ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER"

Transkript

1 De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne understøtte din kalibrering af den coach-specifikke træning, der forventes, sammenholdt med den træning, du har modtaget. Endelig blev disse kompetencer brugt som grundlag for eksamineringen i forbindelse med ICF s certificeringssproces. Kernekompetencerne er inddelt i fire grupper efter logisk sammenhæng baseret på almindelige opfattelser af kompetencerne i hver gruppe. Grupperingen og de enkelte kompetencer er ikke rangordnet - de er ikke udtryk for nogen form for prioritering, idet de alle er centrale eller kritiske for enhver kompetent coach. A. SKABE GRUNDLAG 1. OVERHOLDE ETISKE REGLER OG PROFESSIONELLE STANDARDER 2. ETABLERE COACHINGAFTALE B. SKABE INDBYRDES RELATION 3. ETABLERE TILLID OG NÆRHED MED KLIENTEN 4. COACHINGNÆRVÆR C. KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 5. LYTTE AKTIVT 6. STILLE KRAFTFULDE SPØRGSMÅL 7. KOMMUNIKERE DIREKTE D. FACILITERE LÆREPROCES OG RESULTATER 8. SKABE BEVIDSTHED 9. UDFORME HANDLINGER 10. PLANLÆGGE OG SÆTTE MÅL 11. HÅNDTERE FREMSKRIDT OG ANSVAR BEMÆRK: Hver af kompetencerne er beskrevet på de følgende sider med en definition og relateret adfærd. Adfærdsbeskrivelsen er klassificeret henholdsvis som adfærd, der altid skal være til stede og synlig i enhver coaching sammenhæng (almindelig skrift) og adfærd, der er rigtig i visse coaching situationer og derfor ikke nødvendigvis synlig i enhver coaching (kursiv). International Coach Federation 1 March 30, 1999

2 A. SKABE GRUNDLAG 1. Overholde etiske regler og professionelle standarder Forståelse af coachingetik og standarder samt være i stand til at anvende dem korrekt i alle coachingsituationer a. Forstår og overholder med egen adfærd ICF's Regler for optræden (se liste) b. Forstår og overholder alle ICF's Etiske regler (se liste) c. Kommunikerer klart forskellene mellem coaching, rådgivning, psykoterapi og andre støtteprofessioner d. Henviser kunden til anden form for nødvendig støtte og er opmærksom på behov herfor og tilstedeværende ressourcer 2. Etablere coachingaftale Evne til at forstå kravene i den specifikke coachinginteraktion og til at nå til enighed med den kommende og nye kunde om coachingprocessen og den indbyrdes relation a. Forstår og drøfter målrettet med kunden de retningslinjer og særlige forhold, der gælder for coachingrelationen (f. eks. logistik, honorarer, planlægning, deltagelse af andre hvis passende) b. Opnår enighed om, hvad der er og ikke er passende i relationen, hvad der tilbydes henholdsvis ikke tilbydes og om kundens og coachens respektive ansvar c. Tager stilling til om der er et effektivt match mellem hans/hendes coachingmetode og den kommende kundes behov B. SKABE INDBYRDES RELATION 3. Etablere tillid og nærhed med klienten Evne til at skabe et trygt og støttende miljø, der fører til fortsat og gensidig respekt og tillid a. Viser oprigtig interesse for kundens velfærd og fremtid b. Udviser konstant personlig integritet, ærlighed og oprigtighed c. Etablerer klare aftaler og overholder løfter d. Viser respekt for kundens opfattelser, indlæringsstil og personlige væremåde e. Giver konstant støtte og opbakning til nye adfærdsmønstre og handlinger herunder også de, der indebærer risiko og frygt for nederlag f. Spørger om tilladelse til at coache kunden indenfor sensitive, nye områder 4. Coachingnærvær Evne til at være fuldt opmærksom og skabe spontant forhold til kunden med en stil præget af åbenhed, fleksibilitet og tillid a. Er tilstedeværende og fleksibel i coachingprocessen, danser i nuet b. Bruger egen intuition og har tillid til den indre stemme - "fornemmelsen i maven" c. Er åben overfor ikke at vide og tager chancer d. Ser mange måder at arbejde med kunden på og vælger den i øjeblikket mest effektive e. Bruger humor ubesværet til at skabe lethed og energi f. Skifter tillidsfuldt perspektiv og eksperimenterer med nye muligheder for egen handling g. Udviser sindsro i arbejdet med stærke følelser og kan selvstyre og undgå at blive overvældet eller grebet af kundens følelser International Coach Federation 2 March 30, 1999

3 C. KOMMUNIKERE EFFEKTIVT 5. Lytte aktivt Evne til fuldstændigt fokus på, hvad kunden siger og ikke siger, at forstå betydningen af, hvad der bliver sagt i sammenhæng med kundens ønsker og til at støtte kundens egen formulering a. Beskæftiger sig med kunden og kundens dagsorden frem for coachens dagsorden for kunden b. Hører kundens bekymringer, mål, værdier og opfattelse af, hvad der er og ikke er muligt c. Skelner mellem ordene, stemmeføringen og kropssproget d. Opsummerer, omskriver, gentager og spejler, hvad kunden har sagt for at sikre klarhed og forståelse e. Opmuntrer, accepterer, undersøger og bestyrker kundens udtryk for følelser, iagttagelser, overvejelser, opfattelser, forslag, m.v. f. Integrerer og bygger videre på kundens ideer og forslag g. Søger bundlinjen eller forstår kernebetydningen af kundens kommunikation og hjælper kunden med at nå frem til den snarere end at kaste sig ud i lange beskrivelser h. Lader kunden rase ud eller "cleare" situationen uden at fælde dom eller engagere sig med henblik på at komme videre til de næste skridt 6. Stille kraftfulde spørgsmål Evne til at stille spørgsmål, som bringer den information frem, der giver maksimalt udbytte for coachingrelationen og for kunden a. Stiller spørgsmål, der vidner om aktiv lytten og forståelse for kundens perspektiv b. Stiller spørgsmål, der frembringer opdagelse, indsigt, engagement eller handling (f. eks. spørgsmål, der udfordrer kundens antagelser) c. Stiller åbne spørgsmål, der skaber større klarhed, muligheder og ny læring d. Stiller spørgsmål, der bevæger kunden mod sine ønsker og mål - ikke spørgsmål, der stiller krav om, at kunden retfærdiggør eller ser tilbage 7. Kommunikere direkte Evne til at kommunikere effektivt under coachingmøder og til at bruge sprog, der har den største positive effekt på kunden a. Er klar, velformuleret og direkte i feedback til kunden b. Reframer og udtrykker sig med henblik på at hjælpe kunden med nye vinkler til at forstå, hvad han/hun ønsker eller er usikker på c. Udtrykker klart coachingmål, mødeplan, formål med teknikker og øvelser d. Bruger sprog, der er passende og respektfuldt for kunden (f. eks. ikke-chauvinistisk, ikkeracistisk, ikke-teknisk, ikke jargon) e. Bruger metaforer og analogier som hjælp til at illustrere en opfattelse eller male et verbalt billede International Coach Federation 3 March 30, 1999

4 D. FACILITERE LÆREPROCES OG RESULTATER 8. Skabe bevidsthed Evne til at integrere og præcist vurdere flere informationskilder og til at skabe fortolkninger, der hjælper kunden til større indsigt og dermed til opnåelse af de aftalte resultater a. Ser igennem det, der siges, i vurderingen af kundens bekymringer uden at blive fanget af kundens beskrivelser b. Appellerer til overvejelser med henblik på større forståelse, indsigt og klarhed c. Identificerer på vegne af kunden hans/hendes underliggende bekymringer, typiske og fastlåste måder at opfatte sig selv og verden, forskelle mellem fakta og fortolkning, uoverensstemmelser mellem tanker, følelser og handling d. Hjælper kunder med selv at opdage de nye tanker, overbevisninger, opfattelser, følelser, sindsstemninger, m.v., der styrker deres evne til selv at handle og opnå det, der er vigtigt for dem e. Kommunikerer bredere perspektiver til kunder og inspirerer til beslutning om at forskyde deres synspunkter og finde nye muligheder for handling f. Hjælper kunder med at se de forskellige, sammenhængende faktorer, der påvirker dem og deres adfærd (f. eks. tanker, følelser, krop, baggrund) g. Udtrykker iagttagelser for kunderne på måder, der er brugbare og meningsfyldte for kunden h. Identificerer væsentlige styrker i forhold til væsentlige lærings- og vækstområder samt hvad der er vigtigst at beskæftige sig med i coachingforløbet i. Beder kunden skelne trivielle kontra væsentlige spørgsmål samt situationsbestemt kontra tilbagevendende adfærd, når der opdages en forskel, mellem hvad der bliver sagt og hvad der bliver gjort 9. Udforme handlinger Evne til sammen med kunden at skabe muligheder for fortsat læring under coaching og i job- eller hverdags-situationer og for at iværksætte nye handlinger, der fører til de aftalte coachingresultater a. Brainstormer og hjælper kunden med at fastlægge handlinger, der giver kunden mulighed for at vise, øve og uddybe ny indsigt b. Hjælper kunden med at fokusere på og systematisk undersøge særlige bekymringer og muligheder, der er væsentlige for at nå de aftalte mål c. Engagerer kunden i at undersøge alternative ideer og løsninger, vurdere muligheder og træffe relaterede beslutninger d. Støtter aktiv eksperimenteren og selvudforskning, hvor kunden afprøver det, der er drøftet og iagttaget, umiddelbart efter møderne i hans/hendes arbejde eller øvrige liv e. Fejrer kundens succeser og forudsætninger for fremtidig vækst f. Udfordrer kundens antagelser og perspektiver for at fremprovokere nye ideer og finde nye handlemuligheder g. Argumenterer for eller fremdrager synspunkter, der er i overensstemmelse med kundens mål og engagerer neutralt kunden i at overveje dem h. Hjælper kunden under coachingmøder med "Do It Now" og giver umiddelbar støtte i. Opmuntrer bevægelse og udfordringer men også et behageligt læringstempo 10. Planlægge og sætte mål Evne til at udvikle og vedligeholde en effektiv coachingplan med kunden a. Sammenfatter opsamlet information og etablerer sammen med kunden en coachingplan og udviklingsmål rettet mod væsentlige udviklings- og læringsområder b. Udfærdiger en plan med resultater, der er opnåelige, målbare, specifikke og tidsbestemte c. Justerer planen, når coachingprocessen eller ændringer af situationen nødvendiggør det d. Hjælper kunden med at identificere og finde forskellige læringsressourcer (f. eks. bøger, andre eksperter) e. Identificerer og målsætter hurtige succeser, der er vigtige for kunden International Coach Federation 4 March 30, 1999

5 Oversættelse af Håndtere fremskridt og ansvar Evne til at fastholde opmærksomheden på det, der er vigtigt for kunden og at overlade ansvaret for handling til kunden a. Stiller klare forventninger til kunden om handlinger, der fører frem til det beskrevne mål b. Følger op ved at spørge kunden om de handlinger, kunden besluttede sig for i tidligere møde(r) c. Anerkender de ting kunden har gjort, ikke har gjort, har lært eller er blevet opmærksom på siden forudgående møde(r) d. Sammenfatter, organiserer og vurderer effektivt og sammen med kunden de oplysninger, der er kommet frem under møderne e. Holder kunden på sporet mellem møderne ved at fastholde opmærksomhed på coachingplan og udbytte, aftalte handlingsplaner og emner for kommende møde(r) f. Fokuserer på coachingplan men er også åben for justering af adfærd og handling baseret på coachingprocessen og retningsskift under møderne g. Er i stand til at bevæge sig frem og tilbage mellem det store billede af, hvor kunden er på vej hen - etablere en sammenhæng mellem det drøftede - og der, hvor kunden ønsker at bevæge sig hen h. Støtter kundens selvdisciplin og gør kunden ansvarlig for det, de siger, de vil gøre, for resultaterne af den påtænkte handling eller for en konkret plan med tidsangivelser i. Udvikler kundens evne til at træffe beslutninger, behandle nøgleområder og udvikle sig selv (til at modtage feedback, fastsætte prioriteringer og læringstempo, reflektere over og lære af erfaringer) j. Konfronterer kunden positivt med, at han/hun ikke har gennemført de aftalte handlinger International Coach Federation 5 March 30, 1999

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis

Emotions-Fokuseret Terapi essens og praksis Hanne Bloch Gregersen oversatte og lettere bearbejdede uddrag fra: Elliott,R.; Watson,J.C.; Goldman, R.N. & Greenberg, L.S.: Learning Emotion-Focused Therapy. The Process-Experiential Approach to Change.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DISK Person Faktor Rapport - Kort version

DISK Person Faktor Rapport - Kort version DISK Person Faktor Rapport - Kort version Peter Smith Fokus: work 5 januar 2011/dk Indhold 1 Introduktion til persolog Person Faktor Rapport og til graferne 2 11 Forstå opbygningen af persolog Person Faktor

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere