Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed"

Transkript

1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Denne revisorinstruks er udstedt i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed som ændret med bekendtgørelse nr af 13. december De anførte paragrafhenvisninger er henvisninger til bestemmelser i nævnte bekendtgørelse, med mindre andet er anført. 1. Formålet med revisors undersøgelser er at påse, om vandselskabet (selskabet) overholder reglerne i bekendtgørelsen for deltagelse i anden virksomhed med nær tilknytning (tilknyttede aktiviteter) til forsyningsvirksomheden (selskabets hovedvirksomhed). Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke aktiviteter selskabet kan deltage i, vilkårene for deltagelse i disse aktiviteter, undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, omsætningsgrænser for deltagelse i tilknyttede aktiviteter samt om regnskab. 2. Erklæringen skal afgives af en statsautoriseret eller registreret revisor. Undersøgelserne udføres i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og denne instruks. 3. På baggrund af de udførte undersøgelser afgiver revisor en erklæring med høj grad af sikkerhed med udgangspunkt i bilag Undersøgelserne planlægges under hensyntagen til, hvorledes selskabet har tilrettelagt forretningsgange og den interne kontrol med henblik på at overholde bekendtgørelsens regler for tilknyttede aktiviteter. Revisor kan som led i sit arbejde anmode selskabets ledelse om at afgive en erklæring om overholdelsen af reglerne, herunder hvorvidt ledelsen har fundet det nødvendigt at indhente juridisk bistand til afklaring af deltagelsen i tilknyttede aktiviteter. 5. Ved gennemgangen af, om selskabet alene deltager i tilladte former for tilknyttede aktiviteter, ifølge 2, stk. 1, udføres følgende handlinger: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 5.1 Revisor indhenter en af ledelsen udarbejdet beskrivelse, der på en korrekt og fyldestgørende måde redegør for årets aktiviteter i selskabets hovedvirksomhed. 5.2 Hvis det er aktuelt, skal beskrivelsen desuden indeholde en redegørelse for årets tilknyttede aktiviteter og med henvisning til det relevante nr. i 2, stk. 1. Redegørelsen skal indeholde oplysning om den årlige omsætning for hver tilknyttet aktivitet, samt om aktiviteterne udføres i selskabet eller i selskaber, som er helt eller delvis ejet af selskabet. Når de tilladte former for tilknyttede aktiviteter, jf. 2, udføres gennem selskaber helt eller delvis ejet af selskabet, skal redegørelsen tillige indeholde de relevante oplysninger i 5 om omsætningsgrænser, ejere og ejerandele. Selskabet kan om fornødent indhente en redegørelse herom fra det pågældende selskab, og efter omstændighederne anmode om en revisorerklæring på redegørelsen. Redegørelsen skal også indeholde den konkrete beregning af årsomsætningen i relation til undtagelsen fra kravet om selskabsudskillelse ( 3, stk. 1). Desuden redegøres der for opfyldelsen af 2, stk. 1, nr. 9, hvorefter de ved bekendtgørelsens ikrafttræden igangværende og hidtil lovlige tilknyttede aktiviteter kan fortsætte. Det oplyses i redegørelsen, om ledelsen har indhentet en udtalelse om den igangværende aktivitets lovlighed eller i øvrigt har været i tvivl om lovligheden af de tilknyttede aktiviteter. Beskrivelsen skal endvidere, for hver tilknyttet aktivitet, redegøre for opfyldelsen af følgende to betingelser ( 2, stk. 2): Der skal bestå en naturlig og snæver sammenhæng mellem hovedvirksomheden og den tilknyttede aktivitet, og selskabets samlede anden virksomhed med de tilknyttede aktiviteter skal arbejdsmæssigt og økonomisk have et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden. 5.3 Revisor gennemgår den indhentede beskrivelse og kontrollerer, at ledelsens oplysninger er korrekte og dækkende til opfyldelse af 2, 3 og 5. Ved kontrollen påses særligt, at: Omsætningen for selskabets hovedvirksomhed ikke indeholder omsætning fra tilknyttede aktiviteter. Omsætningen fra de tilknyttede aktiviteter ifølge 3, stk. 2, ikke indeholder omsætning fra andre tilknyttede aktiviteter. 6. Ved gennemgangen af, om selskabet opfylder vilkårene for deltagelse i tilknyttede aktiviteter ( 4, stk. 1 og 2), udføres følgende handlinger: 6.1 Revisor indhenter og kontrollerer den af selskabet tilvejebragte dokumentation for, at selskabet har udøvet aktiviteterne på kommercielle vilkår, og at selskabet har haft en begrundet forventning om at opnå et afkast, der er normalt for den pågældende type aktivitet ( 4, stk. 1, nr. 1 og 2). Selskabets dokumentation kan være budgetter, investeringskalkuler eller lignende. 2

3 6.2 Revisor indhenter og kontrollerer den af selskabet tilvejebragte dokumentation for, at selskabet ikke ved fakturering af ydelser mellem hoved-virksomheden og den tilknyttede virksomhed påfører andre virksomheder urimelig konkurrence eller påfører hovedvirksomheden en urimelig økonomisk risiko. Fordelingen af fællesomkostninger mellem hovedvirksomheden og de tilknyttede aktiviteter skal ske efter rimelige, driftsøkonomiske principper. Selskabet må ikke påtage sig at hæfte for forpligtelser for selskaber, som udøver tilknyttede aktiviteter ( 4, stk. 1, nr. 3-5). Eksempler på krydssubsidiering kan være udveksling af personel, finansiel eller teknisk bistand mellem de involverede aktiviteter samt ved køb og salg af ydelser eller aktiver på gunstige vilkår. 7. Det kontrolleres, at selskabet med henblik på at undgå krydssubsidiering og konkurrenceforvridning ( 4) - løbende fører et fuldt separat regnskab med balance, over de ikke udskilte aktiviteter ( 6). Ved kontrollen påses, at regnskabet i al væsentlighed giver et korrekt og fyldestgørende billede af aktiviteternes økonomiske resultat og finansielle stilling. 8. Selskabet skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af, at selskabet opfylder reglerne for deltagelse i tilknyttede aktiviteter. Selskabet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 9. Revisor skal afgive erklæring til selskabet om de forhold, der fremgår af 7, stk. 1, jf. bilag 1. Det skal fremgå, at revisors undersøgelser er udført i overensstemmelse med denne instruks. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen. Selskabet indsender senest 1. maj erklæringen til Forsyningssekretariatet. 3

4 Den uafhængige revisors erklæring om [indsæt selskabsnavn (e)]' deltagelse i anden virksomhed Til Forsyningssekretariatet BILAG 1 I forbindelse med, at [indsæt selskabsnavn (e)] i henhold til 7, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 skal indsende en revisorerklæring om [indsæt selskabsnavn (e)]' deltagelse i anden virksomhed, skal vi i henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelsen afgive erklæring om vandselskabets overholdelse af reglerne i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed i perioden 1. januar til 31. december Ledelsens ansvar Selskabets ledelse har ansvaret for at overholde reglerne i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr af 13. december 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Revisors ansvar Vores ansvar er, på grundlag af vores handlinger, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt selskabet overholder reglerne i bekendtgørelsen. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Naturstyrelsens revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at reglerne i bekendtgørelsen er overholdt. Vi har som led i vores arbejde stikprøvevist foretaget undersøgelse af information, der understøtter følgende forhold: 1. Vandselskabets overholdelse af kravet i vandsektorlovens 18, stk. 1 og ovennævnte bekendtgørelses 3 om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab. 2. Vandselskabets overholdelse af 2, stk. 1 og 2, om hvilke tilknyttede aktiviteter, vandselskabet må deltage i. 3. Vandselskabets overholdelse af 4 om vilkår for vandselskabets deltagelse i tilknyttede aktiviteter. 4. Vandselskabets overholdelse af 5, stk. 1 om omsætningsgrænser. 5. Vandselskabets overholdelse af 6 om separat regnskab med tilknyttede aktiviteter. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at [indsæt selskabsnavn (e)] i perioden 1. januar 31. december 2014, i alle væsentlige henseender, har overholdt reglerne i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed som ændret ved bekendtgørelse nr af 13. december

5 Supplerende oplysning om begrænsning i brug og distribution Denne erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Naturstyrelsens kontrol med vandselskabernes overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr af 13. december By, den ##. april 201# Revisorfirma ## ## statsaut. revisor statsaut. revisor Med venlig hilsen 5

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere