Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune"

Transkript

1 Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September

2 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger m.v...6 Hvem kan stille diagnosen dysleksi i Herning Kommune?...7 Hvilke tiltag sættes i værk, når eleven er dyslektiker?...7 Hvordan finder vi de børn, der er i risiko for dysleksi?...8 Dagtilbud:...9 Børnehaveklassen: klasse:...11 Hvordan finder vi de elever, der skal testes for dysleksi med Ordblindetesten?...12 Handlemodel i forbindelse med undersøgelse af dysleksi hos elever...13 Orientering om testresultat til elev, forældre og klassens team...15 Faglig rådgivning og vejledning...15 Litteraturliste...16 Bilag Bilag Bilag

3 Indledning I Herning Kommune indgår Strategi- og handleplan for dysleksi som en del af Strategi- og handleplan for sprog og læsning 0-18 år i Herning Kommune. Strategi- og handleplan for dysleksi anvendes som inspiration til arbejdet med/ og afdækningen af elever i dysleksivanskeligheder. Læsevejlederen forestår dette arbejde på den enkelte skole, i institutionerne er det sprogkoordinatoren, som især har fokus på det sproglige område. Ligeledes gives idéer til forebyggelse af læsevanskeligheder. Udarbejdelse Strategi- og handleplan for dysleksi er udarbejdet af Jette Julsgaard Nyland, læsekonsulent. Ikrafttrædelse fra skoleåret Evalueres forår 2016, da ny test fra Undervisningsministeriet til børnehaveklassen forventes at foreligge ultimo Formål Formålet med Strategi- og handleplan for dysleksi er at udvikle en strategi for tidlig identificering af elever i dysleksivanskeligheder, samt en procedure for, hvordan disse elever bedst hjælpes i deres vanskeligheder. Mål Målet er at give konkrete idéer og inspiration til dagtilbud og skoler i forhold til forebyggelse af dysleksivanskeligheder samt at give en konkret praksisnær vejledning til, hvorledes arbejdet kan gribes an i institutioner og på de enkelte skoler. Ligeledes skal gode overgange sikres for det enkelte barn. Strategi- og handleplanen kan være med til at kvalitetssikre en ensartet praksis. Strategi- og handleplan er løbende under udvikling i takt med, at nye erfaringer og tiltag viser behovet for at gøre tingene anderledes. 3

4 Læsning Læsning er en aktiv meningssøgende proces, som omfatter en række forskellige komponenter, der alle indvirker på hinanden i et komplekst samspil. De forskellige komponenter fremgår af den viste læsemodel. Øverst på modellen er angivet de baggrundsfaktorer, som har betydning for alle kognitive funktioner, og ikke bare for læsningen. I midten af modellen står solen for det læseudbytte, der kommer ud af den samlede proces. De to pile langs yderkanten repræsenterer de sprogprocesser, som er de grundlæggende færdigheder i læsning, nemlig afkodning og forståelse. Hertil er også vist andre forhold, som spiller ind på læseprocessen. De findes rundt om solen. Der er altså mange processer i gang samtidig under læsningen, og derfor mange steder, der kan opstå vanskeligheder. 4

5 Definition på dysleksi Når læsevanskelighederne er afgrænset til et specifikt område i afkodningen i forhold til skriftens lydprincip, kalder man det ordblindhed eller dysleksi. Vi har både en dansk og en international definition på ordblindhed/dysleksi, (både ordblindhed og dysleksi vil blive anvendt i denne strategi- og handleplan). I Herning Kommune arbejder vi ud fra begge. Dysleksi er en specifik indlæringsvanskelighed som er af neurobiologisk oprindelse. Den er kendetegnet ved vanskeligheder med præcis og /eller flydende ordgenkendelse og ved stave- og afkodningsvanskeligheder. Disse vanskeligheder stammer fra et deficit i den fonologiske komponent i sproget. Vanskelighederne er ofte uventede i forhold til andre kognitive færdigheder og tilstedeværelsen af effektiv undervisning. Sekundære konsekvenser kan være problemer med læseforståelse og nedsat læseerfaring som kan hindre vækst i ordforråd og baggrundsviden. IDA, Den internationale dysleksiorganisation, 2003 Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Vanskelighederne skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte men ikke altid finder man andre i familien med læsevanskeligheder, f.eks. en forælder, en bror eller en bedsteforælder, som på trods af god begavelse har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive ViHS, 2015 Carsten Elbro, læseforsker og professor ved Københavns Universitet afgrænser ordblindhed på følgende måde: Man taler om ordblindhed i tilfælde, hvor der ikke er indlysende årsager til vanskelighederne, som f.eks. stærk syns- eller hørenedsættelse, svære sprogvanskeligheder, åbenlyse tegn på hjerneskade eller omfattende, generelle indlæringsvanskeligheder. Der er ingen naturgiven grænse mellem lette læsevanskeligheder og de svære læse- og stavevanskeligheder, der kaldes ordblindhed. Men det bør selvfølgelig ikke udelukke, at man taler om ordblindhed i de svære tilfælde. Elbro, C. Center for Læseforskning 5

6 Links til relevant lovgivning, vejledninger m.v. Ordblinde elever er naturligvis omfattet af Folkeskoleloven, af særligt relevante paragraffer kan fremhæves: 3a, hvoraf det fremgår at børn, der har brug for støtte, som ikke alene kan understøttes ved hjælp af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Dette kan være relevant for nogle ordblinde elever. 19 stk. 1, hvoraf det fremgår, at nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. For ordblinde elever kan dette fx være it-rygsække. ( I Vejledningen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistands kapitel 16 er der en nærmere beskrivelse af elever, der har brug for støtte uden at have behov for specialpædagogisk bistand, og bl.a. ordblinde elever beskrives i dette kapitel. ( I De nationale test for elever med Læsevanskeligheder kan man få nærmere information om de anbefalinger og udfordringer, der kan være for ordblinde elever, når de deltager i nationale test herunder om anvendelsen af kompenserende it under nationale test. ( er_med_laesevanskeligheder.pdf) Mange ordblinde elever har behov for en særlig tilrettelæggelse af 9. og 10. klassesprøverne fx mulighed for at anvende kompenserende it. I Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver ses hvilke muligheder, der er for særlige prøvevilkår. ( ver%20på%20saerlige%20vilkaar.pdf) 6

7 Hvem kan stille diagnosen dysleksi i Herning Kommune? Det kræver en helhedsvurdering af eleven at kunne stille diagnosen dysleksi. Viden om læsning, læsetestning og læsevanskeligheder er vigtige kompetencer for at kunne afgøre, om der er andre vanskeligheder, der forklarer læsevanskelighederne. I Herning Kommune kan en læsevejleder eller anden fagperson med tilsvarende kompetencer tage den elektroniske ordblindetest og godkende gyldigheden af resultatet. Derudover kan læsekonsulenten stille diagnosen ordblindhed. Hvilke tiltag sættes i værk, når eleven er dyslektiker? Forskningsbaseret viden om dysleksi viser, at opdages vanskelighederne i tide, og sættes der ind med kvalificeret undervisning, så kan disse elever lære at læse funktionelt. Det er derfor ikke umuligt for elever med dysleksi at lære at læse og stave, men det er sværere for dem end for andre mennesker. Det forventes, at skolerne har en parat handleplan, hvor det tydeligt fremgår: - hvem, der tester for ordblindhed på skolen - hvilken indsats, der iværksættes, når en elev er ordblind - hvem, der har ansvar for at iværksætte indsatsen Det er altså skolens ansvar at støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling, så konsekvenserne af dysleksien mindskes. Elever med dysleksi har brug for både undervisning i skriftens principper og kompenserende foranstaltninger. Indsatsen vil derfor oftest være læse- og skriveteknologi samt målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov. Ved ældre elever med svær dysleksi bør man dog overveje, om den megen tid og energi, der bruges på arbejdet med at tilegne sig læsning og stavning, går ud over andre kvalificerende aktiviteter og finde en balance, som dyslektikeren kan leve med. Det har stor betydning, at der afsættes den nødvendige tid til, at den dyslektiske elev får et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidlers funktionalitet, så eleven kan anvende programmerne i den daglige undervisning med udbytte. Det anbefales at anvende CDORD gennem hele skoleforløbet, de enkelte skoler er selv ansvarlige over for opgaverne i brugen af programmet. Der bør derfor foreligge en plan på den enkelte skole omkring ansvarligheden over for følgende opgaver: 7

8 Ved, hvor man skaffer en digital udgave af skolens klassesæt/grundbøger Har kontakten til de digitale biblioteker Styrer et bibliotek over ordbøger til CDORD Laver det første grundkursus i CDORD for eleven uden for klassen Laver mini-kursus for forældre Giver lærerne vejledning/undervisning i CDORD Giver lærerne vejledning/undervisning i at skanne Fører en liste over de elever, der må låne fra de digitale biblioteker Har ansvaret for at computeren bruges i timerne Har ansvaret for at vise eleven arbejdsmåder, som passer til det enkelte fag Har ansvaret for at levere teksterne digitalt Har ansvaret for, at der bliver lavet relevante fagordbøger Har den tætte kontakt til forældre og PPR Er den person, eleven kontakter, hvis der er tekniske problemer med computeren Er teamets tovholder. Sørger for, at kompenserende undervisning jævnligt bliver drøftet på teammøder Har ansvaret for, at eleven har en passende CDORD profil Laver opskrifter til CDORD: sådan laves en fagordbog, sådan skanner du etc. (se Fører liste over elever, som er testet med Ordblindetesten (bilag 3) Udfærdiger bilag til Lav en plan over hvilke personer, der er ansvarlige over for de forskellige punkter (fx læsevejleder, medievejleder, klasselærer, faglærer, skoleleder). Hvordan finder vi de børn, der er i risiko for dysleksi? Da dysleksi defineres som vanskeligheder med at lære at læse og skrive må der nødvendigvis have fundet en undervisning sted, før man kan tale om dysleksi. I Danmark forventes det generelt, at elever kan læse selvstændigt i slutningen af 2. klasse. Det giver derfor først mening at stille diagnosen på dette tidspunkt - efter der har været arbejdet målrettet med elevens vanskeligheder. Da der er en række tidlige risikotegn, som har vist sig at have sammenhæng med senere læsevanskeligheder, er det vigtigt, at man ikke venter med at gøre noget indtil slutningen af 2. klasse. Fra læseforskningen ved vi, at man bør sætte ind med en målrettet indsats til børn i risiko for dysleksi så tidligt som muligt, da sådan en indsats kan begrænse antallet af børn i risiko for at udvikle dysleksi. I Herning Kommune vil vi derfor bestræbe os på at kende de børn, der er i risiko for dysleksi, inden skolestart eller hurtigt derefter, således at vi kan være ekstra opmærksomme og sætte stimulerende læring i gang. Der er derfor fokus på børnenes sproglige udvikling, og følgende procedure følges. 8

9 Dagtilbud: Tegn: Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien Vanskeligheder med talesproget Forsinket taleudvikling Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst) Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger Test/iagttagelsesmateriale: DAGTILBUD År Hvad Hvem 3 Sprogvurdering af 3-årige børn med et formodet behov for sprogstimulering Sprogkoordinator i daginstitution 3 Sprogstimulerende indsats iværksættes for de børn, hvor sprogvurderingen viser, at barnet har behov for det 3 Når børnene er 4 og 5 år sprogvurderes de igen på samme vis, med henblik på at følge deres sprogudvikling og behov for (fortsat) sprogstimulering. Sprogkoordinator og pædagog i daginstitution i samarbejde med forældre Sprogkoordinator i daginstitution Idéer og inspiration til forebyggelse af dysleksivanskeligheder: Fx: 9

10 Børnehaveklassen: Tegn: Ordblindhed i familien Mangler lyst til at få historier læst højt Vanskeligheder med at rime Vanskeligheder med at huske rim og remser og sangtekster Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord, fx finde forlyd, reducere forlyd Vanskeligheder med at huske ord Forsinket sprogudvikling eller udtalevanskeligheder, anvender enkeltord i stedet for sætninger Dårligt ekspressivt sprog Kender i begyndelsen af 0. klasse færre end otte bogstaver Test/iagttagelsesmateriale: SKOLE Klasse Hvad Hvem 0. Sprogvurdering på alle elever inden i 0. klasse med henblik på at iværksætte en sprogstimulerende indsats for de elever, der har behov. Se evt. procedure ved sprogvurdering i 0. klasse i Strategi- og handleplan for sprog og læsning Bh.klasseleder evt. i samarbejde med læsevejleder Idéer og inspiration til forebyggelse af dysleksivanskeligheder: Intensiv undervisning på hold Arbejde med fonologisk opmærksomhed på alle niveauer fra hele ord til enkeltlyd Arbejde med bogstavernes navne, lyde og form Arbejde med distinkthed, dvs. tydelig udtale af ord (robotsprog) 10

11 1.-3. klasse: Tegn: Viser kun ringe interesse for at læse og skrive Har ikke sikkert alfabetkendskab Mangler angrebsteknikker i forhold til ord, fx vanskeligheder ved at omsætte bogstaver til lyd og lydrækkefølger til ord Vanskeligheder med hurtigt at genkende småord ved læsning Ombytninger på b/d Skriver små lydrette ord forkert Eleven forsøger at lære teksten udenad Vanskeligheder med at lære engelsk Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver Test/iagttagelsesmateriale og idéer og inspiration: SKOLE Klasse Hvad Hvem 1. Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig udvikling for alle elever i marts. Elever, der placerer sig i kategorien Erkendelse eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats, fx et Læseløft (se bilag 1). Dansklærer evt. i samarbejde med læsevejleder 2. Obligatorisk national test i læsning for alle elever i 2. klasse. Elever, der placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", skal afdækkes individuelt med DVO-testen evt. suppleret med andet materiale. Alle elever testes med gruppetesten i DVO-testen maj/juni. 2./3. For elever i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv målrettet indsats over uger med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning. Der laves en individuel, tidsbegrænset handleplan, som kan evalueres, fx 3. Effekten af den aftalte handleplan vurderes. Hvis eleven stadig har vanskeligheder iværksættes en ny målrettet, tidsbegrænset indsats med en handleplan, som kan evalueres. Læsevejleder Dansklærer i samarbejde med læsevejleder Dansklærer i samarbejde med læsevejleder 11

12 Hvordan finder vi de elever, der skal testes for dysleksi med Ordblindetesten? Selv med en ihærdig og målrettet indsats vil der stadig være enkelte elever, der har en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde, som kan diagnosticeres som dyslektikere. I Herning Kommune vil vi bestræbe os på at identificere disse elever så tidligt som muligt, inden de forlader grundskolen. Ved de elever, hvor der er en begrundet mistanke om ordblindhed, testes eleven derfor med Ordblindetesten (Ordblindetest.nu/vejleder). Dette kan tidligst ske fra marts 3. klasse. Se procedure for test på Bilag 2. Den nationale ordblindetest skal anvendes som beskrevet i vejledningen og må kun godkendes, hvis testningen er forløbet som beskrevet i vejledningen. Det betyder, at den nationale ordblindetest aldrig er det første, man tager i anvendelse, før man har: kendskab til de særlig tilrettelagte forløb, der har været iværksat for at afhjælpe vanskelighederne og med hvilken effekt. Det kan fx være oplysninger fra elevplanen eller de individuelle handleplaner, der har været lavet igennem skoleforløbet. kendskab til de skriftsproglige kompetencer eleven allerede er i besiddelse af fx elevens evne til at samtale om tekster. kendskab til elevens læse- og staveudvikling gennem de test, der har været anvendt, både klassetest og individuelle test. Testene skal kunne vise, hvor eleven befinder sig i sin nuværende læse- og staveudvikling og ikke blot vise, hvad eleven ikke kan. kendskab til relevante oplysninger fra forældrene som fx den sproglige udvikling fra førskolealderen og ordblindhed i familien. Det er altså først, når der er gjort et solidt forarbejde, Ordblindetesten tages i anvendelse, så Ordblindetesten vurderes ud fra et kvalificeret grundlag. Nogle elever kan være gode til at kompensere for deres læsevanskeligheder. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ordblindhed i hele skoleforløbet og lade tvivlen komme eleven til gode. 12

13 Handlemodel i forbindelse med undersøgelse af dysleksi hos elever Tegn på dysleksi: Læser meget langsomt og upræcist i alle fag Vanskeligheder med at stave Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt Vanskeligheder med at lære fremmedsprog Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer Undgår læsning Undgår skrivning eller skriver langsomt Problemer med at resumere tekster Problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster Ringe korttidshukommelse Problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier Kan misforstå information Utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer Mangelfulde afkodningsstrategier ved nye ord Test, som kan bidrage til at uddybe elevers læringspotentiale: SKOLE Klasse Hvad Hvem 3. Ordblindetesten for de elever, som har vist tidlige Læsevejleder risikotegn og har modtaget særlig tilrettelagt forløb i klasse. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, staveprøve, CHIPS. 4. Obligatorisk national test i læsning for alle elever i 4. klasse. Elever, der placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om dysleksi anvendes Ordblindetesten. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, staveprøve, CHIPS. Læsevejleder 13

14 5. ST5 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 5. klasse i efteråret. Elever, der viser vanskeligheder med stavning af nonord afdækkes individuelt med nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om dysleksi anvendes Ordblindetesten. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, staveprøve, CHIPS. 6. Obligatorisk national test i læsning for alle elever i 6. klasse. Elever, der placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om dysleksi anvendes Ordblindetesten. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, staveprøve, CHIPS. 7. ST7 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve for alle elever i 7. klasse i efteråret. Elever, der viser vanskeligheder (C3 og derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om dysleksi anvendes Ordblindetesten. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL, staveprøve, CHIPS. 8. Obligatorisk national test i læsning for alle elever i 8. klasse. Elever, der placerer sig i kategorien "mangelfuld præstation" eller i "ikke tilstrækkelig præstation", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om dysleksi anvendes Ordblindetesten. Hvis eleven falder i rød eller gul kategori testes yderligere med Testbatteriet, IL, staveprøve, CHIPS. I forbindelse med www. Optagelse.dk udfærdiges Bilag til for elever i skriftsproglige vanskeligheder. Læsevejleder Læsevejleder Læsevejleder Læsevejleder 14

15 Hvis Ordblindetestens resultat ikke viser dysleksi, skal der findes andre forhold, der forklarer læsevanskelighederne. Det er skolens ansvar at tilbyde eleven den nødvendige hjælp og støtte med udgangspunkt i de beskrevne vanskeligheder. Idéer og inspiration til yderligere pædagogisk indsats: Særlig tilrettelagt undervisning i læse- og stavestrategier, fx et læsekursus på 10 lektioner i 10 uger Fokus på læse-/lytteforståelsesstrategier Kompenserende it Multimodal læsning Træning i brug kompenserende it-programmer. Fx ud fra materialet: Skriv løs med it VAKS (Vælg Afkodningsstrategi) Skabeloner på: Netbibliotek for ordblinde: Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede: Materialebasen for læsesvage elever. Indscannet undervisningsmateriale. Tilmelding hos Bjarne Thostrup, (bibliotekernes udlån) Orientering om testresultat til elev, forældre og klassens team Eleven orienteres sammen med forældrene mundtligt om resultatet. Forældrene får udleveret resultatet. Påfør testresultatet på listen over skolens dyslektiske elever (bilag 3). Listen skal være tilgængelig på skolens kontor. 8. klasse, 1. november til UU-vejleder 9. klasse, 1. februar til UU-vejleder Faglig rådgivning og vejledning Ved rådgivning og vejledning i sager omkring elever i forhold til dysleksi, er læsekonsulenten i Center for Børn og Læring en naturlig ressourceperson. Kontakt: Jette Julsgaard Nyland, /

16 Litteraturliste Andreasen, K. Å. og Dilling Jandorf, B.(2013): Ordblindhed, en håndbog for forældre. Specialpædagogisk forlag Aalborg Kommune: Læsepolitiske retningslinjer for Aalborg Kommunale Skolevæsen Borstrøm, Ina og Arnbak, Elisabeth (2008): VAKS, Gyldendal CHIPS, Children s problemsolving, Mogens Hansen o.a. Dansk Psykologisk Forlag Dalgaard, Kirsten, Krogshøj, Liselotte, Lund, Yvonne og Otzen, Elsebeth (2008): Test-batteriet, Screeningsmateriale til indsigt i elevens læse- og skriveforudsætninger, Specialpædagogisk Forlag, 2008 Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Elbro, C. (2007): Læsevanskeligheder. Gyldendal Friedheim, Gerd (2006): At læse for at lære, Gyldendal Frost, J. og Nielsen, J. C. (2003): IL-Basis, Dansk Psykologisk Forlag Gamby, G.(2007): IL-Ungdom, Dansk Psykologisk Forlag Gade, Margit (2012): Dansk med it. Vis mig hvordan, Akademisk Forlag Hedensted Kommune (marts 2015): Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted Kommune Holstebro Kommune: Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Jensen, P. E. og Jørgensen, I.(2006): ST-prøver, Dansk Psykologisk Forlag, 2. udgave Lemvig Kommune (2015): Notat vedr. elever med ordblindhed og ordblindelignende vanskeligheder Madsbjerg, S. og Friis, K. (red.), (2012): Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag Lund og Otzen (2013, 2. udgave): Specialpædagogisk guide til læsning og skrivning, Specialpædagogisk Forlag Møller, Lene; Juul, Holger (2012): Skriftsproglig udvikling, Lærervejledningerne, Dansk Psykologisk Forlag 16

17 Nielsen, J. C., Gamby, G., Poulsen, A. og Søegaard, A.(1991): Individuel Læseundersøgelse, Dansk Psykologisk Forlag Pøhler, l. og Pøhler, T. (2009): Coaching i skriftsprog til elever i skriftsprogsvanskeligheder. Dafolo Pøhler, L.(red.) (2012): Dysleksi en fælles nordisk udfordring. Landsforeningen af læsepædagoger Rose, Jim (2009): The Rose Report, Samlet oversigt over læsepædagogiske test, Samuelsson (2012): Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsprog. Dansk Psykologisk Forlag Würtz, Marianne: Multimodal literacitet Læse og skrive-kompetencer i forhold til digitale tekster Østergaard, Anne Marie; Kjær, Grethe (2007): Erfaringer med Læseløftet, Forlaget Læs, BEK nr. 380 af 28/04/2012 om folkeskolens specialundervisning 17

18 Bilag 1 Læseløftet Læseløftet tilbydes de elever der i midten af første klasse ikke er kommet godt i gang med den skriftsproglige udvikling. Det enkelte barn tilbydes individuel undervisning 30 min dagligt i uger. Forældre medinddrages. Læreren laver dagligt iagttagelser og fører logbog. Eleven hjælpes til at få kontrol over eget arbejde. Der arbejdes med de samme temaer i læsning og skrivning, der bygger på elevens interesser. Læseløftet foregår i et fast struktureret program, der består af 6 punkter som gentages dagligt. Hvor der vægtes mest, afhænger af den enkelte elev. De 6 punkter er: Genlæsning af én eller flere kendte bøger Genlæsning af gårsdagens nye bog med læseevaluering Individuelt tilrettelagt detaljearbejde (bogstaver/ lyd) Historieskrivning lytte efter ordenes lyde for at gengive dem Puslehistorie sætningen opbygges og nedbrydes Læsning af en ny selvvalgt bog Læreren skal inden for de 30 min. iagttage barnet ud fra følgende: Bogstavkendskab Læsning af ord Skrivning af ord Viden om skriftsproglige begreber Læseiagttagelser Høre lyde i ord 18

19 Bilag 2 Ved mistanke om dysleksi: Ordblindetesten: Testvejledning: ordblindetest.nu/vejleder Opgave Udpeg testvejledere Opret testvejleder via Uni-login Lokale med det nødvendige udstyr (computer/hovedtelefoner) Prioriter tidsforbruget Ansvarlig Skoleleder UNI-login-brugeradministrator Skoleleder Testvejleder, klasselærer, skoleleder Prioriter hvilke elever, der skal testes først De ældste elever, der forlader folkeskolen 9. og 10. klasse Elever i 8. klasse Informer elev og forældre og få udfyldt bemyndigelseserklæring Gennemfør testen max. 30 min. Orienter mundtligt/skriftligt om testresultat til Testvejleder Testvejleder Testvejleder Elev Forældre Klasselærer og klasseteam Påfør testresultatet på listen over skolens ordblinde elever Testvejleder Listen skal være tilgængelig på skolens kontor 8. klasse, 1. november til UU-vejleder klasse, 1. februar til UU-vejleder 19

20 Bilag 3 Liste over ordblinde elever CPR Navn Testdato Klassetrin v/testning Ordblindescore Farve 20

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR

Vejledning. om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder. Inkluderende læseundervisning. Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder Inkluderende læseundervisning Holstebro Kommune Skoleafdelingen og PPR Indledning Denne vejledning om skolens støtte til elever i læse-/skrivevanskeligheder

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde

Beskrivelse af Holbæk Kommunes. indsats for ordblinde Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde Forord Holbæk Kommune ønsker gennem denne beskrivelse at styrke indsatsen for ordblinde elever i Folkeskolen og at give et samlet overblik over tiltag.

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Inklusion af elever i læsevanskeligheder Inklusion af elever i læsevanskeligheder Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder.... 3 Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder.... 9 At skabe sammenhæng....

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen. Læseevaluering. på begyndertrinnet Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen Læseevaluering på begyndertrinnet Indhold Indledning........................................................ 4 Hvordan skal læseevalueringsen gennemføres?.....................

Læs mere

Læsepolitiske retningslinjer

Læsepolitiske retningslinjer Læsepolitiske retningslinjer 1 Indhold Forord... 3 Formål og mål for læsepolitiske retningslinjer... 4 Sammenhæng mellem nationale og kommunale læsepolitiske retningslinjer... 6 Sproglig udvikling... 6

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag... 4 Formål... 5 Målet er... 5 Undervisningen vil være rettet mod... 6 Opfølgning

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder.

Tejbjergs testbatteri. Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. Tejbjergs testbatteri Testmateriale til identifikation af elevens læsefærdigheder/læsevanskeligheder. 12-04-2010 Indholdsfortegnelse Tejbjergskolen -praksis i forhold til undervisning, planlægning og tilrettelæggelse

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle

Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle Indhold 1 Procedure til udredning for ordblindhed for skolens fagprofessionelle 2 Indhold 3 Indledning 5 Definition af læsning 5 Definition

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole

Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn. Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest rød, gul og grøn Marina Norling Læsevejleder Arden Skole Den digitale ordblindetest Find stavemåden Eleven skal skabe forbindelse fra lyd til bogstav (som i stavning) Find det,

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Hvad sker der (egentlig)

Hvad sker der (egentlig) Hvad sker der (egentlig) inden for læseforskningsfeltet? FVU og ordblindekonference Odense, 27. november 2014 ina@borstroem.dk Nyeste læseforskningsprojekter Afdækning og afgrænsning af ordblindhed Afkodningsstrategier

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC

Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse. Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Ordblindhed og vanskeligheder med sprogforståelse Sommeruni 2015 Trine Nobelius, lektor Professionshøjskolen UCC Færdigheder i læsning (Scarborough, 2001; Elbro, 2014) Sprogforståelse Aktive mentale modeller

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune

Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune August 2018 1 Indhold Procedure til undersøgelse af ordblindhed i Ikast-Brande kommune... 3 Indledning... 3 Hvad er læsning?... 3 Læsevanskeligheder...

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats

Strukturplan for STC-undervisningen på Hastrupskolen Tidlig indsats Indholdsfortegnelse: Formål side 2 Vision side 2 0. klasse side 2 - mål side 3 - Sprogloppen side 3 - metode side 3 - materialer side 4 - test side 4 1. klasse side 4 - mål side 4 - metode side 5 - materiale

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse

Hvornår? Greve Kommune. To sproglige færdigheder, der er afgørende for at lære at læse Hvornår? Greve Kommune Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart Ulla Flye Andersen Tale-sprogkonsulent ufa@sprogogleg.dk www.sprogogleg.dk Sprogvurderingsmaterialet = ét materiale 3 år

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale

Ordblindhed i grundskolen. Et inspirationsmateriale Ordblindhed i grundskolen Et inspirationsmateriale Ordblindhed i grundskolen Et inspirationsmateriale Forfattere: Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen Redaktion: Center for Udgående Kvalitetsarbejde,

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Læseprofil for Ulsted Skole

Læseprofil for Ulsted Skole Læseprofil for Ulsted Skole Udarbejdet af læsevejleder, personale og ledelse på Ulsted Skole En morgen med læsning på Ulsted Skole... 3 Et balanceret læsesyn... 4 Mål for læseindsats... 6 Handleplan for

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser

Eleverne finder ord til deres ordbog i de tekster, de læser Min egen ordbog med Den Talende Bog, 1.-2. klasse Færdigheds og vidensmål Læringsmål Aktiviteter Tegn på læring kan være Udfordringsopgave Evaluering Afkodning Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner

Giv eleverne førerkasketten på. Om udvikling af gode faglige læsevaner Giv eleverne førerkasketten på Om udvikling af gode faglige læsevaner Odense Lærerforening, efterår 2011 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Det glade budskab! Læsning

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition

Tidlige sproglige tegn. Forebyggende indsats. Disposition Tidlige sproglige tegn Forebyggende indsats Disposition Tidlige sproglige tegn i småbørnsalderen - i den talesproglige udvikling - metoder til at vurdere sprogudviklingen - forebyggende indsats Tegn i

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Jeg fatter ikke en brik!

Jeg fatter ikke en brik! Jeg fatter ikke en brik! Differentiering af læseundervisningen i folkeskolens ældste klasser Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU, Århus Universitet Dagens emner 1. Centrale komponenter

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder

Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Elever i Billund Kommune i dyslektiske vanskeligheder Identifikation. Vurdering. Understøttelse. Forord... 2 Definition på dysleksi:... 2 Definition på læsning og læseforståelse det brede læsebegreb...

Læs mere

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk En landsdækkende socialøkonomisk kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion. Mikael Højbjerg Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Thomas Mose

Læs mere