Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger m.v., fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på udenlandske investeringsinstitutter, jf. 3, stk. 1, nr. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., som ønsker at markedsføre deres andele direkte eller indirekte i Danmark, og som 1) er godkendt af en kompetent myndighed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i medfør af Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), eller 2) er godkendt og under offentligt tilsyn af en kompetent myndighed i et andet land, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, samt har til formål fra offentligheden, en videre kreds, en begrænset kreds eller professionelle investorer at modtage midler, der placeres i likvide midler, herunder valuta, eller i instrumenter, som nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med investeringsinstituttets investeringspolitik og risikoprofil, og indløser en deltagers andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udenlandske investeringsinstitutter af den lukkede type, der ønsker at markedsføre deres andele direkte eller indirekte i Danmark. Kapitel 2 Definitioner 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) En autoriseret dansk oversættelse: En oversættelse udført af en statsautoriseret translatør eller en tilsvarende oversættelse udført af en udenlandsk translatør med tilsvarende uddannelse og tilsvarende offentlig godkendelse, såfremt en tilsvarende godkendelse eksisterer. 2) Udenlandsk investeringsinstitut: Enhver udenlandsk kollektiv investeringsordning, hvis virksomhed svarer til de i lov om investeringsforeninger m.v. 1, stk. 2-4 og 8, nævnte ordninger. 3) UCITS: En forkortelse af den engelske betegnelse Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities for et investeringsinstitut, der er omfattet af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, og som i medfør af artikel 1, stk. 3, kan oprettes a) i henhold til aftale som investeringsfonde administreret af administrationsselskaber, b) som»trusts«(unit trusts), eller c) i henhold til vedtægter som investeringsselskaber (for eksempel investeringsforeninger). 4) Non-UCITS: Udenlandske investeringsinstitutter, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 2009/65/EF, jf. 1, stk. 1, nr. 2. 5) En professionel investor: En investor, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2011 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 6) En detailinvestor: En investor, der ikke er en professionel investor. 7) I denne bekendtgørelse forstås ved direkte markedsføring: Enhver form for tilkendegivelse rettet mod det danske marked i forbindelse med udøvelse af virksomhed som investeringsinstitut, der har til formål at fremme afsætning af andele fra et investeringsinstitut enten gennem direkte salg fra investeringsinstituttet eller gennem distributører. 8) I denne bekendtgørelse forstås ved indirekte markedsføring: Enhver form for tilkendegivelse rettet mod det danske marked, der har til formål at fremme afsætning af andele fra et investeringsinstitut gennem forsikringsaftaler eller fremme afsætningen af andre værdipapirer, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, obligationer, hvis kurs og risikoprofil følger investeringsinstituttets tæt, lineært eller gearet. Kapitel 3 Anmeldelse af markedsføring af UCITS 3. Anmeldelsesproceduren for UCITS, fremgår af Kommissionens forordning nr. 584/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på

2 stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Nærmere oplysninger om anmeldelsesproceduren vil desuden fremgå af Finanstilsynets hjemmeside: Stk. 2. En udenlandsk UCITS, som ønsker at markedsføre sine andele direkte eller indirekte her i landet, skal angive de typer af investorer, som investeringsinstituttet retter henvendelse til, for eksempel detailinvestorer eller professionelle investorer m.fl. Stk. 3. En udenlandsk UCITS, som ønsker at markedsføre sine andele direkte eller indirekte her i landet, skal i prospektet, eller i eventuelle tillæg hertil, give danske investorer oplysninger om investeringsinstituttets danske repræsentant, jf. 8. Kapitel 4 Ansøgning om godkendelse af markedsføring af non-ucits 4. En udenlandsk non-ucits, som ønsker at markedsføre sine andele direkte eller indirekte her i landet, skal indsende følgende til Finanstilsynet: 1) En erklæring fra tilsynsmyndigheden i investeringsinstituttets hjemland om, at investeringsinstituttet er godkendt i henhold til hjemlandets lovgivning og undergivet hjemlandets tilsyn også for så vidt angår investeringsinstituttets aktiviteter i Danmark, samt oplysning om, hvad investeringsinstituttets godkendelse omfatter. 2) En erklæring fra investeringsinstituttets tilsynsmyndigheder om, at hjemlandet er indstillet på at give tilsvarende danske foreninger adgang til at markedsføre deres andele i det pågældende land. 3) Fondsbestemmelser eller vedtægter. 4) Prospekt inklusive eventuelle tillæg, herunder oplysning om a) investeringsinstituttets danske repræsentant, jf. 8, b) investeringsinstituttet har tilladelse til at rette henvendelse til offentligheden i hjemlandet, herunder oplysning om investeringsinstituttet må rette henvendelse til detailinvestorer, c) de skatte- og afgiftsregler, der gælder for investeringsinstituttets danske investorer, d) hvorvidt der indeholdes skat af eventuelle udlodninger, e) de skatte- og afgiftsregler, som investeringsinstituttet er underlagt i hjemlandet, samt f) oplysning om de foranstaltninger, som investeringsinstituttet påtænker at gennemføre her i landet for at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele. 5) Den seneste årsrapport, medmindre investeringsinstituttet endnu ikke har drevet virksomhed i en hel regnskabsperiode, og en eventuel halvårsrapport. 6) Finanstilsynets anmeldelsesbrev for anmodning om markedsføring af non-ucits, herunder: a) navn og adresse på investeringsinstituttet og dets eventuelle administrationsselskab, b) beskrivelse af den planlagte markedsføring i Danmark, herunder de typer af investorer, som investeringsinstituttet retter henvendelse til, for eksempel detailinvestorer eller professionelle investorer m.fl., og om der er tale om direkte eller indirekte markedsføring, c) oplysning om i hvilket omfang investeringsinstituttet må henvende sig til offentligheden i hjemlandet, herunder oplysning om investeringsinstituttet må rette henvendelse til detailinvestorer d) oplysning om de foranstaltninger, som investeringsinstituttet påtænker at gennemføre her i landet for at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele, e) oplysning om den information, det påhviler investeringsinstituttet at formidle til sine investorer efter hjemlandets regler, herunder de oplysninger investeringsinstituttet skal formidle, hvis det ophører med at markedsføre sig her i landet, f) oplysning om investeringsinstituttets danske repræsentants navn, adresse, opgaver og forpligtelser, jf. 8, hvis instituttet har en sådan, samt g) navne på de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter. 7) Eventuelle andre dokumenter, som investeringsinstituttet er forpligtet til at offentliggøre i hjemlandet. Stk. 2. Ved efterfølgende ansøgning om godkendelse af markedsføring af afdelinger i et udenlandsk investeringsinstitut omfattet af 1, stk. 1, nr. 2, skal investeringsinstituttet indsende de i stk. 1, nr. 1, og 3-6, nævnte oplysninger og dokumenter. Stk. 3. De i stk. 1, nr. 1, 3, 4, 6 og 7 nævnte dokumenter skal være originale dokumenter eller kopier, der er bekræftet af personer, der er skriftligt bemyndiget til at handle på investeringsinstituttets vegne i denne forbindelse. Dokumentet omhandlet i stk. 1, nr. 2, skal altid være et originalt dokument. Stk. 4. Ved efterfølgende ansøgning om godkendelse af markedsføring af andelsklasser i afdelinger, hvis markedsføring allerede er godkendt, skal investeringsinstituttet indsende et digitalt dokument med angivelse af, hvilke afdelinger andelsklasserne henhører under samt navne og eventuelle ISIN-koder for de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter. Stk. 5. De i stk. 1 nævnte dokumenter skal være affattet på dansk i en autoriseret dansk oversættelse eller på engelsk, norsk eller svensk. Alternativt kan det være en autoriseret oversættelse til engelsk, norsk eller svensk. Prospektet, jf. stk. 1, nr. 4, og eventuelle tillæg til dette, skal dog altid være affattet på dansk i en autoriseret dansk oversættelse.

3 Finanstilsynets godkendelse af direkte eller indirekte markedsføring af non-ucits 5. Det er en betingelse for, at Finanstilsynet kan godkende markedsføring af en udenlandsk non-ucits, at 1) Finanstilsynet har hjemmel til at samarbejde med investeringsinstituttets hjemlands tilsynsmyndighed i henhold til en samarbejdsaftale på det finansielle område. 2) det pågældende investeringsinstitut har tilladelse i hjemlandet til at udøve den samme virksomhed, som ønskes udøvet her i landet, herunder at henvende sig til en videre kreds eller offentligheden. 6. Finanstilsynet kan godkende direkte eller indirekte markedsføring, når en udenlandsk non-ucits har indsendt de i 4, stk. 1, nævnte dokumenter og oplysninger til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan dog indhente yderligere oplysninger, som Finanstilsynet finder nødvendige til sin vurdering af, om danske investorers interesser er tilstrækkeligt sikrede. Stk. 2. Andele i udenlandske non-ucits kan markedsføres, når Finanstilsynet har godkendt markedsføringen, jf. stk. 1. Kapitel 5 Fælles bestemmelser Navn 7. Udenlandske investeringsinstitutter er berettiget til at benytte det samme navn eller den samme betegnelse for deres virksomhed, som de benytter i hjemlandet. Stk. 2. Såfremt navnet eller betegnelsen indebærer risiko for forveksling, kan Finanstilsynet kræve, at instituttet tilføjer en forklarende bemærkning til navnet eller betegnelsen. Repræsentanter 8. Udenlandske investeringsinstitutter, hvis andele markedsføres over for detailinvestorer her i landet, skal have en repræsentant med kontor her i landet for at sikre danske detailinvestorers adgang til oplysninger og indløsning af andele. Stk. 2. Repræsentanten skal have tilladelse som værdipapirhandler, jf. 9 i lov om finansiel virksomhed, eller som investeringsforvaltningsselskab, jf. 10 i lov om finansiel virksomhed. Repræsentanten kan også være en filial, jf. 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Repræsentanten skal på en investors anmodning herom bistå detailinvestoren med indløsning, udbetaling af udbytte og ombytning af andele m.v., samt hjælpe investoren med kontakten til investeringsinstituttet. Repræsentanten kan også selv udføre disse opgaver. Repræsentanten skal endvidere udlevere de dokumenter, som instituttet offentliggør i sit hjemland og oplyse om investeringsinstituttet på en investors anmodning herom. Stk. 4. Investorers henvendelser til repræsentanten skal have samme retsvirkning som henvendelser til det udenlandske investeringsinstitut. Stk. 5. Udenlandske investeringsinstitutter, som kun ønsker at markedsføre andele til professionelle investorer, kan undlade at have en repræsentant, såfremt 1) investeringsinstituttet kun markedsfører dets andele indirekte over for detailinvestorer gennem unit linkordninger etableret af virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, jf. 1 i lov om finansiel virksomhed, eller gennem en filial, jf. 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed, eller 2) det udenlandske investeringsinstitut gennem aftaler med de danske professionelle investorer sikrer sig, at andelene ikke videresælges til detailinvestorer, og 3) erklærer, at det udenlandske investeringsinstitut ikke selv vil sælge andele til danske detailinvestorer. Ændring af oplysninger m.v. 9. Et udenlandsk investeringsinstitut skal underrette Finanstilsynet om ændringer i investeringsinstituttets navn og adresse senest 14 dage efter, at beslutningen om ændringen er truffet. En udenlandsk non-ucits skal ligeledes underrette Finanstilsynet om ændringer i markedsføringsplanen, jf. 4, stk. 1, nr. 6 b, senest 14 dage efter, at beslutningen om ændringen er truffet. Stk. 2. Hvis et udenlandsk investeringsinstitut eller en afdeling ophører med at markedsføre andele i Danmark, skal investeringsinstituttet forinden give besked til alle danske investorer, samt underrette Finanstilsynet, om hvilke afdelinger der ophører med at markedsføre sig i Danmark, senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet. Stk. 3. Et udenlandsk investeringsinstitut skal underrette Finanstilsynet straks, såfremt det suspenderer indløsning af andele.

4 Offentliggørelse af oplysninger 10. De dokumenter og oplysninger, som udenlandske investeringsinstitutter løbende skal offentliggøre i deres hjemlande, skal ligeledes offentliggøres her i landet. Offentliggørelse skal ske på samme måde som i hjemlandet. Investeringsinstitutterne skal dog selv sørge for offentliggørelse her i landet, hvis det er hjemlandets tilsynsmyndighed, der offentliggør visse oplysninger i hjemlandet. Det skal fremgå af prospektet eller et tillæg til dette, hvor offentliggørelsen finder sted. Stk. 2. For UCITS gælder, at de i stk. 1 omhandlede dokumenter og oplysninger skal være affattet på dansk, engelsk, norsk eller svensk. Såfremt originalsproget er et andet end disse, kan dokumentet være en oversættelse til dansk, engelsk, norsk eller svensk. Dokumentet med central investorinformation i henhold til Kommissionens forordning nr. 583/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted, skal altid være affattet på dansk eller i en dansk oversættelse. Stk. 3. Det er investeringsinstituttet, der er ansvarligt for de i stk. 2 nævnte oversættelser af oplysninger eller dokumenter, og oversættelserne skal på troværdig vis gengive de oprindelige oplysninger. Ophør af markedsføring af andele 11. Finanstilsynet kan kræve, at et udenlandsk investeringsinstitut ophører med markedsføring af sine andele i Danmark, hvis 1) investeringsinstituttets foranstaltninger til sikring af investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele ikke tilstrækkeligt sikrer de danske investorers rettigheder, 2) investeringsinstituttet ikke rettidigt har betalt afgift, jf ) investeringsinstituttet ikke markedsføres i overensstemmelse med markedsføringsmaterialet, 4) investeringsinstituttets godkendelse eller tilsyn fra hjemlandets kompetente myndighed bortfalder, 5) danske foreningers adgang til markedsføring i det pågældende land, jf. 4, stk. 1, nr. 2, ændres eller bortfalder, 6) Finanstilsynets hjemmel til eller aftale om at samarbejde med investeringsinstituttets hjemlands tilsynsmyndighed, jf. 5, bortfalder, eller 7) investeringsinstituttet gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller anden dansk lovgivning. 12. Når et udenlandsk investeringsinstitut eller en afdeling heraf ophører med at markedsføre sine andele i Danmark, skal investeringsinstituttet straks give Finanstilsynet meddelelse herom med angivelse af tidspunktet for ophøret. Stk. 2. En udenlandsk non-ucits skal samtidig oplyse, hvordan det iværksætter de i 4, stk. 1, nr. 6, d og e, nævnte foranstaltninger til sikring af danske investorers rettigheder. Afgift 13. Udenlandske investeringsinstitutter, som er anmeldt eller har fået godkendelse i medfør af denne bekendtgørelse, betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Kapitel 6 Straffebestemmelser 14. Overtrædelse af 7, stk. 2, 8, stk. 1-4, og 9-12 straffes med bøde, når overtrædelsen er forsætlig eller groft uagtsom. Kapitel 7 Ikrafttræden 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 746 af 28. juni 2011 om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark. Finanstilsynet, x.xx.xxxx Ulrik Nødgaard

5 / Anne Marie Pico Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2010/42/EU af 1. juli 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure, EU-Tidende 2010, nr. L176 s. 28.

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1)

Bekendtgørelse om EU s CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1) (Gældende) Udskriftsdato: 24. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0034700 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere