Ordinær generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 2013"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, København Tel.: Fax: CVR-NR År 2013, den 18. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S på adressen Sankt Annæ Plads 13, København med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Bestyrelsesformand Niels Heering bød velkommen til de fremmødte aktionærer og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 12 havde udpeget advokat Tomas Haagen Jensen som dirigent. Tomas Haagen Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med kravene i vedtægterne, og da ingen havde bemærkninger hertil, erklærede han generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret nominelt kr A-aktier med stemmer og nominelt kr B-aktier med stemmer svarende til 60,81 % af samtlige aktier og 74,24 % af samtlige stemmer.

2 Dirigenten oplyste, at vedtagelse af dagsordenens forslag kræver simpelt flertal jf. vedtægternes 13. Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvortil der ikke var bemærkninger og indstillede derefter til generalforsamlingen, at dagsordenens pkt. 1 4 blev behandlet under ét. Han gav ordet til bestyrelsesformanden for beretningen og direktør Bjørn Petersen for gennemgangen af årsrapporten. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Bestyrelsesformand Niels Heering indledte sin beretning med kort at resumere forløbet i Koncernens totalindkomst var 2,4 mio.kr. Egenkapitalen udgør 100,3 mio.kr. Formanden redegjorde kort for Daniamants aktiviteter og henviste til den detaljerede beskrivelse i årsrapporten for NTR Holding. Det er NTR Holdings strategi at investere i udviklingen af Daniamant via organisk vækst og via tilkøb af beslægtede aktiviteter. Formanden oplyste om R+S Bau, at en sag var lukket i første kvartal 2013, men at den endelige lukning af de sidste få sager kunne strække sig over yderligere nogle år. For at sikre likviditet til udviklingen af Daniamant og til erhvervelse af yderligere virksomheder foreslår bestyrelsen, at der ikke udloddes udbytte for Formanden gennemgik kort oplysningerne om de såkaldte storaktionærer. Alle børsnoterede selskaber skal i årsrapporten forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse, herunder især redegøre for, i hvilke tilfælde selskabet ikke følger anbefalingerne. Niels Heering slog fast, at NTR Holding i det væsentligste efterlever anbefalingerne, selv om koncernens enkle struktur betyder, at efterlevelsen ikke i alle tilfælde er så formaliseret, som anbefalingerne lægger op til. Niels Heering henviste i øvrigt til beskrivelsen i årsrapporten og til redegørelsen på selskabets hjemmeside. Formanden oplyste, at der pr. 1. april 2013 var kommet nye regler om oplysning om det underrepræsenterede køn. Bestyrelsen består af mænd. I næste niveau var der tre mænd og to kvinder, hvorfor man her levede op til målsætningen om 40 % kvinder. Formanden oplyste at bestyrelsens honorar i 2012 havde udgjort kr og kr for formanden. Honoraret ville være uændret i

3 Endelig oplyste formanden, at selskabet uden nye aktiviteter og baseret på uændret renteniveau og gældende valutakurs på specielt GBP i 2013 forventede et omsætningsniveau på 104 mio.kr. og et overskud før skat på 8 mio.kr. Herefter fik direktør Bjørn Petersen ordet. Bjørn Petersen gennemgik totalindkomstopgørelsen med en omsætning på 76,7 mio.kr. og et resultat før skat på 4,3 mio.kr., hvilket var på niveau med det tidligere udmeldte forventede resultat på 4,0 mio.kr. Skat udgjorde 1,9 mio.kr., som primært vedrører det engelske selskab. Resultatet blev derfor et overskud på 2,4 mio.kr. Under anden totalindkomst var indtægtsført valutaregulering vedrørende udenlandske virksomheder på 0,3 mio.kr. og negativ værdiregulering af rente-swap med 0,3 mio.kr. Årets totalindkomst udgør herefter et overskud på 2,4 mio.kr. Der var modtaget skriftligt spørgsmål fra aktionær Jørgen Glud om sammenhængen mellem skat i regnskabet og de betydelige skattemæssige underskud anført i Årsrapporten. Bjørn Petersen oplyste, at der var betalt skat i det engelske selskab med 2,4 mio.kr. i 2012 mod 3,0 mio.kr. i 2011, Ledelsen var meget opmærksom på problemstillingen. Fuld udnyttelse af de fremførbare betydelige skattemæssige underskud kræver større overskud i NTR Koncernen. Under aktiver nævnte Bjørn Petersen, at Daniamant Electronics var indregnet og derfor var immaterielle aktiver steget til 139,6 mio.kr. Balancesummen udgør 218,7 mio.kr. mod 198,1 mio.kr. ultimo Udviklingen i egenkapitalen fra 94,9 mio.kr. ved årets begyndelse til 100,3 mio.kr. ultimo 2012 kan henføres til salg af egne aktier med 3,0 mio.kr. og årets overskud på 2,4 mio.kr. Balancetallene for R+S Baugesellschaft blev illustreret ved sammenligning mellem situationen ultimo 2011 og ultimo Bjørn Petersen oplyste, at det fremgår af den omdelte Delårsrapport for årets første kvartal, at udestående garantier i Bau i kvartalet var reduceret fra 8,1 mio.kr. til 5,0 mio.kr. Afslutningsvis henviste direktøren til revisionspåtegningen på side 3 i årsrapporten, som var en såkaldt blank påtegning. Bjørn Petersen gav herefter ordet tilbage til dirigenten, som satte beretning og årsrapport samt dagsordenens pkt. 4 om decharge til debat. Formanden oplyste, at aktionær Michael Steen-Knudsen havde stillet skriftligt spørgsmål om reglerne for insideres handel i forhold til dato for generalforsamlingen. Formanden forklarede, at insidere kan handle NTR-aktier i fire uger efter hver regnskabsmeddelelse, medmindre der foreligger særlige forhold. Aktionær Martin Fisker Christensen stillede en række spørgsmål til selskabets handel med egne aktier, regnskabsmæssige forhold, herunder relateret til købet af Daniamant, bonusordninger, skattemæssige underskud, overforfaldne debitorer, kontraktsforhold, omkostninger relateret til købet af Electronics-aktiviteten og 3

4 bestyrelsens vederlag. Spørgsmålene blev besvaret af bestyrelsesformanden og direktør Bjørn Petersen. Aktionær Martin Fisker Christensen ønskede oplyst, om selskabet havde indgået incitamentsprogrammer med aktieoptioner. Formanden oplyste, at der ikke var indgået aftaler om aktieoptioner. Aktionær Martin Fisker Christensen ønskede oplyst, om der var indgået langtidsaftaler med de to relativt store kunder omtalt i årsberetningen. Formanden oplyste, at der ikke var indgået langtidsaftaler med disse kunder, men at der på kundesiden var foregået et antal virksomhedssammenslutninger. Aktionær Martin Fisker Christensen henviste til note 18 i årsrapporten, hvor der var anført overforfaldne debitorer med 5,7 mio.kr. Bjørn Petersen oplyste, at tilgodehavendet på de anførte 5,7 mio.kr. var nedbragt til 0,1 mio.kr. pr. 31. marts Aktionær Martin Fisker Christensen ønskede oplyst, hvorfor omsætningen i Daniamant ApS var faldet betydeligt igennem de sidste par år. Bjørn Petersen oplyste, at der var foretaget en flytning af montagen af nogle produkter fra Daniamant ApS til Daniamant Ltd. Overførslen var blevet besluttet ud fra nøgterne rentabilitetskalkuler. Aktionær Martin Fisker Christensen foreslog, at bestyrelsens basishonorar blev reduceret fra tkr. 150 til tkr. 75. Han henviste bl.a. til nedsættelse af basishonoiraret i selskabet DLH. Aktionær Kristian Kolding oplyste, at han var næstformand i selskabet DLH og at nedsættelsen her var af symbolsk betydning i relation til selskabets resultat. Han anbefalede, at basishonoraret i NTR Holding blev fastholdt på tkr Aktionær Martin F. Christensen konstaterede, at der ikke var opbakning til forslaget, der herefter blev opgivet uden afstemning. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens samtykke, at bestyrelsens beretning med de bemærkninger der var faldet var taget til efterretning, og at dagsordnens punkter 2, 3 og 4 var godkendt. 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier i perioden frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier forudsat, at vederlaget ikke overstiger de midler, der i henhold til selskabslovens 182, stk. 3, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ordinært udbytte. Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for 4

5 selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A- aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel 8. Aktionærerne Martin Fisker Christensen og Carsten Hansen havde kritiske kommentarer til selskabets salg af egne aktier til kurs 31 i november Aktionærerne havde fortrukket, at beholdningen af egne aktier var blevet annulleret. Bestyrelsesformanden redegjorde for selskabets politik med hensyn til køb af både A- og B-aktier, og direktør Bjørn Petersen oplyste, at salget af B-aktier var sket for at sikre likviditeten. Det var således korrekt, at selskabet havde en likvid beholdning, men dele af denne var bundet i relation til afviklingen af R&S Bau. Da ingen andre ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens samtykke, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Niels Heering, Per W. Hallgren og Ole Steffensen til genvalg og Kim Mikkelsen til nyvalg. Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at Niels Heering, Per W. Hallgren, Ole Steffensen og Kim Mikkelsen var valgt til bestyrelsen. Ole Steffensen var valgt af B-aktionærerne alene. 7. Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Da der ikke var andre forslag til valg af revisor, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab var genvalgt som selskabets revisor. 5

6 8. Eventuelt Aktionær Martin Fisker Christensen ønskede oplyst, om det var korrekt, at Årsrapporten 2012 for Daniamant Holding A/S endnu ikke var indleveret til Erhvervsstyrelsen. Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen oplyste, at efter gældende regler skal årsrapporten for NTR Holding A/S indleveres til Erhvervsstyrelsen sammen med årsrapporterne for NTR Invest A/S og Daniamant Holding A/S. Ingen andre aktionærer ønskede ordet, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt. Bestyrelsesformanden hævede herefter generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent Tomas Haagen Jensen 6

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Den 29. april 2010, kl. 11.00 blev der

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere