Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivningen. Betænkning nr. 1254"

Transkript

1 Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivningen Betænkning nr. 1254

2 Publikation kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks København K Tlf (9-16) Fax Tryk: Formula Graphic AS Trykt på 100% genbrugspapir Industriministeriet København, September 1993 ISBN Ha bet

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I.Del Kommissions forslag Side 1. Revisorkommissionens opgaver og sammensætning 1.1. Revisorkommissionens opgaver (kommissoriet) Revisorkommissionens sammensætning 9 2. Baggrund Udenlandske perspektiver Kommissionens overvejelser 4.1. Sammenhængen mellem rådgivning og revision Revisors uafhængighed Revisors ejerforhold Hvilke former for virksomhed er forenelige med stillingen som revisor? Andres økonomiske interesser i revisionsfirmaer Revisors økonomiske interesse i den reviderede virksomhed Revisors honorar Honorarbegrænsning Honorar afhængigt af økonomisk resultat Åremålsansættelse og rotation Revisorers samarbejds- og konkurrenceforhold Revisors forsikringsforhold Revisors strafansvar Revisors gæld til det offentlige Revisors kompetence, rapportering og tavshedspligt Kommissionens lovforslag 5.1. Udkast til lov om ændring af lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer Bemærkninger til lovudkastet Forslag til ændringer i virksomhedsbekendtgørelsen for registrerede revisorer 39 3

4 2. Del Om revisorer og revisorers virksomhed 6. Revisors rolle som rådgiver (med noter) 6.1. Definition af rådgivningsområdet Regler for revisors rådgivning Overordnede krav til revisors rådgivning Revisors udøvelse af rådgivningsfunktionen Revisionsprotokol Udarbejdelse af dokumentation vedrørende opgavens udførelse, herunder dens art og omfang Kvalitetssikring i forbindelse med udførelsen af rådgivningsopgaver Revisors ansvar Udviklingen på revisions- og rådgivningsmarkedet Fordele og ulemper ved revision og rådgivning for samme klient Regler i udlandet om revisors rådgivning Kommissionens anbefalinger Revisorers samarbejds- og konkurrenceforhold 7.1. Indledning Uddannelsen for statsautoriserede revisorer Uddannelsen for registrerede revisorer Forskelle i uddannelsesmæssig baggrund Forskelle i erhvervsudøvelse Lov om statsautoriserede revisorer, 9, lov om registrerede revisorer, Lov om statsautoriserede revisorer, 11, - virk.bkg. for registrerede revisorer, 2, stk Særligt vedrørende LSR 11, stk Særligt vedrørende LSR 11, stk Kommissionens fortolkning af Udenlandske forhold Regler på området for visse andre liberale erhverv Kommissionens overvejelser og forslag LSR 11, stk. 1, l.pkt. ( 2, stk. 4, i virksomhedsbekendtgørelsen for registrerede revisorer) LSR 11, stk LSR 13, stk. 1, nr Revisors økonomiske uafhængighed 8.1. Økonomisk interesse i revisionsvirksomheden Økonomisk interesse i klientvirksomheden Revisors adgang til at drive anden virksomhed end revisionsvirksomhed 91 4

5 Forlagsvirksomhed Kursusvirksomhed Udlejningsvirksomhed Forvaltningsvirksomhed Revisors adgang til at eje andre virksomheder end revisionsvirksomheder , stk. 1, i virksomhedsbekendtgørelsen for de statsautoriserede revisorer - virksomhed, der kan sidestilles hermed Særligt om revisors generelle habilitet Revisors honorarberegning 14, stk. 3, i lov om statsautoriserede revisorer ( 8, stk. 2, i virksomhedsbekendtgørelsen for registrerede revisorer) Åremålsansættelse af revisorer Revisors forsikringsforhold Lovgivningen Garantiforsikring Ansvarsforsikring Forældelsesproblematikken Udenlandske forsikringsordninger Reglerne forvisse andre liberale erhverv Kommissionens overvejelser Kommissionens forslag Revisors gæld til det offentlige Baggrund for lovbestemmelserne Gældens beskaffenhed Nyeste lovgivning Kommissionens overvejelser Revisors rapportering og tavshedspligt Revisors rapportering Revisionspåtegningen Revisionsprotokollater Revisors tavshedspligt 122 5

6 Bilag 1. Industriministerens skrivelse af 16. september Lov om statsautoriserede revisorer, lovbekendtgørelse nr. 321 af 18. maj Bekendtgørelse nr. 125 af 28. februar 1989 om statsautoriserede revisorers virksomhed Bekendtgørelse nr. 768 af 25. november 1991 om eksamen for statsautoriserede revisorer Lov om registrerede revisorer, lovbekendtgørelse nr. 322 af 18. maj Bekendtgørelse nr. 126 af 28. februar 1989 om registrerede revisorers virksomhed og forretningsbetingelser Bekendtgørelse nr. 209 af 5. april 1991 om godkendelse af registrerede revisorers uddannelse Bekendtgørelse nr. 712 af 22. oktober 1990 om registrerede revisorers adgang til lovpligtig revision af årsregnskaber for selskaber Bekendtgørelse nr. 121 af 23. februar 1989 om revisors påtegning på regnskaber Sammenlignende oversigt over lov om statsautoriserede revisorer (LSR) og lov om registrerede revisorer (LRR) Sammenlignende oversigt over virksomhedsbekendtgørelserne for henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer Erhvervs- og Selskabsstyrelsens skrivelse af 22. maj 1992 til Konkurrencerådet Konkurrencerådets henvendelse af 26. august 1992 til industriministeren Foreningen af Registrerede Revisorers udkast til Lov om offentligt godkendte revisorer, med bemærkninger 178 6

7 I.Del Kommissionens forslag i 7

8 1. Revisorkommissionens opgaver og sammensætning l.l. Revisorkommissionens opgaver (kommissoriet) Revisorkommissionen, der oprettedes i 1913 som en eksamenskommission, har ifølge lov om statsautoriserede revisorer (i det følgende LSR), 4, stk. 2, som opgave at bistå Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med administrationen af denne lov. Kommissionen består foruden af en formand af 8 andre medlemmer, hvoraf 3 medlemmer skal være statsautoriserede revisorer, 2 forretningskyndige, 2 særligt sagkyndige med hensyn til skatteret og skifteret, og 1 skal have nationaløkonomisk kundskab. Ved skrivelse af 16. september 1992 (bilag 1) anmodede industriministeren Revisorkommissionen "om at foretage en nærmere gennemgang af revisorlovgivningen og tilknyttet lovgivning med henblik på at fremkomme med de nødvendige forslag til ændringer og tilpasninger til lovgivningen." Som baggrund for denne anmodning pegedes i skrivelsen på de allerede iværksatte ændringer af lovgivningen i forbindelse med den såkaldte "revisorpakke" fra 1988 og ændringerne af årsregnskabsloven 1991 samt den første fase af en gennemgang af revisorernes forhold, der resulterede i et nu gennemført lovforslag om nyt disciplinærsystem for revisorer. Den nu igangsatte såkaldte 2. fase i lovgivningsarbejdet omfatter en gennemgang af den øvrige revisorlovgivning med henblik på at stille forslag om de nødvendige ændringer og tilpasninger. Som emner for en sådan gennemgang af lovgivningen pegedes i skrivelsen af 16. september 1992 især på sikringen af revisors rolle som offentlighedens tillidsmand, sammenhængen mellem revision og rådgivning, åremålsansættelse af revisor, revisorers samarbejdsforhold, revisorers konkurrencemæssige forhold, hvor stor en del af et revisionsfirmas omsætning må hidrøre fra et enkelt børsnoteret selskab, relationer til den internationale udvikling, ansvarsregler, forsikring samt "de forhold, der løbende rejses i den politiske debat." I skrivelsen anmodedes udvalget om at afslutte sit arbejde i maj Denne frist er senere forlænget til udgangen af september

9 Kommissionens arbejde har ved flere lejligheder været nævnt i folketingsdebatten, bl.a. har en konkret sag givet anledning til at rejse spørgsmål om et revisionsfirmas adgang til at revidere regnskabet i en virksomhed, som har økonomisk interesse i revisionsfirmaet. Dette spørgsmål er overvejet i kommissionen og omtalt nedenfor s. 19. Revisorkommissionen har gennemgået revisorlovgivningen dels i et antal plenarmøder dels i møder i arbejdsgrupper, der har haft til opgave at overveje særlige spørgsmål. I forbindelse med arbejdet har repræsentanter for Foreningen af Registrerede Revisorer haft lejlighed til at deltage i møder samt til at deltage i udarbejdelsen af nærværende betænkning Revisorkommissionens sammensætning Formand (udnævnt pr. 15. september 1992): Professor, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm Statsautoriseret revisor J.E. Hviid-Nielsen Statsautoriseret revisor Jørgen Frank Jakobsen Statsautoriseret revisor Arne Nielsen Civildommer Thorkild Bendsen Direktør Lise Friis Retspræsident Erik S.M. Hansen Direktør Mogens Munk Professor Birgit Grodal (udnævnt pr. 15. marts 1993) Som repræsentant for Foreningen af Registrerede Revisorer har foreningens formand, registreret revisor Knud Colsted og foreningens juridiske konsulent, cand. jur. Jens Petri deltaget i en række af kommissionens arbejdsmøder. Fuldmægtig Liselotte Bang og fuldmægtig Pernille Rubjerg Olsen, begge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har bistået kommissionen som sekretariat. 9

10 2. Baggrund Den lovmæssige regulering af revisorerhvervet er forholdsvis ny, og behovet for en sådan regulering af erhvervet er snævert knyttet til erhvervslivets ekspansion, særligt siden begyndelsen af dette århundrede. Det er således naturligt, at den samfundsmæssige debat om erhvervslivets vilkår og funktion må inddrage reguleringen af virksomheden som revisor, hvis funktion med årene er blevet den at stå som offentlighedens garant for, at aflagte regnskaber er pålidelige. I forbindelse med diskussionen om særregler for de store børsnoterede selskaber med mulighed for øget indsigt i selskabernes virksomhed, om regnskabsprincipper og retningslinier for deres offentliggørelse, om ledelsesansvar og -beføjelser kan man derfor ikke komme uden om en drøftelse af, om der gennem ændringer også i revisorlovgivningen kan skabes en sikrere retstilstand på dette område. De vigtigste regler om revisorer findes i lov om statsautoriserede revisorer fra 1967 med senere ændringer, LSR, (lovbekendtgørelse nr. 321 af 18. maj 1993) samt lov om registrerede revisorer fra 1970, LRR, (lovbekendtgørelse nr. 322 af 18. maj 1993). En del af de spørgsmål, som nu rejses i den politiske debat, har tidligere været drøftet i Revisorkommissionen. I 1985 foreslog Revisorkommissionen som svar på en henvendelse fra industriministeren, at grænsedragningen mellem revisors rådgivning og assistance blev nærmere præciseret i bekendtgørelsesform, hvilket skete ved tilføjelse af et kapitel 3 til bekendtgørelsen om statsautoriserede revisorers virke, sml. nedenfor s. 15. Som led i en opstramning og modernisering af bestemmelserne om revision udstedte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 1989 bekendtgørelse om revisors påtegning på regnskaber (påtegningsbekendtgørelsen), og samme år udstedtes en ny bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers virksomhed (virksomhedsbekendtgørelsen). Spørgsmålet om udformningen af revisors påtegning herunder særligt om revisors pligt til at "rejse faresignaler", når regnskabet gav anledning til særlig usikkerhed, blev drøftet i 1985, men ønsket om en lovændring blev dengang frafaldet. I de senere år er tillige gennemført en række justeringer af aktieselskabslovgivningens regler om revision og regnskab (den såkaldte "revisorpakke"), ligesom et nyt kapitel 8 a om revision føjedes til årsregnskabsloven i I 1992 vedtoges regler om styrkelse af kravene til selskabsledelsen, herunder bestemmelser, der forpligter bestyrelsen til at tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab er tilstrækkeligt til enhver tid, samt til at 10

11 oplyse i årsberetningen for børsnoterede selskaber, hvorledes årets resultat har været i forhold til de offentliggjorte forventninger. Lovgivningen om revisorer er senest ændret i lovgivningsarbejdets såkaldte 1. fase - med oprettelse af et nyt disciplinærsystem for revisorer, hvilket letter klageadgangen. En række stærkt omtalte økonomiske sammenbrud inden for dansk erhvervsliv har i de senere år rettet den politiske opmærksomhed mod bl.a. revisionen af større virksomheders regnskab og givet anledning til at rejse spørgsmål, om der gennem lovændringer kan skabes yderligere offentlighed omkring større selskaber, ske en styrkelse af erhvervslivet og opnås større sikkerhed mod økonomisk kriminalitet. Særligt kan henvises til forslag af 7. oktober 1992 til folketingsbeslutning om funktionsadskillelse og større åbenhed i børsnoterede selskaber (Beslutningsforslag B 4) og forslag af 17. november 1992 til nedsættelse af en kommission vedrørende økonomisk spekulation (Beslutningsforslag B 23). En del af de spørgsmål, som blev rejst i de to beslutningsforslag, har været genstand for lovgivningsinitiativer, mens andre hører til dem, som er genstand for drøftelse i nærværende betænkning. Blandt de forslag, der stilles i Beslutningsforslag B 4, kan således fremhæves åremålsansættelse af revisor, adskillelse af rådgivnings- og revisionsopgaver, begrænsning af den del af en revisors omsætning, der må hidrøre fra et enkelt selskab, og pligt for revisor til at underrette fondsbørsen om forhold af betydning for kursdannelse. Beslutningsforslag B 23 nævner bl.a. en stramning af revisoransvaret i forbindelse med revision af årsregnskaber og strafferetligt ansvar for revisorer, som ikke overholder retningslinierne for udformningen af revisoranmærkninger. Kommissionen har overvejet de opgaver, som varetages af henholdsvis statsautoriserede og registrerede revisorer, lovgivningen for de to revisorgrupper og forskellene i uddannelse og kompetence. Herom henvises til kapitel 7, "Revisorers samarbejds- og konkurrenceforhold". Som en mere almen betragtning kan der være grund til at understrege, at lovgivningen kun rummer en del af de normer, som gælder for revisorers virke. Lovgivningen kan kun fastlægge rammen for erhvervet, og det vil selv med en mere intensiv regulering ikke være muligt at forebygge alle de situationer, som har givet anledning til den offentlige debat om revisors pligter. Lige så vigtig som lovreguleringen er den enkelte revisors personlige integritet og evne til at leve op til de krav, som standen selv sætter for sit virke. Lovgivningen og lovgivningsinitiativerne viser vigtige signaler, men afgørende for et sundt økonomisk liv er tillige håndhævelsen af en almindelig hæderlighedsstandard og i den forbindelse den enkelte erhvervsleders og revisors dygtighed og personlige integritet. Revisors uafhængighed er et II

12 grundprincip i lovgivningen, men dets gennemførelse er afhængig af den enkelte revisors evne og vilje til at håndhæve uafhængigheden. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at der inden for standen foregår en løbende debat om revisorrollen og dens indhold samt, at en lang række regler for revisorers virke udarbejdes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer med henblik på at fastlægge normen for "god revisorskik." I forbindelse med fastlæggelsen af denne norm og udviklingen heri udgiver foreningerne således vejledninger inden for f. eks. revision, regnskabsaflæggelse, rådgivning og kvalitetskontrol, ligesom den internationale udvikling og internationale vejledninger danner baggrund herfor. Kravet om, at arbejdet skal udføres i overensstemmelse med god revisorskik, omfatter alle revisors arbejdsområder, herunder at iagttage god revisionsskik, god regnskabsskik og god revisoradfærd samt overholdelse af kollegiale regler. Der er endvidere grund til at fremhæve, at der inden for erhvervet, som det gælder andre liberale erhverv, er nedsat kollegiale organer, som udøver en betydelig grad af selvjustits over for standens medlemmer. Debatten om revisorernes rolle har i vidt omfang taget sit udgangspunkt i stillingen for børsnoterede selskaber og dermed de største danske erhvervsvirksomheder. Børsnoterede selskaber skal revideres, af to revisorer. Ifølge årsregnskabsloven skal den ene af disse to revisorer være statsautoriseret, og der er i lovgivningen begrænsninger med hensyn til størrelsen af den virksomhed, hvis regnskaber kan revideres af en registreret revisor. I det omfang diskussionen knytter sig til større virksomhed, har søgelyset derfor særligt været rettet mod den virksomhed, som udøves af statsautoriserede revisorer. En lang række af de spørgsmål, som rejses, vedrører imidlertid begge grupper af revisorer, og Revisorkommissionen har derfor ikke begrænset sig til de statsautoriserede revisorers forhold, men tillige inddraget forholdet til lovgivningen for registrerede revisorer. Kommissionen har overvejet, om der i lighed med, hvad der er gældende for advokater, bør være pligt for revisorer til at være medlem af henholdsvis Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer. En sådan pligt ville medføre, at medlemmer, som på grund af disciplinære forhold ekskluderes af foreningerne, mister retten til at virke som revisorer. Kommissionen er af den opfattelse, at indførelsen af en sådan pligt kun kan gennemføres efter forhandlinger med de respektive foreninger og efter overvejelser, som det ikke har været muligt at gennemføre inden for den tidsramme, som kommissionen har haft til sine drøftelser. Der kan imidlertid efter kommissionens opfattelse være grundlag for på et senere tidspunkt at tage dette spørgsmål op til overvejelse. 12

13 Kommissionen har endvidere overvejet, hvorvidt en gennemgang af revisorlovgivningen burde munde ud i et forslag om helt nye love for statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer eller, om ændringer burde indarbejdes i de bestående love. Under hensyntagen til formuleringen af kommissionens opgaver og den tidsramme, som står til rådighed, har kommissionen fundet det mest hensigtsmæssigt at fremsætte sine forslag inden for rammerne af den bestående lovgivning. Kommissionen er imidlertid opmærksom på, at der fra Foreningen af Registrerede Revisorers side er fremsat ønske om en helt ny revisorlovgivning. De synspunkter, som indeholdes i forslaget fra Foreningen af Registrerede Revisorer, der bringes nedenfor som bilag 14, er kommenteret af kommissionen nedenfor i det omfang, de vedrører emner, som omfattes af kommissionens kommissorium. Kommissionen finder ikke i øvrigt, at forslaget fra Foreningen af Registrerede Revisorer i den foreliggende skikkelse er et egnet grundlag for de aktuelle overvejelser om revisorlovgivningens udformning. Efter kommissionens opfattelse vil udarbejdelsen af en helt ny revisorlovgivning kræve langvarige forarbejder og en række drøftelser, bl.a. med de berørte revisororganisationer, som ikke kan foretages inden for en i forhold til den opgave, som er stillet kommissionen, rimelig tid. Derimod kan der efter kommissionens opfattelse være grundlag for at overveje ændringer allerede nu i de administrative forskrifter udstedt i henhold til revisorlovene. Kommissionen skal således pege på, at det bør overvejes i forbindelse med gennemførelsen af kommissionens forslag at udarbejde en bekendtgørelse, som samler nye regler foruden de regler, som i dag er fordelt på en virksomheds- og en påtegningsbekendtgørelse. Yderligere kan der efter kommissionens opfattelse været behov for en præcisering i loven af de opgaver, som varetages af revisorer. Kommissionen foreslår derfor, at der som en ny 1 i LSR og LRR optages en bestemmelse, hvoraf fremgår, at revisors virksomhed omfatter såvel revision i bredere forstand som rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder. Det præciseres i den forbindelse, at kravene til revisor om omhu, nøjagtighed og god revisorskik gælder alle sider af revisors virksomhed. I en sådan indledende bestemmelse finder kommissionen desuden, at det bør finde udtryk, at revisor er offentlighedens tillidsmand, og at han skal udøve sin virksomhed i overensstemmelse hermed. 13

14 3. Udenlandske perspektiver Det er ikke blot i Danmark, at der i de senere år har været ført debat om erhvervslivets vilkår og revisorernes placering i den forbindelse. I en række lande har revisorerhvervet været genstand for en kulegravning. Særligt kan henvises til diskussionen i USA og til den engelske såkaldte Cadbury-rapport, som på mange punkter har været normgivende for debatten ved at pege på en række spørgsmål i forbindelse med revisors rolle i samfundet, som er aktuelle i dag. Revisorkommissionen har i forbindelse med sit arbejde indhentet oplysninger om stillingen i andre lande og henviser i forbindelse med sine overvejelser hertil, i det omfang sådanne erfaringer må anses for at have betydning for den danske diskussion herunder for spørgsmålet om det ønskelige i, at der i et vist omfang gælder ensartede regler for revisorer i forskellige lande. I den forbindelse henvises til EF-kommissionens 8. direktiv, som har til formål at skabe et ensartet grundlag for de uddannelsesmæssige krav, som må stilles til revisorer. På nordisk plan kan særligt henvises til indgående drøftelser om revisoren og økonomisk kriminalitet i den nordiske betænkning "Revisorn och ekonomisk brottslighet (Nord. 1992:18). Endvidere kan henvises til Nordiska Revisorsförbundets rapport "Rambetingelserna för auktoriserade revisorer i Norden" (1992). Der kan være grund til at fremhæve, at det er kommissionens indtryk, at uanset forskelle i detailreglerne, når det gælder revisorerhvervet i de enkelte lande, viser der sig ofte en høj grad af overensstemmelse, når det kommer til den praktiske anvendelse af reglerne. Debatten om revisorer har således vigtige internationale perspektiver, som også viser sig ved, at revisorforeningerne nøje følger udviklingen i erhvervet i andre lande. 14

15 4. Kommissionens overvejelser Ved industriministerens skrivelse af 16. september 1992 (bilag 1) anmodedes Revisorkommissionen om at foretage en nærmere gennemgang af revisorlovgivningen og tilknyttet lovgivning med henblik på at fremkomme med forslag til ændringer og tilpasninger. Kommissionens mere grundlæggende overvejelser og forslag fremlægges i dette og det følgende kapitel. En række spørgsmål er yderligere uddybet i kapitlerne Sammenhængen mellem rådgivning og revision Sammenhængen mellem rådgivning og revision eller revisors "dobbeltrolle" hører til de spørgsmål, som hyppigt har været inddraget i debatten om revisors stilling, og der rejses spørgsmål, om revisor som både rådgiver og den, som efterfølgende skal kontrollere regnskaberne, kan komme i en konfliktsituation, der kan påvirke revisors habilitet, når det gælder fremførelsen af den fornødne kritik i forbindelse med regnskabsrevisionen. Undertiden tales ligefrem om "Dilemmaet mellem revision og rådgivning." I det følgende redegøres for hovedpunkterne af kommissionens overvejelser, idet der for en uddybende fremstilling henvises til redegørelsen nedenfor kapitel 6, "Revisors rolle som rådgiver". Udgangspunktet er bestemmelsen i 1, stk. 1, i bekendtgørelsen om statsautoriserede revisorers virksomhed (bekendtgørelse nr. 125 af 28. februar 1989), hvorefter det er statsautoriserede revisorers "hovedopgave at revidere årsregnskaber og andre regnskaber samt herudover at yde regnskabsmæssig assistance og rådgivning i forbindelse med opstilling og opgørelse af regnskaber m.v." Hertil knytter sig stk. 2, der bestemmer, at statsautoriserede revisorer endvidere kan "rådgive og yde assistance inden for tilgrænsende områder", og de bestemmes som "regnskabsvæsen, administrative systemer, budgetlægning, prospekter, finansiering, beskatning og økonomisk styring." Ifølge bekendtgørelsens 3, stk. 4, skal der i revisionsprotokollen indføres oplysning om opgavernes art og udførelse, når der mellem en virksomheds ledelse og revisor er truffet aftale om rådgivning og assistance i forbindelse med opstilling og opgørelse af regnskaber. Yderligere bestemmelser om revisors rådgivning findes i bekendtgørelsens kapitel 3, som føjedes til virksomhedsbekendtgørelsen i 1989 som led i "Revisorpakken", men som byggede på et forslag fra Revisorkommissionen allerede fra Det bestemmes her, at revisors rådgivning alene er "et bidrag til, at ledelsen kan 15

16 træffe beslutninger", samt at revisor ikke må "deltage i eller tage medansvar for beslutninger, hvorved vedkommendes stilling som uafhængig revisor vil kunne bringes i fare" ( 6). Ved afgivelse af erklæringer i forbindelse med assistance og rådgivning skal revisor "redegøre for arbejdernes art og udførelse" ( 7), og revisor har pligt til at oplyse om væsentlige fejl og mangler. Det kan være vanskeligt at drage grænsen mellem revisors opgave som kontrollant og som rådgiver. Grænsedragningen og diskussionen af revisors "dobbeltrolle" har imidlertid indtaget en central plads i debatten på grund af den stadig større del af revisors arbejde, som har karakter af "rådgivning" i bred forstand. De væsentligste områder er nævnt i virksomhedsbekendtgørelsens 1, stk. 2, som i skrivelse af 20. december 1989 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er præciseret således, at rådgivning kan vedrøre organisatoriske forhold, herunder personaleudvikling og ledelsesrådgivning i bredeste forstand, finansiel rådgivning, formidling af virksomhedsoverdragelse og forsikringsrådgivning. Det er oplyst, at den del af de statsautoriserede revisorers omsætning, der hidrører fra "rådgivningsdelen" i 1990 udgjorde ca. 30%. Revisorkommissionen har i forbindelse med sine drøftelser af dette spørgsmål indhentet udtalelser fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer samt haft lejlighed til drøftelser med en række udvalgte større revisionsvirksomheder. Kommissionen har særligt været opmærksom på det dilemma, som kan opstå, såfremt revisor efter at have fungeret som rådgiver f.eks. med henblik på en virksomheds økonomi efterfølgende reviderer et regnskab, og der skal tage stilling til resultatet af rådgivning, som ikke har vist sig hensigtsmæssig. Over for denne ulempe står fordelen for klienten ved at indhente råd hos en revisor, som kender virksomheden. Det er kommissionens opfattelse på baggrund af de indhentede udtalelser, at rådgivning finder sted på alle niveauer og inden for alle typer af selskaber. I større revisionsfirmaer vil det ofte være forskellige revisorer, som står for rådgivningen og for revisionen. Revisors opgave skal være begrænset til selve rådgivningen og ikke gå ud på at tage medansvar for beslutninger. Forholdene synes her at være forskellige for større og mindre virksomheder. I større virksomheder træffes beslutninger alene af ledelsen. I mindre virksomheder er mulighederne for et "modspil" over for revisors råd ofte mindre, og rådgivningen vil spille en større rolle for beslutningen. Her over for står det hensyn, at mindre virksomheder ofte bedst og undertiden udelukkende kan støtte sig til råd fra revisor, som kender virksomheden og har en økonomisk indsigt, som ledelsen af firmaet muligt savner. Således har Foreningen af Registrerede Revisorer lagt vægt på denne forskel mellem 16

17 større og mindre virksomheder og fremhævet, at "det endnu ikke har kunnet dokumenteres, at revisors rådgivende funktion har haft negativ indflydelse på den udøvede revision." Dilemmaet mellem rådgivning og revision kendes også i andre lande. I de øvrige nordiske lande, England, Tyskland og Holland findes ingen regler, som forbyder rådgivning, der går ud over det rent regnskabstekniske. I USA er der kun meget få begrænsninger med hensyn til rådgivning. Derimod findes i Frankrig og Italien regler om begrænsning af retten til at rådgive en revisionsklient. Lignende regler var foreslået optaget i udkast til EF-kommissionens 5. selskabsdirektiv, men disse bestemmelser er udgået, efter at de blev udsat for kritik. Det er kommissionens opfattelse, at spørgsmålet om omfanget af revisors rådgivning spiller en vigtig rolle i debatten om revisors uafhængighed. Kommissionens undersøgelser og drøftelser har dog ikke givet anledning til større betænkelighed ved den nuværende praksis. Særligt kan fremhæves, at der ikke over for kommissionen har været fremført eksempler på misbrug eller uregelmæssigheder i forbindelse med regnskabsaflæggelse som følge af revisors rådgivning. Når samtidig henses til den danske erhvervsstruktur med mange mindre og mellemstore virksomheder, må kommissionen efter det oplyste gå ud fra, at rådgivning spiller en vigtig rolle, og at begrænsninger af retten til rådgivning af revisionsklienter tværtimod vil skabe vanskeligheder. Når det gælder børsnoterede selskaber, er det kommissionens opfattelse, at rådgivning ikke påvirker revisors uafhængighed i forhold til ledelsen på en sådan måde, at det kan give anledning til at indføre begrænsninger. Større revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede selskabers regnskaber, vil som regel have særlige rådgivningsafdelinger, og det vil derfor ikke være den generalforsamlingsvalgte revisor, der selvstændigt yder rådgivning ud over det revisions- og regnskabstekniske (jf. Beslutningsforslag B 4, nr. 3). På denne baggrund finder kommissionen, at de bestående regler på hensigtsmæssig måde afgrænser området for revisors rådgivning, men at der til gengæld kan være behov for at præcisere, at de krav, som stilles til revisorer med hensyn til egentlige revisionsopgaver også finder anvendelse på revisors rådgivningsvirksomhed. Kommissionen foreslår derfor, at det præciseres, at reglerne om uafhængighed og "god revisorskik" også gælder rådgivning. Yderligere finder kommissionen, at der kan være anledning til i de af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedte administrative forskrifter om revisorer at præcisere, at visse former for rådgivningsvirksomhed fra revisors side af rent forretningsmæssig art, f. eks. marketing, falder uden for revisors kompetence Revisors uafhængighed En række bestemmelser i revisorlovgivningen tilsigter at sikre revisors 17

18 såvel generelle som specielle uafhængighed, der er et grundprincip i lovgivningen. Opfattelsen af revisor som uafhængig er afgørende for tilliden til dennes virksomhed. Styrkelsen af revisors uafhængighed må derfor altid spille en central rolle i komplekset af lovbestemmelser om revisorer. Samtidig gælder det her, som andre steder, hvor lovgivningen forudsætter uafhængighed, at der er tale om en uhåndgribelig faktor, som i høj grad afhænger af uddannelse, personlig etik og standens samlede krav til sine medlemmer. Enhver lovbestemmelse er magtesløs over for bevidst tilsidesættelse eller undergravning ved kriminel adfærd. Det er derfor vigtigt, at enhver diskussion om lovgivningen ledsages af en almindelig drøftelse af de almene krav, som må stilles til revisorer. Kommissionen har lagt stor vægt på at inddrage revisorernes faglige foreninger i denne drøftelse. Kommissionen har drøftet en række sider af kravene til revisors uafhængighed, som her forelægges som spørgsmål om ejerforhold, honorar og varigheden af ansættelsesforholdet. Det er kun en del af de mange spørgsmål, som knytter sig til uafhængigheden. Som det vil fremgå af de her fremførte mere almindelige betragtninger, er der efter kommissionens opfattelser imidlertid grænser for, hvad der på dette område kan opnås ad lovgivningsvejen, og kommissionen har derfor ment at kunne begrænse sig til disse hovedpunkter, som i særlig grad har været fremme i den offentlige debat. Der henvises herved til gennemgangen i det følgende, som suppleres af kapitel 8, "Revisors økonomiske uafhængighed" Revisors ejerforhold Hvilke former for virksomhed er forenelige med stillingen som revisor? I LSR 10, stk. 1 og 2, er opregnet en række stillinger, som er uforenelige med revisorgerningen. Det gælder offentlig ansættelse, virksomhed som advokat og stillinger i erhvervsvirksomheder eller institutioner, som driver anden erhvervsvirksomhed end revision. Listen over med revisorgerningen uforenelige hverv er yderligere suppleret i virksomhedsbekendtgørelsens 2, som præciserer og udvider forbudet i lovens 10, stk. 2, med en nærmere opregning af "anden virksomhed", der betragtes som uforenelig med stillingen som statsautoriseret revisor Ifølge LSR 10, stk. 2, sidste pkt., kan der dispenseres fra forbudet, såfremt det skønnes at virksomheden er "uden indflydelse på den pågældendes stilling som uafhængig revisor." Kommissionen har drøftet, om udviklingen i revisionsbranchen giver anledning til ændringer i forbudets rækkevidde i relation til visse former for virksomhed. Ifølge virksomhedsbekendtgørelsens 2 må revisor ikke drive "forlagsvirksomhed." Spørgsmålet har således været rejst om afgrænsningen af dette forbud i relation til forlagsvirksomhed, som går ud. over vederlagsfri eller rent omkostningsdækkende publikationsvirksomhed, 18

19 men hvor der er tale om konkurrence med selvstændige forlag. Det har også været drøftet, hvorledes "kursusvirksomhed" afgrænses i forhold til forbudet mod erhvervsudøvelse. For både forlags- og kursusvirksomhed kan det diskuteres, om der bør indføres et forbud mod annoncering. Endvidere har kommissionen drøftet, om der med hensyn til "udlejningsvirksomhed" bør sondres mellem erhvervsmæssig og dermed forbudt og tilladt ikke-erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, jf. nedenfor kapitel 8, "Revisors økonomiske uafhængighed", s. 93. Ifølge LSR 11, stk. 2, kan der i tilknytning til revisionsvirksomhed etableres "forvaltningsvirksomhed." Sådan virksomhed er ikke omtalt i virksomhedsbekendtgørelsens 1 og må da også anses for utypisk og næppe forenelig med revisorhvervet. Kommissionen skal derfor foreslå, at ordene "og eventuelt i forbindelse hermed forvaltningsvirksomhed" i LSR 11, stk. 2, udgår. Kommissionen har drøftet i hvilket omfang revisor bør have mulighed for at deltage i selskaber, som driver anden form for virksomhed end revision. Det er kommissionens opfattelse, at hensynet til bevarelse af tilliden til revisors uafhængighed taler for, at de gældende regler om virksomhed, der er uforenelig med revisorgerningen, suppleres af en regel om, at revisor heller ikke må besidde ejerandele af selskaber, som driver anden virksomhed end revisionsvirksomhed, såfremt revisor har en betydelig økonomisk interesse i selskabet. Kommissionen har herved ment, at der kan ses bort fra interesser i størrelsesordenen 15% og derunder. Kommissionen finder, at de i virksomhedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nævnte begrænsninger i revisors virksomhed bør optages i selve loven, og foreslår derfor, at indholdet af 2, stk. 1, indsættes som selvstændigt punktum i lovens 10, stk. 2, samt at udtrykket "virksomhed, der kan sidestilles hermed" erstattes af et delvist citat fra lovens 10, stk. 2, sidste pkt., nemlig følgende: "... eller nogen anden virksomhed, der har indflydelse på den pågældendes stilling som uafhængig revisor" Andres økonomiske interesser i revisionsfirmaer Ifølge LSR 13, stk. 1, nr. 3, må ingen statsautoriseret revisor afgive erklæring i regnskabsmæssige forhold, når den virksomhed, om hvis forhold erklæring ønskes afgivet, eller hos hvem revisionen ønskes udført, har en mere betydelig økonomisk interesse i den revisionsvirksomhed, hvortil revisor er knyttet. Bestemmelsen blev indsat i loven i Den bygger på en forudsætning om, at et revisionsfirma kan ejes helt eller delvist af andre end statsautoriserede revisorer, f. eks. selvejende institutioner, selskaber 19

20 eller virksomheder. Udelukket er ifølge bestemmelsens ordlyd revision eller afgivelse af erklæring til en ejer, som har "en mere betydelig økonomisk interesse" i revisionsfirmaet, hvormed tænkes på en ejerinteresse, der medfører indflydelse, f. eks. af et sådant omfang, at den giver adgang til valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Der kan også være tale om lånekapital, kaution eller garantistillere for revisionsvirksomheden. I forbindelse med gennemførelsen af den såkaldte 1. fase af ændringerne i revisorlovgivningen (om disciplinærsystemet) fremsattes af et mindretal (SF og FP) i Folketingets Erhvervsudvalg forslag om en ændret formulering af denne bestemmelse: "3) den virksomhed, om hvis forhold erklæring ønskes afgivet, eller hos hvem revisionen ønskes udført, er direkte eller indirekte interessent, aktionær, anpartshaver eller har lignende ejerandele, eller virksomheden i øvrigt har en mere betydelig økonomisk interesse i den revisionsvirksomhed, hvortil revisor er knyttet." Forslaget blev ikke medtaget i 1. fase og blev derefter genfremsat som selvstændigt lovforslag (L 267) den 14. april I begrundelsen for forslaget henvises til ønsket om at styrke revisors uafhængighed. Forud for lovforslagets fremsættelse rejstes i Folketinget spørgsmål (S 648) om Revisionsinstituttet af 1920 A/S og dets revision af selskaber og institutioner, som hørte til samme ejergruppe. Spørgsmålet er også rejst af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, der har nævnt behovet for at overveje, om kun statsautoriserede revisorer bør kunne eje kapitalandele eller have interesser i revisionsvirksomheder, hvortil der er knyttet statsautoriserede revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer foreslår ligeledes, at det overvejes at ændre ordlyden af LSR 13, stk. 1, nr. 3, således at der i stedet for "en mere betydelig økonomisk interesse" tales om "mere end en uvæsentlig økonomisk interesse." Kommissionen er enig med såvel Erhvervsudvalgets mindretal som Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i, at der er behov for en skærpelse af bestemmelsen i LSR 13, stk. 3, således at kun revisorer kan være ejere af revisionsfirmaer og således, at revision udelukkes, når den, for hvem revisionen udføres, har en mere end ubetydelig økonomisk interesse i revisionsvirksomheden. Spørgsmålet er, om ikke kriteriet bør strammes, således at enhver - selv den mindste - økonomiske interesse udelukker adgang til revision. Kommissionen foreslår således på grundlag af sine drøftelser en skærpelse af de gældende regler om, hvilke virksomheder revisor kan revidere. Udelukket er således virksomheder, som har nogen form for økonomisk interesse i revisionsfirmaet, også f. eks. i form af lån eller andet end almindelig samhandel. Denne skærpelse skal ses i forbindelse med en yderligere skærpelse, som gælder reglerne om revisionsvirksomheder, der drives i selskabsform. 20

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999

Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen. Maj 1999 Revisorkommissionens redegørelse til brug for overvejelser om ændring af revisorlovgivningen Maj 1999 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Baggrund 1.1 Indledning s. 3 1.2 Revisorkommissionens medlemmer s. 4 2. Internationale

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere