Meningen med livet. - et kritisk essay. af Andreas Lloyd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meningen med livet. - et kritisk essay. af Andreas Lloyd"

Transkript

1 Meningen med livet - et kritisk essay af Andreas Lloyd - en besvarelse af spørgsmål 3: Diskuter religions, magis og/eller hekseris betydning som del af sociale, kulturelle og politiske processer. 2. semestersessay, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Forår 2001

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 THE PROBLEM OF MEANING...3 Forvirring...5 Lidelse...7 Ubearbedeligt moralsk paradoks...9 DISKUSSION...12 KONKLUSION...14 LITTERATURLISTE...16

3 Indledning Antropologi handler om forundring. Når man som antropolog finder sit fokus, skal det være baseret i denne forundring. Denne professionelle forbløffelse opstår i mødet mellem kulturelle forskelle (Hastrup 1992), dvs. den forbløffelse, der slår én, når man står overfor andre mennesker, som handler og tænker så anderledes end en selv. Som antropolog skal man have en drift mod forståelse en søgen efter at skabe mening i netop det, som har forundret én. Derfor tager denne opgave sit udgangspunkt i den forundring, der har slået mig på bedste antropologiske vis. Om end det ikke er et specifikt kulturelt fænomen, der har slået mig med forundring, så meget som det er et generelt aspekt af menneskehedens væsen, som har fascineret og forundret mig. Det er religion, som har forundret mig: Hvad er religion? Hvordan kan mennesker bruge religion til at skabe mening i livet? Eller hvordan kan de lade være? Er der situationer, hvor mennesket simpelthen bliver nødt til at bøje sig for livets tilsyneladende absurditeter og lægge alt ansvar fra sig og over på en religion, som i antropologiens barndom blev defineret som tro på overnaturlige væsener (Hylland Eriksen 1998:289)? 1 Dette er selvfølgelig et meget bredt udgangspunkt, så for at præcisere hvilken del af religion som kulturelt fænomen, jeg vil fokusere på, vil jeg gå ud fra Clifford Geertz essay Religion as a Cultural System (Geertz 1973), hvori han forsøger at definere religion. Denne definition og de karakteristika, som Geertz tillægger religionen, vil jeg give et kort overblik over. Jeg vil derefter gå ud fra hans opdeling af, i hvilke situationer, mennesket grundlæggende føler behov for at skabe mening i tilværelsen, og hvordan de i sådanne situationer bruger religionen. Jeg vil bruge adskillige empiriske eksempler til at give eksempler på sådanne situationer, hvor mennesket bruger religion til at skabe mening. Da disse følgende empiriske afsnit afhænger af min gennemgang af Geertz religionsdefinition, vil jeg vente med at introducere de dele af essayet indtil sidst i det følgende afsnit. Afsluttende vil jeg diskutere om, hvorvidt Geertz religionsdefinition kan bruges praktisk i antropologien og overveje antropologiens tilgang til religion. Som tegneserien på forsiden lægger op til, så er der ingen nemme svar i denne form for overvejelser, men jeg vil søge, at gøre diskussionen så saglig som muligt, med udgangspunkt i de empiriske eksempler, som jeg inddrager. 1 Som sådan defineret af Sir Edward Tylor i 1871, citeret i Hylland Eriksen.

4 The Problem of Meaning Hvorfor giver Gud lys til de elendige, hvorfor giver han liv til de fortvivlede, til dem, som længes efter døden, der ikke kommer, som søger den mere end nogen skat, som glæder sig og jubler og fryder sig, når de finder deres grav, til en mand, hvis vej er skjult, og som Gud spærrer inde? Job, 3; Clifford Geertz indleder sit essay Religion as a Cultural System (Geertz 1993) med en definition af religion: et system af symboler, som virker sådan, at det etablerer stærke, gennemgribende og varige stemninger og motivationer hos mennesker ved at formulere opfattelser af den generelle orden i eksistensbetingelser og omgive disse opfattelser med et skær af virkelighed, så stemningerne og motivationerne virker fuldstændigt troværdige. 2 (Geertz 1993:90) Dette siger selvfølgelig ikke meget, heller ikke på engelsk, og Geertz bruger da også resten af sit essay på at uddybe, hvad han lægger i denne definition. Han deler sætningen op i 5 underpunkter, som han så uddyber et for et. Han lægger ud med at kalde religion for et system af symboler, hvilket betyder mere end man umiddelbart skulle tro. Geertz er en af foregangsmændene i symbolsk antropologi, og hans grundlæggende tanke er, at kultur ikke ligger i menneskenes sind, men derimod er fysisk manifesteret i offentlige symboler. F.eks. er kristendommen en samling af symboler, hovedsageligt korset, men også pagtens ark, den hellige gral og mange flere, som indeholder en religiøs betydning, som de troende ser i dem. Geertz fokus er derfor, hvordan symboler påvirker menneskers opfattelser af verden kort sagt hvordan symboler bærer på kulturen (Ortner 1984:129). Geertz ser religion både som en model for, og en model af virkeligheden, dvs. at religionen både er en afspejling af de troendes verdenssyn, men den påvirker også den virkelighed, som de troende opfatter (Geertz 1993:93). Derfor varierer stemninger og motivationer 3 også meget fra kultur til kultur og dermed fra religion til religion - f.eks. er der stor forskel på, hvad man anser for at være gudfrygtighed i Indien og i Frankrig, ligesom religionernes udtryk gennem ritualer og normsæt er vidt forskellige. 2 Min egen oversættelse fra originalen vha. Hylland Eriksens norske oversættelse (Hylland Eriksen 1998:289) - jeg har valgt at oversætte det for at undgå at skulle kæmpe med de væsentlige begreber på engelsk, som han bruger. 3 Stemninger og motivationer er netop de følelser og retningslinjer, som religionen skaber i mennesket siden religionen er en afspejling af samfundet, kommer samfundets normer til at vise sig i de stemninger og motivationer, som religionen skaber.

5 For at forklare behovet for religion bygger Geertz videre på sociologen Max Webers begreb the problem of meaning om nødvendigheden af at skabe mening i tilværelsen for at gøre den udholdelig: For those able to embrace them, and for as long as they re able to embrace them, religious symbols provide a cosmic guarantee not only for their ability to comprehend the world, but also, comprehending it, to give a precision to their feeling, a definition to their emotions which enables them, morosely or joyfully, grimly or cavalierly, to endure it. (Geertz 1993:104) I sin definition kalder Geertz religionens forklaringer for opfattelser af den generelle orden i eksistensbetingelser. Det vil sige, at eksistensbetingelser er, hvad vi mennesker skal forholde os til mere eller mindre direkte hver dag: Verden, livet og døden og de omstændigheder, som får os til at konfrontere dem, så som smerte, angst, håb med videre. Det er netop disse aspekter af livet, som med deres tilsyneladende meningsløshed kan skabe det meningstomrum, som får mennesket til at søge løsningen i religionen. Geertz opdeler dette ubearbejdede kaos, som ikke bare mangler forklaringer, men også mulighed for forklaring, i tre: Forvirring (eng. bafflement ), Lidelse (eng. suffering ) og Ubearbejdeligt moralsk paradoks (eng. intractable ethical paradox ) (ibid.:100). 4 Men Religionen er ikke det eneste perspektiv på verden; den adskiller sig fra andre perspektiver, så som det videnskabelige, det æstetiske og det almentfornuftige, ved at løse samtlige meningsproblemer ved tro. Det væsentligste ved det religiøse perspektiv er den afgivelse af autoritet til en højere magt, der løser meningsproblemerne for en. Geertz siger, at det grundlæggende aksiom bag det religiøse perspektiv er: Han som vil vide, må først tro. Hvis vi vender tilbage til den ovennævnte tredeling af the problem of meaning altså de tre kaotiske omstændigheder, som både hver for sig og sammen kan sætte et menneskes forståelse af verden på spidsen og tvinge ham til at vælge religion til eller fra så vil jeg i resten af opgaven koncentrere mig om disse tre. I hvert af de tre følgende afsnit vil jeg introducere Geertz definition af det behandlede meningsproblem, og jeg vil søge at vise, hvordan disse meningsproblemer kan komme til udtryk gennem antropologisk behandlet empiri. Efterfølgende vil jeg, som sagt i indledningen, diskutere Geertz religionsdefinition og hvilke generaliseringer, som man kan udlede omkring menneskets brug af religion og antropologernes beskrivelse af den. 4 Det er dog ikke kun disse forklaringsproblemer, der får mennesker til at tilbede en højere magt, man kan også nævne ting som fascination af verdens skønhed og en erkendelse af den magt, der måtte have gået til at skabe verden (Geertz 1993:109).

6 Forvirring...we may wonder whether there is any purpose, and indeed whether God exists at all. But for someone who already has this belief, it is not unreasonable to draw comfort from the idea of a purpose that is beyond his understanding. - Oswald Hanfling: The Quest for Meaning Det første punkt, som Geertz nævner, er forvirring. Nærmere bestemt den forvirring eller forbløffelse, som rammer én, der har været udsat for noget, som man grundlæggende i den vestlige naturvidenskabelige tradition ville kalde tilfælde, uheld eller bare uforklarligt. Denne uforklarlighed, der ligger forbundet til hændelser af en bestemt art, så som uvejr, vulkanudbrud eller lignende bliver sat i system i forbindelse med religion. I den kristne fortolkningstradition bliver sådanne hændelser kaldt acts of God, hvilket er et alment brugt begreb bl.a. indenfor jura, hvor man i mangel af skyldige parter, forklarer folks kommen til skade eller ødelagt inventar med Guds indgriben. I E.E. Evans-Pritchards monografi om hekseri og magi hos Azande-folket i Sydsudan beskriver han, hvordan Azande, der har en udviklet tro 5 omkring hekseri, bruger denne tro til at forklare ellers uforklarlige hændelser (Evans-Pritchard 1963). Et eksempel bygger på et gammelt kornlager, der styrter sammen, mens der sidder nogle mennesker under dets tag og nyder skyggen. Disse mennesker dør da de termitinfesterede bjælker knækker og styrter ned over dem. Men hvor vi i vesten ville forklare uheldet med, at termitterne havde gnavet i bjælkerne tilstrækkeligt til, at de pludseligt knækkede, så forklarede azande erne hændelsen ved at sige, at det var hekseri termitterne havde været i bjælkerne i årevis, og taget kunne være styrtet sammen på hvilket som helst tidspunkt i løbet af de år, men hvorfor skulle det ske, netop mens disse mennesker sad under det? Der, hvor vores videnskabelige forklaring ikke ville kunne evne at forklare dette, ville azande erne kunne forklare det med hekseri. Og siden deres definition af en heks er, at en heks er født med noget organisk, mærkværdigt uspecificeret heksekraftsmateriale i sig 6, og ellers ikke er bevidst omkring sine hekseevner, så behøver de ikke følge videre op på sagen og kan nemt bruge hekseri i deres forklaringer. Et tilsvarende eksempel er, hvis der går betændelse i et sår, hvilket kun 5 Modsat f.eks. Emile Durkheims religionsdefinition, der skelner skarpt mellem kirke, der har et moralsk fællesskab, og hekseri/magi/shamanisme, der har en bestemt funktion og et klientel; så skelner Geertz ikke mellem forskellige grader eller former for tro. Alle religiøse udtryk, ligegyldigt hvor forskellige de er, er samlet under den samme definition, da jeg går ud fra Geertz definition, vil jeg ikke benytte Durkheims skel her. 6 Evans-Pritchard siger følgende om dette materiale: I have never seen human witchcraft-substance, but it has been described to me as an oval blackish swelling or bag in which various small objects are sometimes found. (...) They say: It is attached to the edge of the liver. When people cut open the belly they only have to pierce it and witchcraftsubstance bursts through with a pop. (Evans-Pritchard 1963:22) Det er altså ikke materialets fysiske fremtræden, der er

7 sker 1 ud af 20 gange men netop denne gang er det hekseri, for hvorfor skulle der ellers gå betændelse i såret? (ibid.:67-68). Et tilsvarende eksempel findes i den franske antropolog Jeanne Favret-Saada s analyse af hekseri i bocagen 7 i det vestlige Frankrig (Favret-Saada 1980). Det er det ikke det enkelte uheld, der tilskrives hekseri, men derimod de mange uheld, der rammer den samme person eller hushold. Dette uheld bliver symbolsk tilskrevet hekseri, når en person spørger de ramte: Tror du, der er nogen, der vil dig ondt? (Favret-Saada 1980:8). Derefter bliver afhekseriets store maskineri sat i gang for at stoppe dette. Som Favret-Saada siger, at selvom denne måde at afhekse på (ved at udstøde den mistænkte heks fra lokalsamfundet, også selvom han aldrig indrømmer, at han er en heks) gør det højst tvivlsomt, om der overhovedet findes hekse, der kan kaste formularer til at forårsage skade på andre mennesker, så er det af mindre betydning, for det er ikke væsentligt for at få systemet til at fungere (Favret-Saada 1980:24). Så længe uheldene bliver forklaret og en skyldig bliver fundet, så virker systemet. Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor vidt de hændelser, som er beskrevet ovenfor virker meningsløse nok til at rokke ved ens forståelse af verden. Ikke nødvendigvis i de enkelte tilfælde, men som Favret-Saada understreger, er det ikke ved enkelte uheld, men derimod ved gentagne og vedvarende negative tilfældigheder, at de franske bønder bruger dette forklaringsperspektiv. Vigtigst er det dog at slå fast, at der er tale om et meningstomrum 8, som religiøse mennesker sætter i et meningssystem for at give det en forklaring, som de kan tro på. væsentlig for azande, selvom de kan beskrive den grundigt, men derimod blot dens eksistens og dermed den forklaring de søger. 7 Bocage: Bestemt form for landbrugslandskab særegent for Frankrig. Består af mange marker, hver især omkranset af høje, tætte buskadser, hvilket skaber en form for kvadreret mønster, set fra luften. 8 Det er som sagt ikke hændelserne og ulykkerne i sig selv, som ikke er videnskabeligt uforklarlige, men derimod hvorfor er det netop disse bestemte personer, der udsættes for dem? Det er der vi søger en mening uden at finde en.

8 Lidelse Det forstår jeg, mumlede Paneloux. Dette er oprørende, fordi det går ud over vores målestok. Men måske skulle vi elske det, som vi ikke kan forstå. Rieux rettede sig op med et sæt. Han så på Paneloux med al den kraft og lidenskab, han kunne mestre og rystede på hovedet. Nej, Pater, sagde han. Jeg har en anden opfattelse af kærligheden, og jeg vil til min død nægte at elske en verden, hvor børn pines. - Albert Camus: Pesten p. 182 Lidelse er et grundlæggende problem for mennesket. Det kommer hovedsageligt til udtryk gennem sygdom, hungersnød og sorg. Som Schopenhauer bemærker, lader tiden til at gå hurtigere des mere behageligt man har det; tilsvarende går tiden langsommere jo værre altså smertefuldt man har det (citeret i Hanfling 1988). Samtidig fremhæver Schopenhauer på bedste pessimistiske vis, at vi føler smerte, men ikke mangel på smerte dvs. at lidelse er en konstant trussel, som kræver forklaring hver gang man udsættes for den. 9 Geertz fremhæver, at med meget få mulige undtagelser søger alle religioner at understrege, at livet gør ondt. Nogle går tilmed så vidt som at hylde denne lidelse, som livet kan være; som eksempel bruger Geertz en historie, der kunne være hentet fra Biblen, men istedet er fra de Ila-talende folkeslag i Sydrhodesia: Den handler om en gammel kone, Leza, hvis forældre døde, da hun var lille og alle, der siden lærte hende at kende, blev også revet fra hende; hun rejser mod verdens ende for at konfrontere sin skaber, for at spørge ham: Hvorfor skal jeg udsættes for denne smerte? Men i modsætning til Job svarer Gud aldrig på tiltalen og hun dør forladt (Geertz 1993: ). Et andet eksempel er, hvordan alkoholikere efter mange års druk får en spirituel vækkelse og finder mening og anger i kristendommen (Steffen 1997). Vibeke Steffen fortæller i sin artikel bl.a. om fortællinger blandt alkoholikere i behandling, om en typisk livshistorie for en dansk alkoholiker. Historien om Jens når sit dramatiske højdepunkt, da han i fuldskab brækker benet og kommer på hospitalet: During this hospitalization he experienced a spiritual awakening that all of the sudden made him feel free, sensing a strange overall meaning of life. (Steffen 1997:104) Det er netop denne vækkelse og finden ind til en autoritet, der våger over dem, der er kernen i foreningen Anonyme Alkoholikere. Man skal erkende Gud og den lidelse man ligger under for, før 9 Schopenhauer mente, at livet var et pendul mellem lidelse og kedsomhed, og at det derfor ikke var værd at leve. Pendul-metaforen skal forstås således, at ethvert ønske bliver en lidelse, hvis det ikke bliver indfriet øjeblikkeligt, og når det bliver indfriet vil man efter at have oplevet en kort glæde over at få ønsket opfyldt, blive grebet af kedsomhed indtil det næste ønske, og dermed en ny smerte greb een (Hanfling 1988:5-8).

9 man kan skille sig af med den. Når først lidelsen er sat i et system, og livet altså atter er meningsfyldt, kan man komme videre. Hos Tonga-stammen i det sydlige Zambia bruges forestillinger om forfædreånder til at forklare sygdom i forbindelse med en naturligt udløst abort (disease of miscarriage) og især hvordan denne sygdom rammer andre end den uheldige moder (Mogensen 1995). Denne sygdom, kaldet Kahungo, forårsages ved, at en person går over det døde fosters grav og bliver angrebet af det efterladte spøgelse, der smitter vedkommende med sygdommen. Der er mange andre forklaringsmodeller for sygdommen, så man til enhver tid kan forklare smitten. Det interessante er, at siden Kahungo har mange af de samme symptomer som AIDS, der hærger Afrika i disse år, bruger tongaerne den samme forklaringsmodel til at forklare AIDS som en slags Kahungo, der dræber (ibid.). De enkelte detaljer omkring tongaerne og deres religion er ikke videre væsentlige for denne opgave, men eksemplet viser, at lidelse bliver sat i system og selv en ny sygdom som AIDS bliver hurtigt inkorporeret i dette system for at skabe mening. Geertz konkluderer omkring lidelse, at som religiøst problem handler det ikke om at undgå lidelsen, men derimod hvordan man kan udholde lidelsen og dermed gøre fysisk smerte, personlige tab og overvejelser i forbindelse med andres smerte til noget udholdeligt (Geertz 1993:104). I forhold til meningsløs lidelse bruges religionen dels til at forklare smerten, men også til at lindre og helbrede. Claude Lévi-Strauss sammenligner i sit essay The Sorceror and His Magic (1963) bl.a. de ritualer, som en Kwakiutl 10 indiansk shaman bruger til at helbrede sine patienter med Sigmund Freuds psykoanalytiske terapi (Lévi-Strauss 1963:181), og hvordan shamanen udfylder en vigtig social funktion ved at forklare patientens sygdom overfor samfundet og derved skabe mening og stabilitet. Kort sagt er lidelse en del af livet, og religion er en måde hvorpå man kan forholde sig til lidelsen og dermed livet. 10 Kwakiutl-indianerne bor i Vancouver-området i Canada, og var gennem mange år studieobjekt for den amerikanske antropolog Franz Boas.

10 Ubearbedeligt moralsk paradoks Dernæst så jeg al den undertrykkelse, der forekommer under solen. Jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem; jeg så undertrykkernes vold mod dem, og ingen trøstede dem. Da priste jeg de døde lykkelige, fordi de allerede er døde, lykkeligere end de levende, som lever endnu. Men lykkeligst er den, som endnu ikke er til og ikke har set det onde, der sker under solen. Præd. 4; 1-3. Det, som Geertz kalder ubearbejdeligt moralsk paradoks, kan også kaldes the problem of evil hvordan forklarer mennesket de gruopvækkende ting, som mennesket gør mod sin egen æt? Hvordan skal man forklare social ulighed, krig, vold og had, så det er til at tro på? I kristendommen forklares det med, at de første mennesker Adam og Eva spiste af kundskabens træ og fik dermed forstand på godt og ondt. Ikke alene blev de dødelige, men med dette syndefald blev mennesket i stand til at gøre ondt. Dette viste sig første gang med Adam og Evas sønner Kain og Abel, som begik det første mytiske brodermord (1. Mosebog kap. 2-3). Men i dag er det de færreste i den vestlige verden, der begynder med Adam og Eva, når man skal finde den skyldige til en forbrydelse. Krig er det forløb, hvor mennesket oftest får denne følelse af et ubearbejdeligt moralsk paradoks en fornemmelse af, at der virkelig ikke er nogen, der holder hånden over én, og at man er alene i en meningsløs verden. Mennesket kan ikke leve i en meningsløs verden behovet for tryghed er så grundlæggende i mennesket, at uden tryghed det, at kunne vide sig sikker fra trusler og farer i tilværelsen vil mennesket gå til grunde (jf. Abraham Maslows behovspyramide 11 ). Alligevel findes der eksempler på mennesker, der lever under så umenneskelige forhold (sic), i konstant frygt og som dårligt nok får opfyldt deres mest grundlæggende behov, men som alligevel formår at skabe mening i tilværelsen. Carolyn Nordstrom foretog sit feltarbejde i Mozambique under dette lands langvarige borgerkrig, en krig, der var præget af fuldstændig tilfældig og brutal vold fra de sydafrikansk-støttede Renamoguerillaers side (Nordstrom 1995). Denne vold, der hovedsageligt gik ud over civilbefolkningen, der ikke kunne forsvare sig og dårligt kunne flygte, betød, at befolkningen blev nødt til at gradbøje 11 Det er en af den slags ting, som jeg lærte om i gymnasiet og som jeg derfor tilfældigvis bare ved. Derfor kan jeg dårligt henvise til en bestemt kilde, for den bog, som vi læste i samfundsfag i 2.g. har jeg selvfølgelig ikke. Tough luck.

11 vold på en langt mere barsk måde, end man kan forestille sig. Når voldtægt og død er dagens orden, bliver den virkelige følelse af frygt gemt til de allerværste tilfælde: The Bandidos Armados [Armed Bandits: Renamo] came into our town. They rounded all of us up who had not been killed in the initial attack and brought us to the center of the village. They took my son, and they cut him up, and killed him, and they put pieces of him in a large pot and cooked him. Then they forced me to eat some of this. I did it, I did not know what else to do. (Nordstrom 1995:133) Denne terrorkrigsførelse, hvis mål er at fjerne mening fra de terroriseredes liv, virkede dog ikke, bemærker Nordstrom. Hun introducerer begrebet Kreativitet i forbindelse med helbredelsen af krigen i disse menneskers sind. De har et valg mellem at acceptere den døde verden med nedbrændte marker og de afdødes spøgelser, eller skabe en verden, der et til at leve i (Nordstrom 1995:147). Et af fikspunkterne i denne genskabelsesproces er Curandeiro erne en slags terapeutisk healer lidt i retning af Lévi-Strauss shaman der uddriver krigens følelseskoldhed og had fra menneskerne og giver dem nyt mod. Nordstrom omtaler ikke religion i sit essay, hvilket jeg finder bemærkelsesværdigt, for det ville være oplagt, at bruge religion som grundlag for at skabe mening under og efter krig. Jeg vil uddybe dette forhold i den senere diskussion, men for nu vil jeg blot fastslå, at det lader til, at det er en religiøs funktion, som disse curandeiros besidder: De forklarer ikke krigen og dens ofre, men giver derimod mening og livslyst tilbage til disse mennesker, der ellers har mistet alt. Det er selvfølgeligt groft sagt, men man kan på den måde sammenligne disse civile mozambicaneres situation med alkoholikerne i AA, der også skal aflære sig deres selvfornægtelse og finde mening i deres liv igen (Steffen 1997). Et tydeligere eksempel på religionens betydning for at sikre mening eller sammenhæng i tilværelsen kan ses i et interview med den guatemalske antropolog og præst Ricardo Falla, som har lavet feltarbejde gennem mange år hos de Communities of Population in Resistance, der findes i Guatemalas regnskov (Manz 1995). Disse mennesker lever også under den konstante trussel, at regeringssoldaterne vil angribe dem. Falla fortæller, hvordan de kristne ritualer får øget betydning blandt disse mennesker: F.eks. ønsker de deres børn døbt på den normale vis og bruger ritualet til at understrege deres egen menneskelighed og den mening, som de lægger i det (Manz 1995:273). Dette viser også, hvor vigtige ritualer kan blive for mennesker, fordi de netop er en fysisk manifestation af deres tro, der dermed tydeliggør deres behov for mening. Geertz mener ligefrem, at ethvert religiøst ritual ligegyldigt hvor konventionelt og automatisk det forekommer involverer den symbolske fusion af ethos og verdenssyn, der former menneskers spirituelle bevidsthed (Geertz 1993:113).

12 Ligesom med lidelsen og forvirringen, handler religion ikke så meget om at forklare det ondes eksistens, som om, hvordan man kan overleve det og skabe mening i livet på trods af det.

13 Diskussion Ligeså anerkendt og læst, som Clifford Geertz er, ligeså lidt lader hans overvejelser om religion til at have haft indflydelse på de antropologer, der skal forklare tro og meningsspørgsmål idag. Ingen af de antropologer, hvis empiriske eksempler, jeg har benyttet mig af, bruger Geertz eller et andet antropologisk forsøg på en definition af religion, f.eks. Emile Durkheims som grundlag for deres analyse. Generelt er der heller ikke stor fokus på the problem of meaning. Jeg er ikke selv nogen stor tilhænger af symbolsk antropologi, og jeg mener ikke, at religion udelukkende ligger i nogle faste symboler og ritualer, som man som antropolog kan fortolke over. Man kan nemt fortolke symboler derhen, hvor man vil, for at få en kultur eller en religion til at hænge sammen, men kan dårligt vise, at folk bruger symbolerne således. Desuden er tro så uhåndterlig en størrelse, at der ikke er nogen garantier for, at alle bruger symboler i deres religion. Men man skal ikke af den grund forkaste hele Geertz religionsdefinition; for mig står de tre ovenstående dele af the problem of meaning som et fuldt ud brugbart redskab til at beskrive menneskers livsvilkår og behovet for religion. Derfor finder jeg det bemærkelsesværdigt, at en antropolog som Carolyn Nordstrom slet ikke bruger begrebet religion til at forklare, hvordan mozambicanerne skaber mening i deres nedbrudte verden, men derimod introducerer det noget mere svævende begreb kreativitet til at vise, hvordan de skaber mening. Jeg skal ikke kunne udelukke, at disse mennesker omgår religionen som meningsskaber, men det er netop derfor, jeg ikke kan forstå, at Nordstrom i så fald ikke uddyber, hvorfor de ikke bruger religionen. Ud fra de beskrevne empiriske eksempler (bl.a. Steffen, Nordstrom, Mogensen og Favret-Saada) virker det som om, at religion som analysebegreb bliver undveget i et vist omfang, til fordel for teorier om narrativer og erfaring. Det kan tænkes, at der er i forbindelse med den postmodernistiske

14 bølge i antropologien, der gik ud fra, at man som antropolog ikke kunne generalisere over empiri og blot kunne videregive informanternes egne ord, og lade læseren fortolke det selv, er kommet en vis varsomhed i forbindelse med at bruge så stort et begreb som religion i en fast definition. Denne tanke kan understøttes af en artikel af filosoffen Alasdair MacIntyre, hvis udgangsspørgsmål lyder: Kan man forstå religion og samtidig tro? (Hylland Eriksen 1998:296) MacIntyre siger nej: For at forstå religion som kulturelt fænomen må man se det som en socialt stabiliserende faktor, der gennem systemer af mening og handling skaber orden i de troendes liv. Man kan ikke være troende, hvis man kan lave en sådan analyse og dermed forklare religion. MacIntyre fortsætter og siger, at hvis man vil tro, må man gå ind på helt andre præmisser, hvor man uden videre må godtage de selvmodsigelser, som troen indbærer 12 man bliver nødt til at tro. Derfor er det oplagt, at jeg som skeptiker kan acceptere Geertz uddybning af the problem of meaning, mens en troende ikke ville kunne forholde sig til det på samme måde, da de meningsproblemer, som jeg beskriver, ikke er problemer, hvis man tror på en bestemt forklaring i forbindelse hermed. Faktisk kan man som troende sætte spørgsmålstegn ved hele den antropologiske fremgangsmåde, idet vores metode og analytiske udgangspunkt er så fastankret i det videnskabelige perspektiv eller verdenssyn, så ligegyldigt analysens resultat vil den foregå på meningsfjendens præmisser. Dette skaber selvfølgelig et interessant spørgsmål om, hvordan religiøse antropologer forholder sig til dette. E.E. Evans-Pritchard, der selv var overbevidst katolik, mente, at det var et stort problem for antropologien, at så mange antropologer er religiøst umusikalske (ibid.:296). Således kan man forstå, hvorfor religion er et ømtåleligt antropologisk emne, for hvordan skal man gengive troen? Ud fra et sociologisk videnskabeligt udgangspunkt, der sætter religionen i system og dermed skaber en vis klarhed og analytisk håndterlighed, eller ud fra en humanistisk, postmodernistisk vinkel, der bedre kan vise, hvordan mennesker tror, istedet for hvorfor? Jeg tror, at som i så mange andre sammenhænge, kan vi blive nødt til at acceptere en blød konklusion på dette: Der er mange argumenter for at gå ud fra den ene tilgang frem for den anden, men, den tilgang man ender med at vælge med hensyn til religion, kommer nok til at afhænge meget af, med hvilket mål for øje man ønsker at belyse religion. Et er dog sikkert: Man kan som antropolog ikke ignorere religion og spørgsmålet om, hvordan mennesker skaber mening; eller hvordan vi skaber mening med antropologien. 12 Det er dette, som Kierkegaard kalder for det absurde (Hylland Eriksen 1998:296)

15 Konklusion They said Lord a plague is on the world Lord no man is free The temples that we build to you Have tumbled into the sea Lord, if you won t take care of us Won t you please please let us be? And the lord said And the lord said I burn down your cities how blind you must be I take from you your children and you say how blessed are we You must all be crazy to put your faith in me That s why I love mankind You really need me That s why I love mankind - Randy Newman: God s Song (That s why I love mankind) Den opmærksomme læser har nok bemærket, at jeg har indledt hvert afsnit af denne opgave med et mere eller mindre bombastisk citat, der beskriver et af de mange forhold omkring religion. Jeg har samtidigt brugt citaterne til at vise mit forhold til religion, som ikke er helt ensidigt. Jeg synes, at religion kan være en utrolig smuk ting, men samtidigt skræmmer det mig, at så mange mennesker kan kaste sig så fuldstændigt i armene på en, mere eller mindre tilfældig (?), forklaring på livets tilsyneladende meningsløshed. Jeg har brugt denne opgave på at vise hvad religion er, og nogle af årsagerne til, at mennesket har så stort behov for de forklaringsmodeller og den sikkerhed, som religionen yder. Jeg har fokuseret på meningsproblemet, og de situationer, hvor en mangel på mening i tilværelsen kan få mennesker til at søge til en religion efter svar. Der er tydeligvis situationer, hvor mennesker har brug for mening en forklaring at støtte sig til men den skal ikke nødvendigvis være religiøs: Man kan lige så vel bruge en videnskabelig eller en almenfornuftig forklaring 13, men det religiøse perspektiv er det mest interessante, og det nemmeste at undersøge, for det manifesterer sig gerne (om end ikke altid) klart i ritualer og symboler, og det giver den dybeste forklaring, men kræver til gengæld blind tro Geertz siger, at mennesket er i stand til at foretage spring mellem de forskellige provinces of meaning altså mellem det æstetiske, det videnskabelige, det almenfornuftige og det religiøse perspektiv. Disse spring beskriver han som kierkegaard ske spring i tro (Geertz 1993:111). 14 Ja, jeg er selvfølgelig klar over, at det videnskabelige perspektiv lige så vel kan anses for at være en religion også udfra disse indskærpelser, men jeg vil mene, at der er en gradsforskel mellem det religiøse perspektiv, der løser samtlige meningsproblemer, og det videnskabelige perspektiv, der måske forklarer fænomener, men ikke nødvendigvis giver dem mening. Selv en naturvidenskabsmand som Albert Einstein var troende og kunne, måske netop derfor, ikke forlige sig med kvantemekanikkens tilfældigheder Gud spiller ikke terninger med universet, som han sagde (Geertz 1993:99).

16 Jeg ville gerne have undersøgt forskellene mellem tro i det religiøse perspektiv over for f.eks. det videnskabelige perspektiv, men desværre har jeg ikke fundet nogle antropologiske tekster, der forholder sig til dette perspektiv. Dette er også noget, som antropologien kan se som en opgave at uddybe i fremtiden. Antropologer skal derfor være vagtsomme overfor, hvordan de repræsenterer religion i deres analyser, for man kan næppe anskue religion både som antropolog og som religiøs. Dette står dog stadig til at blive videre udforsket, ligesom der er mange aspekter af den religionsdefinition, der er kommet til udtryk i denne opgave, som der stadig kan files på.

17 Litteraturliste Bibelen. Det Danske Bibelselskab 1998, København. Albert Camus: Pesten ; Gyldendal 1976 [1949], København. Thomas Hylland Eriksen: Små steder, Store spørgsmål ; Universitetsforlaget 1998 [1993], Oslo. E.E. Evans-Pritchard: Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande ; Oxford University Press 1963 [1937], Oxford. p.p og p.p J. Favret-Saada: Deadly Words. Witchcraft in the Bocage ; Cambridge University Press 1980, Cambridge. p.p Clifford Geertz: Religion as a Cultural System kap. 4 i: The interpretation of Cultures ; Fontana Press1993 [1973], London. p.p Oswald Hanfling: The Quest for Meaning ; Blackwell 1988, Oxford. Kirsten Hastrup: Det antropologiske projekt: Om forbløffelse ; Gyldendal 1992, København. Claude Lévi-Strauss: The Sorceror and His Magic kap. 9 i: Structural Anthropology ; Basic Books 1963, New York. p.p Beatriz Manz: Reflections on an Antropología Comprometida: Conversations with Ricardo Falla i: Antonius Robben & Carolyn Nordstrom (eds.): Fieldwork under Fire contemporary studies of violence and survival ; University of California Press 1995, London. p.p Hanne Mogensen: AIDS is a Kind of Kahungo that Kills ; Scandinavian University Press 1995, København. p.p og p.p Randy Newman: Sail Away ; Warner Bros. Records Carolyn Nordstrom: Creativity and Chaos War on the frontlines i: Antonius Robben & Carolyn Nordstrom (eds.): Fieldwork under Fire contemporary studies of violence and survival ; University of California Press 1995, London. p.p Sherry B. Ortner: Theory in Anthropology since the Sixties ; Comparative Studies in Society and History, vol. 26.1, p.p Vibeke Steffen: Life Stories and Shared Experience ; Social Science and Medicine 45, p.p Bill Watterson: The Days Are Just Packed ; Warner Books 1993, London. p. 66. Bill Watterson: There s Treasure Everywhere ; Warner Books 1996, London. p. 17.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38

ÅRSPLAN((2015/2016( (ENGLISH((10th(grade( UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 38 Studietur Heroes!! What Is a hero? (1,0 ns)! A final definition? (0,6 ns)! Why do we need heroes? (1,3 ns)! We need heroes (1,3 ns)! Definition of a Superhero! Superman

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker

Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker Almindeligt forekommende forstyrrende invaderende tanker 1. Med vilje at forårsage fysisk skade på en selv, som følge af impulsive handlinger Tanker om at springe ud fra et højt vindue Tanker om at springe

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere