Magasinet. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001"

Transkript

1 Magasinet Årsberetning

2 Experimentariums Magasin Årsberetning / Annual Report Juni / June 2001 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editors Oversættelse / Translation Grafisk design / Graphic design Tryk / Printing Fotos / Photography Lise Kinch Trine Gandsager, Tai Shin Carstensen, Mona Strandberg Bundgaard Oversættelse Lise Rasted - Punkt & Prikke Paritas Grafik Jes Holm, Søren Zeuth, Lau Nørgaard Adresse / Address Experimentarium Tuborg Havnevej 7 DK-2900 Hellerup Tel Fax Åbningstider / Opening hours Experimentarium er en almennyttig fond, reg.nr CVR-nr Experimentarium is a non-profit foundation, reg. no Mandag, onsdag - fredag 9-17 Tirsdag 9-21 Lørdag, søndag og helligdage Skolesommerferie alle dage Lukket 23-25/12, 31/12, 1/1 Monday, Wednesday - Friday 9-17 Tuesday 9-21 Saturday, Sunday and holidays School summer holidays Closed on 23-25/12, 31/12, 1/1 2

3

4 Beretning for 2000 Af Asger Høeg Tre store begivenheder markerede sig i et aktivt og vellykket år 2000 Robot på frierfødder 13. april 2000 rullede Experimentariums stolte robot selvsikkert ud på den røde løber i forhallen og bød Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra velkommen med en buket blomster. Prinsessen var indbudt for at indvie særudstillingen Future Body, der er Experimentariums kommentar til det nye årtusinde. Future Body er en avanceret udstilling, der belyser, hvad den teknologiske udvikling - primært inden for IT og bioteknologi - kan komme til at betyde for menneskets krop. Future Body er tæt knyttet til udstillingens hjemmeside, der muliggør virtuelle besøg ved enkelte opstillinger. Et spændende samarbejde med Det Etiske Råd og Morgenavisen Jyllands-Posten førte desuden til Den Virtuelle Debatbog. Debatbogen tog udgangspunkt i 18 kronikker trykt i Jyllands-Posten i løbet af året. Dagen efter kronikken blev bragt i avisen, havde interesserede mulighed for at diskutere emnet med forfatteren. Det foregik i et chatroom på Future Body s hjemmeside. Et noget utraditionelt udløb af Future Body var, at temaerne fra særudstillingen gav inspiration til et videnskabsteaterstykke, forfattet af Rolf Heim. Gladsaxe Teater og Experimentarium rejste i fællesskab det nødvendige beløb til projektet. Topkarakter til temaudstilling 12. oktober 2000 var der igen sat kryds i kalenderen. Denne gang blev sløret løftet for første etape af hovedudstillingens fornyelse. Under temaet Vores u(t)rolige Klode - utæmmede kræfter og effektiv energi belyser udstillingen to vigtige aspekter ved vores klode. På den ene side er det muligt at opleve vores urolige Jord med vulkaner, jordskælv, gejsere m.m. På den anden side står billedet af menneskets utrolige evne til at omsætte klodens voldsomme temperament til nyttige energiformer. Som noget nyt er temaudstillingen udviklet i tæt samarbejde med en lærergruppe, der har rådgivet omkring elevernes viden og interesser. En positiv konsekvens af samarbejdet er, at publikum har bedømt Vores u(t)rolige Klode til at være Experimentariums hidtil mest lærerige udstilling. For at sikre information til skolerne omkring udstillinger og materialer har Experimentarium udvidet kontaktfladen til skolerne. Det betyder, at ikke færre end 1350 lærere nu bidrager positivt til samarbejdet ved at fungere som kontaktpersoner på skolerne. Nyt flot område til café og særudstilling År 2000 var også året, hvor udvidelsen af caféen blev afsluttet. Det har givet et lyst og indbydende caféområde på 500 m 2, som skal skabe bedre forhold for skoleeleverne. Udvidelsen har været mulig pga. en generøs donation fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN. Ved siden af det nye caféområde er der nu også indrettet et nyt lokale til særudstillinger. Samarbejde med erhvervsliv og forskere Ved udarbejdelsen af udstillingerne Future Body og Vores u(t)rolige Klode har Experimentarium haft stor glæde af at samarbejde med en lang række offentlige og private virksomheder samt med forskningsinstitutioner. Listen over sponsorer og donatorer til de to udstillinger tæller mere end 75 virksomheder og institutioner. 4

5 Boom i de virtuelle besøg Antallet af besøg på Experimentariums hjemmeside er nu så stort, at det snart vil nå op på niveau med besøgstallet på Experimentarium. En tankevækkende sammenligning viser, at der hver måned er ca besøg på Experimentariums hjemmeside, som i gennemsnit varer 15 minutter. Tilsvarende er det fysiske besøgstal på omkring besøgende om måneden. Varigheden af et besøg er på i gennemsnit 3 1 /2 time. Måske vil det virtuelle besøgstal allerede i 2001 overstige det fysiske besøgstal? Den store interesse for Experimentariums hjemmeside stiller krav om høj kvalitet og fornyelser. I løbet af 2000 er hjemmesiden derfor forbedret markant. Bl.a. er alt undervisningsmateriale til skolerne gjort tilgængeligt på hjemmesiden. Det har vist sig at være til stor gavn både før, under og efter skolernes besøg på Experimentarium. Også det øvrige publikum bruger i stigende grad hjemmesiden. I januar 2001 havde 28% af de besøgende orienteret sig på hjemmesiden forud for deres besøg. Succes med ud-af-huset arrangementer I løbet af 2000 har Experimentarium deltaget aktivt i en række arrangementer ud af huset. Ved Københavns Miljøuge bidrog udstillingspiloter med fascinerende forsøg, som publikum selv kunne lege med i. I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival 2000 var Experimentariums piloter igen på farten, denne gang med et road-show knyttet til Bestil-etforedrag arrangementet. Experimentarium medvirkede også i Gentoftes Kultur- og Festdage, hvor startskuddet til arrangementet blev affyret på Experimentarium af borgmester Hans Toft. besluttet at trække underskuddet fra dispositionsfonden. Dispositionsfonden udgør ved udgangen af år ,9 mio. kr., hvilket er betænkeligt lavt. Den 9. februar 2001 bevilgede Dansk Industri 1 mio. kr. årligt i 3 år som tilskud til dispositionsfonden. Fondens reserver har herefter en størrelse, der betyder, at driften er sikret i nærmeste fremtid. Der er ikke i den forløbne del af 2001 indtrådt hændelser, som har betydning for fondens økonomiske situation pr. 31. december Teksten er en redigeret udgave af Årsberetningen for 2000, som den fremgår af fondens regnskab for Experimentarium i tal Med besøgende i 2000 opnåede Experimentarium en entréindtægt på 15,6 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. i Experimentariums kommercielle virksomhed med udlejning af udstillinger og salg af kopier af opstillinger er i stadig fremgang. Det har betydet en begrænsning af det driftsmæssige underskud. Resultatet for år 2000 blev et underskud på mio. kr., hvoraf mio. kr. er afskrivninger. Driftsresultatet er endnu ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen har 5

6 Annual Report 2000 Three big events gained special notice in a busy and successful year 2000 Robot Turns Out in Green Garters On April 13, the Experimentarium s splendid robot rolled confidently forward on the red carpet in the foyer in order to welcome Her Royal Highness, Princess Alexandra with a lovely bouquet. The Princess had been invited to open the special exhibition, Future Body, which is the Experimentarium s greeting to the new millennium. Future Body is a sophisticated exhibition illustrating all that the strides in technology - primarily within IT and biotechnology - could mean for the human body. Future Body was closely linked to the exhibition's home page. Virtual visits could be made from selected places in the exhibition. A dynamic partnership between The Danish Counsil of Ethics and the Danish newspaper, Jyllands-Posten, gave birth to the Virtual Debate Book. This book was based on eighteen editorials published in Jyllands-Posten in the course of the year On the day after the publication of the editorial, anyone interested in opening a debate on the subject of the editorial with the author could do so via a chat room on Future Body s home page. As a somewhat untraditional side effect of Future Body, the themes of the special exhibition inspired a scientific stage play by Rolf Heim. Gladsaxe Teater, in co-operation with the Experimentarium, raised the necessary funds for the project. Top Marks for the Theme Exhibition October 12 was again a red letter day. On this occasion, the first stage of the renewal of the main exhibition was unveiled. Under the title of Dynamic Earth - Untamed Forces & Amazing Energy, this exhibition illustrated two important aspects of our planet. One is the natural wonders of our throbbing world with volcanoes, earthquakes, geysers, etc. Another is man's amazing ability to transform the turbulent temperament of our planet into useful forms of energy. Another innovation is that the theme exhibition was developed in close collaboration with a group of teachers acting as an advisory body on students knowledge and interests. The positive result of this co-operation was that the public evaluated Dynamic Earth as the Experimentarium's most instructive exhibition so far. To ensure that information on the exhibitions and other pieces of documentation are disseminated to schools, the Experimentarium has extended its contacts with schools. As a result, no less than 1350 teachers now contribute constructively as contact persons in schools. Attractive New Area for the Cafeteria and Special Exhibitions The year 2000 was also the year in which the extension of the cafeteria was completed. The Experimentarium can now provide a bright, welcoming cafeteria area of 500 square metres, designed to provide improved conditions for students. This extension was made possible thanks to a generous donation from THE VILLUM KANN RASMUSSEN FOUNDATION. A new room for special exhibitions was also set up adjacent to the new cafeteria. Co-operation with the Business and Research Communities In developing the Future Body and Dynamic Earth exhibitions, the Experimentarium has benefited greatly from its co-operation with a wide range of public and private companies and research institutions. The list of sponsors and donators for the two exhibitions comprises more than 75 companies and institutions. Boom in Virtual Visits The number of visits to the Experimentarium s home page is now so big that it almost equals the number of visitors to the science centre itself. The Experi- 6

7 mentarium in fact now counts an amazing 20,000 visits to its home page every month. On average, these visits last fifteen minutes. By comparison, the number of visits to the science centre itself is some 30,000 per month. Each visit lasts about three and a half hours. Will the number of virtual visits exceed the actual visits already in 2001? The huge interest in the Experimentarium s home page requires that it is of high quality and is updated. In the course of the year 2000, the home page was therefore considerably improved. One result of this improvement was that all teaching material for schools has now been placed on the home page. This has proved to be a great advantage both before, during and after school visits to the Experimentarium. The general public, too, have increasingly visited the home page. In January 2001, 28% of all visitors had visited the Experimentarium's home page before paying a visit to the science centre itself. Experimentarium Statistics With a total of 320,511 visitors in 2000, the Experimentarium recorded an income from entrance fees of 15.6 million DKK compared to 15.4 million DKK in The Experimentarium s commercial activities, including the hiring out of exhibitions and the sale of exhibit copies, are growing steadily. This has enabled a reduction of the current operating deficit. The result for 2000 was a deficit of million DKK, of which million DKK was written off. The operating budget result continues to be unsatisfactory. The Board have decided to cover the deficit from the reserve fund. At the close of the year 2000, the reserve fund amounted to million DKK, an alarmingly low figure. On February 9, 2001, the Confederation of Danish Industries voted to contribute an annual one million DKK over a three year period to the reserve fund. The Fund s reserves are therefore large enough to guarantee current operation in the immediate future. Since the beginning of 2001 there have been no events of relevance for the Fund s financial position as of December 31, This text is a revised edition of the Annual Report for 2000, as the report appears from the Fund s annual account for Successful External Activities In the course of 2000, the Experimentarium participated actively in a series of external activities. During Copenhagen Environment Week, the Experimentarium s exhibition pilots performed fascinating experiments which the public were encouraged to take part in. During the Danish Science Festival 2000, the pilots were on the go again - this time with a road show under the Order a Lecture scheme. The Experimentarium was also involved in the city of Gentofte s Culture and Festivity Days where Mayor Hans Toft set the ball rolling at the Experimentarium. 7

8 Resultatopgørelse Balance for 1. januar december 2000 Beløb i kr. pr. 31. december 2000 Beløb i kr. Indtægter Entréindtægter Indtægter i butik og café Salg af serviceydelser Andre indtægter Tilskud Modtaget statsstøtte Hovedudstillings fornyelse overført til øvrig grundkapital Finansielle poster Indtægter ialt Udgifter Forbrug af varer i butik og café Andre eksterne udgifter Personaleomkostninger Afskrivninger Udgifter ialt Ekstraordinære poster Årets resultat Miljøregnskab Elforbrug (kwh) Fjernvarme (GJ) Vandforbrug (m 3 ) Aktiver Anlægsaktiver Opbygning og indretning Hovedudstilling Inventar og udstyr Driftssikringsmidler Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Varebeholdninger og igangværende arbejde Tilgodehavender Likvide beholdninger og værdipapirer Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Passiver Egenkapital Grundkapital Dispositionsfond Egenkapital ialt Gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Bankgæld Anden gæld Gæld ialt Passiver ialt Hellerup, april 2001 Direktør Asger Høeg Bestyrelse Formand Jannik Johansen, PhD, rektor, Frederiksberg Gymnasium Næstformand Peter Augustinus, direktør Hans Peter Jensen, fil.dr., rektor, Danmarks Tekniske Universitet Niels-Jørgen Kaiser, direktør Hans Skov Christensen, adm.dir., Dansk Industri Lene Lange, dr. scient, seniorforsker, Novo Nordisk A/S Revisor KPMG C. Jespersen Foranstående resultatopgørelse og balance er en forenklet udgave af årsregnskabet, herunder ved udeladelse af noter. 8

9 Income Statement Balance Sheet for 1 January - 31 December 2000 Amounts in thousand DKK as of 31 December 2000 Amounts in thousand DKK Income Admission revenue 15,365 15,574 Shop and café sales 4,264 3,024 Sale of services 2,246 2,257 Other income 3,210 3,607 Contributions from fund-raising 2,098 12,777 State subsidy 2,700 2,700 The value of the main exhibition's renewal transferred to additional basic capital -10,470 Financial entries 640 1,078 Total income 30,523 30,547 Expenses Cost of supplies in shop and café 2,948 2,037 Other external expenses 13,520 14,180 Salaries and wages 16,417 15,820 Depreciation 4,183 4,433 Total expenses 37,068 36,470 Extraordinary entries Net income for the year -7,501-5,923 Environmental Audit Electricity consumption (kwh) 757, ,201 District heating (Gj) 4,876 4,951 Water consumption (m 3 ) 4,267 3,424 Assets Non current assets Building modifications and installations 31,270 29,153 Main exhibition 2,669 13,218 Equipment Endowment funds 14,460 9,396 Total non current assets 49,099 52,212 Current assets Inventories and work in progress Accounts receivable 24,738 15,043 Cash and bonds 1, Total current assets 26,441 15,356 Total assets 75,540 67,568 Capital and liabilities Capital Foundation capital 31,436 38,675 Liquid reserve fund 11,659 8,967 Total capital 43,095 47,642 Liabilities Accounts payable, trade 1,523 4,041 Deferred expenses 24,233 8,502 Bank loans and credits Other liabilities 6,689 6,422 Total liabilities 32,445 19,926 Total capital and liabilities 75,540 67,568 Hellerup, April 2001 Executive Director Asger Høeg Board Chairman Jannik Johansen Vice Chairman Peter Augustinus Hans Peter Jensen Niels-Jørgen Kaiser Hans Skov Christensen Lene Lange Auditor KPMG C. Jespersen The above income statement and balance sheet is a simplified version of the original, hereunder by the omission of the notes. 9

10 Engagerede medarbejdere med visioner Af Trine Gandsager Fakta om Experimentarium Experimentarium er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, hvis rødder blev slået i Med fondens stiftelse blev en række vedtægter samtidig formuleret. Senere blev en præciserende formålsbeskrivelse også udarbejdet. Frem til i dag har vedtægterne og den præciserende formålsbeskrivelse fungeret som det ufravigelige pejlepunkt for Experimentarium. Hvert år suppleret med konkrete mål og strategier formuleret i en såkaldt årsplan. Efter 15 vellykkede år er det blevet tid til at tage Experimentariums mål og politikker op til overvejelse. Første skridt er taget mod udarbejdelsen af et videnregnskab. Og initiativet... det kommer fra medarbejderne. En stolt direktør Når Experimentariums ledelse om kort tid tager hul på at formulere en lang række mål og politikker for virksomheden, sker det med stor støtte og engagerede bidrag fra alle medarbejdere. Sandheden er nemlig den, at initiativet kommer nedefra. Og spørger man direktøren, så er han stolt. Det er jo fantastisk dejligt, at medarbejderne er så interesserede i deres arbejdsplads, at sådan et initiativ dukker op, siger Asger Høeg. Personalet har ønsket at tage temperaturen på arbejdsforholdene og finde ud af, hvordan vi kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Mit ansvar i sådan en situation er naturligvis at slå armene ud og tage varmt imod forslaget, fortsætter han. Transparent virksomhedsførelse Personalets ønske om en medarbejderundersøgelse kommer på et oplagt tidspunkt. Og det er helt i tråd med Erhvervsfremme Styrelsens anbefaling af videnregnskabet som et nyt og interessant ledelsesværktøj. Populært sagt kan et videnregnskab opfattes som en blottelse af virksomhedens ædlere dele. Blottelsen indebærer en synliggørelse af virksomhedens mål, samt hvilke ressourcer der er påkrævet for at opfylde målene. Sidst, men absolut ikke mindst, omfatter videnregnskabet også en kortlægning af, hvilke ressourcer der reelt er til rådighed i virksomheden, samt i hvilken grad de bliver udnyttet. Videnregnskabet består altså på den ene side i at opstille nogle mål og strategier og på den anden side i at evaluere muligheden for at opfylde målene. Med fremtiden på sigtekornet For Experimentarium ligger en vigtig del af udfordringen i udviklingen og den interne udbredelse af målene. Vi har naturligvis hele tiden haft nogle overordnede visioner for både publikum og formidlingsaktiviteterne, som vi har pejlet efter, pointerer Asger Høeg. Men den store opgave, som vi står overfor i nær fremtid, er at udarbejde nogle mere detaljerede mål og politikker på en række områder. Ved at inddrage medarbejderne i processen har vi samtidig også større sikkerhed for, at alle medarbejdere er opmærksomme på og accepterer de mål, vi arbejder hen mod. Ud over arbejdet med målsætningen skal der naturligvis bruges kræfter på at gennemføre de undersøgelser, der er nødvendige for at vurdere, hvilke ressourcer der er behov for, og hvilke der er til rådighed. Når opmærksomheden primært er rettet mod målsætningerne, skyldes det bl.a. det positive træk, at Experimentarium har været tidligt ude, når det gælder brugen af undersøgelser som et konstruktivt arbejdsredskab. De værdifulde erfaringer stammer hovedsageligt fra publikumsundersøgelser, der i en årrække løbende er gennemført med det formål at belyse gæsternes helhedsoplevelse af et besøg samt deres vurdering af nye særudstillinger. Efteruddannelse og bedre kommunikation på tværs I år 2000 er erfaringerne med udførelsen af evalueringer udvidet til også at omfatte medarbejdere. På deres opfordring blev der iværksat og gennemført en større personaleundersøgelse, der bl.a. belyser spørgsmål om kompetenceudvikling. Også de resultater har været vigtige at få frem. Generelt set er personaleundersøgelsens resultater positive. Blandt de problematiske konklusioner hører bl.a. behovet for bedre kommunikation afdelingerne imellem. En allerede gennemført lokalerokade er et blandt flere tiltag, der forhåbentlig kan råde bod på det problem. Samtidig synliggør undersøgelsen et ønske om flere ressourcer til efteruddannelse, ligesom der udtrykkes behov for bedre fysiske arbejdsvilkår. Med udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner vil der i 2001 blive arbejdet på at forbedre vilkårene for personalet. 10

11 Committed and Visionary Staff After fifteen years of uninterrupted success for the Experimentarium the time has come to reassess its mission statement and policies. The first step towards the introduction of knowledge accounting has been taken. And the initiative to do so well, it was taken by the staff. A Proud Executive Director When the Experimentarium's management shortly begin the task of formulating a number of objectives and policies for the science centre, they will do so with strong support and eager participation from the entire staff. The fact of the matter is that the shop floor initiated this process. Asked about this, the Executive Director admits to his pride. Says Asger Høeg: It s marvellous that the staff take such a keen interest in their place of work as to take this sort of initiative. And he continues: The staff have expressed a wish to size up our working conditions and find out how we can become an even better place to work. I cannot, of course, but warmly embrace such an initiative. Transparent Management The request on the part of the staff for a staff survey could hardly be better timed. It is fully in line with the recommendation of Erhvervsfremme Styrelsen (Danish Agency for Trade and Industry) to promote the use of knowledge accounting as a new and interesting management tool. In plain language, knowledge accounting may be viewed as a means of exposing the vital parts of an organisation. Such exposure entails unveiling the objectives of the organisation as well as the resources that are necessary to achieve these objectives. Last, but definitely not least, knowledge accounting entails describing in detail the resources that are available within the organisation and the degree to which they are being exploited. Knowledge accounting thus entails formulating objectives and strategies, on the one hand, and evaluating the possibility of achieving those objectives, on the other. Targeting the Future For the Experimentarium, the main challenge is the development and the internal communication of these objectives. As far as the visiting public and the exhibition activities are concerned, we have, of course, all along been guided by a general vision, Asger Høeg emphasizes. The major task we shall be confronting in the near future is to develop more detailed objectives and policies in a number of fields. By involving the staff in the process, we stand a better chance of ensuring that all members of the staff are aware of and accept the objectives we are striving to achieve. Apart from the task of formulating objectives, much effort will be needed to carry out the surveys which are necessary to evaluate what resources are needed and what resources are available. If so much attention is focused on formulating objectives, one of the positive reasons is that the Experimentarium was early to introduce surveys as a constructive management tool. Much valuable experience has been gained primarily from surveys among the visiting public, which have been carried out over a number of years to gauge visitors overall impression of their visit and of new special exhibitions. Training and Improved In-House Communication During 2000, the evaluation exercise was extended to include staff members. At their instigation, a comprehensive staff survey was conducted which also dealt with the development of skills. The results of this survey were extremely important. Generally speaking, the results of the staff survey are very positive. One of its problematic conclusions, however, is the need for improved inter-departmental communication. An internal office reshuffle has already been implemented as one of several initiatives to, hopefully, resolve this problem. The survey also reveals a wish among staff for more resources for training as well as a need for an improved physical working environment. On the basis of the conclusions of the survey, efforts will be made in 2001 to improve conditions for the staff. Facts about the Experimentarium The Experimentarium is a non-profitmaking commercial foundation, launched in When the foundation was established, a number of regulations were formulated. Later a more elaborate mission statement was drawn up. Up until the present day, the regulations and the mission statement have been the fixed sighting point for the Experimentarium supplemented annually with specific goals and strategies laid down in a so-called year plan. 11

12 Annette Det er et rigtig godt sted, fordi man selv får lov at prøve og eksperimentere Publikum beretter The Visitors Report Computer Associates Kanon service fra driftskoordinatoren og piloterne Super service on the part of the supervisor and the pilots. "It is a really great place because you are allowed to try and experiment for yourself." Johanna: Trevlig, utvecklande, bra, utbildande och kul Matias, Joakim, Kristian, Rune: Det hele er meget fedt! Det er noget, vi ikke kan lave i skolen. Det er kreativt arbejde IMM/DTU Fantastisk god mad og betjening. Alle var meget tilfredse med arrangementet. Pilot demonstrationerne fik megen ros Extremely good food and service. Everyone was very pleased with the event. The pilot demonstrations received much praise "Everything is simply terrific! This is something we can t do in school. This is really creative stuff." besøgende i 2000 / visitors in 2000 Gennemsnitsbesøgstid / Average visiting time 3 1 /2 time / hours 98% ønsker at gentage besøget / wish to repeat visit "Pleasant, informative, extremely good, full of new angles and hip." Indtryk af hvor mange opstillinger, der ikke virker / Impression of how many exhibits are out of order 12 38% 36% 26%

13 29% af besøgende er skoleklasser / of visitors are schools IMACON Meget professionelt - alt klappede bare som det skulle Very professional - everything worked just the way it should Arne: Det er sjovt alt sammen! Det giver folk en bedre forståelse for naturvidenskab 60% er 2. og 3. gangs besøgende / are repeat visits Hawra, Zhra, Ghoffran, Zenab, Aliaa: Det er virkelig sjovt og spændende. Og man får at vide, hvordan øret ser ud, og hvordan det virker "All of it is great fun. It gives people a better understanding of the natural sciences." "It s really fun and fascinating. And you find out what the ear looks like and how it works." Peter: Det er godt for undervisningen og som motivationsfaktor. Det er det, jeg bruger det til Helhedsindtryk af / Overall impression of Experimentarium 31% stemte / voted 42% stemte / voted "This is good for teaching and motivation. That s how I use it." Besøgende pr. måned på / Visitors per month on 13

14 Medlemmer af Experimentariums Virksomhedsklub Members of Experimentarium s Business Club A'jour Klip Gruppen ApS Ansaldo Vølund A/S Arla Foods amba Arthur Andersen Barco AS Bascon Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S BASF Danmark A/S Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma BG Bank A/S BG Fonden Birch & Krogboe A/S Rådgivende Ingeniører Bolind-Handel, A/S Borg & Bigum Danmark A/S Brüel & Kjær S & V A/S Cafax, Kenneth Hou Jensen ApS Carl Bro as Carli Gry International A/S Castrol A/S Chr. Hansen Holding A/S Chris-Wine A/S Coca-Cola Nordic Services A/S Compaq Computer A/S COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S DaimlerChrysler Danmark AS Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Danfoss A/S Danisco A/S Danisco Cultor Innovation Copenhagen Danmarks Tekniske Universitet Dansk Gasteknisk Center a/s Dansk Industri Dansk Maritimt Institut Dansk Metalarbejderforbund Dansk Shell, A/S Danske Bank A/S Danske Bank Fond A/S Dauphin Scandinavia A/S DHI - Institut for Vand og Miljø dk-teknik ENERGI & MILJØ DONG Egmont ELKRAFT System A.m.b.A. Energi E2 A/S FDM Flextronics International Denmark ApS FLS Industries Gavefond FORCE Instituttet Forlaget Alinea A/S Gentofte Kommune / Gentofte Kommunebibliotek Gestetner A/S GN Netcom AS Grothen & Perregaard, Statsaut. Revisionsaktieselskab Grundfos A/S H+H International A/S H. Lundbeck A/S Haldor Topsøe A/S Herrmann & Fischer A/S Hewlett-Packard A/S Hofman-Bang A/S Holbæk Center-Tryk ApS Hydro Texaco A/S Illustreret Videnskab Industriens Arbejdsgivere i København Institutrådet Konvolutfabrikken Danmark A/S KPMG C. Jespersen, Statsaut. revisorer L. M. Ericsson A/S Landbrugsraadet LEGO Company S.p.A. Lund Thomsen & Partnere, Statsaut. revisorer Lundbeckfonden Lærerstandens Brandforsikring G/S Lønmodtagernes Dyrtidsfond Løvens Kemiske Fabrik A/S Maridan A/S Matas A/S Metsä Tissue A/S Monberg & Thorsen Holding A/S Niro A/S NKT Holding A/S Nokia Networks Novo Nordisk A/S Nykredit A/S Oticon A/S P. J. Schmidt A/S, Grafisk Produktion PBS A/S PKA A/S Post Danmark, Kommunikation PricewaterhouseCoopers Rambøll Realkredit Danmark A/S Renholdningsselskabet af 1898 Rich. Müller-Fonden RM Industrial Group A/S Rockwool International A/S Royal Scandinavia Retail A/S RS Components A/S RUC, Institut I, Biologi & Kemi SAS Scandinavian Airlines System Siemens A/S Skandinavisk Tobakskompagni's Gavefond TDC Tele Danmark A/S Teknisk Forlag A/S Topdanmark TQ3 Travel Solutions A/S Tryg-Baltica Unibank A/S, Direktionssekretariatet Unibank A/S, Hellerup Vestegnens Rengøringsservice Xerox A/S 14

15 Donatorer og sponsorer Donators and Sponsors Alcon Danmark ApS Astra Tech A/S Augustinus Fonden Bang & Olufsen A/S Birch & Krogboe Fonden BP Gas Brandt Group Norden A/S Braun Danmark A/S Brdr. Hartmanns Fond Carlsberg A/S Chr. Hansen A/S Cochlear (UK) Ltd. Coloplast A/S Computer Associates Cordis COWIfonden CWO UNIT Ventillation Danaflex Danmarks Meteorologiske Institut Dansk Klimacenter Delfi Technologies A/S Det Etiske Råd Det Obelske Familiefond Egmont Fonden Energimiljørådet EXIDE Danmark A/S Faxe bryggeri A/S Festo A/S Filia Oliekridt Genetisk Institut Hamann & Reimer Hede Nielsen A/S Henry og Mary Skovs Fond Hermedico A/S Hewlett-Packard A/S Hitech Development AB Hydrogas Danmark A/S Højgaard & Schultz A/S Icelandair Icelandic Tourist Board Icopal A/S Identix Inc. Industriens Uddannelsesfond Informi GIS Institut for Automation, Danmarks Tekniske Universitet Laboratoriet for cellulær og molekylær fysiologi, August Krogh Instituttet Interactive Media & Marketing Academy (IMMA) JAI A/S Kampsax A/S Kardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet Knud Højgaards Fond Kodak A/S Kort & Matrikelstyrelsen KRAK Københavns Amt, Uddannelses- og Kulturudvalget LEGO Lab, Århus Universitet L. M. Ericsson A/S Louis Petersens Legat Lundbeckfonden Matas A/S Medtronic-Vicare A/S Merck Eurolab Mikroelektronik Centret, (MIC) Danmarks Tekniske Universitet Nationalmuseet Novo Nordisk Novo Nordisk Fonden Ole Kirk s Fond Oticon Fonden Otto Mønsteds Fond poco piu Pro-Meduc ApS PræcisionsTeknik A/S Scandidact Setec A/S Shockwaved SICK A/S Siemens A/S Simonsen & Weel SKF Danmark A/S Smith & Nephew A/S Sonofon A/S Space Invaders Technical Traffic Solution A/S TeleDanmark The Department of Phonetics and Linguistics, University College London Thomas B. Thriges Fond Thoraxkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet TietoEnator Tom s Chokolade A/S Tuborgfondet Tuborgs Bryggerier A/S Undervisningsministeriet Unidanmark-fonden Vestas A/S Villum Kann Rasmussen Fonden Visionics Corporation År 2000 Fonden 15

16 Experimentarium på tur / On Tour The Brain i Naturhistorisches Museum, Wien, 3. sept. / Sept 1999 til 2. marts / March 2000 i Ciência Viva i Lissabon, åbning / opening 5. maj / May 2000 Sport & The Body i Cittá della Scienza, Napoli, åbning / opening 8. nov. / Nov 2000 Tuborg Havnevej 7 - DK-2900 Hellerup - Tel Fax

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere