Uddrag af undersøgelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag af undersøgelsen:"

Transkript

1 Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik Uddrag af undersøgelsen: "Fremgangsmåde og problemer i forbindelse med anerkendelse af erhvervskvalifikationer inden for arbejdsområderne lovregulerede erhverv og beskæftigelse i Danmark og Tyskland" Dansk oversættelse af tysk tekst: Kap. 5 : Sammenfatning og afsluttende bemærkninger vedrørende undersøgelsen vedr. erhvervsrelateret regulering og anerkendelse af kvalifikationer i Danmark og i Tyskland Flensburg, juni 2012

2 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 2 Kolofon udarbejdet og redigeret af: Prof. Dr. A. Willi Petersen, Alexander Maschmann

3 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 3 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger vedrørende erhvervsrelateret regulering og anerkendelse af kvalifikationer i Danmark og Tyskland I sammenfatningen med afsluttende anbefalinger skal der være fokus på i alt tre spørgsmål, som vedrører organisationen og struktureringen af de viste eksempler til regulering og anerkendelse af kvalifikationer: (1) Hvordan fastlægges og begrundes anvendelsesområdet for erhvervene og arbejdet i forbindelse med reguleringen i Danmark og Tyskland? (2) Hvordan fastlægges og beskrives de krævede erhvervskvalifikationer i Danmark og Tyskland med henblik på reguleringen af erhverv og arbejde? (3) Hvordan og i henhold til hvilken fremgangsmåde gennemføres anerkendelsen af erhvervskvalifikationerne i Danmark og Tyskland med henblik på reguleringen? 5.1 Fastlæggelse og begrundelse af anvendelsesområderne for regulering af erhverv og beskæftigelse i Danmark og Tyskland Udgangspunktet for alle formelle og juridisk nødvendige anerkendelser af erhvervskvalifikationer er en gældende lovmæssig regulering af erhverv og beskæftigelse. Det betyder, at enhver kvalifikationsanerkendelse i første omgang altid kræver en forudgående regulering i henhold til de pågældende rets- og administrative bestemmelser. Og idet adgangen til og udøvelsen af erhverv og beskæftigelse formelt og hovedsageligt er forbundet juridisk med de nødvendige erhvervskvalifikationer som følge af denne regulering, kræves der logisk nok i første omgang og på forhånd en præcis fastlæggelse af de erhverv og den beskæftigelse, der skal reguleres. Til at starte med skal der således altid gennemføres en klar fastlæggelse af det retlige "anvendelsesområde for reguleringen". Hvis man ikke ved, hvilket erhvervsarbejde reguleringen præcis finder anvendelse på, er det heller ikke muligt på pålidelig vis at fastsætte de nødvendige erhvervskvalifikationer til arbejdet og at anføre disse som krav i bestemmelserne. Endvidere ville en efterfølgende kvalifikationsanerkendelse i forbindelse hermed til godkendelse af udøvelsen af beskæftigelsen i princippet ikke være hensigtsmæssig. Som følge heraf tillægges det en afgørende betydning at få fastlagt de erhverv og den beskæftigelse, der skal reguleres, i lyset af den samlede processammenhæng for reguleringen og kvalifikationsanerkendelsen. Samlet set er det ligeledes vigtigt, at hver eneste regulering skal tage udgangspunkt i en juridisk begrundelse for, hhv. at der altid skal angives en retlig begrundelse for, hvorfor et erhverv eller en beskæftigelse egentlig og i det hele taget skal reguleres. Når det kommer til stykket skal ethvert retligt "anvendelsesområde for en regulering" generelt kun fastlægges som følge af juridisk entydige årsager såsom eksempelvis den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed i retsbestemmelserne og de administrative bestemmelser. Således skal det også være forholdsvis enkelt juridisk at skelne mellem og be- samt afgrænse de lovregulerede og de ikkelovregulerede erhverv og beskæftigelser.

4 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 4 I erklæringen var det muligt i form af delvist generelle og delvist særligt udvalgte eksempler på lovregulerede erhverv og beskæftigelser at vise, at reguleringen i EU-landene hovedsageligt gennemføres lovgivningsmæssigt autonomt og dermed for det meste landespecifikt og forholdsvis ikke-harmoniseret. Således viser et kort tilbage- og indblik i EU's indre marked og de hundredvis af "lovregulerede erhverv", der findes i henhold til EU-databasen, endnu engang forholdsvis hurtigt, at de autonomt og formodentligt klart "lovregulerede erhverv" i landene dvs. uafhængigt af den reelle fuldstændighed og klarhed ikke fuldt ud forståeligt er tydeligt forskellige alene i lyset af det pågældende antal per land. Men også ved de indholds- og niveauregulerede "lovregulerede erhverv" ses der konkret delvist mange forskelle, idet f.eks. "stilladsarbejderen" i det mindste i henhold til EU-databasen øjensynligt kun er et lovreguleret erhverv i Danmark, Tyskland og Polen, og at dette erhverv i henhold til de landespecifikke oplysninger i databasen er forbundet med forskellige kvalifikationsniveauer. 1 Det samme ses tydeligt i forbindelse med eksempelvis erhvervet "social- og sundhedsassistent", som i henhold til EU-databasen øjensynligt kun er et lovreguleret erhverv i Tyskland, Finland, Schweiz og Østrig, og som derudover også er forbundet med forskellige kvalifikationsniveauer. I lyset af dette er det nærmest en selvfølge, at der "naturligvis" ikke forekommer en overensstemmelse mellem disse lovregulerede erhverv, som i princippet burde kunne sammenlignes, og de individuelt lovregulerede erhvervsmæssige beskæftigelser, og at disse erhverv kun har lidt til fælles. Som følge heraf forekommer der ligeledes ofte tydelige forskelle mellem de erhvervsmæssige anvendelsesområder for reguleringen og de erhverv, der som resultat heraf reelt set er reguleret. Det bliver således også ved disse altid landespecifikke reguleringer umiddelbart tydeligt, at de senere fremgangsmåder til "anerkendelse af erhvervskvalifikationer" som følge af forskellene mellem de formodede klart "lovregulerede erhverv og beskæftigelse" ikke er ubetinget simple. Hvis dette skal sammenfattes til en første vigtig erkendelse, kan følgende konstateres: I Europa reguleres erhverv og beskæftigelse i henhold til de pågældende nationale bestemmelser såsom eksempelvis bestemmelser om offentlig orden, sikkerhed eller sundhed. De "erhvervsmæssige" reguleringer er således hverken særligt ensartede i deres begrundelser eller i deres anvendelsesområder og opbygninger for de "erhvervsmæssigt" 2 udførte arbejder og beskæftigelser. Der findes således heller ingen EU-direktiver vedrørende "regulering af erhverv og beskæftigelser", hvorimod der findes et EU-direktiv 2005/36/EF "om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer". Som følge heraf kobles en lang række erhverv og beskæftigelser, som er reguleret landespecifikt, sammen med en europæisk ensartet fremgangsmåde til anerkendelse af erhvervskvalifikationer på EU's indre marked, men det er i forbindelse med disse "europæiske" fremgangsmåder ofte ikke muligt at løse de problemer, der alene opstår som følge af de forskellige landespecifikke reguleringer. I forbindelse med den "erhvervsmæssige" regulering på arbejdsmarkedet i Europa er det samlet set heller ikke tilstrækkeligt tydeligt og gennemsigtigt, hvilke af de mange tusinde erhverv og beskæftigelser, der reelt set er reguleret efter indhold og niveau i landenes beskæftigelsessystemer (se Bil. 29), hvor disse reelt er reguleret henne og hvordan. Selv de erhvervslister og erhvervsdatabaser, der er offentliggjort vedrørende EU's indre marked og det europæiske og nationale arbejdsmarked, er "på en eller anden måde" altid under udarbejdelse og ufuldstændige, og de giver med jævne mellemrum fejlinformation om de erhverv og beskæftigelser, der er reguleret i et land. Dette udgør til nød en første mangelfuld information for 1 Jf. ( ) 2 Udelukket er hermed arbejdet og beskæftigelsen (occupations) inden for fritid, familie, kirke, foreninger osv.

5 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 5 de personer, der søger hjælp i forbindelse med det ret så centrale udgangsspørgsmål, nemlig hvorvidt og hvordan et erhverv eller en beskæftigelse er reguleret efter indhold og niveau eller ej. Bil. 29: International klassificering i forbindelse med beskæftigelses- og (erhvervs-)uddannelsessystemet (Petersen 2010) Helt overordnet udgør de såkaldte sektorerhverv 3 dog en vis undtagelse sammenlignet med de mange landespecifikke reguleringer på EU's indre marked. Disse er på samme måde som f.eks. arkitekter, læger, jordemødre eller sygeplejersker i stor udstrækning for det meste kendt som erhverv, der "altid" har været specielle og regulerede ikke kun i de enkelte sektorer. Det er ikke kun erhvervseksperterne, der ved, at der eksempelvis i forbindelse med arbejdet som sygeplejerske kræves en specifik kvalifikation eller uddannelse uanset om arbejdet skal udføres i Portugal, Danmark eller Grækenland. Er man derimod henvist til egentlig sygepleje på et sygehus, er forventningen i dag i Europa forholdsvis klar: Sygeplejen skal bare udføres med en høj og europæisk ensartet arbejdskvalitet hhv. af sygeplejersker med en europæisk ensartet god kvalifikation uanset om arbejdet udføres i Portugal, Danmark eller Grækenland. I henhold til ovenstående burde denne forventning i Europa evt. også finde anvendelse på erhverv såsom hjemmeplejere for ældre eller stilladsarbejdere. Her findes der dog ikke nogen europæisk 3 Dette er apotekere, arkitekter, læger, jordemødre, sygeplejersker, dyrlæger, tandlæger (jf. ( ))

6 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 6 ensartet regulering som ved de specifikke "sektorerhverv". Reguleringen af f.eks. sygeplejerskerne sker således ikke landespecifikt, som det f.eks. er tilfældet ved social- og sundhedsassistenterne i Tyskland, men derimod på europæisk niveau og helt konkret på grundlag af en reel ensartet "europæisk" erhvervsuddannelse. Det betyder, at der ved alle "sektorerhverv" er tale om såkaldte standardiserede "Europa-erhverv", som i princippet er harmoniseret som følge af fremgangsmåden for regulering og kvalifikationsanerkendelse. I henhold til direktiv 2005/36/EF "om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer" er det i første omgang kun det specielle system "med automatisk anerkendelse på grundlag af harmoniserede minimumskrav til uddannelse", der er afstemt og foreskrevet. Der er dog næsten tillige (og næsten ubemærket) på samme tid fastlagt og fastsat europæiske harmoniserede erhvervsoversigter hhv. standardiserede erhverv eller "professions" med "minimumskvalifikationer". Således findes der specielt for f.eks. tandlæger eller sygeplejersker helt konkrete europæiske "uddannelsesprogrammer" (jf. EF 2005, bilag V, V.2. og V.3) direkte i direktiv 2005/36/EF "om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer", som jo reelt set ikke er en uddannelsesbestemmelse(!). Dette fører i lyset af den velkendte erkendelse, som dog indtil videre snarere er ganske lidt reflekteret, til den anden konstatering: I forbindelse med fremgangsmåden for reguleringen og kvalifikationsanerkendelsen "anordnes" der ved de specielle "sektorerhverv" i henhold til det europæiske direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i princippet og som resultat af de harmoniserede "Europa-erhverv" en næsten-standard (European Occupational Standards (EOS)) for alle lande. Rent praktisk og faktisk betyder dette, at f.eks. læger, tandlæger eller sygeplejersker i Europa uddannes på et europæisk ensartet fagligt grundlag, således at uddannelserne er sammenlignelige, og at de pågældende således har ækvivalente erhvervskvalifikationer i Europa. Derved kan erhvervsgodkendelsen og autorisationen til udøvelse af erhvervet ved sektorerhvervene også ske automatisk uanset om det f.eks. er i Danmark, Spanien eller Tyskland. Den måde, erhvervene reguleres på i forbindelse med reguleringen og kvalifikationsanerkendelsen for de specielle sektorerhverv, kan på sin vis også sammenlignes med reguleringsfremgangsmåden for "almene erhverv". Det skal endnu engang konstateres, at adgangen til og udøvelsen af erhvervet i tilfælde af "sektorerhvervene" i første omgang formelt retligt ikke er forbundet med besiddelsen af den nødvendige erhvervskvalifikation, men med et erhvervsmæssigt "uddannelsesprogram" hhv. en delvist meget detaljeret "europæisk" læseplan 4, som er præciseret i direktivet. Man går dog stadig ud fra, at disse uddannelsesprogrammer sikrer, at "de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet [...], kan erhverves på fyldestgørende måde". Hermed menes de erhvervskvalifikationer, der formodentlig kræves, hvorved der hverken klart nævnes og anføres navnlig kompetencer eller omfattende kvalifikationer som mål og indhold eller som resultat i læseplanen (jf. EF 2005, f.eks. bilag V, ). På denne måde ses der som følge af et snarere klassisk "stofkatalog" og fagområder heller ikke noget klart uddannelseserhvervsbillede med genkendelig erhvervsvirksomhed som fastlagt anvendelsesområde for den pågældende regulering af "sektorerhvervene". For eksempelvis sygeplejersker be- og afgrænses det egentlige erhverv med beskæftigelsen i henhold til direktivet og som følge af uddannelsesprogrammet til erhvervsfunktionsprofilen inden for "ansvar for den 4 Som eksempel lyder det: "Uddannelsesprogrammet for opnåelse af bevis for uddannelse som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje omfatter følgende to områder og mindst de deri anførte fag.... A. Teoretisk undervisning... B. Klinisk undervisning... Den teoretiske undervisning skal være afpasset efter og samordnet med den kliniske undervisning, således at de kundskaber og færdigheder, der er omhandlet i dette bilag, kan erhverves på fyldestgørende måde." (jf. EF 2005, bilag V, ).

7 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 7 almene sundheds- og sygepleje". Det er dog stadig ikke tydeligt, hvad f.eks. den konkrete regulerede erhvervsvirksomhed er for sygeplejersken, som har ansvaret for den almene sundheds- og sygepleje. Det undrer således ikke, at selv erhvervs- og således de retmæssige anvendelsesområder for den pågældende regulering i forhold til de enkelte opgaver i de europæiske lande fastlægges på forskellig vis i tilfælde af "sektorerhvervene" med de "harmoniserede minimumskrav til uddannelse". Endvidere vises dette tydeligt navnlig ved de mange forskellige landespecifikt regulerede "sektorerhverv-specialiseringer" på samme måde som ved de mange sygepleje-specialiseringer. Således skal følgende understreges i forbindelse med de specielle "sektorerhverv" ud over fremgangsmåden for regulering og kvalifikationsanerkendelse: Hvis erhverv som f.eks. "sektorerhvervene" i henhold til et europæisk harmoniseret minimumskrav reguleres i forhold til uddannelsen, forbindes udøvelsen af dette erhverv ikke formelt direkte til besiddelsen af specifikke erhvervskvalifikationer, men til dokumentationen af den krævede europæiske ensartede uddannelse. På den måde reguleres erhvervene godt nok på en europæisk harmoniseret måde, og erhvervsbetegnelserne er afstemt og gennemsigtige på europæisk plan, men det er ikke altid muligt entydigt at genkende den enkelte regulerede erhvervsvirksomhed på grundlag af uddannelsesprogrammets læseplan, dette gælder også be- og afgrænsningen i forhold til de ikke-regulerede erhverv og beskæftigelse, der grænser op til førnævnte område. Det erhvervsmæssige anvendelsesområde for reguleringen kan således på samme måde kun fastlægges indirekte og overordnet via uddannelsen ved "sektorerhvervene". Disse "sektorerhverv" udgør kun et lille mindretal i forhold til det store flertal af andre lovregulerede erhverv og beskæftigelser, og derfor er det overordnet af interesse at foretage en tilpasning af forskellene ved reguleringerne i lyset af de pågældende fordele og ulemper. Endvidere er spørgsmålet om, hvorvidt der evt. kun burde findes "sektorerhverv" som harmoniserede "Europa-erhverv" for alle lande som følge af anerkendelsesproblemerne i Europa, afgørende. 5 Hvis der helt principielt faktisk og praktisk er sikret en "automatisk anerkendelse på grundlag af harmoniserede minimumskrav til uddannelse" hos f.eks. læger og arkitekter, hvorfor skulle dette så ikke også gælde og være muligt for brandvæsnet, stilladsarbejderen eller gaffeltruckføreren? Dette kræver dog uden tvivl et yderst omfattende projekt, da grundlaget og forudsætningen for dette ville være, at alle de hidtil gennemførte reguleringer af erhvervene og beskæftigelsen i EU-landene ville skulle forbedres og ville skulle tilpasses og harmoniseres på europæisk plan og på gennemsigtig vis, navnlig i begrundelserne. Dette synes dog selv i nogle lande og helt generelt i Europa som overordnet enhed langt væk, da det end ikke lykkes landene som vist ved eksemplerne at navngive de landespecifikt regulerede erhverv og beskæftigelser på en klar måde og afgrænse disse fra de ikke-regulerede erhverv og beskæftigelser. Således skal der i denne forbindelse helt realistisk og afsluttende blot gives en anbefaling, som direkte er relateret til dette, hvorved det dog i forbindelse med begrundelsen stadig er en nødvendighed i første omfang at præcisere nøgleproblemet og det specifikke problem ud fra landenes synspunkt. 5 Dette omfatter den ide, som allerede blev vedtaget i "Resolution of the European Parliament" i 2009, vedrørende et europæisk erhvervspas hhv. "European professional card" (EPC). I henhold til denne EPC-ide i forbindelse med harmoniserede "Europaerhverv" skulle dette "muliggøre en hurtig anerkendelsesprocedure for indehaveren af passet" (jf. Resolution of the European Parliament of 19 February 2009 on the creation of a European professional card for service providers, IMCO report A6-0029/2009).

8 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 8 Social- og sundhedsassistent - beskæftigelser?! Bil. 30: Hvad er de konkrete lovregulerede og ikke-lovregulerede erhverv? Hvis reguleringen af "sektorerhvervene" i henhold til EU-direktivet blev gennemført via et specielt minimumskrav til uddannelse, anvendes denne måde som reguleringsfremgangsmåde i høj grad ligeledes ved mange andre erhverv og beskæftigelser i landene. Hvis der f.eks. i forbindelse med erhverv og beskæftigelse rent juridisk "spekuleres" over deres regulering af sikkerheds- og sundhedsårsager i landene, og denne regulering besluttes efter en "omfattende" afprøvning, følger der på samme måde som ved "sektorerhvervene" i første omgang ikke en klar og konkret definition og fastlæggelse af den erhvervsvirksomhed eller beskæftigelsesgrupper, som skal reguleres specifikt. Som vist er det helt generelt ofte kun f.eks. "brandvæsen", "gaffeltruckkørsel", beskæftigelse i forbindelse med "stilladser", arbejder med "airbag", "hjemmepleje for ældre" eller opgaver på "elektroniske anlæg" osv., der nævnes og anføres helt overordnet som anvendelsesområde for reguleringen. Dette betyder, at erhvervsmæssig virksomhed eller beskæftigelsesgrupper, som skal reguleres helt specifikt, ikke er fastlagt og heller ikke er afgrænset i forhold til den ikke-regulerede beskæftigelse, som det er vist ved hjemmepleje for ældre. Især for udenforstående bliver det således svært at forstå det pågældende anvendelsesområde for en regulering. Anvendelsesområdet bliver som ved "sektorerhvervene" først senere muligt at bestemme, ved at der angives et krav om uddannelse, instruktion, et kursus eller seminar eller bevis for faglig eller professionel viden til regulering af erhvervet. Som ved "sektorerhvervene" sker reguleringen i landene således i sidste ende også gennem et mindstekrav til uddannelse, idet udøvelsen af arbejdet herved er bundet til "besiddelsen" af hhv. dokumentationen for den pågældende krævede uddannelse. Således kræves der eksempelvis generelt uddannelser, kurser eller seminarer såsom "Bjærgning af ting", inden for "ABC-indsats", "Føring af redningshunde", "Brandbekæmpelse", "Slukningsarbejde" eller "Radiotelefoni" osv. som mindstekrav til indsatsarbejdet i tilfælde af et lovreguleret brandvæsen. Og ud fra disse på fagligt niveau delvist meget detaljerede krævede uddannelser kan der både indholdsmæssigt og indirekte drages en slutning om den mere detaljerede regulerede indsatsvirksomhed inden for brandvæsnet. Som ved "sektorerhvervene" kan den detaljerede regulerede beskæftigelse defineres og fastlægges på lignende måde som de lovregulerede erhverv og beskæftigelse i landene via de krævede uddannelser. Der findes dog på trods af de sammenlignelige reguleringsfremgangsmåder en helt afgørende forskel. Denne forskel bunder navnlig i, at der i forbindelse med "sektorerhvervene" altid er anført et europæisk harmoniseret mindstekrav til uddannelse til reguleringen. Derimod er der ved de erhverv og den beskæftigelse, der reguleres i landene, "kun" tale om et landespecifikt mindstekrav til uddannelse. Denne "lille" forskel udgør

9 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 9 dog netop en afgørende forskel ved reguleringen i forhold til systemet og den "automatiske fremgangsmåde" til anerkendelse af erhvervskvalifikationer. I landene forekommer der selv ved ofte sammenlignelige erhverv eller beskæftigelse, der skal reguleres, overordnet set uddannelser, som adskiller sig fra hinanden i forhold til opbygning, indhold og niveau, og de er således landespecifikke. Dette har eksempelvis kunnet ses ved de delvist meget forskellige krævede og stadig lidt europæisk harmoniserede uddannelser, kurser eller seminarer, som kræves i Danmark og Tyskland ved de samlet set ret sammenlignelige regulerede brandvæsner eller inden for stilladser. Derfor er det som følge af de udelukkende landespecifikke minimumskrav til uddannelse ikke muligt at anerkende kvalifikationerne "automatisk" heller ikke ved fremgangsmåderne for de erhverv og den beskæftigelse, der reguleres som følge heraf. Dette kan kun ske gennem en detaljeret afprøvning, som ofte er vanskelig, vedrørende ækvivalensen af de krævede uddannelser hhv. erhvervskvalifikationer. På baggrund af de europæiske og landespecifikke fremgangsmåder til erhvervsmæssig regulering og kvalifikationsanerkendelse skal følgende erkendelse understreges, og følgende afsluttende anbefaling gives: Erhverv og beskæftigelse reguleres for det meste ikke i den direkte form, men overvejende via et landespecifikt minimumskrav til uddannelse. Hermed er udøvelsen af disse erhverv og beskæftigelser heller ikke direkte forbundet med besiddelsen af specifikke erhvervskvalifikationer, men med dokumentationen for en uddannelse, der kræves landespecifikt på struktur-, indholds- og niveauplan. Den detaljerede regulerede erhvervsvirksomhed og de hertil krævede erhvervskvalifikationer defineres og fastsættes således også altid udelukkende på grundlag af de pågældende uddannelser, der kræves landespecifikt. Dette gælder på samme måde til be- og afgrænsning af de tilstødende ikke-regulerede erhverv og beskæftigelse. Endvidere er det i princippet også altid de landespecifikt krævede uddannelser hhv. dokumentationer, der danner grundlaget for den senere anerkendelse af de erhvervskvalifikationer, der her kræves via en uddannelse. Mens dette som regel ikke udgør et problem for de indenlandske borgere, kan dette medføre en ofte vanskelig detaljekontrol i forbindelse med tilpasningen og sammenligningen af ækvivalensen af uddannelsesbeviser hhv. erhvervskvalifikationer, der er opnået i udlandet. I forbindelse med reguleringen af erhverv og beskæftigelse i landene skal der således gives en anbefaling om så vidt muligt ikke som oftest hidtil at gennemføre denne regulering via et landespecifikt minimumskrav til uddannelsen. Tværtimod skal anvendelsesområdet i forskriften med den detaljerede regulerede erhvervsvirksomhed i første omgang defineres og fastsættes klart og præcist i forbindelse med første trin af en regulering. Det er først, når dette er lykkes, at landene i stedet for en ufuldstændig og ikke-informativ "landeliste over lovregulerede erhverv 6 skal udarbejde og offentliggøre en mere fuldstændig "landeliste over lovregulerede (erhvervs- )virksomhed og beskæftigelsesgrupper". Det er også først, når der findes landespecifik detaljeret reguleret erhvervsvirksomhed, at anvendelsesområdet for reguleringen bliver tydeligere med henblik på en international be- og afgrænsning. Endvidere defineres og fastlægges kravet til de erhvervskvalifikationer, der er forbundet med den detaljerede regulerede beskæftigelse, i nedenstående andet trin i forskrifterne. 6 Denne "erhvervsliste" er netop meget ufuldstændig, fordi de mange "små" kurser, instruktion, fag- og professionelle dokumentationer osv., som ofte kun kræves til reguleringen, for det meste mangler i "listen over lovregulerede erhverv".

10 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side Definition og beskrivelse af de erhvervskvalifikationer, der kræves til erhvervsmæssig regulering i Danmark og Tyskland For Europa kan der i første omgang tages udgangspunkt i den praksis, at de lovregulerede erhverv og beskæftigelser i landene kun er benævnt i en overordnet form. Dette ses navnlig i de pågældende rets- og administrative bestemmelser, hvor den regulerede erhvervsvirksomhed eller beskæftigelsesgrupper ikke er anført og beskrevet på detaljeret vis. Tværtimod nævnes her specifikke erhverv eller service- og beskæftigelsesområder eller håndværk helt overordnet, således at der for adgangen til eller udøvelsen af disse ikke kan kræves erhvervskvalifikationer, der er relateret til den enkelte erhvervsvirksomhed. I stedet for almene erhverv er det mange gange i første omgang kun arbejdsmidlerne såsom apparater, køretøjer, maskiner eller stilladstyper, der bestemmes. Disse reguleres så efterfølgende specifikt for arbejdsmidlet i lyset af det pågældende arbejde, f.eks. anvendelse, drift eller montering og afmontering af sikkerhedsog sundhedsårsager. På samme måde kan og bliver eksempelvis føreaktiviteter i forbindelse med en redningshund med forskellige søge- og bjærgningssituationer reguleret som beskæftigelsesgruppe og samtidig "arbejdsmiddelrelateret". Samlet set bliver der dog her heller ikke nævnt nogen specifikke opgaver på konkret vis, og der defineres og kræves heller ikke særlige erhvervskvalifikationer til udøvelsen heraf. Hvis der således kun anføres erhverv eller beskæftigelsesområder i overordnet forstand i forbindelse med anvendelsesområdet for en regulering, kræves der i forbindelse med udøvelsen heraf som regel ingen erhvervskvalifikationer, der er forbundet med de enkelte opgaver (ikke nævnt), i de administrative bestemmelser. Hvis man endnu engang relaterer reguleringen til den europæiske definition i direktiv 2005/36/EF af et "lovreguleret erhverv", er forbindelsen til erhvervskvalifikationerne for de europæiske lande forholdsvis klar: ""Lovreguleret erhverv": en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed under ét, når der enten direkte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer..." (jf. EF 2005, afsnit 1, artikel 3, stk. 1a). I landene ville udøvelsen af en erhvervsmæssig virksomhed således helt overordnet altid være knyttet "direkte eller indirekte" til besiddelsen af specifikke erhvervskvalifikationer i forbindelse med en regulering. Reguleringspraksis i forbindelse med landenes arbejdsmarked giver dog et relativt entydigt billede, således at følgende konstatering også kan finde anvendelse for de fleste europæiske lande: I Europa er påbegyndelsen eller udførelsen af erhverv og beskæftigelse ved de fleste af landenes reguleringer ikke "direkte" knyttet til besiddelsen af specifikke erhvervskvalifikationer. Dette gælder, navnlig fordi den beskæftigelse, der skal reguleres, for det meste heller ikke bliver direkte defineret på detaljeret vis. Reguleringerne i landene sker således nærmere overvejende "indirekte" og i en form, som gør, at påbegyndelsen eller udøvelsen af lovregulerede erhverv og beskæftigelse som regel er knyttet til en uddannelse, instruktion, et kursus eller et seminar eller faglig eller professionel dokumentation som krav. I landene er det for det meste mulighederne for den "indirekte" regulering, der anvendes, fordi udøvelsen af den regulerede beskæftigelse ikke direkte kræver en erhvervskvalifikation. Dette skaber på landeniveau en række "fordele", mens der samtidig skabes en række "europæiske" ulemper. For landene består fordelen navnlig didaktisk i, at der i forbindelse med de erhverv og beskæftigelesområder, som skal reguleres, kun skal defineres en uddannelse, instruktion, et kursus eller seminar, og at der således ikke sættes eller beskrives et krav om specifikke

11 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 11 erhvervskvalifikationer. Den "europæiske" ulempe som følge heraf er dog, at den landespecifikke krævede uddannelse eller instruktion er svær at dokumentere direkte og/eller ud fra en simpel ækvivalensvurdering ved hjælp af en udenlandsk dokumentation. Denne "europæiske" ulempe er dog ikke blot en simple "ulempe" i lyset af anerkendelsen og dokumentationen af uddannelses- og kvalifikationskravet, men er og kan også direkte være en af grundene til de mange anerkendelsesproblemer. Dette gælder navnlig, fordi de pågældende krævede uddannelser eller instruktioner i forbindelse med den "indirekte" regulering i deres didaktiske form for det meste er meget forskellige rent landespecifikt, og de erhvervskvalifikationer, der egentlig kræves, ikke kommer rigtigt til udtryk i henhold til indhold og niveau. Der eksisterer således ikke noget didaktisk ensartet koncept i forbindelse med de krævede uddannelser eller instruktioner, og der er ikke gjort brug af samme kvalifikations- eller kompetencemodel. Uddannelser såsom til hjemmeplejer for ældre, professionel brandmand, stilladsarbejder eller gaffeltruckfører har således rent didaktisk ikke nogen ensartede rammer eller beskrivelse inden for samme lande og da slet ikke sammenlignet med uddannelsesinformationen i andre lande. De uddannelser eller instruktioner, der kræves landespecifikt, har for det meste heller ingen faglig og didaktisk opbygning, hvilket tydeliggøres i nedenstående eksempler: o stofkataloger med overordnede indholdsoplysninger og tidsoplysninger, o indholdsoversigter inden for en fagkundskab eller et professionelt område, o læringsmål og læringsindhold delvist med og i henhold til en taxonomimodel, o kendskab og færdigheder med angivelse af kursus- eller instruktionstimer, o kendskab, færdigheder og kompetencer, o "beskæftigelse" med kendskab og færdigheder, o grund- og fagligt uddannelsesindhold med tidsoplysninger vedrørende uddannelsesvarighed osv. Hvis der på denne didaktisk alsidige måde anføres og beskrives et krav om en uddannelse, instruktion, et kursus eller seminar til udøvelsen af et lovreguleret erhverv eller beskæftigelse, kan det ikke altid tydeligt ses, hvilke specifikke erhvervskvalifikationer denne beskæftigelsesudøvelse reelt er knyttet til. Som sagt ville og er dette egentlig ikke så vigtigt og afgørende i de situationer, hvor den krævede uddannelse også anerkendes som kvalifikationsdokumentation i det eget land med f.eks. det nævnte faglige eller professionelle indhold. Men i alle de tilfælde, hvor der er tale om dokumentationer for eksempelvis kvalifikationer, der er opnået i udlandet, ville det dog være bedre og mere hensigtsmæssigt, hvis man her kunne genkende de krævede erhvervskvalifikationer via en uddannelse eller et professionelt område på baggrund af indhold og niveau. Dette er netop forudsætningen for at kunne sammenligne de krævede og dokumentere erhvervskvalifikationer via en vurdering af ækvivalensen. Helt principielt finder dette dog også anvendelse i omvendt form, idet f.eks. disse krævede faglige og professionelle dokumentationer og de erhvervskvalifikationer, der er opnået på området, ville skulle dokumentere de pågældende kvalifikationer på en entydig måde, med henblik på dokumentationen i udlandet.

12 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 12 Bil. 11: Vanskelig definition af de erhvervskvalifikationer, der kræves til udøvelse af beskæftigelsen i henhold til EQF På baggrund af de allerede synlige årsager til eventuelle anerkendelsesproblemer bør alle landespecifikke krævede uddannelser, instruktioner, kurser eller seminarer osv. udvikles og fastsættes ud fra et så ensartet fagligt-didaktisk koncept eller model som muligt. Dette skal ikke kun være tilfældet for et enkelt land i EU, men om muligt for alle EU-lande. 7 Over for alle de myndigheder i Europa, der har ansvar for reguleringen, skal den store udfordring dog understreges, nemlig at definitionen og beskrivelsen af de uddannelser eller instruktioner, der kræves til en erhvervsmæssig regulering i alle europæiske lande, skal ske via et ensartet fagligt og didaktisk koncept. Kravbeskrivelserne ville således skulle være ensartede på fagligt-didaktisk plan i forbindelse med reguleringen uanset om det er i byggebranchen, inden for godstransport eller sundheds- eller brandvæsnet, og både i det specifikke land og i Europa. Og denne europæiske udfordring kan og bør endvidere styrkes ved at tage fagligt hensyn til f.eks. "kompetencefokus" (som forsøgt de seneste år i f.eks. Tyskland ved BiBB i forbindelse med de "normale" erhvervsuddannelser) og/eller outcome -fokus med anførelse af erhvervskvalifikationer som læringsresultater. I denne erklæring er der en tydelig præference for sidstnævnte, idet der også kan skabes en didaktisk forbindelse til European Qualifications Framework (EQF; jf. EK 2008) i forbindelse med "outcome"-fokus. I den forbindelse har alle EU-landene i princippet allerede aftalt en europæisk ensartet kvalifikationsmodel som følge af en mangeårig vanskelig proces. I lyset heraf anbefales følgende helt generelt: I stedet for den ustrukturerede didaktik-mangfoldighed skal der i landene anvendes et så europæisk ensartet fagligt-didaktisk koncept som muligt til definition, udvikling og beskrivelse af de uddannelser, instruktioner, kurser og seminarer osv., der overvejende kræves til den erhvervsmæssige regulering. Dette europæiske koncept bør i den didaktiske kerne gennemføres i 7 Dette er allerede gennemført i forbindelse med det europæiske koncept for bachelor- og kandidatuddannelser, som skal kunne sammenlignes, og som allerede er delvist gennemført. Dette koncept bliver (skal) udvikles på grundlag af didaktisk sammenlignelige strukturer, beskrivelser og vurderinger på universitetsuddannelsesniveau (European Credit Transfer System - ECTS) for uddannelsesmoduler.

13 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 13 henhold til det nye "outcome"-fokus med en faglig information og oplysning vedrørende erhvervskvalifikationer i stedet for f.eks. de gamle oplysninger om stofkataloger, mål eller indhold og tider. Og i forbindelse med beskrivelsen af erhvervskvalifikationerne i henhold til indhold og niveau som de læringsresultater, der skal opnås, skal den kvalifikationsmodel med de tre deskriptorer "knowledge, skills and competencies" og de otte niveautrin, som allerede er godkendt i hele Europa i forbindelse med EQF, finde anvendelse (jf. EK 2008). I forbindelse med denne anbefaling gøres der på trods af "omvejen" med den uddannelse eller instruktion, der "kun" kræves til den erhvervsmæssige regulering, et forsøg ved hjælp af det faglige-didaktiske "outcome"-fokus på at anføre de egentligt krævede erhvervskvalifikationer som krav. Og idet de nye EQF-deskriptorer i dette tilfælde samtidig skal tages op, bliver erhvervskvalifikationerne (i det mindste for fremtiden) ensartede i forhold til indhold og niveau og beskrives på forståelig vis for alle lande. På samme tid bliver det i forbindelse med alle de landespecifikke reguleringer i princippet mere tydeligt end hidtil, hvordan forbindelsen er mellem den pågældende regulerede enkelte beskæftigelse og de erhvervskvalifikationer, der kræves til udøvelsen af denne beskæftigelse (se Bil. 31). 5.3 Fremgangsmåde for anerkendelse af erhvervskvalifikationer i tilfælde af lovregulerede erhverv og beskæftigelse i Danmark og Tyskland De egentlige problemområder i forbindelse med anerkendelsen af erhvervskvalifikationer udgøres efter alle analyser og eksempler entydigt af de tilfælde, hvor udøvelsen af de lovregulerede erhverv og beskæftigelse altid kræver en dokumentation for og en vurdering af de erhvervskvalifikationer, der er opnået i det pågældende land. Det betyder, at alle resultater i princippet for de forskellige erhverv og beskæftigelser uanset om det er i Danmark eller Tyskland har vist, at dokumentationen og anerkendelsen af erhvervskvalifikationer helt generelt ikke udgør et problem, når disse kræves, indhentes og således præcist er godtgjort i det "eget" land. Hvis der således i henhold til rets- og administrative bestemmelser vedrørende en landespecifik regulering direkte eller indirekte kræves f.eks. en uddannelse, en mestereksamen, et seminar, en instruktion eller en faglig eller professionel dokumentation som erhvervskvalifikation, udgør en didaktisk forskellig beskrivelse i henhold til struktur, indhold og niveau heller ikke noget problem, hvis der i henhold til kravet f.eks. kan dokumenteres en eksamen eller instruktion og således nemt kan anerkendes. Som følge heraf foreligger der en helt anden situation i forbindelse med kvalifikationsanerkendelsen, hvis der i Tyskland eksempelvis kræves en mestereksamen, og denne opnåede erhvervskvalifikation fra Danmark skal anerkendes. Det samme gælder også i modsat fald, når der i Danmark f.eks. kræves et seminar inden for specifikt stilladsarbejde, og en erhvervskvalifikation fra Tyskland skal anerkendes. Herved henvises der specifikt til de situationer, som vedrører de egentlige problemer i forbindelse med anerkendelsen af erhvervskvalifikationer, og som EU-direktivet 2005/36/EF "om anerkendelse af erhvervskvalifikationer" i princippet har fastsat passende fremgangsmåder og "systemer" for til anvendelse i alle EU-lande med angivelse af en række henvisninger og kriterier fordelt på 120 sider. Der har i princippet siden 2007 siden gennemførelsen af direktivet i alle lande hersket en europæisk ensartet fremgangsmåde, som anerkendelsen af erhvervskvalifikationerne ved de regulerede erhverv og beskæftigelser skal følge. I praksis forekommer der dog stadig en række problemer og problemområder i forbindelse med anerkendelsen. Dette gælder navnlig, men ikke begrænset på, grænseregionen Sønderjylland-

14 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 14 Schleswig. På uddybende vis og helt specifikt har erklæringen ved hjælp af analyser og eksempler vist, at disse problemer og problemområder hovedsageligt ikke skyldes det europæiske, næsten ensartede anerkendelsessystem, men snarere skyldes de overvejende meget landespecifikke fremgangsmåder og koncepter til regulering af erhverv og beskæftigelse. Når der således også forekommer problemer i forbindelse med anerkendelsen af erhvervskvalifikationer i Danmark og Tyskland i forhold til utallige lovregulerede erhverv og beskæftigelser, så skyldes dette ikke den pågældende fremgangsmåde for anerkendelsen. Det skyldes snarere og hovedsageligt, at f.eks. brandvæsnet i Danmark og Tyskland samlet set er reguleret på lignende vis, men at der helt konkret og på detaljeret plan ikke gælder de samme strukturer og niveautrin for beskæftigelsen og de hermed forbundne uddannelses- og kvalifikationskrav. Således passer de krævede og dokumenterede uddannelser hhv. erhvervskvalifikationer ikke helt sammen rent strukturelt, således at anerkendelsesproblemerne snarere kan ses i lyset af de forskellige strukturer og fremgangsmåder i de landespecifikke reguleringer. Derfor følgende erkendelse: Som følge af direktiv 2005/36/EF findes der godt nok ensartede fremgangsmåder og "systemer" til anerkendelse af erhvervskvalifikationer i Europa, men disse passer dog for det meste ikke sammen med de landespecifikke regulerede erhverv og beskæftigelser. De problemer, der som følge heraf opstår i anerkendelsesprocedurerne, skyldes således i mindre grad disse europæiske ensartede fremgangsmåder, men derimod de forskellige strukturer og fremgangsmåder i forbindelse med landenes reguleringer. Der kan således ikke gives en tvingende anbefaling til ændring og revision af direktivet og således de europæiske anerkendelsesprocedurer i landene. Det er dog muligt at forhindre disse anerkendelsesproblemer, delvist gennem de fremgangsmåder, der anvendes i forbindelse med de såkaldte "sektorerhverv" for den "europæiske ensartede" regulering og således den næsten "automatiske" anerkendelse af erhvervskvalifikationer. Det er dog ret urealistisk at komme med en anbefaling i den forbindelse. Der henvises således til de præsenterede erkendelser og givne anbefalinger som anført ovenfor vedrørende strukturerne og fremgangsmåderne for reguleringen i landene. Der henvises således som afslutning på forhindringen af anerkendelsesproblemer på den ene side endnu engang kort til forbedrede fremgangsmåder og koncepter til regulering af erhverv og beskæftigelse i landene. En forudsætning for en anerkendelsesprocedure uden de mange kendte problemer er at have et gennemsigtigt, ensartet og forståeligt kravgrundlag for reguleringen som udgangspunkt for alle kvalifikationsanerkendelser i rets- og administrative bestemmelser. Det betyder, at det erhvervsmæssige anvendelsesområde for en regulering i første omgang på detaljeret vis skal defineres og beskrives med alle de landespecifikke regulerede beskæftigelser eller de enkelte erhvervsmæssige beskæftigelsesgrupper. I henhold til de givne anbefalinger skal der gælde et så ensartet koncept eller beskæftigelsessteori som muligt for denne erhvervs-, beskæftigelses- og opgavebeskrivelse i forbindelse med en regulering (se bl.a. Bil. 31). Som følge heraf skal de krævede erhvervskvalifikationer eller uddannelser ligeledes kunne defineres og være beskrevet lige så tydeligt. Og i lyset af anbefalingerne på dette område skal disse krævede erhvervskvalifikationer eller uddannelser rette sig så meget som muligt rent fagligtdidaktisk efter den europæisk tilpassede kvalifikationsmodel vedrørende EQF (se bl.a. Bil. 31). Hvis der således som udgangspunkt er brug for et klart og forståeligt kravgrundlag til reguleringen, og dette er muligt, så skal kvalifikations- hhv. uddannelses- og duelighedsbeviset som en yderligere forudsætning for en om muligt uproblematisk anerkendelsesprocedure ligeledes være forståelig for alle og således være så ensartet på europæisk plan som muligt og være gennemsigtig i henhold til oplysningerne. Det betyder i denne sammenhæng også, at de pågældende lands- og institutionsspecifikke uddannelses- og duelighedsbeviser skal dokumentere de opnåede erhvervskvalifikationer i henhold til indhold og niveau på tydelig vis.

15 Kapitel 5 Sammenfatning og afsluttende anbefalinger side 15 Hvis ikke både kravgrundlaget og dokumentationsgrundlaget er forståeligt i forbindelse med anerkendelsesproceduren som udgangs- og vurderingsgrundlag, er det ikke muligt at udføre den tilpasning og sammenligning, der er nødvendig som grundlag for enhver positiv anerkendelse, på et professionelt hhv. kvalifikationsrelateret niveau. Der henvises i den forbindelse endnu engang til de ovennævnte anbefalinger om at rette de lande- og institutionsspecifikke uddannelser og kvalifikations- hhv. uddannelses- og duelighedsbeviserne i beskrivelserne af læringsresultater efter erhvervskvalifikationer og herved at gøre brug af den europæiske tilpassede kvalifikationsmodel for EQF (se bl.a. Bil. 31). Sammenfattet giver dette nedenstående afsluttende samlede anbefaling: For at undgå problemer i forbindelse med anerkendelsen af erhvervskvalifikationer skal udgangs- og vurderingsgrundlaget som en væsentlig forudsætning forbedres i forhold til kravog dokumentationsgrundlaget. På den ene side skal de erhvervskvalifikationer eller uddannelser, der kræves i forbindelse med de landespecifikke regulerede erhverv og beskæftigelser, som kravgrundlag beskrives klart og på en forståelig måde i forhold til indhold og niveau. I den forbindelse bør beskrivelsen rent fagligt-didaktisk følge den europæiske tilpassede kvalifikationsmodel vedrørende EQF så vidt muligt. For det andet skal også de erhvervskvalifikationer, der er opnået som landespecifikke kvalifikations- hhv. uddannelsesog duelighedsbeviser, som dokumentationsgrundlag være beskrevet lige så klart og forståeligt i henhold til indhold og niveau. Også i denne forbindelse bør landene rette sig fagligtdidaktisk efter den europæisk tilpassede kvalifikationsmodel for EQF, idet det først herved er muligt at udføre den tilpasning og sammenligning, der er nødvendig som anerkendelsesgrundlag, på et professionelt hhv. kvalifikationsrelateret niveau. Denne anbefaling samt de overordnede anbefalinger skal og kan ligeledes fungere som grundlag for et nyt EU-direktiv "om regulering af erhverv og beskæftigelse", som her afslutningsvis også anbefales.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4. Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) European Commission Internal Market Directorate General, Unit E-4 Den 20.september 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367) I foråret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO s høringssvar vedr. Direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer LO har modtaget forslaget til moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (Direktiv

Læs mere

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet)

Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Revision af EU direktiv 2005/36/EF om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) Dansk Kiropraktor Forening, 20. september 2011 Pia thor Straten Chefkonsulent Direkte

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet. 1. Resumé Europa-Kommissionen har den 19. december 2011 fremlagt forslag

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. december 2004 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II P6_TA(2005)0173 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer,

Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, Til ministerier, de berørte arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, studenterorganisationer, indvandrerorganisationer m.fl. Høring: Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 2005L0036 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer L 255/22 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Høring vedrørende EU direktiv 36 om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer

Høring vedrørende EU direktiv 36 om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer Consultation on Recognition of Professional Qualifications European Commission Internal Market Directorate General, Unit D4 Rue de SPA n 2 B 1049 BRUSSELS Den 15. marts 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 11010157

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723.

Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. - 1 Driftsomkostninger - kursusudgifter - lønmodtageres egenbetaling - Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015, jr. nr. 14-3035723. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten anerkendte

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR

BRUGERVEJLEDNING. Direktiv 2005/36/EF. Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR BRUGERVEJLEDNING Direktiv 2005/36/EF Alt, hvad du altid har ønsket at vide om anerkendelse af faglige kvalifikationer 66 SPØRGSMÅL 66 SVAR Baggrundsdokument. Dette dokument forpligter på ingen måde Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0119 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.1.2005 KOM(2004) 853 endelig 2002/0061 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere