Grundbog i Offentlig Information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbog i Offentlig Information"

Transkript

1 Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1

2 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem... 3 Offentlig Infrmatin g NA gruppen... 4 Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen... 4 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité... 5 En beredskabsplan... 5 Selve arbejdet... 6 A. Møde lister... 6 B. Opslag/Plakater... 6 C. Intrduktinsskrivelser... 7 D. Præsentatiner... 8 E. Public Service Annncering (PSA)... 8 F. Telefnlinier... 9 G. Studiedage g Wrkshps... 9 De tlv Traditiner g OI Traditin Traditin Traditin Traditin Hvad vi gør g ikke gør i OI Yderligere kilder til infrmatin Ntat fra versætteren Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 2

3 Frmålet med OI Frmålet med ffentligt infrmatinsarbejde i Narctics Annymus er at infrmere ffentligheden m NA's eksistens g tilbud m bedring fra sygdmmen addictin. En ffentlig infrmatinskmité sikrer at infrmatinen m vrt fællesskab er krrekt g ffentligt tilgængelig. Wrld Service Cnference Public Infrmatin Cmittee har sammensat følgende vejledning, fr at støtte nye NA fællesskaber i deres behv fr grundlæggende retningslinier fr udørelsen af vrt primære frmål i ffentligheden. Offentlig Infrmatin, eller OI, er et servicemråde i vrt fællesskab sm er vkset meget de seneste år. Vi mangler imidlertid versættelser af vres PI service manual - A guide t Public Infrmatin. Indtil versættelserne er klar, ønsker vi at hjælpe vrt verdensmspændende fællesskab med ngle grundlæggende g enkle retningslinier fr denne frm fr NA service. Vrt primære frmål sm fællesskab er at bringe budskabet til den addict der stadig lider. OI spiller en vital rlle i pfyldelsen af dette frmål. I udførelsen af denne frm fr service kræves kmmunikatins- g samarbejdsvilje med instanser i samfundet hvr vi sm aktive addicts engang var uvelkmne. Md g ydmyghed er nødvendige elementer i vres bedring når vi præsenterer ffentligheden fr vrt fællesskab. Vi håber at du finder denne del af NA service lige så givende g udfrdrende sm vi. Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem Hvert eneste medlem af NA har en rlle i arbejdet med at bringe budskabet til den addict der stadig lider. Meget af den gdwill der råder mellem NA g samfundet er baseret på vres indbyrdes frhld sm NA medlemmer. Vi kan bedre disse frhld fr vrt fællesskab ved at være pmærksmme på at behandle andre høfligt g respektfuldt. Dette er af særlig betydning når vi repræsenterer fællesskabet i frhld til prfessinelle eller medlemmer af andre rganisatiner, sm kunne videregive deres gde, eller dårlige, indtryk af s til andre. Vi må præsentere et psitivt billede af NA således at disse persner føler det betryggende at henvise addicts der søger bedring til vre møder. Når vi deltager i en ffentlig infrmatinskampagne, tager vi ansvar fr vr adfærd. Hvis vi er ufrskammede, bander eller udviser mangel på respekt fr faciliteter eller andre rganisatiner, sår vi tvivl m effektiviteten af vres prgram til bedring. Vi bliver gså betragtet sm medlemmer af Narctics Annymus hvis vi bærer en NA T-shirt på gaden, står uden fr et møde, eller deltager i NA knventer eller service knferencer. Vi har sm fællesskab ingen kntrl med det enkelte medlems adfærd, men det hindrer s ikke i at dele vr bekymring mkring vrt ansigt udadtil med andre medlemmer. Vi kan gøre dem pmærksm på, at et dårligt indtryk af Narctics Annymus nemt kan hindre budskabet m bedring i at nå den addict der stadig lider. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 3

4 Offentlig Infrmatin g NA gruppen Medlemmer af NA grupper kan g vil fte udføre grundlæggende OI arbejde med både at bringe budskabet til såvel addicts, sm ffentligheden. Gruppernes OI indsats begrænser sig sm regel til nyhedsfrmidling, trykning g distributin af mødelister, g til at infrmere addicts m mødetidspunkter. Grupperne bør altid være pmærksmme på ikke at fremkmme med udtalelser eller indgå frpligtelser der verskrider deres muligheder. Det er vigtigt at der er tilstrækkelige ressurcer til at imødekmme frespørgsler. Vres åndelige grundlag kan blive ødelagt i alvrlig grad af medlemmer der handler alene eller uafhængigt af gruppen g fællesskabet. Vi deltager aldrig i fredrag, præsentatiner g interviews alene. Efterhånden sm antallet af møder g grupper stiger, vil man fr at imødekmme behvet fr yderligere service prette en mråde service kmité (OSK). Disse servicekmitéer prettes fr ikke at aflede grupperne fra deres hvedfrmål. Grupperne bør bevare fkus på deres primære frmål g tilvejebringe et sikkert miljø hvri det er muligt at praktisere de tlv trin g de tlv traditiner. Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen Frståelsen af frmålet g behvet fr samarbejde er en vigtig del af NA service. Vi kender måske vrt eget ansvarsmråde, men hvr meget kender vi til måden andre kmitéer arbejder på? Det er af str vigtighed at man frstår sammenhængen mellem H&I kmitéen g OI kmitéen. Frmålet med H&I kmitéen er at bringe budskabet til addicts på hspitaler eller institutiner sm ikke har mulighed fr at deltage regelmæssigt i NA møder. H&I kmitéen vil samle et hld af NA medlemmer, et panel, sm vil psøge sådanne institutiner fr at intrducere grundelementerne i NA's prgram fr de addicts der befinder sig der. Den grundlæggende frskel på disse t kmitéer er, at H&I henvender sig primært til addicts hvrimd OI kmitéen først g fremmest henvender sig til ikke-addicts. Fr at illustrere frskellen på de t kmitéers ansvarsmråder g belyse samarbejdet gives følgende eksempel: Hvis et hspital kntakter det lkale fællesskab med en anmdning m en præsentatin af prgrammet fr de ansatte læger g sygeplejersker, vil det være OI kmitéens pgave at fremføre en præsentatin. Dg bør H&I kmitéen infrmeres m mødet g inviteres til at deltage. Et medlem af H&I kmitéen vil have den største viden m det lkale H&I arbejde g vil kunne svare på spørgsmål vedrørende muligheden fr at få besøg af et panel på hspitalet. Havde man på den anden side ønsket en præsentatin af prgrammet til hspitalets patienter, ville ansvaret hvile på H&I kmitéen. OI kmitéen skal så underrettes, såfremt denne kntakt kunne give anledning til en præsentatin fr hspitalets persnale. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 4

5 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité En ffentlig infrmatins underkmité er en vigtig del af de fleste mråde service kmitéer. Hvis der eksisterer en mråde service kmité i lkalmrådet, kan du sammen med andre interesserede NA medlemmer gå til et af kmitéens møder g udtrykke jeres ønske m at tjene eller starte en OI kmité. Herefter bør al ffentligt infrmatinsarbejde fregå med støtte g vejledning fra OSK. Hvis der ikke eksisterer en mråde service kmité, planlæg da et møde med lkale NA medlemmer sm er interesseret i OI arbejdet, med det frmål at nedsætte en OI kmité. I vil sandsynligvis starte med at definere kmitéens frmål, funktiner g ansvarsmråder hvrefter I beslutter hvrdan kmitéen skal tjene mrådets NA medlemmer. En OI kmité skal sm udgangspunkt varetage flg.: Fremstilling, pdatering g distribuering af mødelister. Reagere på anmdninger m infrmatin. Etablere en stabil pstadresse. På frespørgsel yde hjælp til H&I kmitéen g håndtere andre ffentlige infrmatinsprjekter i mrådet eller reginen. En beredskabsplan Efterhånden sm NA vkser vil repræsentanter fr den trykte g elektrniske presse vise øget interesse fr vrt fællesskab. Når medierne bliver interesseret i NA vil de fte møde p med manglende frståelse fr vrt annymitetsprincip. Det må være vr højeste priritet at prethlde persnlig annymitet i frhld til presse, radi g film, når vi mødes med ffentligheden såvel sm medierne. Vi har i den frbindelse erfaret at en beredskabsplan er af str værdi fr en OI kmité. En af de første pririteter fr en nystartet OI kmité er at knstruere en beredskabsplan. En sådan beredskabsplan indehlder vres strategi fr hvrledes vi rganiserer vres respns til ffentligheden g medierne når de beder m infrmatin. Helt enkelt bør den indehlde retningslinier fr hvad vi gør, når vi mdtager bestemte typer af frespørgsler fra ffentligheden. Planen kan være med til at sikre at de mest erfarne OI medlemmer invlveres i pressefrespørgsler, så vrt fællesskab kan pfylde sit primære frmål i verensstemmelse med vre traditiner. Planen bør indehlde en liste af OI medlemmer sm er erfarne i medierespns. Beredskabsplanen bør endvidere indehlde retningslinier fr besvarelse af spørgsmål der berører andre grupper, mråder g reginer. Hvis en frespørgsel invlverer andre service grupper i NA må vi sikre et krrekt g effektivt svar gennem samarbejde g krdinering. WSC OI kmitéen har en beredskabsplan fr mediebegivenheder der måtte berøre NA sm helhed. Hvis jeres kmité har mdtaget en frespørgsel af denne karakter, er det af største vigtighed at man kntakter det nærmeste WSC OI kmité medlem eller WSO OI krdinatren fr at planlægge vres respns. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 5

6 Selve arbejdet Det er indlysende, at vi ikke kan være alt fr alle. Vi er en bedrings rganisatin der mødes regelmæssigt fr at hjælpe hinanden med at frblive clean. Det er helt på sin plads at afvise en anmdning der ligger uden fr vrt fællesskabs primære frmål. Det er gså ganske rimeligt at afvise en anmdning selv m den ligger inden fr vrt primære frmål, såfremt vi ikke har tilstrækkeligt med tid, penge eller medlemmer til at hnrere en sådan frespørgsel. Det vigtige er at vi reagerer! At undlade at reagere på en frespørgsel vil blive tlket sm mangel på integritet i hele NA. At bære et klart NA budskab til ffentligheden, indebærer at vi sm medlemmer har klar frståelse af vre traditiner. Det kræver øvelse at lære traditinerne g hvrdan de anvendes. Vi har inkluderet en diskussin af traditinerne g deres relevans i OI arbejdet, i denne guide. Frmålet med det ffentlige infrmatinsarbejde er ganske enkelt at udbrede budskabet m at NA eksisterer, at det virker g at det er gartis. Her er ngle af de ftest anvendte måder at gøre dette på: A. Møde lister Hvis der er mere end et møde i lkalmrådet, bør fremstilling g vedligehldelse af mødelister være kmitéens højeste priritet. Mødelisten bør indehlde infrmatin m mødetidspunkt (dag g klkkeslæt), mødested (helst en pstadresse), g m mødet er åbent fr ffentligheden. Listen kan gså indehlde infrmatin m mødets karakter (f.eks. trinmøde, study, speaker, diskussin), rygereller ikke-ryger, g andre frmer fr specifik infrmatin. Mødelister bør pdateres regelmæssigt. Det er vres ansvar, at nykmmere mdtager den krrekte infrmatin m hvrdan de finder s når de rækker ud efter hjælp. B. Opslag/Plakater Disse bruges til at infrmere ffentligheden m hvrdan g hvr vi kan kntaktes. Det er meget vigtigt at vi indhenter tilladelse før vi phænger denne frm fr infrmatinsmateriale. Mulige steder sådanne pslag kan benyttes er: Afgiftningsklinikker, hspitaler, plitistatiner, skler g universiteter, kirker eller kirkelige hjælpecentre (f.eks. Kirkens Krshær i DK), regeringsbygninger, ffentlige kntrer, misbrugsbehandlings centre, eller andre steder hvr addicts der søger bedring eller mennesker der hjælper addicts samles eller mødes. Det er vigtigt at understrege, at tiltrækning frem fr agitatin er et væsentligt princip i denne frm fr OI arbejde. Vi bør udvise gd dømmekraft når vi fremstiller g anvender sådanne pslag/plakater. Vi må afstå fra prvkerende eller agiterende udtalelser eller grafik der kan bibringe et negativt image eller frekmme agiterende. Selv stederne g måden vi phænger sådanne pslag på bør evalueres inden vi går i gang. Det eneste vi ønsker er at sprede et enkelt budskab m, at vi er til stede g hvrdan vi kan kntaktes. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 6

7 I de trykte medier består vres budskab sm regel blt af en sætning eller et spørgsmål der vil fange læserens interesse, efterfulgt af en beskrivelse af hvrdan man kan kmme i kntakt med den lkale gruppe (telefnlinie/mailadresse). Et eksempel på et pslag eller en avisannnce kunne være: Har du et prblem med stffer? Narctics Annymus kan hjælpe dig! C. Intrduktinsskrivelser Vi kan gøre medarbejdere i scial- g sundhedssektren pmærksmme på vres eksistens ved at sende dem infrmatin m vrt fællesskab. Et sådant brev/mail bør sm minimum indehlde en beskrivelse af hvem vi er, hvrdan vi kan kntaktes, samt ngle grundlæggende infrmatiner m Narctics Annymus i lkalmrådet hvr vi gør pmærksm på, at vi er en del af et verdensmspændende fællesskab. Vi vil sædvanligvis medsende en mødeliste fr lkalmrådet sammen med ngle NA pamfletter. Hvis det er relevant kan følgebrevet gså gøre pmærksm på at OI speakere kan mødes med dem g deres persnale, såfremt vi er i stand til at imødekmme en sådan anmdning. Pamfletter der på en gd måde intrducerer prgrammet er: NA A Ressurce In Yur Cmmunity, Wh, What, Hw and Why, the NA White Bklet, g Welcme t Narctics Annymus. Andre anvendelige pamfletter er: Am I an Addict?, Fr the Newcmer, g Spnsrship. Vi er klar ver, at ikke alle disse pamfletter er versat til dansk. Brug det I har til rådighed. Hvis I ikke har versatte pamfletter til rådighed, kan I sandsynligvis bruge de engelske i arbejdet med prfessinelle. Den lkale OI kmité kan fremstille en standardpakke med intrduktinsmateriale. Vær realistisk i frhld til udgifter g valg af pamfletter g hvrvidt I vil sende dem eller blt uddele dem på et præsentatinsmøde. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 7

8 D. Præsentatiner I mdtager måske invitatiner til at præsentere NA på en knference fr prfessinelle på en institutin eller i en rganisatin. Eller I kan blive bedt m at pstille en stander eller et brd med infrmatinsmateriale ved en ffentlig begivenhed fr på den måde at bidrage med grundlæggende infrmatin m NA. Hvis I er enige m at det er passende g at I har ressurcerne til det, bør I altid huske flg.: Arbejd sammen med en anden m præsentatinen. Giv et gdt indtryk ved jeres fremtræden (mht. klædedragt, makeup, frisure, attitude m.m.) Undgå vulgære tale- g udtryksmåder (sjfelheder eller banderd). Vær pmærksm på publikums sammensætning. Når vi henvender s til ikkeaddicts skal vi huske, at det indfrståede sprg vi taler i NA sammenhæng sjældent giver mening uden fr vre møder. Fr meget prgram snak eller uddybning af de enkelte detaljer i vrt bedring prgram er ufrståelige fr ikkeaddicts g bør derfr undgås. Selvm vi pfrdres til at røbe visse persnlige erfaringer, må vi altid bevare fkus på udbredelsen af et klart generaliseret NA budskab. Det er ikke s sm individer der er interessante, men måden hvrpå vi blev clean gennem NA s tlv trin g tlv traditiner. Undgå stf- g krigshistrier. Vi er der fr at frtælle m hvrdan vi gennem NA fandt en ny livsstil fri af aktiv addictin, ikke hvrdan tingene var mens vi brugte. Det tiltrækkende ved s er: Det virker, det er gratis, g at vi er tilgængelige fr den addict der stadig lider. E. Public Service Annncering (PSA) PSA er er infrmatin der når ffentligheden gennem presse, radi g TV. PSA er er sm regel bekendtgjrt på bestemte sider i aviser eller bestemte tidspunkter i radi- g TV udsendelser, hvr man gratis bekendtgør infrmatin af interesse fr ffentligheden. Dette er et helt igennem acceptabelt middel til at infrmere ffentligheden m NA g skal ikke betragtes sm et udefra kmmende bidrag. Dg vil det, i lyset af vre traditiner, være uacceptabelt hvis selve meddelelsen gså indehlder en spnsr meddelelse, sm f.eks. Denne meddelelse er spnreret/præsenteret af Den Danske Bank. Den lkale OI kmité kan fremstille trykte PSA er. Vi advarer dg lkale kmitéer md at lave deres egne videindslag. Udgifterne g tiden der skal bruges til fremstilling af en vide kan i høj grad aflede OI kmitéen fra arbejdet med at bringe budskabet videre, g kan endvidere indskrænke det lkale fællesskabs ressurcer. Kntakt WSO PI krdinatren, hvis du har et ønske m at medvirke i prduktinen af PSA er g videer. WSC PI Kmitéen har knferencegdkendte manuskripter til brug i radi g TV indslag, sm kan bruges i jeres lkalmråde. Manuskripterne er indehldt i Guide t Public Infrmatin g båndene kan fås gennem WSO. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 8

9 F. Telefnlinier En kntakttelefn kan prettes, således at addicts der søger bedring g ffentlige instanser der søger infrmatin kan henvende sig telefnisk. En sådan kntakttelefn bør kun prettes i det mfang det er fysisk g øknmisk muligt. Oprethldelsen af en kntakttelefn invlverer hårdt arbejde g strt ansvar, g beslutningen m at prette en sådan skal tages meget alvrligt. Tænk på knsekvenserne af at en addict der søger bedring eller en prfessinel ringer til et nedlagt nummer. Den lidende addict vil frtsætte med at lide, g den prfessinelle vil få et dårligt indtryk. Infrmatin m hvrdan man pretter g vedligehlder en kntakttelefn er beskrevet i en separat guide fra WSO. G. Studiedage g Wrkshps Dette er udelukkende interne tilbud til medlemmerne af vrt fællesskab. Sm regel vil ngle udpegede medlemmer afsætte tid til at dele deres erfaring med OI arbejdet med andre interesserede medlemmer g NA grupper. En del af vres ansvar er gså at infrmere fællesskabet sm et hele m vres servicefunktin g hvrdan man kmmer i kntakt med s hvis ngen skulle blive kntaktet af ffentlige instanser eller medierne. Guide t Public Infrmatin indehlder mere m dette emne. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 9

10 De tlv Traditiner g OI OI arbejdet udføres af service kmitéer eller grupper prettet af, g direkte ansvarlige ver fr dem de tjener nemlig NA medlemmerne. Vi gør vrt bedste med de midler vi har til rådighed samtidig med at vi verhlder vre tlv traditiner. Vres erfaring har lært s, at der er behv fr at uddybe hvrdan de tlv traditiner har betydning i OI arbejdet. Det har vist sig at være værdifuldt at bruge tid på at studere g diskutere traditinerne. Den viden vi derigennem tilegner s hjælper s til at være mere sikre i vr præsentatin af NA. Denne sikkerhed er tydelig fr vrt publikum g er medvirkende til at skabe et psitivt billede af vrt fællesskab. Følgende traditiner spiller en vigtig rlle g i OI arbejdet g har direkte relevans fr OI service. Vres 6. traditin siger: En N.A.-gruppe bør aldrig anbefale, finansiere eller låne N.A.-navnet ud til ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående fretagende, fr at prblemer med penge, ejendm eller prestige ikke skal aflede s fra vres hvedfrmål. Denne traditin er basis fr vres ikke-afhængigheds plitik g er særdeles vigtig fr NA s beståen g frtsatte vækst. (Narctics Annymus Basic Text, side 66, 5. udgave, Engelsk) Selvm det er vigtigt at nå så mange mennesker sm muligt med vrt budskab m bedring, er det altafgørende at vi ikke sætter vres uafhængighed på spil ved at blive afhængige af en udefrakmmende bidragyder. Hvis NA bliver identificeret med ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående initiativ (f.eks. klubhuse, clean caféer, misbrugsbehandlings centre, eller andre tlvtrins fællesskaber) vil vrt primære frmål blive frvekslet med andres. Når vi bringer budskabet m NA videre er det vigtigt at vi samarbejder med dem vi kmmer i kntakt med. Uden denne frm fr samarbejde, ville mange addicts aldrig have fundet vres fællesskab. Vi samarbejder gerne med andre rganisatiner men vi ønsker ikke at blive sammenkædet med disse i den ffentlige bevidsthed. At give det indtryk at vi er en del af samme rganisatin vil true vr uafhængighed. Vrt mål er ganske enkelt at gøre pmærksm på NA s eksistens g tilgængelighed. Det kan kræve en særlig indsats at gøre pmærksm på den klare adskillelse mellem NA g andre rganisatiner. Dg er det en str belønning nå addicts finder s gennem andre kilder, g vrt fællesskab derved vkser. Vr 10. traditin siger: Narctics Annymus har ingen hldning til udenfrstående spørgsmål. N.A.s navn bør derfr aldrig inddrages i ffentlige kntrverser. Vr bedring taler fr sig selv. Vr tiende traditin hjælper s med at beskytte vrt mdømme. (Narctics Annymus Basic Text, side 71, 5. udgave, engelsk) Vi anbefaler ingen udenfrstående rganisatiner, eller deltager i deres hldninger, idet dette ville kunne bidrage til kntrverser sm kunne ødelægge vrt fællesskabs anseelse i ffentligheden. Hvis vi giver udtryk fr en bestemt hldning i ffentlige debatter, ville det kunne få en addict der søger bedring til at afstå fra, at psøge vrt fællesskab. Det er vigtigt altid at huske at 10. traditin er en del af det at hlde vrt fællesskab åben fr alle addicts der har et ønske m at hlde p med at bruge. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 10

11 Vr 11. traditin siger: Vres frhld til ffentligheden er baseret på tiltrækning frem fr agitatin: Vi er nødt til altid at bevare persnlig annymitet, når det drejer sig m presse, radi g film. Det tiltrækkende ved vrt fællesskab er at vi er en succes i s selv. Sm grupper tilbyder vi bedring. Vi mener at prgrammets succes taler fr sig selv. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin gør s pmærksmme på, at vi ikke behøver at agitere fr bedring. Frandringerne i vrt liv vil være tydelig fr vre mgivelser. Den psitive effekt af vr egen bedring er et magtfuldt element i tiltrækningen til vrt prgram. Vi er naturligvis nødt til at infrmere ffentligheden m vres eksistens. Frskellen mellem tiltrækning g agitatin ligger i budskabets indhld g præsentatin. At tilvejebringe grundlæggende infrmatin til ffentligheden m hvem, hvad g hvr vi er, er alt sammen et udtryk fr tiltrækning. Når vi derimd gør mere end blt at infrmere ffentligheden m vr eksistens, verskrider vi grænsen mellem tiltrækning g agitatin. Annymiteten brydes ikke frdi visse NA medlemmer deltager i ffentlige infrmatins møder. Det enkelte medlem afgør persnligt m hun eller han vil pgive dele af sin annymitet i denne sags tjeneste. Det vil naturligvis være et brud på 11. traditin hvis vi giver vre fulde navne til pressen, lader dem bringe ansigtsbilleder eller hvis vi ptræder på TV eller i film sm NA medlemmer. Dette vil være en trussel md det enkelte medlem, g give nykmmere det frkerte indtryk at de skal afsløre deres identitet. Vr 12. traditin siger: Annymitet er det åndelige grundlag fr alle vre traditiner der altid mider s m, at sætte principper før persnligheder. Det åndelige grundlag bliver vigtigere end ngen bestemt gruppe eller persn. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin minder s m, at NA er et VI prgram, g at den naturlige følge af princippet m annymitet er, at vi tilsidesætter vre persnlige ambitiner. Når vi handler alene i OI arbejdet mister vi den naturlige ånd af ydmyghed der følger med et VI prgram. Det kan tage lang tid at rette p på de skader på NA s rygte der følger af at medlemmer handler på egen hånd. Vi får et glimt af ydmyghed hver gang en nykmmer ankmmer til et NA møde. Således kan vi genkende det åndelige mål fr vrt fællesskab, g vr egen plads i NA. Vi er taknemmelige fr at være i stand til at bringe budskabet m bedring videre, g er i stand til at anerkende indflydelsen af en magt der er større end s selv. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 11

12 Hvad vi gør g ikke gør i OI Hvad vi gør: - Vi følger vre traditiner, beredskabsplaner g guidelines. - Vi frsøger at være pålidelige g ensartede. Vi følger vre handleplaner. - Vi hlder regnskab med kntaklister, phængte pslag, PSA er sv. - Vi husker at kvalitet er bedre end kvantitet. - Vi præsenterer et psitivt billede af bedring. Vi er punktlige, klæder s passende, g undgår bskøniteter når vi taler. - Vi knsulterer erfarne OI medarbejdere før vi kntakter medierne. Hvad vi ikke gør: - Vi arbejder aldrig alene. - Vi misbruger aldrig vre værdifulde ressurcer. Når vi ikke færdiggør et prjekt skaber vi et negativt billede af NA. - Vi fregiver aldrig at være NA s eneste talsmand. - Vi mdtager aldrig bidrag udefra. - Vi tager aldrig standpunkt i ffentlige kntrverser. - Vi udleverer aldrig infrmatin m NA medlemmer. Hvad Narctics Annymus ikke gør: - NA driver ikke hspitaler eller fælleshuse fr addicts. - NA tvinger, anmder eller kræver ikke af ngen at de deltager. - NA spnserer eller deltager ikke i videnskabelig frskning i addictin. - NA fører ikke karttek ver medlemmer eller deres histrie. - NA udfører ikke medicinske eller psyklgiske diagnser. - NA yder ikke ægteskabs-, familie- eller faglig vejledning. - NA yder ikke øknmisk eller scial støtte. - NA deltager ikke i misbrugsfrebyggende undervisning. - NA mdtager ikke penge fr sine ydelser g er ikke understøttet af nget ffentlige eller privat agentur. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 12

13 Yderligere kilder til infrmatin En mere mfattende infrmatin m pstart af OI kmitéer findes i A Guide t Public Infrmatin. Andre relevante publikatiner er A Guide t Phneline Service g bekendtgørelser m særlige emner der har relevans fr Offentlig Infrmatin. Disse materialer kan fås ved henvendelse til WSO. Yderligere infrmatin kan fås ved henvendelse til andre OI kmitéer i nabmråderne. WSO PI krdinatren kan henvise til andre medlemmer i nærheden med OI erfaring. At dele vr erfaring, styrke g håb i denne gren af service er i str grad med til at styrke de bånd der binder s til hinanden. Vi erkender, at der er juridiske restriktiner i mange lande, der frbyder at addicts samles. Kntakt venligst WSO fr yderligere infrmatin før der skrides til handling mht. ffentlig infrmatin i sådanne mråder. WSC PI Cmmittee kan kntaktes på nedenstående adresser. Tak frdi vi måtte være til tjeneste ved at dele vr erfaring, styrke g håb i frbindelse med udbredelsen af vrt budskab i verden. Wrld Service Office, Inc. PO. Bx 9999 Van Nuys, CA USA Tel. (818) Fax (818) Wrld Service Office - Eurpe 48 Rue de l'ete/zmerstraat B-1050 Brussels, Belgium Tel Fax Ntat fra OI kmitéen (Midtjylland) Dette dkument er en ikke-gdkendt versættelse. WSO eller NA sm et hele kan derfr ikke drages til ansvar fr indhldet i næværende guide. Oversættelsen er fretaget i erkendelse af behvet fr versat materiale m OI service til de medlemmer der har den frnødne service villighed, men måske kunne føle sig tvunget til ikke at deltage, alene sm følge af begrænsede sprgkundskaber. I taknemmelighed fr alles servicevillighed har vi med denne versættelse alene søgt at fjerne en usynlig mur der kunne hindre disse villige medlemmer i at tjene. Nte frm the PI cmitteee (Midtjylland) This dcument is a nn-apprved translatin. Therefre, WSO r NA as a whle cannt be held accuntable fr the cntents f this guide. We made this translatin in recgnitin f the needs fr translated PI service material fr thse f ur members with the sufficient willingness t serve, wh is lacking sufficient English skills. In grattitude f everybdys willingness t serve we have by prviding a translatin like this sught, nly t remve an invisible wall that wuld bstruct such willing members participatin in PI service. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 13

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere