Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?"

Transkript

1 Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor

2 Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og motivation? Hvordan forholder dette oplæg sig til Leons oplæg? Hvilke ledelsestilgange er mest lovende: Ledelse via visioner og/ eller ledelse via belønning og opfølgning? => summemøde Motivation af medarbejdere: Hvad kan førstelinjelederen gøre for at motivere sine medarbejdere? Ledelse, motivation og resultater Konklusion og diskussion SLIDE 2 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

3 Hvad er ledelse og styring egentligt? Både ledelse og styring handler om sammen med og via sine medarbejdere a t nå organisationens målsætninger Vi bruger ledelse om den personbundne adfæ rd (fx tydeliggørelse af visionen eller trovæ rdig brug af belønning) og styring om initia tiver, der retter sig mod a t fremme eller forhindre en bestemt adfæ rd hos andre (fx et bestemt lønsystem eller regler) Lederidentiteten som vigtig. Hvis I ikke ser jer selv som ledere, svigter I både jeres medarbejdere og jeres egne ledere Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 3

4 Dette oplæ g sa t i forhold til Leons oplæ g Fra beskrivelse a f pa ra digmer til forskning om, hva d der virker i forhold til et bestemt forhold, nemlig at nå de målsæ tninger, som politikerne har defineret, og som er oversat ned i gennem hierarkiet Fra professionelle paradigme: Betydningen af professionelle normer og faglig ledelse Fra bureaukratisk paradigme: Respekten for, at målsæ tningerne er hierarkisk fastsat Fra NPM marked : Visioner, lønsystemer, effektivitet Fra humanistiske pa ra digme: Motiva tion, kommunika tion og tilpa sning til situa tionen Fra NPM kontrakt : Kva litetsindika torer og fokus på resulta ter Fra neo-professionelle paradigme: Evidens og kausalitet (hvad virker? Og gør det, der virker) Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 4

5 Motivation som begreb Motivation som den potentielle energi, en person er villig til at læ gge bag opnåelsen a f et givent må l. Hvad er målet: At gavne sig selv (incitamenter) eller undgå straf (regulering): Ekstrinsisk motiva tion At nyde opgaven i selv: Intrinsic ta sk motivation/indre opgavemotivation At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 5

6 Styring og opfa tte lse r a f motiva tion Høj brugerka pa citet (dronninger) New Public Management Altruistiske a nsa tte (riddere) Egoistiske a nsa tte (la ndsknæ gte) Velfærdsstatens første år Lav brugerkapacitet (bønder) Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

7 Professionelle normer Styringstiltag Indre opgavemotivation Public service motivation Bedst mulige offentlige ydelser for mindst mulige omkostninger Opfattelse af styringstiltaget som enten understøttende eller kontrollerende Ledelse Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

8 LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE Igangværende forskning: LEAP projektet Ledelsesadfærd og performance Hvordan motiverer ledere medarbejderne til at opnå organisationens mål? Et eksperimentelt studium af grundskoler, daginstitutioner, gymnasier, skattekontorer og bankfilialer 600 ledere og ca medarbejdere, diverse målinger før og efter systematisk træning af lederne (opdelt på ledelsesstrategier) Se også

9 Hvilke ledelsestilgange er mest lovende: Ledelse via visioner og/ eller ledelse via belønning og opfølgning Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 9

10 Hvilken ledelse? Det handler om, at alle arbejder i samme retning. Det dur jo ikke, at vi alle er individualister, der bare vælger, at jeg vil arbejde med det, og jeg vil arbejde med det (interviewcitat) Ledelse rettet mod at nå målsæ tningerne forstået ud fra to dimensioner: Tra nsa ktionsledelse: Betinget pengemæ ssig belønning der stilles eksplicitte krav til medarbejderne med mulighed for belønning Betinget ikke-pengemæ ssig belønning (isæ r ros og feedback) Betinget sa nktion der stillet eksplicitte krav til medarbejderne med mulighed for sa nktioner (på ta ler og ultima tivt fyring) Tra nsforma tionsledelse Tydeliggørelse, deling og fastholdelse af organisationens vision SLIDE 10 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

11 LEDELSE I DANSKE GYMNASIER Lotte Bøgh Andersen INTENDERET, FAKTISK OG OPFATTET LEDELSE 23 March 2015 SLIDE 11 Intenderet ledelse Faktisk ledelse Opfattet ledelse Medarbejderadfærd Målopnåelse (fx kvalitet) Inspireret af Wright &Nishii, 2007

12 LEDELSE I DANSKE GYMNASIER Lotte Bøgh Andersen 23 March 2015 Den typiske fordeling af medarbejder og ledersvar 0,035 0,03 0,025 0,02 Ledere Medarbejdere SLIDE 12 Sådan ser fordelingerne typisk ud Lederne mener selv, de laver mere aktiv ledelse, end medarbejderne mener, at leder gør 0,015 0,01 0,

13 Ledelsesstrategierne eksemplificeret på daginstitutionsområdet Rapporten: / apport_ledelsespaend.pdf Bilagsrapporten: la gsra pport_ledelsesspa end_da ginst.pdf 13 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

14 Hva d er det, der sker, nå r I leder via visioner og må l? Hun er styrma nd her i huset, ma n ka n godt mæ rke, a t der va r på et tidspunkt, hvor fx hun var inde og læ se i flere måneder, hvor hun ikke var her. Tingene, det var lige som om, vi sejlede lidt i forskellige retninger. Med det samme hun er her igen, bliver vi en stor fæ rge, hvor jeg så tæ nker, det er pudsigt, hun har sådan et eller andet menneskeligt, sådan så vi alle er her. Vi er ikke i små både læ ngere, og det er egenskab hun har i at fange os. Det at [institutionslederen] er så engageret i sit arbejde, og hun er god til både at motivere os og udvikle os, det gør altså også bare, at man har gejst. Altså du, man bliver ikke træt på en eller anden måde bare af at væ re pæ dagog, fordi man føler hele tiden, at der er nye tiltag, og der er nye ideer [Institutionsle dere n] gør, a t ma n e r pa ve stolt a f a t væ re i [institutione ns na vn], og ma n e r stolt a f a t væ re pæ dagog, og man føler, man kan bidrage med noget. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

15 Retning Muligheden for a t lykkes m. ekstremt meningsfuld kerneopgave Motiva tion Eva luering 15

16 Men dobbelthed i forhold til selvbestemmelse Jeg synes, det er rigtigt dejligt, at man selv kan bestemme. Men der skal også væ re en tydelig ledelse for at samle op. Jeg vil jo rigtig gerne have en leder, der selvfølgelig giver mig plads til at gøre ting selv. Men jeg vil også gerne have en ledelse, der er synlig, og i nogle ting, hvor situa tionen spidser til eller er svæ r, siger: Det ta ger vi a nsva r for. Det bestemmer vi. Nu er det sådan her, det ser ud [mens hun slår i bordet]. Ikke at jeg vil have det trukket ned over hovedet, men altså nogle gange må de jo godt tage de der [beslutninger]. De må godt væ re synlige, hvad det angår. 16 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

17 Transaktionsledelse: Belønningsdelen Rent personligt så dur guleroden rigtig godt på mig. Guleroden kan jo også væ re anerkendelse fra ens leder, at man får det der skulderklap: Det der, det tacklede du godt eller der var du lige i dit es, da du gjorde det der, eller hvor var det fedt, du gjorde det der sammen med børnene, eller der var du en god kollega eller en god a nsa t 17 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

18 Tra nsa ktionsledelse: Konsekvent opfølgning Jeg er jo på gulvet og oplever medarbejderen sammen med børnene. Der har vedkommende [pæ dagogmedhjæ lperen] væ ret her i nogle uger. Så går jeg til de to pæ dagoger på stuen bagefter og siger: Jeg oplevede noget i går, der gjorde, jeg krummede tæ er. Hvordan har I det herinde? Var det tilfæ ldigt, jeg oplevede det? Nej, det var det nok ikke, men de havde også tæ nkt, de skulle ind og have snakket med mig om det, men de havde sådan lige gået og observeret. Så sagde jeg: Det jeg så i går, det var bare ikke okay. Så kalder jeg vedkommende herind og siger: Jeg er nødt til at sige til dig, at jeg arbejdede sammen med dig i går, og det jeg så derinde, det gjorde mig rigtig ked af det på vores børns vegne du er nødt til a t vise mig, a t du er i sta nd til a t forbedre dit sprogbrug og imødegå børnene på en anden måde, end du gør i dag. Det skriver vi ned nu, og det er dine arbejdsmål i løbet af den her uge, og så skal vi mødes igen om en uge og så mødes vi igen om en uge, og jeg har ikke set nogen forbedring, så sagde jeg til hende: Og på baggrund af det her er jeg nødt til at sige til dig, at du leverer ikke den vare, som vi forventer i forhold til at væ re pæ dagogmedhjæ lper, så jeg er nødt til at lave en påtæ nkt opsigelse. Og læ ngere var den ikke. Det er ikke til diskussion for mig, hvis ikke hun ka n ta le ordenligt til vores børn. Nå r JEG krummer tæ erne og tæ nker Puh, godt der ikke var nogen, der hørte det her, så skal jeg 18 handle som leder. (Institutionsleder i gruppen af institutioner med mindre ledelsesspæ nd) Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

19 Summemøde 1. Hvilke af ledelsesstrategierne bruger I? 2. Hvilke successer har I oplevet med at bruge strategierne? Væ r ikke beskedne del jeres erfaringer. 3. Hvilke barrierer har I oplevet i forhold til at bruge strategierne konkret i jeres orga nisa tioner? Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

20 MOTIVATION AF MEDARBEJDERE: HVAD KAN FØRSTELINJELEDEREN GØRE FOR AT MOTIVERE SINE MEDARBEJDERE? 20 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

21 Professionelle normer Styringstiltag Indre opgavemotivation Public service motivation Bedst mulige offentlige ydelser for mindst mulige omkostninger Opfattelse af styringstiltaget som enten understøttende eller kontrollerende Ledelse

22

23

24 Elevpla ner som styringsredska b Hvis elevplanerne opfattes som mere kontrollerende, har læ rerne mindre motiva tion på a lle de må lte motiva tionsdimensioner. O pfa ttelse a f elevpla ner Indre motivationsformer (både public service motiva tion og indre opga vemotiva tion) 24

25 Hvorfor opfatter nogle læ rere elevplanerne (og a nden styring) som kontrollerende, mens a ndre opfa tter det som understøttende?? Kontrollerende opfa ttelse a f elevpla ner Motiva tion

26 Betydningen af ledelse Skoleledernes implementering forventes at væ re afgørende Undersøgelsen af læ rerne kobles med spørgeskema til lederne (samarbejde med Maria Falk Mikkelsen fra SFI og adjunkt Christian Bøtcher Jacobsen) Resulta t: Implementering via dialog: Understøttende opfattelse Implementering via kæ ft, trit og retning : Kontrollerende opfa ttelse

27 Fortsa t da ginstitutionse kse mpel: Trivsel

28 LEDELSE, MOTIVATION OG RESULTATER 28

29 Fortsa t da ginstitutione r: Medarbejderoplevet faglig kvalitet

30 Ledelsesspæ nd: Det antal medarbejdere, som en leder har ledelsesretten over Ikke store forskelle, hvis vi kun sammenligner lille ledelsesspæ nd og stort ledelsesspæ nd Mellemstort ledelsesspæ nd (ca ) kommer positivt ud på en ræ kke pa ra metre fx trivsel og brugen a f tra nsforma tionsledelse Ledelsesspæ nd isæ r vigtigt via samspillet med ledelse: Samme konklusioner i kvantitativ undersøgelse af både medarbejdere og ledere (og uanset om vi spørger lederne eller medarbejderne til ledelsesstrategien) Ledere med mellemstort ledelsesspæ nd bruger transformationsledelse mest Men det virker faktisk allerbedst i institutioner med lille ledelsesspæ nd Mellemstort spænd kombinerer brug og effekt af transformationsledelse 30

31 Lærernes motivation og elevernes læring Læ rernes public service motiva tion + Kvindelig læ re r Eleven er en pige Læ reruddannet Erfa ring (mere end fire år) Linjefa g Afgangsprøvekarakterer Andersen, Heinesen & Pedesen 2014, JPART N= eleveksaminer

32 RESULTATER FRA UNG DO MSUDD. Rektorernes opfattelse af egen ledelsesstil ha r ingen betydning for hverken skoleeffekt eller fastholdelse MEN lærernes opfattelse af både transaktions- og transformationsledelse er positivt forbundet til skoleeffekten. For transaktionsledelse er det isæ r betinget belønning (de gymnasiale udda nnelser) Og det samme gæ lder for transaktionsledelse (betinget belønning) i forhold til fastholdelse (alle ungdomsudda nnelserne)

33 Illustra tion a f re sulta te r Betinget belønning (tra nsa ktionsledelse) Fa stholdelse Tra nsforma tionsledelse Læ ring/skoleeffekter

34 KONKLUSION OG (MERE) DISKUSSION 34

35 Den decentrale ledelses betydning Vigtigheden a f opfattelse af styring hos medarbejderne Motiva tion Resulta ter Betydningen af ledelsen: Tilsyneladende temmelig stor og der kommer snart mere eksperimentel evidens Lovende ledelsesstrategier: At opstille, dele og fastholde en vision. Retningsgivende At tydeliggøre for medarbejderne, om de bidrager til målsæ tningerne, ved at belønne (fx rose) stor indsats og gode resultater

36 36 AARHUS Tak for opmæ rksomheden! Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne på

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

Motivation og styring i første linje

Motivation og styring i første linje Motivation og styring i første linje Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2.

Læs mere

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEDELSESAKADEMIET 28. JANUAR 2014 Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes

Læs mere

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager?

Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Offentligt ansattes motivation nye perspektiver for TR s rolle som interessevaretager? Lotte Bøgh Andersen (AU og KORA) lotte@ps.au.dk Disposition 1. Introduktion 2. Motivation og performance 3. Motivation

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre

med noget, Hvor succesen Hvornår Har du Haft succes kom Helt bag på dig? noget nyt af uden at vide med sig? præcis, Hvad det kunne føre Hvornår Har du allermest lyst til at bidrage med nye vinkler på tingene? Hvornår er du sidst blevet anerkendt for at komme med en god ide? Hvornår Har du sidst prøvet noget nyt af uden at vide præcis,

Læs mere