Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression, mænd og selvmord, mænds sundhed, mænds forhold til sundhedsvæsnet og til pasning af behandlinger. Det er ud fra dette på det korte sigt målet: 1. at udarbejde en vurderingsmetode af depression hos den ældre mand, der opfanger både traditionelle symptomer på depression og de særlige symptomer på depression, der optræder hyppigt hos ældre mænd, og som synes at relatere sig mere specifikt til selvmord. 2. at udarbejde et uddannelsesprogram for de professionelle, der arbejder med ældre i almen praksis, hjemmeplejen og på plejehjemmene med de formål at skabe kompetencer til opsporing af ældre, mandlige, depressive patienter med henblik på forebyggelse af selvmord og forbedringer af det psykiske velbefindende. Det er målet at komme med forslag til kommunikationsredskaber for de professionelle. På det længere sigt vil resultaterne fra dette projekt skulle medvirke til at skabe baggrund for udviklingen og validering af et screeningsinstrument for depression hos ældre mænd, der kombinerer den traditionelle screening (fx Geriatric Depression Scale) med screening for særlige mandlige symptomer depression. Samtidig skal projektet medvirke til at skabe baggrund for videre udforskning af ældre mænds livskvalitet og fysiske og psykiske sundhed i bredere forstand. Der er allerede en del viden om både symptomer og risikofaktorer for depression og selvmord hos ældre mænd. Dette materiale er dog ikke samlet, hvorfor dette projekt søger at kombinere eksisterende og ny viden fra 3 felter: 1) Geriatric Depression Scale Dette er en kort test udført som struktureret interview, og det har vist sig at være velegnet til screening af depression hos kognitivt intakte eller let-moderat dysfungerende ældre. Den ældre skal svare ja eller nej til 15 spørgsmål. Spørgsmål, der indgår, er bl.a. Føler du dig glad og tilfreds? Er du lykkelig over livet lige nu? 1 Valideret i dansk oversættelse af Djernes, Kvist, Olesen, Munk-Jørgensen og Gulmann,

2 Føler du ofte et stort tomrum i dit liv? 2) Særlige mandlige symptomer på depression 2. Se side 4 i denne projektbeskrivelse, hvor denne problemstilling uddybes. 3) Omstændigheder ved og indikatorer for øget risiko for depression og selvmord hos ældre 3. Dette er blandt andet tab af partner, sygdom, funktionstab, tab af socialt netværk, isolering og ensomhed. Ved at inddrage ovennævnte 3 aspekter, øges muligheden for at vurdere den ældre mands trivsel væsentligt med opsporing af depression eller depressionssymptomer som omdrejningspunkt. Gennem screeningstest og interview i kombination, ønsker vi derfor afprøve om de ældre mænd har symptomer og tilstande hyppigt ses hos mænd, men som ikke indgår i traditionelle screeningsmetoder for depression og derfor medfører at mændene ikke får den opmærksomhed og behandling, de har brug for. Denne viden omsættes i første omgang til forslag til opmærksomhedspunkter og metoder i samtalen og anden kommunikation med den ældre mand. Disse resultater formidles i undervisning af professionelle, der er i kontakt med ældre mænd. Målet er at kvalificere til bedre at se tegn på depression hos den ældre mand. På baggrund af resultaterne af projektet vil vi i vores arbejde i forhold til mænds psykiske og fysiske sundhed uddybe og udvikle den indhentede viden så den kan indgå i arbejdet med udvikling af en screeningsmetode for depression hos ældre mænd. Samtidig vil vi i forlængelse af vores arbejde i forhold til mænd og sundhedsvæsnet medvirke til forslag om anvendelse af denne viden og de eventuelt udviklede instrumenter i de professionelles daglige praksis. Baggrund Depression og alderdom er en farlig kombination. Og tilføjer vi manden, som køn, kan det blive en livsfarlig kombination. Dette projekt har sit særlige fokus på den ældre mand. Den ældre mand som vi ved har en markant øget risiko for udvikling af depression, selvmord og selvmordsforsøg. Projektet ligger i forlængelse af det særlige arbejde, som blandt andet er påbegyndt i Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed med at sætte mænds sundhed på dagsorden, og anerkende at mænd har nogle særlige og specifikke behov som skal anerkendes som et særskilt og væsentlig problem. Ligesom det ligger i forlængelse af arbejdet med bogen Kend din krop, mand, hvori ældre mænds livskvalitet og sundhed er drøftet (Christensen et al.2006). 2 Cochran og Rabinowitz, 2000; Winkler, Pjrek og Kasper, 2005; Madsen, Fx Kørner, 2000; Munk, 2002; Waern et al

3 Ældre mænd adskiller sig på en række punkter: Depression er mere udbredt blandt ældre mænd end blandt yngre. Mænd over 75 år har den højeste selvmordshyppighed. Selvmordsrisiko hos enkemænd er markant forhøjet de første 6 måneder efter ægtefælles død. 40% af ældre personer som begik selvmord, havde givet udtryk om dette til egen læge eller andet sundhedspersonale året før selvmordet fandt sted. Ældre mænd har sværere ved at håndtere tab af ægtefælle end ældre enker. Ældre mænds netværk er ofte spinkelt og de mangler nogen at dele sorgen med. Mænd generelt er underbehandlede for depressioner. Vi ved at ældre mænd er i øget risiko for udvikling af depression end yngre mænd, og at de har markant højere selvmordsrisiko end kvinder. Mænd er generelt underforbrugere af sundhedssektoren, og har en ringere pasning af medicinsk behandling. Dette gælder mænd i alle aldersgrupper men mænd der er alene/enkemænd har formodentlig endnu sværere ved at gøre brug af systemet. Ældre der bor alene er i øget risiko for social isolering og ensomhed. Depression medfører en forringelse af sundhedsadfærd, og da ældre mennesker ofte har et mere skrøbeligt helbred øges risikoen for alvorlig sygdom og død. Alvorlig sygdom og dårligt helbred hos ældre øger risiko for at få depression hvilket igen medfører en forringelse af sundhedsadfærd. Herunder hører også den stigende forekomst af livsstilssygdomme. Blandt andet har antallet af personer med svær overvægt været stigende over de seneste 20 år. Denne stigning har været markant for mænd over 65 år. Svær overvægt er udover alvorlige følgesygdomme, også knyttet til ringere livskvalitet, inaktivitet og mobilitetsproblemer hvilket øger risiko for social isolering og ensomhed hos denne gruppe mænd. Mandlig depression Noget tyder på at debutalderen for depression er faldende og betyder at vores (kommende) ældre vil opleve at depressionen sætter tidligere ind i deres alderdom, hvis den kommer, og at de har en øget risiko for udvikling af depression sammenlignet med deres egne forældre. Dette gælder også for kommende generationer og sandsynligvis forstørres risikoen yderligere for dem blandt andet på grund af den øgede urbanisering og forandringer i samlivsformer og kønsrollemønstre (Hinrichsen og Clougherty, 2006). Traditionelle psykologiske symptomer på depression 4 er i overvejende grad reaktioner man hyppigere tillægger kvinder. Dette blev på bedste vis dokumen- 4 Nedsat stemningsleje, manglende glæde og interesse, uoverkommmelighedsfølelse og træthed, manglende koncentrationsevne, uro, hæmning, nedsat selvværdsfølelse og følelser af skyld, sortsyn og selvmordstanker (se Madsen 2006). 3

4 teret af Rutz (1999) igennem et selvmordsforbyggende arbejde på den svenske ø Gotland. Her lavede man, på baggrund at en høj selvmordsrate, et uddannelsesprogram for praktiserende læger i opsporing af depressive patienter med henblik på forebyggelse af selvmord. Programmet blev en succes. Selvmordsraten faldt signifikant, men faldet forekom primært blandt kvinder. Dette forklarer Rutz blandt andet med kvindernes øgede kontakt til lægerne, samt at de få mænd, der var i kontakt med lægerne ikke blev vurderet som depressive eller selvmordstruede. Dette arbejde bidrog til formodninger om en særlig mandlige depression med specifikke symptomer og tilstande der optræder hyppigere hos mænd, og som traditionelt ikke er blevet sammenkædet med depression. Både europæisk (Winkler et al. 2005) og amerikansk forskning (Cochrane og Rabinowitz 2000) understøtter dette, dog bliver symptombilledet beskrevet forskelligt. Den europæiske forskning peger på følgende symptomer: irritabilitet og nedtrykthed lav impulskontrol vredes udbrud tendenser til at bebrejde andre og være uforsonlig lav stresstærskel rastløshed risikoadfærd og socialt grænseoverskridende adfærd misbrug, specielt alkohol generelt utilfredshed med sig selv og egen adfærd Amerikansk forskning tager i stedet udgangspunkt i den traditionelle manderolle i deres beskrivelse, og taler om masked depression hos mænd. De lægger vægt på følgende symptomer: tilbagetrækning fra relationer over-engagement i arbejdet benægtelse af smerte voksende rigide krav om autonomi afvisning af at få hjælp vredesudbrud misbrug overdreven selvkritik sænket eller impulsivt humør koncentrations-, søvn- og vægtproblemer Fælles for begge forskningstraditioner er at man mener, disse særlige symptomer er indikativer for depression hos mænd og bør indgå i screening og vurdering depression. To tredjedele af deprimerede ældre som kommer i behandling for depression, oplever en markant forbedring enten ved at depressionen forsvinder eller at 4

5 der sker en kraftig reduktion af deres symptomer. Indtil midten af 90 erne var medicinsk behandling og elektrochok den foretrukne behandlingsmetode, men nyere undersøgelser viser at en kombination af medicinering og psykoterapi tilsyneladende har den bedste effekt (Reynolds, Frank et al (1999)). Flere psykoterapeutiske metoder har vist gode resultater i behandlingen af deprimerede ældre: kognitiv adfærdsterapi og interpersonel psykoterapi og i en vis udstrækning også psykodynamisk psykoterapi og løsningsfokuseret terapi. De er alle terapiformer som er afprøvet i kliniske forsøg med god effekt i udlandet. Endvidere har et forsøg med depression hos demente vist at oplæring af kognitive adfærdsstrategier til familiemedlemmer, kan være med til at reducere symptomer på depression hos den demente ældre (Teri et al. 1997). Ingen af disse metoder har dog fokuseret specifikt på kønsforskelle, eller inddraget forskellige parametre for vurdering af depression hos den ældre mand. Det må derfor konstateres, at der både er et fundament og et behov for at forstå også de kønsmæssige aspekter ved depression og selvmord og forebyggelse og behandling generelt, og for videreudvikling af dels en metode til opsporing og vurdering af depression og depressionssymptomer og dels af psykologiske behandlingsmetoder i Danmark målrettet generelt mod mænd og ikke mindst specifikt mod den deprimerede ældre mænd. De sundhedsprofessionelles rolle Nogle af faktorerne bag underdiagnosticeringen og underbehandlingen af mænd, ser ud til at hænge sammen med at mænd har sværere ved at se deres problemer som psykiske problemer, samt at mænd generelt sjældnere er i kontakt med sundhedssystemet. Samtidig ser det også ud til at mænd har nogle særlige psykiske reaktionsmønstre, som kan gøre det sværere for sundhedsvæsenet og professionelle at kommunikerer med ham og identificere hans problemer (Madsen, 2006). Her ligger en endnu uudforsket arbejdsmark for fagpersoner i sundhedsvæsenet: udvikling af kompetencer i kønnet kommunikation hvor man tager udgangspunkt i, at der kan være forskelle på mænds og kvinders måder at udtrykke sig på og forstå på. Sådanne forskelle kan være afgørende i identificering af problemer, og i øjeblikket ser det ud til at der er et aktuelt behov for et særlige fokus på ældre mænd og deres behov, og ikke mindst et behov for opkvalificering af ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen, praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle, så de føler sig rustet til arbejdet og føler de kan håndtere de problemstillinger de står overfor. Et dansk forebyggelsesprojekt i Vejle ældre og selvmord konkluderede at plejepersonale og frivillige medarbejdere netop gav udtryk for at de oplevede en magtesløshed over for den ældre, på grund af manglende teoretisk og fagspecifik viden til at kommunikere med ældre mennesker i krise og om selvmord (Fleischer, 2005). Med dette projekt, håber vi derfor at vi medvirker til at igangsætte en proces, hvor professionelle får øje på denne gruppe, der stort set ikke tidligere har 5

6 modtaget opmærksomhed, og som der ikke tidligere har været udviklet reelle tilbud til. Aktiviteter I projektet ansættes en psykolog, som gennemfører forløb med kombination af strukturerede interview og screeninger til vurdering af depression ved hjælp af dels Geriatric Depression Scale-15 og dels eksisterende instrumenter til bedømmelse af tilstedeværelsen af de særlige mandlige symptomer. I interviewet vil også indgå afdækning af psykosociale indikatorer for risiko for depression og selvmord (fx tab af partner, sygdom, funktionstab, isolation). Projektet består af følgende aktiviteter: 1) interviewe og screene en gruppe ældre mænd, der ikke er diagnosticeret med depression, 2) gøre den opnåede viden herfra anvendelig for professionelle der arbejder med ældre mænd, 3) undervise professionelle, og 4) medvirke til at skabe grundlag for udvikling af screeningsinstrumenter. Deltagere Rekruttering af interviewpersoner vil ske via samarbejde med EGV. Der vil blive en fordeling over alder dvs. grupper af 65+, 75+ og 80+. Ingen af de interviewede ældre er diagnosticeret med depression eller demens på interviewtidspunktet. Endvidere skal den ældre tale dansk. Derudover er der ingen selektionskriterier, der vil dog tilstræbes en vis fordeling over socialgruppe og faggruppe. Organisering, samarbejde og netværk Projektpsykolog, der har ansvaret for projektets udvikling og gennemførsel. Dette vil ske i samarbejde med projektleder Svend Aage Madsen samt via kvalificeret ekstern vejledning efter behov. Der vil også inddrages ekstern evaluering af projektet. Projektet fysiske placering bliver i Psykologisk og Psykosocial forskningsenhed på Rigshospitalet, og det er også her projektet er forankret. Der indledes et samarbejde med Ensomme Gamles Værn samt Ph.d. Elene Fleischer (Ældre og Selvmord). Endvidere satser vi på, at projektet vil indgå i et samarbejde med EGV om ældre mænd og livskvalitet og overvægt, som er på tegnebrættet i skrivende stund. Derudover indgår vi også i initiativgruppen bag Men s Health Week, hvor der hvert år er fokus på forskellige temaer der omhandler mænds sundhed og sygdomme. Sidste år var der netop fokus på mænds psykiske sundhed og specielt ældre mænd og deres øgede risiko for selvmord. Her indgik vi blandt andet 6

7 partnerskab med PsykiatriFonden, Sundhedsstyrelsen, Forskergruppen ældre og selvmord, Landsforeningen Sind, Center for gerontopsykologi, Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Center for Selvmordsforebyggelse i Nordjylland og Det selvmordsforebyggende netværk på Fyn, samt overlæge Merete Nordentoft i Men s Health Week Dette samarbejde har ført til deltagelse med oplæg fra Svend Aage Madsen på OK Klubbernes temadage i 2006 i Projekt Ældres med indlæg om den ældre mands psyke (se Nyhedsbrev for Projektet Ældres Livsmod nr. 5 & 6, 2006). Det førte også til deltagelse med oplæg fra Svend Aage Madsen om Mænds mentale sundhed på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse 2006 i Danmark d. 7. september I år har Men s Health Week, et samarbejde, der også inddrager Dansk Sygeplejeråd, sat uddannelse af personale i kommunikation med den mandlige patient i centrum (se på Dette arbejde vil også omfatte undervisning for personale i ældresektoren. Udover partnerskab og tværfagligt netværk i Psykologisk og Psykosocial Forskningsenhed på Rigshospitalet og i forbindelse med Men s Health Week, indgår projektleder og projektpsykolog også i flere faglige netværk: Bl.a. Selskab for Mænds Sundhed, Netværk om psykoterapi for mænd, samt European Men s Health Forum (www.emhf.org). Tidsplan Start Juni 2007 Ansættelse af projektpsykolog Juni 2007 Planlægning og udarbejdelse af Interview guide Juni Sep 2007 Interview og transskribering Sep Dec 2007 Opstart af analyse fase Nov 2007 Analysefase og bearbejdning af data Nov Apr 2008 Udarbejdelse af kursusmateriale Maj Aug 2008 Planlægning af kursus Sep 2008 Artikelskrivning og evaluering Sep Nov 2008 Afrapportering og opsamling Dec 2008 Litteraturliste Alpas, F.M. og Neville, S. Loneliness, health and depression in older males. Aging and Mental Health 2003; 7(3): Ammentorp, J.; Mainz, J. og Sabroe, S. Kommunikation i sundhedsvæsenet med fokus på den patientoplevede kvalitet hos voksne og børn/unge. Ugeskrift for læger, 2006; 168(40):

8 Christensen, K.; Graugaard, C.; Bonde, H.; Wulff, H.J. og Madsen, S.A. Kend din krop, mand. Aschehoug 2006, København. Cochran, S.V. og Rabinowitz, F.E. Men and Depression: clinical and empirical perspektives. San Diego, California: Academic Press Djernes, J.K.; Kvist, E.; Olesen, F.; Munk-Jørgensen, P. og Gulmann, N.C. Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre. Ugeskrift for læger, 2004; 166(10): Fleischer, E. Ældre og selvmordsforebyggelse i praksis. Suicidologi, 2005; årg. 10, nr. 1. Hinrichsen, G.A. og Clougherty, K.F. Chapter 2: Depression and Older Adults. Interpersonal Psychotherapy for Depressed Older Adults. American Psychological Association Kvist, E.; Djernes. J.K. og Møgelsva, S. Forekomst af depressionssygdom hos ældre og sygdom. Sygeplejersken 2001; 45. Kørner, E.A. Depression hos Ældre:Fokus på diagnosen. Ugeskrift for læger, 2000; 162(18): Madsen, S.A. mænd og sind, I: Christensen, K.; Graugaard, C.; Bonde, H.; Wulff, H.J. og Madsen, S.A. Kend din krop, mand. Aschehoug 2006, København. Madsen, S.A. Mænd, køn, sundhed og sygdom. Politik 2007 marts. In press. Minardi, H.A. og Blanchard, M. Older people with depression: pilot study. Journal of advance nursing 2004; 46(1): Munk, K. Aldring, psykisk sundhed og trivsel, I: Gerontologi - Livet som gammel. Swane, C.E.; Blaakilde, A.L. og Amstrup, K. Munksgaard Danmark Olsen, H. og Madsen, S.A. Den mandlige patient og lægesamtalen om overvægt. Månedsskrift for praktisk Lægegerning Maj 2006 / 5. Paul, C., Ayis, S. og Ebrahim, S. Psychological distress, loneliness and disability in old age. Psychological Health Med. 2006; May, 11(2): Reynolds, C.F.; Frank, E.; Perel, J.M.; Imber, S.D.; Cornes; C.; Miller, M.D.; Mazumdar, S.; Houck, P.R.; Dew, M.A.; Stack, J.A.; Pollock, B.G. og Kupfer, D.J. Nortriptyline and Interpersonal Psychotherapy as Maintenance Therapies for Recurrent Major Depression: A Randomized Controlled Trial in Patients Older Than 59 Years. Journal of the American Medical Association 1999 ;281: Rutz, W. Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International Clinical Psychopharmacology 1999, Jun; 14 suppl.3: Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Rigshospitalet, Psykiatrifonden, Center for gerontopsykologi, Forskergruppen Ældre og Selvmord og Selskab for Mænds Sundhed i forbindelse med Men s Health Week Er din næste klient en ældre mand? Faktaark. Kan hentes på Teri, L.; Logsdon, R.G.; Uomoto, J. og McCurry, S.M. Behavioural Treatment of depression in dementia patients: A controlled clinical trial. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 52B, Torpdal, P. Depression og kognitiv terapi med ældre. Gerontologi og samfund 2001;17, 3:59-61 Waern, M.; Rubenowitz, E. og Wilhelmson, K. Predictors of Suicide in the Old Elderly. Gerontology, 2003; 49: Winkler, D.; Pjrek, E. og Kasper, S. Anger attacks in depression evidence for a male depressive syndrome. Critical review. British Journal of Psychiatry 2000;

9 Wærn, M.; Runeson, B.S.; Allebeck, P.; Beskow, J.; Rubenowitz, E.; Skoog, I. og Wilhelmson, K. Mental Disorder in Elderly Suicides: A Case-Control Study. American Journal of Psychiatry 2002; 159: Zhang, J. Association of body mass index with suicide mortality: A prospective cohort study of more than one million men. Letters to the Editor. American Journal of Epidemiology 2006; 164 (4);

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Svend Aage Madsen MHW 2013

Svend Aage Madsen MHW 2013 MHW 2013 1 MHW 2013 2 MHW 2013 Men s Health Week handler om: Al sundhed og alle sygdomme kræft, ulykker, diabetes, hjerte, psykisk.. Livsstil og Sundhedsadfærd Forebyggelse og information Behandling Manden

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme?

Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? Artikel fra 'Diætisten' juni 2010 Af Svend Aage Madsen ph.d., Chefpsykolog Rigshospitalet, formand for Selskab for Mænds Sundhed Hvorfor mænds sundhed og sygdomme? En masse paradokser og en lang række

Læs mere

Mænds uopdagede depressioner

Mænds uopdagede depressioner Mænds uopdagede depressioner Svend Aage Madsen Når man taler om mænd og sygdom.. Y+ = Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed

Forum for Mænds Sundhed Selskab for Mænds Sundhed Men's Health Society Forum for Mænds Sundhed et partnerskab der skaber lighed i sundhed I Danmark er den ulighed i sundhed, der især rammer mænd, blevet grundigt belyst, bl.a.

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Kønsforskning. psykoterapi

Kønsforskning. psykoterapi fotos: bam/scanpix Kønsforskning Af Svend Aage Madsen Mænd i psykoterapi Der findes ikke en særlig mande-terapi men mange mænd ville have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre

Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Handleplan for personalet i forbindelse med forebyggelse af selvmord hos ældre Formål: at undgå selvmord og selvmordsforsøg Mål: at personalet kan opfange og videregive symptomer på -depression (kender

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Er du klar over det, mand?

Er du klar over det, mand? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 34 Offentligt Er du klar over det, mand? sundhedsfremme for mænd med kort eller ingen uddannelse Udarbejdet af Forum for Mænds Sundhed Sommeren

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Ældre, demens og selvmord. Demenskoordinatorernes årsmøde 2015. Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune.

Ældre, demens og selvmord. Demenskoordinatorernes årsmøde 2015. Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune. Ældre, demens og selvmord Demenskoordinatorernes årsmøde 2015 Silja E.K. Henderson, Demenskonsulent, psykolog, ph.d. Frederiksberg Kommune Program Generel viden om demens, depression og selvmord Spørgeskemaet

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst

Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen. Formål: andre. deres eget. ved at. partnernes. Baggrund: bedst Projektbeskrivelse for projekt støttet af Landdistriktspuljen Ufaglærte og enlig mænds mødested der for samvær og sundhed s i landdistrikter Formål: Forsøgsprojektet vil afprøve og evaluere opbygning af

Læs mere

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference!

Svend Aage Madsen. Velkommen til konference! Velkommen til konference! Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk 1 Partnere: Aidsfondet 3F Billund Kommune Danmarks Lungeforening Dansk Metal Dansk Optikerforening Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014

Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet. Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Ny sorgforståelse stiller krav til plejepersonalet Jorit Tellervo, projektleder PAVI November 2014 Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen december 2011 - Indsatsen er målrettet alle patienter med livstruende

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter

Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser. Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Fysisk sygdom har psykiske konsekvenser Rundspørge blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter Sommer 2011 Indledning Mennesker med alvorlig eller kronisk sygdom har øget risiko for at få en psykisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK

Hjertedepression - og andre somatiske depressioner. Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Hjertedepression - og andre somatiske depressioner Jens Nørbæk Overlæge Liaisonpsykiatrisk Enhed PCK Liaison = Forbindelse Liaisonpsykiatrisk Enhed, Psykiatrisk Center København Tilsyn (ca. 1600/år) Somatoforme

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne.

Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende ældreorganisation OK Klubberne. Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projektmedarbejdere Professionalisering af frivilligt socialt og selvmordsforebyggende arbejde med ældre mænd i den landsdækkende

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Mandens sind - fra barn til gammel

Mandens sind - fra barn til gammel Det biologiske og psyken Mandens sind - fra barn til gammel Svend Aage Madsen Hjernens størrelse: ca. 23 milliarder nerveceller ca. 19 milliarder nerveceller Hjernefolder Hjernens to halvdele Corpus callosum

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres

Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Gerontologi Ensomhed i alderdommen Ældres ensomhed kan opspores og lindres Af Christine E. Swane Biografi Forfatter er mag.art., ph.d. i kultursociologi. Hun er direktør og forskningsleder i Ensomme Gamles

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere