ÅRSBERETNING%2013. Side%1%af%18%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING%2013. Side%1%af%18%"

Transkript

1 ÅRSBERETNING2013 # Side1af18

2 INDHOLD# # # Tak#for#endnu#et#år# 3 Om#Girlz#United# 3 Faste#aktiviteter# 3 Farvefabrikken+deler+sig+i+to+ 3 Funk+og+Street+Dance+ 4 MTV+Dans+ 5 Amager+Pigekøkken+bliver+til+ 5 Filmklubben+ 7 Folk#i#foreningen# 7 Instruktører+ 7 Bestyrelsen+ 8 PRF+&+kommunikationsfrivillige+ 8 Ekskursioner#med#pigerne# 9 Ekskursion+til+frivilligcenter+amager+ 9 Arrangementer#i#Girlz#United# 10 Sommerafslutning+ 10 Forældremøde+i+efteråret+ 10 Vinterafslutning+ 11 Deltagelse#i#lokale#arrangementer# 12 Feriecamp+i+sommerferien+ 12 Mangfoldighedsfest+Smag+Verden+på+Prags+Boulevard+ 13 Samarbejder# 14 Skolebesøg+ 14 Sønderbro+Skole+ 15 Frivilligcenter+Amager+ 15 Kvarterhuset+ 15 Miljøpunkt+Amager+ 15 KulturF+og+Fritidsforvaltningen+ 15 Minipartnerskaber+ 16 Økonomi# 16 Kontingent+og+medlemstal+ 16 Kommunale+projektmidler+ 17 Andre+projektmidler+ 17 Konklusion#på#året#der#gik# 17 # Side2af18

3 TAKFORENDNUETÅR Kærevenner!SåerendnuetårgåetiGirlzUnited.2013harværetetsjovt,spændendeoglærerigt år,hvorviharholdgangivoresgamleprojekterogsamtidigstartetheltnye.vivilderforgerne starteudmedatsigetaktilallevoresmedlemmer,forældre,frivilligeogsamarbejdspartnere,som harværetmedtilatgøre2013såfantastisk udenjerhavdedetikkeværetmuligt! OMGIRLZUNITED GirlzUnitederenfrivilligtdrevetnonVprofitforening,somlaveraktiviteterforpigermellem8og 16 år på Amager. Vi har særligt fokus på piger med etnisk minoritetsbaggrund og ser mangfoldighed som en styrke. I Girlz United tror vi på, at inklusion og fællesskab er vejen til gensidig integration mellem personer med forskellige sociale, kulturelle og aldersmæssige baggrunde. GirlzUnitedsformåler: Atbyggebroerpåtværsafkultur,alder,boligområdermv. Atskabeetfællesskabmedfokuspåselvtillid,sammenholdoggodeoplevelser Atspredeglædenvedatværefysiskaktivogkreativitetoggøredettilennaturligdelaf pigerneshverdag FASTEAKTIVITETER Girlz Uniteds kerneaktiviteter er vores ugentlige hold. I løbet af 2013 har vi fortsat de hold, vi havde ved udgangen af 2012 og samtidig startet en række nye hold op. Ved udgangen af 2013 havde vi således holdt gang i to kreative værksteder, to dansehold, et madlavningshold ogikke mindstenfilmklub. FARVEFABRIKKENDELERSIGITO Iforårssæsonen2013fortsattevorestoårgamleaktivitetFarvefabrikkenhvermandagiPrismen. Farvefabrikkeneretkreativtholdforpigeri0.V4.klasse.Temaetforforårssæsonenvar Dyr, og defirepiger,dervaraktivepåholdet,maledeentusiastiskplastikvsavannedyroglavededyribåde papmarcher,papirogskumunderkyndigvejledningafholdetsfirefrivilligestephanie,mie,cecilie Side3af18

4 og Elena. Det hele blev vist frem ved vores sommerafslutning, hvor vi havde fernisering for pigerne. I april 2013 fik vores forening midler af Udviklingspuljen i KulturV og Fritidsforvaltningen til at starte vores nye 2Vårige projekt Farvefabrikken rykker til Amager Vest. Det betød, at Farvefabrikken i efterårssæsonen delte sig i to og flyttede fra Prismen til to nye steder i henholdsvisamagerøstogamagervest. Den gamle farvefabrikblevdøbtfarvefabrikøstogflyttedesamtidigoveribilledkunstlokaletpå Sønderbro Skole, mens den nye farvefabrik blev etableret i billedkunstlokalet på Peder Lykke SkolenogfiknavnetFarvefabrikVest. Farvefabrik Øst inviterede indenfor i efterårssæsonen med temaet Personlighed og liv. Her guidede holdets fire frivillige Nina, Mie, Catharina og Elena de i alt 14 piger udi kunsten at lave ostevoksfigurer,krøllebilledermedfedtfarve,hårbøjlerogmegetmere. IFarvefabrikVestpåPederLykkeSkolenvaridentitetogsåifokus.Herhjalpholdetstrefrivillige Caritas,AnneogSandradeialt17pigermeddenkreativeudførelseafbl.a.Halloweenmaskerog bladbilleder, ligesom pigerne designede deres helt egne parfumer med dertilhørende navne og æsker. Beggeholdhavdefællesferniseringvedvoresvinterafslutningidecember. FUNKOGSTREETDANCE I marts 2013 startede vores nye danseinstruktør Andrea i foreningen med et dansesatellitsamarbejdemedfritidshusetsundbyalgård.sundbyalgårdbetaltekontingentforati altottepigerkunnedansedenurbanedanseartfunkitremånedermedandrea.pigerneøvede Side4af18

5 dereskoordination,mensdelærteatdanseitaktmedmusikkenoghavdedetsjovt.desluttedeaf medatoptrædevedvoresforeningsårligesommerafslutning. I efteråret prøvede Andrea kræfter med den nært beslægtede danseart Street Dance, som hun ogsåvarpådgivkursusi.vistartedestreetdancevholdetopiprismeniseptember,hvorialtfire piger hver onsdag øvede sig i en funky serie, der mundede ud i en opvisning ved vores vinterafslutning. MTVDANS I forårssæsonen 2013 startede vores MTVVdansehold ud med at fortsætte det dansesatellitsamarbejde, vi indledte med Dyvekeskolen i efteråret Her betalte skolen kontingentfor,atotte6.klassespigerskunnedeltagepåholdethvermandag.iløbetafforåret lærte vores instruktør Sindjan pigerne en danseserie med inspirationfra hip hop, street dance, break dance og andre stilarter, alt imens de hyggede sig og havde det sjovt. Pigerne fremførte deresshowvedskolensårligesommerfest. Efter sommerferien startede vi et ny dansesatellit op i form af et samarbejde op med fritidsinstitutionenkærnehuset.herbetalteinstitutionenkontingentfor,at11pigermellem9og 11 år kunne danse MTV Dans med Sindjan. Pigerne sluttede af med en opvisning for venner og familievedvoresvinterafslutning. AMAGERPIGEKØKKENBLIVERTIL Iapril2013tildelteUdviklingspuljeniKulturVogFritidsforvaltningenvoresforeningmidlertildet2V årige integrationsprojekt Amager Pigekøkken. Projektet er et samarbejde med Sønderbro Skole, somerprojektpartnerogstøtterprojektetøkonomiskidetstoførsteår. AmagerPigekøkkeneretheltnytkonceptudvikletafGirlzUnitedogefterspurgtafflereforældrei foreningen. Vi startede derfor ud med en 6Vugers pilot på holdet i maj og juni måned, hvor vi testede,hvorledesetfrivilligtdrevetmadlavningsholdforpigerpåfolkeskolensmellemtrinkunne udformesig. Side5af18

6 Ottepigerdeltogfastipiloten,somvardrevetafJaneogDorrit,toheltfriskefrivilligeiforeningen. Pigerne lavede en masse forskellig mad og sluttede af med at stå bag Girlz Uniteds første folkekøkken ved den årlige sommerafslutning med lammefrikadeller, salater og gulerodskage medappelsinglasurpåmenuen. Enhelmassepraktiskeerfaringerrigerevarviiefteråretnuklartilatåbneopfordenførstehele sæsoniamagerpigekøkken,dennegangmedetnytholdfrivilligetilatdriveholdet:line,gitteog Bonnie. I slutningen af året kom Rose også til som frivillig i køkkenet. De frivillige engagerede igennem efterårssæsonen otte faste piger på holdet. Pigerne blev guidet gennem alt fra hjemmelavetpastatilvegetarlasagne,ligesomdeforberedteheletofolkekøkkener:etvedvores forældremødeiefteråretogetveddenårligevinterafslutningidecember. Detvarogsåiefteråret,atvitoghulpåAmagerPigekøkkensmødreworkshops.Herinviteredevi pigernesmødremedikøkkenetenaftenommånedenforatlavederesegneretter.retterneblev samletietkogebogshæfteomdenførstesæsoniamagerpigekøkken,somblevpræsenteretved juleafslutningen. I løbet af efteråret fik vi engageret fem mødre med workshopsene og fik spist Side6af18

7 både afghansk kofta, stegte kinesiske nudler og vietnamesiske sommerruller, alt imens piger, mødreogfrivilligevarsammenpåheltnyemåder. FILMKLUBBEN I efteråret 2013 startede Girlz United en filmklub for piger mellem 12 og 16 år. Klubben er et samarbejde med Kvarterhuset, som leverede lokaler, AVVudstyr og smoothies, når der blev vist filmengangommåneden.iefteråretblevdersåledesbl.a.snøftettiltåreperseren ThePerksof being a Wallflower og grint højlydt til den klassiske 90 er komedie Bring it ON! Klubben blev ledt og ledes stadig af vores instruktør fra Farvefabrik Vest, Caritas, som er fagligt interesseret i ungdomsfilmgenren. FOLKIFORENINGEN Derkommerløbendenyefrivilligekræftertiliforeningen,såledesogsåi2013.Nyeinstruktørerog bestyrelsesmedlemmer er trådt til med ny energi og stort engagement, mens 14 gamle frivillige fortsatte deres engagement i foreningen fra 2012 til I 2013 har vi arbejdet hårdt på at stabiliserevoresfrivilliggruppe,bådevedattilbydevoresfrivilligekurserogworkshopsogvedat plejedetsocialeliviforeningenmedsocialeaktiviteterfordemangefrivillige.i2013fikvisåledes bådeholdtpåskevogjulefrokost,samtsommerafslutningih.c.ørstedsparken. INSTRUKTØRER I 2013 havde vi i alt 17 aktive frivillige instruktører i foreningen, hvoraf 10 er fortsat i InstruktørerneiGirlzUnitederdem,derarbejderallermestaktivtpåatskabeattraktivetilbudfor voresmedlemmer.deterdemderplanlæggerogudformerholdaktiviteterne,ogdeterdemder møderpigerneugeefteruge.foroserdetvigtigt,atdeterpigernederericentrum.derforprøver instruktørerneogsåatimødekommedeønsker,derertilaktiviteterosv. Side7af18

8 BESTYRELSEN Bestyrelsenhargennemgåetstoreforandringeri2013.Vedvoresgeneralforsamlingimartstrådte voresformandmaja,samtbestyrelsesmedlemmerheidi,simoneogsandranedfraderesposter. VoreskassererDenisefortsattesomdetenestemedlemfradengamlebestyrelse,menstrenye medlemmerblevvalgtindiformafformandmettel,somvarheltnyiforeningen,næstformand Susie,somhavdeværetPRVfrivilligiforeningensiden2012,samtmenigtmedlemLene,derhar væretiforeningensiden2011,bådesomtidligerefrivilligifarvefabrikkenogbestyrelsesmedlem. Isommeren2013trådteDeniseudafbestyrelsenforatbliveforeningensnyeprojektleder,ansat på de Udviklingspuljemidler foreningen blev tildelt for projekterne Amager Pigekøkken og FarvefabrikkenrykkertilAmagerVest. Pådettidspunkthavdeforeningenkørtudelukkendeved hjælpaffrivilligekræfteretheltforår,eftersomvorestidligereprojektkoordinatoridavarstoppeti slutningenaffebruariforbindelsemedafslutningenafvoresprojekt Dansesatellitten. Ennykasserer,MetteØ,blevvalgtindibestyrelsen,daDenisetrådteofficieltudafbestyrelsen ved en ekstraordinær generalforsamling ijuni. Ved samme forsamling blev Sahar valgt ind som menigtbestyrelsesmedlem.medenfemmandstærkbestyrelsemedblodpåtandenforatskabe forandringerognyetiltagiforeningenvarenergienstoriforeningen. PRV&KOMMUNIKATIONSFRIVILLIGE 2013varogsååret,hvorvisagdefarveltilvorestohjemmesideVogPRVfrivilligeKiraogRobin.Nye kræfterkomdogtiliformafvoresfrivilligejournalistbineogvorestografikereanetteogvibeke. BineskrevenartikeltilAma røsteniforåretomamagerpigekøkken,mensanetteogvibekehar hafttravltmedatudvikleennyogspændendegrafiskprofilpåforeningensflyersogplakater. Side8af18

9 EKSKURSIONERMEDPIGERNE EKSKURSIONTILFRIVILLIGCENTERAMAGER I efteråret 2013 lavede Frivilligcenter Amager en kampagne for vores forening for at hjælpe os med at tiltrække flere frivillige kræfter. I den forbindelse lavede Frivilligcenter Amager en kampagnevideo for os, ligesom de inviterede pigerne i Farvefabrik Øst og Farvefabrik Vest til at komme forbi en eftermiddag og dekorere deres butiksvindue i deres butikskontor i starten af Amagerbrogade. Pigerne havde forberedt sig grundigt til opgaven og det endte med at blive en hyggeligeftermiddag,hvorderogsåblevtidtilatnydeenis.mankunnesepigernesvindueihele oktobermåned.denfinekampagnevideokansespåfølgendewebadresse: Side9af18

10 ARRANGEMENTERIGIRLZUNITED Tværgående arrangementer er en vigtig del af foreningens aktiviteter. Det er her vi møder hinanden forældre, frivillige og pigerne på tværs af hold. Ikke mindst er det ved disse arrangementer, at pigerne får mulighed for a vise, hvad de har lært i løbet af sæsonen. I 2013 afholdtevitrefællesarrangementeriforeningen,henholdsvisensommervogenvinterafslutning, samtetforældremødeiefteråret. SOMMERAFSLUTNING Somafslutningpåforårssæsonenafholdtviijunienfællesafslutningforalleforeningenshold.Det blevetstørrearrangementpåsønderbroskole,hvorfarvefabrikkenafholdtefernisering,oghvor vores MTVVdansehold og vores funkdansehold hver lavede en opvisning på skolens store scene. EfterudstillingogdansserveredeAmagerPigekøkkenmadtilde75fremmødte.Detblevenrigtig vellykketdagmedstoropbakningfrabådepiger,forældreogfrivillige. FORÆLDREMØDEIEFTERÅRET Sidsteårholdtviforældremøderiforbindelsemedvoressæsonafslutninger.Detbesluttedevios foratændrepåiefteråret2013ietforsøgpåatinddrageforældreiforeningenslivlidttidligerei sæsonen delsforatpræsentereforeningenfordemogopklareeventuelleuklarheder,ogdels foratgøredemklogerepå,hvilkeaktiveroller,deselvkanspilleiforeningen. Side10af18

11 DGI støttede vores nye, inddragende forældremødekoncept med midler, og vores projektleder Denise udviklede i samme forbindelse en informationsfolder til nye forældre i foreningen. Forældrenefikfolderenmedhjem,ogfolderenernuogsåenintegreretdelafdenvelkomstpakke, pigernefårmedhjemvedsæsonstart. SønderbroSkolelagdehustilforældremødet,hvorderogsåblevsnacketgodtogdrukketkoldeog varmedrikke,somamagerpigekøkkenhavdetilberedtidagensanledning.samtidigblevbørnene aktiveretienkreativworkshop,hvordedesignedederesegnepuslespil,somdefikmedhjem. VINTERAFSLUTNING Idecember2013afsluttedeviefterårssæsonenpåvanligmanér nemligmedflotteopvisninger, lækker mad og masser af latter. Sønderbro Skole lagde ligesom ved sommerafslutningen rammerne for arrangementet, og denne gang var der fernisering for både Farvefabrik Øst og Farvefabrik Vest, ligesom vores MTVVdansehold og vores nye Street DanceVhold begge lavede opvisninger.visluttedeaftenenafmedfolkekøkkenlavetafamagerpigekøkken,hvorkøkkenets Side11af18

12 første kogebogshæfte ligeledes blev lanceret. Ligesom ved sommerafslutningen støttede både piger,forældreogfrivilligegodtopomarrangementet ca.75menneskerkomforatfejrepigerne ogsigetakforiår. DELTAGELSEILOKALEARRANGEMENTER Foratskabesynlighedomkringforeningenogstyrkelokaltilknytningognetværk,harviiåretsløb deltagetienrækkelokalearrangementer. FERIECAMPISOMMERFERIEN Iuge28deltogviiFeriecampidenboligsocialehelhedsplanPartnerskabetslokaleriUrbanplanen. Vores instruktør fra Farvefabrik Vest, Caritas, havde planlagt en alsidig kreativ uge med bl.a. masker, pandebånd med totemdyr og tegneserier var på programmet. Vi var i campen to timer hver dag fra mandag til fredag. Caritas var der hver dag, mens forskellige andre frivillige i foreningen var forbi de andre dage. Der var god opbakning til arrangementet fra Urbanplanens børnogvoksne.iløbetafugedeltogca.13børnaktivtivoresworkshops. Side12af18

13 FeriecamperKøbenhavnsKommunesgratistilbudomkulturVogidrætsaktiviteteriskoleferierne forallebørnogungemellem6v16årikøbenhavn.detoverordnedemålmedferiecamperat introducereisærbørnogungeiudsattebyområdertiletaktivtkulturvogfritidsliv,sådedelshar gode tilbud i deres ferier, og dels efterfølgende har mulighed for at melde sig ind i en forening ellergøreaktivbrugaflokalområdetsfritidstilbud. MANGFOLDIGHEDSFESTSMAGVERDENPÅPRAGSBOULEVARD Lørdagden31.augustogsøndagd.1.septemberdeltogGirlzUnitedimangfoldighedsfestenSmag VerdensammenmedenmasseandreforeningerogorganisationeriKøbenhavn.SmagVerdener en stor festival arrangeret af Københavns Kommune, og festivalen er for foreninger og organisationer,derarbejdermedmangfoldighedoginklusion. SmagVerdenvariårplaceretpåPragsBoulevard,hvilketermidtivoresforeningslokalområde,så vihavdeselvfølgeligogsåenordentligbunkeflyersmedtilatdeleudaf.påfestivalenfikvietlille pavillonteltmedetbordognoglestolestillettilrådighed.vilavedeperlepladerogserveredekage fordemangebørnogvoksne,derkiggedeforbivoreshyggeligehjørneibørnvogungeområdet. DetkomderenmassefineperlepladerogenmassegodesnakkeomGirlzUnitedudaf. Side13af18

14 UdoverathyggemedperlerogkagevarvoresdansepigerfravoresfunksamarbejdemedSundby Algård i foråret også så heldige at få lov til at optræde med deres danseserie på folkescenen. Pigernefiksigenoplevelseforlivet,dadedansedeforetheppendepublikumtilBeyoncés Run theworld(girls). Der var også god opbakning til festivalen blandt vores frivillige. Et par stykker bagte kage og en massekiggedeforbioghyggedesigifleretimermeddemangebesøgendebørnogforældre.den skønneweekendgavtilmedpote:enmassepigerogforældrelærtegirlzunitedatkende,ogvi kunneefterfølgendebydeendelnyemedlemmervelkommeniforeningen. SAMARBEJDER Iløbetaf2013harGirlzUnitedbådestartetnyesamarbejderogfortsatgamle.Visætterstorpris påallevoressamarbejdspartnereoghåber,defølerdefårligesåmegetudafatsamarbejdemed os,somvigørafdem.tak! SKOLEBESØG I 2013 blev der også tid til en del skolebesøg for at promovere Girlz Uniteds forskellige hold. I foråretvarvisåledesforbisønderbroskoleforatfortællebørneneomfarvefabrikkenogamager Pigekøkken.Defrivilligeipigekøkkenethavdebagt246müslibollertilformålet,hvilketfaldtigod jordhosskolenselever. EftersommerferienbesøgteviigenklassernepåSønderbroSkole,hvorvifortalteomFarvefabrik Øst,AmagerPigekøkken,StreetDanceogFilmklubben,ligesomvibesøgtePederLykkeSkolenfor atfortælleomfarvefabrikvest,streetdanceogfilmklubben. Visætterstorprispåvoresgodesamarbejdermeddelokaleskoler.Allestederblevvitagetgodt imodaflæreresåvelsombørn,ogskolebesøgeneresulteredeienmassenyemedlemmerivores forening.takfordet! Side14af18

15 SØNDERBROSKOLE VoressamarbejdemedSønderbroSkoleerblevetstyrketendeli2013.DelsfordibådeFarvefabrik ØstogAmagerPigekøkkenerforankretpåskolen,ogdelsfordiSønderbroSkoleerprojektpartner og økonomisk bidragsyder i pigekøkkenet. Det tættere samarbejde med skolen udmøntede sig ogsåi,atviholdtendelafforeningensarrangementeri2013påskolen. FRIVILLIGCENTERAMAGER Iefteråret2013samarbejdedeGirlzUnitedmedFrivilligcenterAmageromkringenkampagnefor foreningen, som skulle booste vores rekruttering af frivillige. Samarbejdet resulterede i en månedlang kampagne i frivilligcentret i oktober, hvor vores synlighed i deres butik blev sikret af voresfarvefabrikpigersfarverigedekorationafderesbutiksvindueudtilamagerbrogade,ligesom centretlavedeenflotkampagnevideoforos,somdelagdepåforsidenafdereshjemmesideien helmåned.visigertakfordetfineresultat! KVARTERHUSET Kvarterhuset har også været en markant samarbejdspartner i Kvarterhuset har stillet mødelokalertilrådighedtilforeningensaktivitetersidensommeren,ogderudoverstillerdeogså lokaler og AVVudstyr til rådighed for Filmklubben, ligesom de laver PR for de enkelte filmarrangementerogsupplererdeltagernemedsmoothies,sådeharlidtgodttilmaverne,mens deserfilm. MILJØPUNKTAMAGER Miljøpunkt Amager trådte også på banen som lokal samarbejdspartner i Siden sommeren hardestilletenkontorpladstilrådighedforvoresmedarbejder,ligesomvierigangmedatudvikle etdecideretprojektsamarbejdemeddem. KULTURVOGFRITIDSFORVALTNINGEN 2013 var også året Girlz United blev tildelt en proceskonsulent i KulturV og Fritidsforvaltningen. Proceskonsulentenblevtildeltforatgiveekstrastøttetiludførelsenafvoresintegrationsprojekt Side15af18

16 AmagerPigekøkken.Viharhaftstorglædeoggavnvedsamarbejdetogharfåetigangsatenmasse processeriforeningensomfølgeheraf. I foråret 2013 faciliterede vores proceskonsulent en fælles opdatering af Girlz Uniteds praksisværdier gennem en fælles workshop, der involverede alle frivillige i foreningen. Den workshopbleviefteråretfulgtopmedendnuenworkshop,hvorvidennegangreflekteredeover, hvordan vi ville implementere vores værdier i praksis. Ved samme lejlighed faciliterede DGI en workshop i anerkendende pædagogik, der klædte vores frivillige instruktører og bestyrelse yderligerepåtilderesværdibaseredearbejdeiforeningen.værdiprocesforløbetfiksatenmasse godesamtalerigangblandtdefrivilligeiforeningen,ogallegikderframedengodværktøjskasse ogstærkfornemmelseforgirlzunitedsfællessag. Bestyrelsen og Girlz Uniteds projektleder benyttede sig ligeledes af vores proceskonsulent til at sætte yderligere gang i rekrutteringen af børn og frivillige til foreningen. Det resulterede i vejledning i, hvad der virker for forskellige målgrupper, samt brugbare handleplaner til at sikre resultater. MINIPARTNERSKABER Iforåret2013fortsatteGirlzUnitedsamarbejdetmedKøbenhavnsKommunesMinipartnerskaber. ProjektetMinipartnerskaberhartilformålatetablereenmerehelhedsorienteretindsatsmellem folkeoplysendeforeninger,frivilligeforeningsguiderogetniskeminoritetsbørnogvunge.indsatsen skalstyrkeidrætsvogkulturforeningerskapacitetiforholdtilatmodtageogfastholdebørneneog de unge. Som del af Minipartnerskaber havde Girlz United således tilknyttet en foreningskonsulent, hvis sparring har været til stor gavn i foreningens arbejde med at fastholde pigerneivoresaktiviteter. ØKONOMI Den fulde opgørelse over Girlz Uniteds regnskab for 2013, samt budgettet for 2014 kan findes i denvedlagteregnskabsoversigt. KONTINGENTOGMEDLEMSTAL Girlz United er en nonvprofit forening, hvis aktiviteter primært finansieres ved hjælp af medlemskontingent.imarts2013blevdetbesluttetvedforeningensårligegeneralforsamling,at medlemskontingentetskullesættesopfra250kr.pr.sæsontil100kr.ommåneden.bestyrelsen fremlagdeforslaget,derblevvedtaget,efteri2012athaveerfaret,atdetvarsværtatfåpengene tilatrækkeudepåvoreshold. Den øgede finansiering betød, at der nu kom penge nok til at kunne finansiere materialer til pigerne på de forskellige hold og omkostningsgodtgørelser til de ansvarshavende instruktører udenunderskud.derblevogsåpengetilatfåtrykttvshirtstilpigerne,somskabtestorglædeved åretstosæsonafslutninger. Side16af18

17 GirlzUnitedharoplevetkraftigvækstimedlemstallenei2013.Medialt79registreredebetalende medlemmeri2013ervoresmedlemstalstegetmedlidtover50sammenlignetmed2012,hvorvi registreredeialt39betalendemedlemmer.denstorestigningskyldesudentvivl,atviharformået at holde gang i vores gamle kreative værksted, samt vores to dansehold, mens to nye projekter samtidigerblomstretop. KOMMUNALEPROJEKTMIDLER Da kontingentpengene udelukkende finansiere holdenes drift finder vi finansiering til vores ansatteandetsteds,somregeliformafprojektmidlerbevilgetafkøbenhavnskommune.davores dansesatellitprojekt, som var finansieret af Københavns Kommunes Udviklingspulje, udløb i startenaf2013eftertogodeår,måtteviderforsigefarveltilvoresprojektkoordinatorida. HeldigvisbevilgedeUdviklingspuljenosdogalleredemidlerigeniforåret;dennegangtildetonye projekter AmagerPigekøkkken og FarvefabrikkenflyttertilAmagerVest. Pr.1.april2013fikvi såledesbevilget kr.tilførsteprojektperiodei AmagerPigekøkken og84.375kr.tilførste projektperiodei FarvefabrikkenrykkertilAmagerVest. AmagerPigekøkkenfikyderligere kr. i projektstøtte af Sønderbro Skole også til første projektperiode. Første projektperiode udløberforbeggeprojektervedudgangenafmarts2014,ogdererogsåsøgtommidlertilentil periodepåetår. De nye midler betød, at vi d. 1. juni kunne ansætte en ny projektleder i foreningen, ligesom vi havdepengetilatsikrematerialertildenyeprojekter,samtprogtrykafkogebogshæfter. Beggeprojekterharogsåenpåkrævetegenfinansiering.Demidlerharviprimærtfundetgennem aktivitetstilskudfrakommunen,feriecamptilskudoglederkursustilskud. ANDREPROJEKTMIDLER DGI spuljeinklusionspuljengjordedetendvideremuligtforosateksperimenteremedformenaf voresforældremøder,dadebevilgedeos6550kr.tilatafholdeetforældremødemedhenblikpå atinformerevoresetniskeminoritetsforældreomvilkåreneformedlemskabigirlzunited,samt inddragedemaktivtiforeningen.viopleverforældrestøttensomafgørendeforfastholdelsenaf vorespigeriforeningenogarbejderderforaktivtforatsikre,atdenertilstedeblandtforeningens forældre. KONKLUSIONPÅÅRETDERGIK Altialthar2013væretetspændendeåriGirlzUnited.Detharbudtpåenmassevækst,udvikling og kompetenceopbygning, som har været med til at sikre en masse fine tilbud til pigerne i Amagerslokalmiljø hvilketjoerdem,viallesammenerfor. Takfordemangegodeoverraskelser,udfordringerogoplevelser!Viglæderostilmereafdethele idetnyeår,ogvihåber,atifortsatvilværemed! Side17af18

18 Side18af18