Patientcentrering og andre organisationsideer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientcentrering og andre organisationsideer"

Transkript

1 Patientcentrering og andre organisationsideer Erik Riiskjær, chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling Forskningsprojekt ved Økonomisk Institut, Århus Universitet. Støttet af Trygfonden, Momsfonden, Det samfundviendkabelige Fakultet, Aarhus Universitet og Region Midt.

2 Overordnet spørgsmål Efter 30 års tale om patientcentrering, og dokumentation af positive effekter for patienterne, undrer det mig, at ideen ikke har sat sig mere tydelige spor. - Min hypotese er, at der er andre og stærkere institutioner i feltet som driver udviklingen i en ikke patientcentreret retning (standardisering)

3 Videnskilder Kvantitative patienttilfredshedsdata Kvalitative patientkommentarer Evalueringer af konceptet fra afd. ledelser Organisations oplysninger fra LIS og AKU Interviewdata med personale Litteraturstudier

4 Faglige tilgange Organisation Sociologi Medicin Evaluering

5 Status vedrørende projektet: Patienttilfredshed - i et organisatorisk udviklingsperspektiv. 1. marts 2011 Publikationer fra projektet Undersøgelser af patienttilfredshed - ritual eller hjælp til kvalitetsudvikling? Riiskjær, Erik. In: Bjørnkilde B, Goul Andersen, J og Lolle, H. Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet. Syddansk Universitetsforlag (i samarbejde med Ålborg Universitet) Semi-customizing patient surveys linking results and organizational conditions. Originalartikel. Erik Riiskjær. Jette Ammentorp. Jørn Flohr Nielsen. Poul-Erik Kofoed. International Journal for Quality in Health Care. Forthcomming Patient surveys a key to organizational change? Originalartikel. Erik Riiskjær, Jette Ammentorp, Jørn Flohr Nielsen og Poul-Erik Kofod. Patient Education and Counseling 78 (2010) Patienttilfredshed set i relation til organisatoriske forhold. Erik Riiskjær. Originalartikel. Jette Ammentorp. Poul-Erik Kofoed. Ugeskrift for læger. Ugeskr Læger 2010;172(26): Kan patienttilfredshed udvikle sig over tid? Erik Riiskjær. Originalartikel. Forskningsleder Jette Ammentorp. Overlæge Poul-Erik Kofoed. Ugeskr Læger 2010;172(26):1 Sygehus- og afdelingsledelsers evaluering af patienttilfredshedsundersøgelser. Originalartikel. Erik Riiskjær. Ammentorp. Poul-Erik Kofoed Ugeskrift for Læger 2010;172(26):1972 Internettet påvirker læge-patient relationen Review. Erik Riiskjær. Jette Ammentorp. Poul-Erik Kofoed. Ugeskrift for læger. Ugeskrift for Læger 2011;173(8): Patientinvolvering. Kapitel 8 i bogen Kvalitet i sundhedsvæsenet. Erik Riiskjær, In Jan Mainz, Syddansk Universitet, Region Midt. Udkommer marts Medforfattere Jan Mainz og peter Rhode. Undersøgelser til belysning af patientperspektivet. Kapitel 13 i bogen Kvalitet i sundhedsvæsenet. Erik Riiskjær, In Jan Mainz, Syddansk Universitet.Udkommer marts Medforfattere Jan mainz, Jette Ammentorp og Morten Freil.

6 Produkter undervejs Når der sættes pris på patienten om reaktioner på værdisætning af hospitalsydelser. Originalartikel. Erik Riiskjær, Anders Villadsen, Jette Ammentorp og Poul-Erik Kofoed. Target: Nordiske Organisajonsstudier. Pediatric hospital seeking behavior importance of distance and administrative structures. Poul-Erik Kofoed, Erik Riiskjær og Jette Ammentorp. Target Journal of Health Services Research & Policy Patients information seeking behavior and patient perceptions. Originalartikel. Erik Riiskjær. Jette Ammentorp. Poul-Erik Kofoed and Jørn Flohr Nielsen. Target: Patient Education and Counseling When patients are allowed to narrate - experience with open end questions in generic patient surveys. Originalartikel. Erik Riiskjær, Jette Ammentorp og Poul-Erik Kofoed. Target: International Journal for Quality in Health Care Er otte ud af ti patienter tilfredse? Om forståelse af patientkritik og anvendelse af åbne spørgsmål. Review. Erik Riiskjær. Target Nordisk Tidsskrift for Sygeplejeforskning From patient surveys to organizational Change: Rational change processes and institutional forces. Jørn Flohr Nielsen og Erik Riiskjær. Scandinavian Journal of Management Hvorfor kom patienten ikke i centrum? (arjedstitel) Erik Riiskjær. Bog på cirka 300 sider.

7 Medforfattere på artikler Professor Jørn Flohr Nielsen, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Forskningsleder Poul-Erik Kofoed, Sundhedsforskningsenheden, Lillebælt Hospital, Syddansk Universitet Forskningsleder Jette Ammentorp, Sundhedsforskningsenheden, Lillebælt Hospital, Syddansk Universitet PhD Anders Ryom Villadsen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

8 Indhold i dag Organisatorisk udviklingsperspektiv Hvad er patientcentrering? Andre institutioner og patientcentrering

9 Videnskabeligt udgangspunkt Kritisk realisme (Bhaskar,1975) - mellem socialkonstruktivisme og positivisme Accepterer både kvantitativ og kvalitativ metodisk tilgang Helhedsorienteret fokus på relationers dynamiske udviklinger - fokus på historiens betydning Systemer er åbne og konteksten er vigtig i modsætning til medicinske forsøg, der tilstræber kontrol af omgivelserne Mekanismer er ikke det samme som kausalitet Vægter betydningen af emergens i komplekse systemer Individet er hverken deterministisk eller selvvælgende Viden er aldrig endelig, men til diskussion

10 Organisatorisk udviklingsperspektiv

11 Organisationsteoretisk perspektiv Lukket Scientific Management Human Relations Åben Contingency Teori Institutionel Teori Rationel Naturlig

12 Definition Institutioner består af kulturelt-kognitive, normative og regulative elementer, som sammen med tilknyttede aktiviteter og ressourcer giver stabilitet og mening til socialt liv Scott, 2001

13 Lidt mere praktisk Institutioner er organisationers svar på politiske og økonomiske problemer. De former problemernes karakter og opstiller et repertoire af løsninger, og de bestemmer hvordan handlinger og organisationers effektivitet skal opfattes og forstås.

14 Eksempler på ideer/institutioner i feltet Akkreditering - Den danske model Patientinvolvering Elektronisk patientjournal Evidens basering Sammenhængende patientforløb Budgetideologier og incitamentsstrukturer Specialisering/volumen-gevinster Måling af produktivitet (DRG) Måling af faglig kvalitet (NIP) Ventetidsgarantier Transparens Frit valg Risikostratificering Utilsigtede hændelser Patienttilfredshed Mobilt akut team Operation Life Case-managers Principal-agent teori (udlicitering)

15 I den institutionelle organisationsteori er legitimitet mere central end funktionalitet, og feltet er analyseenhed i modsætning til organisationen

16 Institution Ide (Feks patient- Centrering) Pres Beskrivelse Oversættelse Objekter Pres fra konkurrerende logikker Ideer på rejse Handlinger Støtte eller hjælp fra teknologiske muligheder Institution (praksis) Efter Czarniawska og Jorges, 1996

17 Patientens møde med sundhedsvæsenet (foreløbig) Samfund Materielle-tekniske vilkår Medicinsk teknologiudvikling Udbud og efterspørgsel Artefakter Internettet Offentlig logik Markedslogik Lægelogik Plejelogik Samfundsskabte ideer Sygehusstruktur Akkreditering Omkostningsstyring Etablering af marked Tranparens/frit valg Produktivitet Specialisering Patientguidelines Evidensbasering Tværfaglighed Plejekædeideen Plejekvalitet(tilfredshed?) Oversættelse og konkurrence mellem logikker Konsultation Patienter Veldefinerede Ikke veldefinerede Aktive patienter Passive patienter Praksis Outcome Patientoplevelser Creaming, Skimping Dumping

18 Hvad er patientcentrering?

19 Definition af patientcentrering sundhedsydelser, som etablerer partnerskab mellem klinikere, patienter og (om nødvendigt)deres familier, for at sikre at beslutninger respekterer patienternes ønsker, behov og præferencer, og som anmoder om patientens bidrag til uddannelse og støtte som de savner for at kunne træffe beslutninger og deltage i deres egen behandling (Institute of Medicine, 2001)

20 Coyle J. Exploring the meaning of 'dissatisfaction' with health care: the importance of 'personal identity threat'. Sociol.Health Illn. 1999; Begrebet patientcentrering hviler på fem temaer (Mead og Bower, 2000) Patientcentrering bygger på et bredere biopsykosocialt perspektiv, hvor der er vilje til at gå ind i problemer, der ikke knytter sig snævert til et biomedicinsk problem, men også omfatter psykologiske og sociale problemer (Engels, 1980). Der er fokus på den individuelle patient som person, herunder forståelse for at han eller hun oplever erfaringer med sygdom og behandling forskelligt og tillægger det forskellig mening og betydning (Parsons, 1951). Der bør være en ligeværdig deling af kompetence og ansvar mellem den professionelle og patienten, idet patienten herved i højere grad ses og ser sig selv som eksperten på egen sygdom (Tuckett et al., 1985). Der peges på behov for større respekt omkring patientautonomi, og der opfordres til større patientinvolvering. Der er fokus på kvaliteten af relationen mellem patient og professionel, ikke bare som middel til højere compliance, men fordi relationen i sig selv tillægges terapeutisk værdi (Crow et al., 1999). Der er fokus på lægen som person. Noget der betyder, at lægen ikke som i den biomedicinske model, blot kan udskiftes uden betydning for patienten. Der tales om to personers medicin i modsætning til en persons medicin (Balint et al., 1993).

21

22 Involveringens individuelle karakter og vanskelighed Et studie af kvindelige brystkræftpatienter viste, at 64 % af kvinderne ønskede indflydelse på valg af behandling, men kun 33 % rapporterede at de havde haft indflydelse. Af de der havde haft indflydelse rapporterede 51 % at de ikke havde haft en passende rolle. 26 % havde oplevet en mere aktiv rolle end ønsket og 25 % havde oplevet for ringe indflydelse. Keating et al. (2002)

23 Sundhedsområdets tre paradigmer efter W. Richard Scott, 2003 Professionel dominans Offentliginvolvering Enighed om logikker Høj Middel Lav Klarhed over feltets udstrækning Høj Middel Lav Dominerende logik Læger Politikere/ Bureaukrater Markedsorientering Managers Fokus på Faglig kvalitet Lighed Efficiens Synlighed af organisationsgrænser Høj Middel Lav

24 Fire modeller for samspil mellem patient og professionel (foreløbig) Patientinformation Patientindflydelse via Institutionel støtte til modellen Passivt modtagende Konstruktion af fælles viden Patient aktivt søgende Non compliance Dialogpartner Professionalisme Involvering Evidens som regelinternettets Screening vidensdel Kompleks teknik Tværfaglighed Patienttilfredshed Paternalistisk model Partnerskabsmodel Patientrolle Passiv Aktiv Kompliant Tillidsfuld Tillidsfuld Beslutning ved Lægens faglige Dialog eller personlige Forhandling autoritet Enighed (SD) Relationens fokus Biomedicin Psyko-social-bio medicinsk alternativ medicin Forbrugermodel Aktiv Moderat kritisk Kontraktforhold Patientens værdier Efficiens Patientens og den valgte udbyders fokus Udbyders markedsføring Patient aktivt søgende Valg af udbyder Valg af ydelser Navigeringsevne Patientrettigheder Reklamer Værdisætning(DRG) Frit valg Internettets karakterbøger Den autonome model Aktiv eller passiv Kritisk Patientens værdier Psyko-social-bio medicinsk alternativ medicin Andre patienter Patient aktivt søgende Valg af udbyder Valg af ydelser Egenbehandling Empowerment Sundhedsfremme Patientmestring Teknikskepsis

25 Det medicinske prestige-hierarki (Shortell, 1974 ; Album og Westin, 2008) Lav-prestige patienter Høj-prestige patienter Ikke objektive kendetegn fx psykiatri, fibromyalgi Langsomt opståede sygdomme Vigtige organer hjerter og hjerne Hurtigt opståede sygdomme Ikke umiddelbar dødelig udgang Potentiel dødelig udgang Elementer af egen skyld Uden egen skyld - tilfældigheder Forskel på forståelse af sygdommen mellem professionel og patient Patienter med store byrder, smerter og vansiring Ikke effektiv teknologi Fælles forståelse mellem professionel og patient Selvhjulpne og umærkede patienter Effektiv teknologi

26 Billedet af tidens idealpatient Idealet Klar diagnose og behandling de veldefinerede patienter Evalueringsegnede patienter og dermed synlige Egnede til værdisætning De andre Flere diagnoser, uklare symptomer, uklare behandlinger ikke veldefinerede patienter Ikke evalueringsegnede og dermed usynlige Vanskelige at værdisætte Patienten er i stand til at involvere sig i egen sundhed Evner at navigere på et sundhedsmarked og kan stille krav Ikke i stand til at indgå i en aktiv patientrolle Evner ikke at navigere på sundhedsmarkedet, og kan ikke stille krav

27 Chefkonsulent Erik Riiskjær Center for Kvalitetsudvikling Telefon (Direkte)

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Medinddragelse og lighed -en god idé?

Medinddragelse og lighed -en god idé? Mari Holen Medinddragelse og lighed -en god idé? En analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital Ph.d-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Iværksættelse af kommunikation

Iværksættelse af kommunikation copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Iværksættelse af kommunikation Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Den professionelle relation

Den professionelle relation Kapitel 2 Den professionelle relation Af Birgitte Hansson Professionel kommunikation I kapitel 1 fremgik det, at patienter ikke altid er tilfredse med sundhedspersonalets kommunikation, og at patienterne

Læs mere

Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie

Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Fortællinger om lægers og sygeplejerskers læring i praksis. Et feltstudie Ph.d.-afhandling 2005, Eva Just ISBN 87-91543-19-3 (e-book) Udgivet af Institut

Læs mere