Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin"

Transkript

1 Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin og nu ansat i socialpædiatrisk team på AUH. De har hver for sig tidligere været ansat inden for primær sundhedstjeneste i både Aarhus kommune og Afrika. Forfatters adresse Hanne Nødgaard Christensen Overlæge, MPH Centerleder, CBO-børnecenter (Center for Børn udsat for Overgreb) Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital Mistanke om omsorgssvigt kan være svært at håndtere som praktiserende læge. Vi ved, at vi har skærpet underretningspligt, men hvordan forholder vi os til det i mødet med barn og familie? Der er grund til at holde tungen lige i munden i denne store balanceakt mellem retssikkerhed for alle de involverede parter - inklusive lægen selv - og hensynet til barnets sundhed og udvikling. Forfatterne opsummerer de forskellige former for overgreb og omsorgssvigt samt kommer med et bud på praktisk håndtering i feltet mellem sundhedsloven, straffeloven og serviceloven. Omsorgssvigt og overgreb mod børn er underdiagnosticeret Overgreb og omsorgssvigt mod børn kan være svært at håndtere klinisk, og der er store kommunikationsudfordringer. Barnet skal beskyttes, og samtidig skal retssikkerhed for både barn, forældre og professionelle varetages. Definitioner og inddelinger WHO har defineret overgreb mod børn som Alle former for fysisk og/ eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse eller kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helbred, overlevelse, udvikling eller værdighed (1). En grundig og systematisk videnskabelig gennemgang er redigeret af den amerikanske børnelæge Carole Jenny og publiceret i 2011 (2). En praktisk klinisk inddeling er: Fysisk aktivt og passivt overgreb/omsorgssvigt Psykisk aktivt og passivt overgreb/omsorgssvigt - Seksuelt overgreb (som en del heraf) Strukturelt (systemisk) omsorgssvigt Fostermishandling Medicinsk børnemishandling 827

2 Figur 1 / Den praktiserende læge bør være opmærksom på uafklarede, diffuse, gentagne og mærkelige symptomer, som ikke kan forklares inden for de almindelige sygdomskategorier. Foto: Colourbox 828 Strukturelt omsorgssvigt betyder, at de professionelle og de samfundsmæssige institutioner ikke ser eller håndterer overgreb og omsorgssvigt, således at barnet udsættes for dobbelt omsorgssvigt. Et eksempel kan være en læge, der ikke foretager den underretning til de sociale myndigheder, som rettelig burde foretages. Dermed afskæres barnet fra relevant social støtte og beskyttelse. Underretningspligten beskrives senere i denne artikel. Fostermishandling er skade på det ufødte barn. Det kan være i form af moderens indtagelse af rusmidler eller tredje parts fysiske skade på fosteret ved slag på moderens mave/livmoder. Medicinsk børnemishandling, tidligere kaldet Münchausen by Proxy Syndrom, er den form for overgreb eller omsorgssvigt, hvor læger ved at udføre unødvendige undersøgelser eller behandlinger på børn bliver instrument i belastningen af barnet. Baggrunden kan være præsentation af symptomer, der enten er overdrevne, opdigtede eller egentlig påførte (3). Denne type af overgreb og omsorgssvigt kan være specielt udfordrende for læger at håndtere. Det kan som læge være svært at erkende, hvorledes man har fejltolket præsentationen af symptomer.

3 Nomenklaturen for overgreb og omsorgssvigt i dansk litteratur og klinisk hverdag er ikke helt stringent og afspejler bl.a. udfordringer med oversættelse af de engelske ord abuse, neglect og maltreatment. På dansk bruges som oftest betegnelserne overgreb og omsorgssvigt, men også betegnelserne mishandling og vold er brugt. Betegnelsen mishandling er foreløbig betegnelsen i den danske oversættelse af ICD-10 klassifikationen. Det bruges ofte i retsmedicinske erklæringer og i det strafferetslige system generelt. I den kliniske hverdag med forældrene og andre omsorgspersoner bruges ofte betegnelserne påført skade, grænseoverskridende adfærd eller krænkelser. I forhold til medicinsk børnemishandling kan man tale om fastholdelse i sygdom. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge forskellige betegnelser for at understøtte en god kommunikation og samtidig sikre, at forældrene, andre omsorgspersoner og de professionelle samarbejdspartnere forstår den lægelige vurdering. Forældre ønsker som oftest ikke at gøre deres børn ondt. Der er oftest tale om handlinger sket som følge af manglende indsigt, i afmagt, i frustration eller i en egentlig psykotisk tilstand. Kommunikation og forebyggelse er derfor vigtig, hvilket uddybes nedenfor under de særlige opmærksomhedspunkter. Den praktiserende læge har ofte kendskab til uhensigtsmæssige familiedynamikker eller egentlig familiepsykiatri og har således en vigtig rolle i opsporing af disse udsatte børn. Diagnostik og behandling Præsentationsformerne for overgreb og omsorgssvigt er mange og varierede. En praktisk klinisk tilgang til anamneseoptagelsen kan være triaden: 1. Somatiske symptomer og fund 2. Adfærdsændringer 3. Konkrete udsagn fra barnet eller den unge Anamneseoptagelsen er vigtig både i forhold til selve den kliniske problemstilling, men også i forhold til planlægning af, hvor og hvordan den objektive undersøgelse skal foregå samt eventuel kontakt til de sociale myndigheder. Det gælder om at sikre så mange oplysninger som muligt, at få barnet ordentlig undersøgt og samtidig ikke udsætte barnet for flere spørgsmål og undersøgelser end nødvendigt. A. I tilfælde, hvor der kun er adfærdsændringer og/eller verbale udsagn, kan den initiale, objektive undersøgelse fint foregå i almen praksis, og den praktiserende læge kan foretage underretning til socialforvaltningen. I så fald er der ingen grund til henvisning til børneafdelingen. Det er dog vigtigt, at den praktiserende læge gennemfører en fuld objektiv undersøgelse for at vurdere barnets somatiske tilstand og ser efter eventuelle skader og sygdomme, der ikke har været nævnt i anamnesen. Ved mistanke om overgreb eller svært omsorgssvigt i for- 829

4 Underretning omsorgssvigt børnemishandling - medibox.dk/show. php?docid=31487 hold til børn skal der i henhold til servicelovens 153 foretages underretning til de sociale myndigheder. Børn udsat for omsorgssvigt udviser ikke altid somatiske symptomer. Hvis lægen fra forældrene har hørt, at barnet er kommet med konkret udsagn om overgreb, skal lægen ikke udspørge barnet i forhold til dette. Lægen skal i stedet få anamnesen af forældrene og videreformidle dette til socialforvaltningen i en mundtlig og skriftlig underretning. Socialforvaltningen tager herefter stilling til, om sagen skal politianmeldes. Denne stillingtagen foregår tit i dialog med politiet. Nogle gange besluttes det, at socialforvaltningen først skal tale med forældrene og måske afholde en børnesamtale for herefter at tage stilling til evt. politianmeldelse. B. Såfremt barnet har fysiske symptomer, der kræver nærmere diagnostik, bør barnet henvises til børneafdelingen eller skadestuen afhængig af symptomatologi og behandlingsbehov. Alle børneafdelinger modtager børn på mistanke om overgreb og omsorgssvigt. Den praktiske håndtering kan konfereres med bagvagten på børneafdelingen. I nogle tilfælde visiteres barnet direkte til en børneafdeling med højtspecialiseret funktion, som findes i Herlev, på Rigshospitalet, i Odense og i Århus. Det kan dreje sig om tilfælde med behov for intensiv behandling af småbørn, seksuelt overgreb med penetration, samtidig retsmedicinsk undersøgelse eller andre komplicerende faktorer. Det er kun politiet, der kan tage stilling til og anmode om retsmedicinsk undersøgelse eller erklæring. Det er normalt socialforvaltningen, der foretager anmeldelse til politiet. Månedsskrift for almen praksis oktober 2014 Særligt om seksuelle overgreb Ved mistanke om seksuelt overgreb vil der ofte være behov for anogenital undersøgelse med videokolposkop. Undersøgelsen er en ekstern inspektion af ydre kønsorganer uden brug af instrumenter ud over kolposkopet. Undersøgelsen foregår i et samarbejde mellem barn, omsorgsperson (oftest en af forældrene), børnesygeplejerske og børnelæge. Det er en pædagogisk og kommunikativ specialopgave, som kan være tidskrævende. Videooptagelsen kan bruges senere, såfremt politiet senere anmoder om retsmedicinsk erklæring. Hvis der er mistanke om akut seksuelt overgreb med mulighed for sporsikring (DNA), vil børneafdelingen som oftest anbefale socialforvaltningen at politianmelde og foreslå akut retsmedicinsk undersøgelse. Retsmedicinere og børnelæger kan i så fald undersøge barnet sammen, således at der tages vare på både sporsikring og dokumentation (retsmedicinerne) og behandling (børnelæger). En del småbørn med genitale symptomer henvises på mistanke om seksuel krænkelse. Vigtige differentialdiagnoser er børneorm, streptokokinfektion samt lichen sclerosus. Alle tre sygdomme kan give kløe, udflåd, smerter samt blødning som følge af kradsning. Specielt lichen sclerosus, hvor kombinationen af tynd hud, kløe og kradsning ofte giver 830

5 en del blødning. Lichen sclerosus kendes på den meget hvide og perlemorsagtige hud ved kønslæberne. Særligt om fysisk overgreb på småbørn Fysisk overgreb på småbørn sker ofte i afmagt eller pressede situationer. Forebyggelse er derfor vigtig ved risikofødsler som for tidligt fødte, tvillinger, syge børn, fødselsdepressioner, rusmiddelbrug hos forældre, PTSD, ADHD m.m. Er den praktiserende læge bekymret for, om forældreressourcerne er tilstrækkelige til at varetage forældreopgaverne, bør der gøres opmærksom på behov for støtte ved at foretage underretning til socialforvaltningen. Debutsymptomer på påført skade kan være voldsomme med subdurale hæmatomer og sepsislignende billede. De kan også være diskrete med utilpashed, uro, gråd, døgnrytmeproblemer, som kan vise sig at skyldes knoglebrud eller mindre cerebrale blødninger. Småbørn udsat for fysiske overgreb har ofte forud haft flere kontakter til sundhedsvæsnet. Man bør være særlig opmærksom på tilbagevendende, diffuse og ukarakteristiske trivselsproblemer hos småbørn og henvise til nærmere diagnostik på bred indikation. Bemærk, at spædbørn ikke selv kan pådrage sig blå mærker: If you can t cruise, you can t bruise. Case 1: Seksuelt overgreb på et barn på en døgninstitution En 12-årig pige på en døgninstitution bliver udsat for vaginal og anal seksuel krænkelse af en 14-årig dreng fra samme døgninstitution. Hun fortæller det straks til sin kontaktpædagog. Kontaktpædagogen foretager underretning til de sociale myndigheder og kontakter vagtlægen med henblik på klinisk vurdering. Da krænkeren er under den kriminelle lavalder, bliver der ingen strafferetslig sag, og dermed bliver der ikke anmodet om retsmedicinsk undersøgelse. Vagtlægen kontakter derfor bagvagten på nærmeste børneafdeling mhp. klinisk vurdering. Da anamnesen omhandler penetrerende krænkelse og slimhindekontakt, bliver aftalen, at den kliniske vurdering skal foregå på en højtspecialiseret afdeling, hvortil pigen henvises. Havde krænkeren været over 15 år, ville socialforvaltningen foretage politianmeldelse, og der ville blive en strafferetslig sag. Politiet ville kunne begære en retsmedicinsk undersøgelse, som ligeledes ville foregå på højtspecialiseret afdeling på sygehuset. Undersøgelsen sker i samarbejde med børneafdelingens læge og/ eller sygeplejerske. Bemærk: For børn anbragt uden for hjemmet har socialforvaltningen mulighed for at give informeret samtykke til diagnostik og behandling, hvis de skønner det nødvendigt jf. servicelovens

6 Case 2: Far eller mor har slået En seksårig dreng kommer hjem fra samvær hos sin far og fortæller mor, at far har slået. Drengen har flere blå mærker. Mor tager til vagtlægen. Eller omvendt: Drengen kommer fra mor og fortæller til far. Der er tale om en patient med kliniske symptomer samt mulige strafferetslige hændelser og behov for stillingtagen til beskyttelse. Drengen henvises til nærmeste børneafdeling. Her laves grundig anamnese og undersøgelse med henblik på både somatisk sygdom og påført skade. Alene på anamnesen bør der ske underretning til socialforvaltningen, der har ansvar for beskyttelse af barnet. Socialforvaltningen tager desuden stilling til anmeldelse til politiet. Politiet vil formodentlig foretage en videoafhøring af drengen, ligesom de har mulighed for at anmode om en retsmedicinsk undersøgelse og/eller erklæring. Hvis der i stedet var tale om et seks måneder gammelt barn, hvor den ene af forældrene opdager uforklarlige blå mærker, skal barnet også straks henvises til børneafdelingen. I denne aldersgruppe gennemføres et omfattende somatisk udredningsprogram i forhold til somatisk sygdom og tidligere påførte skader. Beskyttelsesaspektet og socialforvaltningens rolle er meget vigtig i forhold til at forebygge yderligere påførte skader, hvis der findes begrundet mistanke om påførte skader. I forhold til den strafferetslige sag kan barnet ikke afhøres, og en straffesag kan kun bygge på objektive fund, vidner og/eller tilståelse. I ovenstående to tilfælde skal forældrene give samtykke til diagnostik og behandling. Hvis dette ikke kan indhentes, må socialforvaltningen tage stilling til, om undersøgelsen skal foregå efter beslutning i socialforvaltningen (børn og unge-udvalget). Månedsskrift for almen praksis oktober Særligt om medicinsk børnemishandling Som beskrevet tidligere kan medicinsk børnemishandling vise sig ved, at moderen eller en anden omsorgsperson overdriver, opdigter eller direkte påfører symptomer. Præsentation af symptomerne kan medføre unødige og belastende lægeindgreb. Der er tale om et bredt spektrum af sværhedsgrader fra lettere overdrevne eller opdigtede symptomer med mange lægekontakter til direkte påførte skader medførende alvorligere symptomer, sygdomme og livstruende tilstande. Syndromet kan opstå hos et raskt barn, men kan også opstå parallelt med en egentlig kronisk sygdom. Opmærksomhed bør henledes på børn med betydeligt og bekymrende skolefravær. Som eksempler på alvorlige, ikke-livstruende tilfælde publiceret i Danmark kan nævnes beskrivelser af epilepsi, som ikke kunne genfin-

7 des under professionel observation, og påført perforation af trommehinden med heraf følgende mange kontakter til øre-næse-hals-afdelingen (4-5). Af livstruende eksempler kan nævnes en 25 år gammel sag, hvor moderen blev dømt for bl.a. at have fremkaldt kvælningsanfald med døden til følge af sin ene søn, og at have presset en plasticpose ned over ansigtet på lillebroderen (kvælningsforsøg). Moderen blev idømt seks års fængsel (6). Får man mistanke om medicinsk børnemishandling, er systematik og grundighed i diagnostikken helt afgørende. Det kan være nødvendigt med indlæggelse for at få en systematisk vurdering af, om de beskrevne symptomer passer med de professionelt observerede symptomer. I de svære tilfælde kan det være nødvendigt at adskille barn og forældre for at vurdere, om forældrenes tilstedeværelse har betydning for symptomatologien. Den praktiserende læge er en vigtig professionel person i udredningen, da praktiserende læge får udskrivningskort fra alle barnets kontakter til sundhedsvæsnet. Man bør være opmærksom på uafklarede, diffuse, gentagne og mærkelige symptomer, som ikke kan forklares inden for de almindelige sygdomskategorier. Hvis man altid behandler symptomer og skader isoleret, bliver det svært at identificere problemet. Hvis man som praktiserende læge mener, at der er tale om medicinsk børnemishandling, kan man hensigtsmæssigt drøfte sagen med en børnelæge, før der foretages underretning til socialforvaltningen. Det påhviler herefter socialforvaltningen at sikre barnet mod unødig belastning. Socialforvaltningen står for undersøgelse af familieforholdene for at afdække de forældremæssige forhold, der har ført til den uhensigtsmæssige håndtering af sygdom og sundhed (servicelovens 50). I nogle tilfælde kan en familieindsats ændre adfærden. I andre tilfælde beslutter socialforvaltningen, at barnet bør placeres uden for hjemmet. Særligt om rusmiddelbrug i graviditeten Såfremt der i graviditeten er eller har været rusmiddelbrug hos forældrene i et sådant omfang, at det kan være til skade for fosteret og barnets senere udvikling, kan familien henvises til de regionale Familieambulatorier. Her følges den gravide og senere barnet af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med de sociale myndigheder. Børnene følges af børnelæge og psykolog frem til skolealderen. Henvisning sendes på vanlig vis via obstetriske afdelinger eller børneafdelingerne afhængig af, om barnet er født eller ej. Særligt om underretning Serviceloven er blevet revideret Det fremgår, at man har underretningspligt, hvis man som læge har kendskab til eller må antage, at barnet: Har behov for særlig støtte (efter servicelovens kapitel 11) Kan få behov for støtte efter fødslen grundet forældrenes forhold 833

8 Har ulovligt skolefravær (eller manglende opfyldelse af undervisningspligten) Har været udsat for overgreb Underretningspligten overstiger tavshedspligten. Underretningen bør altid være skriftlig og kan suppleres med en mundtlig. Efter lovændringen i oktober 2013 skal alle kommuner nu have en underretningsenhed, der modtager og foretager akut vurdering af underretningerne. Socialforvaltningen har pligt til at kvittere for modtagelsen af underretningen inden seks hverdage. Lægen har som hovedregel ret til at få oplyst, om der er iværksat undersøgelser og foranstaltninger, men ikke hvilke foranstaltninger. Hvis der er behov for underretning uden for dagarbejdstid, kan den sociale døgnvagt kontaktes via politiet ved at ringe 114. Hvis man har foretaget gentagne underretninger, uden at det har ført til relevante undersøgelser og foranstaltninger i kommunen, kan der foretages skriftlig underretning direkte til Ankestyrelsen. Vejledning findes på Ankestyrelsens hjemmeside (7). Hvis helt specielle forhold gør sig gældende, kan Ankestyrelsen kontaktes telefonisk på Der er døgnservice. Månedsskrift for almen praksis oktober 2014 Ny lovgivning Der har igennem de senere år foregået et bredt, intersektorielt arbejde for at understøtte hensigtsmæssigt samarbejde ved mistanke om overgreb mod børn og sikre relevant støtte til disse børn og familier. I 2007 åbnede Center for børn udsat for Overgreb på Skejby Sygehus, og i 2012 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten Etablering af Børnehuse i Danmark styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn (8-9). Året efter blev der vedtaget en del lovændringer i specielt serviceloven. Ændringerne muliggjorde en national strategi for etablering af såkaldte børnehuse, der åbnede i oktober 2013 (10). Det er den kommunale sagsbehandler, der kan henvise til børnehusene. De praktiserende lægers kontakt vil fortsat være til sagsbehandler i socialforvaltningen, og kun yderst sjældent vil den praktiserende læge have direkte kontakt til børnehuset. I forbindelse med udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen blev der lavet en stor litteraturgennemgang, gennemgået monofaglige databaser Boks 1 / Det er professionelt at være i tvivl. Det er uprofessionelt ikke at handle. Barnet skal beskyttes og samtidig skal retssikkerhed for både barn, forældre og professionelle varetages. Ring altid gerne til bagvagten på den lokale børneafdeling. 834

9 m.m. for at få et estimat af omfanget af overgreb og omsorgssvigt. Konklusionen er, at tallene er meget usikre, og der er ikke overensstemmelse mellem forskellige opgørelser. Opgørelserne tyder på en klar underdiagnostisering, også inden for sundhedsvæsenet (9). Man kan som praktiserende læge altid søge vejledning i forhold til den kliniske håndtering ved kontakt til bagvagten på den lokale børneafdeling eller kontakt til højtspecialiseret afdeling. I forhold til særlige socialretslige, strafferetslige eller andre juridiske udfordringer kan den lokale embedslægeinstitution eller jurist i det regionale sekretariat kontaktes. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet Litteratur 1. WHO: Report on the Consultation on Child Abuse Prevention yesican.org/definitions/who.html 2. Jenny C. Child Abuse and Neglect. Diagnosis, Treatment, and Evidence. Sauders Brun B & Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykologisk forlag; Hertz S, Skau K, Uldall P. Münchausens syndrom i en børnefamilie. Nordisk Medicin 1995; 110: Gindesgaard CB & Møller TR. Perforation af trommehinden pga. børnemishandling. Ugeskr laeger 2011; 173: Dombogen for Vestre Landsret Sundhedsstyrelsen. Etablering af børnehuse i Danmark Findes på dk

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Velkommen til Familieambulatoriet

Velkommen til Familieambulatoriet Patientinformation Velkommen til Familieambulatoriet Et tilbud til kommende familier og børn Revideret 10.2014 Region Midtjylland Familieambulatoriet Velkommen til Familieambulatoriet At vente et barn

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg)

Observation af spæd- og småbørn og den tidlige forældre/barn kontakt (2 dg) Anna Rosenbeck cand.psych.klinisk psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision Gl. Hareskovvej 329,3500 Værløse Tlf. (+45) 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk En tidlig

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi

Børn og unges rettigheder i sundhedsregi Børn og unges rettigheder i sundhedsregi På det uformelle plan Set, hørt og forstået På det formelle plan Danmark tilsluttede sig FN s Børnekonvention i 1991 Hav øje for mangfoldigheden i familiemønstre

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

VELKOMMEN ER DET ET TRUET BARN? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

VELKOMMEN ER DET ET TRUET BARN? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VELKOMMEN ER DET ET TRUET BARN? Er det et truet barn? Opnå større viden og sikkerhed i at identificere det truede barn Opnå kendskab til særlige opmærksomhedspunkter Blive bedre til at skrive en underretning

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik

Saaffiks Nyhedsbrev. Februar 2014. Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen. Politiets arbejde i Saaffik Februar 2014 Saaffiks Nyhedsbrev Billede: Samtalerum i Saaffik Saaffiks arbejde Hvad laver Saaffik? Oprettelse af Samarbejdsgruppen Politiets arbejde i Saaffik Det fortsatte arbejde i 2014 Ilaqutariinnermut

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere