HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 16. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt. Påstande Appellanterne, Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen, har gentaget deres påstande. Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse. Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen har oplyst, at den subsidiære påstand om hjemvisning er nedlagt for det tilfælde, at de får medhold i, at rådgiverhonoraret på kr. delvis kan tillægges afskrivningsgrundlaget vedrørende ejendommen. Anbringender Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen har yderligere vedrørende udbyderhonoraret anført, at der på et møde i november 1993 med skattemyndighederne blev indgået en aftale om, at 95 % af udbyderhonoraret kunne tillægges ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget

2 - 2 - for den enkelte ejendom, og at dette herefter udgjorde en af skattemyndighederne godkendt fast praksis på området helt frem til Endvidere fremgår af de fremlagte skattebilag vedrørende andre investeringsprojekter udbudt af InvestorPartner A/S, at det udtrykkeligt er oplyst over for skattemyndighederne, at 5 % af udbyderhonoraret skattemæssigt er blevet betragtet som en ikke fradragsberettiget og ikke afskrivningsberettiget etableringsudgift, og at den resterende andel på 95 % af udbyderhonoraret herefter er blevet medregnet ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for den enkelte ejendom. Skattemyndighedernes manglende reaktion herpå helt frem til 2001 statuerer en fast praksis. Der kan støttes ret på en lokal praksis, som har været de overordnede myndigheder bekendt, uden at de har tilsidesat den. Skatteministeriet har hertil navnlig anført, at der ikke er ført bevis for, at skattemyndighederne har godkendt InvestorPartner A/S praksis vedrørende opgørelse af den del af udbyderhonoraret, der kunne lægges til afskrivningsgrundlaget. Tværtimod må det efter de afgivne vidneforklaringer og det fremlagte mødereferat lægges til grund, at Københavns Kommune på mødet i 1993 understregede, at prospektomkostninger ikke kunne indgå i afskrivningsgrundlaget og forlangte dette rettet. Kommunen gik herefter ud fra, at fejlen blev rettet også i fremtidige projekter og opdagede ikke, at dette ikke skete. Det fremlagte materiale med oplysning om, at andre skatteydere som deltagere i lignende investeringsprojekter har selvangivet 95 % af udbyderhonoraret som afskrivningsberettiget, uden at skattemyndighederne har reageret, etablerer ikke en myndighedspraksis som hævdet. Der er i det hele ikke grundlag for indsigelsen om en praksisændring med tilbagevirkende kraft. Supplerende sagsfremstilling Der blev den 4. november 1993 afholdt et møde mellem repræsentanter for InvestorPartner A/S, Revisionsaktieselskabet Ernst & Young, Københavns Skatteforvaltning og Skat Haderslev. I et referat af mødet dateret den 15. november 1993, udfærdiget af revisor Erling Krogh, Københavns Skatteforvaltning, hedder det bl.a.:

3 - 3 - Vedrørende spørgsmålet om etableringsomkostninger blev aftalt, at revisor og InvestorPartner foranlediger udarbejdelse af en opgørelse, der medfører, at prospektomkostninger tilbageføres i det omfang, at omkostningerne er kommet til fradrag i den skattepligtige indkomst enten i form af direkte udgifter eller ved at være indeholdt i skattemæssige afskrivninger. Korrektionen foretages ved udarbejdelse af selvangivelse for skatteåret 1994/95. (Fremover...). Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen har endvidere til illustration af, hvorledes andre investorer har selvangivet udgiften til udbyderhonorar, henvist til bilag til selvangivelser og uddrag af prospekter vedrørende andre investeringsprojekter udarbejdet af InvestorPartner A/S. Heraf fremgår det, at der i fire projekter er selvangivet et beløb på 5 % af udbudsprovision under overskriften ikke fradragsberettigede etableringsudgifter. Danske Ejendomsudbyderes Brancheforening har i en udtalelse af 26. marts 2007 besvaret bl.a. følgende spørgsmål således: Spørgsmål 4 Hvilken rådgivning yder ejendomsprojektudbyderen sædvanligvis til investorerne i månederne efter erhvervelsen af investeringsejendommen, og hvilke normer gælder der for størrelsen af udbyderens honorar? Foreningens svar: Det er sædvanligt, at de administrative opgaver i timandsprojektets forløb varetages af ejendomsprojektudbyderen eller et af ejendomsprojektudbyderen relateret selskab. I månederne efter erhvervelsen af investeringsejendommen yder administrator af timandsprojektet bl.a. opgaver i forbindelse med implementering af den løbende administration, budgettering, rådgivning til investorerne vedrørende de skattemæssige forhold, samt opgaver angående projektets finansiering og investorernes hæftelse, idet den endelige tilrettelæggelse af finansieringen og hæftelsen afhænger af investorernes bonitet og sammensætning. I projektforløbet varetager administrator ejendomsadministration og projekt/selskabsadministration, herunder bl.a. lejeopkrævning, tilsyn med ejendommen, forsikringsforhold, opkrævning af investorindbetalinger, føre investorfortegnelse, låneydelsesbetaling, låneprolongering, regnskabsudarbejdelse og budgettering, afholdelse af investormøder og generalforsamlinger, varetagelse af kontakten til myndigheder m.v. Administrator modtager et administrationshonorar for udførelsen af opgaverne. Administrationshonoraret kan være opdelt i et honorar for ejendomsadministration og et honorar for projekt/selskabsadministrationen eller et samlet honorar for administrationen. Honorarstørrelsen afhænger af opgavernes karakter og omfang. Der er ikke en specifik

4 - 4 - norm for administrationshonorarernes størrelse. For de særlige ydelser i månederne efter ejendommens erhvervelse er det ikke udsædvanligt, at der ydes særskilt honorar i tillæg til udbyderhonoraret og administrationshonoraret. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af Henrik Louv, Peter Hjorth Sørensen, Frede Hartvig, Erling Krogh og Hanne Malle Johansen. Henrik Louv har forklaret bl.a., at han er cand. jur. og har arbejdet hos Ernst & Young siden 1988, hvor han først beskæftigede sig med K/S Skibsinvesteringer og siden 1990 med 10- mands projekter. I 1993 var han til møde med skattemyndighederne i København. Han går ud fra, at mødet var foranstaltet af InvestorPartner. På mødet deltog Wagner og Thomsen, ham selv, hans kolleger Peter Hertz og Hjorth. Fra Københavns Skatteforvaltning deltog Hanne Malle Johansen og Erling Krogh. Der deltog endvidere en person fra Told- og Skatteregion Haderslev, Frede Hartvig. Baggrunden for de mange deltagere i mødet var vist nok, at InvestorPartner gerne ville have en samling på de spørgsmål, der var sendt fra skattemyndighederne til de enkelte investorer. Grunden til, at Frede Hartvig deltog i mødet var vel, at han må siges at være K/S og anpartsselskabsekspert hos Skat, hvilket han har været siden Frede Hartvig har altid været Ernst & Youngs kontaktperson, hvis der var forespørgsler til eller drøftelser af skatteopgørelser vedrørende K/S er. Det er hans indtryk, at også kommunerne har brugt Frede Hartvig som kontaktperson. Frede Hartvig har fremstået som en form for koordinator vedrørende spørgsmål om K/S- og ejendomsprojekter. Det er hans opfattelse, at det var skatteforvaltningen i København, der bad Frede Hartvig deltage i mødet. På mødet drøftede de fire punkter: 1. Anpartsindgrebet, 2. De kr. i rådgiverhonorar, 3. Opgørelse af afskrivningsgrundlag og 4. En central fremsendelse af materiale fra Investor- Partner til Skat.

5 - 5 - For så vidt angår de kr. i rådgiverhonorar var det hans opfattelse, at Skat accepterede Ernst & Youngs måde at gøre det på. Han ved ikke, hvorfor emnet ikke stod på dagsordenen eller ikke er nævnt i referatet, men de drøftede det en del på selve mødet. Inden mødet med Skat i 1993 havde Ernst & Young den praksis, at udbyderhonoraret blev tillagt anskaffelsessummen og afskrivningsgrundlaget med 100 % minus kr. De kr. vedrørte etablering af kommanditselskabet og udarbejdelse af prospekt samt trykning heraf. Erling Krogh spurgte, om det var således, at de kr. ikke blev medtaget i afskrivningsgrundlaget. De svarede ja, og Erling Krogh svarede: nå, okay. Efter mødet var den eneste ændring, at de kr. blev ændret til 5 % af udbyderhonoraret. Han har ikke udarbejdet mødereferatet og har først set referatet fra mødet i forbindelse med denne sag og har således ikke fået det tilsendt i umiddelbar forlængelse af mødet. De regnskaber, som Ernst & Young udarbejdede efterfølgende, blev udarbejdet på baggrund af de ændringer, Skat ønskede. Efter mødet i 1993 kørte man videre med udbyderhonoraret med fradrag af de 5 %, som man havde aftalt med Skat i stedet for hidtil med kr. Udbyderhonoraret blev således tillagt afskrivningsgrundlaget med 95 %. Han er bekendt med, at Skat har set regnskaberne fra 1994 og de efterfølgende år, da forhold i disse regnskaber er blevet drøftet med Skat. Skat har på intet tidspunkt ændret reguleringen af udbyderhonoraret før efter år Udbyderhonoraret har en særskilt linje i afskrivningsopgørelsen og fremgår således klart og tydeligt af regnskaberne. Peter Hjorth Sørensen har forklaret, at han er statsautoriseret revisor og ansat i skatteafdelingen hos Ernst & Young, hvor han været siden 1990 og beskæftiger sig med ejendomsinvesteringsprojekter. I november 1993 deltog han i mødet med InvestorPartner og tre medarbejdere fra Told og Skat. Formålet med mødet var at få afklaring på nogle ting vedrørende den skattemæssige behandling af forskellige poster. Der, hvor han var på banen, var, da de talte om rådgiverhonoraret, dvs. det man betaler for rådgivning det første år.

6 - 6 - Selve udbyderhonoraret blev ikke berørt specifikt men indirekte, da de drøftede etableringsomkostninger. Der blev redegjort for udbyderhonoraret og det, at etablering blev udskilt med 5 % heraf, således at de sidste 95 % af udbyderhonoraret blev tillagt anskaffelsessummen. Da de gik fra mødet, var det hans opfattelse, at det, man havde lavet indtil da, var i overensstemmelse med praksis på området. Man havde tidligere afsat kr. i etableringsomkostninger, og efterfølgende gik man over til at bruge 5 % af udbyderhonoraret. Frede Hartvig har forklaret bl.a., at han er chefkonsulent ved Skat Haderslev med speciale i anpartsvirksomheder. Han har haft specialet siden 1992, hvor Skat Haderslev fik området udlagt fra Told- og Skattestyrelsen. Han har på baggrund af sit arbejde fået kendskab til udbydere og administratorer af anpartsprojekter, og han blev den, som kommunerne kontaktede, hvis der var skattemæssige spørgsmål herom. Det overordnede ansvar for ligningen havde henholdsvis kommunen og Told- og Skattestyrelsen. Det var styrelsen, der var ansvarlig for en eventuel praksis på området. Hvis de fik forespørgsler fra kommuner, administratorer eller udbydere, blev de besvaret med udgangspunkt i praksis. Hvis der var nye forhold, forespurgte de hos styrelsen, inden de besvarede spørgsmålene. For så vidt angår mødet i 1993 var baggrunden for hans deltagelse, at han havde et samarbejde med Københavns Kommune i og med, at komplementarerne indgav regnskaber til Københavns Kommune. Kommanditselskaberne indleverede deres regnskaber til Region Haderslev og kommanditisterne til de enkeltes bopælskommuner. Region Haderslev beskæftigede sig kun med masseprojekter. 10-mandsprojekterne blev lignet i de enkelte investorers bopælskommuner. Han havde således ikke noget at gøre med de mindre anpartsvirksomheder. Udbyderhonorar og ligningslovens 8 J blev også drøftet. Der blev ikke gennemgået regnskaber, men emnerne blev drøftet generelt. Endvidere blev samarbejdet mellem udbyderne, dvs. InvestorPartner, og Københavns Skatteforvaltning drøftet. Han kan ikke huske, at han har

7 - 7 - fået referatet tilsendt, men går ud fra, at han har modtaget det. Han kan heller ikke huske, hvad der blev drøftet vedrørende udbyderhonorar, og han har kun referatet at henholde sig til. Han forstår prospektomkostninger udvidende og ligestiller det med udbyderhonoraret. Han kan således hverken be- eller afkræfte Henrik Louvs opfattelse af Skats accept af Ernst & Youngs praksis. Erling Krogh har forklaret bl.a., at han var sagsbehandler i selskabsbeskatningen ved Københavns Skatteforvaltning og var ansat som overenskomstansat revisor. Han beskæftigede sig alene med kommanditselskaber og deres regnskaber. Han havde en kontorchef, men denne havde delegeret ansvaret på dette område til ham. Han stoppede i Københavns Skatteforvaltning i 2000 og gik på pension. Det er ham, der har udarbejdet mødereferatet fra mødet den 4. november Hanne Johansen var med til mødet, da hun sad med personområdet og dermed havde med investorernes personlige indkomst at gøre. Han kunne sammen med Hanne indgå en aftale med InvestorPartner vedrørende ligning af investorer bosiddende i København. Han tog kontakt til Frede Hartvig, da han ville sørge for, at de fik en central ordning på landsplan, dvs. en ensartet behandling af alle personer. Han mener, at Frede Hartvig så at sige kunne koordinere på landsplan. Han havde ved en gennemgang af 1992 regnskabet opdaget, at InvestorPartner havde medtaget udgifter til prospekt i deres afskrivningsgrundlag, og han mente, at der var tale om ikkefradragsberettigede etableringsomkostninger, hvilket han gerne ville have, de skulle ændre. Han fik ikke udleveret og gennemgik ikke prospekterne ved sin gennemgang og kontrol, idet Skats kontrol og gennemgang alene baserede sig på regnskaberne. Han mener helt klart, at InvestorPartner havde gjort noget forkert, og de aftalte derfor på mødet, at der skulle ske en ændring. InvestorPartner havde ikke før mødet udtaget nogen form for etableringsomkostninger som værende ikke afskrivnings- eller fradragsberettigede. Der var ikke nogen store drøftelser vedrørende dette punkt, da Ernst & Young rettede sig ind efter, hvad han sagde.

8 - 8 - InvestorPartner ville gerne have, at han generelt godkendte deres fremgangsmåder, men han kunne ikke godkende generelt. Derimod kunne de indgå en aftale om, at det, de var enige om, både på Skats og Ernst & Youngs side, var på den måde. Hvis en kommune rettede henvendelse til Ernst & Young, skulle de henvise dem til ham, og hvis et revisionsfirma henvendte sig til ham, skulle han henvise dem til Ernst & Young, således at de kunne ensrette behandlingen af sager. På den måde kunne man undgå at rejse sager. Han forstår ordet prospektomkostninger som samtlige omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Han er helt sikker på, at han har sendt mødereferatet til samtlige deltagere ved mødet. Han accepterede ikke Ernst & Youngs praksis på området og kan ikke huske, at han har indgået en aftale om, at udbyderhonorar kunne henføres til afskrivningsgrundlaget, men han står ved, at der blev indgået en aftale, at de var enige om, at prospektomkostningerne skulle anses som ikke-fradragsberettigede etableringsomkostninger. Da han gennemgik regnskabet for 1993 kunne han se, at prospektomkostningerne var trukket ud, og han opfattede det derfor, som deres aftale var overholdt. I forbindelse med sin kontrol af regnskabet, kontrollerede han, at der var en post, hvor man udskrev etableringsomkostninger som ikke fradragsberettigede. Han har efterfølgende haft drøftelser med Frede Hartvig om, at prospektomkostninger og etableringsudgifter ikke kan henføres til afskrivningsgrundlaget, og de var enige på dette område. Hanne Malle Johansen har forklaret bl.a., at hun er specialkonsulent i Skat. I 1993 sad hun i Københavns Skatteforvaltning i personbeskatningen. Baggrunden for, at hun deltog i mødet i november 1993, var, at hvis Erling Krogh skulle indgå en aftale med InvestorPartner, var det naturligt, at hun var med, da hun stod for ligningen af investorernes indkomst. Hun har fået referatet sendt ud efter mødet. På mødet blev tre emner drøftet. 1. Hvorvidt kommanditisterne var omfattet af anpartsindgrebets bestemmelser. 2. Behovet for værdiansættelsen af ejendommen i forbindelse med, at der

9 - 9 - var kommet en ny ejendomsavancebeskatningslov. Og 3. Hvorvidt omkostninger i forbindelse med prospekter var afskrivningsberettigede, fradragsberettigede eller ingen af delene. Man kunne ikke altid se af regnskaberne, hvilke poster der var henført til afskrivningsgrundlaget, og hvilke der var fradragsberettigede. De brugte tid på at drøfte, hvorvidt prospektomkostninger overhovedet var fradragsberettigede eller kunne henføres til afskrivningsgrundlaget eller ingen af delene. Under drøftelserne om etableringsudgifternes fradrags- og afskrivningsmuligheder blev de nødt til at holde en lille summepause, hvor InvestorPartner og revisorerne gik ud af mødelokalet. I pausen drøftede de indbyrdes, dvs. hende selv, Krogh og Hartvig, om ligningslovens 8 J overhovedet gav mulighed for at ændre praksis på området, dvs. om man kunne henføre etableringsomkostninger til 8 J, men de var alle enige om, at der ikke var mulighed for det. Det var primært Henrik Louv, der førte ordet fra InvestorPartners side, og han holdt temmelig meget fast på, at etableringsomkostningerne enten kunne afskrives eller i hvert fald kunne fradrages, men da Frede Hartvig meddelte, at der ikke var mulighed for at imødekomme dem, accepterede InvestorPartner og Henrik Louv dette. Herefter aftalte de fremgangsmåden for, hvorledes der skulle ske korrektion, idet Investor- Partner nødigt ville gå tilbage til samtlige deres investorer. Hun kan ikke genkende, at der skulle have været indgået en aftale om, at 5 % af udbyderhonoraret skulle være etableringsomkostninger. Hun opfattede og opfatter prospektomkostninger som en typisk omkostning afholdt af udbyder. Hun sidestiller det med udbyderhonorar. Det var Erling Krogh, der foretog den efterfølgende kontrol af, om InvestorPartner overholdt aftalen. Højesterets begrundelse og resultat Som anført af landsretten vedrørende udbyderhonoraret har Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen ikke godtgjort, at der forud for de lignende myndigheders afgørelser i 2001 har foreligget en afgørelse fra de overordnede skattemyndigheder, hvorefter det er godkendt, at en udgift som den, der i denne sag er betegnet som udbudsprovision, indregnes i en ejendoms afskrivningsgrundlag. Det, Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen har anført om en praksis hos de lignende myndigheder, kan heller ikke anses for godtgjort. Allerede derfor til-

10 træder Højesteret, at skattemyndighederne har nægtet Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen at lade udbyderhonoraret indgå i afskrivningsgrundlaget. For så vidt angår rådgivningshonoraret på kr. er det, som Højesteret skal prøve, Landsskatterettens afgørelse herom. Efter denne afgørelse kan kun en mindre del af rådgivningshonoraret anses at dække reelle udgifter til rådgivning i forbindelse med den løbende drift og derfor fradrages som en driftsomkostning. Det blev overladt til de stedlige skattemyndigheder nærmere at fastsætte fradragets størrelse; men deres senere afgørelse herom indgår ikke i sagen. Landsskatteretten fandt endvidere, at honoraret ikke helt eller delvis kunne anses for en del af anskaffelsessummen for ejendommen, og at udgiften derfor ikke kunne medregnes i afskrivningsgrundlaget. Efter bevisførelsen om de rådgivningsydelser fra InvestorPartner, som honoraret dækker, og herunder oplysningen om, at den almindelige løbende administration blev varetaget af en administrator, tiltræder Højesteret Landsskatterettens bedømmelse. Højesteret tiltræder herefter, at Skatteministeriet i det hele er frifundet, og stadfæster dommen. Sagsomkostningsbeløbet er fastsat under hensyn til sagens omfang. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Flemming Allan Hansen og Steen Ricks Olsen solidarisk betale kr. til Skatteministeriet. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 466/2007 (2. afdeling) A (advokat Christian Bachmann) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere