Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 \..,~. REG. NR. 70 Yi ~/9-118s-- Ovrfrdningsnævnts afgørls, af 20. sptmbr 1985 om frdning af Frøslv Mos i Bov kommun, Søndrjyllands amt (sag nr. 2597/83) Frdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds har vd kndls af 30. dcmbr 1983 bsluttt at frd Frøslv mos md tilgrænsnd landbrugsaralr og gkrat, ialt ca. 310 ha. Frdningn har til formål at bvar områdts karaktr af mos md omkringliggnd åbn markr og at udvikl mulighdrn for mosns naturlig dyr- og plantliv. Frdningn omfattr hlt llr dlvis 31 jndomm (løbnumr), hvoraf 5 jndomm på ialt ca. 190 ha js af dt offntlig. Frdningssagn r rjst af Danmarks Naturfrdningsforning i 1967 og snr vidrført af Danmarks Naturfrdoingsforning og Søndrjyllands amtsråd- i forning. - Frdningsnævnts afgørls r forlagt ovrfrdningsnævnt til ftrprøvis i hnhold til naturfrdningslovns 25. Afgørlsn r ndvidr for så vidt angår frdningns indhold påklag t tilovrfrdningsnævnt af landbrugsministrit v/jordbrugsdirktoratt og af 3 privat jr samt t lodsjrudvalg, dr rpræsntrr all privat jr md dyrkt jord i om-o rådt. Frdningsamrådt omfattr dn cntral, udyrkd dl af Frøslv mos md omliggnd skov-, ng- og landbrugsaralr. Mosn stødr op til dn dansk-tysk landgræns, og dn udgør sammn md Jardlundr Moor på dn tysk sid af grænsn t sammnhængnd mosområd. Mosn var oprindlig

4 2 n højmos, mn dr r skt n afgravning af mosn og n vandstandssænkning som følg af afvanding af nærliggnd aralr. Mosn har drfor ændrt ka-.rakt r og r i dag undr tilgroning. Flr sjældn fuglartr ynglr i områdt. Hl frdningsområdt liggr i landzon, og dn cntral dl af mosn r omfattt af naturfrdningslovns 43 om bskyttls af mosr m.v. I rgionplann for Søndrjyllands amtskommun r Frøslv mos udpgt som t naturområd af national btydning. Endvidr har miljøministrit v/frdningsstyrlsn forløbigt udpgt områdt som fuglbskyttlssområd i hnhold til D Europæisk Fællsskabrs Råds dirktiv af 2. april 1979 om bskyttls af vild fugl. ", Landbrugsministrits klag vdrørr dn i kndlsn påbudt rstaurring af mosns cntral dl. Undr sagns bhandling for ovr frdningsnævnt har landbrugsministrit og miljøministrit imidlrtid indgåt n aftal om magskift, sålds at landbrugsministrits aralr i mosns cntral dl r ovrdragt til miljøministrit pr. l. januar Klagn vdrørnd dtt spørgsmål r hrftr bortfaldt. Landbrugsministrit har dog. hnstillt, at rstaurringn udførs på n sådan måd, at d omliggnd aralr påvirks mindst muligt. D anknd privat jr har ønskt forskllig ændringr af frdningsbstmmlsrn vdrørnd driftn af skov- og ngaralrn samt af bstmmlsrn om jagt og tørvskæring. Undr sagns bhandling for ovrfrdningsnævnt har jrn af to mindr aralr (matr.nr. 157 og n lod af matr. nr. 4, Frøslv) ndvidr tilkndgivt, at d r villig til at afstå diss aralr til statn. Lodsjrudvalgt har hnstillt, at dt som ld i frdningn pålæggs dt offntlig at tablr t brandhæmmnd bælt. Statsskovvæsnt har på dt af ovrfrdningsnævnt afholdt offntlig mød om frdningn udtalt, at man vil vær indstillt på at tablr t brandhæmmnd bælt ovr miljøministrits aralr i ovrnsstmmls md lodsjrudvalgts ønsk. Miljøministrit, Søndrjyllands amtsråd, Bov kommunalbstyrls og Danmarks Naturfrdningsforning har anbfalt frdningns gnnmførls i dt væsntlig som bstmt af frdningsnævnt. Amtsrådt har md tilslutning fra landbrugsministrits vildtforvaltning,' statsskovvæsnt og Danmarks

5 3 Naturfrdningsforning frmhævt btydningn af, at frdningn rgulrr jagtn i områdt, og hnstillt n stadfæstls af bstmmlsrn hrom i frdningsnævnts kndls. Danmarks Naturfrdningsfornings lokalkomit har hnstillt t forbud mod orintringsløb, størr fugltur o.lign. i områdt. I sagns bhandling har dltagt 9 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr. Ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal:.,. Dt tiltræds, at dr gnnmførs n frdning af Frøslv mos md dt sigt, at mosn vd plj- og rstaurringsforanstaltningr søgs gnskabt som højmos. Endvidr tiltræds dn afgrænsning af frdningsomr.ådt, som frdningsnævnt har fortagt. Om frdningns indhold bmærks: Hovdformålt md frdningn r at søg dn cntral dl af mosn gndann t som højmos vd n hævning og stabilisring af vandstandn. Dt bør drfor pålæggs frdningsmyndighdrn indn for n kortr tid at udfør d nødvndig foranstaltningr md hnblik på n sådan rstaurring af mosn. Dt tiltræds, at rstaurringspligtn pålæggs miljøministrit og amtskommunn i ovrnsstmmls md hovdrglrn i bkndtgørls af 6. dcmbr 1983 om tilsyn og. plj af frdd områdr. D foranstaltningr, dr r angivt i dn forliggnd rapport af dcmbr 1980, udarbjdt af firmat Trraqua ApS på amtskommunns foranldni~g, bør forsøgs udført, mn hvis rfaringrn snr tilsigr, at andr frmgangsmådr følgs, må dtt kunn lad sig gør. Hvis dr ftr n iværksættls af dt projkt, dr r anbfalt i rapportn af dcmbr 1980, opstår unighd mllm ministrit og amtsrådt om artn af ønsklig plj- og rstaurringsarbjdr, må spørgsmålt afgørs af frdningsnævnt md rkurs tilovrfrdningsnævnt. \ H ~I Dt tiltræds, at dr som ld i frdningn bør fortags n rgulring af jagtn i dt cntral mosområd, så fugllivt bskytts. Rgulringn bør imidlrtid fortags sålds, at dn almindligt gældnd priod for purschjagt bgrænss, og at jagt iøvrigt kun må drivs på 3 jagtdag md mindst 14 dags mllmrum.

6 4 Da n bgrænst tørvgravning kan vær til gavn for fugllivt, bør frdningn ikk hindr tørvgravning i bgrænst omfang til gt brug, såfrmt amtsrådt har givt dn hrtil nødvndig tilladls ftr naturfrdningslovns 43..,. Dr finds ikk tilstrækklig grund til ud fra landskablig hnsyn at kræv nåltræsplantagn på matr.nr. 691, Frøslv, afdrvt. Dnn plantag kan sålds i ovrnsstmmls md jrns ønsk bvars, og frdningn vil ikk vær til hindr for, at dn ftr afdrift gntilplants. Kravt om afdrivning af d øvrig nåltræsplanta~r bør gørs mr flksiblt, og gnplantning på d skovbvoksd aralr, dr pålæggs gtræsbinding, bør sk på pljmyndighdns bkostning.,) Dt tiltræds, at dr af hnsyn til dyr~ og plantlivt skr n bgræns- 'ning af dn færdslsrt for offntlighdn, som følgr af naturfrdningslovns 56. Dn i kndlsn mddlt tilladls til at opsætt to obsrvationsstadr bør udgå, og spørgsmålt må hnviss til frdningsnævnts snr afgørls ftr naturfrdningslovns 34. I ovrnsstmmls md d pågældnd jrs tilkndgivlsr bør dr som ld i frdningn bstmms afståls til statn af to mindr aralr. Idt Ralittn i d iøvrigt fastsatt frdningsbstmmlsr tiltræds, mn undr hnvisning til traktat af 10. april 1922 mllm Danmark og Tyskland må dt t~lføjs, at frdningn ikk r til hindr for gnnmførls af projktr~ dr r godkndt af grænsvandløbskommissionn. frdningskndlsn af 30. dcmbr 1983 ophævs, fastsætts hrftr følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca. 310 ha stor områd, dr r afgrænst på kortt, dr hørr til ovrfrdn~ngsnævnts afgørls (frdningskortt):... ~ I f, Frdningns formål Frdningn har til hovdformål at gnskab og drftr bvar områdts karaktr af højmos md omkringliggnd åbn aralr og gkrat. Frdningn tilsigtr iøvrigt n bskyttls af dt til mosn knyttd dyr- og plantliv.

7 5 Bstmmlsr for hl frdningsområdt. a. Bbyggls og andr anlæg. Dr må ikk opførs ny bbyggls, hrundr skur, bodr og andr lignnd indrtningr. Sædvanlig læskur til kraturr må dog opstills udn hnsyn til frdningn..,. Dr må hllr ikk tablrs andr fast konstruktionr og anlæg. Eksmplvis må dr ikk tablrs motorbanr og skydbanr, og dr må ikk opsætts tårn, mastr llr vindmøllr (bortst fra små vindmøllr til.oppumpning af vand til kraturvanding). Dr må hllr ikk hnstills bbolss- og campingvogn. b. Fjrkræ- og plsdyrfarm. J Dr må ikk oprtts fjrkræfarm llr plsdyrfarm. c. Oplag. Dr må ikk tablrs oplags- ll~r fyldpladsr. Udn for frdningskortts områd I må dr dog anbrings nsilagstakk, rokulr og andt oplag, dr r nødvndigt for normallandbrugsdrift. d. Bplantning. Dr må ikk fortags ny tilplantning, hllr ikk af lvnd hgn. Eksistrnd lvnd hgn må gnplants llr fjrns.. Trrænændringr. Dr må ikk fortags trrænændringr vd udnyttls af forkomstr i jordn, afgravning, opfyldning llr planring. Frdningn r dog ikk til hindr for, at dr kan fortags tørvgravning i bgrænst omfang til gt brug, når amtsrådt har mddlt tilladls hrtil i mdfør af naturfrdningslovns 43. f. Afvanding, vandindvinding, vandløb. Dr må ikk fortags ydrligr afvanding, og dr må kun sk vandindvinding i forbindls md mosns rstaurring, jfr.

8 d. En dispnsation ftr 7 til dræning af landbrugsaralrn nord for områd l skal mddls af frdningsnævnt, hvis dræningn ikk må antags at modvirk mosns gnskabls som højmos. ~'. Vandløbn kan vdligholds i ovrnsstmmls md vandløbsrgulativr, mn drs fysisk tilstand må ikk iøvrigt ændrs. Frdningn r dog ikk til hindr for, at kommunvandløb nr. l, Bov, rgulrs i ovrnsstmmls md dn tilladls ftr naturfrdningslovns 43, som miljøministrit, frdningsstyrlsn, har mddlt i skri ls af ll. august 1983 til Bov kommun, og at kommun vandløb nr. 20, Bov, forlæggs sålds, som dt r forslåt amtsrådt i rapport af dcmbr 1980 fra firmat Trraqua ApS. Uanst foranstånd bstmmlsr r frdningn ikk til hindr for gnnmførlsn af vntull projktr, som godknds af grænsvandløbskommissionn i hnhold til traktat af 10. april 1922 mllm Danmark og Tyskland..9.:.. Affald. Dr må ikk hnkasts llr anbrings affald l.lign. - Særlig bstmmlsr for områd l. For d aralr, dr på frdningskortt r hnført til områd l, gældr tillig følgnd bstmmlsr: a. Aralrns drift. Aralrn må ikk opdyrks. D må ikk pløjs, fræss, tilsås, kalks, gødsks, sprøjts llr udsætts for andn form for jordbhandling. Dtt gældr dog ikk jordbhandling i forbindls md naturplj. Frdningn r ikk til hindr for, at dr i østkantn af områdt tablrs t brandhæmmnd bælt. b. Jagt. Dr må kun drivs purschjagt på råvildt i priodn fra 16/6 til

9 7 15/7 og iøvrigt kun drivs jagt 3 dag om årt indn for jagtsæsonn. D 3 jagtdag fastsætts af frdningsnævnt og. skal ligg md mindst 14 dags mllmrum. Jagtbgrænsningn gældr ikk for matr.nr. 1126, Frøslv, og r ikk til hindr for særlig formr for jagt, dr iværksætts af offntlig myndighdr, f.ks. rævjagt i forbindls md rabisbkæmpls. c. Færdsl i områdt. ~. Dn rt, som offntlighdn har ftr naturfrdningslovns 56 til færdsl og ophold på udyrkd aralr, bgrænss sålds, at offntlighdn i priodn l. marts til l. juli ikk må færds udn for ksistrnd vj og stir. Frdningsnævnt kan, hvis dt visr sig nødvndigt, fortag ydrligr indskrænkningr i offntlighdns adgang til områdt. d. Rstaurring af mosn og naturplj iøvrigt. Dn cntral dl af mosn skal søgs gndannt som højmos; så dr skabs grundlag for gnvækst af dn karaktristisk højmosvgtation. Dt pålæggs miljøministrit og Søndrjyllands amtsråd i forning at søg rstaurringn gnnmført i princippt som angivt i dn rapport af dcmbr 1980, dr r udarbjdt af firmat Trraqua ApS, og indn 2 år påbgynd udførlsn af d nødvndig foranstaltningr. Rstaurringn af mosn kan fortags på andn måd, hvis dt ftr iværksættlsn af projktt ifølg dn nævnt rapport finds ørskligt. Evntul unighd hrom mllm miljøministrit og amtsrådt afgørs af frdningsnævnt, hvis bslutning kan påklags tilovrfrdningsnævnt. Til opfyldls af frdningsformålt iøvrigt skal dr fortags naturplj. Som ld i pljn kan dr fortags barbjdning af mosovrfladn, afgræsning, høslt og rydning af krat, trævækst og slvsåningr. Pljarbjdr udførs på statsjd aralr af

10 8 miljøministrit ftr samråd md Søndrjyllands amtsråd og på d øvrig aralr af amtsrådt. På privatjd aralr må pljarbjdr kun udførs ftr aftal md vdkommnd jr llr - hvis nighd ikk opnås - md frdningsnævnts godkndls, og pljn skal fortags udn udgift for jrn. Evntult ovrskud vd gntligt rydningsarbjd på t privatjt aral tilfaldr jrn. Rstaurrings- og plj foranstaltningr skal så vidt muligt fortags koordinrt md vntull foranstaltningr i Jardlundr Moor på dn tysk sid af landgrænsn. Særlig bstmmlsr for områd II. For d aralr, dr på frdningskorte r hnført til områd II, gældr tillig følgnd bstmmlsr: Aralr~ skal hnligg i vdvarnd græs. Omlægning md anvny dls af rnsningsafgrødr kan kun sk md frdningsnævnts forud9ånd godkndls. Særlig bstmmlsr for d træbvoksd aralr~ ti Egt~æsbvoksningrn på matr.nr. 15, 77, 239, 692, 1390 nordlig lod og 1402, Frøslv, skal bvars som gkrat, og nåltræsplantagrn på matr.nr. 681 og 692, Frøslv, må ftr afdrift kun gnplants md gtræ. På d privatjd aral~r sk~ gnplantning md gtræ sk vd Søndrjyllands amtsråds fo~n~taltning og på amtskommunns bkostning. Nåltræsplantagn på matr.nr. 691, Frøslv, kan bvars som nåltræsplantag. Eftr afdrift af dn ksistrnd bvoksning kan dr sålds gnplants md nåltræ, llr aralt kan anvnds til almindlig landbrugsdrift. Nåltræsplantagrn på matr.nr. 798 og 1390, d to sydlig loddr, Frøslv, skal afdrivs, når d r hugstmodn, dog snst år 2020, og dr må ikk fortags gntilplantning.

11 ..! < ~, lo 9 Afstålsr. Dn lod af matr.nr. 4, Frøslv, på 2,30 ha, dr liggr i områd II, afstås til statn v/jordfondn undr administration af landbrugsministrit (jordbrugsdirktoratt), og dt aral på 0,65 ha, dr r matrikulr t som matr.nr. 157, Frøslv, afstås til statn v/miljøministrit. All rttighdr til llr ovr dt afståd bortfaldr, jfr. naturfrdningslovns 22, stk. 2. Afstålsrn anss i økonomisk hnsnd for at vær skt pr. daton for ovrfrdningsnævnts afgørls. Landbrugsministrit hnholdsvis miljøministrit ovrtagr straks bsiddlsn af dt afståd. Udstykning skr vd landbrugsministrits hnholdsvis miljøministrits foranstaltning og på statns bkostning. Dispnsationr. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-6 kan mddls ftr rglrn i naturfrdningslovns 34, hvis dt ansøgt ikk vil komm i strid md frdningns formål. (" I l,, ovrfrdni~~ts vgn ~~,,-,"'tcc:{ c~ccc('c~g-l Bndt Andrsn øvrlrdn;ngsn81vnts tol'lllllltl,., i ic

12 . " F O R T E G N E L S E ovr aralr, dr hlt llr dlvis r omfattt af ovrfrdningsnævnts afgørls af 20. sptmbr 1985 om" frdning af Frøslv Mos Søndrjyllands amt (sag nr. 2608/84) ~ i Bov kommun, Frøslv, Bov: Matr.nr. 3, 4, 6, 7; 15, 19, 26, 30, 32, 48, 49, 77, 88, 118, 126, 141, 142, 152, 157, 160, 173, 193, 197, 203; 224, 237, 239, 244, 275, 279, 282, 299, 448, 681, 691, 692, 700, 789, 798, 802, 803, 834, 1126, 1279, 1390, 1402, 1408, 1413 og I

13 .. REG. NR. I" y~ ~h,j9gs' Ovrfrdningsnævnts afgørls af 20. sptmbr 1985 om rstatning i anldning af frdningn af Frøslv Mos i Bov kommun, Søndrjyllands amt (sag. nr. 2597/83). Frdningsnævnt for,søndrjyllands amts sydlig frd~ingskrds har vd kndls af 30. dcmbr 1983 trufft afg~rls om rstatning i anldning af dn samtidig bsluttd frdning af Frøslv mos md tilgrænsnd landbrugsaralr og gkrat. ē Erstatning r tilkndt jrn af d 26 jndomm i privat j, som r hlt llr dlvis omfattt af frdningn,. md ialt kr., samt jordbrligsdirktoratt md kr., ialt kr. md rntr. Dt r anført i kndlsn, at rstatning r tilkndt d privat jr ftr n grundtakst på kr. pr. ha og - for aralrn udn for dn cntral dl af mosn (områd I) - md tillæg af varirnd størrls. Diss tillæg r fastsat til kr. pr. ha for skovbvoksd aralr, dr frmtidig skal hnligg udyrkd, kr. pr. ha for skovbvoksd aralr, dr pålæggs gtræsbinding, og for aralr, dr skal hnligg i vdvarnd græs, samt kr. pr. ha for landbrug~aralr, dr ikk må dræns. Frdningsnævnts afgørls r forlagt ovr frdningsnævnt til ftrprøvis i mdfør af naturfrdningslovns 25. Erstatningsfastsættlsn r ndvidr påklagt tilovrfrdningsnævnt af jrn af 5 jndomm i privat

14 2 j samt af jordbrugsdirktoratt md påstand om højr rstatning. Jordbrugsdirktoratt har påståt jordfondn tilkndt rstatning ftr d samm princippr, som anvnds vd rstatningsfastsættlsn ovr d privat jr. I sagns bhandling har dltagt 9 af ovrfrdningsnævnts mdlmmr..ovr frdningsnævnt skal nstmmigt udtal: Vd andn afgørls af dags datø har ovr frdningsnævnt tiltrådt frdnin-.gn md nogl ændringr af frdningsbstmmlsrns indhold. Ovr frdningsnævnt har ndvidr bstmt, at to privatjd aralr skal afstås til statn. Undr hnsyn til dt lang tidsrum, dr r forløbt sidn frdningssagn blv rjst i 1967, tiltræds dt, at dr for all privatjd a~alr undr frdningn tilknds n rstatning på kr. pr. ha for dt tab, som frdningn har påført dm, hrundr for dn indskrænkning i jagtrttn, som r bstmt i ovrfrdningsnævnts afgørls.. Frdningsbstmmlsrn for d ikk-skovbvoksd aralr udn for områd I r (bortst fra dn sydlig lod af matr.nr. 4 undr lb.nr. 12) ikk til hindr for, at aralrn drivs landbrugsmæssigt som hidtil, og frdningsbstmmlsrn finds ikk at afskær jrn fra n driftsform, dr i økonomisk hnsnd r bdr nd dn hidtidig. Da dt ndvidr må læggs til grund, at n hævning og stabilisring af vandstandn i dn cntral dl af mosn ikk vil m~før væsntlig sk~dr llr ulmpr for d omkringliggnd landbrugsaralr, r dr ikk grundlag for at tilknd ydrligr frdningsrstatning for så vidt angår diss aralr. Dt bmærks hrvd, at t forbud mod dræning af d no~dligst bliggnd landbrugsaralr r indholdt i dn tilladls ftr naturfrdningslovns 43 til vandløbsrgulring, ~om miljøministrit har mddlt dn ll. august Dt bmærks ndvidr, at spørgsmålt om rstatning for skadr, dr mått følg af n vntul forlægning af kommunvandløb nr. 20, afgørs ftr vandløbs lovns rglr. Frdningsbstmmlsrn for d skovbvoksd aralr r ændrt i forhold

15 3 til frdningsnævnts afgørls. Gnplantning af d privat skovaralr, dr pålæggs gtræsbinding, skr sålds på amtskommunns bkostning, og nåltræsplantagn på matr.nr. 798 undr lb.nr. 8 skal først afdrivs, når dn r hugstmodn. Dn af frdningsnævnt tilkndt rstatning vdrørnd diss aralr må drfor ndsætts, og dr finds at vær ydt fuld rstatning for dn ndgang i jndommns handlsværdi, dr m~tt følg af frdningn, når dr tilknds d pågældnd privat jr n ydrligr rstatning på kr. pr. ha for diss aralr. Dtt tillæg kan dog ikk yds for nåltræsplantagn på matr.nr. 691 undr lb.nr. 18, idt frdningn ikk r til hindr for gntilplantning md nåltrær på dtt aral. Offntlig myndighdr. tilknds ikk rstatning i anldning af frdningn. Jordfondn v/jordbrugsdirktoratt tilknds sålds hllr ikk rstatning for jordfondns aralr i områd II, idt diss aralr på grund af drs bliggnhd må antags' at tilhør jardfondn md hnblik på prmannt offntligt j. For afståls til statn af dn sydlig lod af matr.nr. 4 undr lb.nr. 12 tilknds dr jrn n rstatning. på kr. For afståls til statn af matr.nr. 157 undr lb.nr. 27 tilknds dr jrn n rstatning på kr. Dr finds ndvidr som påståt af jrn at burd tilknds ham n særlig rstatning sam følg af, at frdningssagns rjsning har afskårt ham fra fortsat at skær tørv til gt brug. Dnn rstatning fastsætts skønsmæssigt til kr. Erstatning i anldning af fr~ningn tilknds hrftr sålds, idt dr r tagt hnsyn til stdfundn jrskiftr: Lb.nr. l, Ina Sporn vdr. dl af matr.nr. 118, Frøslv 2,81 ha a kr kr.. Lb.nr. 2, Chr. Jnsn vdr. dl af matr.nr. 197, sstd. 2,87 ha a kr kr.

16 4 Lb.nr. 3, Statn v/jord fondn og miljøministrit o kr. Lb.nr. 4, Lb.nr. 5, Holgr Jørgnsn vdr. dl af matr.nr. 244, sstd. 2,12 ha a kr. Jacob Chr. Jørgnsn vdr. dl af matr.nr. 152, sstd. 7,08 ha a kr kr kr. Lb:nr. 6, Carstn Schmidt JUrgnsn vdr. dl af matr.nr. 15 og dl af matr.nr. 26, sstd. 9,75 ha a kr kr. 0,35 ha a kr. 700 kr kr. Lb.nr. 7, Statn V/Godætisk Institut -o kr. Lb.nr. Lb.nr. 8, Kirstn Mari Christnsn vdr. matr.nr. 275, 282, 700 (2 loddr) og 798, sstd. 3,11 ha a kr kr. 1,43 ha a kr kr kr. 9, Kristian Hnrik Hansn vdr. dl af matr.nr. 299, sstd. 0,92 ha a kr. 920 kr. Lb.nr. 10, Sophi Mari Bohr vdr. matr.nr. 126, sstd. 1,86 ha a kr kr.

17 5 Lb.nr. 11, Hans Matthisn vdr. dl af matr.nr. 30, sstd. (2 loddr) 0,97 ha a kr. 970 kr. Lb.nr. 12, Nils Linding Nilsn vdr. dl af matr.nr. 4, sstd. (4 loddr) 2,18 ha a kr kr. afståls af 2,30 ha kr kr. - Lb.nr. 13, Chr. H. Christiansn vdr. dl af matr.nr. 173, sstd. (3 loddr) 1,86 ha a kr.' kr. Lb.nr. 14, Eduard Hrmann Min vdr. matr.nr. 692 og dl af matr.nr. 160 sstd. 4,48 ha a kr kr. 3,60 ha a kr kr kr. Lb.nr. 15, Jørgn Ptr Jørgnsn vdr. matr.nr og dl af matr.nr. 789, sstd. 4,40 ha a kr kr. Lb.nr. 16, Asmus Matthisn vdr. dl af matr.nr. 19, sstd. 3,80 ha a kr kr.

18 6 Lb.nr. 17, Karstn Thomsn Grgrsn vdr. matr.nr. 1402, sstd. 2,46 ha cl kr kr. 1,03 ha cl kr kr kr. Lb.nr. 18, Mariann Larsn vdr. matr.nr. 691, sstd. 4,81 ha cl kr kr..' - 4,32 Lb.nr. 19, Ejnar Mau vdr. dl af matr.nr. 448, sstd. ha cl kr kr. Lb.nr. 20, Egon Cla~s Clausn vdr. dl af matr.nr. 3, sstd. (4 loddr). 4,04 ha cl kr kr. Lb.nr. 21, Hinz Bckmann vdr. matr.nr. 32 (2 loddr), 681, 834 (2 loddr) og 1126, sstd., - 3,69 ha cl kr kr. 1,46 ha cl kr kr kr. Lb.nr. 22, Js Olav Matthisn vdr. matr.nr. 1279, sstd. 25,48 ha a kr kr. Lb.nr. 23 og 24, Statn v/miljøministrit O kr. Lb.nr. 25, Søndr jyllands amtskommun O kr.

19 7 Lb.nr. 26, Ernst Langlund Rasmussn vdr. dl af matr.nr. 6, sstd. (2 loddr) 0,36 ha a kr. 360 kr. Lb.nr. 27, Christophr Hrman Pdrsn vdr. matr.nr 157, sstd. Afståls Erstatning for standst tørvskæring kr kr kr. Lb.nr. 28, Bot ftr H.C. Nissn vdr. dl af matr.nr. 49, sstd 1,04 ha a ~.OOO kr kr. Lb. nr. 29, Hrluf Johanns Sørnsn vdr. matr.nr. 7, sstd. 3,31 ha a kr kr. Lb.nr. 30, Ptr Chr. Clausn vdr. matr.nr. 142, sstd. 3,58 ha a 1.0QO kr kr. Lb.nr. 31, Karl K1att vdr. matr.nr. 88 (2 loddr), 141 (2 loddr), 193, 203 og 237, sstd. 8,18 ha a kr kr. ialt kr. Erstatningsbløbn forrnts ftr naturfrdningslovns 19, stk. 4, l. pkt., md n årlig rnt, dr r l % højr nd dn til nhvr tid af Danmarks Nationalbank f9stsatt diskonto. Forrntningn skr fra dn

20 8 30. dcmbr 1983 (daton for frdningsnævnt s kndls), dog at rstatningsbløbn for afstålsr først forrnts fra daton for ovrfrdningsnævnts afgørls. Frdningsnævnt har tillagt jrn af jndommn undr lb.nr. 8 t bløb på 600 kr. i godtgørls for udgiftr til sagkyndig bistand undr sagns bhandling for frdningsnævnt. Undr hnvisning til, at dr ikk forlå dokumntation far afholdt udgiftr til sagkyndig bistand, har frdningsnævnt ikk tilkndt andr jr sådann omkostningsbløb. Da dr for ovrfrdningsnævnt r frmlagt dokumntation for udgiftrn, tilknds dr hrvd ftr aftal md frdningsnævnt følg~nd godtgørlsr for sagkyndig bistand undr sagns bhandling for frdningsnævnt: Ejrn af jndommn undr lb.nr. 9, 11, 20 og 26 tilknds hvr t bløb på 400 kr., og' jrn af jndommn undr lb.nr. 2, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 22 og 29 tilknds hvr t bløb på 800 kr. Eftr omstændighdrn forrnts omkostningsbløbn fra daton far frdningsnævnt s kndls. Dt samld rstatningsbløb på kr. md rntr og dt samld omkastningsbløb på kr. md rntr udrds md 75 % af statn og 25 % af Søndrjyllands amtskommun. Ovrfrdningsnævnts afgørls af rstatningsspørgsmåln kan ftr rglrn i naturfrdningslovns 30 påklags til taksationskommissionn vdrørnd naturfrdning, Amaligad 13, 1256 Købnhavn K. Klag kan iværksætts af d jr, dr.har indbragt frdningsnævnts rstatningsfastsættls for ovrfrdningsnævnt udn at hav fåt fuldt mdhold og'i øvrigt af d jr, for hvm ovr frdningsnævnt har ændrt frdningsnævnts rstatningsfastsættls, samt af miljøministrit og Søndrjyllands amtsråd. Størrlsn af d tilkndt omkostningsbløb kan dog ikk påklags til taksationskommissionn, jfr. lovns 30, stk. l, 2. pkt. På ovrfrdningscæv :'vgn / -/ / C C. CL (4" (.L-.-", Sndt Andrsn ovrfrdnlogsnævnts formand C-C/L--C CC { ic

21 FREDNINGSNÆVNET>

22 , <! REG. NR. 76Y1 3D/ //7." 10,83 Dn 30. dcmbr 1983 afsagd frdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds i sag j.nr. 253/7? jfr. om frdning af områdr i Frøslv j.nr. 182/63 Mos, Bov kommun, Søndrjyllands amt, følgnd k n d 1 s : Vd skrivls af ~. dcmbr 1963 frmsat.t Danmarks Naturfrdningsforning påstand om frdning af Frøslv Mos md dt formål at hindr n planlagt afvanding og opdyrkning af dn udyrkd dl af mosn. Eftr forskllig forhandlingr frmsndts frdningspåstand påny vd forningns skrivls af?? marts 1967, dr bkndtgjords j a) Statstidnd og lokal avisr dn 7. sptmbr I frdningsforslagt r dr bl.a. vdrørnd Frøslv Mos anført følgnd: "Frøslv Mos liggr i Bov kommuns sydvstlig hjørn. Sammn md Jardlund Mos på dn tysk sid af landgrænsn udgør nn t stort sammnhængnd mosområd. Dn tysk dl af mosområdt r hskyttt som vådområd (frdt Naturschutzgbit) Dt samld udyrkd aral r på ca. 284 ha, hraf liggr ca. 184 ha på dn dansk sid og 100 ha på dn tysk sid af grcænsn. Frøslv Mos var oprindlig n højmos - tørv]agt har dog v.ært rt tyndt. på grund af tørvgravning og n gnrl 'sænkning af vandstandn i områdt har mosn ftrhåndn mistt karaktrn af højmos. Lyng og sphagnum-mossrr på stor aralr afløst af grcæs og krat.

23 - ::' - Mosn (områd I) bgrænss i øst og sydøst af skov (områd II) og landbrugsaralr, ovrvjnd græsng (områd III og IV). I vst afgrænss mosn af landgrænsn og i nord af landbrugsaralr, dr også dyrks md græs for størstdlns vdkommnd. Dt nordøstlig hjørn af dt udyrkd områd r rt tørt og har nærmst karaktr af lynghd md nlttr af hdmos. All dl af mosn r pr.ægt af tidligr tørvgravning. En dl tørvgrav i dn cntral dl r ftrhåndn grot til ign md KærUW og Sphagnum. Grav md åbnt vand r sjækin.langs vj og skl i hl mosn finds krat af Pil, Birk, Tørst og Asp. Mosns randpartir r undr hastig tilgroning; især i nord og syd brdr krattt sig i diss år ind på d udstrakt BlatoparaJr, dr finds mllm mosrandn og dn cntral dl. I 1950'rn og 196o'rn blv dr frmsat forslag om afvanding og opdyrkning af mosn. Opdyrkningn blv ikk gnnmført på grund af frdningssagns rjsning, mn viss afvandingsprojktr omkring mosn blv gnnmført. hrundr uddybning af grænsvandløbn. Tilgroningn kan tilskrivs dnn vandstandssænkning, sncilt n konstatrt særlig lav vandstand i forsommrn. Nordøst for mosn liggr tr små bakkør, rstr af t landskab fra før dn sidst istid. på diss bakkr finds kratskov af løvtræ, ovrvjnd g. Dr r muligvis tal om rstr af n oprindlig "urskov", og skovn på matr.nr. 239 administrrs af Statsskovvæsnt sålds, at all løvtrær kæmpr frit md hinandn om lys og luft. Landbrugsområdrn mod s~og nord (områd III og IV) anvnds ovrvjnd til græsning. Aralrn i syd bærr præg af at d sjældnt omlæggs,og dr har hr indfundt sig n alsidig ngflora. Et stykk øst for dat sammnhængnd mosområd finds n lavning md hdmos, kaldt "Lundvand". I lavningn r t antal små hullr, ca. lxlxt m, hvor gnns bøndr tidligr hntd sand til gulvstrøning. Hvr gård havd sit hul. I våd priodr r dtt områd vanddækkt.

24 D tysk myndighdr har tagt skridt til at indfør skærpd I Frøslv Mos ynglr flr sjældn mosfugl (Moshornugl, Tinksmd, Hdhøg). Hr finds også fuglartr, især sangfugl, som har drs nordlig udbrdlssgr.æns i Slsvig. Dr har tidligr ynglt Urfugl, Storspov, Sorttrn og Stor Tornskad, og diss artr kan stadig ss i mosn. D ynglr i Jardlund Mos og vil kunn gntablr sig i Frøslv Mos, hvis mosns biologisk tilstand forbdrs. frdningsbstmmlsr for Jardlund Mos, som stødr op til Frøslv Mos. Dr r udarbjdt skitsr til frdnings~åstand i januar 1974 og august 1979, dn sidst indholdnd forslag til plj og til dyrkningsindskr,ænkningr på d tilstødnd ngaralr (stødpudaralr). Dr r løbnd kontakt mllm d tysk myndighdr og Søndrjyllands amtskommun for at sikr frmtidig koordinring af pljforanstaltningr i d to mosr". Sagn hvild i n dl år. I dtt tidsrum r frmkommt ny oplysningr og rfaringr andt stds fra, hvorfor mosn og d drtil knyttd frdningsmæssig problmr r gnnmgåt af n arbjdsgrupp bstånd af dt daværnd frdningsplanudvalgs skrtariat, Danmarks Naturfrdningsforning og rprcæsntantr for Statsskovbrugt, Frøslv Jagtforning, Vildtbiologisk Station Kalø, Botanisk Institut, Aarhus og Frdningsstyrlsn Firmat Trraqua ApS har på frdningsnævnt s foranldning undrsøgt vandstandsforholdn i mosn og i d omkringliggnd landbrugsaralr. Arbjdt har rsultrt i, at Danmarks Naturfrdningsforning og Søndrjyllands amtsråd i samarbjd i novmbr 198? frmsndt t rvidrt forslag om frdning af Frøslv Mos md randaralr bstånd hovdsaglig af ng og skov samt af "Knøs" og "Lundvand". Frdningsforslagt af novmbr 1982 omfattr ca. 310 ha opdlt i fir områdr.

25 - 4 - Områd I omfattr ca. 184 ha udyrkt mosaral samt "Lundvand", områd II udgør ca. 22 ha skov, områd III r ca. 44 ha ngaralr sydøst for mosn og områd IV omfattr ca. 59 ha landbrugsaralr nord for mosn. Nævnt områdr påstås frdt md dt formål at sikr dts stor naturhistorisk værdi vd at bvar områdts karaktr af mos md omkringliggnd åbn markr, hovdsaglig gæsaralr. For at opnå dtt, ønsk~s dr fastsat bstmmjsr, dr givr frdningsmyndighdrn adgang til at plj og udvikl mulighdrn for mosns dyr- og plantliv og hrignnm modvirk d følgr, som tidligr afvandingsanlæg har haft på mosns vandbalanc. Endvidr ønsks dr rglr for almnhdns adgang til områdt. Nævnt har bsigtigt områdt og holdt flr mødr, hrudovr offntligt mød dn 8. april 1983 md jr, myndighdr og andr intrssrd. På dtt mød har nævnt tilkndgivt sin stilling til frdningsforslagt og har i t vist omfang tagt hnsyn til nogl fra lodsjrn frmsatt ændringsforslag. Lodsjrudvalgt, dr rprcæsntrr samtlig privat lodsjr undr frdningsforslagt,har forslåt, at samtlig dyrkd aralr friholds for frdning, at dn halvdl af mosn, dr liggr ind mod gr.ænsn frds, og at dn andn halvdl udlæggs til vdvarnd grcæsaral. Endvidr at dr anlæggs n sti langs skllt mllm d to moshalvdl, og at mosn og skovn blivr adskilt md grønn aralr som brandværn. Lodsjrn r ndvidr nig i, at "Knøs" og "Lundvad" samt gkrattn frds. Lodsjrudvalgt har især påpgt, at forslagts bstmmls" vdrørnd gødning, afvanding og skovrydning indbærr uovrskulig driftsmæssig og økonomisk problmr. Bov kommun og dn lokal landboforning har tilsluttt sig frdningsforslag, mn md d indskr.ænkningr, som lodsjrudvalgt har forslåt.

26 frdningsforslagt Ornithologisk forning og lokalforningn for Danmarks Naturfrdningsforning har ønskt frdningn s områd udvidt ftr t tidligr forslag, som var frmsat i J978. Statsskovvæsnt har tilsluttt sig frnningsforslagt, dog har man forslåt, at fjrnlsn af frdskovn "Brødløs" udsætts ti] ca. år 2020 i stdt for som forslåt indn l. juni 199? Jordbrugsdirktoratt og Hdslskabt har ikk udtalt sig imod En privat lodsjr har forslåt, at dr pløjs t ca. 20 mtr brdt brandbælt mllm mos- og lyngarajrn og skovaralrn. Frdningsnævnt skal udtal: Dt af frdningsforslagt datrt novmbr 198? omhandld områd r klart frdningsværdigt, idt dt rummr btydlig landskablig værdir, ligsom aralrn udgør t områd af høj naturhistorisk værdi. Nævnt findr dt påkr.ævt, at ikk aln dt gntlig mosområd frds, mn at frdningn omfattr hj dt aral, som frdningsforslagt omhandlr, idt områdrn II til IVr naturlig ovrgangsområdr til dn gntlig mos og tjnr som stødpud for mosn. Frdningsnævnt fast~ttr på ovnnævnt baggrund følgnd frdningsbstmmlsr for dt ca. 310 ha stor omr~d, som r vist på kortt, dr hørr til frdningsnævnts kndls, og som omfattr d i kndlsn anført matr.nr. hlt llr dlvis: l. Frdningns formål: Frdningn har til formål at bvar områdts karatr af mos md omkringliggnd åbn markr, hovdsaglig gr.æsaralr, og at plj og udvikl mulighdrn for mosns naturlig dyr- og plantliv og hrignnm modvirk d følgr, som tidligr afvandlingsanlæg har haft på mosns vandbalanc, samt at rgulr offntlighdns adgang til mosn af hnsyn til områdts særlig følsomm dyr- og plantliv.

27 2. Gnrll bstmmlsr a. Dr må ikk placrs bygningr, skur, campingvogn, tlt, mastr, vindmøllr og lignnd bortst fra små vindmøllr til oppumpning af vand til kraturvanding. Dt r dog tilladt md frdningsnævnts forudgånd tilladls at opstill læskur til kraturr. b. Dr må ikk oprtts plsdyrhold, fjrkrcæhoid llr lignnd. Anlæg af skyd- og motorbanr samt modlflyvpladsr r ikk tilladt. c. Dr må ikk fortags ydrligr tilplantning. d. Trr,ænændringr samt råstofgravning, hrundr indvinding af tørv, r ikk tilladt.. Vandindvinding r ikk tilladt, md undtagls af indvinding til brug for mosns plj (s dog pkt. a). f. Frdningn r ikk til hindr for, at dr langs østskllt på matr.nr Frøslv tablrs t brandhæmmnd bælt vntult md vdvarnd grcæs, dr afgrcæsss. 3. Områd I: D udyrkd mosområd samt Lundvand. a. Aralrn må ikk opdyrks, kalks, gøds llr sprøjts md inskt- og plantgift. ~ b. Dræning r ikk tilladt. tt c. Hnkastning af affald og tablring af oplags- og fyldpladsr 4t r ikk tilladt. d. Jagtudøvlsn skal kun vær tilladt for n lokal jagtforning, for tidn Frøslv Jagtforning. Jagtn skal forgå ftr forningns lov. D lov, dr gældr for jagtni dn udyrkd dl af frøslv Mos skal til nhvr tid vær godkndt af frdningsnævnt og i ovrnsstmmls md frdningns målsætning.. Bstmmlsrn om jagtn i pkt. d. gældr ikk for matr. nr Frøslv, "Lundvand" l - f. Frdningn skal ikk hindr særlig formr for jagt, iværksat på offntlig foranldning, f.ks. rævjagt i forbindls md rabisbkæmpls.

28 - 7 - g~ Rstaurring og plj af dt frdd områd: Statsjd aralr: Arbjdt påhvilr d pågældnd myndighdr: Landbrugsministrit og Mijøministrit. D amtskommunal og privatjd aralr: Arbjdt påhvilr Søndrjyllands amtskommun. Søndrjyllands amtsråd skal, som rgional frdningsmyndighd, koordinr arbjdt, hvorfor planr m.v. forud skal godknds af amtsrådt Rstaurring og plj af privatjd aralr skal sk ftr aftal md jrn og udn udgift for dnn. Såfrmt nighd ikk kan opnås, fastsætts pljns omfang og karaktr af frdningsnævnt. Evntult ovrskud vd gntligt rydningsarbjd på privatjd aralr tilfaldr jrn. Rstaurringns formål r at skab t grundlag for gnvækst af d for højmosn karatristisk plantr. Hrftr pljs områdt løbnd, sålds at dtt formål fastholds og vidrudvikls. l. Vandstandn i dn cntral dl af mosn hævs og stabilisrs vd at ndsiv oppumpt grundvand undr mostørvn, i princippt som forslåt i dt af Trraqua ApS i dcmbr 1980 udarbjdd projkt. Anlægs- og driftsudgiftrn fordls mllm Landbrugsministrit, Miljøministrit og amtsrådt i forhold til d aralr, som d r ansvarlig for. 2. Evntul forlægning llr ændring af kommunvandløb nr. 20 Bov kan fortags md frdningsnævnts forud indhntd tilladls. Pljns formål r at vdlighold og forbdr dt for høj~ 'I mosn kraraktristisk plantdækk, bstånd af dværgbusk tørvmossr og halvgr.æssr og bvar dt for t sådant områd karatristisk dyrliv. 3. Højmosvgtationn skal søgs frmmt, f.ks. gnnm midlrtidig indgrb såsom mkanisk barbjdning af mosovrfladn, gr.æsning og rydning af krat og tr.ævækst.

29 Pljn fortags koordinrt md vntull pljforanstaltr ningr i Jadlund Mos på dn tysk sid af landgrænsn. 5. Dt bør i pljn tilstnæbs at tablr t brandbælt af passnd brdd, jfr. 2 f. 4. Områdrn II,III og IV: Ovrgangszon. For all tr områdr gældr: a. Hnkastning af affald og tablring af oplags- og fyld-pladsr r ikk tilladt, md undtagls af nsilagstakk, rokulr og andt oplag, dr r nødvndig for normallandbrugsdrift. b. Eksistrnd lvnd hgn kan frit fjrns, ligsom almindlig vdligholdls, hrundr gnplantning, r tilladt. c. Etablring af ny lvnd hgn kan kun sk ftr frdningsnævnts forud indhntd tilladls. Endvidr gældr for: Områd II: Skov. d. Egkrattn på matr.nr. 15 og 77 Frøslv (Knøs) samt på matr.nr. 239,692 og 1402 Frøslv skal bvars som sådann. Søndrjyllands amtsråd og Gråstn skovdistrikt udarbjdr forskriftr for krattns drift og plj ftr samråd md jrn.. Nåltnæsplantagrn på matr.nr. 691, 798 og 1390 Frøslv må ikk gnplants og skal vær ndligt afdrvt indn l. juni år Hrftr skal aralrn hnligg i udyrkt stand. f. Nåltrcæsplantagn på matr. nr. 681 og 692 Frøslv må kun gnplants md g. Områd III. Engaralr sydøst for mosn. g. Aralrn i områd III skal hnligg vdvarnd i gr.æs. h. Evntul omlægning og drcæning kan kun fortags ftr forud indhntt tilladls fra frdningsnævnt. Områd IV. Landbrugsaralr nord for mosn. i. Aralrn i områd IV, som ikk r omfattt af dræningsforbuddt i Miljøministrits afgørls af ll. august 1983 kan fortags afvandt, hrundr nydrænt md frdningsnævnts forud indhntd tilladls, jfr. vdlagt skrivls md kortbilag. -

30 - 9 - k. Frdningn r ikk til hindr for n uddybning af Rørng kanal jfr. Miljøministrits skrivls af ll. august l. Mulig skadr på landbrugsaralr, som r n følg af vandstandshævningn i mosn, og som r konstatrt snst lo år ftr at bvandingn af mosn r tablrt, kan indbrings for frdningsnævnt til afgørls, hrundr til vntul ydrligr rstatningsfastsættls. 5. Offntlighdns adgang. Offntlighdns færdslsrt på dt udyrkd områd (områd I), som r sikrt gnnm naturfrdningslovns 56, stk. l, indskr.ænks af hnsyn til områdts særlig følsomm dyr- og plantliv, jfr. samm paragrafs pkt. 2. a. Dt r i priodn ikk tilladt offntlighdn at færds udnfor ksistrnd vj og stir. b. Frdningsnævnt kan fortag ydrligr indskr.ænkning i færdsln, ligsom frdningsnævnt i særlig tilfæld (f.ks. i studi.øjmd) kan dispnsr fra bstmmlsrn i pkt. å. c. Lodsjr llr lovlig brugr kan frit færds til og fra -,. vdkommnd aral. d. Dt skal tillads Søndrjyllands amtsråd at opsætt 2 obsrvationsstadr i mosns østlig kant, hvortil offntlighdn skal hav adgang. Obsrvationsstadrns gulv må højst vær -3 mtr ovr trr.æn. 6. Dispnsationr. En dispnsation fra bstmmlsrn i 2-5 kan mddls, når dt ansøgt ikk kommr i strid md frdningns formål, jfr. naturfrdningslovns 34. Frdningn vdrørr ndnnævnt jndomm llr dl af jndommn, jfr. vdlagt kortbilag: Frøslv jrlav: Matr.nr. 3, 4, 6, 7, 15, 19, 26, 30, 32, 44, 48, 49, 77, 88, 118, 126, 141, 142, 152, 157, 160, 173, 193, 197, 203, 224, 237, 239, 244, 275,

31 - lo - 279, 282, , 681, 691, 69?, 700, 789, 798, 802, 803, 834, 1126, 1279, 1297, 1390, 1402 og Kndlsn vil v.ær at tinglys som srvitut på d anført jndomm md prioritt forud for pantgæld og andr rttighdr af privatrtlig oprindls. Frdningsnævnts afgørls vil som følg af størrlsn af d tilkndt rstatningr i n samtidig hrmd trufft rstatningsopgørls vær at forlægg for Ovrfrdningsnævnt i mdfør af naturfrdningslovns ~5. Dnn forlæggls fritagr dog ikk dn, dr vntult 4t ønskr indsiglsr bhandlt, for slv at påklag afgørlsn til Ovrfrdningsnævnt, Amaligad 7, 1256 Købnhavn K. Klagbrttigt r nhvr, dr r undrrttt særskilt om afgørlsn, og klagfristn r 4 ugr fra dn dag, afgørlsn r mddlt dn pågældnd. Md hnsyn til d lodsjrn tilkomn rstatningr hnviss til dn samtidig hrmd afsagt kndls om dtt spørgsmål. T h i b s t m m s : D forannævnt aralr, dr r vist på frdningskortt, og som hlt llr dlvist omfattr d nævnt matriklnumr, frds som foran bstmt. August Møllr. Knud Frandsn. -

32 FREDNING ~2 FRØS LEV MOSE LODSEJERFORTEGNELSE, pr. august 1982 Frøslv Ejrlav, Frøslv, Bov ko~~un Naturfrdningslovns 47 o~illandlrskovbygglini.

33 ~ ;:;.,..:.- -;: -~,.'""- --.~ ~ ~, - ' ~ Lodsjr Lodsjr Matr.nr. Aral i Aral i ha bliggnd i, Aral i Bmærkningr nr. Navn og adrss ha undr områd områd områd områd ha brørt frdning I II III IV af 47 1 Ina Sporn dl af Jardlundfld 118 2,81 2,81 1 lod 2261 Mdlby Tyskland 2 Chr. Jnsn dl af Kolonisthusvj 6A 197 ~,87 2,87 1 lod FrØslv 6330 Padborg 3 Jordbrugsdirktoratt dl af Allgad ,85 1,85 1 lod 6270 TØndr 279 0,89 0,89 1 lod dl af ,26 4,32 18,94 8,21 4 loddr ,54 130,54 13,49 28 loddr ,13 7,13 0,32 1 lod 4 Holgr Jørgnsn dl af Vstrgad ,12 2,12 1 lod Frøslv 6330 Padborg 5 Jacob Chr. Jørgnsn dl af Pluskærvj ,08 7,08 1 lod Frøslv 6330 Padborg 6 Carstn Schmidt Jiirgnsn dl af Vstrgad ,32 0,35 4,97 2 loddr Frøslv dl af 6330 Padborg 26 4,78 4,78 1 lod

34 Lodsjr Lodsjr Matr.nr. Aral i Aral i ha bliggnd i Aral i nr; Navn og adrss ha undr områd områd områd områd ha brørt frdning I II III IV af 47, Bmærkningr 7 Godætisk Institut 77 0,001 0,001 1 lod Rigsdagsgårdn KØbnhavn K. 8 Max Nørrgaard Christnsn 275 1,16 1,16 1 lod Illr Strandvj ,51 0,51 1 lod Illr 700 1,44 1,44 1,35 2 loddr 6310 Broagr 798 1,43 1,43 1,43 1 lod 9 Kristian Hnrik Hansn dl af Kristiansmindvj ,92 0,92 1 lod Vilmkær 6330 Padborg 10 Sophi Mari Bohr 126 1,86 1,86 1 lod c/o dr. OUtzn Kolonisthusvj Padborg 11 Hans Matthisn dl af Vstrgad ,97 0,97 2 loddr FrØslv 6330 Padborg 12 Nils Linding Nilsn dl af Hovgårdsvj ,48 2,18 2,30 2,82 4 loddr 6630 Rødding 13 Christian H. Christiansn dl af Simondysvj ,86 1,86 0,30 3 loddr Frøslv 6330 Padborg i

35 Lodsjr Lodsjr Matr.nr. Aral i Aral i ha bliggnd i, Aral i Bmærkningr nr. Navn og adrss ha undr områd områd områd områd ha brørt frdning I II III IV af Eduard Hrmann Min dl af FrØslvvj ,50 1,50 1 lod FrØslv 692 6,58 3,60 2,98 1 lod 6330 Padborg. 15 Jørgn Ptr Jørgnsn dl af Pluskærvj ,83 1,83 1 lod FrØslv ,57 2,57 1 lod 6330 Padborg 16 Asmus Matthisn dl af Vstrgad 17A 19 3,80 3,80 1 lod FrØslv 6330 Padborg 17 Karstn Thomsn Grgrsn ,49 1,03 2,46 1 lod Vstrgad 29 FrØslv 6330 Padborg 18 Mariann Larsn 691 4,81 4,81 1 lod Vjbækvj 17 Stoltlund 6520 Toftlund 19 Ejnar Mau dl af Pluskærvj 5A 448 4,32 4,32 1 lod FrØslv 6330 Padborg 20 Egon Claus Clausn dl af F'rØslvvj 87A 3 4,04 4,04 0,96 4 loddr, FrØslv 6330 Padborg \

36 Lodsjr Lodsjr Matr.nr. Aral i, Aral i ha b liggnd i, Aral i Bmærkning~r nr. Navn og adrss ha undr c;>mråd områd områd områd ha brørt frdning I II III IV af Hinz Bckmann 32 1,16 1,16 0,37 2 loddr Storgad ,46 1,46 1,46 1 lod Flnsborg 834 1,00 1,00 2 loddr Tyskland ,53 1,53 1 lod 22 Js Olav Matthisn ,48 25,48 13,70 1 lod Pluskærvj 5A 6330 Padborg - 23 Statsskovbrugt dl af v/gråstn skovdistrikt 224 1,12 1,12 3 loddr 6300 Gråstn ,90 8,10 2,80 10,90 1 lod 24 Dn dansk Stat ,14 1,69 8,27 0,18 10,14 4 loddr MiljØministrit v/gråstn skovdistrikt 6300 Gråstn 25 Søndrjyllands amtskonunun dl af Sklbækvj ,57 2,57 2 loddr 6200 Aabnraa dl af 197 1,06 1,06 0,84 1 lod 26 Ernst Langlund Rasmussn dl af Krathusvj 3 6 0,36 0,36 2 loddr Kraglund 6330 Padborg 27. Christophr Hrman Pdrsn 157 Kådnrmarksvj 15 0,65 0,65 1 lod FrØslv 6330 Padborg, "" - -

37 Lodsjr Lodsjr Matr.nr. Aral i Aral i ha bliggnd i, Aral i Bmærkningr nr. Navn og adrss ha undr områd områd områd områd ha brørt frdning I II III IV af H.C. Nissn, dl af v/sydbank 49 1,04 1,04 1,04 1 lod 6330 Padborg 29 Hrluf Johanns SØrnsn 7 3,31 3,31 3,31 1 lod Kristiansmindvj Padborg 30 Ptr Chr. Clausn 142 3,58 3,58 1 lod Jardlundmark 2391 Wal1sbØl Tyskland 31 Karl Klatt 88 2,31 2,31 2 loddr Østrbyfld 141 2,10 2,10 2 loddr 2261 M;3.lby 193 1,24 1,24 1 lod Tyskland 203 0,79 1 lod 237 1,74 1,74 1 lod 309,76 176,18 23,75 45, ,,

38 FREDNING AF FRØS LEV MOSE MATRIKELFORTE(',NELSE EJERLAV:.F.:~ø.~~'!... MATR.NR: LB.NR. EJER 3 20 Egon Claus Clausn, FrØslvvj 87A, Frøslv, 6330 Padborg 4 12 Nils Linding Nilsn, Hovgårdsvj 15, 6630 RØdding 6 26 Ernst Lang lund Rasmussn, Krathusvj 3, Kraglund, 6330 Padborg 7 29 Hrluf Johanns SØrnsn, Kristiansmindvj 10, 6330 Padborg 15 6 Carstn Schmidt Jurgnsn, Vstrgad 3, FrØslv, 6330 Padborg Asmus Matthisn, Vstrgad 17A, FrØslv, 6330 Padborg 26 6 Carstn Schmidt Jurgnsn, Vstrgad 3, FrØslv, 6330 Padborg Hans Matthisn, Vstrgad 14, FrØslv, 6330 Padborg Hinz Bckmann, Storgad 14, Flnsborg, Tyskland SØndrjyllands amtskommun, Sklbækvj 2, 6200 Aabnraa Jordbrugsdirktoratt, Allgad 4, 6270 TØndr H.C. Nissn, v/sydbank, 6330 Padborg 77 7 Godætisk Institut, Rigsdagsgårdn 7, 1218 Købnhavn K Karl Klatt, Østrbyfld, 2261 Mdlby, Tyskland Ina Sporn, Jardlundfld, 2261 Mdlby, Tyskland

39 FREDNING AF FRØSLEV MOSE MATRIKELFORTEGNELSE EJERLAV:.F~~~~. MATR.NR: LB.NR. EJER Sophi Mari Bohr, c/o Dr.Outzn, Kolonisthusvj 4, 6330 Padborg ~ Karl Klatt, Østrbyfld, 2261 Mdlby, Tyskland Ptr Chr. Clausn, Jardlundmark, 2391 WallsbØl, Tyskland Jacob Chr. Jørgnsn, Pluskærvj 11, Frøslv, 6330 Padborg, 157 > 27 Christophr Hrman Pdrsn, Kådnrmarksvj 15, FrØslv, 6330 padborg Eduard Hrmann Min, FrØslvvj 77, FrØslv, 6330 Padborg Christian H. Christiansn, Simondysvj 11, Frøslv, 6330 Padborg Karl Klatt, Østrbyfld, 2261 Mdlby, Tyskland Chr. Jnsn, Kolonisthusvj 6A, FrØslv, 6330 Padborg dl af Søndrjyllands amtskommun, Sklbækvj 2, 6200 Aabnraa Karl Klatt, Østrbyfld, 2261 Mdlby, Tyskland Statsskovbrugt, v/gråstn skovdistrikt, 6300 Gråstn Karl Klatt, Østrbyfld, 2261 Mdlby, Tyskland Statsskovbrugt, v/gråstn skovdistrikt, 6300 Gråstn Holgr Jørgnsn, Vstrgad 7, FrØslv, 6330 Padborg _- -~-

40 FREDNING AF FRØS LEV MOSE MATRIKELFORTEGNELSE EJERLAV: ra.øsuv. MATR.NR: LB.NR. EJER Max Nørrgaard Christnsn, Illr Strandvj 24, Illr, 6310 Broagr Jordbrugsdirktoratt, Allgad 4, 6270 TØndr Max NØrrgaard Christnsn, Illr Strandvj 24, Illr, 6310 Broagr Kristian Hnrik Hansn, Kristiansmindvj 1, Vilmkær, 6330 Padborg, Ejnar Mau, Pluskærvj SA, FrØslv, 6330 Padborg Hinz Bckmann, Storgad 14, Flnsborg, Tyskland Mariann Larsn, Vjbækvj 17, Stoltlund, 6360 Tinglv Eduard Hrmann Min, FrØslvvj 77, Frøslv, 6330 Padborg Max NØrrgaard Christnsn, Illr Strandvj 24, lur, 6310 Broagr Jørgn Ptr Jørgnsn, Pluskærvj 9, FrØslv, 6330 Padborg Max Nørrgaard Christnsn, Illr Strandvj 24, Illr, 6310 Broagr Jordbrugsdirktoratt, Allgad 4, 6270 Tøndr Jordbrugsdirktoratt, Allgad 4, 6270 TØndr Hinz Bckmann, Storgad 14, Flnsborg, Tyskland Hinz Bckmann, Storgad 14, Flnsborg, Tyskland

41 FREDNING AF FRØS LEV MOSE MATRIKELFORTEGNELSE EJERLAV: F~ØSr.~y... MATR.NR: LB.NR. EJER Js Olav Matthisn, Pluskærvj SA, 6330 Padborg Jørgn Ptr Jørgnsn, Pluskærvj 9, FrØslv, 6330 Padborg Dn dansk Stat, Miljøministrit, v/gråstn skovdistrikt, 6300 Gråstn Karstn Thomsn Grgrsn, Vstrgad 29, Frøslv, 6330 padborg Jordbrugsdirktoratt, Allgad 4, 6270 TØndr ~----_._-

42 ,1:_ Miljøministrit Frdningsstyrlsn AmaJlgad 13' 1256 Købnhavn K Tlfon (01) Bov kommun, Rådhust, Bov, 6330 Padborg. Dato: J,nr. F 7.kt. 736/8-13 (Bad nf.rt I avarakrlvalaan) LG/bk GENPARTtI Søndrjyllands amtskommun. til UftIIIrrtnlng undr hønviininq tit ad j.nr /82 Vdr.: Rgulring af kommunvandløb nr. l og 33 Bov, Bov kommun. i ~~J i;"\', J~I, tl~.~~ ~i, (,l Rdgørls for sagn. Bov kommun har vd skrivls af 14. dcmbr 19B2 klagt ovr t af Søndrjyllands amtskommun mddlt afslag i mdfør af naturfrdningslovns 43 på tilladls til rgulring af kommunvandløb nr. l og 33, Bov, Bov kommun. Søndrjyllands amtskommun har vd skrivls af 2. juni 1983 mddlt at sagn ydrligr r b~vt forhandlt i forbindls md frdningsnævnsmød dn 8. april 19B3 om frdning af Frøslv Mos. Dr blv hr skitsrt n løsning gånd ud på, at dr mddls tilladls ftr naturfrdningslovns 43 til d ansøgt rgulringsarbjdr på vilkår af, at ksistrnd dræn og grøftr tilstopps, og drindførsdræningsforbud på nærmr udpgd aralr mllm vandløbn og mosn. Sagn r hrftr gnbhandlt i Søndrjyllands amtskommun. Man har hr bsluttt ikk at udtal sig imod, at dr mddls tilladls ftr naturfrdningslovns 43 til uddybning md op til 30 cm af n ca m lang strækning af kommunvandløb nr. l, Bov, n uddybning md ca. 20 cm af hl kommunvandløb nr. 33, Bov, samt forøgls af skråningsanlæggn til 1:2 på vilkår, at dr syd for kommunvandløb nr. l på matr. nr. llb, 152, 15 og 160, Frøslv, og på hl matr. nr. 448, Frøslv, skr tilstopning af ksistrnd dræn og grøftr snst l månd ftr uddybningns gnnmførls, samt at dr ikk skr.1. nydræning på d nævnt aralr. Aralrn r angivt på vdlagt kortbilag. Frdningsstyrlsns vurdring og afgørls. Frdningsstyrlsn r nig i amtskommunns vurdring af, at d ovnfor angivn vilkår vil vær tilstrækklig til at sikr, at d ansøgt rgulrings-

43 2. arbjdr ikk får uhldig indflydls på vandstandn i Frøslv Mos. Man r ndvidr, på baggrund af fortagt bsigtigls, af dn opfattls, at d naturfrdningsmæssig intrssr i vandløbn ikk i sig slv bgrundr t afslag på d ansøgt arbjdr. Frdningsstyrlsn mddlr hrftr tilladls ftr naturfrdningslovns 43 til n uddybning md op til 30 cm af dn på vdlagt kortbilag angivn strækning af kommunvandløb nr. l, Bov, og n op til 20 cm uddybning af kommunvandløb nr. 33, Bov, samt n forøgls af vandløbns skråningsanlæg til forholdt 1:2. Tilladlsn mddls på vilkår, at d på kortbilagt angivn aralr af matr. 4It nr. 118, 152, 15, 160 og 448, Frøslv, friholds for nydræning samt, at ksistrnd dræn og grøftr tilstopps snst l månd ftr rgulringsarbjdrns gnnmførls. Frdningsstyrlsns afgørls r trufft i mdfør af naturfrdningslovns 43, stk. l og stk. 2, jfr. 45, jfr. bkndtgørls nr. 614 af l. dcmbr 1978, l og 4. Afgørlsn r ndlig og kan ikk indbrings for andn administrativ myndighd, jfr. bkndtgørls nr. 106 af 26. januar 1983 om hnlæggls af opgavr og bføjlsr til frdningsstyrlsn. Søndrjyllands amtskommun og Danmarks Naturfrdningsforning r hrfra undrrttt om foranstånd. r,~i!"~;:~~ ~jl'lt::'f\v.~nl~rrl~l!;.;.;n~~ --1 r,nd. 1 2 AUG j. nr.

44 I l I, I '-1 'I I ",,,,,,,,.,,,, I " I, l 3 l,,,, l.. di::1" l, \,, l l l l t l \,, "l, \ ~Il i t- I t,l 1_"_ t 1 :10000 o~~~~~~~--===-- KOMMUNEVANDL0B NR. l OG 33 Bov KOMMUNE _._ m 1Km KOMMUNEVANDL0B STRÆKNING" DER ØNSKES REGULERET m~~~m~~~ AREAL MED DRÆNINGSFORBUD SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE Tknisk forvltning, Frdnlngufdllngn, 8200 AbnrI. J '..-1

45 l, Dn 30. dcmbr 1983 afsagd Frdningsnævnt for Søndrjyllands amts sydlig frdningskrds i sag nr. 253/72 jfr. 182/63 om frdning af områdr i Frøslv Mos, Bov kommun, Søndrjyllands " " amt,, ". følgnd '. r s t a t n i n g s k n d l s : Frdningsnævnt har samtidig hrmd afsagt n kndls, hvorftr ca. 310 ha i Frøslv Mos, Bov kommun, undrgivs frdning. Hl aralt liggr i landzon. Nogl af d brørt lodsjr har frmsndt nærmr spcificrd rstatningskrav i anldning af frdningn. Egon Clausn, dr r jr af matr.nr. 3 Frøslv (lb.nr. 20), Ernst Langlund Rasmussn, dr r jr af matr.nr. 6 Frøslv (lb.nr. 26), Hans Matthisn, dr r jr af matr.nr. 30 Frøslv (lb.nr. 11), har all 4t frmsat krav på kr. pr. ha samt hvr 400 kr. for sagkyndig bistand. "I' Hrluf J. Sørnsn, dr r jr af matr.nr. 7 Frøslv (lb.nr. 29), -- " (lb.nr. 6), Asmus Matthisn, dr r jr af matr.nr. 19 Frøslv (lb. Carstn Schmidt Jtirgnsn, dr r jr af matr.nr. 15 og 26 Frøslv nr. 16), Jacob Chr. Jørgnsn, dr r jr af matr.nr. 152 Frøslv (lb. nr. 4), Karstn Th. Grgrsn, dr r jr af matr.nr Frøslv (lb. nr. 17) har all frmsat krav på kr. pr. ha landbrugsjord opgjort som værdiforringls som følg af frdningn samt hvr 800 kr. for sagkyndig bistand. Chr. Jnsn, dr r jr af matr.nr. 197 Frøslv (lb.nr. 2) Jørgn Ptr Jørgnsn, dr r jr af matr.nr. 789 og 1297 Frøslv (lb. 'l",~ nr. 15) Jns Olav Matthisn, dr r jr af matr.nr Frøslv

46 -? - (lb.nr. 22) har all frmsat krav på kr. pr. ha landbrugsjord opgjort som værdiforringls som følg af frdnin~n samt hvr 800 kr. for sagkyndig bistand. Christian Christiansn, dr r jr af matr.nr. 173 Frøslv (lb. nr. 13) har frmsat krav på kr. for indskr.ænkning af jagtrttn og for d som følg af frdningn iøvrigt pålagt indskrcænkningr i udnyttissmulighdrn. Hrman Main, dr r jr af matr.nr. 160 og 692 Frøslv (lb.nr. 14) har frmsat krav på kr. udn nærmr bgrundls. Nils Linding Nilsn, dr r jr af matr.nr. 4 Frøslv (lb.nr. 12) har frmsat krav på kr. pr. ha udyrkt mos samt kr. pr. ha landbrugsjord og kr. for sagkyndig bistand llr ialt kr. Max Nørrgaard Christnsn, dr r jr af matr.nr.?75, 28?, 700 og 798 Frøslv (lb.nr. 8) har frmsat krav på 800 kr. pr. ha udyrkt mos, kr. for t 25 år gammlt plantagaral af størrls 1,43 ha, kr. for bgtiænsning i jagtudøvls samt 600 kr. for sagkyndig bistand llr ialt kr. Gråstn Skovdistrikt har for så vidt angår matr.nr (lb.nr. 24) frmsat krav på kr. for 7,86 h~ bplantt md rødgran. Kravt r opgjort som forsklln mllm jordværdin vd skovdrift og dklarationsfrdd aralr llr kr. pr. ha. Mariann Larsn, dr r jr af matr.nr. 691 Frøslv (lb.nr. 18) har frmsat krav på kr. for 4,81 ha plantag inklusiv tab af jagtrt. Jordbrugsdirktoratt, dr jr a. 163 ha undr frdningn (lb. nr. 3) har påståt samm rstatning, som tilknds privat lodsjr. Frdningsnævnt skal udtal: Nævnt findr, at dr gnrlt inklusiv tab af jagtrttn for samtlig frdd aralr, uanst hvor d r bliggnd, bør tilknds n rstatning på kr. pr. ha bl.a. undr hnsyn til dt lang tidsrum, dr r forløbt, sidn frdningssagn blv rjst.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01530.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01530.00 Frdningn vdrørr: Nysogn Kirk Domm la ksatio nskom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-04-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> REG. NR.fl30

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere