Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter"

Transkript

1 Kapitel 6. Typiske metodeproblemer ved spørgeskema- og interviewundersøgelser blandt etniske minoriteter 6.1 Introduktion I forbindelse med litteratursøgningen til rapporten om sygdom og sundhed hos indvandrere er litteratur, der anvender spørgeskema- eller interviewmetoder, identificeret med henblik på registrering af evt. metodemæssige erfaringer. Ikke al den registrerede litteratur har været umiddelbar tilgængelig i København. Den samlede liste over umiddelbart relevant litteratur, men som ikke nødvendigvis er analyseret, er anført sidst kapitlet. Som yderligere dokumentation er endvidere medtaget en rapport fra deltagelse i konferencen Referat fra deltagelse i konferencen 'Migrant Health in Europe', juni 2004, Rotterdam udarbejdet af Ditte Schläger (Schläger, 2004) (se bilag 1). Der er endvidere blevet foretaget en selvstændig søgning i samfundsvidenskabelig litteratur med henblik på identifikation af metodelitteratur om survey response med særlig henblik på indvandrere/flygtninge (Cambridge Scientific Abstracts). Ud af de fundne192 artikler var der ganske få, der fokuserede på migrant eller etnicitetsproblematikken, og da enten i udviklingslande eller i USA, hvorfor de ikke indgår i oversigten. 6.2 Dataindsamling I Rockwoolfondens undersøgelse af 8 etniske minoriteter fra 1999 var opnåelses-procenten 50,1% ved telefoninterviews. Efter supplering med besøgsinterviews var opnåelsesprocenten 57,8% - men meget ujævnt fordelt på de forskellige etniske grupper: 46,4% for somaliere, 63,6% for vietnamesere. Den lavere opnåelsesprocent søges delvist forklaret ved, at der var et bortfald på mere end 3 procent i stikprøven fra CPR-registret normalt vil det være under 1 procent. Og at der var en lavere telefonnummerdækning end vanligt (Nielsen et al., 2000). Men det kan muligvis være sværere at opnå en god svarprocent blandt etniske minoriteter. I hvert fald er samme tendens set i andre nordiske undersøgelser. I en svensk undersøgelse af fire etniske minoriteter var opnåelsesprocenten 68,5% (Socialstyrelsen, 2000), og i en norsk undersøgelse var den på 39% for de ikke-vestlige indvandrere, der indgik i undersøgelsen, og 46% af nordmændene (Grøtvedt, 2002). Etablering af kontakten I Danmark kan man benytte et udtræk fra CPR-registret koblet med oplysninger om etnicitet fra Danmarks Statistik. Såfremt dette ikke er muligt, bør det overvejes nøje, hvorledes kontakten skal etableres, og hvordan. Der er mange mulige problemer ved dette, og en del af disse vil også være tilstede ved brug af CPR-nummer. Ved undersøgelser af etniske minoriteters sundhedstilstand har der som oftest været en systematisk noget lavere opnåelsesprocent end blandt baggrundsbefolkningen. Forskellige forklarende faktorer inklude- 97

2 rer: Mange har hemmeligt nummer, mange numre er døde dvs. ikke længere i brug, mobiler er sjældent hos den registrerede ejer etc., hvilket gør det svært overhovedet at finde frem til interviewpersonerne (Nielsen et al., 2000). I en bortfaldsanalyse fra en svensk undersøgelse fremgik det ligeledes, at det meste af bortfaldet skyldtes, at interviewpersonerne ikke kunne træffes. Dette er modsat undersøgelser af svenskeres sundhedsforhold, hvor nægtere udgør den største del af bortfaldet (Socialstyrelsen, 2000). Manglende forståelse for nødvendigheden af at gennemføre undersøgelser og frygt for, at videnskabelig forskning kan misbruges af myndigheder o.lign. er mulige forklaringer på bortfald blandt etniske minoriteter (Nielsen et al., 2000). Dette kan muligvis afhjælpes ved at understrege i invitationen/den initiale kontakt, at undersøgelsen ikke har noget at gøre med deltagernes asyl- og indvandrerstatus (Schläger, 2004). Hvorvidt brug af ikke-anonymiserede spørgeskemaer giver lignende problemer bør undersøges. Ikkeanonymiserede spørgeskemaer vil være nødvendige såfremt det ønskes at sammenkøre med forskellige registre. Ikke alle forstår, hvad en undersøgelse er. Nogle forstår ikke, at deres barn skal undersøges, når det ikke er sygt etc. og vil derfor ikke deltage (Schläger, 2004). Indvandrermedier (radio, tv etc.) er generelt gode til at øge tilliden (Schläger, 2004), og kan derfor bruges til at øge opnåelsesprocenten. Snowball-effekten har vist sig god i indvandrerundersøgelser (Schläger, 2004). I stedet for at f.eks. en statslig institution har udvalgt dem, er kontakten opstået gennem deres netværk. Interviewet I interviewsituationen er der en række forskellige faktorer, der kan påvirke svarpersonen. Blandt etniske minoriteter har erfaringen vist, at det er anbefalelsesværdigt at overveje følgende: Ved ømtålelige spørgsmål anbefales det, at interviewene foregår uden for hjemmet, da respondenten ellers vil svare, hvad dem, der kan høre denne, vil høre (Schläger, 2004). Et studie har fundet, at interviewere fra hjemlandet resulterede i, at respondenterne angav lavere alkoholforbrug, end hvis de blev spurgt af en fra baggrundsbefolkningen (Schläger, 2004). Selvom der udtrykkes præferencer for interviewere fra lokalsamfundet/-miljøet, skal dette vægtes i forhold til, at der kan opstå modvillighed mod at besvare personlige spørgsmål og tale om ømtålelige emner, da respondenterne er bange for at deres hemmeligheder skal spredes til gruppen, eller endog til hjemlandet (hvilket eksempelvis kan bekymre dem derhjemme) (Elam et al., 2000). Det er således væsentligt at sikre sig, at de etiske retningslinier for interviewere og/eller tolke oplyses, forstås og følges. Validitet af selvrapportering I de større engelsk surveys har selvvurderet helbred vist sig at være et validt item på tværs af forskellige etniske grupper (Chandola et al., 2000). Fra en hollandsk forsker er der sået tvivl om, hvad der måles. Alle kendte forklarende faktorer, som køn, alder, SES mv., forklarede kun 30% af forskellen mellem hollænderes og fire etniske minoriteters selvvurderede helbred (Schläger, 2004). Med hensyn til selvrapporteret rygning i forhold til målt nikotin i blodet, har etniske minoriteter vist større diskrepans end baggrundspopulationen forskellige tabuer (kulturelle, social, religiøse) og normer hos de enkelte etniske minoriteter kan påvirke svar på spørgsmål om alkohol og rygning (Bhopal et al., 2004). Overvejelser om spørgsmålsformuleringer anbefales. 98

3 Der er således et antal faktorer man skal have for øje, når man laver undersøgelser rettet mod etniske minoriteter. Især ved kvantitative undersøgelser vil der derudover være behov for en opdeling i undergrupper, og dette medfører en række kategoriseringsproblemer; problemer med meningsfulde kategorier og problemer med operationaliseringen af begreber som etnicitet, kultur og integration. Der findes megen litteratur om denne problematik (Nielsen, 2004), her skal det blot pointeres at de inddelinger, der benyttes, vil afspejle sig i resultaterne. 6.3 Oversættelse af spørgeskema til fremmedsprog Neden for præsenteres en trin-for-trin-model til spørgeskema/interview, udarbejdet af (Morales, 2001). På konferencen Migrant Health in Europe, juni 2004 i Rotterdam fremgik det, at førende forskere inden for området lægger vægt på og benytter disse forskrifter. Bophal et al. beskriver i en artikel stort set samme procedure (Bhopal et al., 2004). 1. Et spørgeskema udvikles på dansk. 2. Oversættelse til fremmedsprog af to eller flere tosprogede. 3. Baglæns oversættelse, fejl noteres. 4. Uafhængig gennemgang og sammenligning af alle skemaerne af en eller flere af oversætterne. 5. Alle mødes og diskuterer problemerne. Beslutninger om ord og rettelser træffes i plenum. Oversættelse færdiggøres. 6. Der laves en kvalitativ analyse, inkl. kognitive og fokusgruppeinterviews, og en analyse af læsbarheden (linguistisk analyse), hvilket munder ud i en ny og modificeret oversættelse. 7. Pilottest og psykometriske analyser udføres, fx reliabilitetstests, faktoranalyse og 'differential item functioning' (DIF). Ad pkt. 1 Et allerede eksisterende skema kan og vil ofte blive benyttet. Ellers skal skemaet testes i forhold til diverse valideringsprocedurer med pilottests, validitet, reliabilitet og modtagelighed. Det oversatte spørgeskema skal (så vidt muligt) sammenlignes med andre oversættelser (til andre sprog) og skal derefter igennem samme proces som det originale (Bhopal et al., 2004). Ad pkt. 2 Der er tale om en både teknisk og konceptualiseringsmæssig korrekt oversættelse. Dvs. at udover en sproglig god oversættelse skal der også være lighed mellem skemaerne, hvad angår items og skalaer eksempelvis kan der være forskel på hvor langt der er mellem dårligt og meget dårligt i to kulturer (Morales, 2001). Det er væsentligt at niveauet (læsbarheden) passer til majoriteten af den befolkningsgruppe, der bliver oversat i forhold til (Morales, 2001,Bhopal et al., 2004,Schläger, 2004). Derfor er det vigtigt at oversætterne inden de går i gang, er bekendte med dette, og at de er orientere- 99

4 de om formålet med undersøgelsen, deltagernes demografiske karakteristika og hvilken interview-metode, der skal benyttes (Morales, 2001). Ad pkt. 3 Her benyttes to dansksprogede. De må ikke konferere med de andre oversættere og må ikke have set originalen (Morales, 2001). Ad pkt. 4 En eller flere tosprogede gennemgår det oversatte skema i forhold til begge danske skemaer, og sammenligner ligeledes de to danske versioner for at finde uoverensstemmelser og ligheder (Morales, 2001). Ad pkt. 5 Såfremt den endelige oversættelse kun udføres af én de medvirkende, er der risiko for sproglige såvel som kulturelle bias i den endelige oversættelse. Det er derfor vigtigt, at der opnås konsensus om alle spørgsmål (Morales, 2001). Ad pkt. 6 De tosprogede er ikke repræsentative for målgruppen, hvad angår køn, alder, uddannelsesniveau etc. (Bhopal et al., 2004), og fokusgrupper mv. indbydes til at diskutere deres syn på sagen. Fokusgrupperne analyseres og resultaterne benyttes til indførsel af nye items eller modificering af gamle, evt. fjernes enkelte items (Morales, 2001). Kognitive interviews kan fx være en proces, hvor skemaet gennemgås med enkelte personer og disse tænker højt under interviewet, således at tankerække og intuitiv tolkning kortlægges (Morales, 2001). Ad pkt. 7 Samme procedure som for originalskemaet. Problemer ved oversættelse Spørgeskemaer fra oprindelseslandene kan sandsynligvis ikke benyttes til herboende, muligvis på grund af akkulturation (Bhui et al., 2000). Ved kvalitative interviews er det godt at have en indfødt med sig til den kulturelle oversættelse, da nogle ting vil blive over- og underfortolket af en professionel uden indsigt i kulturen (fx i forbindelse med sygdoms- og sundhedsopfattelser) (Hjelm et al., 2003). På konferencen i Rotterdam blev det påpeget, at man nogle gange er nødt til at gå på kompromis med sammenligneligheden i spørgsmålene, hvis man vil have meningen frem (Schläger, 2004). Dette kan fx være at skrive antal bidis på ved ryge-item. Ved anvendelse af højtuddannede oversættere med professionelle baggrunde, er der risiko for, at sprogniveauet bliver for højt, når mere dagligdagssprog ville være mere passende (Bhopal et al., 2004). Det samme gælder interviewere (Schläger, 2004) Sammenfatning Der er to meget vigtige kvalitetskriterier for kvantitative spørgeskema- og interviewundersøgelser. Disse er: 1. Opnåelse af en høj svarprocent (generel og partiel). 2. Validitet, forståelighed og sammenlignelighed af de anvendte undersøgelsesinstrumenter. 100

5 Opnåelse af høj kvalitet på disse to kriterier afhænger af en række forhold. Ved gennemgangen af den fundne litteratur er det hovedkonklusionen, at det er muligt at foretage sådanne undersøgelser blandt etniske minoriteter med en tilfredsstillende generel svarprocent, selvom om der gennemgående ses en lavere svarprocent blandt de etniske minoriteter end bland baggrundsbefolkningen. Disse forskelle er dog oftest mindre, end hvad man kan finde mellem forskellige undersøgelser og metoder i baggrundsbefolkningen. Det er svært at finde systematisk sammenlignende eller eksperimentelle undersøgelser, hvor man på lige vilkår undersøger forskellige metodiske tilgange med henblik på at vurdere, hvad der er den bedste metode. Det kunne f.eks. være at sammenligne, om man får størst deltagelsesprocent ved personligt besøgsinterview eller ved telefoninterview, eller sammenligning af hvorledes den initiale kontakt bedst etableres. Det er derfor svært at pege på den rigtige metode eller en rigtig metode. I litteraturen peges på, at det er vigtigt at anvende hensigtsmæssige metoder til etablering af kontakt til og tillid hos svarpersoner, herunder sikring af anonymitet, inddragelse af etniske organisationer m.m. En vigtig forudsætning for at etablere sammenlignelighed af de anvendte spørgeskemaer er, at der anvendes hensigtsmæssige og omhyggelige oversættelsesprocedurer. Det kan enten ske ved at oversætte de anvendte spørgeskemaer til det pågældende sprog, samt evt. at kombinere med tolkebistand. Det har været god latin at anbefale frem og tilbage oversættelse (Morales, 2001), men der er nu synspunkter fremme, der foreslår en procedure med kun frem oversættelse og derefter kontrol af en anden fagperson, der både behersker sprog og fagområde (Tafforeau et al., 2004). Og det diskuteres, om det er muligt at fastholde et krav om begrebsmæssig ækvivalens ved oversættelse fra en kultur til en anden (Hunt et al., 2003). Det er gennemgående i litteraturen, at udvikling af kvantitative undersøgelsesinstrumenter og spørgsmål skal kombineres med kvalitative metoder. Det gælder både ved nyudvikling og ved oversættelse og test af allerede udviklede skemaer. I det næste afsnit følger en skematisk præsentation af væsentlige referencer med særlig relevans for spørgeskemaer og interviewundersøgelser. Derefter følger en liste med litteratur, der dels omfatter den litteratur, der er gennemgået i skemaet og dels litteratur, der er identificeret som omhandlende spørgeskema- eller interviewundersøgelser, men som ikke er gennemgået. 101

6 6.5 Skematisk litteraturoversigt over undersøgelser, der anvender spørgeskema eller interviewmetoden Allison et al., 2003 mgl detaljer om deltagelse i de to dataindsamlingsmetoder Bayard- Burfield et al., 2001 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Postal spørgeskema Indere, Pakistanere, på engelsk, kombineret Bangladesh, med personligt Afrikansk carabiere interview på etniske sprog med nonresponders Undersøgelse af forekomst af muskelskelet besvær blandt etniske grupper i Manchester Metodestudie, undersøge kombination af forskellige teknikker Selvrapporteret psykisk sygdom og brug af psychotrope drugs Postal spørgeskema på engelsk, kombineret med personligt interview på etniske sprog med nonresponders subsample (55 personer) blev både interviewet og udfyldte spørgeskema Personligt interview Indien, Pakistan, Bangladesh Chile, Tyrkiet, Kurdistan, Polen, samt Sverige Identifikation Allison et al., 2002 Stikprøvestørrelse 1267 fra almen praksis, hvoraf 55 både blev interviewet og udfyldte spørgeskema 1059 kvinder og 921 mænd Resultat Andet Type af litteratur 75% hos I, P & B, men 47% hos carabiere Overall responserate: 75%, Man anbefaler at bruge kombination af metode 80% deltagelse Bhopal et al., 2004 At undersøge tilstrækkeligheden af cross kulturel tilpasning af survey spørgsmål om selvrapporteret tobaks og alkohol brug i UK Litteraturstudie over konsistens af data, og vurdering af undersøgelserne i forhold til 12 guidelines Der bliver udviklet principper for oversættelse/adopting af questionnaires på baggrund af, at der er konstateret prævalens forskelle i forskellige studier, og i forskellige etniske grupper Gode referencer til Sonja Hunt, og omtale af etniske surveys 102

7 Christensen, 2004 Elam et al., 2000 Elam et al., 2003 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Validering af depressions Care attenders blev Punjabi og eng- skala interviewet ud fra de lændere og GHQ blandt anvendte inventories/skalaer, englændere og som Punjabi blev valideret overfor Clinical Interview Schedule Undersøgelse af indvandrerbørns tilpasning i forhold til ressourcer m.m. Formålet var at undersøge karakteristika ved local communities, der kunne være relevante for planlægning af surveys, med henblik på at øge deltagelsen af afrikanere i fremtidige surveys Diskussion og præsentation af strategier til at tackle sensitive spørgsmål i kvalitative og kvantitative studier Forløbsundersøgelse med personlige interview, evt. med tolkebistand Kvalitative in depth interviews Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Somalia, Sri Lanka, Irak Identifikation Bhui et al., 2000 Stikprøvestørrelse Børn født i 1995 af mødre fra de nævnte lande, der ikke var danske statsborgere i 1995, og som havde haft opholdstilladelse Danmark de sidste 3 år Resultat Andet Type af litteratur Især GHQ har høj validitet hos begge grupper, medens ADI fungerer dårligt hos Punjabi. Der blev foretaget selvstændig test af oversættelse. Deltagelsesprocent 89,6% 79% i begge de dataindsamlingsrunder der er udført (1996 og 1999), og i 2003 var det 84% (i runderne 1999 og 2003 er nævneren fratrukket dem, der tidligere havde afvist at deltage fremover ( f.eks 3% af stikprøven i 1996). Der blev anvendt tolk i 2% af interviewene Der er udarbejdet en række rekommendationer vedr. kontakt til communities og hvordan man kontakter potentielle respondenter Identifikation af teknikker til at håndtere sensitivitet i almindelighed og i forhold til forskningsanliggender overfor etniske minoritetsgrupper. Strategier skal helst udvikles i samarbejde med de communities, der er undersøgt 103

8 Gulliford et al., 2003 Gulløy et al., 1997 Hjern et al., 2000 Hunt et al., 2003 Hunt et al., 2004 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Selvadministreret postbesørget skema At udarbejde en helseprofil for Osle for børn, ældre og voksne (HUBRO) Undersøgelse af cigaret rygning blandt diabetespatienter i almen praksis Undersøgelse af levekår blandt indvandrere i Norge Undersøgelse af adgang til tandlægebehandling hos etniske minoriteter i Sverige Leder i BMJ om problemer med sprog og kultur i selvrapporteringsundesøgelser Gennemgang af problemer i cross cultural og cross lingual sammenlignende studier Spørgeskemaer til patienter Personlige besøgsinterviews Særlig immigrant living conditions survey, interviewbaseret undersøgelse Alle, der indgår i stikprøven, opdelt efter Norge, vestligt eller ikkevestligt fødeland Europæere, afrikansk caraibiere, afrikanere Eksjugoslavien, Chile, Iran, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Tyrkiet, Vietnam Svenske indbyggere født i Polen, Chile, Tyrkiet og Iran Identifikation Grøtvedt, 2002 Stikprøvestørrelse ca , incl. ældre Resultat Andet Type af litteratur Total svarprocent for alle aldersgrupper 46%, og svarprocent for indvandrere fra vestlige lande var 42% og fra ikke-vestlige lande 39% % deltog Ikke specielt rettet mod etniske minoriteter årige, årige 66,8% Brug af tolk i 10% af tilfældene. Svarprocent varierer mellem 66,9% og 72,3% Udfordrer ideen om at lave cross cultural equivalence frem for at skabe meningsfuldhed indenfor kulturen Efterlyser mere interdisciplinary samarbejde og modifikation af gængse metoder og antagelser bag dem. Kræver deltagende forskning 2 Invandrarnas levnadsförhållanden 1975, rapport nr 9; Data om invandrare, rapport nr 26; Tema invandrare, rapport nr 38; Tema invandrare, rapport nr

9 Jeppesen et al., 1998 Jeppesen et al., 2001 Johnson et al., 2000 Karlsen et al., 2002 Undersøgelse af migration og selvrapporteret helbred Etniske minoritetsbørns sundhed Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Tværsnitsundersøgelse At undersøge sundhed og livsstil hos indvandere /ethniske grupper i England Analyse af associationer mellem race, social klasse og helbred blandt etniske minoritetsgrupper i England og Wales Forløbsundersøgelse med personlige interview, evt. med tolkebistand Etniske Minoritetsbørns sundhed Forløbsundersøgelse med personlige interview, evt. med tolkebistand Personligt interview evt. på et andet sprog end engelsk Cross-sectional data fra Fourth National Survey of Ethnic minorities Flygtninge, finner, sydeuropæere m.fl. Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Somalia, Sri Lanka, Irak Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Somalia, Sri Lanka, Irak Afrikanskcarabisk, Indiskøstafrikansk, Pakistansk, Bangladeshi Identifikation Iglesias et al., 2003 Stikprøvestørrelse kvinder år i og 9585 kvinder i Børn født i 1995 af mødre fra de nævnte lande, der ikke var danske statsborgere i 1995, og som havde haft opholdstilladelse Danmark de sidste 3 år Børn født i 1995 af mødre fra de nævnte lande, der ikke var danske statsborgere i 1995, og som havde haft opholdstilladelse Danmark de sidste 3 år Mellem 1500 og 2000 i hver gruppe Resultat Andet Type af litteratur 84% i , og 80% i Der blev anvendt tolk i 9% af interviewene Mellem 60% og 81%, lavest hos afrikanskcarabiere og højst hos bangladeshi. En stor andel udført på andet sprog end engelsk Ensartede associationer i de forskellige etniske grupper God diskussion af fremgangsmåde og kontaktmetode NB, vær opmærksom på et nationalt survey Journal of Ethnic and Migration Studies; 7/1/1999; McGovern, Dermot analyser 105

10 McLean et al., 2003 Mkoka et al., 2003 Murad et al., 2003 Nielsen et al., 2000 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Selvadministrerede Latinamerikanere, standard spørgeskemaer afrikansk amerikanere At undersøge deltagelseshyppighed i, forståelighed og relevans af selvadministrerede skemaer til måling af health related QOL At undersøge hvilke metoder, der er bedst til at rekruttere informanter til forskningsundersøgelser At redegøre for kulturelle og linguistiske problemstillinger, der er knyttet til oversættelsen af EQ- 5D til Xhosa Undersøgelse af prediktorer for selvrapporteret problemadfærd At belyse velfærd og integrationsforhold for otte indvandrergrupper i Danmark Annoncer og artikler i lokale medier, institutionelle kontakter gennem lokale frivillige organisationer, interpersonelle kontakter, henvisninger og sneboldseffekt Frem og tilbage oversættelser med konsensus møder bagefter. Derefter test af konsensus versionen af laypanel Youth Self-Report, og spørgeskema til forældre Personlige interviews ved to-sprogede interviewere, primært ved telefoninterviews, og nogle ved besøgsinterviews, hvor det ikke var muligt at finde et telefonnr på den udtrukne respondent Afrika - Carabien, Pakistan-Kashmir, white-english Tyrkiske indvandrere (sammenlignet med hollandske) Eksjugoslavien, Iran, Libanon, Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkiet, Vietnam. Endvidere en dansk sammenligningsgruppe Identifikation Lubetkin et al., 2002 Stikprøvestørrelse 363 tyrkiske og 109 hollandske unge 6357 i alt, i hver etnisk gruppe Resultat Andet Type af litteratur validitet Det er nødvendig med kvalitativt forskellige tilgange til forskellige communities, og derfor kræves formative forskning før påbegyndelse af rekruttering Man skal være meget forsigtig, når man bruger et spørgeskema i en kultur og sprog, som er anderledes end det hvori originalen blev udviklet Overordnet en svarprocent på 57,8%, varierende fra 46,4 (Somaliere) til 63,6% (Vietnamesere). Andelen deciderede nægtere varierede mellem 5,9% (Vietnamesere) til 14,1% (eksjugoslavere) Oversættelsesproblematikken Forskningsrapport 106

11 Pudaric et al., 2003 Saxena et al., 2002 Schläger, 2004 Scottish Executive Central Research Unit, 2001 Socialstyrelsen, 2000 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land Personlige interviews Udenlandsk fødte af SCB, evt. sammenlignet med tolk med svenskfødte Forekomst af risikofaktorer for CVD hos pensionerede indvandrere Forekomst af IADL, selfvurderet helbred og sygelighed Undersøgelse af om selvrapporteret helbredsstatus og brug af sundhedsvæsenet for børn varierer med social klasse og etnisk tilhørsforhold Referat fra deltagelse i konferencen Migrant Health in Europe, juni 2004 Udredning og anbefalinger vedr. et survey af etniske minioritetsgrupper i Scotland At undersøge helbredstilstanden blandt 4 etniske minoriteter Personlige interviews af SCB, evt. med tolk Health Survey England, household, interviews. Interviewere der talte det relevante sprog, årige blev interviewet direkte med forældre eller værge tilstede, medens forældre/værge blev interviewet om de yngre Personlige besøgsinterviews med evt. tolkebistand (ca. hver 10. tilfælde, både familie, professionelle tolke o.a.). I nogle tilfælde Foreing born sammenlignet med Swedishborn Afro-carabisk, indisk, pakistansk, bangladeshi, kinesisk, Chile, Iran, Polen, Tyrkiet Identifikation Pudaric et al., 2000 Stikprøvestørrelse 253 udenlandsk fødte og 2847 svenskfødte Resultat Andet Type af litteratur 80% deltagelse 786 og ,3% i subsamplet deltog årige 71% i etnisk sample, og 76% i general population 840 i hver gruppe undtagen Iran, hvor stikprøven var 480. Gennemgang af metodemæssige problemstillinger forbundet med survey blandt etniske grupper Der blev opnået interview med mellem 65% og 71% af stikprøven. Størst deltagelse hos chilenere og lavest hos tyrkere. Konferencerapport 107

12 Sundby et al., 2003 Sundquist, 1994 Sundquist et al., 1998 Tafforeau et al., 2004 Formål Metode anvendt Etniske Grupper/land dog telefoninterviews og proxyinterviews Tandsundhed og Spørgeskemaer og Danskere, tyrkere, tandsundhedsadfærd journaldata. Spør- pakistanere, albadrerbørn hos indvangeskema oversat til nere, somaliere relevant sprog og arabere, børn 3,5,7 og 15 år Mental sundhed og determinanter Undersøgelse af livskvalitet og helbred hos unge og midaldrende bosniske kvindelige krigsflygtninge At opstille guidelines for udvikling og implementering af spørgeskemaer fra et sprog til et andet Interview (parallelt til ULF) Gøteborg livskvalitets spørgeskema Latinamerikanske, finske, sydeuropæiske gæstearbejdere, svenskere, år Bosniske kvindelige krigsflygtninge Identifikation Stikprøvestørrelse 794 Overordnet svarprocent var 63,5% ca. 900 og 900 kontroller årige bosniske kvinder og 292 svenske kvinder Resultat Andet Type af litteratur Svarprocent 81,8% Svarprocent 74 for bosniske og 75 for svenske kvinder Specielt vedr. oversættelse stilles der spørgsmål ved den traditionelle frem og tilbage oversættelsesmetode. Der lægges mere vægt på, at fagfolk kontrollerer den første oversættelse ud fra den begrebsmæssige definition og intention med spørgsmålet 108

13 6.6 Litteraturliste 1. Mogensen GV, Matthiessen PC, red. Integration i Danmark omkring årtusindeskiftet. Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet.århus: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Aarhus Universitetsforlag, Ethnicity and Campylobacter infection: a population-based questionnaire survey. J Infect 2003;47(3): Allison T, Ahmad T, Brammah T, Symmons D, Urwin M. Can findings from postal questionnaires be combined with interview results to improve the response rate among ethnic minority populations? Ethn Health 2003;8: Allison TR, Symmons DP, Brammah T, Haynes P, Rogers A, Roxby M, Urwin M. Musculoskeletal pain is more generalised among people from ethnic minorities than among white people in Greater Manchester. Ann Rheum Dis 2002;61: Alvidrez J, Arean PA. Psychosocial treatment research with ethnic minority populations: ethical considerations in conducting clinical trials. Ethics Behav 2002;12(1): Anand SS. Using ethnicity as a classification variable in health research: perpetuating the myth of biological determinism, serving socio-political agendas, or making valuable contributions to medical sciences? Ethn Health 1999;4: Andresen EM, Diehr PH, Luke DA. Public health surveillance of low-frequency populations. Annu Rev Public Health 2004;25: Aspinall PJ. The new 2001 Census question set on cultural characteristics: is it useful for the monitoring of the health status of people from ethnic groups in Britain? Ethn Health 2000;5(1): Axen E, Lindstrom M. Ethnic differences in self-reported lack of access to a regular doctor: a populationbased study. Ethn Health 2002;7(3): Bayard-Burfield L, Sundquist J, Johansson SE. Ethnicity, self reported psychiatric illness, and intake of psychotropic drugs in five ethnic groups in Sweden. J Epidemiol Community Health 2001;55: Best D, Rawaf S, Rowley J, Floyd K, Manning V, Strang J. Ethnic and gender differences in drinking and smoking among London adolescents. Ethn Health 2001;6(1): Bhopal R, Vettini A, Hunt S, Wiebe S, Hanna L, Amos A. Review of prevalence data in, and evaluation of methods for cross cultural adaptation of, UK surveys on tobacco and alcohol in ethnic minority groups. BMJ 2004;328(7431): Bhui K, Bhugra D, Goldberg D. Cross-cultural validity of the Amritsar Depression Inventory and the General Health Questionnaire amongst English and Punjabi primary care attenders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2000;35: Boniface DR, Burchell H. Investigation of validity of closed questions in a survey of British South Asian and white populations. Ethn Health 2000 Feb;5(1): Borde T, David M, Kentenich H. [What Turkish-speaking women expect in a German hospital and how satisfied they are with health care during their stay in a gynaecological hospital in Berlin - a comparative approach] Erwartungen und Zufriedenheit deutscher und turkischsprachiger Patientinnen im Krankenhaus - eine vergleichende Befragung in einer Berliner Frauenklinik. Gesundheitswesen 2002;64: Bothamley GH, Griffiths C, Beeks M, MacDonald M, Beasley E. Detecting tuberculosis in new arrivals to UK. Failure to register with a general practice compounds the problem. BMJ 2000;321(7260): Bowden A, Fox-Rushby JA. A systematic and critical review of the process of translation and adaptation of generic health-related quality of life measures in Africa, Asia, Eastern Europe, the Middle East, South America. Soc Sci Med 2003;57(7): Bradby H. Translating culture and language: a research note on multilingual settings. Sociology of Health and Illness 2002;24(6): Bradby H. Describing ethnicity in health research. Ethn Health 2003;8(1); Bradby H. Describing ethnicity in health research. Ethn Health 2003;8(1):

14 21. Brussaard JH, Erp-Baart MA, Brants HA, Hulshof KF, Lowik MR. Nutrition and health among migrants in The Netherlands. Public Health Nutr 2001;4: Burnett A, Peel M. Health needs of asylum seekers and refugees. BMJ 2001;322: Bush H, Williams R, BH, Anderson A, Lean M. Family Hospitality and Ethnic Tradition Among South Asian, Italian and General Population Women in the West of Scotland. Sociology of Health and Illness 1998;20(3): Bush HM, Williams RG, Lean ME, Anderson AS. Body image and weight consciousness among South Asian, Italian and general population women in Britain. Appetite 2001;37: Carter-Pokras O, Woo V. Health profile of racial and ethnic minorities in the United States. Ethn Health 1999;4: Chandola T, Jenkinson C. Validating self-rated health in different ethnic groups. Ethn Health 2000;5: Chandola T. Ethnic and class differences in health in relation to British South Asians: using the new National Statistics Socio-Economic Classification. Soc Sci Med 2001;52: Christensen E. 7-årige børn med anden etnisk baggrund. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen. 04 udg. København: Socialforskningsinstituttet, Corbie-Smith G, Miller WC, Ransohoff DF. Interpretations of 'appropriate' minority inclusion in clinical research. Am J Med 2004;116(4): D'Avanzo CE, Barab SA. Drinking during pregnancy: practices of Cambodian refugees in France and the United States. Health Care Women Int 2000;21(4): Darmon N, Khlat M. An overview of the health status of migrants in France, in relation to their dietary practices. Public Health Nutr 2001;4: David M, Borde T, Kentenich H. Knowledge among German and Turkish women about specifically female bodily functions, contraception, preventative medical examinations and menopause. Ethn Health 2000;5: Dein S. Explanatory models of and attitudes towards cancer in different cultures. Lancet Oncol 2004;5: Diver F, Molassiotis A, Weeks L. The palliative care needs of ethnic minority patients attending a day-care centre: a qualitative study. Int J Palliat Nurs 2003;9(9): Dotevall A, Rosengren A, Lappas G, Wilhelmsen L. Does immigration contribute to decreasing CHD incidence? Coronary risk factors among immigrants in Goteborg, Sweden. J Intern Med 2000;247: Dotinga A, van den Eijnden RJ, Bosveld W, Garretsen HF. Methodological problems related to alcohol research among Turks and Moroccans living in the Netherlands: findings from semi-structured interviews. Ethn Health 2004;9: Dunn JR. Housing and inequalities in health: a study of socioeconomic dimensions of housing and self reported health from a survey of Vancouver residents. J Epidemiol Community Health 2002;56: Elam G, Chinouya M. Feasibility Study for Health Surveys among Black African Populations Living in the UK: Stage 2 -Diversity among Black African Communities.Department of Health, Elam G, Fenton KA. Researching sensitive issues and ethnicity: lessons from sexual health. Ethn Health 2003;8: Ernst G. The myth of the 'Mediterranean syndrome': do immigrants feel different pain? Ethn Health 2000;5: Essen B, Johnsdotter S, Hovelius B, Gudmundsson S, Sjoberg NO, Friedman J, Ostergren PO. Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden. BJOG 2000;107(12): Etter JF, Perneger TV. Snowball sampling by mail: application to a survey of smokers in the general population. Int J Epidemiol 2000;29(1):

15 43. Fenton KA, Chinouya M, Davidson O, Copas A. HIV testing and high risk sexual behaviour among London's migrant African communities: a participatory research study. Sex Transm Infect 2002;78: Fernander AF, Duran RE, Saab PG, Llabre MM, Schneiderman N. Assessing the reliability and validity of the John Henry Active Coping Scale in an urban sample of African Americans and white Americans. Ethn Health 2003;8: Foldspang A, Montgomery E. Criterion-validity-based assessment of four scale constructs. Scand J Public Health 2000;28: Fossion P, Ledoux Y, Valente F, Servais L, Staner L, Pelc I, Minner P. Psychiatric disorders and social characteristics among second-generation Moroccan migrants in Belgium: an age-and gender-controlled study conducted in a psychiatric emergency department. Eur Psychiatry 2002;17(8): Franzini L, Ribble JC, Keddie AM. Understanding the Hispanic paradox. Ethn Dis 2001;11: Gilgen D, Gross CS, Maeusezahl D, Frey C, Tanner M, Weiss MG, Hatz C. Impact of organized violence on illness experience of Turkish/Kurdish and Bosnian migrant patients in primary care. J Travel Med 2002;9(5): Gruber C, Illi S, Plieth A, Sommerfeld C, Wahn U. Cultural adaptation is associated with atopy and wheezing among children of Turkish origin living in Germany. Clin Exp Allergy 2002;32(4): Grøtvedt,L. Helseprofil for Oslo - Voksne. Oslo Kommune, Helse- og velferdsetaten. 2002; Helseundersøkelsen i bydeler og regioner i Oslo. 51. Guglani S, Coleman PG, Sonuga-Barke EJ. Mental health of elderly Asians in Britain: a comparison of Hindus from nuclear and extended families of differing cultural identities. Int J Geriatr Psychiatry 2000;15(11): Gulliford MC, Sedgwick JE, Pearce AJ. Cigarette smoking, health status, socio-economic status and access to health care in diabetes mellitus: a cross-sectional survey. BMC Health Serv Res 2003;3:4 53. Gulløy E, Blom S, Ritland AA. Levekår blant innvandrere Dokumentationsrapport med tabeller.oslo: Statistisk Sentralbyro, Harding S, Balarajan R. Limiting long-term illness among black Caribbeans, black Africans, Indians, Pakistanis, Bangladeshis and Chinese born in the UK. Ethn Health 2000;5: Harding S. Social mobility and self-reported limiting long-term illness among West Indian and South Asian migrants living in England and Wales. Soc Sci Med 2003;56: Hjelm K, Bard K, Nyberg P, Apelqvist J. Religious and cultural distance in beliefs about health and illness in women with diabetes mellitus of different origin living in Sweden. Int J Nurs Stud 2003;40: Hjern A, Grindefjord M. Dental health and access to dental care for ethnic minorities in Sweden. Ethn Health 2000;5: Hjern A. High use of sedatives and hypnotics in ethnic minorities in Sweden. Ethn Health 2001;6: Hjern A, Haglund B, Persson G, Rosen M. Is there equity in access to health services for ethnic minorities in Sweden? Eur J Public Health 2001;11: Hunt S, Bhopal R. Self reports in research with non-english speakers. BMJ 2003;327(7411): Hunt SM, Bhopal R. Self report in clinical and epidemiological studies with non-english speakers: the challenge of language and culture. J Epidemiol Community Health 2004;58(7): Iglesias E, Robertson E, Johansson SE, Engfeldt P, Sundquist J. Women, international migration and selfreported health. A population-based study of women of reproductive age. Soc Sci Med 2003;56: James DC. Factors influencing food choices, dietary intake, and nutrition-related attitudes among African Americans: application of a culturally sensitive model. Ethn Health 2004;9: Jenkinson C, Chandola T, Coulter A, Bruster S. An assessment of the construct validity of the SF-12 summary scores across ethnic groups. J Public Health Med 2001;23: Jeppesen KJ, Nielsen A. Etniske minioritetsbørn i Danmark - det første leveår: rapport fra forløbsundersøgelsen af børn født i København: Socialforskningsinstituttet,

16 66. Jeppesen KJ, Nielsen A. Etniske minioritetsbørn under 1 år er trygge og sunde. Social Forskning 1998;(2): Jeppesen KJ, Nielsen A. Etniske minoritetsbørn: opvækstvilkår. Unge Pædagoger 2000;6(Nov): Jeppesen KJ, Nielsen A. De fleste tosprogede børn passes sammen med danske børn. Social Forskning 2001;(3): Jeppesen KJ, Nielsen A. Tosprogede småbørn i Danmark: Rapport nr. 4 fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995.København: Socialforskningsinstituttet, Johnson M, Owen D, Blackburn C. Black and ethnic minority groups in England: the second health and lifestyles survey.london: Health and Education Authority, Kandula NR, Kersey M, Lurie N. Assuring the health of immigrants: what the leading health indicators tell us. Annu Rev Public Health 2004;25: Karlsen S, Nazroo JY. Relation between racial discrimination, social class, and health among ethnic minority groups. Am J Public Health 2002;92(4): Landman J, Cruickshank JK. A review of ethnicity, health and nutrition-related diseases in relation to migration in the United Kingdom. Public Health Nutr 2001;4: Lean ME, Han TS, Bush H, Anderson AS, Bradby H, Williams R. Ethnic differences in anthropometric and lifestyle measures related to coronary heart disease risk between South Asian, Italian and general-population British women living in the west of Scotland. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25: Lie B. A 3-year follow-up study of psychosocial functioning and general symptoms in settled refugees. Acta Psychiatr Scand 2002;106(6): Lie B. The psychological and social situation of repatriated and exiled refugees: a longitudinal, comparative study. Scand J Public Health 2004;32(3): Lindstrom M, Sundquist J. Immigration and leisure-time physical inactivity: a population-based study. Ethn Health 2001;6: Lip GY, Luscombe C, McCarry M, Malik I, Beevers G. Ethnic differences in public health awareness, health perceptions and physical exercise: implications for heart disease prevention. Ethn Health 1996;1: Liratsopulos G, Bailey K, Gill J, O'Donnell M, Aston R. Acceptability of health status questionnaire screening and vaccination among Kosovar refugees. Commun Dis Public Health 2000;3: Lubetkin EI, Gold MR. Comprehensibility of measures of health-related quality of life in minority and lowincome patients. J Natl Med Assoc 2002;94(5): Lubetkin EI, Gold MR. Areas of decrement in health-related quality of life (HRQL): comparing the SF-12, EQ- 5D, and HUI 3. Qual Life Res 2003;12: Mancuso C, Glendon G, Anson-Cartwright L, Shi EJ, Andrulis I, Knight J. Ethnicity, but not cancer family history, is related to response to a population-based mailed questionnaire. Ann Epidemiol 2004;14(1): McGee DL, Liao Y, Cao G, Cooper RS. Self-reported health status and mortality in a multiethnic US cohort. Am J Epidemiol 1999;149: McLean CA, Campbell CM. Locating research informants in a multi-ethnic community: ethnic identities, social networks and recruitment methods. Ethn Health 2003;8: Metcalf P, Swinburn B, Scragg R, Dryson E. Reproducibility and validity of a food frequency questionnaire in European and Polynesian New Zealanders. Ethn Health 1997;2: Mkoka S, Vaughan J, Wylie T, Yelland H, Jelsma J. The pitfalls of translation--a case study based on the translation of the EQ-5D into Xhosa. S Afr Med J 2003;93: Momenzadeh S, Posner N. Iranian migrants' discourses of health and the implications for using standardized health measures with minority groups. J Immigr Health 2003;5(4): Montgomery E, Foldspang A. Traumatic experience and sleep disturbance in refugee children from the Middle East. Eur J Public Health 2001;11(1):

17 89. Morales L. Cross-Cultural Adaption of Survey Instruments: The CAHPS Experience. I: Assessing Patient Experiences with Multi-Cultural Settings Murad SD, Joung IM, van Lenthe FJ, Bengi-Arslan L, Crijnen AA. Predictors of self-reported problem behaviours in Turkish immigrant and Dutch adolescents in the Netherlands. J Child Psychol Psychiatry 2003;44: Nazroo JY. The structuring of ethnic inequalities in health: economic position, racial discrimination, and racism. Am J Public Health 2003;93: Newton JT, Khan FA, Bhavnani V, Pitt J, Gelbier S, Gibbons DE. Self-assessed oral health status of ethnic minority residents of South London. Community Dent Oral Epidemiol 2000;28: Newton JT, Corrigan M, Gibbons DE, Locker D. The self-assessed oral health status of individuals from White, Indian, Chinese and Black Caribbean communities in South-east England. Community Dent Oral Epidemiol 2003;31: Nielsen A. Smertelige erfaringer En antropologisk analyse af migrantkvinders fortællinger om sygdomme, marginalisering og diskursivt hegemoni 2004; Københavns Universitet, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning; 95. Nielsen N-K, Pedersen S. Databeskrivelse. Appendiks til Del II. I: Mogensen GV, Matthiessen PC, red. Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet. Århus: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Aarhus Universitetsforlag, 2000: Njobvu P, Hunt I, Pope D, Macfarlane G. Pain amongst ethnic minority groups of South Asian origin in the United Kingdom: a review. Rheumatology (Oxford) 1999;38: Oakley A, Wiggins M, Turner H, Rajan L, Barker M. Including culturally diverse samples in health research: a case study of an urban trial of social support. Ethn Health 2003;8: Okosun IS, Choi S, Matamoros T, Dever GE. Obesity is associated with reduced self-rated general health status: evidence from a representative sample of white, black, and Hispanic Americans. Prev Med 2001;32: Papadaki A, Scott JA. The impact on eating habits of temporary translocation from a Mediterranean to a Northern European environment. Eur J Clin Nutr 2002;56 (5): Peeters RF. [Migration and health: a literature review. II. Descriptive studies. An inventory of available studies concerning migrants' health with emphasis on Moroccans in Belgium and the Netherlands] Migratie en gezondheid: een literatuuroverzicht. Deel II. Beschrijvende onderzoekingen. Een inventaris van het beschikbaar onderzoek omtrent de gezondheid van migranten met het accent op Marokkanen in Belgie en Nederland. Arch Belg 1985;43: Pollard TM, Carlin LE, Bhopal R, Unwin N, White M, Fischbacher C. Social networks and coronary heart disease risk factors in South Asians and Europeans in the UK. Ethn Health 2003;8 (3): Poss JE. Developing a new model for cross-cultural research: synthesizing the Health Belief Model and the Theory of Reasoned Action. ANS Adv Nurs Sci 2001;23(4): Prabhu NT, Warnakulasuriya K, Gelbier S, Robinson PG. Betel quid chewing among Bangladeshi adolescents living in east London. Int J Paediatr Dent 2001;11(1): Pudaric S, Sundquist J, Johansson SE. Major risk factors for cardiovascular disease in elderly migrants in Sweden. Ethn Health 2000;5: Pudaric S, Sundquist J, Johansson SE. Country of birth, instrumental activities of daily living, self-rated health and mortality: a Swedish population-based survey of people aged Soc Sci Med 2003;56: Ren XS, Amick BC. Racial and ethnic disparities in self-assessed health status: evidence from the National Survey of Families and Households. Ethn Health 1996;1: Roberts G, Kent B, Prys D, Lewis R. Describing chronic pain: towards bilingual practice. Int J Nurs Stud 2003;40(8): Robertson E, Iglesias E, Johansson SE, Sundquist J. Migration status and limiting long-standing illness: a longitudinal study of women of childbearing age in Sweden. Eur J Public Health 2003;13:

18 109. Saxena S, Eliahoo J, Majeed A. Socioeconomic and ethnic group differences in self reported health status and use of health services by children and young people in England: cross sectional study. BMJ 2002;325: Schenk L. [Migrant-specific participation barriers and accessiblity in The Child and Adolescent Health Survey] Migrantenspezifische Teilnahmebarrieren und Zugangsmoglichkeiten im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey. Gesundheitswesen 2002;64 Suppl 1:S59-S Schläger D. Referat fra deltagelse i konferencen 'Migrant Health in Europe', juni 2004, Rotterdam. I: Schläger D, Rasmussen NK, Kjøller M. Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang. Arbejdsnotat. Statens Institut for Folkesundhed, december Scottish Executive Central Research Unit. Scoping study for a national survey of Scotland's minority ethnic populations. System Three.Edinburgh: The Stationery Office, Sharma S, Cruickshank JK. Cultural differences in assessing dietary intake and providing relevant dietary information to British African-Caribbean populations. J Hum Nutr Diet 2001;14(6): Silveira E, Skoog I, Sundh V, Allebeck P, Steen B. Health and well-being among 70-year-old migrants living in Sweden--results from the H 70 gerontological and geriatric population studies in Goteborg. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37: Silveira ER, Ebrahim S. Social determinants of psychiatric morbidity and well-being in immigrant elders and whites in east London. Int J Geriatr Psychiatry 1998;13: Silveira E, Allebeck P. Migration, ageing and mental health: an ethnographic study on perceptions of life satisfaction, anxiety and depression in older Somali men in east London. International Journal of Social Welfare 2001;10(4): Socialstyrelsen. Olika villkor - olika hälsa. En studie bland invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet.Stockholm: Socialstyrelsen, Sondergaard HP, Ekblad S, Theorell T. Self-reported life event patterns and their relation to health among recently resettled Iraqi and Kurdish refugees in Sweden. J Nerv Ment Dis 2001;189(12): Sonuga-Barke EJ, Mistry M, Qureshi S. The mental health of Muslim mothers in extended families living in Britain: the impact of intergenerational disagreement on anxiety and depression. Br J Clin Psychol 1998;37(Pt 4): Sonuga-Barke EJ, Mistry M. The effect of extended family living on the mental health of three generations within two Asian communities. Br J Clin Psychol 2000;39(Pt 2): Staniszewska S, Ahmed L, Jenkinson C. The conceptual validity and appropriateness of using health-related quality of life measures with minority ethnic groups. Ethn Health 1999;4: Stillwell G, Boys A, Marsden J. Alcohol use by young people from different ethnic groups: consumption, intoxication and negative consequences. Ethn Health 2004;9(2): Stolte IG, Gras M, Van Benthem BH, Coutinho RA, van den Hoek JA. HIV testing behaviour among heterosexual migrants in Amsterdam. AIDS Care 2003;15(4): Sujoldzic A, De Lucia A, Buchegger R, Terzic R, Behluli I, Bajrami Z. A European project on health problems, mental disorders and cross-cultural aspects of developing effective rehabilitation procedures for refugee and immigrant youth. Coll Antropol 2003;27(2): Sundby A, Petersen PE. Oral health status in relation to ethnicity of children in the Municipality of Copenhagen, Denmark. Int J Paediatr Dent 2003;13: Sundquist J. Refugees, labour migrants and psychological distress. A population-based study of 338 Latin- American refugees, 161 south European and 396 Finnish labour migrants, and 996 Swedish age-, sex- and education-matched controls. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1994;29: Sundquist J. Living conditions and health. A population-based study of labour migrants and Latin American refugees in Sweden and those who were repatriated. Scand J Prim Health Care 1995;13: Sundquist J. Ethnicity, social class and health. A population-based study on the influence of social factors on self-reported illness in 223 Latin American refugees, 333 Finnish and 126 south European labour migrants and 841 Swedish controls. Soc Sci Med 1995;40:

19 129. Sundquist J, Johansson SE. [Somatic health is poorer among foreign-born than native Swedes] Sämre somatisk hälsa hos utlandsfödda. Lakartidningen 1998;95: Sundquist J, Behmen-Vincevic A, Johansson SE. Poor quality of life and health in young to middle aged Bosnian female war refugees: a population-based study. Public Health 1998;112: Sundquist J, Bayard-Burfield L, Johansson LM, Johansson SE. Impact of ethnicity, violence and acculturation on displaced migrants: psychological distress and psychosomatic complaints among refugees in Sweden. J Nerv Ment Dis 2000;188: Sundquist J, Ostergren PO, Sundquist K, Johansson SE. Psychosocial working conditions and self-reported long-term illness: a population-based study of Swedish-born and foreign-born employed persons. Ethn Health 2003;8: Tafforeau J, Cobo ML, Tolonen H, Scheidt-Nave C, Tinto A. Guidelines for the development and criteria for the adoption of Health Survey instruments. Luxembourg: Eurostat, Temple B, Glenister C, Raynes N. Prioritising home care needs: research with older people from three ethnic minority community groups. Health Soc Care Community 2002;10(3): Torres S. A preliminary empirical test of a culturally-relevant theoretical framework for the study of successful aging. J Cross Cult Gerontol 2003;18(1): Truscott DJ. Cross-cultural ranking of IADL skills. Ethn Health 2000;5(1): Virta E, Sam DL, Westin C. Adolescents with Turkish background in Norway and Sweden: a comparative study of their psychological adaptation. Scand J Psychol 2004;45: Whaley AL. Ethnicity/race, ethics, and epidemiology. J Natl Med Assoc 2003;95(8): Wilmoth JM, Chen PC. Immigrant status, living arrangements, and depressive symptoms among middleaged and older adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2003;58:S305-S

20 116

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang

Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Sundhedsforhold blandt etniske minoriteter en litteraturgennemgang Ditte Schläger Niels Kr. Rasmussen Mette Kjøller Arbejdsnotat Statens Institut for Folkesundhed December 2005 Sundhedsforhold blandt etniske

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed.

Behovet for at præcisere budskabet hænger sammen med, at den videnskabelige evidens peger på større forsigtighed. N O T A T SUNDHEDSSTYRELSENS NYE UDMELDING VEDRØRENDE ALKOHOL Baggrund I Danmark drikker ca. 860.000 voksne over de udmeldte maksimale genstandsgrænser 1. Kun 7 % af danske voksne drikker ikke alkohol

Læs mere

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft?

Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Dansk kræftbehandling i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark?«Er borgerne tilstrækkeligt opmærksomme på kræft? Line Hvidberg, ph.d.-studerende og Anette Fischer Pedersen, postdoc. Center

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Kapitel 7. Litteraturgennemgang

Kapitel 7. Litteraturgennemgang Kapitel 7. Litteraturgennemgang 7.1 Indledning og læsevejledning Udgangspunktet var primært at afdække danske befolkningsundersøgelser og lignende store undersøgelser, hvor etniske minoriteter var inkluderet.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Evidence and ethics: dilemmas of medical prevention

Evidence and ethics: dilemmas of medical prevention Evidence and ethics: dilemmas of medical prevention John Brodersen MD, GP, PhD, Associate Professor The Department and Research Unit of General Practice Institute of Public Health, University of Copenhagen

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense

Farmakoepidemiologi: metoder og mål. JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Farmakoepidemiologi: metoder og mål JESPER HALLAS Professor Klinisk Farmakologi Syddansk Universitet Odense Lif-kursus I farmakoepidemiologi, Novt 2005 Hvad er farmakoepidemiologi Epidemiologi: "An empirical

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft

Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Betydningen af sociale ressourcer for håndtering af det tidlige patientforløb blandt etniske minoriteter og danskfødte med kræft Baggrund En kræftdiagnose er en alvorlig livsbegivenhed, der opleves af

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011

Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet. N O T A T Juli 2011 Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Paarisa Alkohol- og Narkotikarådet N O T A T Juli 2011 Alkohol- og Narkotikarådets udmelding vedrørende alkohol Grønlands

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere