Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression, mænd og selvmord, mænds sundhed, mænds forhold til sundhedsvæsnet og til pasning af behandlinger. Det er ud fra dette på det korte sigt målet: 1. at udarbejde en vurderingsmetode af depression hos den ældre mand, der opfanger både traditionelle symptomer på depression og de særlige symptomer på depression, der optræder hyppigt hos ældre mænd, og som synes at relatere sig mere specifikt til selvmord. 2. at udarbejde et uddannelsesprogram for de professionelle, der arbejder med ældre i almen praksis, hjemmeplejen og på plejehjemmene med de formål at skabe kompetencer til opsporing af ældre, mandlige, depressive patienter med henblik på forebyggelse af selvmord og forbedringer af det psykiske velbefindende. Det er målet at komme med forslag til kommunikationsredskaber for de professionelle. På det længere sigt vil resultaterne fra dette projekt skulle medvirke til at skabe baggrund for udviklingen og validering af et screeningsinstrument for depression hos ældre mænd, der kombinerer den traditionelle screening (fx Geriatric Depression Scale) med screening for særlige mandlige symptomer depression. Samtidig skal projektet medvirke til at skabe baggrund for videre udforskning af ældre mænds livskvalitet og fysiske og psykiske sundhed i bredere forstand. Der er allerede en del viden om både symptomer og risikofaktorer for depression og selvmord hos ældre mænd. Dette materiale er dog ikke samlet, hvorfor dette projekt søger at kombinere eksisterende og ny viden fra 3 felter: 1) Geriatric Depression Scale Dette er en kort test udført som struktureret interview, og det har vist sig at være velegnet til screening af depression hos kognitivt intakte eller let-moderat dysfungerende ældre. Den ældre skal svare ja eller nej til 15 spørgsmål. Spørgsmål, der indgår, er bl.a. Føler du dig glad og tilfreds? Er du lykkelig over livet lige nu? 1 Valideret i dansk oversættelse af Djernes, Kvist, Olesen, Munk-Jørgensen og Gulmann,

2 Føler du ofte et stort tomrum i dit liv? 2) Særlige mandlige symptomer på depression 2. Se side 4 i denne projektbeskrivelse, hvor denne problemstilling uddybes. 3) Omstændigheder ved og indikatorer for øget risiko for depression og selvmord hos ældre 3. Dette er blandt andet tab af partner, sygdom, funktionstab, tab af socialt netværk, isolering og ensomhed. Ved at inddrage ovennævnte 3 aspekter, øges muligheden for at vurdere den ældre mands trivsel væsentligt med opsporing af depression eller depressionssymptomer som omdrejningspunkt. Gennem screeningstest og interview i kombination, ønsker vi derfor afprøve om de ældre mænd har symptomer og tilstande hyppigt ses hos mænd, men som ikke indgår i traditionelle screeningsmetoder for depression og derfor medfører at mændene ikke får den opmærksomhed og behandling, de har brug for. Denne viden omsættes i første omgang til forslag til opmærksomhedspunkter og metoder i samtalen og anden kommunikation med den ældre mand. Disse resultater formidles i undervisning af professionelle, der er i kontakt med ældre mænd. Målet er at kvalificere til bedre at se tegn på depression hos den ældre mand. På baggrund af resultaterne af projektet vil vi i vores arbejde i forhold til mænds psykiske og fysiske sundhed uddybe og udvikle den indhentede viden så den kan indgå i arbejdet med udvikling af en screeningsmetode for depression hos ældre mænd. Samtidig vil vi i forlængelse af vores arbejde i forhold til mænd og sundhedsvæsnet medvirke til forslag om anvendelse af denne viden og de eventuelt udviklede instrumenter i de professionelles daglige praksis. Baggrund Depression og alderdom er en farlig kombination. Og tilføjer vi manden, som køn, kan det blive en livsfarlig kombination. Dette projekt har sit særlige fokus på den ældre mand. Den ældre mand som vi ved har en markant øget risiko for udvikling af depression, selvmord og selvmordsforsøg. Projektet ligger i forlængelse af det særlige arbejde, som blandt andet er påbegyndt i Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed med at sætte mænds sundhed på dagsorden, og anerkende at mænd har nogle særlige og specifikke behov som skal anerkendes som et særskilt og væsentlig problem. Ligesom det ligger i forlængelse af arbejdet med bogen Kend din krop, mand, hvori ældre mænds livskvalitet og sundhed er drøftet (Christensen et al.2006). 2 Cochran og Rabinowitz, 2000; Winkler, Pjrek og Kasper, 2005; Madsen, Fx Kørner, 2000; Munk, 2002; Waern et al

3 Ældre mænd adskiller sig på en række punkter: Depression er mere udbredt blandt ældre mænd end blandt yngre. Mænd over 75 år har den højeste selvmordshyppighed. Selvmordsrisiko hos enkemænd er markant forhøjet de første 6 måneder efter ægtefælles død. 40% af ældre personer som begik selvmord, havde givet udtryk om dette til egen læge eller andet sundhedspersonale året før selvmordet fandt sted. Ældre mænd har sværere ved at håndtere tab af ægtefælle end ældre enker. Ældre mænds netværk er ofte spinkelt og de mangler nogen at dele sorgen med. Mænd generelt er underbehandlede for depressioner. Vi ved at ældre mænd er i øget risiko for udvikling af depression end yngre mænd, og at de har markant højere selvmordsrisiko end kvinder. Mænd er generelt underforbrugere af sundhedssektoren, og har en ringere pasning af medicinsk behandling. Dette gælder mænd i alle aldersgrupper men mænd der er alene/enkemænd har formodentlig endnu sværere ved at gøre brug af systemet. Ældre der bor alene er i øget risiko for social isolering og ensomhed. Depression medfører en forringelse af sundhedsadfærd, og da ældre mennesker ofte har et mere skrøbeligt helbred øges risikoen for alvorlig sygdom og død. Alvorlig sygdom og dårligt helbred hos ældre øger risiko for at få depression hvilket igen medfører en forringelse af sundhedsadfærd. Herunder hører også den stigende forekomst af livsstilssygdomme. Blandt andet har antallet af personer med svær overvægt været stigende over de seneste 20 år. Denne stigning har været markant for mænd over 65 år. Svær overvægt er udover alvorlige følgesygdomme, også knyttet til ringere livskvalitet, inaktivitet og mobilitetsproblemer hvilket øger risiko for social isolering og ensomhed hos denne gruppe mænd. Mandlig depression Noget tyder på at debutalderen for depression er faldende og betyder at vores (kommende) ældre vil opleve at depressionen sætter tidligere ind i deres alderdom, hvis den kommer, og at de har en øget risiko for udvikling af depression sammenlignet med deres egne forældre. Dette gælder også for kommende generationer og sandsynligvis forstørres risikoen yderligere for dem blandt andet på grund af den øgede urbanisering og forandringer i samlivsformer og kønsrollemønstre (Hinrichsen og Clougherty, 2006). Traditionelle psykologiske symptomer på depression 4 er i overvejende grad reaktioner man hyppigere tillægger kvinder. Dette blev på bedste vis dokumen- 4 Nedsat stemningsleje, manglende glæde og interesse, uoverkommmelighedsfølelse og træthed, manglende koncentrationsevne, uro, hæmning, nedsat selvværdsfølelse og følelser af skyld, sortsyn og selvmordstanker (se Madsen 2006). 3

4 teret af Rutz (1999) igennem et selvmordsforbyggende arbejde på den svenske ø Gotland. Her lavede man, på baggrund at en høj selvmordsrate, et uddannelsesprogram for praktiserende læger i opsporing af depressive patienter med henblik på forebyggelse af selvmord. Programmet blev en succes. Selvmordsraten faldt signifikant, men faldet forekom primært blandt kvinder. Dette forklarer Rutz blandt andet med kvindernes øgede kontakt til lægerne, samt at de få mænd, der var i kontakt med lægerne ikke blev vurderet som depressive eller selvmordstruede. Dette arbejde bidrog til formodninger om en særlig mandlige depression med specifikke symptomer og tilstande der optræder hyppigere hos mænd, og som traditionelt ikke er blevet sammenkædet med depression. Både europæisk (Winkler et al. 2005) og amerikansk forskning (Cochrane og Rabinowitz 2000) understøtter dette, dog bliver symptombilledet beskrevet forskelligt. Den europæiske forskning peger på følgende symptomer: irritabilitet og nedtrykthed lav impulskontrol vredes udbrud tendenser til at bebrejde andre og være uforsonlig lav stresstærskel rastløshed risikoadfærd og socialt grænseoverskridende adfærd misbrug, specielt alkohol generelt utilfredshed med sig selv og egen adfærd Amerikansk forskning tager i stedet udgangspunkt i den traditionelle manderolle i deres beskrivelse, og taler om masked depression hos mænd. De lægger vægt på følgende symptomer: tilbagetrækning fra relationer over-engagement i arbejdet benægtelse af smerte voksende rigide krav om autonomi afvisning af at få hjælp vredesudbrud misbrug overdreven selvkritik sænket eller impulsivt humør koncentrations-, søvn- og vægtproblemer Fælles for begge forskningstraditioner er at man mener, disse særlige symptomer er indikativer for depression hos mænd og bør indgå i screening og vurdering depression. To tredjedele af deprimerede ældre som kommer i behandling for depression, oplever en markant forbedring enten ved at depressionen forsvinder eller at 4

5 der sker en kraftig reduktion af deres symptomer. Indtil midten af 90 erne var medicinsk behandling og elektrochok den foretrukne behandlingsmetode, men nyere undersøgelser viser at en kombination af medicinering og psykoterapi tilsyneladende har den bedste effekt (Reynolds, Frank et al (1999)). Flere psykoterapeutiske metoder har vist gode resultater i behandlingen af deprimerede ældre: kognitiv adfærdsterapi og interpersonel psykoterapi og i en vis udstrækning også psykodynamisk psykoterapi og løsningsfokuseret terapi. De er alle terapiformer som er afprøvet i kliniske forsøg med god effekt i udlandet. Endvidere har et forsøg med depression hos demente vist at oplæring af kognitive adfærdsstrategier til familiemedlemmer, kan være med til at reducere symptomer på depression hos den demente ældre (Teri et al. 1997). Ingen af disse metoder har dog fokuseret specifikt på kønsforskelle, eller inddraget forskellige parametre for vurdering af depression hos den ældre mand. Det må derfor konstateres, at der både er et fundament og et behov for at forstå også de kønsmæssige aspekter ved depression og selvmord og forebyggelse og behandling generelt, og for videreudvikling af dels en metode til opsporing og vurdering af depression og depressionssymptomer og dels af psykologiske behandlingsmetoder i Danmark målrettet generelt mod mænd og ikke mindst specifikt mod den deprimerede ældre mænd. De sundhedsprofessionelles rolle Nogle af faktorerne bag underdiagnosticeringen og underbehandlingen af mænd, ser ud til at hænge sammen med at mænd har sværere ved at se deres problemer som psykiske problemer, samt at mænd generelt sjældnere er i kontakt med sundhedssystemet. Samtidig ser det også ud til at mænd har nogle særlige psykiske reaktionsmønstre, som kan gøre det sværere for sundhedsvæsenet og professionelle at kommunikerer med ham og identificere hans problemer (Madsen, 2006). Her ligger en endnu uudforsket arbejdsmark for fagpersoner i sundhedsvæsenet: udvikling af kompetencer i kønnet kommunikation hvor man tager udgangspunkt i, at der kan være forskelle på mænds og kvinders måder at udtrykke sig på og forstå på. Sådanne forskelle kan være afgørende i identificering af problemer, og i øjeblikket ser det ud til at der er et aktuelt behov for et særlige fokus på ældre mænd og deres behov, og ikke mindst et behov for opkvalificering af ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen, praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle, så de føler sig rustet til arbejdet og føler de kan håndtere de problemstillinger de står overfor. Et dansk forebyggelsesprojekt i Vejle ældre og selvmord konkluderede at plejepersonale og frivillige medarbejdere netop gav udtryk for at de oplevede en magtesløshed over for den ældre, på grund af manglende teoretisk og fagspecifik viden til at kommunikere med ældre mennesker i krise og om selvmord (Fleischer, 2005). Med dette projekt, håber vi derfor at vi medvirker til at igangsætte en proces, hvor professionelle får øje på denne gruppe, der stort set ikke tidligere har 5

6 modtaget opmærksomhed, og som der ikke tidligere har været udviklet reelle tilbud til. Aktiviteter I projektet ansættes en psykolog, som gennemfører forløb med kombination af strukturerede interview og screeninger til vurdering af depression ved hjælp af dels Geriatric Depression Scale-15 og dels eksisterende instrumenter til bedømmelse af tilstedeværelsen af de særlige mandlige symptomer. I interviewet vil også indgå afdækning af psykosociale indikatorer for risiko for depression og selvmord (fx tab af partner, sygdom, funktionstab, isolation). Projektet består af følgende aktiviteter: 1) interviewe og screene en gruppe ældre mænd, der ikke er diagnosticeret med depression, 2) gøre den opnåede viden herfra anvendelig for professionelle der arbejder med ældre mænd, 3) undervise professionelle, og 4) medvirke til at skabe grundlag for udvikling af screeningsinstrumenter. Deltagere Rekruttering af interviewpersoner vil ske via samarbejde med EGV. Der vil blive en fordeling over alder dvs. grupper af 65+, 75+ og 80+. Ingen af de interviewede ældre er diagnosticeret med depression eller demens på interviewtidspunktet. Endvidere skal den ældre tale dansk. Derudover er der ingen selektionskriterier, der vil dog tilstræbes en vis fordeling over socialgruppe og faggruppe. Organisering, samarbejde og netværk Projektpsykolog, der har ansvaret for projektets udvikling og gennemførsel. Dette vil ske i samarbejde med projektleder Svend Aage Madsen samt via kvalificeret ekstern vejledning efter behov. Der vil også inddrages ekstern evaluering af projektet. Projektet fysiske placering bliver i Psykologisk og Psykosocial forskningsenhed på Rigshospitalet, og det er også her projektet er forankret. Der indledes et samarbejde med Ensomme Gamles Værn samt Ph.d. Elene Fleischer (Ældre og Selvmord). Endvidere satser vi på, at projektet vil indgå i et samarbejde med EGV om ældre mænd og livskvalitet og overvægt, som er på tegnebrættet i skrivende stund. Derudover indgår vi også i initiativgruppen bag Men s Health Week, hvor der hvert år er fokus på forskellige temaer der omhandler mænds sundhed og sygdomme. Sidste år var der netop fokus på mænds psykiske sundhed og specielt ældre mænd og deres øgede risiko for selvmord. Her indgik vi blandt andet 6

7 partnerskab med PsykiatriFonden, Sundhedsstyrelsen, Forskergruppen ældre og selvmord, Landsforeningen Sind, Center for gerontopsykologi, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Center for Selvmordsforebyggelse i Nordjylland og Det selvmordsforebyggende netværk på Fyn, samt overlæge Merete Nordentoft i Men s Health Week Dette samarbejde har ført til deltagelse med oplæg fra Svend Aage Madsen på OK Klubbernes temadage i 2006 i Projekt Ældres med indlæg om den ældre mands psyke (se Nyhedsbrev for Projektet Ældres Livsmod nr. 5 & 6, 2006). Det førte også til deltagelse med oplæg fra Svend Aage Madsen om Mænds mentale sundhed på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse 2006 i Danmark d. 7. september I år har Men s Health Week, et samarbejde, der også inddrager Dansk Sygeplejeråd, sat uddannelse af personale i kommunikation med den mandlige patient i centrum (se på Dette arbejde vil også omfatte undervisning for personale i ældresektoren. Udover partnerskab og tværfagligt netværk i Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed på Rigshospitalet og i forbindelse med Men s Health Week, indgår projektleder og projektpsykolog også i flere faglige netværk: Bl.a. Selskab for Mænds Sundhed, Netværk om psykoterapi for mænd, samt European Men s Health Forum (www.emhf.org). Tidsplan Start Juni 2007 Ansættelse af projektpsykolog Juni 2007 Planlægning og udarbejdelse af Interview guide Juni Sep 2007 Interview og transskribering Sep Dec 2007 Opstart af analyse fase Nov 2007 Analysefase og bearbejdning af data Nov Apr 2008 Udarbejdelse af kursusmateriale Maj Aug 2008 Planlægning af kursus Sep 2008 Artikelskrivning og evaluering Sep Nov 2008 Afrapportering og opsamling Dec 2008 Litteraturliste Alpas, F.M. og Neville, S. Loneliness, health and depression in older males. Aging and Mental Health 2003; 7(3): Ammentorp, J.; Mainz, J. og Sabroe, S. Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge. Ugeskrift for læger, 2006; 168(40):

8 Christensen, K.; Graugaard, C.; Bonde, H.; Wulff, H.J. og Madsen, S.A. Kend din krop, mand. Aschehoug 2006, København. Cochran, S.V. og Rabinowitz, F.E. Men and Depression: clinical and empirical perspektives. San Diego, California: Academic Press Djernes, J.K.; Kvist, E.; Olesen, F.; Munk-Jørgensen, P. og Gulmann, N.C. Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre. Ugeskrift for læger, 2004; 166(10): Fleischer, E. Ældre og selvmordsforebyggelse i praksis. Suicidologi, 2005; årg. 10, nr. 1. Hinrichsen, G.A. og Clougherty, K.F. Chapter 2: Depression and Older Adults. Interpersonal Psychotherapy for Depressed Older Adults. American Psychological Association Kvist, E.; Djernes. J.K. og Møgelsva, S. Forekomst af depressionssygdom hos ældre og sygdom. Sygeplejersken 2001; 45. Kørner, E.A. Depression hos Ældre:Fokus på diagnosen. Ugeskrift for læger, 2000; 162(18): Madsen, S.A. mænd og sind, I: Christensen, K.; Graugaard, C.; Bonde, H.; Wulff, H.J. og Madsen, S.A. Kend din krop, mand. Aschehoug 2006, København. Madsen, S.A. Mænd, køn, sundhed og sygdom. Politik 2007 marts. In press. Minardi, H.A. og Blanchard, M. Older people with depression: pilot study. Journal of advance nursing 2004; 46(1): Munk, K. Aldring, psykisk sundhed og trivsel, I: Gerontologi - Livet som gammel. Swane, C.E.; Blaakilde, A.L. og Amstrup, K. Munksgaard Danmark Olsen, H. og Madsen, S.A. Den mandlige patient og lægesamtalen om overvægt. Månedsskrift for praktisk Lægegerning Maj 2006 / 5. Paul, C., Ayis, S. og Ebrahim, S. Psychological distress, loneliness and disability in old age. Psychological Health Med. 2006; May, 11(2): Reynolds, C.F.; Frank, E.; Perel, J.M.; Imber, S.D.; Cornes; C.; Miller, M.D.; Mazumdar, S.; Houck, P.R.; Dew, M.A.; Stack, J.A.; Pollock, B.G. og Kupfer, D.J. Nortriptyline and Interpersonal Psychotherapy as Maintenance Therapies for Recurrent Major Depression: A Randomized Controlled Trial in Patients Older Than 59 Years. Journal of the American Medical Association 1999 ;281: Rutz, W. Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International Clinical Psychopharmacology 1999, Jun; 14 suppl.3: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Rigshospitalet, Psykiatrifonden, Center for gerontopsykologi, Forskergruppen Ældre og Selvmord og Selskab for Mænds Sundhed i forbindelse med Men s Health Week Er din næste klient en ældre mand? Faktaark. Kan hentes på Teri, L.; Logsdon, R.G.; Uomoto, J. og McCurry, S.M. Behavioural Treatment of depression in dementia patients: A controlled clinical trial. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 52B, Torpdal, P. Depression og kognitiv terapi med ældre. Gerontologi og samfund 2001;17, 3:59-61 Waern, M.; Rubenowitz, E. og Wilhelmson, K. Predictors of Suicide in the Old Elderly. Gerontology, 2003; 49: Winkler, D.; Pjrek, E. og Kasper, S. Anger attacks in depression evidence for a male depressive syndrome. Critical review. British Journal of Psychiatry 2000;

9 Wærn, M.; Runeson, B.S.; Allebeck, P.; Beskow, J.; Rubenowitz, E.; Skoog, I. og Wilhelmson, K. Mental Disorder in Elderly Suicides: A Case-Control Study. American Journal of Psychiatry 2002; 159: Zhang, J. Association of body mass index with suicide mortality: A prospective cohort study of more than one million men. Letters to the Editor. American Journal of Epidemiology 2006; 164 (4);

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Svend Aage Madsen MHW 2013

Svend Aage Madsen MHW 2013 MHW 2013 1 MHW 2013 2 MHW 2013 Men s Health Week handler om: Al sundhed og alle sygdomme kræft, ulykker, diabetes, hjerte, psykisk.. Livsstil og Sundhedsadfærd Forebyggelse og information Behandling Manden

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Biologi eller fup? Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Svend Aage Madsen Det biologiske og psyken Det Psykologiske og det Biologiske Hjernens størrelse: ca. 23 milliarder nerveceller ca. 19

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Mænds uopdagede depressioner

Mænds uopdagede depressioner Mænds uopdagede depressioner Svend Aage Madsen Når man taler om mænd og sygdom.. Y+ = Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke

Læs mere

Mænds skjulte depressioner Gå i dialog med mænd om psykiske problemer

Mænds skjulte depressioner Gå i dialog med mænd om psykiske problemer Psykiatri Mænds skjulte depressioner Gå i dialog med mænd om psykiske problemer Af Svend Aage Madsen Biografi Forfatteren er ph.d. og chefpsykolog på Rigshospitalet samt formand for Selskab for Mænds sundhed,

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Flere mænd på banen!

Flere mænd på banen! Flere mænd på banen! Program Hvem er Forum for Mænds Sundhed? Hvordan ser det ud med mænds sundhed? Hvordan får vi flere mænd til aktiviteter? Hvilken kommunikation er vigtig at føre? Mænds Sundhed Mie

Læs mere

Den tredje alder hva nu? Konference på Christiansborg den 3. februar 2016 v/ Dansk Psykolog Forening og Ældre Sagen

Den tredje alder hva nu? Konference på Christiansborg den 3. februar 2016 v/ Dansk Psykolog Forening og Ældre Sagen Selvmordsforebyggelse blandt ældre mennesker opsporing og intervention v/ Jan-Henrik Winsløv, psykolog & daglig leder Enhed for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien, AUH Den tredje alder hva nu? Konference

Læs mere

Mænd og psykiske problemer En undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed

Mænd og psykiske problemer En undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed Mænd og psykiske problemer En undersøgelse ved Forum for Mænds Sundhed MÆND OG PSYKISKE PROBLEMER 1 Mænd og psykiske problemer af Forum for Mænds Sundhed 2016 ISBN nr. 978-87-91945-17-5 Den foreliggende

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed Selskab for Mænds Sundhed Men's Health Society Forum for Mænds Sundhed et partnerskab der skaber lighed i sundhed I Danmark er den ulighed i sundhed, der især rammer mænd, blevet grundigt belyst, bl.a.

Læs mere

Mænd og kvinder som pårørende

Mænd og kvinder som pårørende Mænd og kvinder som pårørende ÅRSDAG 2005 PÅRØRENDE EN RESSOURCE I DEN PALLIATIVE INDSATS? Lørdag den 19. November 2005 AUDITORIUM I, RIGSHOSPITALET Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Samtalen med parret

Læs mere

Opsporing og forebyggelse af depression

Opsporing og forebyggelse af depression Opsporing og forebyggelse af depression Opstartsseminar 30. august 2017 Horsens Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk At ældes er en langt

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord

Erfaringer fra Århus Kommune. Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Erfaringer fra Århus Kommune Lavet af Forebyggelseskonsulent Dorthe Hvid Johannesen Område Nord Organisering i Århus Kommune 9 konsulenter i Århus Kommune Hver konsulent dækker et lokalområde med 3-6 lokalcentre.

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 15/20449 Dato: 06-02-2015 Udarbejdet af: Azra Hasanbegovic / Anita Lerche E-mail: Azra.Hasanbegovic@rsyd.dk /Anita.Lerche@rsyd.dk

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Gud gav os en penis og en hjerne,...men kun blod nok til at få en af dem til at fungere ad gangen. (Robin Williams fra Penisens natur og kultur) Urininkontinens indenfor 4 uger

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011

Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA terapi virker Af Thomas Mackrill, cand.psych. PhD, fagkonsulent og forskningsmedarbejder, tma@tuba.dk; +45 21708958. Januar 2011 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Mænds sundhed og Fællesskaber

Mænds sundhed og Fællesskaber Mænds sundhed og Fællesskaber 2016 Mænds sundhed og Fællesskaber Program til inspirationskonference MHW 2016 Forum for Mænds Sundhed Hvorfor mænd og fællesskaber? - v/ Svend Aage Madsen, Forum for Mænds

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

Mænds depressive lidelser. Per Torpdahl

Mænds depressive lidelser. Per Torpdahl Mænds depressive lidelser Depression hos kvinder og mænd Kvinder 100.000 Mænd 50.000 Former og årsager Livslang depression Livsfase depression Følgende kan påvirkes af depression og kan være årsag til

Læs mere

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september

MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE H.C. Andersens Hotel Den 20. september Anna Paldam Folker Forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk HJERTEFORENINGENS SUNDHEDSKONFERENCE 2017 H.C. Andersens Hotel Den 20. september MENTAL SUNDHED - HVAD ER OP OG NED? Positiv

Læs mere

Diagnosen til Debat. DemensDagene. Mandag den 7. maj 2012

Diagnosen til Debat. DemensDagene. Mandag den 7. maj 2012 Diagnosen til Debat DemensDagene Mandag den 7. maj 2012 WHO 2012 http://www.who.int/mental_health/neurology/en/ Demens i Danmark Se regionale/kommunale tal på www.videnscenterfordemens.dk Antal demente

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016

Depression. - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast. Onsdag d. 10. februar 2016 Depression - en folkesygdom!! Soc.psyk. Center Nord, Ikast Onsdag d. 10. februar 2016 Bjarne Yde Ledende sygeplejerske Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg www.psykinfomidt.dk Henning Jensen skuespiller

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Mænd og psykologiske aspekter ved kronisk sygdom

Mænd og psykologiske aspekter ved kronisk sygdom Mænd og psykologiske aspekter ved kronisk sygdom Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forum for Mænds Sundhed 1 Godt forsøgt 1.381 personer m. type 2 diabetes undersøgt 6 år efter, at de fik stillet diagnosen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG

PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG PSYKOLOGEN I DEN KOMMUNALE ÆLDREOMSORG EN INTRODUKTION TIL -MODELLEN Lars Larsen, Professor MSO og Centerchef Center for Livskvalitet Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Læs mere

Kønsforskning. psykoterapi

Kønsforskning. psykoterapi fotos: bam/scanpix Kønsforskning Af Svend Aage Madsen Mænd i psykoterapi Der findes ikke en særlig mande-terapi men mange mænd ville have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Svend Aage Madsen. De nye vejledninger- forståelse. De nye retningslinjer: Analyse. De nye vejledninger - forberedelse

Svend Aage Madsen. De nye vejledninger- forståelse. De nye retningslinjer: Analyse. De nye vejledninger - forberedelse De nye vejledninger- forståelse Veje og vildveje i udvikling af forældreskab v/ Svend Aage Madsen At få barn er en af de psykologisk, socialt og identitetsmæssigt mest omvæltende forhold, et menneske kommer

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold

Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældres selvmordshandlinger og risikofremmende forhold Ældrepakken Selvmordsforebyggelse blandt ældre 7. November 2006, Nyborg v/ Jan-Henrik Winsløv, gerontopsykolog & forsker Formål Hvad karakteriserer

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014

WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 WWW.VIDENSRAAD.DK FAKTA OM BØRN OG UNGES MENTALE HELBRED DATO 27. SEPTEMBER 2014 Hvad er mentalt helbred? Det engelske begreb mental health kan på dansk oversættes til mental sundhed og mentalt helbred.

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv

Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv 6 Unges overvejelser om og forsøg på at tage deres eget liv Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 87 1. Indledning Dette kapitel belyser udbredelsen af selvmordstanker og selvmordsforsøg

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov

Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Pårørende til borgere med hjerneskade - reaktioner og behov Neuropsykolog Anne Norup, ph.d. Afd. for højt specialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade Glostrup/Hvidovre Hospital Intro.. PLANEN

Læs mere

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup

Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom. Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Når sorg bliver til depression. Hvornår bliver sorgen en sygdom Ledende liaisonsygeplejerske Elsebeth Glipstrup Liaisonpsykiatri Liaison= forening/forbindelse Forening mellem psyke og soma. Opgør med dualistisk

Læs mere

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov Professor, ledende overlæge, dr.med. Poul Videbech Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitetshospital, Risskov videbech@dadlnet.dk www.videbech.com Søgaard HJ. Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte.

Læs mere

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital

Ældre og depression. Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Ældre og depression Nils Gulmann Gerontopsykiatrisk afd Århus Universitetshospital Den geriatriske depression Prævalens hos 65+-årige 3 % Ved plejehjemsindflytning 20 % Underdiagnosticering 10 % i relevant

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå ældre menneskers selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Den mandlige kræftpatient i teori og praksis

Den mandlige kræftpatient i teori og praksis Den mandlige kræftpatient i teori og praksis FORSTÅ OG KOMMUNIKÉR MED DEN MANDLIGE KRÆFTPATIENT ET UNDERVISNINGSPROGRAM Af chefpsykolog, ph.d. Svend Aage Madsen OM KURSET Kurset er udviklet på Rigshospitalet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH

Fatigue en indikator påp. tidlig aldring. Why do we age so differently? Anette Ekmann, MScPH Why do we age so differently? Fatigue en indikator påp tidlig aldring Anette Ekmann, MScPH Afdelingen for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet anek@sund.ku.dk Funded

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON TEAM PÅ HVIDOVRE Består af overlæge og liaisonsygeplejerske Er ansat ved Psykiatrisk Center Hvidovre

Læs mere