Grundbog i Offentlig Information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbog i Offentlig Information"

Transkript

1 Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1

2 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem... 3 Offentlig Infrmatin g NA gruppen... 4 Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen... 4 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité... 5 En beredskabsplan... 5 Selve arbejdet... 6 A. Møde lister... 6 B. Opslag/Plakater... 6 C. Intrduktinsskrivelser... 7 D. Præsentatiner... 8 E. Public Service Annncering (PSA)... 8 F. Telefnlinier... 9 G. Studiedage g Wrkshps... 9 De tlv Traditiner g OI Traditin Traditin Traditin Traditin Hvad vi gør g ikke gør i OI Yderligere kilder til infrmatin Ntat fra versætteren Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 2

3 Frmålet med OI Frmålet med ffentligt infrmatinsarbejde i Narctics Annymus er at infrmere ffentligheden m NA's eksistens g tilbud m bedring fra sygdmmen addictin. En ffentlig infrmatinskmité sikrer at infrmatinen m vrt fællesskab er krrekt g ffentligt tilgængelig. Wrld Service Cnference Public Infrmatin Cmittee har sammensat følgende vejledning, fr at støtte nye NA fællesskaber i deres behv fr grundlæggende retningslinier fr udørelsen af vrt primære frmål i ffentligheden. Offentlig Infrmatin, eller OI, er et servicemråde i vrt fællesskab sm er vkset meget de seneste år. Vi mangler imidlertid versættelser af vres PI service manual - A guide t Public Infrmatin. Indtil versættelserne er klar, ønsker vi at hjælpe vrt verdensmspændende fællesskab med ngle grundlæggende g enkle retningslinier fr denne frm fr NA service. Vrt primære frmål sm fællesskab er at bringe budskabet til den addict der stadig lider. OI spiller en vital rlle i pfyldelsen af dette frmål. I udførelsen af denne frm fr service kræves kmmunikatins- g samarbejdsvilje med instanser i samfundet hvr vi sm aktive addicts engang var uvelkmne. Md g ydmyghed er nødvendige elementer i vres bedring når vi præsenterer ffentligheden fr vrt fællesskab. Vi håber at du finder denne del af NA service lige så givende g udfrdrende sm vi. Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem Hvert eneste medlem af NA har en rlle i arbejdet med at bringe budskabet til den addict der stadig lider. Meget af den gdwill der råder mellem NA g samfundet er baseret på vres indbyrdes frhld sm NA medlemmer. Vi kan bedre disse frhld fr vrt fællesskab ved at være pmærksmme på at behandle andre høfligt g respektfuldt. Dette er af særlig betydning når vi repræsenterer fællesskabet i frhld til prfessinelle eller medlemmer af andre rganisatiner, sm kunne videregive deres gde, eller dårlige, indtryk af s til andre. Vi må præsentere et psitivt billede af NA således at disse persner føler det betryggende at henvise addicts der søger bedring til vre møder. Når vi deltager i en ffentlig infrmatinskampagne, tager vi ansvar fr vr adfærd. Hvis vi er ufrskammede, bander eller udviser mangel på respekt fr faciliteter eller andre rganisatiner, sår vi tvivl m effektiviteten af vres prgram til bedring. Vi bliver gså betragtet sm medlemmer af Narctics Annymus hvis vi bærer en NA T-shirt på gaden, står uden fr et møde, eller deltager i NA knventer eller service knferencer. Vi har sm fællesskab ingen kntrl med det enkelte medlems adfærd, men det hindrer s ikke i at dele vr bekymring mkring vrt ansigt udadtil med andre medlemmer. Vi kan gøre dem pmærksm på, at et dårligt indtryk af Narctics Annymus nemt kan hindre budskabet m bedring i at nå den addict der stadig lider. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 3

4 Offentlig Infrmatin g NA gruppen Medlemmer af NA grupper kan g vil fte udføre grundlæggende OI arbejde med både at bringe budskabet til såvel addicts, sm ffentligheden. Gruppernes OI indsats begrænser sig sm regel til nyhedsfrmidling, trykning g distributin af mødelister, g til at infrmere addicts m mødetidspunkter. Grupperne bør altid være pmærksmme på ikke at fremkmme med udtalelser eller indgå frpligtelser der verskrider deres muligheder. Det er vigtigt at der er tilstrækkelige ressurcer til at imødekmme frespørgsler. Vres åndelige grundlag kan blive ødelagt i alvrlig grad af medlemmer der handler alene eller uafhængigt af gruppen g fællesskabet. Vi deltager aldrig i fredrag, præsentatiner g interviews alene. Efterhånden sm antallet af møder g grupper stiger, vil man fr at imødekmme behvet fr yderligere service prette en mråde service kmité (OSK). Disse servicekmitéer prettes fr ikke at aflede grupperne fra deres hvedfrmål. Grupperne bør bevare fkus på deres primære frmål g tilvejebringe et sikkert miljø hvri det er muligt at praktisere de tlv trin g de tlv traditiner. Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen Frståelsen af frmålet g behvet fr samarbejde er en vigtig del af NA service. Vi kender måske vrt eget ansvarsmråde, men hvr meget kender vi til måden andre kmitéer arbejder på? Det er af str vigtighed at man frstår sammenhængen mellem H&I kmitéen g OI kmitéen. Frmålet med H&I kmitéen er at bringe budskabet til addicts på hspitaler eller institutiner sm ikke har mulighed fr at deltage regelmæssigt i NA møder. H&I kmitéen vil samle et hld af NA medlemmer, et panel, sm vil psøge sådanne institutiner fr at intrducere grundelementerne i NA's prgram fr de addicts der befinder sig der. Den grundlæggende frskel på disse t kmitéer er, at H&I henvender sig primært til addicts hvrimd OI kmitéen først g fremmest henvender sig til ikke-addicts. Fr at illustrere frskellen på de t kmitéers ansvarsmråder g belyse samarbejdet gives følgende eksempel: Hvis et hspital kntakter det lkale fællesskab med en anmdning m en præsentatin af prgrammet fr de ansatte læger g sygeplejersker, vil det være OI kmitéens pgave at fremføre en præsentatin. Dg bør H&I kmitéen infrmeres m mødet g inviteres til at deltage. Et medlem af H&I kmitéen vil have den største viden m det lkale H&I arbejde g vil kunne svare på spørgsmål vedrørende muligheden fr at få besøg af et panel på hspitalet. Havde man på den anden side ønsket en præsentatin af prgrammet til hspitalets patienter, ville ansvaret hvile på H&I kmitéen. OI kmitéen skal så underrettes, såfremt denne kntakt kunne give anledning til en præsentatin fr hspitalets persnale. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 4

5 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité En ffentlig infrmatins underkmité er en vigtig del af de fleste mråde service kmitéer. Hvis der eksisterer en mråde service kmité i lkalmrådet, kan du sammen med andre interesserede NA medlemmer gå til et af kmitéens møder g udtrykke jeres ønske m at tjene eller starte en OI kmité. Herefter bør al ffentligt infrmatinsarbejde fregå med støtte g vejledning fra OSK. Hvis der ikke eksisterer en mråde service kmité, planlæg da et møde med lkale NA medlemmer sm er interesseret i OI arbejdet, med det frmål at nedsætte en OI kmité. I vil sandsynligvis starte med at definere kmitéens frmål, funktiner g ansvarsmråder hvrefter I beslutter hvrdan kmitéen skal tjene mrådets NA medlemmer. En OI kmité skal sm udgangspunkt varetage flg.: Fremstilling, pdatering g distribuering af mødelister. Reagere på anmdninger m infrmatin. Etablere en stabil pstadresse. På frespørgsel yde hjælp til H&I kmitéen g håndtere andre ffentlige infrmatinsprjekter i mrådet eller reginen. En beredskabsplan Efterhånden sm NA vkser vil repræsentanter fr den trykte g elektrniske presse vise øget interesse fr vrt fællesskab. Når medierne bliver interesseret i NA vil de fte møde p med manglende frståelse fr vrt annymitetsprincip. Det må være vr højeste priritet at prethlde persnlig annymitet i frhld til presse, radi g film, når vi mødes med ffentligheden såvel sm medierne. Vi har i den frbindelse erfaret at en beredskabsplan er af str værdi fr en OI kmité. En af de første pririteter fr en nystartet OI kmité er at knstruere en beredskabsplan. En sådan beredskabsplan indehlder vres strategi fr hvrledes vi rganiserer vres respns til ffentligheden g medierne når de beder m infrmatin. Helt enkelt bør den indehlde retningslinier fr hvad vi gør, når vi mdtager bestemte typer af frespørgsler fra ffentligheden. Planen kan være med til at sikre at de mest erfarne OI medlemmer invlveres i pressefrespørgsler, så vrt fællesskab kan pfylde sit primære frmål i verensstemmelse med vre traditiner. Planen bør indehlde en liste af OI medlemmer sm er erfarne i medierespns. Beredskabsplanen bør endvidere indehlde retningslinier fr besvarelse af spørgsmål der berører andre grupper, mråder g reginer. Hvis en frespørgsel invlverer andre service grupper i NA må vi sikre et krrekt g effektivt svar gennem samarbejde g krdinering. WSC OI kmitéen har en beredskabsplan fr mediebegivenheder der måtte berøre NA sm helhed. Hvis jeres kmité har mdtaget en frespørgsel af denne karakter, er det af største vigtighed at man kntakter det nærmeste WSC OI kmité medlem eller WSO OI krdinatren fr at planlægge vres respns. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 5

6 Selve arbejdet Det er indlysende, at vi ikke kan være alt fr alle. Vi er en bedrings rganisatin der mødes regelmæssigt fr at hjælpe hinanden med at frblive clean. Det er helt på sin plads at afvise en anmdning der ligger uden fr vrt fællesskabs primære frmål. Det er gså ganske rimeligt at afvise en anmdning selv m den ligger inden fr vrt primære frmål, såfremt vi ikke har tilstrækkeligt med tid, penge eller medlemmer til at hnrere en sådan frespørgsel. Det vigtige er at vi reagerer! At undlade at reagere på en frespørgsel vil blive tlket sm mangel på integritet i hele NA. At bære et klart NA budskab til ffentligheden, indebærer at vi sm medlemmer har klar frståelse af vre traditiner. Det kræver øvelse at lære traditinerne g hvrdan de anvendes. Vi har inkluderet en diskussin af traditinerne g deres relevans i OI arbejdet, i denne guide. Frmålet med det ffentlige infrmatinsarbejde er ganske enkelt at udbrede budskabet m at NA eksisterer, at det virker g at det er gartis. Her er ngle af de ftest anvendte måder at gøre dette på: A. Møde lister Hvis der er mere end et møde i lkalmrådet, bør fremstilling g vedligehldelse af mødelister være kmitéens højeste priritet. Mødelisten bør indehlde infrmatin m mødetidspunkt (dag g klkkeslæt), mødested (helst en pstadresse), g m mødet er åbent fr ffentligheden. Listen kan gså indehlde infrmatin m mødets karakter (f.eks. trinmøde, study, speaker, diskussin), rygereller ikke-ryger, g andre frmer fr specifik infrmatin. Mødelister bør pdateres regelmæssigt. Det er vres ansvar, at nykmmere mdtager den krrekte infrmatin m hvrdan de finder s når de rækker ud efter hjælp. B. Opslag/Plakater Disse bruges til at infrmere ffentligheden m hvrdan g hvr vi kan kntaktes. Det er meget vigtigt at vi indhenter tilladelse før vi phænger denne frm fr infrmatinsmateriale. Mulige steder sådanne pslag kan benyttes er: Afgiftningsklinikker, hspitaler, plitistatiner, skler g universiteter, kirker eller kirkelige hjælpecentre (f.eks. Kirkens Krshær i DK), regeringsbygninger, ffentlige kntrer, misbrugsbehandlings centre, eller andre steder hvr addicts der søger bedring eller mennesker der hjælper addicts samles eller mødes. Det er vigtigt at understrege, at tiltrækning frem fr agitatin er et væsentligt princip i denne frm fr OI arbejde. Vi bør udvise gd dømmekraft når vi fremstiller g anvender sådanne pslag/plakater. Vi må afstå fra prvkerende eller agiterende udtalelser eller grafik der kan bibringe et negativt image eller frekmme agiterende. Selv stederne g måden vi phænger sådanne pslag på bør evalueres inden vi går i gang. Det eneste vi ønsker er at sprede et enkelt budskab m, at vi er til stede g hvrdan vi kan kntaktes. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 6

7 I de trykte medier består vres budskab sm regel blt af en sætning eller et spørgsmål der vil fange læserens interesse, efterfulgt af en beskrivelse af hvrdan man kan kmme i kntakt med den lkale gruppe (telefnlinie/mailadresse). Et eksempel på et pslag eller en avisannnce kunne være: Har du et prblem med stffer? Narctics Annymus kan hjælpe dig! C. Intrduktinsskrivelser Vi kan gøre medarbejdere i scial- g sundhedssektren pmærksmme på vres eksistens ved at sende dem infrmatin m vrt fællesskab. Et sådant brev/mail bør sm minimum indehlde en beskrivelse af hvem vi er, hvrdan vi kan kntaktes, samt ngle grundlæggende infrmatiner m Narctics Annymus i lkalmrådet hvr vi gør pmærksm på, at vi er en del af et verdensmspændende fællesskab. Vi vil sædvanligvis medsende en mødeliste fr lkalmrådet sammen med ngle NA pamfletter. Hvis det er relevant kan følgebrevet gså gøre pmærksm på at OI speakere kan mødes med dem g deres persnale, såfremt vi er i stand til at imødekmme en sådan anmdning. Pamfletter der på en gd måde intrducerer prgrammet er: NA A Ressurce In Yur Cmmunity, Wh, What, Hw and Why, the NA White Bklet, g Welcme t Narctics Annymus. Andre anvendelige pamfletter er: Am I an Addict?, Fr the Newcmer, g Spnsrship. Vi er klar ver, at ikke alle disse pamfletter er versat til dansk. Brug det I har til rådighed. Hvis I ikke har versatte pamfletter til rådighed, kan I sandsynligvis bruge de engelske i arbejdet med prfessinelle. Den lkale OI kmité kan fremstille en standardpakke med intrduktinsmateriale. Vær realistisk i frhld til udgifter g valg af pamfletter g hvrvidt I vil sende dem eller blt uddele dem på et præsentatinsmøde. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 7

8 D. Præsentatiner I mdtager måske invitatiner til at præsentere NA på en knference fr prfessinelle på en institutin eller i en rganisatin. Eller I kan blive bedt m at pstille en stander eller et brd med infrmatinsmateriale ved en ffentlig begivenhed fr på den måde at bidrage med grundlæggende infrmatin m NA. Hvis I er enige m at det er passende g at I har ressurcerne til det, bør I altid huske flg.: Arbejd sammen med en anden m præsentatinen. Giv et gdt indtryk ved jeres fremtræden (mht. klædedragt, makeup, frisure, attitude m.m.) Undgå vulgære tale- g udtryksmåder (sjfelheder eller banderd). Vær pmærksm på publikums sammensætning. Når vi henvender s til ikkeaddicts skal vi huske, at det indfrståede sprg vi taler i NA sammenhæng sjældent giver mening uden fr vre møder. Fr meget prgram snak eller uddybning af de enkelte detaljer i vrt bedring prgram er ufrståelige fr ikkeaddicts g bør derfr undgås. Selvm vi pfrdres til at røbe visse persnlige erfaringer, må vi altid bevare fkus på udbredelsen af et klart generaliseret NA budskab. Det er ikke s sm individer der er interessante, men måden hvrpå vi blev clean gennem NA s tlv trin g tlv traditiner. Undgå stf- g krigshistrier. Vi er der fr at frtælle m hvrdan vi gennem NA fandt en ny livsstil fri af aktiv addictin, ikke hvrdan tingene var mens vi brugte. Det tiltrækkende ved s er: Det virker, det er gratis, g at vi er tilgængelige fr den addict der stadig lider. E. Public Service Annncering (PSA) PSA er er infrmatin der når ffentligheden gennem presse, radi g TV. PSA er er sm regel bekendtgjrt på bestemte sider i aviser eller bestemte tidspunkter i radi- g TV udsendelser, hvr man gratis bekendtgør infrmatin af interesse fr ffentligheden. Dette er et helt igennem acceptabelt middel til at infrmere ffentligheden m NA g skal ikke betragtes sm et udefra kmmende bidrag. Dg vil det, i lyset af vre traditiner, være uacceptabelt hvis selve meddelelsen gså indehlder en spnsr meddelelse, sm f.eks. Denne meddelelse er spnreret/præsenteret af Den Danske Bank. Den lkale OI kmité kan fremstille trykte PSA er. Vi advarer dg lkale kmitéer md at lave deres egne videindslag. Udgifterne g tiden der skal bruges til fremstilling af en vide kan i høj grad aflede OI kmitéen fra arbejdet med at bringe budskabet videre, g kan endvidere indskrænke det lkale fællesskabs ressurcer. Kntakt WSO PI krdinatren, hvis du har et ønske m at medvirke i prduktinen af PSA er g videer. WSC PI Kmitéen har knferencegdkendte manuskripter til brug i radi g TV indslag, sm kan bruges i jeres lkalmråde. Manuskripterne er indehldt i Guide t Public Infrmatin g båndene kan fås gennem WSO. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 8

9 F. Telefnlinier En kntakttelefn kan prettes, således at addicts der søger bedring g ffentlige instanser der søger infrmatin kan henvende sig telefnisk. En sådan kntakttelefn bør kun prettes i det mfang det er fysisk g øknmisk muligt. Oprethldelsen af en kntakttelefn invlverer hårdt arbejde g strt ansvar, g beslutningen m at prette en sådan skal tages meget alvrligt. Tænk på knsekvenserne af at en addict der søger bedring eller en prfessinel ringer til et nedlagt nummer. Den lidende addict vil frtsætte med at lide, g den prfessinelle vil få et dårligt indtryk. Infrmatin m hvrdan man pretter g vedligehlder en kntakttelefn er beskrevet i en separat guide fra WSO. G. Studiedage g Wrkshps Dette er udelukkende interne tilbud til medlemmerne af vrt fællesskab. Sm regel vil ngle udpegede medlemmer afsætte tid til at dele deres erfaring med OI arbejdet med andre interesserede medlemmer g NA grupper. En del af vres ansvar er gså at infrmere fællesskabet sm et hele m vres servicefunktin g hvrdan man kmmer i kntakt med s hvis ngen skulle blive kntaktet af ffentlige instanser eller medierne. Guide t Public Infrmatin indehlder mere m dette emne. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 9

10 De tlv Traditiner g OI OI arbejdet udføres af service kmitéer eller grupper prettet af, g direkte ansvarlige ver fr dem de tjener nemlig NA medlemmerne. Vi gør vrt bedste med de midler vi har til rådighed samtidig med at vi verhlder vre tlv traditiner. Vres erfaring har lært s, at der er behv fr at uddybe hvrdan de tlv traditiner har betydning i OI arbejdet. Det har vist sig at være værdifuldt at bruge tid på at studere g diskutere traditinerne. Den viden vi derigennem tilegner s hjælper s til at være mere sikre i vr præsentatin af NA. Denne sikkerhed er tydelig fr vrt publikum g er medvirkende til at skabe et psitivt billede af vrt fællesskab. Følgende traditiner spiller en vigtig rlle g i OI arbejdet g har direkte relevans fr OI service. Vres 6. traditin siger: En N.A.-gruppe bør aldrig anbefale, finansiere eller låne N.A.-navnet ud til ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående fretagende, fr at prblemer med penge, ejendm eller prestige ikke skal aflede s fra vres hvedfrmål. Denne traditin er basis fr vres ikke-afhængigheds plitik g er særdeles vigtig fr NA s beståen g frtsatte vækst. (Narctics Annymus Basic Text, side 66, 5. udgave, Engelsk) Selvm det er vigtigt at nå så mange mennesker sm muligt med vrt budskab m bedring, er det altafgørende at vi ikke sætter vres uafhængighed på spil ved at blive afhængige af en udefrakmmende bidragyder. Hvis NA bliver identificeret med ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående initiativ (f.eks. klubhuse, clean caféer, misbrugsbehandlings centre, eller andre tlvtrins fællesskaber) vil vrt primære frmål blive frvekslet med andres. Når vi bringer budskabet m NA videre er det vigtigt at vi samarbejder med dem vi kmmer i kntakt med. Uden denne frm fr samarbejde, ville mange addicts aldrig have fundet vres fællesskab. Vi samarbejder gerne med andre rganisatiner men vi ønsker ikke at blive sammenkædet med disse i den ffentlige bevidsthed. At give det indtryk at vi er en del af samme rganisatin vil true vr uafhængighed. Vrt mål er ganske enkelt at gøre pmærksm på NA s eksistens g tilgængelighed. Det kan kræve en særlig indsats at gøre pmærksm på den klare adskillelse mellem NA g andre rganisatiner. Dg er det en str belønning nå addicts finder s gennem andre kilder, g vrt fællesskab derved vkser. Vr 10. traditin siger: Narctics Annymus har ingen hldning til udenfrstående spørgsmål. N.A.s navn bør derfr aldrig inddrages i ffentlige kntrverser. Vr bedring taler fr sig selv. Vr tiende traditin hjælper s med at beskytte vrt mdømme. (Narctics Annymus Basic Text, side 71, 5. udgave, engelsk) Vi anbefaler ingen udenfrstående rganisatiner, eller deltager i deres hldninger, idet dette ville kunne bidrage til kntrverser sm kunne ødelægge vrt fællesskabs anseelse i ffentligheden. Hvis vi giver udtryk fr en bestemt hldning i ffentlige debatter, ville det kunne få en addict der søger bedring til at afstå fra, at psøge vrt fællesskab. Det er vigtigt altid at huske at 10. traditin er en del af det at hlde vrt fællesskab åben fr alle addicts der har et ønske m at hlde p med at bruge. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 10

11 Vr 11. traditin siger: Vres frhld til ffentligheden er baseret på tiltrækning frem fr agitatin: Vi er nødt til altid at bevare persnlig annymitet, når det drejer sig m presse, radi g film. Det tiltrækkende ved vrt fællesskab er at vi er en succes i s selv. Sm grupper tilbyder vi bedring. Vi mener at prgrammets succes taler fr sig selv. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin gør s pmærksmme på, at vi ikke behøver at agitere fr bedring. Frandringerne i vrt liv vil være tydelig fr vre mgivelser. Den psitive effekt af vr egen bedring er et magtfuldt element i tiltrækningen til vrt prgram. Vi er naturligvis nødt til at infrmere ffentligheden m vres eksistens. Frskellen mellem tiltrækning g agitatin ligger i budskabets indhld g præsentatin. At tilvejebringe grundlæggende infrmatin til ffentligheden m hvem, hvad g hvr vi er, er alt sammen et udtryk fr tiltrækning. Når vi derimd gør mere end blt at infrmere ffentligheden m vr eksistens, verskrider vi grænsen mellem tiltrækning g agitatin. Annymiteten brydes ikke frdi visse NA medlemmer deltager i ffentlige infrmatins møder. Det enkelte medlem afgør persnligt m hun eller han vil pgive dele af sin annymitet i denne sags tjeneste. Det vil naturligvis være et brud på 11. traditin hvis vi giver vre fulde navne til pressen, lader dem bringe ansigtsbilleder eller hvis vi ptræder på TV eller i film sm NA medlemmer. Dette vil være en trussel md det enkelte medlem, g give nykmmere det frkerte indtryk at de skal afsløre deres identitet. Vr 12. traditin siger: Annymitet er det åndelige grundlag fr alle vre traditiner der altid mider s m, at sætte principper før persnligheder. Det åndelige grundlag bliver vigtigere end ngen bestemt gruppe eller persn. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin minder s m, at NA er et VI prgram, g at den naturlige følge af princippet m annymitet er, at vi tilsidesætter vre persnlige ambitiner. Når vi handler alene i OI arbejdet mister vi den naturlige ånd af ydmyghed der følger med et VI prgram. Det kan tage lang tid at rette p på de skader på NA s rygte der følger af at medlemmer handler på egen hånd. Vi får et glimt af ydmyghed hver gang en nykmmer ankmmer til et NA møde. Således kan vi genkende det åndelige mål fr vrt fællesskab, g vr egen plads i NA. Vi er taknemmelige fr at være i stand til at bringe budskabet m bedring videre, g er i stand til at anerkende indflydelsen af en magt der er større end s selv. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 11

12 Hvad vi gør g ikke gør i OI Hvad vi gør: - Vi følger vre traditiner, beredskabsplaner g guidelines. - Vi frsøger at være pålidelige g ensartede. Vi følger vre handleplaner. - Vi hlder regnskab med kntaklister, phængte pslag, PSA er sv. - Vi husker at kvalitet er bedre end kvantitet. - Vi præsenterer et psitivt billede af bedring. Vi er punktlige, klæder s passende, g undgår bskøniteter når vi taler. - Vi knsulterer erfarne OI medarbejdere før vi kntakter medierne. Hvad vi ikke gør: - Vi arbejder aldrig alene. - Vi misbruger aldrig vre værdifulde ressurcer. Når vi ikke færdiggør et prjekt skaber vi et negativt billede af NA. - Vi fregiver aldrig at være NA s eneste talsmand. - Vi mdtager aldrig bidrag udefra. - Vi tager aldrig standpunkt i ffentlige kntrverser. - Vi udleverer aldrig infrmatin m NA medlemmer. Hvad Narctics Annymus ikke gør: - NA driver ikke hspitaler eller fælleshuse fr addicts. - NA tvinger, anmder eller kræver ikke af ngen at de deltager. - NA spnserer eller deltager ikke i videnskabelig frskning i addictin. - NA fører ikke karttek ver medlemmer eller deres histrie. - NA udfører ikke medicinske eller psyklgiske diagnser. - NA yder ikke ægteskabs-, familie- eller faglig vejledning. - NA yder ikke øknmisk eller scial støtte. - NA deltager ikke i misbrugsfrebyggende undervisning. - NA mdtager ikke penge fr sine ydelser g er ikke understøttet af nget ffentlige eller privat agentur. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 12

13 Yderligere kilder til infrmatin En mere mfattende infrmatin m pstart af OI kmitéer findes i A Guide t Public Infrmatin. Andre relevante publikatiner er A Guide t Phneline Service g bekendtgørelser m særlige emner der har relevans fr Offentlig Infrmatin. Disse materialer kan fås ved henvendelse til WSO. Yderligere infrmatin kan fås ved henvendelse til andre OI kmitéer i nabmråderne. WSO PI krdinatren kan henvise til andre medlemmer i nærheden med OI erfaring. At dele vr erfaring, styrke g håb i denne gren af service er i str grad med til at styrke de bånd der binder s til hinanden. Vi erkender, at der er juridiske restriktiner i mange lande, der frbyder at addicts samles. Kntakt venligst WSO fr yderligere infrmatin før der skrides til handling mht. ffentlig infrmatin i sådanne mråder. WSC PI Cmmittee kan kntaktes på nedenstående adresser. Tak frdi vi måtte være til tjeneste ved at dele vr erfaring, styrke g håb i frbindelse med udbredelsen af vrt budskab i verden. Wrld Service Office, Inc. PO. Bx 9999 Van Nuys, CA USA Tel. (818) Fax (818) Wrld Service Office - Eurpe 48 Rue de l'ete/zmerstraat B-1050 Brussels, Belgium Tel Fax Ntat fra OI kmitéen (Midtjylland) Dette dkument er en ikke-gdkendt versættelse. WSO eller NA sm et hele kan derfr ikke drages til ansvar fr indhldet i næværende guide. Oversættelsen er fretaget i erkendelse af behvet fr versat materiale m OI service til de medlemmer der har den frnødne service villighed, men måske kunne føle sig tvunget til ikke at deltage, alene sm følge af begrænsede sprgkundskaber. I taknemmelighed fr alles servicevillighed har vi med denne versættelse alene søgt at fjerne en usynlig mur der kunne hindre disse villige medlemmer i at tjene. Nte frm the PI cmitteee (Midtjylland) This dcument is a nn-apprved translatin. Therefre, WSO r NA as a whle cannt be held accuntable fr the cntents f this guide. We made this translatin in recgnitin f the needs fr translated PI service material fr thse f ur members with the sufficient willingness t serve, wh is lacking sufficient English skills. In grattitude f everybdys willingness t serve we have by prviding a translatin like this sught, nly t remve an invisible wall that wuld bstruct such willing members participatin in PI service. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 13

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl.

Hjemmesiden: Organisationens ansigt udadtil. Stine Netman. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Hjemmesiden: Organisatinens ansigt udadtil 2015 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet Tegn inkl. Mellemrum: 168082 Stine Netman Abstract The Danish sciety has becme digital. Living

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus årsrapprt 2012 gældende fr regnskabsperiden 1. januar - 31.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere