Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer"

Transkript

1 Afdeling for Forskning og Udvikling Juni 2012/hbj Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC: Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer Internt arbejdspapir: Ledelse af og gennem undervisningsvejledere Oplæg til seminar Introduktion... 2 Del I: UVV i samspil med kulturelle dynamikker i organisationen... 3 Hvorfor er UVV en god ide i et teoretisk perspektiv... 3 Hvorfor er UVV en god ide i praksis... 4 Potentialer i UVVfunktionen:... 4 Udfordringer i UVVfunktionen... 4 UVV med strømmen, mod strømmen eller strømførende... 5 Del II: Ledelsesbehov, udfordringer og potentialer i ledelse af og gennem UVV... 6 Ledelse i en forandringskultur: Et ledelseskompas... 7 Moralsk formål... 8 Forandringsforståelse:... 9 Relationer og relationsskabelse: Videnopbygning og videndeling Skabelse af sammenhæng(skraft) Afrunding Side 1 af 12

2 Introduktion Dette papir er en opsummering af de foreløbige pointer fra forskningsprojektet Strategisk skoleledelse af professionelle miljøer. Papiret har status som en tanke- og appetitvækker til de perspektiver, som vil blive uddybet og diskuteret på seminaret d Det er ikke en forudsætning at have læst notatet som forberedelse til seminaret, da pointer og perspektiver vil blive fremlagt mundtligt. Notatet kan således også bruges som en efterfølgende opsamling. I øvrigt vil der senere komme en samlet skriftlig rapport, som uddyber og underbygger de analyser, som denne korte fremstilling bygger på. Projektets fokus på undervisningsvejlederne som ledelsesteknologi er blevet udviklet som led i partnerskabet mellem Rudersdal kommune og UCC. Det konkrete fokus tager afsæt i en fælles interesse i at undersøge, hvordan strategisk ledelse udfoldes i ledelse af det professionelle miljø i samspil med kulturelle dynamikker i skolens professions- og organisationskultur. Papiret formidler de foreløbige resultater undersøgelsen af, hvordan ledelser og undervisningsvejledere på tre skoler i Rudersdal kommune har arbejdet med at indføre eller implementere undervisningsvejledere som led i en overordnet strategi om at udvikle og styrke det professionelle miljø. Analyserne bygger på interview og observationer med ledelser, undervisningsvejledere og lærere på i alt tre skoler i kommunen. Materialet er produceret af konsulenter fra UCC i efteråret/vinteren 2011/2012. Det er væsentligt at understrege, at der er tale om et arbejdspapir, hvor analyser og pointer er foreløbige. Vi ønsker at fremlægge disse til fælles diskussion d med følgende spørgsmål: Hvordan afspejler disse perspektiver og pointer jeres opfattelse af, hvordan Undervisningsvejlederne (UVV) aktuelt praktiseres og bruges? Hvilke udfordringer og potentialer rejser disse perspektiver i forhold til at udvikle og justere, hvordan UVV-funktionen aktuelt praktiseres? Hvilke ledelsesmæssige behov, udfordringer og potentialer knytter sig aktuelt til ledelse af og gennem UVV for skoleledelserne? På seminaret vil disse spørgsmål blive konkretiseret yderligere. Grundlæggende er formålet med seminaret at få jeres respons på de foreløbige analyser, som vi præsenterer nedenfor, og som vil blive uddybet d Desuden vil vi lægge op til fælles diskussion af de 4 F r: Hvad skal fremmes og forstærkes og hvad skal forlades og fornys med henblik på at realisere potentialerne i UVV? Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 2 af 12

3 Del I: UVV i samspil med kulturelle dynamikker i organisationen Indledningsvist vil vi placere UVV-funktionen i aktuel forskning i skoleledelse og skoleudvikling. I analysen af hvordan UVV-funktinonen udføres i praksis gør vi i øvrigt brug af Mary Jo Hatch teori om kulturelle dynamikker i organiationskulturen 1. Denne teori præsenteres ikke her, men vil blive udfoldet i analyserne d Hvorfor er UVV en god ide i et teoretisk perspektiv Indenfor forskning i skoleudvikling og ledelse peger forskningen i stigende grad på, at skoleudvikling skal ske med udgangspunkt i en klar og direkte målsætning om at styrke elevernes læringsudbytte 2. Der peges her på to kernekomponenter i skoleudvikling, der får betydning for elevernes læringsudbytte: udvikling af de professionelles kompetencer og samarbejdsformer ledelse som forudsætning for skoleudvikling, herunder for udvikling af de professionelles kompetencer I ledelsesdimensionen ligger både betydningen af skoleledelsens ledelsesudøvelse og vigtigheden af distribueret eller lærerledelse, der udfolder sig bredt i relationer og interaktioner i organisationen (Harris 2001; Poekert 2012). I forhold til professionel udvikling peger forskningsoversigter på, at professionel udvikling med effekt for elevernes læringsudbytte er karakteriseret ved at være: fastholdt over tid 3 kollaborativ dvs. den foregår i praksisfællesskaber sammenhængende fokuseret på indhold fokuseret på undervisningsmæssige praksisser Hvis man ser på UVV funktionen i et forskningsperspektiv, ser UVV ud til at være en strålende ide: Med indførelsen af UVV er der skabt en platform for at udøve (distribueret) ledelse af det professionelle miljø. Det vil sige, at der er skabt mulighed for at udøve ledelse, der kan være med til at skabe præmisser for fælles, sammenhængende og varige læreprocesser. Samtidig ligger der netop i opdraget for UVV, at den skal styrke det fælles fokus på faglig og didaktisk udvikling i lærernes undervisning i fag. Men forskningen giver ikke alene et rygstød for initiativet. Den kan også bruge til at tegne nogle retningslinjer for diskussionen af aktuelle udfordringer og potentialer i ledelse af og gennem UVV, som vi vil vende tilbage til. 1 Mary Jo Hatch (1993): The Dynamics of Organizational Culture. I: Academy of Management Review. Vol 18: No. 4: Viviane Robinson et al. (2009): School leadership and student outcome: Identifying what works and why (Best Evidence Synnthesis Iteration): Auckland: University of Auckland. Michael Fullan (2001): Leading in a Culture of Change. San Francisco: Jossey Bass. Harris 2008: Distributed Leadership, xxxx; Philip E. Poekert 2012; Teacher leadership and professional development: examining links between two concepts central to school improvement. In: Professional Development in Education vol. 38, 2; Helen Timperley 2011: Realizing the Power of Professional Learning. Berkshire & New York: Open University Press 3 Poekert 2012 Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 3 af 12

4 Hvorfor er UVV en god ide i praksis Analysen af, hvordan UVV-funktionen praktiseres på de tre caseskoler afspejler på flere måder andre analyser af, hvordan det professionelle miljø i skolen er præget af kulturelle dynamikker, der orienteret mod individualisme, presentisme og konservatisme 4 og i nogen grad også mod drift og funktionalitet 5. I forbindelse med indførelsen af UVV initiativet i Rudersdal viser disse kulturelle dynamikker sig lokalt i de symbolske markører brugbarhedsideologien og tidsdimensionen. De lokale kulturelle dynamikker udfordrer intentionen om, at UVV skal skabe rum for professionel udvikling og læring med fokus på fag, undervisning og fælles læring, idet de kulturelle dynamikker er med til at dreje de fælles aktiviteter i andre retninger. Erfaringerne fra indfasningen af UVV-funktionen viser dog også en række tegn på, at UVV allerede har åbnet for positive forandringer i det professionelle miljø, samt at der er et stærkt potentiale at bygge videre på i videreførelsen og videreudviklingen af initiativet Potentialer i UVVfunktionen: UVV har styrket fagteamet som et væsentlig socialt forum for faglig udveksling blandt lærerne (frem for et fagudvalg rettet mod driftsopgaver) UVV initierer nye former for samtaler om fag og om undervisning, individuelt og i fællesskab (frem for samtaler om drift, praktisk organisering, enkelt elever) UVV indtager i større eller mindre grad rollen som organisator og facilitator af fælles faglig udvikling og læring (som modspil til en praksis og en arbejdsopgave, der er individualiseret) UVV muliggør nye former og nye rum for ledelse af det professionelle miljø UVV-funktionen bliver løbende afklaret, styrket og udviklet de forskellige organisatoriske fora: i relation til ledelsen, til vejledergruppen på skolen, i vejledernetværket. Dermed rummer UVV-funktionen rig mulighed for løbende justering og udvikling i takt med øgede erfaringer med og afklaring af funktionens opgaver og muligheder Udfordringer i UVVfunktionen Organisatoriske udfordringer UVV-funktionen er personfølsom. Hvis en person falder væk eller en personen ikke ønsker at tage funktionen og rollen er organisationen og kulturen (endnu) ikke stærk nok til at tage over. UVV-funktionen besættes i forskellige tempi i forskellige fag. Det skaber en organisatorisk langsommelighed og ujævn erfaringsdannelse med UVV-initiativet. Den organisatoriske og tidsmæssige platform for UVV arbejde er begrænset: 2-4 fagteammøder årligt, samt enkelte individuelle vejledningsforløb. Nogle lærere har således ingen eller kun meget lille kontakt med UVV. Kulturelle udfordringer Kulturelle dynamikker symboliseret ved brugbarhedsideologien og tidsdimensionen er medvirkende til, at vejlederne indtager deres funktion strategisk ved i varierende grad at tilpasse sig frem for at udfordre eller forandre eksisterende kulturelle 4 Andy Hargreaves 2010: Presentism, Individualism, and Conservatism: The Legacy of Dan Lortie s Schoolteacher. A Sociological Study. I: Curriculum Inquiry Volume 40, Issue 1, pages , January Tingleff in prep; Bjarne Wahlgreen et al. 2002: Refleksion og Læring i Aarbejdslivet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 4 af 12

5 værdier og praksisser. Det betyder blandt andet, at vejlederne forsøger at imødekomme fordringen om brugbarhed ved at levere umiddelbart omsættelige løsninger, råd og metoder, samt at markere kompetence gennem værdier som effektivitet, orden og struktur i organiseringen af samarbejdet med lærerne. Vejlederne står i et dilemma mellem de kulturelle dynamikker, der bevæger UVV mod rådgivning og vejledning overfor den ledelsesmæssige og institutionelle forventning og deres egen forhåbning om, at, at UVV skal fungerer som facilitator af fælles læring og udvikling. Vejlederne er meget fokuserede på at skabe de tillidsfulde, konstruktive og ufarlige relationer til kollegerne, som de anser for en forudsætning for, at kollegerne frivilligt vil opsøge vejledning. Vejlederne indtager en mere eller mindre ambivalent position i forhold til at udøve ledelse. For det første ser det ud til, at muligheden for, at ledelsen kan henvise kolleger til vejledning bekymrer og forstyrrer vejlederne i deres arbejde med at skabe konstruktive og tillidsbårne relationer til kollegerne. For det andet kan ambivalensen i forhold til udøvelse af ledelse betyde UVV trækker sig fra at insistere på læreprocesser og samarbejdsformer, der udfordrer eksisterende praksisser og kulturelle dynamikker. Det kan betyder, at de fælles læreprocesser, som initieres af UVV og som lærerne engagerer sig i, primært retter mod udveksling af viden og udvikling af eksisterende kompetencer. Læreprocesser, der handler om at udvikle viden i fællesskab og ændre grundlæggede antagelser har sværere betingelser. UVV ledelsesmæssige rolle er uklar. Nogle vejledere er primært rolletagere 6 og indtager den umiddelbart givne rolle som rådgiver og formidler af ny viden og metoder, men ønsker ikke at udøve ledelse. Andre er i højere grad rollemagere, idet de påtager sig og dermed skaber en ny position som leder af læreprocesser i fagteamet, herunder ved at formidle udviklingsmål, formulere forventninger og opgaver til deres kolleger. UVV med strømmen, mod strømmen eller strømførende Vejledernes strategiske tilpasning til eksisterende kulturelle værdier og normer er en udfordring for realiseringen af det fulde læringsmæssige og organisationsudviklende potentiale, der knytter sig til UVV-funktionen. Men en vis tilpasning er også en forudsætning. Når vejlederen går med strømmen skaber det forudsætninger for, at, vejlederen kan blive kulturelt genkendt og respekteret som faglig kompetent. Desuden ses det som en forudsætning for, at vejlederne kan opbygge og fastholde de tillidsbårne relationer mellem vejleder og lærere og lærerne imellem, der også er en forudsætning for et professionelt miljø, der lærer i fællesskab. Vejledernes intensive relationsarbejde i forhold til lærerne skal således anerkendes som en væsentlig forudsætning for anerkendelse af UVV som en ny funktion i skolens kultur. Udvikling, forandring eller læring sker med udgangspunkt i en vis forstyrrelse og indebærer kortere eller længere ubalance. Hvis intentionen med UVV-funktionen er at lave en kvalitativ ændring i de måder, hvorpå lærerne samarbejder om udvikling af 6 For begreberne rolletager og rollemager se: Jensen, L & Sørensen, E.: Den politologiske rolleanalyse. s. 30 ff. I: Jæger, B. & Sørensen, E. (red): Roller der rykker. Politikere og administratorer mellem hierarki og netværk. Jurist- og Økonomforbundetsforlag 2003 Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 5 af 12

6 undervisning, må UVV-funktionen påtage sig rollen med at initiere og insistere på mere eller mindre uvante læreprocesser. Her rummer det empiriske materiale flere eksempler på, at de kulturelle dynamikker også udviser modtagelighed og bevægelighed, når UVV går mod strømmen. Konkret sker det i situationer, hvor UVV udøver ledelse ved at sætte faglige udviklingsmål og insistere på fælles læring på måder, der f.eks. udfordrer og udvikler eksisterende undervisningspraksisser og antagelser om faget. UVV er kulturbærer og kulturskaber. Den aktuelle praktisering af UVV viser, at der er stærke kulturelle dynamikker på spil i arbejdet med at forandre og udvikle det professionelle miljø. Samtidig er der også tegn på, at mulighedsrummet for ledelse og fælles læring med de rette betingelser er større end vejlederne umiddelbart antager. Det peger på, at der er rum for, at UVV ikke alene skal gå med eller mod kulturelle strømninger, men netop, at funktionen netop må understøttes og udvikles i arbejde med at lede kulturen eller det professionelle miljø i ønskede retninger. Disse pointer vil blive uddybet d med henblik på at diskutere udfordringer og potentialer i styrkelsen af vejlederfunktionen Del II: Ledelsesbehov, udfordringer og potentialer i ledelse af og gen- nem UVV I denne del flyttes blikket fra vejlederne og deres udmøntning af UVV-funktionen til ledelsernes arbejde med ledelse af og gennem UVV. Igen er der tale om foreløbige perspektiver, som vil blive uddybet og diskuteret d Hvis man skal se på de ledelsesbehov, som knytter sig til UVV, så gælder det, at UVV ideelt set tager ledelse og ledelsesopgaver på sig. Samtidig skaber den nye funktion skaber også nye behov for ledelse. Det gælder ledelsesopgaver, der knytter sig direkte til ledelsen af UVV, men også ledelsesopgaver, der viser sig, når man leder gennem UVV. Der skal også ledes omkring UVV for at skabe de organisatoriske og kulturelle præmisser for, at UVV kan udøve sin funktion og udfolde sit potentiale. I et teoretisk perspektiv handler det om at lede på at styrke organisationens forandringsparathed. Eller som ledelsesforskeren Michael Fullan udtrykker det: forandringer af uddannelse er teknisk simpel og socialt kompleks. (Fullan 1991: 65. Op. Cit. I: Harris 2002: 33. Egen oversættelse) Det gennemgående forskningsspørgsmål for denne analyse er: Hvilke ledelsesmæssige udfordringer og muligheder ligger i UVV som ledelsesteknologi i ledelse af det professionelle miljø? Konkret kigger vi i det følgende nærmere på, hvordan ledelserne håndterer de udfordringer og muligheder, der viser sig i de ledelsesopgaver og behov, som opstår og knytter sig til UVV-funktionen. I ønsker her fortsat at holde fokus på, at der er tale om ledelse af det professionelle miljø og i den forstand også ledelse af organisationens kultur. Derfor har vi valgt at lade den canadiske ledelsesforsker Michael Fullans ledelsesmodel eller teori om ledelse af kultur i forandring som en analytiske ramme, der strukturerer Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 6 af 12

7 den måde, vi ser de enkelte ledelsesopgaver 7. Bjerg og Staunæs har valgt at se Fullans model som et ledelseskompas, der gennem en række opmærksomhedsfelter, kan hjælpe ledelser til at ikke bare at sætte, men også fortsat at justere kursen i forhold til ledelse af en kultur i forandring 8. Det er særligt relevant at bruge ledelseskompasset i denne sammenhæng, fordi det kan hjælpe med at skærpe det analytiske blik for, hvordan ledelse af og gennem UVV også er ledelse af og i kulturelle forandringer og dynamikker. I det følgende vil de enkelte opmærksomhedsfelter strukturere beskrivelsen af ledelsesopgaver og udfordringer. I øvirgt vil vi i nogen grad referer til de fire ledelsesformer, der blev præsenteret opsummeringen på første fase af forskningsprojektet: Ledelse gennem rammesætning; ledelse gennem forstyrrelse; ledelse gennem iscenesættelse; ledelse gennem udlevelse. Det korte format gør, at de teoretiske opmærksomhedsfelter og de empiriske eksempler på ledelseshåndteringer først vil blive præsenteret på seminaret d Nedenstående skal altså ses som en kort introduktion. Her vil der først komme en kort introduktion til det enkelte felt og derefter en række perspektiver/pointer i relation til det empiriske materiale. Ledelse i en forandringskultur: Et ledelseskompas Fullans ledelseskompas er bygget op af fem ledelsesdimensioner eller opmærksomhedsfeletr, der aktivt og refleksivt kan understøtte ledelsen i en forandringskultur. Ringen uden om symbolisere den magnetiske kraft eller spænding, som ledelsens håb, entusiasme og energi giver. Denne model 9 skal indledningsvist skabe overblik over ledelsesopgaver og relationer i ledelsen af og gennem UVV: 7 Michael Fullan (2001): Leading in a Culture of Change. San Francisco: Jossey Bass 8 Helle Bjerg & Dorthe Staunæs (2011): Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling. Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet 0Dorthe%20Staunæs.pdf 9 Præsentationen af ledelseskompasset bygger på Michael Fullan (2001): Leading in a Culture of Change. San Francisco: Jossey Bass. Oversættelser af felter og begreber er foretaget af Bjerg og Staunæs. En kort introduktion kan findes i Bjerg og Staunæs Se netadresse ovenfor. Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 7 af 12

8 Entusiasme Energi Moralsk formål Vidensproduktion og vidensdeling Skabelse af sammenhæng(skraft) Forandringsforståelse Relationsudvikling Håb De fem felter er: Moralsk formål Forandringsforståelse Relationsudvikling Vidensproduktion og vidensdeling Skabelse af sammenhæng(skraft) Moralsk formål Teoretisk set rummer det moralske formål ledelsespotentialet i at sætte klar og tydelig retning og mål for den forandring, man gerne vil skabe. I det moralske ligger intentionen om at ville det gode For at det moralske formål gør det muligt for organisationens medlemmer at melde sig ind, dvs. forpligte og engagere sig i organisationen og de aktuelle forandringsprocesser må det dog være så specifikt, at det bliver tydeliggjort, hvordan det gode defineres og prioriteres i den aktuelle forandringsproces. I et kulturelt perspektiv kan formulering af det moralske formål i relation til UVV ses som ledelsens mulighed for lede og styre på de symboliseringer og værdier, der skal knytte sig til UVV i kulturen. I praksis er det ikke lige eksplicit, hvordan den aktuelle praktisering af UVV-funktionen knyttes an til et moralsk formål, der konkretiserer målet med UVV i relation til det professionelle miljø. Vi kan dog iagttage mindst re forskellige ledelsesmæssige italesættelser eller symboliseringer af UVV-funktionen, som hver især implicit rummer forskellige accentueringer af (moralske og værdimæssige) målsætninger for det professionelle miljø. UVV som den eksemplariske faglige formidler & den forbilledlige håndværker, der går i spidsen for fælles udvikling med fokus på specifikke didaktiske sagsområder. Hermed værdisættes et professionelt miljø karakteriseret ved stadig udvikling af læreren som formidler gennem didaktisk udvikling af nye undervisningsformer gennem fagligt orienterer samarbejder. Et miljø med fokus på sagen i form af faglighed, undervisning og samarbejde. UVV som facilitator af professionelle samtaler om undervisning og læring. Den der kan tage temperaturen på fagteamet og differentiere i forhold til den enkeltes udviklingsbehov. Fokus på relations- og faciliteringsdimensionen i vejlederfunktionen. Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 8 af 12

9 Hermed værdisættes et professionelt miljø karakteriseret ved forskellige former for professionelle dialoger om og refleksioner over undervisning parvist, i fagteam og i hele organisationen. Fokus på fælles professionel refleksion. UVV som kulturåbner: igangsætter og facilitator af forskellige former for gensidig observation og sparring, samt sidemandsoplæring, med henblik på at skabe en kultur, hvor det at søge og få vejledning ikke er udtryk for en mangel, men for at kunne lære af hinanden og dermed en positiv mulighed for fortsat udvikling. Hermed værdisættes et professionelt miljø karakteriseret ved løbende gensidige observationer og udvekslinger. Fokus på løbende udvikling gennem observation og sidemandslæring. Som nævnt fremstår disse formuleringer af det moralske formål ikke helt så entydige i materialet. Ledelserne arbejder dog meget bevidst med kontinuerligt at holde fokus på UVV og i nogen grad også at pege på, hvordan UVV hænger sammen med en overordnet vision eller målsætning. Dette foregår konkret som ledelse som iscenesættelse, hvor ledelserne mere eller mindre minutiøst orkestrerer formidlingen og forståelsen af formålet med UVV i forhold til lærerkollegiet/organisationer eller iscenesætter positive narrativer om UVV indsatser. Og det foregår som ledelse som rammesætning, hvor ledelserne f.eks. fastsætter årlige indsatsområder for vejlederne, og som udmeldes i organisationen som fælles udviklingsområder. Det kan overvejes om der er ledelsesmæssige potentialer i forhold til en ekplicitering og tydeliggørelse af det moralske formål med UVV-funktionen i relation til den overordnede strategi om at styrke og udvikle det professionelle miljø. Det ledelsesmæssige potentiale ligger her i, at tydeliggøre hvilke billeder og værdier i det professionelle, som medarbejderne inviteres til at engagere sig i. Forandringsforståelse: Heri ligger den teoretiske erkendelse af, at egentlig forandring påvirker medlemmerne af organisationen kraftigt, samt at læring sker gennem forstyrrelse eller frustration, fordi man må miste fodfæste, sikkerhed og tryghed for at kunne lære nyt. Forandringsforståelse peger på, hvordan ledelsen konstruktivt kan lytte til den modstand, der uundgåeligt opstår i forandringsprocesser for at blive klogere på, hvordan forandringerne påvirker medarbejderne og kulturen. Aktuelt peger ledelserne på forskellige udtryk for modstand, både specifikt i relation til UVV-funktionen og mere bredt i relation til ledelse af det professionelle miljø. De aktuelle eksempler på ytring af modstand peger blandt andet på, at den forandringsproces, der knytter sig til UVV-funktionen dybest set handler om forandring af forståelser af det professionelle og dermed også af professionsidentiteter. Indførelsen af UVV-funktionen skubber til lærernes opfattelser af sig selv som kompetente i kraft af erfaring og daglige oplevelse af at have succes i klasserummet. De aktuelle eksempler på ledelsernes måder at lytte til modstanden viser de aktuelle udfordringer og potentialer i, hvordan ledelserne både kan lytte til modstanden mod at give slip på sikkerheden ved at vide man er kompetent og sam- Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 9 af 12

10 tidig formulere (iscene- og rammesætte) nye perspektiver udfordrer og udvikler det at være professionel. Relationer og relationsskabelse: Her ligger fokus på hvordan relationer kan være positivt produktive gennem at binde og forpligte medarbejdere på en opgave, på hinanden, på organisationen. Ledelsesopgaven ligger i at skabe og kultivere relationer, der åbner for (nye) forståelser af, hvilke helheder, man som professionel lærer forpligter sig på. Disse relationer skal samtidig være virksomme ved at vække medarbejdernes engagement og motivation på nye måder i nye sammenhænge. I ledelse af UVV er der for det første en lang række relationer i spil og dermed også en række mere eller mindre nye relationsopgaver. Direkte er der relationer mellem ledelsen og den enkelte UVV; mellem ledelsen og gruppen af UVV; ledelsen og fagteamet; ledelsen og medarbejderne som helhed. Samtidig skal ledelsen også indirekte lede på vejledernes relationer til individuelle lærere og til 10 fagteamet. Ledelsesopgaven består her i at skabe relationer, der er virksomme i forhold til at styrke medarbejdernes forpligtelse og engagement i organisationen gennem relationer, der ikke mindst skaber et følelsesmæssigt engagement. At skabe produktive relationer mellem vejleder og medarbejdere individuelt og på faggruppe niveau fremstår som en væsentlig ledelsesopgave, der varetages mere eller mindre intensivt af forskellige ledelser. Den kan fx tage form som ledelsens intensive arbejde med den enkelte vejleder i forhold til at gøre vedkommende i stand til at skabe en tillidsfuld og/eller en ledende relation til sine kolleger. Men den kan også varetages som en mere formaliseret rammesætning af UVV opgaver, der understøtter relationen ved i nogen grad at flytte fokus fra personen. De produktive relationer rummer dog også faren for at kultivere skyggesider, der får medarbejderne til at vende sig væk fra en given relation. Det er ikke et træk, der er tydeligt i materialet, men det ligger mere eller mindre latent i forhold til at skabe produktive og engagerende relationer. Man kan f.eks. overveje, hvorvidt etableringen af vejlederfunktionen også er med til at skabe relationer som aktiverer skyld eller dårlig samvittighed ved ikke at leve op til en forventning, som ikke alene knytter sig til en institution, men til en person. Videnopbygning og videndeling Denne dimension bygger på antagelser om, at mennesker ikke frivilligt deler viden men skal føle en moralsk forpligtelse og deltage i forandringsdynamikker, der fremmer udveksling. Endvidere ligger der også en forståelse af, at viden, der formidles uden tilknytning til sociale relationer forbliver data eller informationsstøj. For at informationer skal omdannes til viden må de ske i en social proces hvor de ovenstående relationer bliver væsentlige. Denne dimension understreger vigtigheden af det ledelsesmæssige perspektiv på organisationen som helhed i relation til at lede og skabe de kulturelle og organisatoriske forudsætninger for, at UVV-funktionen kan realisere sociale læreprocesser. 10 Relationen mellem ledelse og forvaltning / ledelse og kommunale netværk optræder ikke i denne analyse, men er også et væsentligt ledelsesniveau for ledelse af UVV. Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 10 af 12

11 I de ledelsesmæssige praksisser kan dette iagttages ved at pege på, hvordan ledelserne har øje for de mange forskellige potentielle lærings- og vidensdelingsrum, der er i organisationen. De gør også en indsats i fht. selv at facilitere processer i de enkelte rum, samt bruger det mulige samspil strategisk i ledelse af en kultur baseret på udveksling og udvikling af viden i sociale sammenhænge. Helhedsperspektivet på organisationen er dog mere eller mindre eksplicit i de aktuelle ledelsespraksisser. Vi kan iagttage, hvordan den enkelte leder i sin praksis skaber forbindelser mellem forskellige videndelingsrum gennem iscenesættelse af læring og videndeling, men også som udlevelse ved selv at praktisere bestemte former for videndeling. Herigennem foretager ledelsen også en symbolsk markering af et mere eller mindre sammenhængende perspektiv på, hvordan der kan samarbejdes og videndeles i organisationen som helhed. - Analysen af empiriske eksempler på ledelsespraksisser i relation til videndeling og læringsrum peger på følgende udfordringer og potentialer. Der er tale om ledelse, der skaber rum for distribueret ledelse ved at: Sikre vejlederens organisatoriske basis i fagteamet som læringsrum. Dvs. ledelse gennem rammesætning af fagteamet herunder fastsættelse af mødefrekvens og skal - opgaver Lede og facilitere fællesskabende læringsrum i organisationen som helhed f.eks. på pædagogiske rådsmøder, andre typer af teammøder Lede fokus og kvalitet i fælles læreprocesser gennem styrkelse af målsætninger på indholdssiden via kontrakter med individuelle vejledere, med fagteam, iscenesættelse af fælles faglige indsatsområder i organisationen (inklusion, undervisningsdifferentiering). Denne ledelse kræver en balancering mellem styring og medbestemmelse/differentiering mellem vejledere og mellem fagteam. Lede karakteren og kvaliteten af fælles læreprocesser gennem fællesgørelse af begreber om, billeder af og arbejdsformer til realisering af forskellige former for læreprocesser Skabelse af sammenhæng(skraft) Den femte og sidste dimension peger på nødvendigheden af at skabe balance mellem forstyrrelse/forandring og ligevægt/stabilisering. Konkret peger Fullan her på, hvordan de mange løbende initiativer i skolen kan bindes sammen af en gennemgående ide eller et formål, der skaber oplevelsen af sammenhæng i skolen som organisationen. Sammenhængskraften skabes gennem sammenknytningen af de fire foregående dimensioner. De fire ovenstående dimensioner udpeger i sig selv perspektiver for, hvordan der bliver tegnet forbindelseslinjer, der kan skabe sammenhæng. Samtidig udpeger de også for de udfordringer, der er forbundet med de enkelte dimensioner. Her i ligger også den generelle fare for, at UVV-initiativet bliver ramt af den udbredte projektitis. Denne fare er måske øget af, at UVV udfolder sig i meget forskellige tidsligheder: Det er længe siden, at projektet er blevet undfanget og sat i søen, men processen med at udvælge og uddanne vejledere er blevet sat gradvist i gang. UVVfunktionen kræver fortsat udvikling men også fokusering og stabilisering i forhold til de indhentede erfaringer. Internt arbejdspapir / Partnerskabsprojekt Rudersdal UCC / Maj 2012 Side 11 af 12

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet

Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Forskningsoversigt 4 10 1/29 Professionsløft gennem ledelse og organisationsudvikling Forskningsoversigt til 4-10 konsortiet Lektor, ph.d. Helle Bjerg, Forsknings- og udviklingsafdelingen, UCC Professor,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD

RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD RAPPORT OM NETUNDERVISNING PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND/UCC NORD Udarbejdet forår 2011 af: Rune Obel Christensen Stine Bauer Nørby Therese Søgaard Mortensen Indledning... 3 Netuddannelsen på Pædagoguddannelsen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling

Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling MONA 2006 1 7 Den lokale naturfaglige kultur et fokus for udvikling Jan Sølberg Danmarks Pædagogiske Universitet Der er stigende fokus på begrebet den lokale naturfaglige kultur i forbindelse med udvikling

Læs mere