Bestyrelsesmøde i Energnist I/S mandag den 16. april 2018 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Energnist I/S mandag den 16. april 2018 kl"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Energnist I/S mandag den 16. april 2018 kl Beslutningsprotokol: Til stede: Formand Peder Hummelmose, Vejle Kommune Næstformand Preben Friis-Hauge, Varde Kommune Best.medl. Klara Lyskjær Noer, Billund Kommune Best.medl. Henning Ravn, Esbjerg Kommune Best.medl. Marius Nielsen, Fanø Kommune Best.medl. Christian Bro, Fredericia Kommune Best.medl. Steen Christensen, Hedensted Kommune Best.medl. Kent Falkenvig, Herning Kommune Best.medl. Finn Thøgersen, Holstebro Kommune Best.medl. Henrik Engedahl, Ikast-Brande Kommune Best.medl. Per Bødker Andersen, Kolding Kommune Best.medl. Steffen Damsgaard, Lemvig Kommune Best.medl. Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune Best.medl. Ole Nyholm Knudsen, Ringkøbing-Skjern Kommune Best.medl. Jarl Gorridsen, Silkeborg Kommune Best.medl. Allan Clifford Christensen, Viborg Kommune Henning Ravn forlod mødet kl efter behandling af pkt. 33/18. I øvrigt til stede: Energnist: Direktør Poul Kristensen Energnist: Underdirektør Per Nielsen AC Birk A/S: Direktionssekretær Lise Nyborg Mødet afsluttet: Kl Referent: Lise Nyborg 24/18 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 1

2 25/18 Orientering v. formand ( ) Der har været afholdt generalforsamling i Dansk Affaldsforening med blandt andet valg af bestyrelse for indeværende 4 årige periode. Valgprocessen er ændret i forhold til tidligere, således at medlemmerne nu er delt i 4 valggrupper efter størrelse. Energnist er i valggruppe 2, hvorfra der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt en rådgiver. Per Bødker Andersen fra Energnist bestyrelsen blev valgt og blev ved den efterfølgende konstituering valgt til næstformand i DAF bestyrelsen. Desuden blev Allan Clifford Christensen fra Viborg Kommune og Steen Christensen fra Hedensted Kommune (Motas) valgt ind i bestyrelsen. At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 26/18 Orientering om driftsforhold ( ) Energnist Esbjerg Driften på Energnist Esbjerg er forløbet stabilt og uden problemer på anlægget i de første 2 måneder i Den forbrændte affaldsmængde var 2 % over budget. Elsalget er 1,6 % over budget og 3,3 % over samme periode sidste år. Dette skyldes, at der har været færre nedreguleringstimer på elsiden i forhold til Varmesalget er ca. 3 % over budget og knap 2 % over samme periode sidste år. Dette skyldes, at røggaskondenseringen var i en indkøringsfase sidste vinter, hvor den i 2018 er fuldt integreret og producerer fuldt ud i henhold til potentialet. Energnist Kolding Driften har i de første 2 måneder kørt test på anlægget, hvor produktionen er blevet presset for at finde ud af, hvad anlæggets egentlige potentiale er. Det har givet nogle mekaniske og tekniske udfordringer, som har medført en lidt ustabil drift i perioden. Resultatet af testen var dog positiv, da potentialet var en øget makskapacitet på over 25 %, som også har betydet, at anlægget har brændt ca ton mere end i samme periode sidste år. Elsalget er 1 % over budget og varmesalget er ca. 4 % over budget og 10,6 % højere end i samme periode sidste år. Den højere varmeproduktion skyldes en effektivisering af anlægget kombineret med en øget efterspørgsel på varme fra TVIS. 2

3 Energnist forventer at fortsætte fuld varmeproduktion i Kolding indtil medio maj i henhold til seneste udmelding fra TVIS. Herefter forventes et fald frem mod medio juni, hvor produktionen anslås at ligge på omkring 50 % indtil september. Affaldsafsætning Afsætningen til eksterne anlæg i januar og februar var på 16 % svarende til budget. Efterspørgslen på affald fra eksterne anlæg og den høje energiproduktion i Kolding har betydet, at Energnists mellemlager i Fredericia og Energnists ballelager i Fasterholt var afviklet medio februar. Energiproduktionen i Kolding har ligeledes medført, at Energnist i februar og marts kun leverer på ca. 50 % af sine afsætningsaftaler med forventning om, at Energnist kan indhente den manglende afsætning i sommerperioden i henhold til aftalemængderne. Energnist Esbjerg har planlagt revision i uge 15 og uge 16, hvilket medfører ekstra afsætning til eksterne anlæg i perioden uge 15 til uge 17. Energnist gennemførte i 2016 et EU-udbud af årston til eksterne anlæg fordelt på 3 pakker af årston. Første optionsperiode på aftalerne udløber den 30. juni 2018, og Energnist har til hensigt at forlænge den billigste af de 3 aftaler til 31. december 2018 og lade de 2 dyreste aftaler udløbe. Herefter vil Energnist fortsat have mulighed for at forlænge den billigste aftale med yderligere et halvt år frem til 30. juni Årsagen til, at Energnist vil lade 2 af aftalerne udløbe er, at Energnist forventer en højere egenproduktion på Energnist Kolding end budgetteret samt at Energnist på nuværende tidspunkt har aftaler på i alt årston til eksterne anlæg mod de budgetterede årston i Strejke/lockout Energnist blev varslet strejke den 6. marts, og den omfatter både Energnist Esbjerg og Energnist Kolding. Energnist arbejder løbende på at få afklaret omfanget af en eventuel strejke og dens betydning for driften på anlæggene. Herudover søger Energnist at blive omfattet af nødberedskab. I tilfælde af strejke, hvor begge anlæg må lukke ned, anslås den tabte driftsomsætning til knap 1 mio. kr./dag. En forskydning af affaldsmængden pga. strejke vil betyde et samlet nettotab på omkring kr./dag som følge af, at den forskudte affaldsmængde skal brændes på eksterne forbrændingsanlæg. Energnist er ikke omfattet af en eventuel lockout, da denne ikke er gældende for 60-selskaber. At orienteringen tages til efterretning. 3

4 Taget til efterretning. 27/18 Revisionsprotokol ( ) Revisionsprotokollen vedr forelægges sammen med årsrapporten under pkt. 28/18. Som repræsentantskabsvalgt revisor for Energnist I/S har PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab afsluttet revisionen af årsregnskabet for Ifølge revisionsprotokollen har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen i årsregnskabet. Den udførte revision har desuden omfattet forvaltningsrevision ud fra et sparsommeligheds-, produktivitets-, effektivitets- og økonomistyringsaspekt. Som det fremgår af revisionspåtegningen er forholdene fundet i orden. I henhold til revisionsstandarderne gør revisor i protokollatet opmærksom på bestyrelsens ansvar for at øve tilsyn med de aktiviteter og procedurer, som direktionen har iværksat med henblik på at identificere og reagere på besvigelser. Der er ikke indført bemærkninger vedr At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 28/18 Årsrapport for 2017 ( ) Forelæggelse af årsrapport 2017 for Energnist I/S til godkendelse. Sagen er ikke tidligere behandlet. Årsrapporten for 2017 forelægges i henhold til regler i Styrelsesloven sammen med revisionsprotokol og indeholder ledelsesberetning, revisionspåtegning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse samt pengestrømsopgørelse. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. 4

5 Energnist I/S I 2017 modtog Energnist I/S i alt ton affald, heraf ton fra ejerkommunerne til forbrænding. Sammen med indtægter fra varme- og elsalg medførte dette en omsætning på 430 mio. kr. mod et budget på 422 mio. kr. Inklusiv afvikling af overdækning er omsætningen på 448 mio. kr. De væsentligste afvigelser på driften i forhold til budget er følgende: Modtagelse af ton affald mere end budgetteret - 15,3 mio. kr. Reduktion i varmeomsætningen - 11,7 mio. kr. Afgiftsreguleringer + 9,5 mio. kr. Besparelser på administrationsomkostninger + 3,7 mio. kr. Regulering direktionshensættelse + 1,5 mio. kr. Finansielle poster + 8,1 mio. kr. I forhold til det foreløbige regnskab, hvor resultatet før reguleringer var 9,6 mio. kr. lavere end budgettet, udviser det endelige resultat før reguleringer en afvigelse på 4,0 mio. kr. Forbedringen på 5,6 mio. kr. skyldes primært positiv regulering på finansielle poster på 3,3 mio. kr. samt en tilbageregulering af direktionshensættelse på 1,5 mio. kr. Hvile-i-sig-selv puljerne pr. 31. december 2017 udgør 46,7 mio. kr. og fordeles således: Vest-puljen 14,8 mio. kr. (9,4 mio. kr. i foreløbigt regnskab) Øst-puljen -0,6 mio. kr. (-1,6 mio. kr. i foreløbigt regnskab) Reservepulje 32,5 mio. kr. (33,3 mio. kr. i foreløbigt regnskab) Bilag: 28/18-1 Energnist I/S årsrapport for /18-2 Energnist I/S revisionsprotokol vedr. årsrapport for 2017 A. At bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport for 2017 samt indstiller denne til repræsentantskabets godkendelse. B. At revisionsprotokollen tages til efterretning og underskrives. Forretningsudvalget anbefaler indstillingerne. A. Indstilling godkendt. B. Taget til efterretning. 5

6 29/18 Perioderegnskab ( ) Forelæggelse af perioderegnskab for 1. januar til 28. februar 2018 Der er i årets første 2 måneder behandlet ton affald, svarende til 18,8 % af budgetteret mængde for hele året. Dette er ton mere end forventet for perioden. Omsætningen beløber sig til 84 mio. kr. med et resultat på 4,1 mio. kr. før disponering. Ved udgangen af februar 2018 udgjorde den bogførte kasse- og bankbeholdning -2,8 mio. kr. Dette er efterfølgende retableret ved indbetalinger fra debitorer. Bilag: 29/18-1 Perioderegnskab for 1. januar 28. februar /18-2 Driftsrapport for 1. januar 28. februar 2018 At perioderegnskabet tages til efterretning. Taget til efterretning. 30/18 Budget for 2019 ( ) Forelæggelse af forslag til budget for 2019, herunder behandlingspriser samt budgetoverslag for Sagen har ikke tidligere været behandlet. Budgettet fremgår af vedlagte bilag 30/18-1 og er baseret på modtagelse af ton forbrændingsegnet affald fra ejerkredsen. Som hvile-i-sig-selv-selskab er resultatet på 0 kr. I overensstemmelse med beslutning i fusionsnotatet om afvikling af overdækningspuljerne budgetteres der i 2019 ikke med regulering på de to puljer, da puljerne forventes at være nedbragt til 0 kr. ved udgangen af Bilag: 30/18-1 Budget for 2019 At bestyrelsen godkender og indstiller ovennævnte budget for 2019, inkl. behandlingspriser, til repræsentantskabets godkendelse. 6

7 Indstilling godkendt. 31/18 Plan for fremtidig forsyningssikkerhed ( ) Sagen omhandler plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 20. februar punkt nr. 17/18. På bestyrelsesmøde den 20. februar 2018 blev forslag til plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed godkendt med henblik på efterfølgende udsendelse til ejerkommunernes behandling og godkendelse. Materialet er fremsendt til ejerkommunerne den 23. marts 2018 i henhold til vedlagte bilag. Planen for fremtidig forsyningssikkerhed peger bl.a. på løsningsmodeller, hvor den fremtidige kapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) og / eller ved etablering af ny kapacitet i Esbjerg. Disse løsningsmodeller behandles under punkt 32/18 og 33/18. Tidsplanerne, projekternes stade og beslutningsprocesserne for de 2 løsningsmodeller kan betyde, at der opstår behov for afholdelse af ekstraordinære bestyrelses- og repræsentantskabsmøder. Det kan bl.a. blive relevant for repræsentantskabet at forholde sig til vedtægtsændringer i forhold til MEC-BHP løsning. Derudover vurderes begge løsningsmodeller at have en karakter, hvor vedtægternes punkt omkring længerevarende strategiske samarbejder med andre selskaber, skal tages i brug, hvilket også kræver repræsentantskabets behandling. Direktionen foreslår, at forretningsudvalget, sammen med direktionen, planlægger og indkalder til ekstraordinære møder under hensyntagen til tidsplan for og udvikling af de 2 løsningsmodeller. På ovennævnte bestyrelsesmøde blev det desuden aftalt, at der den 31. maj 2018 afholdes temadag for ejerkommunerne, hvor der vil være lejlighed til at få gennemgået og drøftet det udsendte materiale vedr. forsyningssikkerhed. En dagsorden for temadagen kan bl.a. indeholde følgende punkter: 1. Velkomst og baggrund for det gennemførte arbejde (strategi mv.) 2. De fremtidige rammer for affaldsenergisektoren (evt. ved ekstern oplægsholder) 3. Gennemgang af rapporten Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland, herunder løsningsmodeller 4. Plan for fremtidig forsyningssikkerhed og den videre proces 7

8 Bilag: 31/18-1 Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland A. At forretningsudvalget, sammen med direktionen, sikrer planlægning af og indkaldelse til ekstraordinære bestyrelses- og repræsentantskabsmøder i henhold til den fastlagte proces. B. At temadag den 31. maj 2018 optages til drøftelse med henblik på fastlæggelse af dagsorden. Forretningsudvalget anbefaler indstillingerne. A. Indstilling godkendt. B. Temadag og dagsorden hertil blev drøftet. 32/18 Samarbejde med Måbjergværket ( ) Sagen omhandler mulighederne for langsigtet samarbejde med Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S (MEC-BHP). Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 20. februar punkt nr. 17/18. Arbejdet med at få beskrevet og forhandlet et samarbejdsgrundlag, herunder mulighederne for medejerskab af MEC-BHP pågår fortsat. Det har tidligere været forventningen, at grundlag mv. ville være klar til behandling i selskabernes bestyrelser ved udgangen af marts Denne forventning kan ikke opfyldes. De første udkast til ejeraftale og leveranceaftale har været til behandling i den tekniske styregruppe bestående af direktørerne for de involverede selskaber Vestforsyning A/S, Struer Forsyning A/S, MEC-BHP, nomi4s I/S og Energnist. Status på arbejdet er, at der fortsat pågår forhandlinger mellem parterne med henblik på at finde en model, der tilgodeser såvel affaldsleverandørerne (nomi4s I/S og Energnist) samt varmeaftagerne (Vestforsyning A/S og Struer Forsyning A/S). Det seneste møde i den tekniske styregruppe er afholdt den 10. april 2018 og der orienteres herom på bestyrelsesmødet. I de første aftaleudkast er udgangspunktet, at nomi4s og Energnist bliver medejere (4 % til hver part) af MEC-BHP og får en indflydelse, der sikrer, at EU udbudsdirektivets betingelser for in-house kan opfyldes. Dermed kan forbrændingsegnet affald leveres til Måbjergværket uden forudgående udbud, hvilket foreslås reguleret af en leveranceaftale, der i sit udkast lægger op til, at Energnist får adgang til årligt at levere ton til MEC-BHP. 8

9 Aftale udkastene savner dog fortsat at tage hensyn til bl.a.: omkostningsfordeling mellem affald og varme og i den forbindelse prismodel transportudligning mellem affaldsleverandørerne incitamentsstruktur og indflydelse I forhold til omkostningsfordeling har MEC-BHP tidligere tilkendegivet, at de ikke anser det for muligt at beregne en omkostningsfordeling med udgangspunkt i den model, som Energnist bl.a. benytter i Esbjerg. Det begrundes med, at anlægget i Holstebro er komplekst med flere linjer (affald, halm, slam) samt en tæt integration til spids- og reservelasterne i området. Det er direktionens holdning, at det er vigtigt at få belyst forholdet mellem varme og affald af hensyn til det videre langsigtede samarbejde, hvilket er fremført i den tekniske styregruppe. Som tidligere beskrevet forudsætter et samarbejde via medejerskab af MEC-BHP en ændring af vedtægterne, der skal godkendes af alle ejerkommunerne. Beslutning om køb af ejerandele i MEC-BHP skal ligeledes godkendes af ejerkommunerne, her kræver vedtægterne, at ejerkommuner, der tilsammen ejer minimum 85 % af selskabet, skal stemme for. At der på trods af overskridelse af tidsplanen arbejdes videre med endelige forslag til samarbejdsgrundlag med henblik på præsentation for bestyrelsen i henhold til den under punkt 31/18 fastlagte procesplan. Indstilling godkendt. 33/18 Samarbejde med DIN Forsyning ( ) Sagen omhandler mulighederne for etablering af yderligere affaldsenergikapacitet i Esbjerg. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 20. februar punkt nr. 17/18. Sagen Din Forsyning har overfor Energnist tilkendegivet, at Forsyningen ser interessante muligheder i udvidelse af varmeproduktionen i Esbjerg området baseret på affald. Ørsted, som driver et kulbaseret kraftvarmeværk på havnen i Esbjerg, har meddelt, at værket stopper produktionen af el og varme med udgangen af Derved opstår en mulighed for at kunne afsætte større varmeleverance fra et affaldsenergianlæg. 9

10 Tidligere har Din Forsyning, med hjælp fra eksterne konsulenter, analyseret forskellige scenarier for varmeproduktion fra 2023 og frem. Disse analyser har påvist mulige energiproduktionsformer, hvoraf affaldsenergi er interessant. Forarbejder har påvist tekniske og økonomiske muligheder som værende interessant for begge parter. En dybere analyse af mulighederne, udarbejdet af Rambøll, er gennemført i fællesskab mellem Din Forsyning og Energnist, med sidstnævnte som ejer af projektanalysen. Parterne deler analyseomkostningerne ligeligt. Analysen er afsluttet medio marts Af beslutningsprotokollen for bestyrelsesmødet i Energnist 20. februar 2018, punkt 17/18, fremgår det: Den endelige afrapportering foreligger i marts, og det anbefales, at der arbejdes videre, således at der i maj 2018 kan foreligge et tilbud om affaldsbaseret varmeproduktion til DIN Forsyning. Et tilbud, der dog vil være betinget af ejerkommunernes efterfølgende godkendelse. Bestyrelsen præsenteres for materialet påmøde den 16. april Indstillingen blev godkendt. Samarbejde Din Forsyning og Energnist har nu igennem 15 år haft et samarbejde omkring leverandør/aftageforhold på affaldsenergianlægget i Esbjerg. En fælles forståelse af mekanismerne på værket og distributionsnettet har udviklet et stærkt partnerskab med konkurrencedygtige priser for både affaldsleverandører og varmeaftagere. Igennem hele forløbet, omkring det nyopståede varmevindue, har der været positivt og konstruktivt samarbejde mellem Din Forsyning og Energnist med udveksling af idéer og input til yderligere samarbejde. Gensidigheden mellem parterne bliver løbende understøttet af informationer omkring hver parts beslutningsdygtighed og tidsplan. Din Forsyning vil imødese et tilbud om udvidelse af varmeproduktionen baseret på affald i Esbjerg med stor interesse. Affaldsgrundlag og strategi Den tidligere udsendte rapport Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland, marts 2018 påviser, at der fremover vil være et affaldsgrundlag, som overstiger den nuværende kapacitet i Energnist i ejerkommunernes opland. Mængderne vil, efter data og prognoser fra Miljøstyrelsen, være tilstrækkelige til at etablere ny forbrændingsanlæg til behandling af affald. Den fælles udarbejdede projektanalyse fra Rambøll påviser ligeledes, at der er tilstrækkelige mængder af affald til at etablere ny forbrændingskapacitet. De økonomiske beregninger omkring etablering af ny affaldslinje, udviser et interessant niveau for affaldsbehandlingsprisen på et nyt anlæg i Esbjerg. Den nye linje vil i scenariet køre fuldlast 24/7/365, mens den nuværende linje 1 vil køre dellast med spidslast i vinterhalvåret. 10

11 Beslutningsproces Din Forsyning ønsker at modtage et tilbud fra Energnist omkring levering af varme for at opretholde affaldsenergien i deres katalog af valgmuligheder. Reelt set er der nu 3 muligheder for etablering af varmeproduktion i området: Decentral produktion drevet af Din Forsyning Kraftvarmeproduktion drevet af Ørsted Affaldsenergiproduktion drevet af Energnist For at sikre en kontinuerlig proces i tråd med bestyrelsesmøder hos Din Forsyning bør et tilbud fra Energnist fremsendes i slutningen af april. Tilbud Et tilbud vil indeholde følgende: Interval for mulig varmeleverance målt i MW Lovmæssige begrænsninger og retningslinjer Prisindikationer baseret på projektanalyse udarbejdet af Rambøll Tidsplan Ligeledes vil tilbuddet indeholde følgende forbehold: Energnist vil med den interne beslutningsproces ikke kunne fremsende et endeligt tilbud til Din Forsyning uden efterfølgende kommunal godkendelse. Forbehold for den krævede myndighedsgodkendelse, herunder bl.a. miljøgodkendelse, varmeplansgodkendelse etc. Budgetoverskridelse ved licitationer Det er intentionen, at beslutningen omkring opførelse af ny forbrændingskapacitet skal godkendes i tre led: bestyrelse, repræsentantskab og hos ejerkommunerne. At bestyrelsen bemyndiger formand og direktør til at fremsende tilbud til Din Forsyning på etablering af nyt affaldsenergianlæg i Esbjerg. Tilbuddet afgives med tidligere nævnte forbehold, herunder ejerkommunernes efterfølgende godkendelse. Indstilling godkendt. 34/18 Dansk Fjernvarme ( ) Sagen omhandler evt. medlemskab af Dansk Fjernvarme Sagen har ikke tidligere været behandlet På forrige bestyrelsesmøde blev det foreslået bestyrelsen at overveje medlemskab af dansk fjernvarme, da Energnist som ejer af affaldsenergianlæg også er en større var- 11

12 meproducent og derfor har fælles interesser med Dansk Fjernvarme. Som opfølgning herpå havde bestyrelsesformand og direktør møde med vicedirektør Kim Behnke den 27. marts. Dansk Fjernvarme er fjernvarmens interesseorganisation og dækker 99% af fjernvarmen i Danmark og har følgende formål: Mission Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn. Det sker ved at: Øve indflydelse på rammer og vilkår for produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Danmark Med virke til at udvikle ny viden om fjernvarme Formidle viden gennem informations-, møde- og uddannelsesvirksomhed Inspirere medlemmer til at arbejde med strategisk tilpasning Arbejde for, at alle fjernvarmeinteresser i Danmark samles i Dansk Fjernvarme Stille sekretariatets bistand til rådighed for fællesopgaver, når et antal medlemmer ønsker det Yde løbende medlemsservice Vision Dansk Fjernvarme er en offensiv og synlig aktør i dansk energipolitik. Dansk Fjernvarme har etableret en valggruppe for store producenter, dvs. >1.000 TJ, som Energnist i givet fald vil være del af. Der er drøftelser pt. med ARC og Renonord om medlemskab og Jørgen Nielsen, tidligere Vattenfall, er netop ansat som udviklingsdirektør til denne gruppe. Gruppen har 2 ud af de 15 medlemmer i bestyrelsen, der i år vælges på generalforsamling den 19. april. Årskontingent for Energnist vil være kr. Direktionen indstiller At punktet optages til drøftelse Det blev besluttet at optage medlemskab af Dansk Fjernvarme, idet medlemskabet evalueres inden udgangen af valgperioden. 12

13 35/18 Repræsentantskabsmøde 2018 ( ) Sagen omhandler tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde Sagen er ikke tidligere behandlet. Dato: Onsdag den 23. maj 2018 kl Sted: Uldjydevej 2, 7400 Herning Indkaldelse: Mindst 4 uger, max. 8 ugers varsel Dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 10.3: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning 4. Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris 5. Valg af revisor 6. Indkomne forslag Bestyrelseshonorarer 7. Eventuelt A. At valg af dirigent bringes i forslag. B. At Per Nielsen og Lennart Spring, Energnist, foreslås valgt som stemmetællere. C. At PwC foreslås genvalgt som revisor. Forretningsudvalget anbefaler indstillingerne og foreslår Peder Hummelmose valgt som dirigent. A. Peder Hummelmose foreslås valgt som dirigent. B. Indstilling godkendt. C. Indstilling godkendt. 13

14 Efterretning 36/18 Miljøårsrapporter 2017 ( ) Orientering Forelæggelse af miljøårsrapporter for 2017 for Energnist Esbjerg og Energnist Kolding. Sagen er ikke tidligere behandlet. I henhold til miljøgodkendelsen for Energnist Esbjerg og Energnist Kolding er der udarbejdet og fremsendt en miljøårsrapport til tilsynsmyndigheden med redegørelse for miljøforhold for driftsåret Energnist Esbjerg Der har ikke været vilkårsoverskridelser i Der er ikke modtaget klager i Der er ikke givet nye miljøgodkendelser i Som led i Miljøstyrelsens proces med revurdering af miljøgodkendelsen er der i 2017 udarbejdet basistilstandsrapport for anlægget. Desuden igangsættes VVM-ansøgning (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) begrundet i følgende forhold: Ansøgning om tilladelse til forbrænding af ton affald/år mod de nuværende tilladte ton affald/år. Ansøgning om tilladelse til import og mellemlagring af balleteret affald. Ansøgning om indfyring af farligt affald i form af brugt aktivt kul, emballageaffald indeholdende små rester farligt affald, malingsrester, olierester/olieholdige produkter og kreosotholdigt træ. Energnist Kolding Der har ikke været vilkårsoverskridelser i Der er ikke modtaget klager i Der er ikke givet nye miljøgodkendelser i

15 Som led i Miljøstyrelsens proces med revurdering af miljøgodkendelsen er der i 2017 udarbejdet basistilstandsrapport for anlægget. Desuden ansøges om udvidelse af positivlisten med henblik på tilladelse til indfyring af trykimprægneret træ. Efter bestyrelsens behandling vil miljøårsrapporterne blive lagt på Bilag 36/18-1 Energnist Esbjerg Miljøårsrapport Bilag 36/18-2 Energnist Kolding Miljøårsrapport At miljøårsrapporterne tages til efterretning. Taget til efterretning. 37/18 CO2-kvoter ( ) Orientering Sagen omhandler CO2-udledning fra Energnist i Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 5. april 2017 punkt nr. 172/17. Kvoter til fossilt CO2, udledt i forbindelse med elproduktion, skal erhverves af anlægsejeren, mens kvoter til fossilt CO2, udledt i forbindelse med varmeproduktion, afregnes af varmeaftageren, men administreres af anlægsejeren. Den fossile andel af det forbrændingsegnede affald er målt til ca. 2 procentpoint lavere i 2017 end Kvoteprisen er efter indkøb af kvoter til Energnist for året 2017 steget til et niveau lignende 83,05 kr./ton. Esbjerg: Samlet fossilt CO2 udledning ton ton - Heraf elsiden ton ton Elsidens kvotekøb 1,24 mio. kr. 1,63 mio. kr. Kvotepris 35,98 kr./ton 39,28 kr./ton 15

16 Kolding: Samlet fossilt CO2 udledning ton ton - Heraf elsiden ton ton Elsidens kvotekøb 1,02 mio. kr. 1,26 mio. kr. Kvotepris 35,98 kr./ton 39,28 kr./ton CO2-emission afventer verificering af verifikator. Energnist I/S skal indlevere CO2-kvoter til EU senest 30. april At orienteringen tages til efterretning. Taget til efteretning. 38/18 Energnist Kolding - varmeafsætning ( ) Orientering Sagen omhandler varmeafsætning fra Energnist Kolding. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 20. februar 2018 punkt nr. 19/18. Pris på leveret varme Grundet de allerede kendte uoverensstemmelser omkring prioritetsforhold i Kolding sælges varmen fra anlægget til en pris væsentligt under budget. Dette vil, afhængig af produktionsomfang på anlægget, betyde en omsætningsnedgang i omegnen af 29 mio. kr./år i forhold til tidligere år. TVIS Energnist har for perioden 15. januar 2018 til 15. maj 2018 indgået midlertidig aftale med TVIS om ekstra levering af varme. Aftalen er indgået under hensyntagen til prioritetsforhold overfor Trefor Varme. Den pludseligt opståede mulighed for ekstra varmeleverance har været besværliggjort af længerevarende affaldskontrakter med eksterne affaldsenergianlæg. Anlægget har derfor modtaget have/parkaffald til forbrænding. For ikke at havne i den samme situation omkring mangel på affald i efteråret, søges der på forhånd afklaring fra TVIS, om selskabet vil modtage ekstra varmeleverance i 16

17 efteråret Dermed kan affaldsdisponeringen tilrettelægges ud fra økonomisk optimum. TREFOR Varme Ved indgåelse af midlertidig varmeaftale med Trefor Varme blev det besluttet at undersøge muligheder for at afsætte mere varme igennem distributionsnettet i Kolding. Trefor Varme har afleveret beregninger til Energnist, men forlanger økonomisk kompensation for denne mulighed. Uforudsete tekniske problemer og problemer med kvaliteten af biomassebrændsel har betydet nedbrud på anlægget med deraf manglende levering af varme til Kolding by. Dette har afsløret systemmæssige udfordringer i tilfældet, hvor Energnist ikke har leveret varme, og Trefor Varme har udsendt varsling til kunderne i Kolding omkring kolde radiatorer på grund af udfald hos Energnist. Dette viser med tydelighed, at Energnist, under de nuværende fysiske begrænsninger i transmissions- og distributionsnet, ikke er uundværlige i producentleddet af varme. Projektansøgning Kolding Kommune har entreret med eksterne rådgivere omkring et kommende projektforslag fra Energnist. I fællesskab har disse fremsendt en vejledning ultimo uge til Energnist om emner, som skal behandles i et projektforslag. Vejledningen anbefaler også, at ansøgningen omkring første prioritet deles i to projektforslag: én for afsætning til Trefor Varme og én til TVIS. Derfor udarbejdes der nu 2 projektforslag til Kolding kommune, som forventes indsendt i uge 13. Herefter forventes der at komme en række opklarende spørgsmål fra Kommunen og dennes rådgiver. Projektforslaget skal godkendes af Kommunens fagudvalg på varmeplansområdet samt byrådet. Kommunen forventer godkendelsesprocessen afsluttet på 5 måneder, hvorfor der i bedste fald kan forventes et svar omkring 1. september. Ferie og andre uforudsete forhold, såsom høringsspørgsmål, kan dog forsinke processen. Optimering af forsyningsnet. Den midlertidige aftale med TREFOR Varme lægger desuden op til drøftelser omkring optimering af de forskellige net i Kolding. Ultimo februar 2018 mødtes de tre parter, og der var enighed om at udarbejde et fælles notat omkring den mest optimale varmetransmission og distribution ud fra de nuværende fysiske forhold og allerede etablerede tekniske muligheder. Der arbejdes ikke med varmeprisproblematikker i dette arbejde. Notatet, med indbyggede beregninger, afleveres ultimo april. Udestående med TREFOR Varme. Energnist har, via advokat, sendt et krævebrev til TREFOR Varme. Trefor Varme har anmodet Energnist om at modtage udtalelser omkring fortolkning af varmeforsyningsloven udsendt af Energitilsynet, som der henvises til i krævebrevet. Anmodnin- 17

18 gen er efterkommet. Sekundært har Trefor Varme s advokat stillet spørgmål vedrørende habilitetsproblemer for advokaten, anvendt af Energnist. Dette undersøges i øjeblikket, men vurderes af eksterne jurister til ikke at være tilfældet. Trefor Varme har ikke indenfor fristen, fastsat i krævebreve, indbetalt mankoen, hvorfor næste skridt er at fremsende voldgiftsklage til Trefor Varme. Denne voldgiftsklage er under udarbejdelse. At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 39/18 Håndtering af organisk husholdningsaffald ( ) Orientering Sagen omhandler forbehandling af organisk husholdningsaffald. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 6. september 2017 punkt nr. 188/17. Flere af ejerkommunerne i Energnist har indført/arbejder på indførelse af ordninger for genanvendelse af den organiske del af husholdningsaffaldet. I den forbindelse har Energnist, på baggrund af opfordringer, i foråret 2017 afklaret, om der er grundlag for et samarbejde mellem ejerkommunerne omkring fælles forbehandling af organisk husholdningsaffald på forbrændingsanlæggene. Således har Esbjerg, Kolding og Middelfart Kommuner medvirket til indledende undersøgelser, der blev gennemført i samarbejde med det fælleskommunale affaldsselskab AFLD, der er ejet af Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner, som alle også er ejerkommuner i Energnist. Kolding Kommune, der pr. april 2018 indfører en indsamlingsordning for organisk husholdningsaffald, viser fortsat interesse for samarbejde med Energnist omkring forbehandling af organisk affald i tilknytning til anlægget i Kolding. De ovenfor nævnte undersøgelser viser dog, at der bør behandles en større mængde end hvad Kolding Kommune alene indsamler, hvis økonomien ved forbehandlingen skal være attraktiv og konkurrencedygtig i forhold til alternativerne. Samarbejde og muligheder vil blive drøftet i regi af faggruppen (affaldschefer mv.) med henblik på at afklare interessen på nuværende tidspunkt. 18

19 At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 40/18 Fremtidige rammer for forbrændingssektoren ( ) Orientering Sagen omhandler fremtidige rammer for den danske forbrændingssektor. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 20. februar punkt nr. 20/18. Der er ultimo marts ikke nyt omkring politiske forhandlinger vedr. liberalisering af affaldsenergisektoren. Der er forlydende om, at der på embedsniveau fortsat arbejdes henimod at præsentere en løsning baseret på regeringens forsyningsstrategi, dvs. udbud af alt affald til forbrænding og selskabsgørelse af affaldsenergianlæggene. På varmesiden er der derimod fuld fokus på at udmønte de politiske aftaler vedr. effektivisering af varmeproduktionen, senest aftale af 2. juni 2017, der pålægger nye rammer for varmeforsyningsanlæg, herunder affaldsenergianlæg. Med det mål at opnå en billigere og mere effektiv varmeproduktion, foreslås indført benchmarking og indtægtsrammestyring. Energistyrelsen har, som nævnt på seneste bestyrelsesmøde, igangsat arbejdet med at tilvejebringe grundlaget og værktøjerne hertil, herunder bl.a. udarbejdelse af fælles rammer for kontering og pris- og levetidskatalog (POLKA model, som bl.a. kendes fra vandsektoren). Energnist har deltaget i ovennævnte arbejde som testanlæg i forhold til POLKA og har bl.a. kunnet konstatere, at de foreslåede modeller indtil videre synes mangelfulde og for simple til at afspejle kompleksiteten i et affaldsenergianlæg og ikke mindst forskelle mellem anlæg (røggasrensningsmetoder, kondensering mv.). Der vil blive orienteret om seneste nyt på bestyrelsesmødet. At orienteringen tages til efterretning. 19

20 Taget til efterretning. 41/18 AC Birk A/S ( ) Orientering Vedlagt protokol fra bestyrelsesmøde i AC Birk A/S den 20. februar Bilag: 41/18-1 Protokol At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 42/18 Evt. 20

Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist. Teknisk høring i Kolding Kommune

Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist. Teknisk høring i Kolding Kommune Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist Teknisk høring i Kolding Kommune Resume I Energnist-oplandet produceres ca. 456.000 ton forbrændingsegnet affald pr. år og forsyningssikkerheden sikres

Læs mere

Data for L90 Affaldsforbrænding II

Data for L90 Affaldsforbrænding II Version 6. 17.06.11. Data for L90 Affaldsforbrænding II dato 20. juni 2011 sagsnr 07040004 reference /dj L90 fremsender hermed et notat med oplysninger om L90 Affaldsforbrænding II. Notatet er lavet på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 ca. 20.00 Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby (Bemærk besøg i Nyttehaven inden bestyrelsesmødet færge fra Esbjerg

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl Bestyrelsesmøde i Svendborg Kraftvarme A/S mandag den 28. september 2015 kl. 14.00 Mødested: Svendborg Kraftvarme, Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg Deltagere: Bestyrelsesformand: Bestyrelsesnæstformand:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK LIVE

VEDTÆGTER FOR DANSK LIVE VEDTÆGTER FOR DANSK LIVE Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [ dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i Dansk Live d. 27.4.2012, d. 12.4.2013 og d. 25.4.2014 1. NAVN, HJEMSTED

Læs mere

17 (Offentlig) Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder

17 (Offentlig) Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder Bilag nr. 10/17-1 17 (Offentlig) Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder Sagsbehandler: Dr17966 SagsID: EMN-2016-06812 Resume Energnist tilbyder ejerkommunerne,

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Introduktion til AffaldPlus

Introduktion til AffaldPlus Introduktion til AffaldPlus 26. januar 2018 John Kusz Direktør 20 genbrugspladser 10 haveaffaldspladser 20 genbrugspladser 2 PlusButikker 20 genbrugspladser 10 haveaffaldspladser 1 jordhotel 20 genbrugspladser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægt for FrivilligVest

Vedtægt for FrivilligVest Vedtægt for FrivilligVest 1 Organisationen Foreningens navn er FrivilligVest og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Adressen er Ringkøbing- Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern. Foreningens

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond FORRETNINGSORDEN 3. december 2015 For bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har fastsat denne forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 1. Fondens bestyrelse

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Varme A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Dalum Bygge- og Boligforening.

Vedtægter for Dalum Bygge- og Boligforening. 1 Vedtægter for Dalum Bygge- og Boligforening. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Dalum Bygge- og Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Odense Kommune. 2.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Smede-og Maskinarbejdernes Andelsboligforening

Vedtægter for Smede-og Maskinarbejdernes Andelsboligforening 1 Vedtægter for Smede-og Maskinarbejdernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Valg til bestyrelsen i DAF

Valg til bestyrelsen i DAF NOTAT Valg til bestyrelsen i DAF Valg til Dansk Affaldsforenings bestyrelse skal sikre, at: Medlemmerne vælger i alt 11 personer fra deres styrende organer (fx bestyrelser, byråd) til at indgå i foreningens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4. Gribvand A/S Bestyrelse 16. april 2018 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00-16:00. Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Roskilde Festival

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Roskilde Festival FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 6.07. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Aftale. om ændring af vedtægterne for ESØ 90 I/S. mellem. Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune

Aftale. om ændring af vedtægterne for ESØ 90 I/S. mellem. Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune VOJENS Rådhuscentret 21 DK 6500 Vojens Tlf. 74542156 Fax: 74590524 mail@bergadvokater.dk www.bergadvokater.dk Dato 23. august 2013 Sag nr. 14-38723 Advokat Bjarne L. Ditlevsen bld@bergadvokater.dk Aftale

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018

Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Referat af repræsentantskabsmøde i AAB, Kolding afholdt den 24. maj 2018 Der var mødt 63 medlemmer af repræsentantskabet inkl. medlemmer af hovedbestyrelsen op til mødet ud af 121 medlemmer. _ Fra hovedbestyrelsen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Den Forslag til Ejerstrategi for Deponi Syd I/S Indledning Ejerstrategien er udtryk for Ejerkommunernes forventninger til Deponi Syd I/S s aktiviteter og udvikling. Ejerkommunernes

Læs mere

ENERGI VIBORG A/S REFERAT. Mødedato: 20. december 2018 Mødested: Industrivej 40 Mødenummer: 9 Fraværende:

ENERGI VIBORG A/S REFERAT. Mødedato: 20. december 2018 Mødested: Industrivej 40 Mødenummer: 9 Fraværende: Mødedo: Mødested: Industrivej 40 Mødenummer: 9 Fraværende: SAG NR. DAGSORDEN SIDE 36. Forlængelse af kassekredit i Energi Viborg Kraftvarme A/S 102 37. Orienteringssag vedrørende rapport om den fremtidige

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. foreningen. Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Private golfbaner

VEDTÆGTER. for. foreningen. Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Private golfbaner VEDTÆGTER for foreningen Private golfbaner NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Private golfbaner Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage fælles interesser

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN. (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet

VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN. (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet VEDTÆGTER FOR FABRIKSBETONFORENINGEN (Danish Ready Mixed Concrete Association) 1 Formål og identitet Dansk Beton Fabriksbetonforeningen er en branchesammenslutning, hvis formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5

DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HERNING VAND A/S DATO: 14.04.2010 START : 9.00 AFSLUTEDE: 11.00 STED: ÅLYKKEVEJ 5 TIL STEDE: STEEN ASFERG, INGER VEJLGAARD JESS, CARSTEN NYGAARD,JØRGEN MARSTRAND,FINN STENGEL

Læs mere

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Vestjylland afdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen»sind

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 ERFA HALM OG TRÆFLIS ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. november 2016 DANSK FJERNVARME-FAKTA 50 kommunalt ejede forsyninger og selskaber, som

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN 1 Navn. 1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden. 1.02 Foreningen har hjemsted i Århus. 2 Formål. 2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

På mødet mellem kommunaldirektørerne i ARCs ejerkommuner den 10. juni 2015 drøftedes mulighederne for at bedre ARCs økonomi.

På mødet mellem kommunaldirektørerne i ARCs ejerkommuner den 10. juni 2015 drøftedes mulighederne for at bedre ARCs økonomi. Notat 25-06-2015 Side 1 af 6 Beskrivelse af 4 scenarier På mødet mellem kommunaldirektørerne i ARCs ejerkommuner den 10. juni 2015 drøftedes mulighederne for at bedre ARCs økonomi. Der var blandt deltagerne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER FORS HOLDING A/S CVR-NR NAVN. 1.1 Selskabets navn er FORS Holding A/S ("Selskabet"). 1.2 Selskabets binavne er:

VEDTÆGTER FORS HOLDING A/S CVR-NR NAVN. 1.1 Selskabets navn er FORS Holding A/S (Selskabet). 1.2 Selskabets binavne er: Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947 VEDTÆGTER FORS HOLDING A/S CVR-NR. 37 35 25 43 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er FORS Holding A/S ("Selskabet").

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Lejerbo Stevns Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Stevns kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 13 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 29. april 2013 kl. 17.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Pr. 28. marts 2017 for. Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf CVR. nr

Pr. 28. marts 2017 for. Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf CVR. nr Pr. 28. marts 2017 for Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 www.faster.dk CVR. nr. 2176 9916 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Andelskassens navn er Faster Andelskasse. Andelskassens

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia.

Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland

Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland Bilag 2 Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland Kolding Esbjerg Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Opsamling og resume... 4 2.1 Resume af undersøgelsen... 5

Læs mere

Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland

Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist s opland Kolding Esbjerg Marts 2018 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Opsamling og resume... 4 2.1 Resume af undersøgelsen... 5 3 Kapacitet

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg.

Michael Møller og Poul Erik Jensen er inviteret til kl. 16:09 og deltager under punkt 3, Status på 4-mandsgruppens arbejde med udredning af flisanlæg. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR BESTYRELSESMØDE Torsdag, den 16. september 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Michael Møller og Poul

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune.

Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune. Vedtægter for den selvejende institution ProVarde 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune. 2 Formål Institutionens formål er at fremme

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen.

Formanden Finn Muus bød velkommen til generalforsamlingen. Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25, 2. Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Jens Brusgaard j.nr. 13-024651F-SNP År 2019 den, 27. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Pr. 28. marts 2017 for. Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf CVR. nr

Pr. 28. marts 2017 for. Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf CVR. nr Pr. 28. marts 2017 for Faster Andelskasse Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 www.faster.dk CVR. nr. 2176 9916 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Andelskassens navn er Faster Andelskasse. Andelskassens

Læs mere