Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K"

Transkript

1 Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret d. 3. juni

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAGGRUND NAVN HJEMSTED OG VÆRNETING FORMÅL OG OPGAVER MEDLEMMERNE FORDELINGSTAL GENERALFORSAMLING, QUORUMKRAV MV ORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING STEMMERET BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING BESTYRELSENS OPGAVER OG BESLUTNINGSDYGTIGHED ADMINISTRATOR TEGNINGSREGEL DRIFTSBUDGET OG FÆLLESUDGIFTER REVISOR REGNSKABSÅR TINGLYSNING... 7 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Vedtægter for Ejerforeningen Charlotte Amalies Bastion 2

3 1 BAGGRUND 1.1 Ejerforeningen Charlotte Amalie Bastion, i det følgende kaldet ejerforeningen er stiftet med henblik på at administrere den fælles ejendom og øvrige fælles anliggender for denne ejerforenings medlemmer, som udgøres af samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen på matr.nr. 615 Christianshavns Kvarter, København, beliggende Krudtløbsvej 2A m.fl., 1439 København K. I ejerforeningen er der 4 selvstændigt beliggende bygninger, Bygning 1, Bygning 2, Bygning 3 og Bygning 4. Bygning 1 er opdelt i 4 ejerlejligheder, angivet med numrerne 1, 7, 8 og Ifølge ejerforeningens vedtægter, jf. vedlagte bilag 1, idet følgende kaldet ejerforeningsvedtægter, skal der oprettes et administrationsfællesskab kaldet "Administrationsfællesskabet for Bygning 1, som dels har til formål at træffe beslutning om, forestå og afholde udgifterne til den vedligeholdelse og fornyelse, som det ifølge de til enhver tid værende ejerforeningsvedtægter alene påhviler ejerlejlighedsejerne i Bygning 1 i fællesskab at forestå, og dels at træffe beslutning om hvem der skal udpeges som medlem af ejerforeningens bestyrelse. 2 NAVN 2.1 Administrationsfællesskabets navn er "Administrationsfællesskabet for Bygning 1", i det følgende betegnet "administrationsfællesskabet". 3 HJEMSTED OG VÆRNETING 3.1 Administrationsfællesskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3.2 Administrationsfællesskabets værneting er Københavns Byret for alle tvistigheder i anliggender vedrørende administrationsfællesskabet, såvel mellem administrationsfællesskabets medlemmer indbyrdes som mellem administrationsfællesskabet og medlemmerne. 4 FORMÅL OG OPGAVER 4.1 Administrationsfællesskabets formål og opgaver er: at træffe beslutning om, forestå og afholde udgifterne til den vedligeholdelse og fornyelse, som det ifølge de til enhver tid værende ejerforeningsvedtægter alene påhviler ejerlejlighedsejerne i Bygning 1 i fællesskab at forestå. Ligeledes har administrationsfællesskabet til formål og opgave at udpege et medlem til ejerforeningens bestyrelse. 5 MEDLEMMERNE 5.1 Administrationsfællesskabets medlemmer er alle ejere af ejerlejligheder i Bygning 1 i ejerforeningen, idet alle disse ejerlejlighedsejere har pligt til at være medlem. 5.2 Erhververen af en ejerlejlighed indtræder som medlem af administrationsfællesskabet på overtagelsesdagen for den pågældende ejerlejlighed, og medlemskabet ophører pr. overtagelsesdagen i tilfælde af, at en ny ejer overtager ejerlejligheden. 5.3 Medlemmerne hæfter subsidiært for administrationsfællesskabets forpligtelser, og i så fald pro rata og i henhold til fordelingstallet i administrationsfællesskabet overfor tredjemand. Søgsmål skal rettes mod administrationsfællesskabet, og kan af tredjemand kun rettes mod administrationsfællesskabets medlemmer, efter at denne forgæves har foretaget udtømmende retsforfølgning mod administrationsfællesskabet, og kun såfremt administrationsfællesskabet tillige har afvist at opkræve fornødne fællesudgifter hos medlemmerne. 3

4 5.4 Såfremt konkrete forhold nødvendiggør solidarisk hæftelse, skal en beslutning om en sådan solidarisk hæftelse vedtages af generalforsamlingen med kvalificeret flertal. 5.5 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for samtlige forpligtelser over for administrationsfællesskabet, selvom forpligtelserne opstod i en tidligere ejers ejertid. Forpligtelsen for et udtrædende medlem ophører først, når erhververens adkomst er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og alle restancer fra det udtrædende medlem er betalt. 6 FORDELINGSTAL 6.1 Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor administrationsfællesskabet i henhold til medlemmets fordelingstal. Fordelingstallet for de enkelte medlemmer fremgår af den nedenstående oversigt over medlemmernes ejerlejlighedsnumre og fordelingstal. Ejerlejlighedsnr. Adresse Anvendelse Fordelingstal 1 Krudtløbsvej 2D Beboelse 137/555 7 Krudtløbsvej 2C Beboelse 141/555 8 Krudtløbsvej 2B Beboelse 141/555 9 Krudtløbsvej 2A Beboelse 136/ De til ejerlejlighederne i følger ejerforeningsvedtægterne tilknyttede udenomsarealer indgår ikke i fordelingstallet. 7 GENERALFORSAMLING, QUORUMKRAV MV. 7.1 Administrationsfællesskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. 7.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen indgives senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem. 7.3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed idet hvert medlem har 1 stemme, dog bortset fra valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. 7.4 Beslutning om optagelse af lån kræver enstemmighed 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapport med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget til godkendelse. 5. Valg af revisor. 6. Valg af bestyrelseskandidat til ejerforeningens bestyrelse 7. Eventuelt. 8.2 Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Årsrapport og budget samt eventuelle forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, udsendes sammen med indkaldelsen eller senest en uge før 4

5 generalforsamlingen. Forslag fra de enkelte medlemmer skal skriftligt fremstilles over for bestyrelsen senest 14 dage efter, at årsrapport, budget mv. er modtaget. Bestyrelsen skal omgående fremsende forslaget til alle øvrige medlemmer i administrationsfællesskabet. 8.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 8.4 Administrationsfællesskabets generalforsamlinger afholdes i Københavns Kommune. 8.5 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling. 8.6 Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsens formand, idet eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag samt forslag, som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. 9.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel. 9.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. 10 STEMMERET 10.1 Ethvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til 1 fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen. 11 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 11.1 Bestyrelsen består af de 4 medlemmer. Et medlem kan lade en ægtefælle, en samlever eller et myndigt husstandsmedlem udpege i sit sted Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og eventuel kasserer Udpegning og konstitution gælder ind til videre 11.4 Såfremt bestyrelsen ikke har antaget administrator, vælger bestyrelsen en kasserer. 12 BESTYRELSENS OPGAVER OG BESLUTNINGSDYGTIGHED 12.1 Bestyrelsen varetager ledelsen af administrationsfællesskabets daglige anliggender Det påhviler således bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig vedligeholdelse og fornyelse af Bygning 1 samt at opkræve administrationsfællesskabsbidrag. Ligeledes påhviler det bestyrelsen at sørge for at der til enhver tid eksisterer en vedligeholdelsesplan for de kommende 5 år med angivelse af anslåede vedligeholdelsesudgifter for de i planen påpegede vedligeholdelsesarbejder Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftaler med tredjemand på sædvanlige vilkår til varetagelsen af de i pkt angivne forhold. 5

6 12.4 Bestyrelsen sørger for, at der, bland andet med udgangspunkt i den i punkt 12.2 nævnte vedligeholdelsesplan, udarbejdes budget og i øvrigt føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter i form af de af medlemmerne afkrævede administrationsfællesskabsbidrag Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte anledning findes at foreligge, eller når to medlemmer af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig alle medlemmer er til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Beslutninger om vedligeholdelse og fornyelse, der ud fra en byggeteknisk vurdering ikke er påkrævet eller hensigtsmæssig under hensyntagen til bevarelse af ejendommens værdi, kræver dog enstemmighed Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af bestyrelsesmedlemmerne. 13 ADMINISTRATOR 13.1 Såfremt ejerforeningen har en administrator, kan bestyrelsen beslutte, at administrationsfællesskabet skal administreres af samme administrator Såfremt administrator er valgt, har denne fuldmagt til at handle på administrationsfællesskabets vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift Administrators honorar medtages som post i driftsbudgettet. 14 TEGNINGSREGEL 14.1 Administrationsfællesskabet forpligtes ved underskrift af 2 medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen meddeler en eventuel administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 15 DRIFTSBUDGET OG FÆLLESUDGIFTER 15.1 Alle medlemmer indbetaler et på den årlige generalforsamling fastsat acontobeløb (administrationsfællesskabsbidrag) til afholdelse af administrationsfællesskabets udgifter. Fastsættelsen sker på grundlag af at af bestyrelsen udarbejdet, jf. punkt 12.4, og generalforsamlingen godkendt driftsbudget for året Acontobeløbet indbetales kvartalsvis forud, medmindre der på generalforsamlingen træffes beslutning om andet I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære administrationsfællesskabsbidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære administrationsfællesskabsbidrag må inden for et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 25 % af det på sidste generalforsamling fastsatte bidrag, baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget Efter godkendelse af årsregnskabet på generalforsamlingen, skal enhver ejerlejlighedsejer eventuel påhvilende restbidrag indbetales til administrationsfællesskabet senest 14 dage efter påkrav Administrationsfællesskabet skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride administrationsfællesskabets udgifter. 6

7 16 REVISOR 16.1 Administrationsfællesskabets regnskab skal revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, og regnskabet påtegnes af revisor. 17 REGNSKABSÅR 17.1 Administrationsfællesskabets regnskabsår er kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til andenkommende 31. december, dog maksimalt 18 måneder Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 18 TINGLYSNING 18.1 Vedtægterne for Ejerforeningen Charlotte Amalie Bastion er allerede tinglyst pantstiftende i ejerlejlighederne 1-9 af matrikel nummer 615 Christianshavns Kvarter, København. Vedtægterne for Ejerforeningen Charlotte Amalie Bastion tjener tillige til sekundær sikkerhed for den enkelte ejerlejlighedsejer i ejerlejlighederne 1, 7, 8 og 9 s opfyldelse af enhver forpligtelse overfor administrationsfællesskabet, herunder men ikke begrænset til administrationsfællesskabsbidrag I de tilfælde hvor administrationsfællesskabet skrider til retsforfølgning mod et medlem, skal udskrift af administrationsfællesskabets regnskab og et af administrationsfællesskabet vedtaget budget, i henhold til denne bestemmelse, være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse For administrationsfællesskabets medlemmer gælder, at denne pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at forhøje det beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed 1, 7, 8 og 9 af matrikel nummer 615 Christianshavns Kvarter, København. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. Dato og sted Bestyrelsen for administrationsfællesskabet for Bygning 1 7

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. V E D T Æ G T E R E J E R F O R E N I N G E N [*] Navn: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen [*] Hjemsted: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Baggrund, formål, anvendelse, fordelingstal

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere