Reglement for stående udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for stående udvalg"

Transkript

1 Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Udvalget har ansvar for Turneringsstruktur for 2. og 3. division for senior samt ungdomsrækkerne, der giver kvalifikation til DM. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med DHF s bredde- og udviklingsudvalg. Udvalget har til opgave: At tilrettelægge alle Dansk Håndbold Forbunds udskrevne nationale turneringer, med undtagelse af Ligaen og 1. division, i henhold til gældende propositioner herfor. At udarbejde forslag til evt. forbedringer af DHF s turneringsreglement og propositioner for turneringsrækkerne i ansvarsområdet. At sikre udarbejdelse af forslag til regler for op- og nedrykning mellem 2.- og 3.division, mellem 3.division og lokale serier samt koordinere op- og nedspillet mellem 2.division og 1.division. At udstikke retningslinjer og koordinere opgaven for de administrative enheder (Øst og Vest) af DHF s turneringer (2.division, 3.division, ungdomsdivisionerne, ungdomsligaerne). At udstikke retningslinjer og sikre gennemførelse af de indledende runder i Landspokalturneringen. At udstikke retningslinjer og rammer for behandling af indberetninger fra dommere, foreninger og official samt behandling af protester. At udarbejde regler for afvikling af DM for ungdom. At koordinere turneringsterminer, turneringsnøgler herunder kontakten til de administrative funktioner. At koordinere turneringsstruktur, turneringsterminer og turneringsnøgler med organisationen for professionel håndbold.

2 At fremkomme med forslag til nye turneringsformer for ansvarsområdet med udgangspunkt i møder/kontakt med interessenterne (foreningerne). At afholde mindst 2 årlige møder med repræsentanter fra de administrerende distriktsforbund. At udarbejde forslag til økonomisk ramme for udvalgets aktiviteter (budget). DHF s Turneringsudvalg behandler sager, som kan være rejst af administrationen eller området Professionel Håndbold, mod spillere eller foreninger, som er placeret udenfor Ligaen og 1.division. Endvidere kan udvalget tage sager op i de tilfælde, hvor de finder, at en forening har overtrådt deltagelsesbestemmelserne, turneringsreglementet eller DHF s propositioner for den pågældende turnering. De administrerende forbund behandler indkomne protester, indberetninger fra dommere og official fra DHF rækker og under de retningslinjer, som er udstukket fra DHF s Turneringsudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige for så vidt den samlede straf udgør op til 5000,- kr. i bøde og/eller midlertidig udelukkelse fra kampe i op til 3 dage. Straf udover 3 dage og 5000,- kr. i bøde kan inden fem dage efter modtagelsen indankes, se gebyrlisten, til Disciplinærinstansen for øvrige rækker. Sker anke ikke inden for ankefristen, er afgørelsen endelig. Turneringsudvalgets afgørelser vedrørende turneringsafviklingen kan appelleres til Håndboldens Appelinstans. Tilsvarende gælder afgørelser vedrørende turneringsafviklingen truffet af Distriktsforbund såfremt dette fremgår af disses bestemmelser herfor. DOMMERUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet og fem medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse således: Eliteansvarlig, breddeansvarlig, uddannelsesansvarlig, regelansvarlig samt påsætningsansvarlig. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Dommerudvalgets medlemmer indgår indenfor hver deres område i DHF s øvrige udvalg efter behov. Dommerudvalget udpeger fast et medlem der skal indgå i Beach Handball udvalget Herudover deltager medlemmer i relevante møder samt står til rådighed ved konkret forespørgsler om regler mv.

3 DU vil i forbindelse med revidering/ajourføring af regler indkalde relevante parter til drøftelse af, hvordan disse implementeres bedst muligt over for børn/ungebredde- og elite-spillere. Udvalget har følgende målsætning: At der i videst mulig omfang er uddannede dommere på alle kampe under DHF og dets distriktsforbund, samt at DHF råder over flest mulige internationale dommere og observatører. Funktioner: a) At sikre en oversættelse af IHF s Håndbold Spilleregler med fortolkninger. Samt at skabe en fælles forståelse for fortolkninger og nye tiltag på regelområdet overfor alle spillets parter samt andre interesserede eks. vis pressen. b) At sikre, at der er en tidssvarende dommeruddannelse, som dækker alle håndboldspillende organisationer i Danmark. c) Ansvaret for udstedelse og administration af dommerkort inden for forbundets virkeområde. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. d) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. e) Hvervning og fastholdelse af dommere. f) Udpege og sammensætte dommerpar, tidtagere og sekretærer, observatører samt udviklere i elite-rækkerne. Parsammensætningen i øvrige rækker foregår i distriktsforbundene samt Styregrupperne. g) At påsætte dommere og observatører i elite rækkerne samt landskampe og andre udvalgte kampe. h) Løbende at informere og afholde møder med distriktsforbundenes dommerudvalg. i) Sikre at der bliver udarbejdet uddannelsesmateriale til dommer-, observatør-, udvikler- og tidtager/sekretærkurserne for at skabe de bedste rammer for uddannelse og efteruddannelse af disse. j) Løbende at informere DHF s bestyrelse om udvalgets arbejde samt løbende at kontrollere, at de lever op til DHF s målsætninger, strategier og budget. k) Deltage i møder med divisionsforeningen og dommerrepræsentanter om forhandlinger af dommernes og observatørernes vilkår. l) Stå til rådighed for besvarelse af spørgsmål mv. fra Turnerings-, og Profudvalget samt Disciplinær- og Appelinstans.. m) Regler og uddannelse af dommere indenfor Beach Handball. n) Give dispensation for 4 i reglement for dommeres virksomhed. Med en given dispensation bortfalder protestgrundlaget for en sådan ansættelse. o) Udvalget vil gennem samarbejde med IHF, EHF og andre medlemslande medvirke til at fremme danske interesser. p) Indstiller dommere og delegerede til EHF.

4 Ad a) Udarbejdelse og vedligeholdelse af regelkurset, studiemappen, regeltest og udarbejdelse og oversættelse af instruktionsmateriale (video o.l.) Udvalget inddrager repræsentanter fra spillets parter (trænere, dommere, observatører og udvalg) i forbindelse med implementeringen af nye regler og fortolkninger. Ad b) Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. Ad c) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. Ad e) I samarbejde med distriktsforbundenes dommerudvalg at forstå hvervning og fastholdelse af dommere, således at flest mulige kampe dømmes af uddannede dommere. Ad f) At forestå sammensætningen af dommerpar, der anvendes i danmarksturneringens Ligaer og 1. divisioner, samt dommerpar, der indstilles til EHF. Sammensætningen af dommerpar i 2. divisionerne varetages på udvalgets vegne af et passende antal medlemmer fordelt i to udvalg hhv. Styregruppe Øst indsat af HRØ s bestyrelse samt Styregruppe Vest indsat af FHF s og JHF s bestyrelser. Både udvalget og styregrupperne har umiddelbar bemyndigelse til afvigelser i parsammensætningen, når sådanne afvigelser er motiveret af afbud eller af pædagogiske eller uddannelsesmæssige årsager. Det påhviler hvert år Styregrupperne at indsende en liste i kvalificeret orden over det antal dommerpar, som de ønsker om at bruge i den kommende sæson. At påsætte dommerpar til kampe mellem hold fra forskellige distriktsforbund, også selv om sådanne kampe er arrangeret af et distriktsforbund. Udvalget kan dog meddele distriktsforbundenes dommerudvalg bemyndigelse til at ansætte dommerpar til kampe arrangeret af distriktsforbund eller distriktsforbundenes egne foreninger. Ad g) At påsætte dommerpar til internationale kampe efter anmodning fra IHF/EHF og dennes medlemslande samt til internationale kampe arrangeret af DHF, dets distriktsforbund eller foreninger samt til landskampe, og til kampe i danmarksturneringen for elite herrer og damer, samt påsætte observatører til kampe i DHF s turneringer, hvor dette fremgår af propositionerne eller andre steder i regler og reglementer, dog mindst i slutspillet for Ligaerne, i op/nedturneringen mellem Liga og 1. division og i LP-turneringernes finaler. Ad h) At sikre, at der mindst 1 gang pr. sæson afholdes møder, hvor repræsentanter for distriktsforbundenes dommerudvalg er inviteret. Ad i) Udarbejdelse og vedligeholdelse af divisionsdommerkurset og materiale til: opstartsmøder, instruktøruddannelsesmateriale, fysisk test, tidtager- /sekretærkurser udvikler-/observatørkurser. Forestå en årlig efteruddannelse, udvikling og klassificering af alle elite dommere. Afholde et årligt kursus i sæsonens første halvdel for de af udvalget udpegede dommerudviklere/observatører.

5 Forestå uddannelse af og prøver for dommeraspiranter, efteruddannelse af dommere, udvælgelse og skoling af dommerinstruktører og dommerudviklere ved iværksættelse af mindst en årlig kursusmulighed for de pågældende grupper i alle distriktsforbund og kredse. Udvalget kan dog indbyde til kurser, der henvender sig til mere end et distriktsforbund, men det skal fremgå af indbydelsen hertil, at vilkårene for deltagelse skal være ensartede for alle indbudte. Ad j) At udarbejde et årligt budget for udvalgets virksomhed, mens takster og gebyrer for deltagelse samt honorarer for instruktører skal godkendes af DHF's økonomiudvalg. Ad p) Indstille egnede emner som internationale dommerpar samt indstille allerede internationale dommerpar, som udvalget ønsker at genindstille, i kvalificeret rækkefølge til fortsat internationalt virke under iagttagelse af herfor gældende regler. Udvalget skal endvidere indstille et antal delegerede til at virke under EHF. Dommerkort. For at udøve dommergerning under Dansk Håndbold Forbund skal man være i besiddelse af et gyldigt dommerkort udstedt af DHF s Dommerudvalg. For at få et dommerkort skal man gennemgå et af DU godkendt uddannelsesforløb. Dommerkortet er gældende i den af IHF udstukne periode. Kortet kan kun fornyes, såfremt indehaveren deltager i et obligatorisk efteruddannelsesmøde det år, hvor IHF lancerer nye regler. Alle dommere indbetaler til eget distriktsforbund eller kreds et årligt efteruddannelsesgebyr (pt. 250 kr.). Et distriktsforbund/en kreds kan beslutte, at det/den ikke vil opkræve efteruddannelsesgebyret. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. UDDANNELSESUDVALG Udvalget består af en formand valgt på repræsentantskabet, 2 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse samt 1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af FHF og 1 medlem udpeget af HRØ. Uddannelseskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder.

6 UU hovedformål er at udvikle de bedst mulige strategier for dygtiggørelse af trænere i håndboldsporten. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for elitetrænere samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU varetager de internationale relationer indenfor uddannelsesområdet. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for breddetrænere og ledere i håndboldforeningerne samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU holder mindst et årligt møde med repræsentanter for uddannelsesudvalgene i distriktsforbund/kredse/region. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg under DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Eliteudvalgets sammensætning: Eliteudvalget Eliteudvalget består af 5 medlemmer, hvor formanden er valgt på Repræsentantskabsmødet. 1 medlem er udpeget af bestyrelsen, mens JHF, FHF og HRØ hver udpeger et medlem. DHF s generalsekretær og sportschef deltager i udvalgets møder. Eliteudvalgets formål:

7 Eliteudvalgets hovedformål består i, at sikre samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling når det gælder nedenstående punkter: Sikre og koordinere den røde tråd i udviklingsarbejdet af dansk håndbold herunder implementering af indsatsområder fra Eliteplan En klar og fælles definition af elitekulturen hos DHF, der skal underbygge og styrke DHF s eksterne og interne positionering. Det politiske arbejde i DIF, TD, DHF samt Distriktsforbund og Region. Synergi på tværs af damer og herrer samt mellem elite og bredde. Konstruktiv kommunikation og øget tillid på tværs af landshold, køn, distrikter og udvalg. Repræsentere DHF ved elite-mesterskaber. Styrke herrer/damer-eliten i udvalgte områder. Sammensætningen er udvalgt ud fra følgende succeskriterier: Indsigt og kompetence vi ønsker en bred og dyb know-how og berettigelse i DHF. Effektivitet og værdiskabelse vi skal opfattes som en værdiskabende og handlingsorienteret udvalg. Bred forankring i DHF vi skal være bredt repræsenteret i DHF Høj ambassadøreffekt på forandring og elitekultur se eliteplan 2015 Eliteudvalgets specifikke opgaver: EU udarbejder i samarbejde med TD forslag til elitepolitik med tilhørende delpolitikområder, f. eks. ernæringspolitik, sundhedspolitik m.v. til forlæggelse for bestyrelsen. EU udarbejder retningslinjer for forbundets elitevejledning, herunder politik for uddannelses- og karriererådgivning EU skal i samråd med sportschefen og forbundstrænerne og i samarbejde med Team Danmark udarbejde oplæg til langsigtet strategi for DHF s elitearbejde herunder også forslag til 4-årig målsætning (resultat- og udviklingsmål) Sikre samarbejde og udvikling med Team Danmarks Elitekommuner EU deltager med én repræsentant i møder i arbejdsgruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU deltager med én repræsentant i møder i styregruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU gennemfører to årlige elitemøder med fokus på samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling på tværs af udvalg, landshold, køn mfl. EU gennemfører 3-4 landstrænermøder årligt, hvor følgende opgaver bliver behandlet o Årlige resultatmål for landsholdene o Fremtidige indsatsområder/udvikling o Evaluering af slutrunder SWOT.

8 o Erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af køn, alder og landshold. o Diskussion af etik og retningslinjer o Øget indsigt i vores styrker og faldgruber Der udarbejdes i henhold til landstræner- og elitemøder et årshjul med det formål, at skabe overblik over ansvar og indsats hos de forskellige medlemmer af EU EU skal modtage indstillinger af TD-projekter og foretage jævnlig evaluering af alle igangværende TD-projekter i samarbejde med sportschefen Eliteudvalget har ansvaret for at tilvejebringe og beskrive vision, mission og strategi for fremtidig elitearbejde i dansk håndbold (Eliteplan 2020) Eliteudvalgets formand modtager følgende informationer og referater: Referat fra samtlige møder i Styregruppen Referat fra samtlige møder i Arbejdsgruppen Referat fra møde i Sundhedsgruppen Delegationslederrapporter Referat fra møder for holdledere Løbende status på elitevejlederens arbejde Aktivitetsplaner for samtlige landshold Informationsmaterialer vedr. anti-doping samt referater fra møder med ADD Team Danmark og DIF s elitepolitik med tilhørende delpolitikker Generel oversigt over tidstermin for ansatte landstrænere. Information vedr. indgåede spilleraftaler med A-landsholdene Bredde- og Udviklingsudvalg Bredde- og udviklingsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 3 medlemmer udpeget af hhv. turneringsudvalget, uddannelsesudvalget og beachudvalget. Endvidere indgår i udvalget formænd for de til enhver tid af bestyrelsen nedsatte faggrupper.. Udvalgets formand har ansvaret for såvel udvalget som de nedsatte faggruppers virke, ligesom vedkommende har ansvaret for at de tildelte budgetter overholdes. Udvalgets formand har det politiske ansvar for udviklingskonsulentordningen. Udviklingskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalgets hovedformål er at sikre varetagelsen og udviklingen af hele breddeområdet.

9 Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Udvalget mødes efter behov. BEACH HANDBALL UDVALG Beach Handball udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, en repræsentant fra JHF, en repræsentant fra HRØ, en repræsentant fra FHF samt en udpeget repræsentant fra Dommerudvalget. Beach Handball konsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalget formand koordinerer i samarbejde med beach handball konsulenten udvalgets arbejdsopgaver, som defineres nedenfor. Beach Handball Udvalget udpeger et medlem til bredde- og udviklingsudvalget. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Arbejdsopgaver: - Udarbejde strategi for udvikling i beach tilbuddet som trænings og turneringsaktivitet for såvel spillere og dommere - Fastlægge niveau for Beach Handball landsholdenes aktiviteter - Udarbejde strategier for talent arbejdet - Udvalget kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af Beach Handball. Udvalget afholder møder efter behov. ARRANGEMENTSUDVALG Arrangementsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 45 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse for 1 år ad gangen. Udvalgets opgaver:

10 a) At forestå gennemførelsen af alle større arrangementer som DHF påtager sig ansvaret for, og samtidig sikre, at disse gennemføres i henhold til bestyrelsens udstukne retningslinjer. b) At indgå aftaler med regionale/kommunale netværk med henblik på at opnå de bedste økonomiske vilkår for forbundets arrangementer. c) At forhandle transport- og indkvarteringsaftaler i forbindelse med afholdelse af de i punkt a nævnte arrangementer e) I tæt samarbejde med DHF s kommercielle afdeling at være ansvarlig for afviklingen af alle A-landskampe f) At udarbejde plan for placering og afvikling af alle U-landskampe. g) At fastlægge den geografiske placering for slutspillet for U-18, U-16 og U- 14 drenge og piger. h) At sikre et tæt samarbejde med Internationalt Udvalg i alle relevante sager. i) Fremadrettet skal udvalget påtage sig opgaver i forbindelse med beach området. Ved udvalgets møder deltager en medarbejder fra DHF s administration som sekretær. Udvalget afholder møder efter behov. INTERNATIONALT UDVALG Internationalt Udvalg består af DHF s formand, DHF s generalsekretær/direktør eller en af denne udpeget stedfortræder samt 3 Medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse. Endvidere udpeget dommerudvalget 1 medlem til udvalget. Formanden udpeges af DHF s bestyrelse. Udvalgets formål at koordinere og udveksle erfaringer og synspunkter i relation til al international virksomhed, ligesom det skal understøtte DHF s ønske om optimal indflydelse i relevante internationale organer. Udvalget er ansvarligt for behandling af mesterskabsansøgninger samt for behandling af spørgsmål om indstilling af personer til internationale udvalg m.v. Udvalget skal foretage indstillinger til ovennævnte til bestyrelsen, hvortil udvalget refererer. Udvalget skal sikre et tæt samarbejde med Arrangementsudvalget. IT-udvalget IT-udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Endvidere deltager relevante personer fra administrationen. Udvalgets refererer i økonomiske spørgsmål til ØU.

11 Udvalget fastlægger de overordnede rammer for IT og WEB i håndbolddanmark, idet der nedsættes undergrupper for Haanda, WEB og evt. øvrige projekter, som måtte være nødvendige. Udvalget skal udarbejde en overordnet strategi for brugen af IT og WEB. Udvalget skal udarbejde relevante indstillinger til bestyrelsen, såvel vedrørende budgetter som projekter og andre forhold med økonomisk eller politisk betydning. Al arbejde i udvalgene skal afspejle DHF s værdisæt (BUFT): - Begejstring - Udvikling - Fællesskab - Troværdighed Vedtaget DHF s bestyrelse 25. august 2012, revideret 15. juni 2013 samt igen d. 22. maj 2014.

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere