Reglement for stående udvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement for stående udvalg"

Transkript

1 Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Udvalget har ansvar for Turneringsstruktur for 2. og 3. division for senior samt ungdomsrækkerne, der giver kvalifikation til DM. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med DHF s bredde- og udviklingsudvalg. Udvalget har til opgave: At tilrettelægge alle Dansk Håndbold Forbunds udskrevne nationale turneringer, med undtagelse af Ligaen og 1. division, i henhold til gældende propositioner herfor. At udarbejde forslag til evt. forbedringer af DHF s turneringsreglement og propositioner for turneringsrækkerne i ansvarsområdet. At sikre udarbejdelse af forslag til regler for op- og nedrykning mellem 2.- og 3.division, mellem 3.division og lokale serier samt koordinere op- og nedspillet mellem 2.division og 1.division. At udstikke retningslinjer og koordinere opgaven for de administrative enheder (Øst og Vest) af DHF s turneringer (2.division, 3.division, ungdomsdivisionerne, ungdomsligaerne). At udstikke retningslinjer og sikre gennemførelse af de indledende runder i Landspokalturneringen. At udstikke retningslinjer og rammer for behandling af indberetninger fra dommere, foreninger og official samt behandling af protester. At udarbejde regler for afvikling af DM for ungdom. At koordinere turneringsterminer, turneringsnøgler herunder kontakten til de administrative funktioner. At koordinere turneringsstruktur, turneringsterminer og turneringsnøgler med organisationen for professionel håndbold.

2 At fremkomme med forslag til nye turneringsformer for ansvarsområdet med udgangspunkt i møder/kontakt med interessenterne (foreningerne). At afholde mindst 2 årlige møder med repræsentanter fra de administrerende distriktsforbund. At udarbejde forslag til økonomisk ramme for udvalgets aktiviteter (budget). DHF s Turneringsudvalg behandler sager, som kan være rejst af administrationen eller området Professionel Håndbold, mod spillere eller foreninger, som er placeret udenfor Ligaen og 1.division. Endvidere kan udvalget tage sager op i de tilfælde, hvor de finder, at en forening har overtrådt deltagelsesbestemmelserne, turneringsreglementet eller DHF s propositioner for den pågældende turnering. De administrerende forbund behandler indkomne protester, indberetninger fra dommere og official fra DHF rækker og under de retningslinjer, som er udstukket fra DHF s Turneringsudvalg. Udvalgets afgørelser er endelige for så vidt den samlede straf udgør op til 5000,- kr. i bøde og/eller midlertidig udelukkelse fra kampe i op til 3 dage. Straf udover 3 dage og 5000,- kr. i bøde kan inden fem dage efter modtagelsen indankes, se gebyrlisten, til Disciplinærinstansen for øvrige rækker. Sker anke ikke inden for ankefristen, er afgørelsen endelig. Turneringsudvalgets afgørelser vedrørende turneringsafviklingen kan appelleres til Håndboldens Appelinstans. Tilsvarende gælder afgørelser vedrørende turneringsafviklingen truffet af Distriktsforbund såfremt dette fremgår af disses bestemmelser herfor. DOMMERUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet og fem medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse således: Eliteansvarlig, breddeansvarlig, uddannelsesansvarlig, regelansvarlig samt påsætningsansvarlig. DHF s administration stiller administrative ressourcer til rådighed i nødvendigt omfang. Dommerudvalgets medlemmer indgår indenfor hver deres område i DHF s øvrige udvalg efter behov. Dommerudvalget udpeger fast et medlem der skal indgå i Beach Handball udvalget Herudover deltager medlemmer i relevante møder samt står til rådighed ved konkret forespørgsler om regler mv.

3 DU vil i forbindelse med revidering/ajourføring af regler indkalde relevante parter til drøftelse af, hvordan disse implementeres bedst muligt over for børn/ungebredde- og elite-spillere. Udvalget har følgende målsætning: At der i videst mulig omfang er uddannede dommere på alle kampe under DHF og dets distriktsforbund, samt at DHF råder over flest mulige internationale dommere og observatører. Funktioner: a) At sikre en oversættelse af IHF s Håndbold Spilleregler med fortolkninger. Samt at skabe en fælles forståelse for fortolkninger og nye tiltag på regelområdet overfor alle spillets parter samt andre interesserede eks. vis pressen. b) At sikre, at der er en tidssvarende dommeruddannelse, som dækker alle håndboldspillende organisationer i Danmark. c) Ansvaret for udstedelse og administration af dommerkort inden for forbundets virkeområde. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. d) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. e) Hvervning og fastholdelse af dommere. f) Udpege og sammensætte dommerpar, tidtagere og sekretærer, observatører samt udviklere i elite-rækkerne. Parsammensætningen i øvrige rækker foregår i distriktsforbundene samt Styregrupperne. g) At påsætte dommere og observatører i elite rækkerne samt landskampe og andre udvalgte kampe. h) Løbende at informere og afholde møder med distriktsforbundenes dommerudvalg. i) Sikre at der bliver udarbejdet uddannelsesmateriale til dommer-, observatør-, udvikler- og tidtager/sekretærkurserne for at skabe de bedste rammer for uddannelse og efteruddannelse af disse. j) Løbende at informere DHF s bestyrelse om udvalgets arbejde samt løbende at kontrollere, at de lever op til DHF s målsætninger, strategier og budget. k) Deltage i møder med divisionsforeningen og dommerrepræsentanter om forhandlinger af dommernes og observatørernes vilkår. l) Stå til rådighed for besvarelse af spørgsmål mv. fra Turnerings-, og Profudvalget samt Disciplinær- og Appelinstans.. m) Regler og uddannelse af dommere indenfor Beach Handball. n) Give dispensation for 4 i reglement for dommeres virksomhed. Med en given dispensation bortfalder protestgrundlaget for en sådan ansættelse. o) Udvalget vil gennem samarbejde med IHF, EHF og andre medlemslande medvirke til at fremme danske interesser. p) Indstiller dommere og delegerede til EHF.

4 Ad a) Udarbejdelse og vedligeholdelse af regelkurset, studiemappen, regeltest og udarbejdelse og oversættelse af instruktionsmateriale (video o.l.) Udvalget inddrager repræsentanter fra spillets parter (trænere, dommere, observatører og udvalg) i forbindelse med implementeringen af nye regler og fortolkninger. Ad b) Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. Ad c) Stille dommerinstruktører, dommerudviklere og dommere til rådighed for Grønlands Håndbold Forbund, når dette forbund ønsker dette og selv afholder de dermed forbundne udgifter. Ad e) I samarbejde med distriktsforbundenes dommerudvalg at forstå hvervning og fastholdelse af dommere, således at flest mulige kampe dømmes af uddannede dommere. Ad f) At forestå sammensætningen af dommerpar, der anvendes i danmarksturneringens Ligaer og 1. divisioner, samt dommerpar, der indstilles til EHF. Sammensætningen af dommerpar i 2. divisionerne varetages på udvalgets vegne af et passende antal medlemmer fordelt i to udvalg hhv. Styregruppe Øst indsat af HRØ s bestyrelse samt Styregruppe Vest indsat af FHF s og JHF s bestyrelser. Både udvalget og styregrupperne har umiddelbar bemyndigelse til afvigelser i parsammensætningen, når sådanne afvigelser er motiveret af afbud eller af pædagogiske eller uddannelsesmæssige årsager. Det påhviler hvert år Styregrupperne at indsende en liste i kvalificeret orden over det antal dommerpar, som de ønsker om at bruge i den kommende sæson. At påsætte dommerpar til kampe mellem hold fra forskellige distriktsforbund, også selv om sådanne kampe er arrangeret af et distriktsforbund. Udvalget kan dog meddele distriktsforbundenes dommerudvalg bemyndigelse til at ansætte dommerpar til kampe arrangeret af distriktsforbund eller distriktsforbundenes egne foreninger. Ad g) At påsætte dommerpar til internationale kampe efter anmodning fra IHF/EHF og dennes medlemslande samt til internationale kampe arrangeret af DHF, dets distriktsforbund eller foreninger samt til landskampe, og til kampe i danmarksturneringen for elite herrer og damer, samt påsætte observatører til kampe i DHF s turneringer, hvor dette fremgår af propositionerne eller andre steder i regler og reglementer, dog mindst i slutspillet for Ligaerne, i op/nedturneringen mellem Liga og 1. division og i LP-turneringernes finaler. Ad h) At sikre, at der mindst 1 gang pr. sæson afholdes møder, hvor repræsentanter for distriktsforbundenes dommerudvalg er inviteret. Ad i) Udarbejdelse og vedligeholdelse af divisionsdommerkurset og materiale til: opstartsmøder, instruktøruddannelsesmateriale, fysisk test, tidtager- /sekretærkurser udvikler-/observatørkurser. Forestå en årlig efteruddannelse, udvikling og klassificering af alle elite dommere. Afholde et årligt kursus i sæsonens første halvdel for de af udvalget udpegede dommerudviklere/observatører.

5 Forestå uddannelse af og prøver for dommeraspiranter, efteruddannelse af dommere, udvælgelse og skoling af dommerinstruktører og dommerudviklere ved iværksættelse af mindst en årlig kursusmulighed for de pågældende grupper i alle distriktsforbund og kredse. Udvalget kan dog indbyde til kurser, der henvender sig til mere end et distriktsforbund, men det skal fremgå af indbydelsen hertil, at vilkårene for deltagelse skal være ensartede for alle indbudte. Ad j) At udarbejde et årligt budget for udvalgets virksomhed, mens takster og gebyrer for deltagelse samt honorarer for instruktører skal godkendes af DHF's økonomiudvalg. Ad p) Indstille egnede emner som internationale dommerpar samt indstille allerede internationale dommerpar, som udvalget ønsker at genindstille, i kvalificeret rækkefølge til fortsat internationalt virke under iagttagelse af herfor gældende regler. Udvalget skal endvidere indstille et antal delegerede til at virke under EHF. Dommerkort. For at udøve dommergerning under Dansk Håndbold Forbund skal man være i besiddelse af et gyldigt dommerkort udstedt af DHF s Dommerudvalg. For at få et dommerkort skal man gennemgå et af DU godkendt uddannelsesforløb. Dommerkortet er gældende i den af IHF udstukne periode. Kortet kan kun fornyes, såfremt indehaveren deltager i et obligatorisk efteruddannelsesmøde det år, hvor IHF lancerer nye regler. Alle dommere indbetaler til eget distriktsforbund eller kreds et årligt efteruddannelsesgebyr (pt. 250 kr.). Et distriktsforbund/en kreds kan beslutte, at det/den ikke vil opkræve efteruddannelsesgebyret. Et dommerkort udstedt af Grønlands Håndbold Forbund kan umiddelbart konverteres til et dansk. Udvalget kan efter ansøgning herom godkende et i et andet land erhvervet dommerkort som gyldigt under Dansk Håndbold Forbund. UDDANNELSESUDVALG Udvalget består af en formand valgt på repræsentantskabet, 2 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse samt 1 medlem udpeget af JHF, 1 medlem udpeget af FHF og 1 medlem udpeget af HRØ. Uddannelseskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder.

6 UU hovedformål er at udvikle de bedst mulige strategier for dygtiggørelse af trænere i håndboldsporten. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for elitetrænere samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU varetager de internationale relationer indenfor uddannelsesområdet. UU har til opgave at tilrettelægge forbundets uddannelsesprogram for breddetrænere og ledere i håndboldforeningerne samt løbende at udvikle og tilpasse kursusmaterialerne til disse kurser. UU kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af DHF s kurser og kursusmaterialer. UU holder mindst et årligt møde med repræsentanter for uddannelsesudvalgene i distriktsforbund/kredse/region. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg under DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Eliteudvalgets sammensætning: Eliteudvalget Eliteudvalget består af 5 medlemmer, hvor formanden er valgt på Repræsentantskabsmødet. 1 medlem er udpeget af bestyrelsen, mens JHF, FHF og HRØ hver udpeger et medlem. DHF s generalsekretær og sportschef deltager i udvalgets møder. Eliteudvalgets formål:

7 Eliteudvalgets hovedformål består i, at sikre samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling når det gælder nedenstående punkter: Sikre og koordinere den røde tråd i udviklingsarbejdet af dansk håndbold herunder implementering af indsatsområder fra Eliteplan En klar og fælles definition af elitekulturen hos DHF, der skal underbygge og styrke DHF s eksterne og interne positionering. Det politiske arbejde i DIF, TD, DHF samt Distriktsforbund og Region. Synergi på tværs af damer og herrer samt mellem elite og bredde. Konstruktiv kommunikation og øget tillid på tværs af landshold, køn, distrikter og udvalg. Repræsentere DHF ved elite-mesterskaber. Styrke herrer/damer-eliten i udvalgte områder. Sammensætningen er udvalgt ud fra følgende succeskriterier: Indsigt og kompetence vi ønsker en bred og dyb know-how og berettigelse i DHF. Effektivitet og værdiskabelse vi skal opfattes som en værdiskabende og handlingsorienteret udvalg. Bred forankring i DHF vi skal være bredt repræsenteret i DHF Høj ambassadøreffekt på forandring og elitekultur se eliteplan 2015 Eliteudvalgets specifikke opgaver: EU udarbejder i samarbejde med TD forslag til elitepolitik med tilhørende delpolitikområder, f. eks. ernæringspolitik, sundhedspolitik m.v. til forlæggelse for bestyrelsen. EU udarbejder retningslinjer for forbundets elitevejledning, herunder politik for uddannelses- og karriererådgivning EU skal i samråd med sportschefen og forbundstrænerne og i samarbejde med Team Danmark udarbejde oplæg til langsigtet strategi for DHF s elitearbejde herunder også forslag til 4-årig målsætning (resultat- og udviklingsmål) Sikre samarbejde og udvikling med Team Danmarks Elitekommuner EU deltager med én repræsentant i møder i arbejdsgruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU deltager med én repræsentant i møder i styregruppen vedr. samarbejdet med Team Danmark EU gennemfører to årlige elitemøder med fokus på samarbejde, gennemsigtighed, og udvikling på tværs af udvalg, landshold, køn mfl. EU gennemfører 3-4 landstrænermøder årligt, hvor følgende opgaver bliver behandlet o Årlige resultatmål for landsholdene o Fremtidige indsatsområder/udvikling o Evaluering af slutrunder SWOT.

8 o Erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af køn, alder og landshold. o Diskussion af etik og retningslinjer o Øget indsigt i vores styrker og faldgruber Der udarbejdes i henhold til landstræner- og elitemøder et årshjul med det formål, at skabe overblik over ansvar og indsats hos de forskellige medlemmer af EU EU skal modtage indstillinger af TD-projekter og foretage jævnlig evaluering af alle igangværende TD-projekter i samarbejde med sportschefen Eliteudvalget har ansvaret for at tilvejebringe og beskrive vision, mission og strategi for fremtidig elitearbejde i dansk håndbold (Eliteplan 2020) Eliteudvalgets formand modtager følgende informationer og referater: Referat fra samtlige møder i Styregruppen Referat fra samtlige møder i Arbejdsgruppen Referat fra møde i Sundhedsgruppen Delegationslederrapporter Referat fra møder for holdledere Løbende status på elitevejlederens arbejde Aktivitetsplaner for samtlige landshold Informationsmaterialer vedr. anti-doping samt referater fra møder med ADD Team Danmark og DIF s elitepolitik med tilhørende delpolitikker Generel oversigt over tidstermin for ansatte landstrænere. Information vedr. indgåede spilleraftaler med A-landsholdene Bredde- og Udviklingsudvalg Bredde- og udviklingsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 3 medlemmer udpeget af hhv. turneringsudvalget, uddannelsesudvalget og beachudvalget. Endvidere indgår i udvalget formænd for de til enhver tid af bestyrelsen nedsatte faggrupper.. Udvalgets formand har ansvaret for såvel udvalget som de nedsatte faggruppers virke, ligesom vedkommende har ansvaret for at de tildelte budgetter overholdes. Udvalgets formand har det politiske ansvar for udviklingskonsulentordningen. Udviklingskonsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalgets hovedformål er at sikre varetagelsen og udviklingen af hele breddeområdet.

9 Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Udvalget mødes efter behov. BEACH HANDBALL UDVALG Beach Handball udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, en repræsentant fra JHF, en repræsentant fra HRØ, en repræsentant fra FHF samt en udpeget repræsentant fra Dommerudvalget. Beach Handball konsulenten er tilknyttet som administrativ medarbejder i udvalgets møder. Udvalget formand koordinerer i samarbejde med beach handball konsulenten udvalgets arbejdsopgaver, som defineres nedenfor. Beach Handball Udvalget udpeger et medlem til bredde- og udviklingsudvalget. Udover at opfylde udvalgets konkrete hovedformål, skal udvalget samarbejde med de øvrige udvalg tilhørende DHF s breddeområde i forhold til at skabe gode oplevelser for alle interessenter. Arbejdsopgaver: - Udarbejde strategi for udvikling i beach tilbuddet som trænings og turneringsaktivitet for såvel spillere og dommere - Fastlægge niveau for Beach Handball landsholdenes aktiviteter - Udarbejde strategier for talent arbejdet - Udvalget kan indgå samarbejde med andre organisationer, institutioner m.m. med henblik på at sikre den optimale udvikling og udbredelse af Beach Handball. Udvalget afholder møder efter behov. ARRANGEMENTSUDVALG Arrangementsudvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet samt 45 medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse for 1 år ad gangen. Udvalgets opgaver:

10 a) At forestå gennemførelsen af alle større arrangementer som DHF påtager sig ansvaret for, og samtidig sikre, at disse gennemføres i henhold til bestyrelsens udstukne retningslinjer. b) At indgå aftaler med regionale/kommunale netværk med henblik på at opnå de bedste økonomiske vilkår for forbundets arrangementer. c) At forhandle transport- og indkvarteringsaftaler i forbindelse med afholdelse af de i punkt a nævnte arrangementer e) I tæt samarbejde med DHF s kommercielle afdeling at være ansvarlig for afviklingen af alle A-landskampe f) At udarbejde plan for placering og afvikling af alle U-landskampe. g) At fastlægge den geografiske placering for slutspillet for U-18, U-16 og U- 14 drenge og piger. h) At sikre et tæt samarbejde med Internationalt Udvalg i alle relevante sager. i) Fremadrettet skal udvalget påtage sig opgaver i forbindelse med beach området. Ved udvalgets møder deltager en medarbejder fra DHF s administration som sekretær. Udvalget afholder møder efter behov. INTERNATIONALT UDVALG Internationalt Udvalg består af DHF s formand, DHF s generalsekretær/direktør eller en af denne udpeget stedfortræder samt 3 Medlemmer udpeget af DHF s bestyrelse. Endvidere udpeget dommerudvalget 1 medlem til udvalget. Formanden udpeges af DHF s bestyrelse. Udvalgets formål at koordinere og udveksle erfaringer og synspunkter i relation til al international virksomhed, ligesom det skal understøtte DHF s ønske om optimal indflydelse i relevante internationale organer. Udvalget er ansvarligt for behandling af mesterskabsansøgninger samt for behandling af spørgsmål om indstilling af personer til internationale udvalg m.v. Udvalget skal foretage indstillinger til ovennævnte til bestyrelsen, hvortil udvalget refererer. Udvalget skal sikre et tæt samarbejde med Arrangementsudvalget. IT-udvalget IT-udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Endvidere deltager relevante personer fra administrationen. Udvalgets refererer i økonomiske spørgsmål til ØU.

11 Udvalget fastlægger de overordnede rammer for IT og WEB i håndbolddanmark, idet der nedsættes undergrupper for Haanda, WEB og evt. øvrige projekter, som måtte være nødvendige. Udvalget skal udarbejde en overordnet strategi for brugen af IT og WEB. Udvalget skal udarbejde relevante indstillinger til bestyrelsen, såvel vedrørende budgetter som projekter og andre forhold med økonomisk eller politisk betydning. Al arbejde i udvalgene skal afspejle DHF s værdisæt (BUFT): - Begejstring - Udvikling - Fællesskab - Troværdighed Vedtaget DHF s bestyrelse 25. august 2012, revideret 15. juni 2013 samt igen d. 22. maj 2014.

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert distriktsforbund/region. DHF s administration stiller administrative

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DAGSORDEN. for. Repræsentantskabsmøde lørdag den 18. juni 2011 kl i Idrættens Hus, Brøndby

DAGSORDEN. for. Repræsentantskabsmøde lørdag den 18. juni 2011 kl i Idrættens Hus, Brøndby Brøndby, den 1. juni 2011 Journalnummer 1459-11-kkc DAGSORDEN for Repræsentantskabsmøde lørdag den 18. juni 2011 kl. 10.00 i Idrættens Hus, Brøndby Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013 Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013 Dansk Håndbold Forbund og dets opgaver 1 Forbundets navn er Dansk Håndbold Forbund (DHF). DHF, der er stiftet den 2. juni

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2017-2018 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Tilstede til mødet: John Kruse, Tina Schou, Trine Wenholt, Brian Thenning, Jens Carl Nielsen og Christian Køhler.

Tilstede til mødet: John Kruse, Tina Schou, Trine Wenholt, Brian Thenning, Jens Carl Nielsen og Christian Køhler. Nyborg, d. 8. februar 2016 Journalnr. 1090-16 / CHKO Dagsorden DHF Beach Handball Udvalg Onsdag den 3. februar 2016, kl. 17.30 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 5500 Middelfart Tilstede til mødet: John Kruse,

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Torsdag d. 30. november 2017, kl Dalumhallen, Odense.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Torsdag d. 30. november 2017, kl Dalumhallen, Odense. Brøndby den 30. november 2017 Journal nr. 1190-17 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2017-2018 Torsdag d. 30. november 2017, kl. 18-22 Dalumhallen, Odense. Deltagere: Troels Hansen

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Brøndby den 12. november 2012 Journal nr. 2283-12 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2012-2013 Mandag d. 12. november 2012, kl. 17-22 på DSB s kursuscenter i Nyborg. Deltagere: Lars

Læs mere

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0

Vision og strategi for DSG Dato: 01.06.08 Version 1.0 Vision og strategi for Dommerudvikling og Dommerdrift i Dansk Volleyball Forbund 2008-2009 1. Formål med papiret Dette papir skal beskrive Vision (retning/mål/hvorhen) og Strategi (hvordan) for de forskellige

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Mandag d. 2. oktober 2017, kl på Scandic, Odense.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Mandag d. 2. oktober 2017, kl på Scandic, Odense. Brøndby den 2. oktober 2017 Journal nr. 1168-17 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 1 2017-2018 Mandag d. 2. oktober 2017, kl. 18-22 på Scandic, Odense. Deltagere: Troels Hansen (TH)

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2015-2016 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Referat af DU-møde den 8. november 2016

Referat af DU-møde den 8. november 2016 Brøndby den 22. november 2016 Journalnummer 1861-16-mcn Referat af DU-møde den 8. november 2016 Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i Langeskov Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER samt TURNERINGER ADM. AF JHF OG KREDSENE, SÆSON 2016-2017 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne,

Læs mere

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg 1 Badminton Danmarks dommerudvalg (DU) DU består af en formand samt udvalgsformændene for hver af de under DU stående udvalg. Formanden vælges på BD s repræsentantskabsmøde

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg

Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg 1 Badminton Danmarks dommerudvalg (DU) ledes af en formand, valgt på BD s repræsentantskabsmøde (jf. 16.stk.2, nr. 07.03) DU består af formand samt formændene

Læs mere

Referat af dommerudvalgsmøde nr

Referat af dommerudvalgsmøde nr Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2017-2018 Lørdag den 24. juni 2017, kl. 7.30 i Langeskov Hallen Deltagere: Kim Linde (KL), Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm, (JK) Lars Hagenau (LH) JK deltog på mødet

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

DAGSORDEN. for. Repræsentantskabsmøde lørdag den 16. juni 2012 kl på Crowne Plaza Copenhagen Towers

DAGSORDEN. for. Repræsentantskabsmøde lørdag den 16. juni 2012 kl på Crowne Plaza Copenhagen Towers Brøndby, den 1. juni 2012 Journalnummer 1499-12-kkc DAGSORDEN for Repræsentantskabsmøde lørdag den 16. juni 2012 kl. 10.00 på Crowne Plaza Copenhagen Towers Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Valg af dirigent

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2014-2015 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Helle Munk-Hansen Tlf. 20 87 14 12 Mail: helle.munk-hansen@jubii.dk Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund Dansk Håndbold Forbund Forslag - Beretning - Regnskab Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. juni 2007 kl. 10.00 Idrættens Hus, Brøndby Dansk Håndbold Forbund 1 Dagsorden 2007 Dansk Håndbold Forbund Brøndby,

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2014-2015 Brøndby den 29. september 2014 Journal nr. 1927-14-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 2014-2015 Torsdag d. 23. september 2014, kl. 17.30 på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Tirsdag d. 8. april 2014, kl i Langeskovhallen på Fyn.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr Tirsdag d. 8. april 2014, kl i Langeskovhallen på Fyn. Brøndby den 15.april 2014 Journal nr. 1283-14 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 3 2013-2014 Tirsdag d. 8. april 2014, kl. 18.00-21.00 i Langeskovhallen på Fyn. Deltagere: Jørgen Rolander

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3. d. 25. september 2017 Ingen bemærkninger.

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 3. d. 25. september 2017 Ingen bemærkninger. Brøndby den 1. november 2017 Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2017-2018 Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30 på DHF s kontor, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jan Kampman

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere

Dommerområder Ud fra et fagligt og operativt grundlag: 5 dommerområder á ca. 350-400 dommere DBU Jyllands Dommerstruktur 1.6.2013 NY DOMMERSTRUKTUR Ansøgningsprocedure Dommerfaglige personer ansøger ved en åben proces om sæde i en eller flere af DBU Jyllands udvalg/arbejdsgrupper for endelig godkendelse

Læs mere

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Bestyrelsen... 2 Eliteudvalget... 3 Medlemmer... 3 Opgaver... 5 Formand for eliteudvalg... 5 Elitesektioner... 5 Opgaver...

Læs mere

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 10. juni 2017

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 10. juni 2017 Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 10. juni 2017 Dansk Håndbold Forbund og dets opgaver 1 Forbundets navn er Dansk Håndbold Forbund (DHF). DHF, der er stiftet den 2. juni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015 Brøndby den 10. februar 2015 Journal nr.1116-15-fs Referat af bestyrelsesmøde nr. 6 2014-2015 Mandag d. 26. januar 2015, kl. 09.00 12.30 på W Hotel, Doha, Qatar Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS LANDSPOKALTURNERING 1 Landspokalturneringen Generelle bestemmelser Der udskrives af DHF en landspokalturnering for seniorhold i såvel en dame- som en herrerække.

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

2.division A Nr. 2 og 3 indplaceres I puljer af 5 til 6 hold. Holdene indplaceres geografisk.

2.division A Nr. 2 og 3 indplaceres I puljer af 5 til 6 hold. Holdene indplaceres geografisk. 32.1 U-18 drenge 1. division. Nr. 1 og 2 indplaceres i Ligaen. Se DHF s propositioner for øvrige rækker. Nr. 3 og 4 indplaceres i en pulje med 5 til 6 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering

Læs mere

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2

Virksomhedsplan 2014-2015 Ver. 3, oktober 2014 2 INDLEDNING... 3 FAKTA OM DANSK SQUASH FORBUND (DSQF)... 4 DSQF S MISSION... 4 DSQF S VISION... 4 DSQF S VÆRDIGRUNDLAG... 4 Troværdighed... 4 Nytænkning... 4 Viden... 4 Etik... 4 DSQF S IDRÆTSPOLITIK...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen

Opbygning. af turneringer. udskrevet af. JHF Kreds 3. Før ombrydningen Opbygning af turneringer udskrevet af JHF Kreds 3 2015 2016 Før ombrydningen 1 Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF. Andre turneringer udskriver og styrer vi selv i kreds 3. Turneringerne

Læs mere

2.division B Nr. 5 og 6 samt minimum 6 A-hold indplaceres i puljer af 5 til 6 hold.

2.division B Nr. 5 og 6 samt minimum 6 A-hold indplaceres i puljer af 5 til 6 hold. 31.1 U-18 piger. Liga Nr. 1, 2 og 3 deltager i Ligaen, Se DHF s propositioner for øvrige rækker. Nr. 4, 5 og 6 indplaceres i en pulje á 5 til 6 hold. Der spilles alle mod alle i en dobbelt turnering med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2012-2013 samt økonomiseminar

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2012-2013 samt økonomiseminar Brøndby den 29. november 2012 Journal nr. 2298-12-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 2012-2013 samt økonomiseminar Fredag d. 16. november, kl. 17.00- lørdag d. 17. november 2012, kl. 14.00 i TRE-For Arena,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr Dagsorden. Lørdag d. 14. januar 2017, kl på Novotel Paris Bercy Hotel.

Referat af bestyrelsesmøde nr Dagsorden. Lørdag d. 14. januar 2017, kl på Novotel Paris Bercy Hotel. Brøndby den 18. januar 2017 Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2016-2017 Lørdag d. 14. januar 2017, kl. 09.30 på Novotel Paris Bercy Hotel Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Poul

Læs mere

Lørdag d. 1. marts 2014, kl. 09.00 i TRE-FOR Arena, Ambolten 5, 6000 Kolding

Lørdag d. 1. marts 2014, kl. 09.00 i TRE-FOR Arena, Ambolten 5, 6000 Kolding Brøndby den 12. marts 2014 Journal nr. 1220-14-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2013-2014 Lørdag d. 1. marts 2014, kl. 09.00 i TRE-FOR Arena, Ambolten 5, 6000 Kolding Deltagere: Per Bertelsen (PB),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2014-2015 Brøndby den 9.marts 2015 Journal nr. 1175-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 7 2014-2015 Fredag d. 27. februar lørdag d. 28. februar 2015 i TRE-For Arena, Ambolten 5, 6000 Kolding Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

LOVE FOR HÅNDBOLD REGION ØST. Navn og hjemsted. Regionens navn er Håndbold Region Øst (HRØ). Regionen er stiftet pr. den 1. januar 2011.

LOVE FOR HÅNDBOLD REGION ØST. Navn og hjemsted. Regionens navn er Håndbold Region Øst (HRØ). Regionen er stiftet pr. den 1. januar 2011. LOVE FOR HÅNDBOLD REGION ØST Navn og hjemsted Regionens navn er Håndbold Region Øst (HRØ). Regionen er stiftet pr. den 1. januar 2011. Den er som håndboldregion medlem af (DHF) under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013

Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013 Vedhæftning til Bilag 4b. Formateret: Skrifttype: Kursiv Love for Dansk Håndbold Forbund Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 15. juni 2013 Formateret: Skrifttype: 14 pkt, Fed, Skriftfarve: Sort Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien.

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien. Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014 Rødding Centret Søndergyden 15 6630 Rødding Deltagere: Jan Kampman (JKA), Jesper Christensen (JC) Finn P. Hansen (FPH), Sonja H. Andersen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 5 2011-2012

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 5 2011-2012 Brøndby den 20. januar 2012 Journal nr. 1099-12-FS Referat af Bestyrelsesmøde nr. 5 2011-2012 Torsdag d. 12. januar 2012, kl. 17.00 21.30 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. Deltagere:

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Beach Handball 2016 Senior og ungdom

Beach Handball 2016 Senior og ungdom Invitation Beach Handball 2016 Senior og ungdom Arrangeret af JHF Kreds 5 Lørdag d. 28.maj U-10 Søndag d.29.maj U-12 pige A&B + U-12 drenge B Lørdag d. 4.juni Søndag d. 5.juni Lørdag d. 11.juni U-16, U-18

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015 Brøndby den 19. maj 2015 Journal nr. 1303-15-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 9 2014-2015 Mandag d. 18. maj 2015, kl. 17.30-22.00 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Godkendelse, underskrift og opfølgning på referat af møde nr. 2 d. 1. november 2013. Godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse, underskrift og opfølgning på referat af møde nr. 2 d. 1. november 2013. Godkendt uden bemærkninger. Brøndby den 11. marts 2013 Journal nr.1243-13 -FS Referat af møde nr. 3 2012-2013 i Udvalget for Professionel Håndbold Onsdag d. 20. februar 2013, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2015-2016 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Lørdag d. 11. juni, kl på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby

Lørdag d. 11. juni, kl på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby Brøndby den 15. juni 2016 Journal nr. 1335-16-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 2016-2017 Lørdag d. 11. juni, kl. 14.30 på DHF s kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 13, 2605 Brøndby Deltagere: Per

Læs mere

LOVE FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUND (FORBUND og KREDSE) 1 til og med 20: forbundet 21 til og med 25: kredsene 26 til og med 29: almindelige regler.

LOVE FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUND (FORBUND og KREDSE) 1 til og med 20: forbundet 21 til og med 25: kredsene 26 til og med 29: almindelige regler. LOVE FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUND (FORBUND og KREDSE) 1 til og med 20: forbundet 21 til og med 25: kredsene 26 til og med 29: almindelige regler. 1 Forbundets navn er Jydsk Håndbold Forbund (JHF). Det er

Læs mere

Lørdag d.5. april 2014, kl. 08.00 13.30 på Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, 8000 Århus

Lørdag d.5. april 2014, kl. 08.00 13.30 på Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, 8000 Århus Brøndby den 11. april 2014 Journal nr. 1285-14-FS Referat af bestyrelsesmøde nr. 8 2013-2014 Lørdag d.5. april 2014, kl. 08.00 13.30 på Hotel Scandic Århus City, Østergade 10, 8000 Århus Deltagere: Per

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2013-2014 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Referat fra EU-møde. Mandag 13. november 2017 på Scandic Odense

Referat fra EU-møde. Mandag 13. november 2017 på Scandic Odense Brøndby 15. november 2017 Journal nr. 1183-17-AVP Referat fra EU-møde Mandag 13. november 2017 på Scandic Odense Deltagere: Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Henrik Larsen, Morten Henriksen

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

DCUF ELITESTRATEGI 2018

DCUF ELITESTRATEGI 2018 DCUF ELITESTRATEGI 2018 August 2013 Roller & opgaver Eliteudvalget: Strategier (elitestrategi, talentudviklingsstratgi, mentalstrategi mv.) Tildeling af støtte Referater og opfølgning fra eliteudvalgsmøder

Læs mere

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn.

Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn. Brøndby den 27. november 2014 Journal nr. 2160-14 -SHA Referat af møde i DHF s Turneringsudvalg Møde nr. 2 2014-2015 Torsdag d. 27. november 2014, kl. 18-22 i Langeskovhallen på Fyn. Deltagere: Troels

Læs mere

Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund

Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund Code of Conduct - God organisationsledelse i Danmarks Bowling Forbund 02/2016 Præambel Bestyrelsen i Danmarks Bowling Forbund (forbundet) har vedtaget nedenstående regler (Code of Conduct) om god organisationsledelse

Læs mere

Referat af EU-møde mandag 31. marts 2014 i Odense

Referat af EU-møde mandag 31. marts 2014 i Odense Allerød, 14. april 2014 Journal nr. 1289-14-AVP Referat af EU-møde mandag 31. marts 2014 i Odense Deltagere: Christian Hjermind, Henrik Larsen, Tina Fensdal, Morten Stig Christensen, Chris Sawaguchi, John

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere