Magasinet. Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001"

Transkript

1 Magasinet Årsberetning

2 Experimentariums Magasin Årsberetning / Annual Report Juni / June 2001 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editors Oversættelse / Translation Grafisk design / Graphic design Tryk / Printing Fotos / Photography Lise Kinch Trine Gandsager, Tai Shin Carstensen, Mona Strandberg Bundgaard Oversættelse Lise Rasted - Punkt & Prikke Paritas Grafik Jes Holm, Søren Zeuth, Lau Nørgaard Adresse / Address Experimentarium Tuborg Havnevej 7 DK-2900 Hellerup Tel Fax Åbningstider / Opening hours Experimentarium er en almennyttig fond, reg.nr CVR-nr Experimentarium is a non-profit foundation, reg. no Mandag, onsdag - fredag 9-17 Tirsdag 9-21 Lørdag, søndag og helligdage Skolesommerferie alle dage Lukket 23-25/12, 31/12, 1/1 Monday, Wednesday - Friday 9-17 Tuesday 9-21 Saturday, Sunday and holidays School summer holidays Closed on 23-25/12, 31/12, 1/1 2

3

4 Beretning for 2000 Af Asger Høeg Tre store begivenheder markerede sig i et aktivt og vellykket år 2000 Robot på frierfødder 13. april 2000 rullede Experimentariums stolte robot selvsikkert ud på den røde løber i forhallen og bød Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra velkommen med en buket blomster. Prinsessen var indbudt for at indvie særudstillingen Future Body, der er Experimentariums kommentar til det nye årtusinde. Future Body er en avanceret udstilling, der belyser, hvad den teknologiske udvikling - primært inden for IT og bioteknologi - kan komme til at betyde for menneskets krop. Future Body er tæt knyttet til udstillingens hjemmeside, der muliggør virtuelle besøg ved enkelte opstillinger. Et spændende samarbejde med Det Etiske Råd og Morgenavisen Jyllands-Posten førte desuden til Den Virtuelle Debatbog. Debatbogen tog udgangspunkt i 18 kronikker trykt i Jyllands-Posten i løbet af året. Dagen efter kronikken blev bragt i avisen, havde interesserede mulighed for at diskutere emnet med forfatteren. Det foregik i et chatroom på Future Body s hjemmeside. Et noget utraditionelt udløb af Future Body var, at temaerne fra særudstillingen gav inspiration til et videnskabsteaterstykke, forfattet af Rolf Heim. Gladsaxe Teater og Experimentarium rejste i fællesskab det nødvendige beløb til projektet. Topkarakter til temaudstilling 12. oktober 2000 var der igen sat kryds i kalenderen. Denne gang blev sløret løftet for første etape af hovedudstillingens fornyelse. Under temaet Vores u(t)rolige Klode - utæmmede kræfter og effektiv energi belyser udstillingen to vigtige aspekter ved vores klode. På den ene side er det muligt at opleve vores urolige Jord med vulkaner, jordskælv, gejsere m.m. På den anden side står billedet af menneskets utrolige evne til at omsætte klodens voldsomme temperament til nyttige energiformer. Som noget nyt er temaudstillingen udviklet i tæt samarbejde med en lærergruppe, der har rådgivet omkring elevernes viden og interesser. En positiv konsekvens af samarbejdet er, at publikum har bedømt Vores u(t)rolige Klode til at være Experimentariums hidtil mest lærerige udstilling. For at sikre information til skolerne omkring udstillinger og materialer har Experimentarium udvidet kontaktfladen til skolerne. Det betyder, at ikke færre end 1350 lærere nu bidrager positivt til samarbejdet ved at fungere som kontaktpersoner på skolerne. Nyt flot område til café og særudstilling År 2000 var også året, hvor udvidelsen af caféen blev afsluttet. Det har givet et lyst og indbydende caféområde på 500 m 2, som skal skabe bedre forhold for skoleeleverne. Udvidelsen har været mulig pga. en generøs donation fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN. Ved siden af det nye caféområde er der nu også indrettet et nyt lokale til særudstillinger. Samarbejde med erhvervsliv og forskere Ved udarbejdelsen af udstillingerne Future Body og Vores u(t)rolige Klode har Experimentarium haft stor glæde af at samarbejde med en lang række offentlige og private virksomheder samt med forskningsinstitutioner. Listen over sponsorer og donatorer til de to udstillinger tæller mere end 75 virksomheder og institutioner. 4

5 Boom i de virtuelle besøg Antallet af besøg på Experimentariums hjemmeside er nu så stort, at det snart vil nå op på niveau med besøgstallet på Experimentarium. En tankevækkende sammenligning viser, at der hver måned er ca besøg på Experimentariums hjemmeside, som i gennemsnit varer 15 minutter. Tilsvarende er det fysiske besøgstal på omkring besøgende om måneden. Varigheden af et besøg er på i gennemsnit 3 1 /2 time. Måske vil det virtuelle besøgstal allerede i 2001 overstige det fysiske besøgstal? Den store interesse for Experimentariums hjemmeside stiller krav om høj kvalitet og fornyelser. I løbet af 2000 er hjemmesiden derfor forbedret markant. Bl.a. er alt undervisningsmateriale til skolerne gjort tilgængeligt på hjemmesiden. Det har vist sig at være til stor gavn både før, under og efter skolernes besøg på Experimentarium. Også det øvrige publikum bruger i stigende grad hjemmesiden. I januar 2001 havde 28% af de besøgende orienteret sig på hjemmesiden forud for deres besøg. Succes med ud-af-huset arrangementer I løbet af 2000 har Experimentarium deltaget aktivt i en række arrangementer ud af huset. Ved Københavns Miljøuge bidrog udstillingspiloter med fascinerende forsøg, som publikum selv kunne lege med i. I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival 2000 var Experimentariums piloter igen på farten, denne gang med et road-show knyttet til Bestil-etforedrag arrangementet. Experimentarium medvirkede også i Gentoftes Kultur- og Festdage, hvor startskuddet til arrangementet blev affyret på Experimentarium af borgmester Hans Toft. besluttet at trække underskuddet fra dispositionsfonden. Dispositionsfonden udgør ved udgangen af år ,9 mio. kr., hvilket er betænkeligt lavt. Den 9. februar 2001 bevilgede Dansk Industri 1 mio. kr. årligt i 3 år som tilskud til dispositionsfonden. Fondens reserver har herefter en størrelse, der betyder, at driften er sikret i nærmeste fremtid. Der er ikke i den forløbne del af 2001 indtrådt hændelser, som har betydning for fondens økonomiske situation pr. 31. december Teksten er en redigeret udgave af Årsberetningen for 2000, som den fremgår af fondens regnskab for Experimentarium i tal Med besøgende i 2000 opnåede Experimentarium en entréindtægt på 15,6 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. i Experimentariums kommercielle virksomhed med udlejning af udstillinger og salg af kopier af opstillinger er i stadig fremgang. Det har betydet en begrænsning af det driftsmæssige underskud. Resultatet for år 2000 blev et underskud på mio. kr., hvoraf mio. kr. er afskrivninger. Driftsresultatet er endnu ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen har 5

6 Annual Report 2000 Three big events gained special notice in a busy and successful year 2000 Robot Turns Out in Green Garters On April 13, the Experimentarium s splendid robot rolled confidently forward on the red carpet in the foyer in order to welcome Her Royal Highness, Princess Alexandra with a lovely bouquet. The Princess had been invited to open the special exhibition, Future Body, which is the Experimentarium s greeting to the new millennium. Future Body is a sophisticated exhibition illustrating all that the strides in technology - primarily within IT and biotechnology - could mean for the human body. Future Body was closely linked to the exhibition's home page. Virtual visits could be made from selected places in the exhibition. A dynamic partnership between The Danish Counsil of Ethics and the Danish newspaper, Jyllands-Posten, gave birth to the Virtual Debate Book. This book was based on eighteen editorials published in Jyllands-Posten in the course of the year On the day after the publication of the editorial, anyone interested in opening a debate on the subject of the editorial with the author could do so via a chat room on Future Body s home page. As a somewhat untraditional side effect of Future Body, the themes of the special exhibition inspired a scientific stage play by Rolf Heim. Gladsaxe Teater, in co-operation with the Experimentarium, raised the necessary funds for the project. Top Marks for the Theme Exhibition October 12 was again a red letter day. On this occasion, the first stage of the renewal of the main exhibition was unveiled. Under the title of Dynamic Earth - Untamed Forces & Amazing Energy, this exhibition illustrated two important aspects of our planet. One is the natural wonders of our throbbing world with volcanoes, earthquakes, geysers, etc. Another is man's amazing ability to transform the turbulent temperament of our planet into useful forms of energy. Another innovation is that the theme exhibition was developed in close collaboration with a group of teachers acting as an advisory body on students knowledge and interests. The positive result of this co-operation was that the public evaluated Dynamic Earth as the Experimentarium's most instructive exhibition so far. To ensure that information on the exhibitions and other pieces of documentation are disseminated to schools, the Experimentarium has extended its contacts with schools. As a result, no less than 1350 teachers now contribute constructively as contact persons in schools. Attractive New Area for the Cafeteria and Special Exhibitions The year 2000 was also the year in which the extension of the cafeteria was completed. The Experimentarium can now provide a bright, welcoming cafeteria area of 500 square metres, designed to provide improved conditions for students. This extension was made possible thanks to a generous donation from THE VILLUM KANN RASMUSSEN FOUNDATION. A new room for special exhibitions was also set up adjacent to the new cafeteria. Co-operation with the Business and Research Communities In developing the Future Body and Dynamic Earth exhibitions, the Experimentarium has benefited greatly from its co-operation with a wide range of public and private companies and research institutions. The list of sponsors and donators for the two exhibitions comprises more than 75 companies and institutions. Boom in Virtual Visits The number of visits to the Experimentarium s home page is now so big that it almost equals the number of visitors to the science centre itself. The Experi- 6

7 mentarium in fact now counts an amazing 20,000 visits to its home page every month. On average, these visits last fifteen minutes. By comparison, the number of visits to the science centre itself is some 30,000 per month. Each visit lasts about three and a half hours. Will the number of virtual visits exceed the actual visits already in 2001? The huge interest in the Experimentarium s home page requires that it is of high quality and is updated. In the course of the year 2000, the home page was therefore considerably improved. One result of this improvement was that all teaching material for schools has now been placed on the home page. This has proved to be a great advantage both before, during and after school visits to the Experimentarium. The general public, too, have increasingly visited the home page. In January 2001, 28% of all visitors had visited the Experimentarium's home page before paying a visit to the science centre itself. Experimentarium Statistics With a total of 320,511 visitors in 2000, the Experimentarium recorded an income from entrance fees of 15.6 million DKK compared to 15.4 million DKK in The Experimentarium s commercial activities, including the hiring out of exhibitions and the sale of exhibit copies, are growing steadily. This has enabled a reduction of the current operating deficit. The result for 2000 was a deficit of million DKK, of which million DKK was written off. The operating budget result continues to be unsatisfactory. The Board have decided to cover the deficit from the reserve fund. At the close of the year 2000, the reserve fund amounted to million DKK, an alarmingly low figure. On February 9, 2001, the Confederation of Danish Industries voted to contribute an annual one million DKK over a three year period to the reserve fund. The Fund s reserves are therefore large enough to guarantee current operation in the immediate future. Since the beginning of 2001 there have been no events of relevance for the Fund s financial position as of December 31, This text is a revised edition of the Annual Report for 2000, as the report appears from the Fund s annual account for Successful External Activities In the course of 2000, the Experimentarium participated actively in a series of external activities. During Copenhagen Environment Week, the Experimentarium s exhibition pilots performed fascinating experiments which the public were encouraged to take part in. During the Danish Science Festival 2000, the pilots were on the go again - this time with a road show under the Order a Lecture scheme. The Experimentarium was also involved in the city of Gentofte s Culture and Festivity Days where Mayor Hans Toft set the ball rolling at the Experimentarium. 7

8 Resultatopgørelse Balance for 1. januar december 2000 Beløb i kr. pr. 31. december 2000 Beløb i kr. Indtægter Entréindtægter Indtægter i butik og café Salg af serviceydelser Andre indtægter Tilskud Modtaget statsstøtte Hovedudstillings fornyelse overført til øvrig grundkapital Finansielle poster Indtægter ialt Udgifter Forbrug af varer i butik og café Andre eksterne udgifter Personaleomkostninger Afskrivninger Udgifter ialt Ekstraordinære poster Årets resultat Miljøregnskab Elforbrug (kwh) Fjernvarme (GJ) Vandforbrug (m 3 ) Aktiver Anlægsaktiver Opbygning og indretning Hovedudstilling Inventar og udstyr Driftssikringsmidler Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Varebeholdninger og igangværende arbejde Tilgodehavender Likvide beholdninger og værdipapirer Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Passiver Egenkapital Grundkapital Dispositionsfond Egenkapital ialt Gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Bankgæld Anden gæld Gæld ialt Passiver ialt Hellerup, april 2001 Direktør Asger Høeg Bestyrelse Formand Jannik Johansen, PhD, rektor, Frederiksberg Gymnasium Næstformand Peter Augustinus, direktør Hans Peter Jensen, fil.dr., rektor, Danmarks Tekniske Universitet Niels-Jørgen Kaiser, direktør Hans Skov Christensen, adm.dir., Dansk Industri Lene Lange, dr. scient, seniorforsker, Novo Nordisk A/S Revisor KPMG C. Jespersen Foranstående resultatopgørelse og balance er en forenklet udgave af årsregnskabet, herunder ved udeladelse af noter. 8

9 Income Statement Balance Sheet for 1 January - 31 December 2000 Amounts in thousand DKK as of 31 December 2000 Amounts in thousand DKK Income Admission revenue 15,365 15,574 Shop and café sales 4,264 3,024 Sale of services 2,246 2,257 Other income 3,210 3,607 Contributions from fund-raising 2,098 12,777 State subsidy 2,700 2,700 The value of the main exhibition's renewal transferred to additional basic capital -10,470 Financial entries 640 1,078 Total income 30,523 30,547 Expenses Cost of supplies in shop and café 2,948 2,037 Other external expenses 13,520 14,180 Salaries and wages 16,417 15,820 Depreciation 4,183 4,433 Total expenses 37,068 36,470 Extraordinary entries Net income for the year -7,501-5,923 Environmental Audit Electricity consumption (kwh) 757, ,201 District heating (Gj) 4,876 4,951 Water consumption (m 3 ) 4,267 3,424 Assets Non current assets Building modifications and installations 31,270 29,153 Main exhibition 2,669 13,218 Equipment Endowment funds 14,460 9,396 Total non current assets 49,099 52,212 Current assets Inventories and work in progress Accounts receivable 24,738 15,043 Cash and bonds 1, Total current assets 26,441 15,356 Total assets 75,540 67,568 Capital and liabilities Capital Foundation capital 31,436 38,675 Liquid reserve fund 11,659 8,967 Total capital 43,095 47,642 Liabilities Accounts payable, trade 1,523 4,041 Deferred expenses 24,233 8,502 Bank loans and credits Other liabilities 6,689 6,422 Total liabilities 32,445 19,926 Total capital and liabilities 75,540 67,568 Hellerup, April 2001 Executive Director Asger Høeg Board Chairman Jannik Johansen Vice Chairman Peter Augustinus Hans Peter Jensen Niels-Jørgen Kaiser Hans Skov Christensen Lene Lange Auditor KPMG C. Jespersen The above income statement and balance sheet is a simplified version of the original, hereunder by the omission of the notes. 9

10 Engagerede medarbejdere med visioner Af Trine Gandsager Fakta om Experimentarium Experimentarium er en almennyttig, erhvervsdrivende fond, hvis rødder blev slået i Med fondens stiftelse blev en række vedtægter samtidig formuleret. Senere blev en præciserende formålsbeskrivelse også udarbejdet. Frem til i dag har vedtægterne og den præciserende formålsbeskrivelse fungeret som det ufravigelige pejlepunkt for Experimentarium. Hvert år suppleret med konkrete mål og strategier formuleret i en såkaldt årsplan. Efter 15 vellykkede år er det blevet tid til at tage Experimentariums mål og politikker op til overvejelse. Første skridt er taget mod udarbejdelsen af et videnregnskab. Og initiativet... det kommer fra medarbejderne. En stolt direktør Når Experimentariums ledelse om kort tid tager hul på at formulere en lang række mål og politikker for virksomheden, sker det med stor støtte og engagerede bidrag fra alle medarbejdere. Sandheden er nemlig den, at initiativet kommer nedefra. Og spørger man direktøren, så er han stolt. Det er jo fantastisk dejligt, at medarbejderne er så interesserede i deres arbejdsplads, at sådan et initiativ dukker op, siger Asger Høeg. Personalet har ønsket at tage temperaturen på arbejdsforholdene og finde ud af, hvordan vi kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Mit ansvar i sådan en situation er naturligvis at slå armene ud og tage varmt imod forslaget, fortsætter han. Transparent virksomhedsførelse Personalets ønske om en medarbejderundersøgelse kommer på et oplagt tidspunkt. Og det er helt i tråd med Erhvervsfremme Styrelsens anbefaling af videnregnskabet som et nyt og interessant ledelsesværktøj. Populært sagt kan et videnregnskab opfattes som en blottelse af virksomhedens ædlere dele. Blottelsen indebærer en synliggørelse af virksomhedens mål, samt hvilke ressourcer der er påkrævet for at opfylde målene. Sidst, men absolut ikke mindst, omfatter videnregnskabet også en kortlægning af, hvilke ressourcer der reelt er til rådighed i virksomheden, samt i hvilken grad de bliver udnyttet. Videnregnskabet består altså på den ene side i at opstille nogle mål og strategier og på den anden side i at evaluere muligheden for at opfylde målene. Med fremtiden på sigtekornet For Experimentarium ligger en vigtig del af udfordringen i udviklingen og den interne udbredelse af målene. Vi har naturligvis hele tiden haft nogle overordnede visioner for både publikum og formidlingsaktiviteterne, som vi har pejlet efter, pointerer Asger Høeg. Men den store opgave, som vi står overfor i nær fremtid, er at udarbejde nogle mere detaljerede mål og politikker på en række områder. Ved at inddrage medarbejderne i processen har vi samtidig også større sikkerhed for, at alle medarbejdere er opmærksomme på og accepterer de mål, vi arbejder hen mod. Ud over arbejdet med målsætningen skal der naturligvis bruges kræfter på at gennemføre de undersøgelser, der er nødvendige for at vurdere, hvilke ressourcer der er behov for, og hvilke der er til rådighed. Når opmærksomheden primært er rettet mod målsætningerne, skyldes det bl.a. det positive træk, at Experimentarium har været tidligt ude, når det gælder brugen af undersøgelser som et konstruktivt arbejdsredskab. De værdifulde erfaringer stammer hovedsageligt fra publikumsundersøgelser, der i en årrække løbende er gennemført med det formål at belyse gæsternes helhedsoplevelse af et besøg samt deres vurdering af nye særudstillinger. Efteruddannelse og bedre kommunikation på tværs I år 2000 er erfaringerne med udførelsen af evalueringer udvidet til også at omfatte medarbejdere. På deres opfordring blev der iværksat og gennemført en større personaleundersøgelse, der bl.a. belyser spørgsmål om kompetenceudvikling. Også de resultater har været vigtige at få frem. Generelt set er personaleundersøgelsens resultater positive. Blandt de problematiske konklusioner hører bl.a. behovet for bedre kommunikation afdelingerne imellem. En allerede gennemført lokalerokade er et blandt flere tiltag, der forhåbentlig kan råde bod på det problem. Samtidig synliggør undersøgelsen et ønske om flere ressourcer til efteruddannelse, ligesom der udtrykkes behov for bedre fysiske arbejdsvilkår. Med udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner vil der i 2001 blive arbejdet på at forbedre vilkårene for personalet. 10

11 Committed and Visionary Staff After fifteen years of uninterrupted success for the Experimentarium the time has come to reassess its mission statement and policies. The first step towards the introduction of knowledge accounting has been taken. And the initiative to do so well, it was taken by the staff. A Proud Executive Director When the Experimentarium's management shortly begin the task of formulating a number of objectives and policies for the science centre, they will do so with strong support and eager participation from the entire staff. The fact of the matter is that the shop floor initiated this process. Asked about this, the Executive Director admits to his pride. Says Asger Høeg: It s marvellous that the staff take such a keen interest in their place of work as to take this sort of initiative. And he continues: The staff have expressed a wish to size up our working conditions and find out how we can become an even better place to work. I cannot, of course, but warmly embrace such an initiative. Transparent Management The request on the part of the staff for a staff survey could hardly be better timed. It is fully in line with the recommendation of Erhvervsfremme Styrelsen (Danish Agency for Trade and Industry) to promote the use of knowledge accounting as a new and interesting management tool. In plain language, knowledge accounting may be viewed as a means of exposing the vital parts of an organisation. Such exposure entails unveiling the objectives of the organisation as well as the resources that are necessary to achieve these objectives. Last, but definitely not least, knowledge accounting entails describing in detail the resources that are available within the organisation and the degree to which they are being exploited. Knowledge accounting thus entails formulating objectives and strategies, on the one hand, and evaluating the possibility of achieving those objectives, on the other. Targeting the Future For the Experimentarium, the main challenge is the development and the internal communication of these objectives. As far as the visiting public and the exhibition activities are concerned, we have, of course, all along been guided by a general vision, Asger Høeg emphasizes. The major task we shall be confronting in the near future is to develop more detailed objectives and policies in a number of fields. By involving the staff in the process, we stand a better chance of ensuring that all members of the staff are aware of and accept the objectives we are striving to achieve. Apart from the task of formulating objectives, much effort will be needed to carry out the surveys which are necessary to evaluate what resources are needed and what resources are available. If so much attention is focused on formulating objectives, one of the positive reasons is that the Experimentarium was early to introduce surveys as a constructive management tool. Much valuable experience has been gained primarily from surveys among the visiting public, which have been carried out over a number of years to gauge visitors overall impression of their visit and of new special exhibitions. Training and Improved In-House Communication During 2000, the evaluation exercise was extended to include staff members. At their instigation, a comprehensive staff survey was conducted which also dealt with the development of skills. The results of this survey were extremely important. Generally speaking, the results of the staff survey are very positive. One of its problematic conclusions, however, is the need for improved inter-departmental communication. An internal office reshuffle has already been implemented as one of several initiatives to, hopefully, resolve this problem. The survey also reveals a wish among staff for more resources for training as well as a need for an improved physical working environment. On the basis of the conclusions of the survey, efforts will be made in 2001 to improve conditions for the staff. Facts about the Experimentarium The Experimentarium is a non-profitmaking commercial foundation, launched in When the foundation was established, a number of regulations were formulated. Later a more elaborate mission statement was drawn up. Up until the present day, the regulations and the mission statement have been the fixed sighting point for the Experimentarium supplemented annually with specific goals and strategies laid down in a so-called year plan. 11

12 Annette Det er et rigtig godt sted, fordi man selv får lov at prøve og eksperimentere Publikum beretter The Visitors Report Computer Associates Kanon service fra driftskoordinatoren og piloterne Super service on the part of the supervisor and the pilots. "It is a really great place because you are allowed to try and experiment for yourself." Johanna: Trevlig, utvecklande, bra, utbildande och kul Matias, Joakim, Kristian, Rune: Det hele er meget fedt! Det er noget, vi ikke kan lave i skolen. Det er kreativt arbejde IMM/DTU Fantastisk god mad og betjening. Alle var meget tilfredse med arrangementet. Pilot demonstrationerne fik megen ros Extremely good food and service. Everyone was very pleased with the event. The pilot demonstrations received much praise "Everything is simply terrific! This is something we can t do in school. This is really creative stuff." besøgende i 2000 / visitors in 2000 Gennemsnitsbesøgstid / Average visiting time 3 1 /2 time / hours 98% ønsker at gentage besøget / wish to repeat visit "Pleasant, informative, extremely good, full of new angles and hip." Indtryk af hvor mange opstillinger, der ikke virker / Impression of how many exhibits are out of order 12 38% 36% 26%

13 29% af besøgende er skoleklasser / of visitors are schools IMACON Meget professionelt - alt klappede bare som det skulle Very professional - everything worked just the way it should Arne: Det er sjovt alt sammen! Det giver folk en bedre forståelse for naturvidenskab 60% er 2. og 3. gangs besøgende / are repeat visits Hawra, Zhra, Ghoffran, Zenab, Aliaa: Det er virkelig sjovt og spændende. Og man får at vide, hvordan øret ser ud, og hvordan det virker "All of it is great fun. It gives people a better understanding of the natural sciences." "It s really fun and fascinating. And you find out what the ear looks like and how it works." Peter: Det er godt for undervisningen og som motivationsfaktor. Det er det, jeg bruger det til Helhedsindtryk af / Overall impression of Experimentarium 31% stemte / voted 42% stemte / voted "This is good for teaching and motivation. That s how I use it." Besøgende pr. måned på / Visitors per month on 13

14 Medlemmer af Experimentariums Virksomhedsklub Members of Experimentarium s Business Club A'jour Klip Gruppen ApS Ansaldo Vølund A/S Arla Foods amba Arthur Andersen Barco AS Bascon Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S BASF Danmark A/S Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma BG Bank A/S BG Fonden Birch & Krogboe A/S Rådgivende Ingeniører Bolind-Handel, A/S Borg & Bigum Danmark A/S Brüel & Kjær S & V A/S Cafax, Kenneth Hou Jensen ApS Carl Bro as Carli Gry International A/S Castrol A/S Chr. Hansen Holding A/S Chris-Wine A/S Coca-Cola Nordic Services A/S Compaq Computer A/S COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S DaimlerChrysler Danmark AS Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S Danfoss A/S Danisco A/S Danisco Cultor Innovation Copenhagen Danmarks Tekniske Universitet Dansk Gasteknisk Center a/s Dansk Industri Dansk Maritimt Institut Dansk Metalarbejderforbund Dansk Shell, A/S Danske Bank A/S Danske Bank Fond A/S Dauphin Scandinavia A/S DHI - Institut for Vand og Miljø dk-teknik ENERGI & MILJØ DONG Egmont ELKRAFT System A.m.b.A. Energi E2 A/S FDM Flextronics International Denmark ApS FLS Industries Gavefond FORCE Instituttet Forlaget Alinea A/S Gentofte Kommune / Gentofte Kommunebibliotek Gestetner A/S GN Netcom AS Grothen & Perregaard, Statsaut. Revisionsaktieselskab Grundfos A/S H+H International A/S H. Lundbeck A/S Haldor Topsøe A/S Herrmann & Fischer A/S Hewlett-Packard A/S Hofman-Bang A/S Holbæk Center-Tryk ApS Hydro Texaco A/S Illustreret Videnskab Industriens Arbejdsgivere i København Institutrådet Konvolutfabrikken Danmark A/S KPMG C. Jespersen, Statsaut. revisorer L. M. Ericsson A/S Landbrugsraadet LEGO Company S.p.A. Lund Thomsen & Partnere, Statsaut. revisorer Lundbeckfonden Lærerstandens Brandforsikring G/S Lønmodtagernes Dyrtidsfond Løvens Kemiske Fabrik A/S Maridan A/S Matas A/S Metsä Tissue A/S Monberg & Thorsen Holding A/S Niro A/S NKT Holding A/S Nokia Networks Novo Nordisk A/S Nykredit A/S Oticon A/S P. J. Schmidt A/S, Grafisk Produktion PBS A/S PKA A/S Post Danmark, Kommunikation PricewaterhouseCoopers Rambøll Realkredit Danmark A/S Renholdningsselskabet af 1898 Rich. Müller-Fonden RM Industrial Group A/S Rockwool International A/S Royal Scandinavia Retail A/S RS Components A/S RUC, Institut I, Biologi & Kemi SAS Scandinavian Airlines System Siemens A/S Skandinavisk Tobakskompagni's Gavefond TDC Tele Danmark A/S Teknisk Forlag A/S Topdanmark TQ3 Travel Solutions A/S Tryg-Baltica Unibank A/S, Direktionssekretariatet Unibank A/S, Hellerup Vestegnens Rengøringsservice Xerox A/S 14

15 Donatorer og sponsorer Donators and Sponsors Alcon Danmark ApS Astra Tech A/S Augustinus Fonden Bang & Olufsen A/S Birch & Krogboe Fonden BP Gas Brandt Group Norden A/S Braun Danmark A/S Brdr. Hartmanns Fond Carlsberg A/S Chr. Hansen A/S Cochlear (UK) Ltd. Coloplast A/S Computer Associates Cordis COWIfonden CWO UNIT Ventillation Danaflex Danmarks Meteorologiske Institut Dansk Klimacenter Delfi Technologies A/S Det Etiske Råd Det Obelske Familiefond Egmont Fonden Energimiljørådet EXIDE Danmark A/S Faxe bryggeri A/S Festo A/S Filia Oliekridt Genetisk Institut Hamann & Reimer Hede Nielsen A/S Henry og Mary Skovs Fond Hermedico A/S Hewlett-Packard A/S Hitech Development AB Hydrogas Danmark A/S Højgaard & Schultz A/S Icelandair Icelandic Tourist Board Icopal A/S Identix Inc. Industriens Uddannelsesfond Informi GIS Institut for Automation, Danmarks Tekniske Universitet Laboratoriet for cellulær og molekylær fysiologi, August Krogh Instituttet Interactive Media & Marketing Academy (IMMA) JAI A/S Kampsax A/S Kardiologisk Laboratorium, Rigshospitalet Knud Højgaards Fond Kodak A/S Kort & Matrikelstyrelsen KRAK Københavns Amt, Uddannelses- og Kulturudvalget LEGO Lab, Århus Universitet L. M. Ericsson A/S Louis Petersens Legat Lundbeckfonden Matas A/S Medtronic-Vicare A/S Merck Eurolab Mikroelektronik Centret, (MIC) Danmarks Tekniske Universitet Nationalmuseet Novo Nordisk Novo Nordisk Fonden Ole Kirk s Fond Oticon Fonden Otto Mønsteds Fond poco piu Pro-Meduc ApS PræcisionsTeknik A/S Scandidact Setec A/S Shockwaved SICK A/S Siemens A/S Simonsen & Weel SKF Danmark A/S Smith & Nephew A/S Sonofon A/S Space Invaders Technical Traffic Solution A/S TeleDanmark The Department of Phonetics and Linguistics, University College London Thomas B. Thriges Fond Thoraxkirurgisk Afdeling, Rigshospitalet TietoEnator Tom s Chokolade A/S Tuborgfondet Tuborgs Bryggerier A/S Undervisningsministeriet Unidanmark-fonden Vestas A/S Villum Kann Rasmussen Fonden Visionics Corporation År 2000 Fonden 15

16 Experimentarium på tur / On Tour The Brain i Naturhistorisches Museum, Wien, 3. sept. / Sept 1999 til 2. marts / March 2000 i Ciência Viva i Lissabon, åbning / opening 5. maj / May 2000 Sport & The Body i Cittá della Scienza, Napoli, åbning / opening 8. nov. / Nov 2000 Tuborg Havnevej 7 - DK-2900 Hellerup - Tel Fax

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere