Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: CVR-nr.: Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN"

Transkript

1 Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: CVR-nr.: Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade 15, 4. sal, 1165 København K. 2. Fondens stiftere Arbejderbevægelsens Internationale Forum Nyropsgade København V. Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Ibis Nørrebrogade 68 B, København N. Mellemfolkeligt Samvirke Borgergade København K. U-landsimporten Postboks 7, Rolstrupbakken Nykøbing Mors U-landsimporten Skindergade 24, st København K. WWF Verdensnaturfonden Ryesgade 3 F 2200 København N. 3. Fondens hjemsted Fondens hjemstedskommune er Københavns kommune. 4. Formål Fondens formål er almennyttigt virke til fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed. Det er en del af Fondens formål at virke for udbredelsen af bæredygtig handel og af Fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende.

2 Fonden kan f.eks. søge sit formål fremmet ved: At indsamle og registrere oplysninger om ugunstigt stillede producenters forhold og handelsbetingelser. At støtte produktion, miljø og lignende for ugunstigt stillede personer og sammenslutninger i 3. verdens lande. Indgåelse af licenskontrakter, der giver licenstagerne ret til, mod betaling, at benytte Fondens navn, mærke eller lignende. Ved løbende kontrol at sikre indgåede licenskontrakters overholdelse. Ved løbende kontrol af producenterne i leveringslandet at sikre, at disse opfylder de af Fonden opstillede kriterier. Ved oplysning overfor offentligheden om Fondens virksomhed om producenternes forhold og om forholdene vedrørende handelspolitik i udviklingsområder. Ved deltagelse i debat om spørgsmål indenfor handelsfremme med udviklingsområder. Fonden er konfessionelt og partipolitisk uafhængig. Fondens sigte er ikke økonomisk vinding. Fonden kan søge sit formål fremmet i samarbejde med såvel private som offentlige institutioner i ind- og udland. 5. Metode/arbejde Fonden mærker produkter som opfylder Fondens/FLO's (Fairtrade Labelling Organizations International) minimumskrav for bæredygtig handel. Fonden arbejder for at den kommercielle sektor skal opfatte Fairtrade som et attraktivt alternativ til den konventionelle handel. Fonden varetager kontakt til eksisterende og potentielle licenshavere og kontrollerer endvidere at de eksisterende licenshavere overholder licenskontrakten. Den løbende kontrol af producenterne varetages af FLO-CERT. Fonden arbejder for at øge forbrugernes bevidsthed om betydningen af deres indkøbsvalg og derved sikre et marked for Fairtrade-mærkede produkter. Fonden søger at oplyse offentligheden om producenternes forhold, om mekanismer i den globale handelspolitik og om effekten af Fairtrade-ordningen. 6. Kapitalforhold Fondens kapitalforhold udgør kr ,00. Fonden finansierer sin virksomhed ved indgåelse af licenskontrakter vedrørende brug af Fondens navn og mærke. Desuden tilstræber Fonden at skaffe midler til finansiering af sin virksomhed gennem bidrag fra private og offentlige institutioner. Fondens midler kan placeres i bank, fast ejendom, aktier og obligationer efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning.

3 7. Organisation Fonden har følgende organer: Fondsbestyrelsen, forretningsudvalg og sekretariat. 8. Fondsbestyrelse Fondsbestyrelse udpeges af fondsindskyderne. Fondsbestyrelsen har mindst 3 og højst 9 medlemmer og vælger forretningsudvalget på højst 4 medlemmer. Repræsentanter fra licenstagere er ikke valgbare. Stifterne har til stadighed krav på en plads i bestyrelsen. Nybesættelse af pladser i fondsbestyrelsen eller genvalg af medlemmer til denne foretages af fondsbestyrelsen. Mandatet for fondsbestyrelsens medlemmer løber i 2 år. Genvalg kan finde sted. Valg eller genvalg kan ikke ske efter et medlems fyldte 70. år. Bestyrelsen skal ved valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen sikre at ingen af medlemmerne af bestyrelsen har været medlemmer af bestyrelsen i mere end 12 år. 9. Fondsbestyrelsens beføjelser og forpligtelser Fondsbestyrelsen har, udover den i foregående paragraf nævnte beføjelse, følgende beføjelser og forpligtelser: Valg af formand. Udpegning af medlemmer til forretningsudvalget. Ansættelse og afskedigelse af direktør med titel af generalsekretær. Valg af revisor. Fastlæggelse af retningslinier for Fondens virksomhed. Godkendelse af årsregnskab og budget. Udarbejdelse af beretning. Ændringer af fondsvedtægterne. Beslutning om overdragelse af fondsformuen i tilfælde af Fondens ophævelse. Fondsbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Der skal indkaldes til møde, når ét medlem af bestyrelsen begærer det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, medmindre der er tale om uopsættelige forhold. Møderne indkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af et bestyrelsesmedlem Fondsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af dets medlemmer er til stede. Den træffer beslutning ved åben afstemning og ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Står stemmerne lige, har

4 formanden foruden sin stemme den endelige afgørelse. Lederen af Fondens sekretariat deltager i møderne med taleret. Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat. Fondsbestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i Fondens møder som helhed, eller under enkelte punkter på dagsorden. Udover det ovenfor nævnte, fastsætter fondsbestyrelsen selv sin forretningsorden. Der kan tillægges medlemmerne af fondsbestyrelsen et vederlag, dette skal dog være rimeligt både under hensyn til arbejdets omfang og Fondens økonomi. 10: Forretningsudvalg Til at bistå generalsekretæren i varetagelse af Fondens daglige ledelse nedsætter bestyrelsen et forretningsudvalg, som består af formanden og et antal menige medlemmer af bestyrelsen. Det er forretningsudvalgets opgave at bistå Fondens generalsekretær mellem styrelsesmøderne. Forretningsudvalget kan ikke træffe beslutninger, som ligger ud over generalsekretærens kompetence, med mindre sådanne beslutninger er uopholdelige, og ikke kan afvente indkaldelse af den samlede bestyrelse. I så tilfælde, skal den samlede bestyrelse straks orienteres om den trufne beslutning. 11. Sekretariatet Til varetagelse af Fondens løbende forretninger opretter Fonden et sekretariat. Det er dette sekretariats opgave at udføre alle Fondens aktiviteter i ind- og udland i henhold til nærværende vedtægter og fondsbestyrelsens beslutninger. Sekretariatet ledes af en direktør med titel af generalsekretær, der er ansvarlig for: Planlægning. Udførelse af kontrol af Fondens forretninger i ind- og udland. Sekretariatets organisation. Ansættelse og afskedigelse af personale. Tilvejebringelse af midler. Regnskabsførelse, herunder forelæggelse af regnskab og budget. Forberedelse og gennemførelse af møder i fondsbestyrelsen og forretningsudvalget. Repræsentation af Fonden i øvrigt. 12. Tegningsregler Tegningsberettiget er den samlede fondsbestyrelse eller den ansatte direktør, der har ret til at titulere sig generalsekretær, i forening med formanden eller et menigt bestyrelsesmedlem. 13 Regnskabsår Fondens regnskabsår er kalenderåret.

5 14. Revisor Den af fondsbestyrelsen udpegede revisor skal være statsautoriseret og det er revisors opgave at revidere bogholderi, udarbejde årsregnskab og balance. Revisor skal mindst en gang om året og i øvrigt i det omfang revisor måtte finde det nødvendigt, underrette fondsbestyrelsen om sit arbejde. 15. Vedtægtsændring Fondsbestyrelsen kan foretage ændringer i vedtægterne, når mindst 2/3 af dens medlemmer samtykker heri. Vedtægtsændringer skal forelægges Fondsmyndigheden. 16. Ophævelse af Fonden Såfremt Fonden ophæves, skal hele dens formue anvendes til et eller flere almennyttige formål, fortrinsvis i overensstemmelse med Fondens formål. Nærværende vedtægter er godkendt af fondsbestyrelsen den 13. december 2011.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere