Reglement for stående udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for stående udvalg"

Transkript

1 Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Udvalget har ansvar for Turneringsstruktur for 2. og 3. division for senior samt ungdomsrækkerne, der giver kvalifikation til DM. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med DHF s bredde- og udviklingsudvalg. Udvalget har til opgave: At tilrettelægge alle Dansk Håndbold Forbunds udskrevne nationale turneringer, med undtagelse af Ligaen og 1. division, i henhold til gældende propositioner herfor. At udarbejde forslag til evt. forbedringer af DHF s turneringsreglement og propositioner for turneringsrækkerne i ansvarsområdet. At sikre udarbejdelse af forslag til regler for op- og nedrykning mellem 2.- og 3.division, mellem 3.division og lokale serier samt koordinere op- og nedspillet mellem 2.division og 1.division. At udstikke retningslinjer og koordinere opgaven for de administrative enheder (Øst og Vest) af DHF s turneringer (2.division, 3.division, ungdomsdivisionerne, ungdomsligaerne). At udstikke retningslinjer og sikre gennemførelse af de indledende runder i Landspokalturneringen. At udstikke retningslinjer og rammer for behandling af indberetninger fra dommere, foreninger og official samt behandling af protester. At udarbejde regler for afvikling af DM for ungdom. At koordinere turneringsterminer, turneringsnøgler herunder kontakten til de administrative funktioner. At koordinere turneringsstruktur, turneringsterminer og turneringsnøgler med organisationen for professionel håndbold.

2 At fremkomme med forslag til nye turneringsformer for ansvarsområdet med udgangspunkt i møder/kontakt med interessenterne (foreningerne). At afholde mindst 2 årlige møder med repræsentanter fra de administrerende distriktsforbund. At udarbejde forslag til økonomisk ramme for udvalgets aktiviteter (budget). DHF s Turneringsudvalg behandler sager, som kan være rejst af administrationen eller området Professionel Håndbold, mod spillere eller foreninger, som er placeret udenfor Ligaen og 1.division. Endvidere kan udvalget tage sager op i de tilfælde, hvor de finder, at en forening har overtrådt deltagelsesbestemmelserne, turneringsreglementet eller DHF s propositioner for den pågældende turnering. De administrerende forbund behandler indkomne protester, indberetninger fra dommere og official fra DHF rækker og under de retningslinjer, som er udstukket fra DHF s Turneringsudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige for så vidt den samlede straf udgør op til 5000,- kr. i bøde og/eller midlertidig udelukkelse fra kampe i op til 3 dage. Straf udover 3 dage og 5000,- kr. i bøde kan inden fem dage efter modtagelsen indankes, se gebyrlisten, til Disciplinærinstansen for øvrige rækker. Sker anke ikke inden for ankefristen, er afgørelsen endelig. Turneringsudvalgets afgørelser vedrørende turneringsafviklingen kan appelleres til Håndboldens Appelinstans. Tilsvarende gælder afgørelser vedrørende turneringsafviklingen truffet af Distriktsforbund såfremt dette fremgår af disses bestemmelser herfor. DOMMERUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet og fem medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse således: Eliteansvarlig, breddeansvarlig, uddannelsesansvarlig, regelansvarlig samt påsætningsansvarlig. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Dommerudvalgets medlemmer indgår indenfor hver deres område i DHF s øvrige udvalg efter behov. Dommerudvalget udpeger fast et medlem der skal indgå i Beach Handball udvalget Herudover deltager medlemmer i relevante møder samt står til rådighed ved konkret forespørgsler om regler mv.

3 DU vil i forbindelse med revidering/ajourføring af regler indkalde relevante parter til drøftelse af, hvordan disse implementeres bedst muligt over for børn/ungebredde- og elite-spillere. Udvalget har følgende målsætning: At der i videst mulig omfang er uddannede dommere på alle kampe under DHF og dets distriktsforbund, samt at DHF råder over flest mulige internationale dommere og observatører. Funktioner: a) At sikre en oversættelse af IHF s Håndbold Spilleregler med fortolkninger. Samt at skabe en fælles forståelse for fortolkninger og nye tiltag på regelområdet overfor alle spillets parter samt andre interesserede eks. vis pressen. b) At sikre, at der er en tidssvarende dommeruddannelse, som dækker alle håndboldspillende organisationer i Danmark. c) Ansvaret for udstedelse og administration af dommerkort inden for forbundets virkeområde. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. d) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. e) Hvervning og fastholdelse af dommere. f) Udpege og sammensætte dommerpar, tidtagere og sekretærer, observatører samt udviklere i elite-rækkerne. Parsammensætningen i øvrige rækker foregår i distriktsforbundene samt Styregrupperne. g) At påsætte dommere og observatører i elite rækkerne samt landskampe og andre udvalgte kampe. h) Løbende at informere og afholde møder med distriktsforbundenes dommerudvalg. i) Sikre at der bliver udarbejdet uddannelsesmateriale til dommer-, observatør-, udvikler- og tidtager/sekretærkurserne for at skabe de bedste rammer for uddannelse og efteruddannelse af disse. j) Løbende at informere DHF s bestyrelse om udvalgets arbejde samt løbende at kontrollere, at de lever op til DHF s målsætninger, strategier og budget. k) Deltage i møder med divisionsforeningen og dommerrepræsentanter om forhandlinger af dommernes og observatørernes vilkår. l) Stå til rådighed for besvarelse af spørgsmål mv. fra Turnerings-, og Profudvalget samt Disciplinær- og Appelinstans.. m) Regler og uddannelse af dommere indenfor Beach Handball. n) Give dispensation for 4 i reglement for dommeres virksomhed. Med en given dispensation bortfalder protestgrundlaget for en sådan ansættelse. o) Udvalget vil gennem samarbejde med IHF, EHF og andre medlemslande medvirke til at fremme danske interesser. p) Indstiller dommere og delegerede til EHF.

4 Ad a) Udarbejdelse og vedligeholdelse af regelkurset, studiemappen, regeltest og udarbejdelse og oversættelse af instruktionsmateriale (video o.l.) Udvalget inddrager repræsentanter fra spillets parter (trænere, dommere, observatører og udvalg) i forbindelse med implementeringen af nye regler og fortolkninger. Ad b) Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. Ad c) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. Ad e) I samarbejde med distriktsforbundenes dommerudvalg at forstå hvervning og fastholdelse af dommere, således at flest mulige kampe dømmes af uddannede dommere. Ad f) At forestå sammensætningen af dommerpar, der anvendes i danmarksturneringens Ligaer og 1. divisioner, samt dommerpar, der indstilles til EHF. Sammensætningen af dommerpar i 2. divisionerne varetages på udvalgets vegne af et passende antal medlemmer fordelt i to udvalg hhv. Styregruppe Øst indsat af HRØ s bestyrelse samt Styregruppe Vest indsat af FHF s og JHF s bestyrelser. Både udvalget og styregrupperne har umiddelbar bemyndigelse til afvigelser i parsammensætningen, når sådanne afvigelser er motiveret af afbud eller af pædagogiske eller uddannelsesmæssige årsager. Det påhviler hvert år Styregrupperne at indsende en liste i kvalificeret orden over det antal dommerpar, som de ønsker om at bruge i den kommende sæson. At påsætte dommerpar til kampe mellem hold fra forskellige distriktsforbund, også selv om sådanne kampe er arrangeret af et distriktsforbund. Udvalget kan dog meddele distriktsforbundenes dommerudvalg bemyndigelse til at ansætte dommerpar til kampe arrangeret af distriktsforbund eller distriktsforbundenes egne foreninger. Ad g) At påsætte dommerpar til internationale kampe efter anmodning fra IHF/EHF og dennes medlemslande samt til internationale kampe arrangeret af DHF, dets distriktsforbund eller foreninger samt til landskampe, og til kampe i danmarksturneringen for elite herrer og damer, samt påsætte observatører til kampe i DHF s turneringer, hvor dette fremgår af propositionerne eller andre steder i regler og reglementer, dog mindst i slutspillet for Ligaerne, i op/nedturneringen mellem Liga og 1. division og i LP-turneringernes finaler. Ad h) At sikre, at der mindst 1 gang pr. sæson afholdes møder, hvor repræsentanter for distriktsforbundenes dommerudvalg er inviteret. Ad i) Udarbejdelse og vedligeholdelse af divisionsdommerkurset og materiale til: opstartsmøder, instruktøruddannelsesmateriale, fysisk test, tidtager- /sekretærkurser udvikler-/observatørkurser. Forestå en årlig efteruddannelse, udvikling og klassificering af alle elite dommere. Afholde et årligt kursus i sæsonens første halvdel for de af udvalget udpegede dommerudviklere/observatører.

5 Forestå uddannelse af og prøver for dommeraspiranter, efteruddannelse af dommere, udvælgelse og skoling af dommerinstruktører og dommerudviklere ved iværksættelse af mindst en årlig kursusmulighed for de pågældende grupper i alle distriktsforbund og kredse. Udvalget kan dog indbyde til kurser, der henvender sig til mere end et distriktsforbund, men det skal fremgå af indbydelsen hertil, at vilkårene for deltagelse skal være ensartede for alle indbudte. Ad j) At udarbejde et årligt budget for udvalgets virksomhed, mens takster og gebyrer for deltagelse samt honorarer for instruktører skal godkendes af DHF's økonomiudvalg. Ad p) Indstille egnede emner som internationale dommerpar samt indstille allerede internationale dommerpar, som udvalget ønsker at genindstille, i kvalificeret rækkefølge til fortsat internationalt virke under iagttagelse af herfor gældende regler. Udvalget skal endvidere indstille et antal delegerede til at virke under EHF. Dommerkort. For at udøve dommergerning under Dansk Håndbold Forbund skal man være i besiddelse af et gyldigt dommerkort udstedt af DHF s Dommerudvalg. For at få et dommerkort skal man gennemgå et af DU godkendt uddannelsesforløb. Dommerkortet er gældende i den af IHF udstukne periode. Kortet kan kun fornyes, såfremt indehaveren deltager i et obligatorisk efteruddannelsesmøde det år, hvor IHF lancerer nye regler. Alle dommere indbetaler til eget distriktsforbund eller kreds et årligt efteruddannelsesgebyr (pt. 250 kr.). Et distriktsforbund/en kreds kan beslutte, at det/den ikke vil opkræve efteruddannelsesgebyret. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. UDDANNELSESUDVALG Udvalget består af en formand valgt på repræsentantskabet, 2 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse samt 1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af FHF og 1 medlem udpeget af HRØ. Uddannelseskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder.

6 UU hovedformål er at udvikle de bedst mulige strategier for dygtiggørelse af trænere i håndboldsporten. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for elitetrænere samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU varetager de internationale relationer indenfor uddannelsesområdet. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for breddetrænere og ledere i håndboldforeningerne samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU holder mindst et årligt møde med repræsentanter for uddannelsesudvalgene i distriktsforbund/kredse/region. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg under DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Eliteudvalgets sammensætning: Eliteudvalget Eliteudvalget består af 5 medlemmer, hvor formanden er valgt på Repræsentantskabsmødet. 1 medlem er udpeget af bestyrelsen, mens JHF, FHF og HRØ hver udpeger et medlem. DHF s generalsekretær og sportschef deltager i udvalgets møder. Eliteudvalgets formål:

7 Eliteudvalgets hovedformål består i, at sikre samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling når det gælder nedenstående punkter: Sikre og koordinere den røde tråd i udviklingsarbejdet af dansk håndbold herunder implementering af indsatsområder fra Eliteplan En klar og fælles definition af elitekulturen hos DHF, der skal underbygge og styrke DHF s eksterne og interne positionering. Det politiske arbejde i DIF, TD, DHF samt Distriktsforbund og Region. Synergi på tværs af damer og herrer samt mellem elite og bredde. Konstruktiv kommunikation og øget tillid på tværs af landshold, køn, distrikter og udvalg. Repræsentere DHF ved elite-mesterskaber. Styrke herrer/damer-eliten i udvalgte områder. Sammensætningen er udvalgt ud fra følgende succeskriterier: Indsigt og kompetence vi ønsker en bred og dyb know-how og berettigelse i DHF. Effektivitet og værdiskabelse vi skal opfattes som en værdiskabende og handlingsorienteret udvalg. Bred forankring i DHF vi skal være bredt repræsenteret i DHF Høj ambassadøreffekt på forandring og elitekultur se eliteplan 2015 Eliteudvalgets specifikke opgaver: EU udarbejder i samarbejde med TD forslag til elitepolitik med tilhørende delpolitikområder, f. eks. ernæringspolitik, sundhedspolitik m.v. til forlæggelse for bestyrelsen. EU udarbejder retningslinjer for forbundets elitevejledning, herunder politik for uddannelses- og karriererådgivning EU skal i samråd med sportschefen og forbundstrænerne og i samarbejde med Team Danmark udarbejde oplæg til langsigtet strategi for DHF s elitearbejde herunder også forslag til 4-årig målsætning (resultat- og udviklingsmål) Sikre samarbejde og udvikling med Team Danmarks Elitekommuner EU deltager med én repræsentant i møder i arbejdsgruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU deltager med én repræsentant i møder i styregruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU gennemfører to årlige elitemøder med fokus på samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling på tværs af udvalg, landshold, køn mfl. EU gennemfører 3-4 landstrænermøder årligt, hvor følgende opgaver bliver behandlet o Årlige resultatmål for landsholdene o Fremtidige indsatsområder/udvikling o Evaluering af slutrunder SWOT.

8 o Erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af køn, alder og landshold. o Diskussion af etik og retningslinjer o Øget indsigt i vores styrker og faldgruber Der udarbejdes i henhold til landstræner- og elitemøder et årshjul med det formål, at skabe overblik over ansvar og indsats hos de forskellige medlemmer af EU EU skal modtage indstillinger af TD-projekter og foretage jævnlig evaluering af alle igangværende TD-projekter i samarbejde med sportschefen Eliteudvalget har ansvaret for at tilvejebringe og beskrive vision, mission og strategi for fremtidig elitearbejde i dansk håndbold (Eliteplan 2020) Eliteudvalgets formand modtager følgende informationer og referater: Referat fra samtlige møder i Styregruppen Referat fra samtlige møder i Arbejdsgruppen Referat fra møde i Sundhedsgruppen Delegationslederrapporter Referat fra møder for holdledere Løbende status på elitevejlederens arbejde Aktivitetsplaner for samtlige landshold Informationsmaterialer vedr. anti-doping samt referater fra møder med ADD Team Danmark og DIF s elitepolitik med tilhørende delpolitikker Generel oversigt over tidstermin for ansatte landstrænere. Information vedr. indgåede spilleraftaler med A-landsholdene Bredde- og Udviklingsudvalg Bredde- og udviklingsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 3 medlemmer udpeget af hhv. turneringsudvalget, uddannelsesudvalget og beachudvalget. Endvidere indgår i udvalget formænd for de til enhver tid af bestyrelsen nedsatte faggrupper.. Udvalgets formand har ansvaret for såvel udvalget som de nedsatte faggruppers virke, ligesom vedkommende har ansvaret for at de tildelte budgetter overholdes. Udvalgets formand har det politiske ansvar for udviklingskonsulentordningen. Udviklingskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalgets hovedformål er at sikre varetagelsen og udviklingen af hele breddeområdet.

9 Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Udvalget mødes efter behov. BEACH HANDBALL UDVALG Beach Handball udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, en repræsentant fra JHF, en repræsentant fra HRØ, en repræsentant fra FHF samt en udpeget repræsentant fra Dommerudvalget. Beach Handball konsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalget formand koordinerer i samarbejde med beach handball konsulenten udvalgets arbejdsopgaver, som defineres nedenfor. Beach Handball Udvalget udpeger et medlem til bredde- og udviklingsudvalget. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Arbejdsopgaver: - Udarbejde strategi for udvikling i beach tilbuddet som trænings og turneringsaktivitet for såvel spillere og dommere - Fastlægge niveau for Beach Handball landsholdenes aktiviteter - Udarbejde strategier for talent arbejdet - Udvalget kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af Beach Handball. Udvalget afholder møder efter behov. ARRANGEMENTSUDVALG Arrangementsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 45 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse for 1 år ad gangen. Udvalgets opgaver:

10 a) At forestå gennemførelsen af alle større arrangementer som DHF påtager sig ansvaret for, og samtidig sikre, at disse gennemføres i henhold til bestyrelsens udstukne retningslinjer. b) At indgå aftaler med regionale/kommunale netværk med henblik på at opnå de bedste økonomiske vilkår for forbundets arrangementer. c) At forhandle transport- og indkvarteringsaftaler i forbindelse med afholdelse af de i punkt a nævnte arrangementer e) I tæt samarbejde med DHF s kommercielle afdeling at være ansvarlig for afviklingen af alle A-landskampe f) At udarbejde plan for placering og afvikling af alle U-landskampe. g) At fastlægge den geografiske placering for slutspillet for U-18, U-16 og U- 14 drenge og piger. h) At sikre et tæt samarbejde med Internationalt Udvalg i alle relevante sager. i) Fremadrettet skal udvalget påtage sig opgaver i forbindelse med beach området. Ved udvalgets møder deltager en medarbejder fra DHF s administration som sekretær. Udvalget afholder møder efter behov. INTERNATIONALT UDVALG Internationalt Udvalg består af DHF s formand, DHF s generalsekretær/direktør eller en af denne udpeget stedfortræder samt 3 Medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse. Endvidere udpeget dommerudvalget 1 medlem til udvalget. Formanden udpeges af DHF s bestyrelse. Udvalgets formål at koordinere og udveksle erfaringer og synspunkter i relation til al international virksomhed, ligesom det skal understøtte DHF s ønske om optimal indflydelse i relevante internationale organer. Udvalget er ansvarligt for behandling af mesterskabsansøgninger samt for behandling af spørgsmål om indstilling af personer til internationale udvalg m.v. Udvalget skal foretage indstillinger til ovennævnte til bestyrelsen, hvortil udvalget refererer. Udvalget skal sikre et tæt samarbejde med Arrangementsudvalget. IT-udvalget IT-udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Endvidere deltager relevante personer fra administrationen. Udvalgets refererer i økonomiske spørgsmål til ØU.

11 Udvalget fastlægger de overordnede rammer for IT og WEB i håndbolddanmark, idet der nedsættes undergrupper for Haanda, WEB og evt. øvrige projekter, som måtte være nødvendige. Udvalget skal udarbejde en overordnet strategi for brugen af IT og WEB. Udvalget skal udarbejde relevante indstillinger til bestyrelsen, såvel vedrørende budgetter som projekter og andre forhold med økonomisk eller politisk betydning. Al arbejde i udvalgene skal afspejle DHF s værdisæt (BUFT): - Begejstring - Udvikling - Fællesskab - Troværdighed Vedtaget DHF s bestyrelse 25. august 2012, revideret 15. juni 2013 samt igen d. 22. maj 2014.

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015 Brøndby den 10. februar 2015 Journal nr.1116-15-fs Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015 Mandag d. 26. januar 2015, kl. 09.00 12.30 på W Hotel, Doha, Qatar Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien.

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien. Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014 Rødding Centret Søndergyden 15 6630 Rødding Deltagere: Jan Kampman (JKA), Jesper Christensen (JC) Finn P. Hansen (FPH), Sonja H. Andersen

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015 Brøndby den 19. maj 2015 Journal nr. 1303-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015 Mandag d. 18. maj 2015, kl. 17.30-22.00 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur

Forelæggelse og drøftelse af forslag til nye holdninger til børne- og ungdomshåndbold samt ny turneringsstruktur Brøndby den 9. oktober 2012 Journal nr. 2153-12-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2012-2013 Tirsdag d. 2. oktober 2012, kl. 17.00-21.30 på Hotel Sabro Kro, Viborgvej 789, 8471 Sabro Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Op/Nedspillet 2014-2015

Op/Nedspillet 2014-2015 Op/Nedspillet 2014-2015 Liga Damer Op Grundspillet i Ligaen slutter onsdag den 11. marts 2015 1.division damer slutter lørdag den 14. marts 2015 Grundspillet efterfølges af international uge i perioden

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Brøndby den 23. april 2015 Journal nr. 1253-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2014-2015 Lørdag d. 11. april 2014, kl. 09.00-14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere:

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

------------------------------------

------------------------------------ Til Bestyrelsen Viby J. den 28. november 2013 REFERAT af bestyrelsesmødet den 1. oktober 2013 på Forbundskontoret. Deltagere: Afbud: Per Sørensen (PS), Sigurd Skovborg (SJ), Flemming Blåbjerg (FLB), Villy

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

HF s elitetræneruddannelse

HF s elitetræneruddannelse HF s elitetræneruddannelse Oversigt Dansk Håndbold Forbund s Elitetræneruddannelse blev omstruktureret i 2000. Siden er den løbende blevet opdateret og tilpasset de aktuelle krav. Denne folder beskriver

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge.

Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Brøndby den 12. maj 2013 Journalnummer 1411-13-mcn Dagsorden til DU-møde Tors.-fre. den 25.-26. april 2013, kl. 17.00, Hotel Niels Juel, Køge. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere