AVT er jo. Kandidatspeciale. Pernille Hartmann Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVT er jo. Kandidatspeciale. Pernille Hartmann Jensen"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Pernille Hartmann Jensen AVT er jo En undersøgelse af fortolkningsmuligheder i Auditory-Verbal therapy (AVT) som forståelsesramme for forskelle i dansk AVT-praksis Vejleder: Lone Percy-Smith Afleveret den: 29/9/2010

2 Titel: AVT er jo En undersøgelse af fortolkningsmuligheder i Auditory-Verbal therapy (AVT) som forståelsesramme for forskelle i dansk AVT-praksis Forfatter: Pernille Hartmann Jensen Afleveret: 29. september 2010 Institut: Vejleder: Normalsider: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Cand.mag. Lone Percy-Smith 99, 9 ns. ( anslag)

3 Auditory-Verbal therapy (AVT) has lately been the centre of the debate concerning optimal habilitation following cochlear implantation in Denmark. A main theme in this debate seems to be alleged differences in Danish AVT practice and the fact that several debaters question whether AVT practiced by different Danish professionals is actually AVT. Based on the debate, the hypothesis of this thesis is that aspects of AVT may be open to interpretation. Hence, the purpose of the thesis is to show whether differences can be found in Danish AVT practice and whether openness to interpretation in AVT can constitute a frame for understanding these differences. On the basis of the official documents of AVT, the thesis first concludes that ten principles constitute the mandatory part of AVT, thereby establishing the frame of understanding in which openness to interpretation according to the hypothesis of the thesis may be found and possible differences in interpretation and practice understood. Next, a qualitative study including interview and observation of five Danish professionals is conducted and a theme based analysis of the collected data is used to show variation in interpretation and practice of AVT by the five informants. In the discussion, the thesis goes on to show that the observed differences in the qualitative study to a high extent can be understood by the hypothesized openness to interpretation in AVT, although a causal relationship cannot be documented. The discussion further indicates that aspects open to interpretation can be put into three categories concerning either the wording of the principles; the language and cultural wise translation of the principles; and aspects that are not covered by the principles but seem to be consensus. Each category provides material for the future work with AVT: The thesis concludes that it is important to first consider the wording of the original principles. It also concludes that qualified translation of the principles into Danish using for instance back-translation is important. Finally, it concludes that it may also be important to clarify consensus important to the effect of AVT, and to consider certification of Danish professionals.

4 Først og fremmest vil jeg gerne takke mine fem informanter, som alle havde en vigtig ting til fælles: Et stort engagement i deres arbejde med børn med høretab og et højt ønske om at give disse børn de bedste forudsætninger. Foruden informanterne vil jeg gerne takke Elke Winkelkötter, Maria Fernanda Valencia, Warren Estabrooks, Ellen Rhoades, Donna Sperandio og Janet Kahn, som alle er certificerede AV-terapeuter fra forskellige steder i verden, med hvem jeg undervejs i specialet har haft givende mailkorrespondancer og samtaler om AVT. Herudover vil jeg gerne takke Tanja Pihl Sandager, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Christa Thomsen, Minna Sandahl, mine kolleger på PPR og min vejleder, Lone Percy-Smith. Referencer i teksten, citatpraksis og afsluttende referenceliste følger APA, herunder navne-år-metoden. Termer i forbindelse med referencesystemet anvendes i dansk oversættelse (Skov, 2007). Forsideillustrationen stammer fra Waters (2009). Skriftlig tilladelse til at bruge illustrationen er givet af Rick Waters (personlig kommunikation, 9. september 2010).

5 1 Indledning Problemformulering Operationalisering af problemformulering Specialets opbygning Afgrænsning af problemstilling Definitioner og begrebsafklaring Børn med høretab og børn med CI Habilitering og rehabilitering Metode og tilgang Cochleaimplantation og habilitering i Danmark Habilitering i Østdanmark Habilitering i Vestdanmark Auditory-Verbal Therapy Fra auditiv træning til ti principper AVT som koncept Den obligatoriske del af AVT: De ti principper Certificering Princip for princip Udledning af analyseområder Litteraturgennemgang Litteratursøgning Lyttefærdigheder Forældre Målsætning og opfølgning Overordnet tilgang til de ti principper Indsamling af empiri Valg af kvalitativt design Sampling og rekruttering af informanter Brev til potentielle informanter Resultat af rekrutteringen Valg af dataindsamlingsteknikker Videoobservation Interview Pilotafprøvning Transskription Analyse af data... 53

6 5.6 Vurdering af resultaterne Opsummering af metode Resultater Informanternes forudsætninger Udvælgelse af data til transskription og analyse Lyttefærdigheder Tiltag for at skabe fokus på lytning Mundaflæsning (MA) Tegnsprog og visuelt input Opsummering Forældre Deltagere i AVT Guide and coach parents Opsummering Målsætning og opfølgning Udgangspunkt for målsætning og målsætningsområder Formidling af målsætning Opfølgning Opsummering Tilgang til de ti principper Opsummering Vurdering af resultater Diskussion Metodediskussion Sampling og rekruttering Observation Interview Forforståelse Analyse af data Kvalitetskriterier Resultatdiskussion Informanternes tilgang til de ti principper Lyttefærdigheder Forældre Målsætning Forskellige former for fortolkningsmuligheder Er fortolkningsmulighederne også årsagen til forskelle i praksis? Implikationer for praksis Konklusion og perspektivering Referenceliste Bilagsoversigt

7 Figur/tabel Beskrivelse Sidetal Figur 1 Sammenhængen mellem operationalisering af 12 problemformulering og specialets opbygning Tabel 1 Oversigt over institutionsgrupper, der varetager habilitering af 17 børn med CI i Danmark Figur 2 Oversigt over forløb og sammenhæng i kapitel 3 18 Tabel 2 De ti principper for AVT 22 Tabel 3 Krav til ansøgning om skriftlig eksamen med henblik på 24 certificering Figur 3 Oversigt over inddeling af de udvalgte principper i de tre 29 analyseområder Figur 4 Analysestruktur til brug for empirisk undersøgelse 41 Tabel 4 Kriterier for sampling 44 Figur 5 Sammenhængen mellem underspørgsmål til den empiriske 50 undersøgelse og spørgsmål i interviewguiden Figur 6 Eksempel på transskription (pilotafprøvning) 53 Figur 7 Illustration af analyseprocessen 54 Tabel 5 Oversigt over informanternes forudsætninger for at arbejde med AVT 58 Tabel 6 Oversigt over kriterier for udvælgelse af aktiviteter til 60 transskription og analyse Tabel 7 Oversigt over udvalgte aktiviteter for hver informant. 61 Tabel 8 Resultater: Lyttefærdigheder 63 Tabel 9 Resultater: Deltagere i AVT 71 Tabel 10 Resultater: Guide and coach parents / Arbejdet med den 73 voksne deltager Tabel 11 Resultater: Målsætning og opfølgning 80 Tabel 12 Informanternes tilgang til de ti principper 84 Figur 8 Inddeling af fortolkningsmuligheder i AVT 106 Figur 9 Illustration af variable, der kan påvirke professionelles brug og fortolkning af AVT, sådan som det kommer til udtryk i praksis (ikke udtømmende) 109

8 I 1990 blev det i USA tilladt at foretage cochleaimplantationer (herefter CI) på børn (Eisen, 2009), og i 1993 blev det første danske barn implanteret (Wetke, 2005). There is now no longer any doubt about the spectacular success of cochlear implantation in children, skriver Ramsden & Axon (2009: 366), og Francis & Niparko (2003) fastslår, at der er konsensus om, at CI kan føre til markante forbedringer af taleforståelsen hos børn med svære til meget svære høretab. Selve cochleaimplantationen ser imidlertid ikke ud til at kunne stå alene: Madell (u.å.) forklarer, at børnene frem til implantationen ikke har optimal adgang til auditivt input, hvilket bevirker, at udviklingen af auditive og talesproglige færdigheder forsinkes. Dette betyder således, at der er behov for habilitering efter implantationen (Madell, u.å; Balkany et al., 2002; Gates & Miyamoto, 2003). Der findes i dag ingen standardiseret protokol for habilitering efter CI i Danmark (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 5. september 2010) 1, og den optimale habilitering debatteres til stadighed. Fokus i denne debat har i særlig høj grad været Auditory-Verbal Therapy (herefter AVT) (se fx Danske Døves Landsforbund, 2008; Rødsgaard-Mathiesen & Haven, 2010; Sandager, 2009; 2010), som flere aktører ønsker skal udgøre habiliteringen efter CI (fx Percy-Smith & Sandahl, 2009; Danske Regioner, 2010). Kort beskrevet har AVT til formål at sætte børn med høretab i stand til at lytte og tale (Goldberg, 1993). AVT er ganske nyt i dansk praksis, og viden om metoden er i høj grad kommet til landet ved kursusforløb forestået af udenlandske AV-terapeuter 2 og finansieret af henholdsvis høreapparatproducenten Oticons fond, og Cochlear og Danaflex, som er henholdsvis en international producent af CI og den danske forhandler 1 En national protokol har været under udarbejdelse i Sundhedsstyrelsen, men er ikke vedtaget (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 5. september 2010). Herudover behandles et forslag om en samlet varetagelse af habilitering og vejledning i forbindelse med CI på Center for Høretab i Fredericia (Danske Regioner, 2010). 2 Termen AV-terapeut er en oversættelse og forkortelse af den engelske term Auditory-verbal therapist.

9 af disse implantater. På de to kursusforløb har ca. 25 danske professionelle 3 deltaget (Bau & Sandager, 2007; Franck, 2007; Haven & Rødsgaard-Mathiesen, 2009; Danaflex, u.å.). Herudover har andre af landets professionelle deltaget i AVT-kurser afholdt dels af udenlandske AV-terapeuter (se fx Poulsen, Østergaard & Christoffersen, 2006; Franck, 2007), dels af deltagere fra de førstnævnte kursusforløb i Danmark 4. Som følge af ovenstående må et ganske stort antal professionelle i Danmark kende til AVT. Landsforeningen for børn med CI i Danmark, DeCIbel, peger imidlertid på, at AVT er blevet et buzzword i dansk praksis: Ifølge DeCIbel mener mange professionelle, der arbejder med habilitering af børn med CI, at de anvender AVT, men DeCIbel oplever samtidig, at både indholdet i AVT-forløb og opfattelsen af AVT ikke er den samme blandt disse professionelle (Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i DeCIbel, personlig kommunikation, 19. januar 2010) 5. Som eksempel herpå skriver Sandager (2009) på matcen.dk: Vi oplever en række af institutioner og professionelle, som alle mener, de arbejder ud fra principperne i AVT (Auditory Verbal Therapy) på trods af, at de ikke efterlever det vigtigste princip, nemlig at forældrene altid skal deltage i undervisningen. (afsnit 23) De mulige forskelle i praksis er også beskrevet af andre end DeCIbel: Gormsen & Krogsgaard (2009) skriver således om deres praktikforløb inden for CI-området, at de oplevede, at der var store variationer i graden af, hvordan AVT principperne blev forstået og anvendt (s. 31). Herudover påpeges det også mere overordnet i international litteratur, hvor Rhoades (2010) i forbindelse med en redegørelse for effektundersøgelser af AVT skriver:... there may be inconsistencies among practioners... AVT sessions implemented by different practitioners need to be examined for uniformity and differences. Until such time, an assumption of equality in quality is presumptive (s. 39). 3 Jeg anvender termen professionelle som en samlebetegnelse for audiologopæder og tale-hørepædagoger, der er de to stillingsbetegnelser, der primært forekommer i dansk praksis. 4 Det er på sidstnævnte måde, jeg selv dels via mit arbejde på en Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, dels via universitetet har stiftet bekendtskab med AVT. Jeg deltager desuden gennem mit arbejde i et kursus- og supervisionsforløb, der løber gennem resten af Jeg har Tanja Pihl Sandagers skriftlige tilladelse til at anvende denne information.

10 Med udgangspunkt i den skitserede debat fremsætter jeg som hypotese, at AVT indeholder fortolkningsmuligheder, dvs. at der er aspekter ved AVT, der muliggør forskellige tolkninger af metodens anvendelse, og at disse fortolkningsmuligheder kan udgøre en forståelsesramme for forskelle i praksis. Der er flere formål med at forfølge en sådan hypotese: For det første er der i dag et stigende krav til, at audiologopædisk praksis skal være evidensbaseret (Dodd, 2007). Det betyder, at intervention bl.a. skal bygge på effektundersøgelser (ibid.). I eksisterende effektundersøgelser står der dog ofte blot, at principperne bag AVT blev fulgt (se fx Dornan, Hickson, Murdoch & Houston, 2009). Dette er problematisk, hvis AVT indeholder fortolkningsmuligheder, som betyder, at AVT anvendes på forskellig vis i forskellige undersøgelser, fordi man således ikke kan være sikker på, hvilke variable der har afgørende betydning for udbyttet. Herudover må fortolkningsmuligheder medføre risiko for, at AVT i praksis ikke anvendes som tiltænkt, hvilket kan føre til, at man ikke vil opnå samme effekt. Sådanne problemer er påpeget i forbindelse med andre interventionsprogrammer både inden for audiologopædien specifikt og rehabilitering generelt (Reilly, 2004; Herbert & Bø, 2005). For det andet må det ud fra et etisk perspektiv være væsentligt, at forældrene til børn med CI tilbydes kongruente beskrivelser af AVT, der ikke er afhængige af den vejledende fagperson eller institution. Dette er især en relevant problemstilling, fordi forældre til børn med CI ofte vil møde mange fagpersoner gennem et habiliteringsforløb (Tortzen & Videnscenter for Hørehandicap, 2008). Såfremt AVT bliver en del af en national protokol for habilitering efter CI (Percy-Smith & Sandahl, 2009; Danske Regioner, 2010), vil behovet for at kunne give forældrene kongruent information om AVT øges. På baggrund af ovenstående og med de nævnte formål er det specialets problemformulering at belyse, hvorvidt der kan observeres forskelle i dansk AVTpraksis, og i hvilket omfang disse forskelle kan forstås ud fra fortolkningsmuligheder i AVT.

11 I det følgende vil jeg ud fra tre bærende begreber i problemformuleringen redegøre for, hvordan problemformuleringen operationaliseres, dvs. hvordan den gives en form, der kan behandles metodisk. AVT: Begrebet AVT er centralt for specialet, og det er derfor en forudsætning for arbejdet med problemformuleringen at afgøre, hvad der ud fra et teoretisk synspunkt udgør obligatoriske elementer i AVT: I disse elementer skal fortolkningsmuligheder, der kan udgøre en forståelsesramme for forskelle i praksis, findes. De obligatoriske elementer afklares ved at anvende kilder, der kan kvalificeres ud fra deres tilknytning til AVT. Forskelle i dansk AVT-praksis: Hvorvidt der kan observeres forskelle i måden, hvorpå danske professionelle fortolker og anvender AVT, udgør problemformuleringens ene delspørgsmål. Spørgsmålet besvares ved først en litteraturgennemgang af eksisterende fortolkninger af de obligatoriske elementer i AVT, som fører til udledning af analyseområder, der ud fra et teoretisk perspektiv giver anledning til fortolkningsmuligheder. Disse analyseområder anvendes herefter til analyse af data fra specialets empiriske undersøgelse, der er kvalitativ, og består af dels interview med fem danske professionelle, der arbejder med AVT, dels observation af undervisningssituationer 6 forestået af disse fem professionelle. Fortolkningsmuligheder: Graden, hvormed forskelle i praksis kan forstås ud fra fortolkningsmuligheder i AVT, er problemformuleringens andet delspørgsmål, men samtidig også specialets hovedspørgsmål. Begrebet fortolkning kan defineres som en opfattelse, analyse eller forståelse af fx en tekst, en situation eller en oplevelse ( Fortolkning, u.å.), og fortolkningsmuligheder forstås således i specialet som mulighed for forskellige forståelser eller opfattelser. Fortolkningsmuligheder i AVT som forståelsesramme for forskelle i dansk praksis diskuteres ved at sammenholde resultaterne af primært den empiriske 6 Jeg anvender i specialet termen undervisning frem for fx terapi, idet det tilsyneladende primært er første term, der forekommer i dansk praksis (se fx Sandagers (2009) citat ovenfor; Haven & Rødsgaard- Mathiesen, 2007). Det er endvidere primært denne term, de inddragne informanter benytter. Jeg afgrænser mig således fra nærmere diskussion af, hvilken term der bør anvendes, men dette diskuteres fx i nordisk kontekst af Stensvand (2008).

12 undersøgelse, men også litteraturgennemgangen, med den officielle fremstilling af de obligatoriske elementer i AVT. Specialet består, som det fremgår af ovenstående, af dels en baggrundsgivende, dels en empirisk del, som afslutningsvis sammenholdes og diskuteres med henblik på at besvare problemformuleringen. For at give et overblik over specialet vil jeg i det følgende kort redegøre for de enkelte afsnit. I nærværende kapitel gennemgår jeg problemstilling, herunder formål med og afgrænsning af denne. De følgende to kapitler udgør baggrunden for specialet: I kapitel 2 redegør jeg for habilitering af børn med CI i Danmark og i kapitel 3 for grundlæggelsen af AVT, principperne bag AVT og rationalet bag disse principper. På denne baggrund vil jeg afslutningsvist i kapitel 3 udlede overordnede områder til brug for specialets analyse og i kapitel 4 redegøre for litteratur, sådan som den relaterer sig til disse områder, således at relevante delområder kan udledes. I kapitel 5 vil jeg redegøre og argumentere for fremgangsmåde i empiriindsamlingen, hvorefter jeg i kapitel 6 vil analysere de indsamlede data med udgangspunkt i de udledte analyseområder. Afslutningsvis vil jeg i kapitel 7 diskutere de fundne resultater i forhold til specialets problemformulering. Specialet afrundes af en konklusion, samt en perspektivering af undersøgelsen til det videre arbejde med AVT. Figur 1 viser i opsummerede form sammenhængen mellem specialets opbygning og operationalisering af problemformuleringen.

13 Fig. 1: Sammenhængen mellem operationalisering af problemformulering og specialets opbygning. Kilde: Egen illustration. I litteraturen fremgår det, at sprogkoden til børn med CI også fortsat debatteres (fx Højen, 2007, Danske Døves Landsforbund, 2008), og at AVT lægger op til brug af talesprog (Goldberg, 1993). I dette speciale er fokus imidlertid på AVT som metode til habilitering, hvorfor jeg ikke har til hensigt at diskutere valg af sprogkode til børn med CI. Jeg forholder mig til, at litteraturen peger på, at mange aktører ønsker AVT anvendt i habiliteringen, om end jeg er bevidst om, at debatten om valg af sprogkode kan tænkes at spille en rolle for debatten om AVT. Herudover må nævnes, at AVT er grundlagt, førend CI blev tilgængeligt for børn med høretab, og at metoden således også kan anvendes til børn, der bærer høreapparat (Dickson, 2001). Jeg afgrænser mig imidlertid som udgangspunkt fra gruppen af børn med høreapparat, idet debatten om AVT, som redegjort for tidligere, i høj grad centrerer sig om børn med CI.

14 I dette sidste afsnit vil jeg kort definere og argumentere for centrale begreber, der anvendes i specialet, men hvor der i audiologopædisk litteratur generelt anvendes flere termer for samme overordnede begreb. I litteraturen anvendes flere termer for gruppen af børn med høretab, herunder fx døve ( deaf ) og hørehæmmede ( hard-of-hearing ). Pollack, Caleffe-Schenck & Goldberg (1997) anfører, at begrænset hørelse er mere rammende for de fleste af de børn, der kaldes døve. De foreslår derfor, at man i stedet bruger betegnelsen børn med høretab ( children with hearing loss ), fordi man derved anerkender, at mange forskellige børn har høretab, og at de ikke klart hører til gruppen af døve eller hørehæmmede. Jeg følger således Pollack et al. (1997) og bruger konsekvent betegnelsen børn med høretab. På samme måde anvender jeg ikke betegnelsen CI-børn, der ellers forekommer i dansk diskurs (fx Wivel, 2009; Døvblevne Forum, u.å.), men derimod betegnelsen børn med cochleaimplantat (CI), da der er tale om en heterogen børnegruppe, som tilfældigvis har brugen af CI tilfælles. I litteraturen kan betegnelsen rehabilitering anvendes i en betydning, der dækker over både tilegnelsen af nye færdigheder og genindlæring af tabte færdigheder (Robbins, 2009). Rotfleisch (2009) drager imidlertid en distinktion og skriver, at der, fordi børn skal tilegne sig nye færdigheder, for dem er tale om habilitering. I dette speciale er fokus primært på gruppen af børn med prælingvale høretab, hvorfor jeg følger Rotfleisch (2009) og anvender termen habilitering. I litteraturen ses begreberne metode ( method ) og tilgang ( approach ) begge anvendt om AVT: Auditory-Verbal therapy (AVT) is an early intervention approach (Estabrooks, 2006: 1) og The auditory verbal method (Marschark, 2007: 87).

15 Herudover ses begreberne også anvendt simultant, fx The literature surrounding the AVT method indicates (Easterbrooks, O Rourke & Todd, 2000: 341) og senere i samme reference: AVT is an early habilitation approach (ibid.: 341). En definitorisk skelnen mellem begreberne tilgang og metode findes fx i litteratur om andetsprogsdidaktik: Her defineres begrebet tilgang som aksiomatisk, dvs. den grundlæggende antagelse om en måde at undervise på, mens begrebet metode ses som et overordnet begreb, der udgøres af en tilgang; et design, fx typen af aktiviteter; og en procedure, fx de interaktionsmønstre, der anvendes (Richards & Rodgers, 2001). På denne baggrund vælger jeg i specialet at omtale AVT som en metode.

16 I dette første baggrundskapitel vil jeg kort redegøre for rammerne for habilitering af børn med CI i Danmark, herunder grupper af institutioner, der forestår denne habilitering 7. Udover at være rammegivende har kapitlet endvidere relevans, fordi det i en empirisk undersøgelse af AVT er væsentligt at være opmærksom på, hvilke institutioner der er mulige brugere af metoden, således at dette kan medtænkes i samplingen til undersøgelsen. Danske børn cochleaimplanteres efter udredning på henholdsvis Gentofte Hospital (Østdansk CI-center) eller Århus Universitetshospital (Vestdansk CI-center) (Wetke, 2005). Selve implantationen består i indføring af et sæt elektroder i cochlea (ibid.). Disse elektroder modtager elektriske impulser, der kan stimulere hørenerven, fra en processor, der placeres udvendigt bag øret. På denne måde bliver hørelse bliver mulig. Når den kirurgiske del af cochleaimplantationen er overstået, skal processoren justeres og tilpasses, hvilket også foregår på det opererende CI-center (ibid.), og herefter skal habilitering, som nævnt i indledningen, iværksættes 8. I Danmark findes som nævnt ikke en national protokol for habilitering af børn med CI, men af Vejledning om træning i kommuner og regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2009) fremgår det, at kommunerne ifølge Sundhedsloven har myndighedsforpligtelse til genoptræning 9 af patienter, der bliver udskrevet fra sygehus. Det følger endvidere af denne vejledning, at kommunerne kan forvalte myndighedsforpligtelsen ved træning på egne institutioner eller ved at indgå aftaler med regionen, andre kommuner, private institutioner eller sygehuse. 7 I det følgende anvendes termen institution om et foretagende, der varetager bestemte opgaver. Det skal således ikke forveksles med termen daginstitution, der normalt betegner fx en vuggestue eller børnehave. 8 En mere indgående redegørelse for CI er ikke relevant for specialets problemstilling, men jeg henviser i øvrigt til fx Clark (2003) og Holmes & Rodriguez (2007). 9 Dette er ordvalget i referencen, hvorfor jeg ikke har valgt at erstatte det med ordet habilitering, som jeg ellers anvender i specialet (se afsnit 1.4.2).

17 Det er således ikke entydigt, hvor habilitering af børn CI finder sted, og derfor bygger den følgende redegørelse på korrespondance med Minna Sandahl, CIkoordinator på Vestdansk CI-center, og min vejleder Lone Percy-Smith, CI-koordinator på Østdansk CI-center 10. I Østdanmark tilbydes nogle små- og skolebørn med CI habilitering i form af specialpædagogisk bistand fra audiologopæd eller tale-hørepædagog i den kommunale Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning (PPR) eller tilsvarende, mens disse børn i øvrigt er enkeltintegrerede. Herudover henvises nogle småbørn til såkaldte basisinstitutioner for børn med høretab, og nogle skolebørn henvises til centerklasser for børn med høretab på én af i alt tre kommunale folkeskoler. Endelig tilbydes nyopererede børn et habiliteringsforløb af kortere varighed på CI-centret (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 2. juli 2010). I Vestdanmark gør en særlig situation sig gældende: På småbørnsområdet findes en såkaldt objektiv finansiering, hvor landsdelens kommuner ved en ikkeforbrugsafhængig nøgle finansierer de to specialinstitutioner Center for Høretab og Center for Døvblindhed og Høretab, som yder vejledning og undervisning til børn med CI. Børnene kan være enkeltintegrerede eller placeret i basisinstitutioner. Herudover vælger enkelte kommuner til trods for den objektive finansiering selv at varetage habiliteringen i form af specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagog/ audiologopæd i PPR eller tilsvarende, mens barnet i øvrigt er enkeltintegreret. På skoleområdet varetages habiliteringen enten i form af skoletilbud på Center for Høretab eller Center for Døvblindhed og Høretab, i centerklasser på én af i alt fire kommunale folkeskoler, eller som specialpædagogisk bistand fra audiologopæd/ tale-hørepædagog i PPR eller tilsvarende i kombination med enkeltintegration. Foruden ovenstående tilbydes enkelte børn habilitering på CI-centret (Minna Sandahl, personlig kommunikation, 7. juni 2010). De to kilder har gennemlæst sammenskrivningen i henholdsvis afsnit 2.1 og 2.2.

18 De to afsnit viser, som det også fremgår af opsummeringen i tabel 1 nedenfor, at børn med CI i Danmark tilbydes habilitering fra fire forskellige institutionsgrupper. Tabel 1: Oversigt over institutionsgrupper, der varetager habilitering af børn med CI i Danmark. Kilde: Egen opsummering på baggrund af afsnit 2.1 og 2.2. Habilitering af børn med CI Specialpædagogisk bistand fra audiologopæd/ tale-hørepædagog i PPR eller tilsvarende Specialinstitutioner: Vejledning til småbørn i alment dagtilbud/ basisinstitutioner og skoletilbud Centerklassetilbud Habiliteringstilbud på det opererende CI-center Gennemgang af hjemmesider for de nævnte institutionsgrupper, samt audiologopædiske tidsskrifter og forældreforeningen DeCIbels blade, viser, at der inden for alle institutionsgrupper er professionelle, der har modtaget undervisning i AVT 11. Dette understreger udbredelsen af AVT i Danmark, men peger også på vigtigheden af at repræsentere alle grupper i undersøgelser af AVT i praksis, som er formålet med nærværende speciale. 11 Jeg har valgt ikke at tilføje referencer til denne information, da referencerne også har dannet en del af grundlaget for rekruttering af informanter til den empiriske undersøgelse, i hvilken informanterne blev garanteret anonym deltagelse.

19 The year was The place was a graduate class in aural rehabilitation at a large U.S. university. The professor made the following comment: There is this crazy woman in Denver who thinks deaf children can hear! (Turnbull, 2001: 122) Formålet med følgende kapitel er først og fremmest at afklare, hvad der ud fra et teoretisk synspunkt gør AVT til AVT (se også afsnit 1.1.1). For at afklare dette vil jeg i kapitlets første afsnit redegøre for, hvordan AVT er opstået. Dette er væsentligt, fordi det giver indblik i, hvilke forfattere og institutioner der er relevante, når jeg i det efterfølgende afsnit redegør for, hvad der kan anses for obligatorisk ved AVT, og for AVT som koncept. Herefter vil jeg med udgangspunkt i ovenstående udlede analyseområder baseret på de obligatoriske elementer i AVT til brug for det videre arbejde med problemformuleringen. Kapitlets forløb og sammenhængen mellem dets afsnit er illustreret i figur 2. Fig. 2: Oversigt over forløb og sammenhæng i kapitel 3. Kilde: Egen illustration

20 Det følger af betegnelsen Auditory-verbal, at udviklingen af auditive færdigheder er grundlæggende for AVT. Dette fokus er ikke opstået med AVT: Allerede tilbage i det første århundrede og flere gange siden er auditiv træning af døve børn beskrevet (Goldstein, 1939; Pollack et al., 1997; Dickson, 2001; Goldberg, 2001). Det var dog ifølge Pollack et al. (1997) et begrænset antal børn, der dengang blev tilbudt auditiv træning, hvilket også indikeres af dette kapitels indledende citat. I 1948 begyndte Doreen Pollack, der betragtes som én af pionererne bag AVT (Goldberg, 2001; Duncan & Rhoades, 2010), at undersøge, hvornår man kunne diagnosticere høretab, tilpasse høreapparater og iværksætte habilitering for børn (Dickson, 2001). Hun startede efterfølgende et program, der havde til formål at maksimere børn med høretabs indlæringspotentiale gennem lytning, fx ved brug af en unisensorisk tilgang 12, enkeltintegration og involvering af barnets forældre (Pollack, 1974; Pollack, 1984). Dette program fik betegnelsen Acoupedics (Pollack et al. 1997). Pollacks arbejde og Acoupedics betragtes som starten på AVT (Pollack et al., 1997). Foruden Pollack betragtes også Daniel Ling, Helen Beebe og Ciwa Griffiths som pionerer i udviklingen af AVT (ibid.; Duncan & Rhoades, 2010). I 1981 stiftede pionererne International Commitee on Auditory-Verbal Communication (ICAVC), som byggede videre på principperne fra Acoupedics, og i den forbindelse blev Acoupedics til Auditory-Verbal (Pollack et al., 1997). Kort efter sin etablering blev ICAVC en særlig komité under The Alexander Graham Bell Association (herefter AG Bell) 13. I 1986 skiftede ICAVC navn til Auditory-Verbal International, Inc. (AVI) og blev en selvstændig organisation (Estabrooks, 2006), og fem år senere vedtog AVI s bestyrelse the official position statement (Goldberg, 1993), hvis første linjer er centrale: 12 Unisensorisk betyder, at fokus er på én fjernsans (Paul, 2001), dvs. her hørelsen. 13 AG Bell er en nonprofit organisation, der har til formål at hjælpe familier og professionelle til at forstå høretab hos børn og vigtigheden af tidlig diagnose og intervention (AG Bell, u. å. b.)

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf.

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Nyborg Strand 27. marts 2012 CI koordinator Minna Sandahl Præsentation Status fra Vestdansk Center Pr.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet

Hjernen som fundament for auditiv udvikling. Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Hjernen som fundament for auditiv udvikling Per Caye-Thomasen Rigshospitalet/Københavns Universitet Konklusion 1. Kritisk periode for sensorisk indlæring (indtil 3-4 års alder) Developmental changes

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Sundhedsundervisningen i en sundhedsfremmende skole i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv. Et samarbejde mellem : Læreruddannelsen i Århus/VIAUC, Pædagoguddannelsen JYDSK /VIAUC, Århus og Ernæring

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS) GRIB MENNESKET

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere