Grundbog i Offentlig Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbog i Offentlig Information"

Transkript

1 Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1

2 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem... 3 Offentlig Infrmatin g NA gruppen... 4 Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen... 4 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité... 5 En beredskabsplan... 5 Selve arbejdet... 6 A. Møde lister... 6 B. Opslag/Plakater... 6 C. Intrduktinsskrivelser... 7 D. Præsentatiner... 8 E. Public Service Annncering (PSA)... 8 F. Telefnlinier... 9 G. Studiedage g Wrkshps... 9 De tlv Traditiner g OI Traditin Traditin Traditin Traditin Hvad vi gør g ikke gør i OI Yderligere kilder til infrmatin Ntat fra versætteren Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 2

3 Frmålet med OI Frmålet med ffentligt infrmatinsarbejde i Narctics Annymus er at infrmere ffentligheden m NA's eksistens g tilbud m bedring fra sygdmmen addictin. En ffentlig infrmatinskmité sikrer at infrmatinen m vrt fællesskab er krrekt g ffentligt tilgængelig. Wrld Service Cnference Public Infrmatin Cmittee har sammensat følgende vejledning, fr at støtte nye NA fællesskaber i deres behv fr grundlæggende retningslinier fr udørelsen af vrt primære frmål i ffentligheden. Offentlig Infrmatin, eller OI, er et servicemråde i vrt fællesskab sm er vkset meget de seneste år. Vi mangler imidlertid versættelser af vres PI service manual - A guide t Public Infrmatin. Indtil versættelserne er klar, ønsker vi at hjælpe vrt verdensmspændende fællesskab med ngle grundlæggende g enkle retningslinier fr denne frm fr NA service. Vrt primære frmål sm fællesskab er at bringe budskabet til den addict der stadig lider. OI spiller en vital rlle i pfyldelsen af dette frmål. I udførelsen af denne frm fr service kræves kmmunikatins- g samarbejdsvilje med instanser i samfundet hvr vi sm aktive addicts engang var uvelkmne. Md g ydmyghed er nødvendige elementer i vres bedring når vi præsenterer ffentligheden fr vrt fællesskab. Vi håber at du finder denne del af NA service lige så givende g udfrdrende sm vi. Offentlig Infrmatin g det enkelte NA medlem Hvert eneste medlem af NA har en rlle i arbejdet med at bringe budskabet til den addict der stadig lider. Meget af den gdwill der råder mellem NA g samfundet er baseret på vres indbyrdes frhld sm NA medlemmer. Vi kan bedre disse frhld fr vrt fællesskab ved at være pmærksmme på at behandle andre høfligt g respektfuldt. Dette er af særlig betydning når vi repræsenterer fællesskabet i frhld til prfessinelle eller medlemmer af andre rganisatiner, sm kunne videregive deres gde, eller dårlige, indtryk af s til andre. Vi må præsentere et psitivt billede af NA således at disse persner føler det betryggende at henvise addicts der søger bedring til vre møder. Når vi deltager i en ffentlig infrmatinskampagne, tager vi ansvar fr vr adfærd. Hvis vi er ufrskammede, bander eller udviser mangel på respekt fr faciliteter eller andre rganisatiner, sår vi tvivl m effektiviteten af vres prgram til bedring. Vi bliver gså betragtet sm medlemmer af Narctics Annymus hvis vi bærer en NA T-shirt på gaden, står uden fr et møde, eller deltager i NA knventer eller service knferencer. Vi har sm fællesskab ingen kntrl med det enkelte medlems adfærd, men det hindrer s ikke i at dele vr bekymring mkring vrt ansigt udadtil med andre medlemmer. Vi kan gøre dem pmærksm på, at et dårligt indtryk af Narctics Annymus nemt kan hindre budskabet m bedring i at nå den addict der stadig lider. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 3

4 Offentlig Infrmatin g NA gruppen Medlemmer af NA grupper kan g vil fte udføre grundlæggende OI arbejde med både at bringe budskabet til såvel addicts, sm ffentligheden. Gruppernes OI indsats begrænser sig sm regel til nyhedsfrmidling, trykning g distributin af mødelister, g til at infrmere addicts m mødetidspunkter. Grupperne bør altid være pmærksmme på ikke at fremkmme med udtalelser eller indgå frpligtelser der verskrider deres muligheder. Det er vigtigt at der er tilstrækkelige ressurcer til at imødekmme frespørgsler. Vres åndelige grundlag kan blive ødelagt i alvrlig grad af medlemmer der handler alene eller uafhængigt af gruppen g fællesskabet. Vi deltager aldrig i fredrag, præsentatiner g interviews alene. Efterhånden sm antallet af møder g grupper stiger, vil man fr at imødekmme behvet fr yderligere service prette en mråde service kmité (OSK). Disse servicekmitéer prettes fr ikke at aflede grupperne fra deres hvedfrmål. Grupperne bør bevare fkus på deres primære frmål g tilvejebringe et sikkert miljø hvri det er muligt at praktisere de tlv trin g de tlv traditiner. Offentlig Infrmatin g Hspitals- g Institutinskmitéen Frståelsen af frmålet g behvet fr samarbejde er en vigtig del af NA service. Vi kender måske vrt eget ansvarsmråde, men hvr meget kender vi til måden andre kmitéer arbejder på? Det er af str vigtighed at man frstår sammenhængen mellem H&I kmitéen g OI kmitéen. Frmålet med H&I kmitéen er at bringe budskabet til addicts på hspitaler eller institutiner sm ikke har mulighed fr at deltage regelmæssigt i NA møder. H&I kmitéen vil samle et hld af NA medlemmer, et panel, sm vil psøge sådanne institutiner fr at intrducere grundelementerne i NA's prgram fr de addicts der befinder sig der. Den grundlæggende frskel på disse t kmitéer er, at H&I henvender sig primært til addicts hvrimd OI kmitéen først g fremmest henvender sig til ikke-addicts. Fr at illustrere frskellen på de t kmitéers ansvarsmråder g belyse samarbejdet gives følgende eksempel: Hvis et hspital kntakter det lkale fællesskab med en anmdning m en præsentatin af prgrammet fr de ansatte læger g sygeplejersker, vil det være OI kmitéens pgave at fremføre en præsentatin. Dg bør H&I kmitéen infrmeres m mødet g inviteres til at deltage. Et medlem af H&I kmitéen vil have den største viden m det lkale H&I arbejde g vil kunne svare på spørgsmål vedrørende muligheden fr at få besøg af et panel på hspitalet. Havde man på den anden side ønsket en præsentatin af prgrammet til hspitalets patienter, ville ansvaret hvile på H&I kmitéen. OI kmitéen skal så underrettes, såfremt denne kntakt kunne give anledning til en præsentatin fr hspitalets persnale. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 4

5 Opstart af en Offentlig Infrmatins kmité En ffentlig infrmatins underkmité er en vigtig del af de fleste mråde service kmitéer. Hvis der eksisterer en mråde service kmité i lkalmrådet, kan du sammen med andre interesserede NA medlemmer gå til et af kmitéens møder g udtrykke jeres ønske m at tjene eller starte en OI kmité. Herefter bør al ffentligt infrmatinsarbejde fregå med støtte g vejledning fra OSK. Hvis der ikke eksisterer en mråde service kmité, planlæg da et møde med lkale NA medlemmer sm er interesseret i OI arbejdet, med det frmål at nedsætte en OI kmité. I vil sandsynligvis starte med at definere kmitéens frmål, funktiner g ansvarsmråder hvrefter I beslutter hvrdan kmitéen skal tjene mrådets NA medlemmer. En OI kmité skal sm udgangspunkt varetage flg.: Fremstilling, pdatering g distribuering af mødelister. Reagere på anmdninger m infrmatin. Etablere en stabil pstadresse. På frespørgsel yde hjælp til H&I kmitéen g håndtere andre ffentlige infrmatinsprjekter i mrådet eller reginen. En beredskabsplan Efterhånden sm NA vkser vil repræsentanter fr den trykte g elektrniske presse vise øget interesse fr vrt fællesskab. Når medierne bliver interesseret i NA vil de fte møde p med manglende frståelse fr vrt annymitetsprincip. Det må være vr højeste priritet at prethlde persnlig annymitet i frhld til presse, radi g film, når vi mødes med ffentligheden såvel sm medierne. Vi har i den frbindelse erfaret at en beredskabsplan er af str værdi fr en OI kmité. En af de første pririteter fr en nystartet OI kmité er at knstruere en beredskabsplan. En sådan beredskabsplan indehlder vres strategi fr hvrledes vi rganiserer vres respns til ffentligheden g medierne når de beder m infrmatin. Helt enkelt bør den indehlde retningslinier fr hvad vi gør, når vi mdtager bestemte typer af frespørgsler fra ffentligheden. Planen kan være med til at sikre at de mest erfarne OI medlemmer invlveres i pressefrespørgsler, så vrt fællesskab kan pfylde sit primære frmål i verensstemmelse med vre traditiner. Planen bør indehlde en liste af OI medlemmer sm er erfarne i medierespns. Beredskabsplanen bør endvidere indehlde retningslinier fr besvarelse af spørgsmål der berører andre grupper, mråder g reginer. Hvis en frespørgsel invlverer andre service grupper i NA må vi sikre et krrekt g effektivt svar gennem samarbejde g krdinering. WSC OI kmitéen har en beredskabsplan fr mediebegivenheder der måtte berøre NA sm helhed. Hvis jeres kmité har mdtaget en frespørgsel af denne karakter, er det af største vigtighed at man kntakter det nærmeste WSC OI kmité medlem eller WSO OI krdinatren fr at planlægge vres respns. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 5

6 Selve arbejdet Det er indlysende, at vi ikke kan være alt fr alle. Vi er en bedrings rganisatin der mødes regelmæssigt fr at hjælpe hinanden med at frblive clean. Det er helt på sin plads at afvise en anmdning der ligger uden fr vrt fællesskabs primære frmål. Det er gså ganske rimeligt at afvise en anmdning selv m den ligger inden fr vrt primære frmål, såfremt vi ikke har tilstrækkeligt med tid, penge eller medlemmer til at hnrere en sådan frespørgsel. Det vigtige er at vi reagerer! At undlade at reagere på en frespørgsel vil blive tlket sm mangel på integritet i hele NA. At bære et klart NA budskab til ffentligheden, indebærer at vi sm medlemmer har klar frståelse af vre traditiner. Det kræver øvelse at lære traditinerne g hvrdan de anvendes. Vi har inkluderet en diskussin af traditinerne g deres relevans i OI arbejdet, i denne guide. Frmålet med det ffentlige infrmatinsarbejde er ganske enkelt at udbrede budskabet m at NA eksisterer, at det virker g at det er gartis. Her er ngle af de ftest anvendte måder at gøre dette på: A. Møde lister Hvis der er mere end et møde i lkalmrådet, bør fremstilling g vedligehldelse af mødelister være kmitéens højeste priritet. Mødelisten bør indehlde infrmatin m mødetidspunkt (dag g klkkeslæt), mødested (helst en pstadresse), g m mødet er åbent fr ffentligheden. Listen kan gså indehlde infrmatin m mødets karakter (f.eks. trinmøde, study, speaker, diskussin), rygereller ikke-ryger, g andre frmer fr specifik infrmatin. Mødelister bør pdateres regelmæssigt. Det er vres ansvar, at nykmmere mdtager den krrekte infrmatin m hvrdan de finder s når de rækker ud efter hjælp. B. Opslag/Plakater Disse bruges til at infrmere ffentligheden m hvrdan g hvr vi kan kntaktes. Det er meget vigtigt at vi indhenter tilladelse før vi phænger denne frm fr infrmatinsmateriale. Mulige steder sådanne pslag kan benyttes er: Afgiftningsklinikker, hspitaler, plitistatiner, skler g universiteter, kirker eller kirkelige hjælpecentre (f.eks. Kirkens Krshær i DK), regeringsbygninger, ffentlige kntrer, misbrugsbehandlings centre, eller andre steder hvr addicts der søger bedring eller mennesker der hjælper addicts samles eller mødes. Det er vigtigt at understrege, at tiltrækning frem fr agitatin er et væsentligt princip i denne frm fr OI arbejde. Vi bør udvise gd dømmekraft når vi fremstiller g anvender sådanne pslag/plakater. Vi må afstå fra prvkerende eller agiterende udtalelser eller grafik der kan bibringe et negativt image eller frekmme agiterende. Selv stederne g måden vi phænger sådanne pslag på bør evalueres inden vi går i gang. Det eneste vi ønsker er at sprede et enkelt budskab m, at vi er til stede g hvrdan vi kan kntaktes. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 6

7 I de trykte medier består vres budskab sm regel blt af en sætning eller et spørgsmål der vil fange læserens interesse, efterfulgt af en beskrivelse af hvrdan man kan kmme i kntakt med den lkale gruppe (telefnlinie/mailadresse). Et eksempel på et pslag eller en avisannnce kunne være: Har du et prblem med stffer? Narctics Annymus kan hjælpe dig! C. Intrduktinsskrivelser Vi kan gøre medarbejdere i scial- g sundhedssektren pmærksmme på vres eksistens ved at sende dem infrmatin m vrt fællesskab. Et sådant brev/mail bør sm minimum indehlde en beskrivelse af hvem vi er, hvrdan vi kan kntaktes, samt ngle grundlæggende infrmatiner m Narctics Annymus i lkalmrådet hvr vi gør pmærksm på, at vi er en del af et verdensmspændende fællesskab. Vi vil sædvanligvis medsende en mødeliste fr lkalmrådet sammen med ngle NA pamfletter. Hvis det er relevant kan følgebrevet gså gøre pmærksm på at OI speakere kan mødes med dem g deres persnale, såfremt vi er i stand til at imødekmme en sådan anmdning. Pamfletter der på en gd måde intrducerer prgrammet er: NA A Ressurce In Yur Cmmunity, Wh, What, Hw and Why, the NA White Bklet, g Welcme t Narctics Annymus. Andre anvendelige pamfletter er: Am I an Addict?, Fr the Newcmer, g Spnsrship. Vi er klar ver, at ikke alle disse pamfletter er versat til dansk. Brug det I har til rådighed. Hvis I ikke har versatte pamfletter til rådighed, kan I sandsynligvis bruge de engelske i arbejdet med prfessinelle. Den lkale OI kmité kan fremstille en standardpakke med intrduktinsmateriale. Vær realistisk i frhld til udgifter g valg af pamfletter g hvrvidt I vil sende dem eller blt uddele dem på et præsentatinsmøde. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 7

8 D. Præsentatiner I mdtager måske invitatiner til at præsentere NA på en knference fr prfessinelle på en institutin eller i en rganisatin. Eller I kan blive bedt m at pstille en stander eller et brd med infrmatinsmateriale ved en ffentlig begivenhed fr på den måde at bidrage med grundlæggende infrmatin m NA. Hvis I er enige m at det er passende g at I har ressurcerne til det, bør I altid huske flg.: Arbejd sammen med en anden m præsentatinen. Giv et gdt indtryk ved jeres fremtræden (mht. klædedragt, makeup, frisure, attitude m.m.) Undgå vulgære tale- g udtryksmåder (sjfelheder eller banderd). Vær pmærksm på publikums sammensætning. Når vi henvender s til ikkeaddicts skal vi huske, at det indfrståede sprg vi taler i NA sammenhæng sjældent giver mening uden fr vre møder. Fr meget prgram snak eller uddybning af de enkelte detaljer i vrt bedring prgram er ufrståelige fr ikkeaddicts g bør derfr undgås. Selvm vi pfrdres til at røbe visse persnlige erfaringer, må vi altid bevare fkus på udbredelsen af et klart generaliseret NA budskab. Det er ikke s sm individer der er interessante, men måden hvrpå vi blev clean gennem NA s tlv trin g tlv traditiner. Undgå stf- g krigshistrier. Vi er der fr at frtælle m hvrdan vi gennem NA fandt en ny livsstil fri af aktiv addictin, ikke hvrdan tingene var mens vi brugte. Det tiltrækkende ved s er: Det virker, det er gratis, g at vi er tilgængelige fr den addict der stadig lider. E. Public Service Annncering (PSA) PSA er er infrmatin der når ffentligheden gennem presse, radi g TV. PSA er er sm regel bekendtgjrt på bestemte sider i aviser eller bestemte tidspunkter i radi- g TV udsendelser, hvr man gratis bekendtgør infrmatin af interesse fr ffentligheden. Dette er et helt igennem acceptabelt middel til at infrmere ffentligheden m NA g skal ikke betragtes sm et udefra kmmende bidrag. Dg vil det, i lyset af vre traditiner, være uacceptabelt hvis selve meddelelsen gså indehlder en spnsr meddelelse, sm f.eks. Denne meddelelse er spnreret/præsenteret af Den Danske Bank. Den lkale OI kmité kan fremstille trykte PSA er. Vi advarer dg lkale kmitéer md at lave deres egne videindslag. Udgifterne g tiden der skal bruges til fremstilling af en vide kan i høj grad aflede OI kmitéen fra arbejdet med at bringe budskabet videre, g kan endvidere indskrænke det lkale fællesskabs ressurcer. Kntakt WSO PI krdinatren, hvis du har et ønske m at medvirke i prduktinen af PSA er g videer. WSC PI Kmitéen har knferencegdkendte manuskripter til brug i radi g TV indslag, sm kan bruges i jeres lkalmråde. Manuskripterne er indehldt i Guide t Public Infrmatin g båndene kan fås gennem WSO. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 8

9 F. Telefnlinier En kntakttelefn kan prettes, således at addicts der søger bedring g ffentlige instanser der søger infrmatin kan henvende sig telefnisk. En sådan kntakttelefn bør kun prettes i det mfang det er fysisk g øknmisk muligt. Oprethldelsen af en kntakttelefn invlverer hårdt arbejde g strt ansvar, g beslutningen m at prette en sådan skal tages meget alvrligt. Tænk på knsekvenserne af at en addict der søger bedring eller en prfessinel ringer til et nedlagt nummer. Den lidende addict vil frtsætte med at lide, g den prfessinelle vil få et dårligt indtryk. Infrmatin m hvrdan man pretter g vedligehlder en kntakttelefn er beskrevet i en separat guide fra WSO. G. Studiedage g Wrkshps Dette er udelukkende interne tilbud til medlemmerne af vrt fællesskab. Sm regel vil ngle udpegede medlemmer afsætte tid til at dele deres erfaring med OI arbejdet med andre interesserede medlemmer g NA grupper. En del af vres ansvar er gså at infrmere fællesskabet sm et hele m vres servicefunktin g hvrdan man kmmer i kntakt med s hvis ngen skulle blive kntaktet af ffentlige instanser eller medierne. Guide t Public Infrmatin indehlder mere m dette emne. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 9

10 De tlv Traditiner g OI OI arbejdet udføres af service kmitéer eller grupper prettet af, g direkte ansvarlige ver fr dem de tjener nemlig NA medlemmerne. Vi gør vrt bedste med de midler vi har til rådighed samtidig med at vi verhlder vre tlv traditiner. Vres erfaring har lært s, at der er behv fr at uddybe hvrdan de tlv traditiner har betydning i OI arbejdet. Det har vist sig at være værdifuldt at bruge tid på at studere g diskutere traditinerne. Den viden vi derigennem tilegner s hjælper s til at være mere sikre i vr præsentatin af NA. Denne sikkerhed er tydelig fr vrt publikum g er medvirkende til at skabe et psitivt billede af vrt fællesskab. Følgende traditiner spiller en vigtig rlle g i OI arbejdet g har direkte relevans fr OI service. Vres 6. traditin siger: En N.A.-gruppe bør aldrig anbefale, finansiere eller låne N.A.-navnet ud til ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående fretagende, fr at prblemer med penge, ejendm eller prestige ikke skal aflede s fra vres hvedfrmål. Denne traditin er basis fr vres ikke-afhængigheds plitik g er særdeles vigtig fr NA s beståen g frtsatte vækst. (Narctics Annymus Basic Text, side 66, 5. udgave, Engelsk) Selvm det er vigtigt at nå så mange mennesker sm muligt med vrt budskab m bedring, er det altafgørende at vi ikke sætter vres uafhængighed på spil ved at blive afhængige af en udefrakmmende bidragyder. Hvis NA bliver identificeret med ngen sm helst beslægtet facilitet eller udenfrstående initiativ (f.eks. klubhuse, clean caféer, misbrugsbehandlings centre, eller andre tlvtrins fællesskaber) vil vrt primære frmål blive frvekslet med andres. Når vi bringer budskabet m NA videre er det vigtigt at vi samarbejder med dem vi kmmer i kntakt med. Uden denne frm fr samarbejde, ville mange addicts aldrig have fundet vres fællesskab. Vi samarbejder gerne med andre rganisatiner men vi ønsker ikke at blive sammenkædet med disse i den ffentlige bevidsthed. At give det indtryk at vi er en del af samme rganisatin vil true vr uafhængighed. Vrt mål er ganske enkelt at gøre pmærksm på NA s eksistens g tilgængelighed. Det kan kræve en særlig indsats at gøre pmærksm på den klare adskillelse mellem NA g andre rganisatiner. Dg er det en str belønning nå addicts finder s gennem andre kilder, g vrt fællesskab derved vkser. Vr 10. traditin siger: Narctics Annymus har ingen hldning til udenfrstående spørgsmål. N.A.s navn bør derfr aldrig inddrages i ffentlige kntrverser. Vr bedring taler fr sig selv. Vr tiende traditin hjælper s med at beskytte vrt mdømme. (Narctics Annymus Basic Text, side 71, 5. udgave, engelsk) Vi anbefaler ingen udenfrstående rganisatiner, eller deltager i deres hldninger, idet dette ville kunne bidrage til kntrverser sm kunne ødelægge vrt fællesskabs anseelse i ffentligheden. Hvis vi giver udtryk fr en bestemt hldning i ffentlige debatter, ville det kunne få en addict der søger bedring til at afstå fra, at psøge vrt fællesskab. Det er vigtigt altid at huske at 10. traditin er en del af det at hlde vrt fællesskab åben fr alle addicts der har et ønske m at hlde p med at bruge. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 10

11 Vr 11. traditin siger: Vres frhld til ffentligheden er baseret på tiltrækning frem fr agitatin: Vi er nødt til altid at bevare persnlig annymitet, når det drejer sig m presse, radi g film. Det tiltrækkende ved vrt fællesskab er at vi er en succes i s selv. Sm grupper tilbyder vi bedring. Vi mener at prgrammets succes taler fr sig selv. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin gør s pmærksmme på, at vi ikke behøver at agitere fr bedring. Frandringerne i vrt liv vil være tydelig fr vre mgivelser. Den psitive effekt af vr egen bedring er et magtfuldt element i tiltrækningen til vrt prgram. Vi er naturligvis nødt til at infrmere ffentligheden m vres eksistens. Frskellen mellem tiltrækning g agitatin ligger i budskabets indhld g præsentatin. At tilvejebringe grundlæggende infrmatin til ffentligheden m hvem, hvad g hvr vi er, er alt sammen et udtryk fr tiltrækning. Når vi derimd gør mere end blt at infrmere ffentligheden m vr eksistens, verskrider vi grænsen mellem tiltrækning g agitatin. Annymiteten brydes ikke frdi visse NA medlemmer deltager i ffentlige infrmatins møder. Det enkelte medlem afgør persnligt m hun eller han vil pgive dele af sin annymitet i denne sags tjeneste. Det vil naturligvis være et brud på 11. traditin hvis vi giver vre fulde navne til pressen, lader dem bringe ansigtsbilleder eller hvis vi ptræder på TV eller i film sm NA medlemmer. Dette vil være en trussel md det enkelte medlem, g give nykmmere det frkerte indtryk at de skal afsløre deres identitet. Vr 12. traditin siger: Annymitet er det åndelige grundlag fr alle vre traditiner der altid mider s m, at sætte principper før persnligheder. Det åndelige grundlag bliver vigtigere end ngen bestemt gruppe eller persn. (Narctics Annymus Basic Text, side 72, 5. udgave, engelsk) Denne traditin minder s m, at NA er et VI prgram, g at den naturlige følge af princippet m annymitet er, at vi tilsidesætter vre persnlige ambitiner. Når vi handler alene i OI arbejdet mister vi den naturlige ånd af ydmyghed der følger med et VI prgram. Det kan tage lang tid at rette p på de skader på NA s rygte der følger af at medlemmer handler på egen hånd. Vi får et glimt af ydmyghed hver gang en nykmmer ankmmer til et NA møde. Således kan vi genkende det åndelige mål fr vrt fællesskab, g vr egen plads i NA. Vi er taknemmelige fr at være i stand til at bringe budskabet m bedring videre, g er i stand til at anerkende indflydelsen af en magt der er større end s selv. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 11

12 Hvad vi gør g ikke gør i OI Hvad vi gør: - Vi følger vre traditiner, beredskabsplaner g guidelines. - Vi frsøger at være pålidelige g ensartede. Vi følger vre handleplaner. - Vi hlder regnskab med kntaklister, phængte pslag, PSA er sv. - Vi husker at kvalitet er bedre end kvantitet. - Vi præsenterer et psitivt billede af bedring. Vi er punktlige, klæder s passende, g undgår bskøniteter når vi taler. - Vi knsulterer erfarne OI medarbejdere før vi kntakter medierne. Hvad vi ikke gør: - Vi arbejder aldrig alene. - Vi misbruger aldrig vre værdifulde ressurcer. Når vi ikke færdiggør et prjekt skaber vi et negativt billede af NA. - Vi fregiver aldrig at være NA s eneste talsmand. - Vi mdtager aldrig bidrag udefra. - Vi tager aldrig standpunkt i ffentlige kntrverser. - Vi udleverer aldrig infrmatin m NA medlemmer. Hvad Narctics Annymus ikke gør: - NA driver ikke hspitaler eller fælleshuse fr addicts. - NA tvinger, anmder eller kræver ikke af ngen at de deltager. - NA spnserer eller deltager ikke i videnskabelig frskning i addictin. - NA fører ikke karttek ver medlemmer eller deres histrie. - NA udfører ikke medicinske eller psyklgiske diagnser. - NA yder ikke ægteskabs-, familie- eller faglig vejledning. - NA yder ikke øknmisk eller scial støtte. - NA deltager ikke i misbrugsfrebyggende undervisning. - NA mdtager ikke penge fr sine ydelser g er ikke understøttet af nget ffentlige eller privat agentur. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 12

13 Yderligere kilder til infrmatin En mere mfattende infrmatin m pstart af OI kmitéer findes i A Guide t Public Infrmatin. Andre relevante publikatiner er A Guide t Phneline Service g bekendtgørelser m særlige emner der har relevans fr Offentlig Infrmatin. Disse materialer kan fås ved henvendelse til WSO. Yderligere infrmatin kan fås ved henvendelse til andre OI kmitéer i nabmråderne. WSO PI krdinatren kan henvise til andre medlemmer i nærheden med OI erfaring. At dele vr erfaring, styrke g håb i denne gren af service er i str grad med til at styrke de bånd der binder s til hinanden. Vi erkender, at der er juridiske restriktiner i mange lande, der frbyder at addicts samles. Kntakt venligst WSO fr yderligere infrmatin før der skrides til handling mht. ffentlig infrmatin i sådanne mråder. WSC PI Cmmittee kan kntaktes på nedenstående adresser. Tak frdi vi måtte være til tjeneste ved at dele vr erfaring, styrke g håb i frbindelse med udbredelsen af vrt budskab i verden. Wrld Service Office, Inc. PO. Bx 9999 Van Nuys, CA USA Tel. (818) Fax (818) Wrld Service Office - Eurpe 48 Rue de l'ete/zmerstraat B-1050 Brussels, Belgium Tel Fax Ntat fra OI kmitéen (Midtjylland) Dette dkument er en ikke-gdkendt versættelse. WSO eller NA sm et hele kan derfr ikke drages til ansvar fr indhldet i næværende guide. Oversættelsen er fretaget i erkendelse af behvet fr versat materiale m OI service til de medlemmer der har den frnødne service villighed, men måske kunne føle sig tvunget til ikke at deltage, alene sm følge af begrænsede sprgkundskaber. I taknemmelighed fr alles servicevillighed har vi med denne versættelse alene søgt at fjerne en usynlig mur der kunne hindre disse villige medlemmer i at tjene. Nte frm the PI cmitteee (Midtjylland) This dcument is a nn-apprved translatin. Therefre, WSO r NA as a whle cannt be held accuntable fr the cntents f this guide. We made this translatin in recgnitin f the needs fr translated PI service material fr thse f ur members with the sufficient willingness t serve, wh is lacking sufficient English skills. In grattitude f everybdys willingness t serve we have by prviding a translatin like this sught, nly t remve an invisible wall that wuld bstruct such willing members participatin in PI service. Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 13

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE

HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE HÅNDBOG TIL HVERDAGSTOLKE Indhldsfrtegnelse VELKOMMEN SOM HVERDAGSTOLK I FRIVILLIGNET... 3 HVAD VIL DET SIGE AT TOLKE... 3 HVAD ER HVERDAGSTOLKE OG HVORNÅR KAN DE TILKALDES?... 3 HVAD ER KOORDINATORGRUPPEN

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Dag- aftenvagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Dag- aftenvagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere