Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin"

Transkript

1 Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin og nu ansat i socialpædiatrisk team på AUH. De har hver for sig tidligere været ansat inden for primær sundhedstjeneste i både Aarhus kommune og Afrika. Forfatters adresse Hanne Nødgaard Christensen Overlæge, MPH Centerleder, CBO-børnecenter (Center for Børn udsat for Overgreb) Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital Mistanke om omsorgssvigt kan være svært at håndtere som praktiserende læge. Vi ved, at vi har skærpet underretningspligt, men hvordan forholder vi os til det i mødet med barn og familie? Der er grund til at holde tungen lige i munden i denne store balanceakt mellem retssikkerhed for alle de involverede parter - inklusive lægen selv - og hensynet til barnets sundhed og udvikling. Forfatterne opsummerer de forskellige former for overgreb og omsorgssvigt samt kommer med et bud på praktisk håndtering i feltet mellem sundhedsloven, straffeloven og serviceloven. Omsorgssvigt og overgreb mod børn er underdiagnosticeret Overgreb og omsorgssvigt mod børn kan være svært at håndtere klinisk, og der er store kommunikationsudfordringer. Barnet skal beskyttes, og samtidig skal retssikkerhed for både barn, forældre og professionelle varetages. Definitioner og inddelinger WHO har defineret overgreb mod børn som Alle former for fysisk og/ eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse eller kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helbred, overlevelse, udvikling eller værdighed (1). En grundig og systematisk videnskabelig gennemgang er redigeret af den amerikanske børnelæge Carole Jenny og publiceret i 2011 (2). En praktisk klinisk inddeling er: Fysisk aktivt og passivt overgreb/omsorgssvigt Psykisk aktivt og passivt overgreb/omsorgssvigt - Seksuelt overgreb (som en del heraf) Strukturelt (systemisk) omsorgssvigt Fostermishandling Medicinsk børnemishandling 827

2 Figur 1 / Den praktiserende læge bør være opmærksom på uafklarede, diffuse, gentagne og mærkelige symptomer, som ikke kan forklares inden for de almindelige sygdomskategorier. Foto: Colourbox 828 Strukturelt omsorgssvigt betyder, at de professionelle og de samfundsmæssige institutioner ikke ser eller håndterer overgreb og omsorgssvigt, således at barnet udsættes for dobbelt omsorgssvigt. Et eksempel kan være en læge, der ikke foretager den underretning til de sociale myndigheder, som rettelig burde foretages. Dermed afskæres barnet fra relevant social støtte og beskyttelse. Underretningspligten beskrives senere i denne artikel. Fostermishandling er skade på det ufødte barn. Det kan være i form af moderens indtagelse af rusmidler eller tredje parts fysiske skade på fosteret ved slag på moderens mave/livmoder. Medicinsk børnemishandling, tidligere kaldet Münchausen by Proxy Syndrom, er den form for overgreb eller omsorgssvigt, hvor læger ved at udføre unødvendige undersøgelser eller behandlinger på børn bliver instrument i belastningen af barnet. Baggrunden kan være præsentation af symptomer, der enten er overdrevne, opdigtede eller egentlig påførte (3). Denne type af overgreb og omsorgssvigt kan være specielt udfordrende for læger at håndtere. Det kan som læge være svært at erkende, hvorledes man har fejltolket præsentationen af symptomer.

3 Nomenklaturen for overgreb og omsorgssvigt i dansk litteratur og klinisk hverdag er ikke helt stringent og afspejler bl.a. udfordringer med oversættelse af de engelske ord abuse, neglect og maltreatment. På dansk bruges som oftest betegnelserne overgreb og omsorgssvigt, men også betegnelserne mishandling og vold er brugt. Betegnelsen mishandling er foreløbig betegnelsen i den danske oversættelse af ICD-10 klassifikationen. Det bruges ofte i retsmedicinske erklæringer og i det strafferetslige system generelt. I den kliniske hverdag med forældrene og andre omsorgspersoner bruges ofte betegnelserne påført skade, grænseoverskridende adfærd eller krænkelser. I forhold til medicinsk børnemishandling kan man tale om fastholdelse i sygdom. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge forskellige betegnelser for at understøtte en god kommunikation og samtidig sikre, at forældrene, andre omsorgspersoner og de professionelle samarbejdspartnere forstår den lægelige vurdering. Forældre ønsker som oftest ikke at gøre deres børn ondt. Der er oftest tale om handlinger sket som følge af manglende indsigt, i afmagt, i frustration eller i en egentlig psykotisk tilstand. Kommunikation og forebyggelse er derfor vigtig, hvilket uddybes nedenfor under de særlige opmærksomhedspunkter. Den praktiserende læge har ofte kendskab til uhensigtsmæssige familiedynamikker eller egentlig familiepsykiatri og har således en vigtig rolle i opsporing af disse udsatte børn. Diagnostik og behandling Præsentationsformerne for overgreb og omsorgssvigt er mange og varierede. En praktisk klinisk tilgang til anamneseoptagelsen kan være triaden: 1. Somatiske symptomer og fund 2. Adfærdsændringer 3. Konkrete udsagn fra barnet eller den unge Anamneseoptagelsen er vigtig både i forhold til selve den kliniske problemstilling, men også i forhold til planlægning af, hvor og hvordan den objektive undersøgelse skal foregå samt eventuel kontakt til de sociale myndigheder. Det gælder om at sikre så mange oplysninger som muligt, at få barnet ordentlig undersøgt og samtidig ikke udsætte barnet for flere spørgsmål og undersøgelser end nødvendigt. A. I tilfælde, hvor der kun er adfærdsændringer og/eller verbale udsagn, kan den initiale, objektive undersøgelse fint foregå i almen praksis, og den praktiserende læge kan foretage underretning til socialforvaltningen. I så fald er der ingen grund til henvisning til børneafdelingen. Det er dog vigtigt, at den praktiserende læge gennemfører en fuld objektiv undersøgelse for at vurdere barnets somatiske tilstand og ser efter eventuelle skader og sygdomme, der ikke har været nævnt i anamnesen. Ved mistanke om overgreb eller svært omsorgssvigt i for- 829

4 Underretning omsorgssvigt børnemishandling - medibox.dk/show. php?docid=31487 hold til børn skal der i henhold til servicelovens 153 foretages underretning til de sociale myndigheder. Børn udsat for omsorgssvigt udviser ikke altid somatiske symptomer. Hvis lægen fra forældrene har hørt, at barnet er kommet med konkret udsagn om overgreb, skal lægen ikke udspørge barnet i forhold til dette. Lægen skal i stedet få anamnesen af forældrene og videreformidle dette til socialforvaltningen i en mundtlig og skriftlig underretning. Socialforvaltningen tager herefter stilling til, om sagen skal politianmeldes. Denne stillingtagen foregår tit i dialog med politiet. Nogle gange besluttes det, at socialforvaltningen først skal tale med forældrene og måske afholde en børnesamtale for herefter at tage stilling til evt. politianmeldelse. B. Såfremt barnet har fysiske symptomer, der kræver nærmere diagnostik, bør barnet henvises til børneafdelingen eller skadestuen afhængig af symptomatologi og behandlingsbehov. Alle børneafdelinger modtager børn på mistanke om overgreb og omsorgssvigt. Den praktiske håndtering kan konfereres med bagvagten på børneafdelingen. I nogle tilfælde visiteres barnet direkte til en børneafdeling med højtspecialiseret funktion, som findes i Herlev, på Rigshospitalet, i Odense og i Århus. Det kan dreje sig om tilfælde med behov for intensiv behandling af småbørn, seksuelt overgreb med penetration, samtidig retsmedicinsk undersøgelse eller andre komplicerende faktorer. Det er kun politiet, der kan tage stilling til og anmode om retsmedicinsk undersøgelse eller erklæring. Det er normalt socialforvaltningen, der foretager anmeldelse til politiet. Månedsskrift for almen praksis oktober 2014 Særligt om seksuelle overgreb Ved mistanke om seksuelt overgreb vil der ofte være behov for anogenital undersøgelse med videokolposkop. Undersøgelsen er en ekstern inspektion af ydre kønsorganer uden brug af instrumenter ud over kolposkopet. Undersøgelsen foregår i et samarbejde mellem barn, omsorgsperson (oftest en af forældrene), børnesygeplejerske og børnelæge. Det er en pædagogisk og kommunikativ specialopgave, som kan være tidskrævende. Videooptagelsen kan bruges senere, såfremt politiet senere anmoder om retsmedicinsk erklæring. Hvis der er mistanke om akut seksuelt overgreb med mulighed for sporsikring (DNA), vil børneafdelingen som oftest anbefale socialforvaltningen at politianmelde og foreslå akut retsmedicinsk undersøgelse. Retsmedicinere og børnelæger kan i så fald undersøge barnet sammen, således at der tages vare på både sporsikring og dokumentation (retsmedicinerne) og behandling (børnelæger). En del småbørn med genitale symptomer henvises på mistanke om seksuel krænkelse. Vigtige differentialdiagnoser er børneorm, streptokokinfektion samt lichen sclerosus. Alle tre sygdomme kan give kløe, udflåd, smerter samt blødning som følge af kradsning. Specielt lichen sclerosus, hvor kombinationen af tynd hud, kløe og kradsning ofte giver 830

5 en del blødning. Lichen sclerosus kendes på den meget hvide og perlemorsagtige hud ved kønslæberne. Særligt om fysisk overgreb på småbørn Fysisk overgreb på småbørn sker ofte i afmagt eller pressede situationer. Forebyggelse er derfor vigtig ved risikofødsler som for tidligt fødte, tvillinger, syge børn, fødselsdepressioner, rusmiddelbrug hos forældre, PTSD, ADHD m.m. Er den praktiserende læge bekymret for, om forældreressourcerne er tilstrækkelige til at varetage forældreopgaverne, bør der gøres opmærksom på behov for støtte ved at foretage underretning til socialforvaltningen. Debutsymptomer på påført skade kan være voldsomme med subdurale hæmatomer og sepsislignende billede. De kan også være diskrete med utilpashed, uro, gråd, døgnrytmeproblemer, som kan vise sig at skyldes knoglebrud eller mindre cerebrale blødninger. Småbørn udsat for fysiske overgreb har ofte forud haft flere kontakter til sundhedsvæsnet. Man bør være særlig opmærksom på tilbagevendende, diffuse og ukarakteristiske trivselsproblemer hos småbørn og henvise til nærmere diagnostik på bred indikation. Bemærk, at spædbørn ikke selv kan pådrage sig blå mærker: If you can t cruise, you can t bruise. Case 1: Seksuelt overgreb på et barn på en døgninstitution En 12-årig pige på en døgninstitution bliver udsat for vaginal og anal seksuel krænkelse af en 14-årig dreng fra samme døgninstitution. Hun fortæller det straks til sin kontaktpædagog. Kontaktpædagogen foretager underretning til de sociale myndigheder og kontakter vagtlægen med henblik på klinisk vurdering. Da krænkeren er under den kriminelle lavalder, bliver der ingen strafferetslig sag, og dermed bliver der ikke anmodet om retsmedicinsk undersøgelse. Vagtlægen kontakter derfor bagvagten på nærmeste børneafdeling mhp. klinisk vurdering. Da anamnesen omhandler penetrerende krænkelse og slimhindekontakt, bliver aftalen, at den kliniske vurdering skal foregå på en højtspecialiseret afdeling, hvortil pigen henvises. Havde krænkeren været over 15 år, ville socialforvaltningen foretage politianmeldelse, og der ville blive en strafferetslig sag. Politiet ville kunne begære en retsmedicinsk undersøgelse, som ligeledes ville foregå på højtspecialiseret afdeling på sygehuset. Undersøgelsen sker i samarbejde med børneafdelingens læge og/ eller sygeplejerske. Bemærk: For børn anbragt uden for hjemmet har socialforvaltningen mulighed for at give informeret samtykke til diagnostik og behandling, hvis de skønner det nødvendigt jf. servicelovens

6 Case 2: Far eller mor har slået En seksårig dreng kommer hjem fra samvær hos sin far og fortæller mor, at far har slået. Drengen har flere blå mærker. Mor tager til vagtlægen. Eller omvendt: Drengen kommer fra mor og fortæller til far. Der er tale om en patient med kliniske symptomer samt mulige strafferetslige hændelser og behov for stillingtagen til beskyttelse. Drengen henvises til nærmeste børneafdeling. Her laves grundig anamnese og undersøgelse med henblik på både somatisk sygdom og påført skade. Alene på anamnesen bør der ske underretning til socialforvaltningen, der har ansvar for beskyttelse af barnet. Socialforvaltningen tager desuden stilling til anmeldelse til politiet. Politiet vil formodentlig foretage en videoafhøring af drengen, ligesom de har mulighed for at anmode om en retsmedicinsk undersøgelse og/eller erklæring. Hvis der i stedet var tale om et seks måneder gammelt barn, hvor den ene af forældrene opdager uforklarlige blå mærker, skal barnet også straks henvises til børneafdelingen. I denne aldersgruppe gennemføres et omfattende somatisk udredningsprogram i forhold til somatisk sygdom og tidligere påførte skader. Beskyttelsesaspektet og socialforvaltningens rolle er meget vigtig i forhold til at forebygge yderligere påførte skader, hvis der findes begrundet mistanke om påførte skader. I forhold til den strafferetslige sag kan barnet ikke afhøres, og en straffesag kan kun bygge på objektive fund, vidner og/eller tilståelse. I ovenstående to tilfælde skal forældrene give samtykke til diagnostik og behandling. Hvis dette ikke kan indhentes, må socialforvaltningen tage stilling til, om undersøgelsen skal foregå efter beslutning i socialforvaltningen (børn og unge-udvalget). Månedsskrift for almen praksis oktober Særligt om medicinsk børnemishandling Som beskrevet tidligere kan medicinsk børnemishandling vise sig ved, at moderen eller en anden omsorgsperson overdriver, opdigter eller direkte påfører symptomer. Præsentation af symptomerne kan medføre unødige og belastende lægeindgreb. Der er tale om et bredt spektrum af sværhedsgrader fra lettere overdrevne eller opdigtede symptomer med mange lægekontakter til direkte påførte skader medførende alvorligere symptomer, sygdomme og livstruende tilstande. Syndromet kan opstå hos et raskt barn, men kan også opstå parallelt med en egentlig kronisk sygdom. Opmærksomhed bør henledes på børn med betydeligt og bekymrende skolefravær. Som eksempler på alvorlige, ikke-livstruende tilfælde publiceret i Danmark kan nævnes beskrivelser af epilepsi, som ikke kunne genfin-

7 des under professionel observation, og påført perforation af trommehinden med heraf følgende mange kontakter til øre-næse-hals-afdelingen (4-5). Af livstruende eksempler kan nævnes en 25 år gammel sag, hvor moderen blev dømt for bl.a. at have fremkaldt kvælningsanfald med døden til følge af sin ene søn, og at have presset en plasticpose ned over ansigtet på lillebroderen (kvælningsforsøg). Moderen blev idømt seks års fængsel (6). Får man mistanke om medicinsk børnemishandling, er systematik og grundighed i diagnostikken helt afgørende. Det kan være nødvendigt med indlæggelse for at få en systematisk vurdering af, om de beskrevne symptomer passer med de professionelt observerede symptomer. I de svære tilfælde kan det være nødvendigt at adskille barn og forældre for at vurdere, om forældrenes tilstedeværelse har betydning for symptomatologien. Den praktiserende læge er en vigtig professionel person i udredningen, da praktiserende læge får udskrivningskort fra alle barnets kontakter til sundhedsvæsnet. Man bør være opmærksom på uafklarede, diffuse, gentagne og mærkelige symptomer, som ikke kan forklares inden for de almindelige sygdomskategorier. Hvis man altid behandler symptomer og skader isoleret, bliver det svært at identificere problemet. Hvis man som praktiserende læge mener, at der er tale om medicinsk børnemishandling, kan man hensigtsmæssigt drøfte sagen med en børnelæge, før der foretages underretning til socialforvaltningen. Det påhviler herefter socialforvaltningen at sikre barnet mod unødig belastning. Socialforvaltningen står for undersøgelse af familieforholdene for at afdække de forældremæssige forhold, der har ført til den uhensigtsmæssige håndtering af sygdom og sundhed (servicelovens 50). I nogle tilfælde kan en familieindsats ændre adfærden. I andre tilfælde beslutter socialforvaltningen, at barnet bør placeres uden for hjemmet. Særligt om rusmiddelbrug i graviditeten Såfremt der i graviditeten er eller har været rusmiddelbrug hos forældrene i et sådant omfang, at det kan være til skade for fosteret og barnets senere udvikling, kan familien henvises til de regionale Familieambulatorier. Her følges den gravide og senere barnet af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med de sociale myndigheder. Børnene følges af børnelæge og psykolog frem til skolealderen. Henvisning sendes på vanlig vis via obstetriske afdelinger eller børneafdelingerne afhængig af, om barnet er født eller ej. Særligt om underretning Serviceloven er blevet revideret Det fremgår, at man har underretningspligt, hvis man som læge har kendskab til eller må antage, at barnet: Har behov for særlig støtte (efter servicelovens kapitel 11) Kan få behov for støtte efter fødslen grundet forældrenes forhold 833

8 Har ulovligt skolefravær (eller manglende opfyldelse af undervisningspligten) Har været udsat for overgreb Underretningspligten overstiger tavshedspligten. Underretningen bør altid være skriftlig og kan suppleres med en mundtlig. Efter lovændringen i oktober 2013 skal alle kommuner nu have en underretningsenhed, der modtager og foretager akut vurdering af underretningerne. Socialforvaltningen har pligt til at kvittere for modtagelsen af underretningen inden seks hverdage. Lægen har som hovedregel ret til at få oplyst, om der er iværksat undersøgelser og foranstaltninger, men ikke hvilke foranstaltninger. Hvis der er behov for underretning uden for dagarbejdstid, kan den sociale døgnvagt kontaktes via politiet ved at ringe 114. Hvis man har foretaget gentagne underretninger, uden at det har ført til relevante undersøgelser og foranstaltninger i kommunen, kan der foretages skriftlig underretning direkte til Ankestyrelsen. Vejledning findes på Ankestyrelsens hjemmeside (7). Hvis helt specielle forhold gør sig gældende, kan Ankestyrelsen kontaktes telefonisk på Der er døgnservice. Månedsskrift for almen praksis oktober 2014 Ny lovgivning Der har igennem de senere år foregået et bredt, intersektorielt arbejde for at understøtte hensigtsmæssigt samarbejde ved mistanke om overgreb mod børn og sikre relevant støtte til disse børn og familier. I 2007 åbnede Center for børn udsat for Overgreb på Skejby Sygehus, og i 2012 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten Etablering af Børnehuse i Danmark styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn (8-9). Året efter blev der vedtaget en del lovændringer i specielt serviceloven. Ændringerne muliggjorde en national strategi for etablering af såkaldte børnehuse, der åbnede i oktober 2013 (10). Det er den kommunale sagsbehandler, der kan henvise til børnehusene. De praktiserende lægers kontakt vil fortsat være til sagsbehandler i socialforvaltningen, og kun yderst sjældent vil den praktiserende læge have direkte kontakt til børnehuset. I forbindelse med udvalgsarbejde i Sundhedsstyrelsen blev der lavet en stor litteraturgennemgang, gennemgået monofaglige databaser Boks 1 / Det er professionelt at være i tvivl. Det er uprofessionelt ikke at handle. Barnet skal beskyttes og samtidig skal retssikkerhed for både barn, forældre og professionelle varetages. Ring altid gerne til bagvagten på den lokale børneafdeling. 834

9 m.m. for at få et estimat af omfanget af overgreb og omsorgssvigt. Konklusionen er, at tallene er meget usikre, og der er ikke overensstemmelse mellem forskellige opgørelser. Opgørelserne tyder på en klar underdiagnostisering, også inden for sundhedsvæsenet (9). Man kan som praktiserende læge altid søge vejledning i forhold til den kliniske håndtering ved kontakt til bagvagten på den lokale børneafdeling eller kontakt til højtspecialiseret afdeling. I forhold til særlige socialretslige, strafferetslige eller andre juridiske udfordringer kan den lokale embedslægeinstitution eller jurist i det regionale sekretariat kontaktes. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet Litteratur 1. WHO: Report on the Consultation on Child Abuse Prevention yesican.org/definitions/who.html 2. Jenny C. Child Abuse and Neglect. Diagnosis, Treatment, and Evidence. Sauders Brun B & Wintlev Å. Mødre der udsætter deres børn for alvorlig omsorgssvigt. Dansk Psykologisk forlag; Hertz S, Skau K, Uldall P. Münchausens syndrom i en børnefamilie. Nordisk Medicin 1995; 110: Gindesgaard CB & Møller TR. Perforation af trommehinden pga. børnemishandling. Ugeskr laeger 2011; 173: Dombogen for Vestre Landsret Sundhedsstyrelsen. Etablering af børnehuse i Danmark Findes på dk

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Årsrapport 2010 for CBO

Årsrapport 2010 for CBO Årsrapport 2010 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Kommunikationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby HN0411GS Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Etablering af børnehuse i Danmark. - styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn

Etablering af børnehuse i Danmark. - styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn Etablering af børnehuse i Danmark - styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn 2012 Etablering af børnehuse i Danmark - styrkede rammer for det tværfaglige

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan -ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Beredskabsplan for Langagergård... 2 Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd... 2 Børn -og unges tegn

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere