdsdygtighed og rettidig forelæggelse for rehabiliterings teamet vedrørende jobafklaring. Der er desuden fundet fejl i form af manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens 10, undtagelser for 225 timers reglen og manglende machvurdering ved ledighedsydelse. Styrelsen har noteret sig, at revisor oplyser, at på de områder, hvor kommunen som følge af sidste års revisionsbemærkning om manglende kvalitet i sagsbehandlingen, har iværksat handleplaner, undervisning og skærpet ledelsestilsyn, er der sket en forbedring i kvaliteten af sagsbehandlingen ultimo Revision har taget udgangspunkt i sagsbehandlingen for hele 2017, hvorfor de forbedringer som der kan være sket i sagsbehandlingen ultimo 2017 på baggrund af kommunens iværksatte initiativer nødvendigvis ikke fremgår.

99 Det fremgår, at de konstaterede forhold er drøftet med kommunen, der har oplyst, at der i 2018 fortsat er fokus på forbedring af sagsbehandlingen i form af undervisning af medarbejdere samt skærpet ledelsestilsyn på områderne. Styrelsen bakker op om, at det er aftalt med kommunen, at der i sidste halvdel af 2018 månedligt sker et skærpet ledelsestilsyn ift. revisionsbemærkningerne, og at den ekstra sagsgennemgang i omfang skal svare til sagsantallet omfattet af kommunens almindelige ledelsestilsyn. Styrelsen har desuden bemærket, at kommunen har iværksat en række initiativer i form af undervisning, udarbejdelse af supplerende arbejdsredskaber for medarbejdere og øget kontakt til eksterne relationer for at få den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen. Styrelsen går ud fra, at de initiativer, som revisor har anbefalet og som kommunen har iværksat, vil forbedre sagsbehandlingen på områderne. Styrelsen skal bede revisor konkret redegøre for status og effekten af de igangsatte initiativerne i næste års beretning. Styrelsen vurderer det desuden utilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger om manglende systemafstemninger af KMD-aktiv, KMD-sygedagpenge, KMDpensionssystem og konto for refusionsmellemværendet med staten. Styrelsen har noteret sig, at det oplyses, at forholdet er drøftet med kommunen, som har oplyst, at afstemningerne er under udarbejdelse og forventes færdige medio august Styrelsen forventer, at afstemningerne nu er foretaget, og at revisor vi redegøre for forholdet i næste års beretning. Opfølgning på tidligere beretninger Det fremgår af beretningen for regnskabsåret 2017, at der er flere af de områder, hvor styrelsen forventede, at sagsbehandlingen ville være rettet op i forhold til 2016, også i 2017 gav anledning til revisionsbemærkninger. Styrelsen skal henvise til ovenstående afsnit om resultatet af gennemgangen på ministeriets område. Statsrefusion Kommunerne får en del af udgifterne til udbetalte ydelser refunderet af staten. Styrelsen skal henlede revisors opmærksomhed på bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (bekg. nr. 879 af 28. juni 2017). Særligt henledes opmærksomheden på kravene i 35 om, at revisor påser, at kommunen har rettet data og registreret tilbagebetalinger, efterbetalinger og finansieringsbeløb mv. efter anvisningerne i bekendtgørelsen. Styrelsen anmoder om, at det særskilt fremgår af næste års beretning, at revisor har efterprøvet kommunens registreringer m.v., jf. 35 i bekendtgørelsen om finansiering af visse offentlige ydelser. 2

100 Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer Revisor oplyser, at kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. I forbindelse med revisionen for 2017 er styrelsen blevet gjort opmærksom på, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt ud er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område (bekg. nr af 15. december 2017), 26, stk. 2, for så vidt angår kravet om, at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Der er tale om en problemstilling, som er fælles for de kommuner, der anvender KMD s registreringssystemer. Styrelsen skal understrege, at det er et krav, at it-erklæringerne lever op til bekendtgørelsens 26, stk. 2. Styrelsen forventer at revisor påser, at kommunen har indhentet fuldt dækkende iterklæringer i forbindelse med revisionen af næste årsregnskab. Fravalg af gennemgang af områder, stikprøvestørrelse og tidsfrister Fravalg: Revisor har for regnskabsåret 2017 redegjort for fravalg af personsagsgennemgang, og for hvornår de fravalgte områder senest har været gennemgået. Styrelsen skal bede om, at revisor også i forbindelse med revisionen for 2018 begrunder, hvorfor områder er fravalgt, og ligeledes oplyser, i hvilket regnskabsår, der senest har været udtaget personsager til revision på de evt. fravalgte områder. Stikprøvestørrelse: Styrelsen skal endvidere bede revisor være opmærksom på størrelsen af den udtrukne stikprøve på samtlige sagsområder. Det er styrelsens opfattelse, at der skal være en nødvendig sammenhæng mellem størrelsen på den udtrukne stikprøve og områdets økonomiske væsentlighed. Rettidighed: På landsplan er der konstateret en tendens til forsinkelser ved tilbud, samtaler og økonomisk opfølgning. Styrelsen skal derfor bede revisor være særlig opmærksom på tidsfrister i sagsbehandlingen. *** Styrelsen går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Styrelsen understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne. Det er kommunalbestyrelsens/byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. 3

101 Lovgrundlag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder. Klagevejledning Hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har truffet afgørelse om, at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse, kan kommunalbestyrelsen/byrådet klage til Beskæftigelsesministeriet. Klagen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Njalsgade 72 A, 2300 København S. Styrelsen sender klagen til Beskæftigelsesministeriet sammen med sagen og eventuelle bemærkninger. *** Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisor og Ankestyrelsen. Venlig hilsen Rasmus Alting Tilsyn og Kontrol tlf.:

102 Bilag: 8.2. AS besvarelse - Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab for Tårnby Kommune 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 54031/19

103 17/16158 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR /19 tfi.as Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet for 2017 I forbindelse med Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for 2017 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger. Revisor har for 2017 konstateret en række procedurefejl i sagsbehandlingen, som knytter sig til følgende punkter: 1. Rettidig opfølgning 2. Anvendelse og rettidighed ifm. Min Plan 3. Mangelfuld vurdering af uarbejdsdygtighed - jobafklaring 4. Forelæggelse af sag for rehabiliteringsteam - jobafklaring 5. Økonomisk opfølgning iht. Aktivlovens Undtagelse for 225 timers reglen 7. Manglende matchvurdering ledighedsydelse Forvaltningen erkender, at der i 2017 har været procedurefejl i ovenstående områder, og har i lyset af dette intensiveret sit ledelsestilsyn i Der har sideløbende været forskellige indsatser for at forbedre forholdende, herunder uddannelse af medarbejdere, nye og tilpassede arbejdsgangsbeskrivelser mv. Det er forvaltningens klare overbevisning, at punkterne 3, 5, 6 og 7 kan betegnes som afsluttet, da ovennævnte tiltag har udbedret problemstillingerne. Forvaltningens tiltag forventes derudover, at have forbedret forholdende for punkt 1 og 2, men dog i en grad hvor der fortsat opleves visse udfordringer, disse vil således være fortsatte fokusområder fremadrettet. Revisionsberetningen for 2017 indeholder flere af de samme fejl i sagsbehandlingen, som i beretningen for Det gælder fx journalisering i Min plan og rettidig afholdelse af samtaler. Ligesom ministeriet, hæfter forvaltningen sig ved, at der ultimo 2017 har været mærkbar fremgang på disse områder. Da revisionen forholder sig til hele 2017, vil nogle af de klare forbedringer i slutningen af året derfor ikke fremgå tydeligt af de samlede bemærkninger. Ministeriet bemærker desuden, at der for 2017 manglede systemafstemninger for nogle af kommunens udbetalingssystemer. Dette skyldtes en intern procedurefejl, der fra 2018 er sikret, således at afstemningerne laves ifm. den vanlige regnskabsafslutning. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan henvendelse rettes til Jobcenterchef Kristoffer Nothlev på telefon Venlig hilsen Mikkel Flatau Sekretariatschef / Thomas Fich Faglig koordinator TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

104 Bilag: 9.1. Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune (SM Id nr.: ) - Børneog Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 26. marts Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 57268/19

105 Tårnby Kommune Att. Maj-Britt Røge Rasmussen Holmens Kanal København K Telefon Sagsnr Doknr Dato 26. februar 2019 Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017 Børne- og Socialministeriet modtog ved af 30. august 2018 beretning om revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2017 på områder med statsrefusion. Det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Tårnby Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. 1. Opfølgning for regnskabsåret 2016 Det følger af Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse af 16. januar 2018, at der ikke er angivet forhold, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med beretningen for regnskabsåret Revision på det sociale område 2.1 Særligt dyre enkeltsager, jf. servicelovens 176 og 176 a Det fremgår af beretningen, at revisor har konstateret fejl med refusionsmæssig betydning i 2 af de 6 gennemgåede sager på området. Fejlene henføres til forkert periodisering af udgifter i forbindelse med refusionsanmeldelsen. Forholdet er efter det oplyste drøftet med kommunen. Fejlene er korrigeret i den endelige refusionsopgørelse vedr. særligt dyre enkeltsager. 3. Fravalg af personsagsgennemgang Det fremgår af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på området efter dagtilbudslovens 99, idet kommunen ikke har afholdt udgifter herefter i regnskabsåret

106 4. Temarevision 2017 Børne- og Socialministeriet udmeldte ved brev af 15. juli 2017 temarevision vedrørende servicelovens 181 om statsrefusion af udgifter til udlændinge. Det fremgår herom af beretningen, at det samlet er revisors vurdering, at kommunen har hjemtaget den korrekte statsrefusion for udgifter afholdt i henhold til servicelovens 181. Det fremgår videre, at det er revisors vurdering, at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Samlet har revisors gennemgang af området ikke givet anledning til bemærkninger. 5. Regler Børne- og Socialministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder. 6. Børne- og Socialministeriets konklusion Børne- og Socialministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen. Med venlig hilsen Anita Hørby Kopi er sendt til Det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen Kommunens revisor, Deloitte 2

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. marts 2019 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. februar 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. september 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. januar 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Lars Hein, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning

Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Udvalget vedrørende Byplanlægning Mødedato: Tirsdag den 26. juni 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan Andersen, Betina Grimm, Dennis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. februar 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 11. december 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Onsdag den 14. oktober 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 30. maj Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. marts 2018 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan Andersen, Brian Bruun, Einer Lyduch,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali Qais,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. september 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. august 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. april 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. januar 2019 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. april Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. maj 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. december 2018 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Hein, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. december 2017 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 13. juni 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Brian Bruun, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnen Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. januar 2018 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere