St. Kongensgade 81B DK-1264 København K kreativitetogkommunikation.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København 2. FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at kæmpe for verdens bedste rammebetingelser for virksomheder, der arbejder med kreativitet, innovation og kommunikation i Danmark. 2.2 Foreningen arbejder for ordnede forhold for medlemmerne og for at varetage branchens interesser i forhold til lovgiver, myndigheder, annoncører og andre brancher. 2.3 Foreningen vil desuden arbejde for, at branchens udøvere til stadighed lever op til de højeste etiske krav, jf. Kreativitet & Kommunikations Etiske Retningslinjer. 3. MEDLEMSSKAB 3.1 Kreativitet & Kommunikation kan optage medlemmer, der beskæftiger sig med rådgivning og/eller udførelse af konkrete kreative eller kommunikationsmæssige opgaver mellem en virksomhed og dens kunder.

2 3.2 Foreningen samarbejder med Dansk Erhverv. Samarbejdet er reguleret i en sekretariatsaftale. Ethvert medlem af Kreativitet & Kommunikation har pligt til at tegne og opretholde medlemskab af Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver, så længe Kreativitet & Kommunikation har sekretariatsaftale/samarbejdsaftale med Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Kontingentet for medlemskabet af Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver er indeholdt i kontingentet til Kreativitet & Kommunikation. 3.3 Et medlem er uden udgift for Kreativitet & Kommunikation efter påkrav pligtig til at give bestyrelsen alle de efter bestyrelsens skøn nødvendige oplysninger med henblik på bedømmelse af de i punkt 3 omhandlede forhold. På samme vilkår er et medlem ligeledes pligtig til at lade de nævnte oplysninger attestere af en statsautoriseret revisor eller en advokat. 3.4 Ansøgning om optagelse i Kreativitet & Kommunikation sker ved indsendelse af Foreningens indmeldelsesskema. Nye medlemmer skal opfylde betingelserne i punkt 3. Spørgsmålet om et medlemskab kan imødekommes, kan i tvivlstilfælde forelægges til bestyrelsens godkendelse. 3.5 Medlemskab ophører i følgende tilfælde: a) Hvis de i punkt 3 fastsatte betingelser ikke længere opfyldes b) Ved udmeldelse c) Ved eksklusion 3.6 Bestyrelsesbeslutninger angående ophør af medlemskab eller nægtelse af optagelse kan gøres til genstand for påanke til en voldgift, nedsat efter reglerne i punkt 3.9.

3 3.7 Såfremt et medlem ved uhæderlig eller forsømmelig forretningsførelse eller ved illoyal optræden eller konkurrence eller på anden måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser, herunder forpligtelsen til at svare kontingent til Kreativitet & Kommunikation, kan bestyrelsen tildele den pågældende en misbilligelse og/eller idømme en bøde og/eller ekskludere vedkommende af Kreativitet & Kommunikation. 3.8 Bestyrelsesbeslutninger, hvorved et medlem pålægges at betale en bøde og/eller pålægges at lade sig ekskludere af foreningen, kan af det pågældende medlem indankes for en voldgiftsret, jf. punkt For nævnte voldgiftsret og for sagsbehandlingen ved samme gælder følgende: a) Inden 30 dage, regnet fra den nævnte bestyrelsesbeslutnings afsendelse til det pågældende medlem ved anbefalet brev, påhviler det vedkommende at udfærdige en voldgiftsstævning og at udpege en voldgiftsmand. Såvel skriftlig meddelelse om, hvem der måtte være udpeget som voldgiftsmand, som den ovenfor omtalte voldgiftsstævning, skal være kommet frem til foreningens kontor inden udløbet af den ovenfor fastsatte frist, idet den trufne bestyrelsesbeslutning i modsat fald vil være endelig og retskraftig. b) Er voldgiftsstævning m.v. modtaget inden udløbet af den ovenfor omtalte 30 dages frist, er bestyrelsen herefter pligtig til at udpege foreningens voldgiftsmand inden 8 dage, regnet fra udløbet af den nævnte 30 dages frist. c) Er enighed mellem de i henhold til nærværende bestemmelse, litra a) og b), udpegede voldgiftsmænd om, hvem der skal fungere som opmand, ikke opnået inden 15 dage, regnet fra udpegelsen af foreningens voldgiftsmand, vil den nævnte opmand herefter være at udpege af præsidenten for Østre Landsret blandt de denne ret tilknyttede landsdommere. d) Inden udløbet af den i nærværende bestemmelse litra c) fastsatte 15 dages frist er bestyrelsen pligtig at foranledige, at der på foreningens vegne afgives et svarskrift.

4 e) For voldgiftssagen, herunder spørgsmålet om fordelingen af sagens samlede omkostninger parterne imellem, skal i øvrigt gælde de for behandlingen af borgerlige sager ved landsretten som første instans i retsplejeloven fastsatte regler. f) Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. 4. REGNSKABSÅR 4.1 Kreativitet & Kommunikations regnskabsår er kalenderåret. 5. KONTINGENT 5.1 Den ordinære generalforsamling fastsætter for hvert år det kontingent, som medlemmerne skal betale. Som udgangspunkt vil kontingentet hvert år blive reguleret i henhold til den almindelige prisudvikling. 5.2 Foreningen har et kontingentregulativ, som fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegningen. Til fastlæggelse af de enkelte medlemmers kontingent og til brug for foreningens årlige branchestatistik skal medlemmerne hvert år senest den 1. juni indsende en opgørelse over en række udvalgte nøgletal for medlemmet baseret på det senest afsluttede regnskabsår. Opgørelse af de udvalgte nøgletal foretages på et særligt skema, der tilsendes medlemmerne efter årsskiftet. Nøgletallene omfatter bl.a. bruttoavance opgjort efter en artsopdelt resu kan kræve, at opgørelsen skal være attesteret af statsautoriseret eller registreret revisor. 5.3 Bestyrelsens formandskab kan beslutte, at der for nye kategorier af bureauer, eller i konkrete tilfælde for nye medlemmer, i en periode fastsættes et lavere kontingent til Foreningen end det af generalforsamlingen fastsatte.

5 5.4 For medlemmer, der optages i løbet af regnskabsåret, opkræves et forholdsmæssigt kontingent. 5.5 Hvis to eller flere medlemsbureauer meddeler, at de fusionerer, eller et bureau meddeler, at aktiviteterne i et andet bureau overtages, ophører deres overskydende medlemskab(er) med virkning fra udgangen af det kvartal i hvilket den meddelte fusion eller overtagelse finder sted. 5.6 Kreativitet & Kommunikation beregner hvert medlems samlede kontingent og opkræver det direkte hos medlemmerne i 4 kvartårlige rater, der forfalder til betaling pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Raterne kan opkræves med skønnede beløb, indtil beregningsgrundlaget foreligger, og reguleres endeligt inden årets udgang. 5.7 Udebliver kontingent, trods påkrav, over 8 dage efter forfaldsdagen, har Kreativitet & Kommunikation mulighed for at suspendere det pågældende medlems rettigheder, indtil betaling indgår, hvorimod forpligtelserne forbliver bestående. Restanter er pligtige at betale de med inddrivelsen af restancen forbundne omkostninger, herunder morarenter efter den til enhver tid gældende morarentesats. Såfremt et medlem er i restance med kontingent i mere end tre måneder eller står i restance for andre ydelser, kan det pågældende medlem efter skriftligt påkrav slettes som medlem. Slettelse som følge af restance frigør ikke et medlem for forpligtelsen til at betale kontingent indtil udløbet af den ordinære udmeldelsesfrist. 5.8 Har et medlem ikke, trods påkrav, rettidigt indsendt den i punkt 5.2 nævnte opgørelse, kan Kreativitet & Kommunikations bestyrelse bindende, skønsmæssigt fastsætte det kontingent, som medlemmet skal betale i det pågældende år. Senere regulering af det skønsmæssige ansatte kontingent kan finde sted, når Kreativitet & Kommunikation modtager de efterspurgte oplysninger. Kreativitet & Kommunikation har ret til at modtage et eventuelt merkrav på kontingentet forrentet med den til enhver tid gældende morarentesats, regnet fra kontingentets forfaldstid.

6 5.9 Personalet på foreningens kontor behandler de modtagne omsætnings- og regnskabsoplysninger som strengt fortrolige og må ikke - undtagen til foreningens revisor - viderebringe oplysninger, der kan tjene til at fastslå et bestemt bureaus omsætning eller driftsresultat Kreativitet & Kommunikation kan dog anvende oplysninger om bureauernes totale omsætning og totale bruttoavance i anonymiseret form, såfremt dette sker i forbindelse med offentliggørelse af brancheoversigter. 6. UDMELDELSE AF FORENINGEN 6.1 Udmeldelse kan ske med 12 måneders varsel til den 31. december. 6.2 Et udtrådt medlem har ingen andel i foreningens formue. 6.3 Såfremt et medlem nedlægger sin virksomhed, eller virksomheden træder i betalingsstandsning, undergiver tvangsakkord, tages under konkursbehandling eller ved dødsbobehandling som et gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilket den nævnte begivenhed indtraf, medmindre boet erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet. 7. BESTYRELSE 7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9-12 personer, der alle skal være (a) indehavere af, respektive bestyrelsesmedlemmer, anmeldte direktører eller ledende medarbejdere i bureauer, der er medlemmer af Kreativitet & Kommunikation, eller (b) være ansat på medlemsbureauer.

7 7.2 Et bestyrelsesmedlem udpeges af Kreativitet & Kommunikations Kontroludvalg, jf. punkt 7.16, for 1 år ad gangen i umiddelbar tilknytning til den ordinære generalforsamling. Genudpegning kan finde sted. 7.3 De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.4 Der kan kun vælges mere end ét bestyrelsesmedlem fra samme medlemsbureau efter udtrykkelig orientering af og godkendelse fra generalforsamlingen. 7.5 Hvis der til bestyrelsen ønskes indvalgt eller udpeget en person i medfør af punkt 7.1 (b), vil den pågældende alene være berettiget til at modtage valg/lade sig udpege som bestyrelsesmedlem, for så vidt nævnte valg/udpegning er forudgående ubetinget tiltrådt af det medlemsbureau, hvor den pågældende er ansat. 7.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og en næstformand eller flere næstformænd på første bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsamling. 7.7 Med henblik på eventuelle vakante bestyrelsesposter relateret til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, kan der på den ordinære generalforsamling vælges en suppleant for et år ad gangen. Suppleanten skal altid indtræde i bestyrelsen, hvis antallet bestyrelsesmedlemmer kommer under 9. I øvrige situationer er det op til de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer at beslutte, om den vakante post skal besættes af suppleanten. 7.8 I tilfælde af vakance relateret til det af Kreativitet & Kommunikations Kontroludvalg udpegede bestyrelsesmedlem, vil den vakante bestyrelsespost være at besætte ved fornyet udpegning af

8 Kontroludvalget. Nævnte udpegning er alene gældende frem til den først følgende ordinære generalforsamling. 7.9 Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af formanden og en eller flere næstformænd Foreningen samarbejder med Dansk Erhverv. Bestyrelsen indgår en sekretariatsaftale med Dansk Erhverv om varetagelse af dele af den praktiske drift af Foreningen mod et passende sekretariatsvederlag Formanden for bestyrelsen (i dennes forfald en næstformand) indkalder til forenings- og bestyrelsesmøder. Såfremt halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det, skal bestyrelsesmøde indkaldes inden 14 dage Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte, hvorved dog bemærkes, at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen fastsætter størrelsen af det årlige honorar, der udbetales som kompensation til formandskabets bureauer. Herudover er bestyrelsens medlemmer ikke berettigede til at oppebære noget honorar for bestridelsen af de her omhandlede tillidsposter Med henblik på varetagelse af specielle interesser og/eller med henblik på løsning af særlige opgaver er bestyrelsen og/eller generalforsamlingen dog berettiget til at nedsætte et eller flere udvalg med eller uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer samt til i den forbindelse at fastsætte et for deltagelsen i det nævnte udvalgs arbejde passende honorar.

9 7.16 På den ordinære generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag til kandidater til generalforsamlingens valg til Kreativitet og Kommunikations Kontroludvalg, jf. Regler om administration af den kollektive garantiordning for udvalgte danske medier og Medlemsaftale vedr. den kollektive sikkerhedsordning, Kreativitet & Kommunikations Sikkerhedsfond. 8. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE 8.1 Til varetagelse af Kreativitet & Kommunikations daglige forretninger og til ledelse af Kreativitet & Kommunikations kontor antager bestyrelsen en direktør. 8.2 Direktøren og det ansatte personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger vedrørende foreningens medlemmer. 9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 9.1 Kreativitet & Kommunikation kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen med medlemmerne, herunder bl.a. for at kunne servicere medlemmerne med løbende medlemsinformation, nyhedsbreve mv. Dette omfatter også indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapport mv. samt øvrige generelle oplysninger fra Kreativitet & Kommunikation med medlemmerne. Kreativitet & Kommunikation kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ. Det er medlemmernes ansvar at sikre, at Kreativitet & kommunikation er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. 10. TEGNINGSREGEL 10.1 Kreativitet & Kommunikation tegnes af direktøren. Alternativt tegnes Kreativitet & Kommunikation af formandskabet, jf. punkt 7.9.

10 11. GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 11.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen Generalforsamlinger er enten ordinære eller ekstraordinære Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i løbet af marts måned. 12. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 12.1 Bestyrelsen fastsætter for den ordinære generalforsamling en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: a) Årsberetning. b) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af décharge til direktion og bestyrelse. c) Forslag til budget og kontingent til Kreativitet & Kommunikation, administrationsbidrag til Kreativitet & Kommunikations Sikkerhedsfond samt administrationsbidrag, kontantindskud og garantibeløb til Kreativitet & Kommunikations Garantifond. d) Valg til bestyrelse. e) Øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

11 f) Valg til Kontroludvalg. g) Valg af revisor. h) Eventuelt. 13. GENERALFORSAMLINGEN, STEMME- OG REPRÆSENTATIONSRET MV Forslag til medlemsvedtagelser, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal af medlemmerne inden den 15. februar indsendes til Kreativitet & Kommunikations bestyrelse, der drager omsorg for, at sådanne optages på dagsordenen Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter begæring af mindst en femtedel af medlemmerne. Begæringen skal angive formålet med generalforsamlingen, og denne skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse med et varsel på ikke over 21 dage Det berettigede antal stemmer ved afstemninger på generalforsamlingen, jf. punkt 13.4 fastlægges ved indsendelse af regnskab 10 dage før generalforsamlingen eller på grundlag af de i punkt 5.2 nævnte seneste opgørelser over antal medarbejdere.

12 13.4 På generalforsamlingen har hvert medlem fra en til fem stemmer. Antallet af stemmer tillagt det enkelte medlem er som følger: Antal medarbejdere i Antal stemmer bureauet (inkl. evt. filialer), opgjort i henhold til punkt over Der kan stemmes ved en indehaver, respektive en anmeldt direktør eller en ledende medarbejder eller i henhold til skriftlig fuldmagt, som dog ikke må indeholde nogen begrænsning i den befuldmægtigedes mandat Et aktivt medlem, der er forhindret i at give møde, kan give ren fuldmagt til bestyrelsen eller til et andet aktivt medlem til at stemme for sig på generalforsamlingen. Et aktivt medlem kan kun besidde 1 fuldmagt. 14. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER 14.1 Generalforsamlingens dirigent vælges af bestyrelsen Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer, se dog punkt 14.3 nedenfor.

13 14.3 Til vedtagelse af et hvilket som helst forslag forelagt for en ekstraordinær generalforsamling samt til beslutning om ændring i vedtægterne eller til vedtagelse og/eller ophævelse af overenskomster samt til vedtagelse af almindelige regler, som medlemmerne vil have at følge i deres forretningsførelse, kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Bliver et forslag, som ovenfor omhandlet, vedtaget på en generalforsamling med simpel stemmeflerhed, jvf. punkt 14.2, uden at der på den nævnte generalforsamling har været repræsenteret det fornødne antal medlemmer, indkaldes inden 14 dage til en kontinueret generalforsamling, hvor forslaget eller beslutningen herefter kan vedtages med simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de på denne generalforsamling repræsenterede medlemmer For forslag om opløsning af foreningen og herunder, om hvorledes der skal forholdes med dens formue, gælder samme regler som for vedtægtsændringer, dog kræver vedtagelse et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer Afstemninger skal være skriftlige, såfremt mindst 3 stemmeberettigede medlemmer begærer dette. 15. DATERING Disse vedtægter er oprindeligt vedtaget på DRRBs stiftende generalforsamling den og er efterfølgende ændret, senest ved Kreativitet & Kommunikations generalforsamling den 18. marts 2013.

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere