Andelsboligforeningen af 1946, Højby Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tværvej Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen af 1946, Højby Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tværvej Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0012 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 306 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen af 1946, Højby Tværvej Odsherred Kommune Gl. Køge Landevej 26 Tværvej 4-22 Nyvej Valby 4573 Højby 4573 Højby Telefon: Telefon Telefon: Telefon: Telefon Fax: Telefax Fax: Fax: Telefax E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: Højby By, Højby BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Ja Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Ja Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 810,29 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 23

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9. - Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 23

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 23

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Fast afgift 35 1 Konto 107 i alt 35 1 Side 12 af 23

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Renovationsafgift Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærlønninger m.v Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Side 13 af 23

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Beboerblade, kontingent til BL Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 Samlet henlæggelse i alt 65 Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Side 14 af 23

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende i boligorg Øvrige renteindtægter 210 Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Side 15 af 23

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion tidligere administrator Konto 206 i alt Side 16 af 23

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning 4 Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året 12 Side 17 af 23

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 23

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Banklån 1 Konto 416 i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorer Diverse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 23

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23

22 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Intet indhold København Dato for underskrift Underskrift (sign) Henrik Lausten, Bolette Katrine Jørgensen REVISORS PÅTEGNING Påtegning Den uafhængige revisors erklæring. Til afdelingen og andelsboligforeningens øverste myndighed: Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen af 1946, Højby, afdeling 938-0, Tværvej for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet: Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar: Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Forbehold: Vi tager forbehold for afdelingens fortsatte drift, som følge af at der foreligger usikkerhed om, hvorvidt der er tilstrækkelig likviditet i regnskabsåret Da vi ikke har modtaget godkendt byggeregnskab for ejendommen tager vi forbehold for den på konto 301 anførte anskaffelsessum. De øvrige dele af finansieringen, såsom beboerindskud og afskrivningskonto, har vi ikke modtaget dokumentation for, hvorfor vi tager forbehold herfor. Da vi ikke har modtaget dokumentation for afdelingens mellemværende med tidligere administrator, tager vi forbehold for det på konto 421 anførte forpligtelse. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet: Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør kr Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2015 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Afdelingen har finansieret forbedringsarbejder med afdragsfrie lån. Landsbyggefonden har i vejledende udtalelse af 15. november 2012 fastslået, at finansieringen ikke må ske med afdragsfrie lån. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Jesper Jørn Pedersen AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen Højby Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Side 22 af 23

23 By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. København Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen Side 23 af 23

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Boligerne ved

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 057 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening Olufsgade 5-7 Slagelse kommune

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 16 F Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 16 F Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 066 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Afdeling 16 F Århus Kommune Dybedalen

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Lejerbo, Hvidovre Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børnehaven Myretuen Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0279 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 167 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Hvidovre Børnehaven Myretuen Hvidovre Kommune Gl. Køge

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014

Lejerbo, Næstved Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tokesvej Fra 01-07-2013 Til 30-06-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0728 LBF-nr.: 767 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Næstved Tokesvej Næstved Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 959 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle 959-0, Grejsåparken Vejle Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Danmarksgade/Niels Ebbesensgade Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Danmarksgade/Niels Ebbesensgade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Danmarksgade/Niels Ebbesensgade Aalborg

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger

Læs mere

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 5, Peter Hansensvej Fra Til

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 5, Peter Hansensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0004 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 430 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Faaborg Boligforening 5, Peter Hansensvej Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2017 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2017 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 191 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Slagelse 4 - Rosenkildevej

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tornstedsgade /Hadsundvej Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Tornstedsgade /Hadsundvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Tornstedsgade /Hadsundvej Aalborg Kommune

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 26 Fra Til

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 26 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0117 LBF-nr.: 026 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted 14226 - Afdeling 26 Ringsted

Læs mere

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra 01-10-2013 Til 30-09-2014

Lejerbo, Skanderborg Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rønnebærvænget, Skovby Fra 01-10-2013 Til 30-09-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0519 LBF-nr.: 799 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Skanderborg Rønnebærvænget, Skovby Skanderborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 329 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Fredensvej Ringsted Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m. Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Læs mere

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Lejerbo, Randers Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Søften Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0581 LBF-nr.: 642 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Randers Søften Randers Kommune Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13622 - Kastaniehaven Sundhedshuset Vejle

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling RENOVEREDE EJENDOMME Fra Til

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling RENOVEREDE EJENDOMME Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0142 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB AF 1938 HORSENS RENOVEREDE EJENDOMME Horsens Kommune KONGENSGADE

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 018 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13618 - Søndermarken Serviceareal Vejle

Læs mere

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Hvalsø 1 Fra Til

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Hvalsø 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0115 LBF-nr.: 061 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Hvalsø 1 Roskilde Kommune Sjællandvænget

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Asnæs 2 - Søndervangen Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Asnæs 2 - Søndervangen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 306 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Asnæs 2 - Søndervangen Odsherred

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling FYENSGADE Fra Til

AAB AF 1938 HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling FYENSGADE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0142 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB AF 1938 HORSENS FYENSGADE Horsens Kommune KONGENSGADE 25

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Snerlevej Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Snerlevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Snerlevej Kolding Kommune Engstien 2 A Snerlevej

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Regnars Ager, Dalby Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Regnars Ager, Dalby Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 065 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Regnars Ager, Dalby Kolding Kommune c/o Engstien

Læs mere

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 5, Peter Hansensvej Fra Til

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 5, Peter Hansensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0004 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 430 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Faaborg Boligforening 5, Peter Hansensvej Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Dronninglund Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdelingen Fra Til

Dronninglund Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdelingen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0135 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 807 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Dronninglund Boligforening Afdelingen Brønderslev kommune Fredensgade

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 191 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Slagelse 4 - Rosenkildevej

Læs mere

BoligKorsør Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 5, Rosenvænget Fra Til

BoligKorsør Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 5, Rosenvænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0118 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BoligKorsør 5, Rosenvænget Slagelse Kommune Caspar Brands Plads

Læs mere

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Brune Banke Fra Til

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Brune Banke Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0115 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Brune Banke Roskilde Kommune Sjællandvænget

Læs mere

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 11 Fra Til

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 11 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0117 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted 14211 - Afdeling 11 Ringsted

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 34 Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Afdeling 34 Århus Kommune c/o Dybedalen

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 7A Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 7A Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 071 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Afdeling 7A Århus Kommune Dybedalen

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Norgesvej Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Norgesvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Norgesvej Kolding Kommune Engstien 2 A Norgesvej

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 7B Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 7B Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 072 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Afdeling 7B Århus Kommune Dybedalen

Læs mere

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32 Fra Til

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0117 LBF-nr.: 032 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted 14232 - Afdeling 32 Ringsted

Læs mere

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0098 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 175 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rødovre Boligselskab Rødager Alle Rødovre Kommune Brandholms

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Lejerbo, Herning Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sabroesvej Servicearealer Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0844 LBF-nr.: 826 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Herning Sabroesvej Servicearealer Herning Kommune Gl.

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Hedensted 12 Hedensted Kommune

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Sigrid Undsets Vej - Ungdomsboliger Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Sigrid Undsets Vej - Ungdomsboliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 045 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Sigrid Undsets Vej - Ungdomsboliger

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Broagervej Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Broagervej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 075 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Broagervej Kolding Kommune Engstien 2 A Broagervej

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Svanelundsbakken Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Svanelundsbakken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 104 Kommunenr.: 821 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Svanelundsbakken 12-22 Hjørring c/o Hjørring

Læs mere

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Elmevej Fra Til

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Elmevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0115 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Elmevej Roskilde Kommune Sjællandvænget

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Laurbærhaven Fra Til

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Laurbærhaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0115 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Laurbærhaven Roskilde Kommune Sjællandvænget

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 241 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 41, Torpevænget Aarhus Kommune Frydenlunds Allé

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vesterbrogade - Sct. Jørgens Gade Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Vesterbrogade - Sct. Jørgens Gade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Vesterbrogade - Sct. Jørgens Gade Kolding Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bellevuegade - Carl Plougs Vej Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Bellevuegade - Carl Plougs Vej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Bellevuegade - Carl Plougs Vej Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ungdomsboliger Langagervej Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ungdomsboliger Langagervej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 065 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Ungdomsboliger Langagervej Aalborg

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling Bofællesskab Skejbyparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 065 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 065 - Bofællesskab Skejbyparken Aarhus Kommune

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 086 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Kr. Eskilstrup 2 - Eliasmindevej

Læs mere

Boligforeningen AB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Havblikvej, Havklitvej, Lønstrup Fra Til

Boligforeningen AB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Havblikvej, Havklitvej, Lønstrup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0016 LBF-nr.: 102 Kommunenr.: 821 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen AB Havblikvej, Havklitvej, Lønstrup Hjørring

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 029 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Vuggestue/Børnehave/Fritidshjem Aalborg

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1009 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 710 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Favrskov Boligselskab Hinnerup Favrskov Kommune Langkærvej 2

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6033 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbofællesskabet Humlehaven S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 3, Paludan-Müllers Vej Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 3, Paludan-Müllers Vej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 203 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 3, Paludan-Müllers Vej Aarhus Kommune Frydenlunds

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tuse 1 - Hirsevænget Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tuse 1 - Hirsevænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 093 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Tuse 1 - Hirsevænget Holbæk

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 23 Fra Til

Boligforeningen Ringgården Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afdeling 23 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0289 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Ringgården Afdeling 23 Århus Kommune Dybedalen

Læs mere

Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Ellen Marie Bolig (ombygning) Fra Til

Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Ellen Marie Bolig (ombygning) Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6069 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Den selvej. almene ældreboliginst. Ellen Marie Ellen Marie Bolig

Læs mere

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0169 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Thisted Bolig Afdeling 4 - Gl. Grønningen Thisted Kommune c/o

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Niels Bohrs Vej Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Niels Bohrs Vej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 062 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Niels Bohrs Vej Aalborg Kommune Rendsburggade

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Benediktegården 2 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Benediktegården 2 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Benediktegården 2 Roskilde Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2017 Regnskab for afdeling Engvej Fra Til

Faaborg Boligforening Regnskabsår 2017 Regnskab for afdeling Engvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0004 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 430 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Faaborg Boligforening Engvej Faaborg-Midtfyn Kommune Engvej

Læs mere

Humlebæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Benediktevej Fra Til

Humlebæk Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Benediktevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0288 LBF-nr.: 010 Kommunenr.: 210 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Humlebæk Boligselskab 408 - Benediktevej Fredensborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kristoffersvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Kristoffersvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 321 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Kristoffersvej 2-178 Ringsted Kommune

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 184 Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Høng II - Poppellunden 2-52

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab Regnskabsår 2018 Regnskab for afdeling Bryggergården Fra Til

Danske Funktionærers Boligselskab Regnskabsår 2018 Regnskab for afdeling Bryggergården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0678 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 161 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Danske Funktionærers Boligselskab 9350 - Bryggergården Glostrup

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Frederik 7 Vej - Dannersvej - Brændkjærgade Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Frederik 7 Vej - Dannersvej - Brændkjærgade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Frederik 7 Vej - Dannersvej - Brændkjærgade Engstien

Læs mere

AAB AF 1938, HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Blumersgade Fra Til

AAB AF 1938, HORSENS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Blumersgade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0142 LBF-nr.: 036 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB AF 1938, HORSENS Blumersgade Horsens Kommune KONGENSGADE

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle Fra Til

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 203 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Fr. Hansens Alle - Johs. Jensens Alle

Læs mere

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Traneparken Fra Til

Hvalsø Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Traneparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0115 LBF-nr.: 062 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hvalsø Boligselskab Traneparken Roskilde Kommune Sjællandvænget

Læs mere

Bo42 Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Afdeling 56 Fra Til

Bo42 Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Afdeling 56 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0506 LBF-nr.: 056 Kommunenr.: 400 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bo42 Afdeling 56 Bornholms Regionskommune St. Torv 2 Rosenvej

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Slagelse 4 - Rosenkildevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 191 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Slagelse 4 - Rosenkildevej

Læs mere

AAB Vejle Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Administrationsbygningen Fra Til

AAB Vejle Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Administrationsbygningen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0350 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Vejle Administrationsbygningen Vejle Kommune Mindegade 17A

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen

Læs mere

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 4 Fra Til

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 4 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0028 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 540 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nordborg Andelsboligforening Afdeling 4 Sønderborg Kommune Mads

Læs mere