AVT er jo. Kandidatspeciale. Pernille Hartmann Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVT er jo. Kandidatspeciale. Pernille Hartmann Jensen"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Pernille Hartmann Jensen AVT er jo En undersøgelse af fortolkningsmuligheder i Auditory-Verbal therapy (AVT) som forståelsesramme for forskelle i dansk AVT-praksis Vejleder: Lone Percy-Smith Afleveret den: 29/9/2010

2 Titel: AVT er jo En undersøgelse af fortolkningsmuligheder i Auditory-Verbal therapy (AVT) som forståelsesramme for forskelle i dansk AVT-praksis Forfatter: Pernille Hartmann Jensen Afleveret: 29. september 2010 Institut: Vejleder: Normalsider: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Cand.mag. Lone Percy-Smith 99, 9 ns. ( anslag)

3 Auditory-Verbal therapy (AVT) has lately been the centre of the debate concerning optimal habilitation following cochlear implantation in Denmark. A main theme in this debate seems to be alleged differences in Danish AVT practice and the fact that several debaters question whether AVT practiced by different Danish professionals is actually AVT. Based on the debate, the hypothesis of this thesis is that aspects of AVT may be open to interpretation. Hence, the purpose of the thesis is to show whether differences can be found in Danish AVT practice and whether openness to interpretation in AVT can constitute a frame for understanding these differences. On the basis of the official documents of AVT, the thesis first concludes that ten principles constitute the mandatory part of AVT, thereby establishing the frame of understanding in which openness to interpretation according to the hypothesis of the thesis may be found and possible differences in interpretation and practice understood. Next, a qualitative study including interview and observation of five Danish professionals is conducted and a theme based analysis of the collected data is used to show variation in interpretation and practice of AVT by the five informants. In the discussion, the thesis goes on to show that the observed differences in the qualitative study to a high extent can be understood by the hypothesized openness to interpretation in AVT, although a causal relationship cannot be documented. The discussion further indicates that aspects open to interpretation can be put into three categories concerning either the wording of the principles; the language and cultural wise translation of the principles; and aspects that are not covered by the principles but seem to be consensus. Each category provides material for the future work with AVT: The thesis concludes that it is important to first consider the wording of the original principles. It also concludes that qualified translation of the principles into Danish using for instance back-translation is important. Finally, it concludes that it may also be important to clarify consensus important to the effect of AVT, and to consider certification of Danish professionals.

4 Først og fremmest vil jeg gerne takke mine fem informanter, som alle havde en vigtig ting til fælles: Et stort engagement i deres arbejde med børn med høretab og et højt ønske om at give disse børn de bedste forudsætninger. Foruden informanterne vil jeg gerne takke Elke Winkelkötter, Maria Fernanda Valencia, Warren Estabrooks, Ellen Rhoades, Donna Sperandio og Janet Kahn, som alle er certificerede AV-terapeuter fra forskellige steder i verden, med hvem jeg undervejs i specialet har haft givende mailkorrespondancer og samtaler om AVT. Herudover vil jeg gerne takke Tanja Pihl Sandager, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Christa Thomsen, Minna Sandahl, mine kolleger på PPR og min vejleder, Lone Percy-Smith. Referencer i teksten, citatpraksis og afsluttende referenceliste følger APA, herunder navne-år-metoden. Termer i forbindelse med referencesystemet anvendes i dansk oversættelse (Skov, 2007). Forsideillustrationen stammer fra Waters (2009). Skriftlig tilladelse til at bruge illustrationen er givet af Rick Waters (personlig kommunikation, 9. september 2010).

5 1 Indledning Problemformulering Operationalisering af problemformulering Specialets opbygning Afgrænsning af problemstilling Definitioner og begrebsafklaring Børn med høretab og børn med CI Habilitering og rehabilitering Metode og tilgang Cochleaimplantation og habilitering i Danmark Habilitering i Østdanmark Habilitering i Vestdanmark Auditory-Verbal Therapy Fra auditiv træning til ti principper AVT som koncept Den obligatoriske del af AVT: De ti principper Certificering Princip for princip Udledning af analyseområder Litteraturgennemgang Litteratursøgning Lyttefærdigheder Forældre Målsætning og opfølgning Overordnet tilgang til de ti principper Indsamling af empiri Valg af kvalitativt design Sampling og rekruttering af informanter Brev til potentielle informanter Resultat af rekrutteringen Valg af dataindsamlingsteknikker Videoobservation Interview Pilotafprøvning Transskription Analyse af data... 53

6 5.6 Vurdering af resultaterne Opsummering af metode Resultater Informanternes forudsætninger Udvælgelse af data til transskription og analyse Lyttefærdigheder Tiltag for at skabe fokus på lytning Mundaflæsning (MA) Tegnsprog og visuelt input Opsummering Forældre Deltagere i AVT Guide and coach parents Opsummering Målsætning og opfølgning Udgangspunkt for målsætning og målsætningsområder Formidling af målsætning Opfølgning Opsummering Tilgang til de ti principper Opsummering Vurdering af resultater Diskussion Metodediskussion Sampling og rekruttering Observation Interview Forforståelse Analyse af data Kvalitetskriterier Resultatdiskussion Informanternes tilgang til de ti principper Lyttefærdigheder Forældre Målsætning Forskellige former for fortolkningsmuligheder Er fortolkningsmulighederne også årsagen til forskelle i praksis? Implikationer for praksis Konklusion og perspektivering Referenceliste Bilagsoversigt

7 Figur/tabel Beskrivelse Sidetal Figur 1 Sammenhængen mellem operationalisering af 12 problemformulering og specialets opbygning Tabel 1 Oversigt over institutionsgrupper, der varetager habilitering af 17 børn med CI i Danmark Figur 2 Oversigt over forløb og sammenhæng i kapitel 3 18 Tabel 2 De ti principper for AVT 22 Tabel 3 Krav til ansøgning om skriftlig eksamen med henblik på 24 certificering Figur 3 Oversigt over inddeling af de udvalgte principper i de tre 29 analyseområder Figur 4 Analysestruktur til brug for empirisk undersøgelse 41 Tabel 4 Kriterier for sampling 44 Figur 5 Sammenhængen mellem underspørgsmål til den empiriske 50 undersøgelse og spørgsmål i interviewguiden Figur 6 Eksempel på transskription (pilotafprøvning) 53 Figur 7 Illustration af analyseprocessen 54 Tabel 5 Oversigt over informanternes forudsætninger for at arbejde med AVT 58 Tabel 6 Oversigt over kriterier for udvælgelse af aktiviteter til 60 transskription og analyse Tabel 7 Oversigt over udvalgte aktiviteter for hver informant. 61 Tabel 8 Resultater: Lyttefærdigheder 63 Tabel 9 Resultater: Deltagere i AVT 71 Tabel 10 Resultater: Guide and coach parents / Arbejdet med den 73 voksne deltager Tabel 11 Resultater: Målsætning og opfølgning 80 Tabel 12 Informanternes tilgang til de ti principper 84 Figur 8 Inddeling af fortolkningsmuligheder i AVT 106 Figur 9 Illustration af variable, der kan påvirke professionelles brug og fortolkning af AVT, sådan som det kommer til udtryk i praksis (ikke udtømmende) 109

8 I 1990 blev det i USA tilladt at foretage cochleaimplantationer (herefter CI) på børn (Eisen, 2009), og i 1993 blev det første danske barn implanteret (Wetke, 2005). There is now no longer any doubt about the spectacular success of cochlear implantation in children, skriver Ramsden & Axon (2009: 366), og Francis & Niparko (2003) fastslår, at der er konsensus om, at CI kan føre til markante forbedringer af taleforståelsen hos børn med svære til meget svære høretab. Selve cochleaimplantationen ser imidlertid ikke ud til at kunne stå alene: Madell (u.å.) forklarer, at børnene frem til implantationen ikke har optimal adgang til auditivt input, hvilket bevirker, at udviklingen af auditive og talesproglige færdigheder forsinkes. Dette betyder således, at der er behov for habilitering efter implantationen (Madell, u.å; Balkany et al., 2002; Gates & Miyamoto, 2003). Der findes i dag ingen standardiseret protokol for habilitering efter CI i Danmark (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 5. september 2010) 1, og den optimale habilitering debatteres til stadighed. Fokus i denne debat har i særlig høj grad været Auditory-Verbal Therapy (herefter AVT) (se fx Danske Døves Landsforbund, 2008; Rødsgaard-Mathiesen & Haven, 2010; Sandager, 2009; 2010), som flere aktører ønsker skal udgøre habiliteringen efter CI (fx Percy-Smith & Sandahl, 2009; Danske Regioner, 2010). Kort beskrevet har AVT til formål at sætte børn med høretab i stand til at lytte og tale (Goldberg, 1993). AVT er ganske nyt i dansk praksis, og viden om metoden er i høj grad kommet til landet ved kursusforløb forestået af udenlandske AV-terapeuter 2 og finansieret af henholdsvis høreapparatproducenten Oticons fond, og Cochlear og Danaflex, som er henholdsvis en international producent af CI og den danske forhandler 1 En national protokol har været under udarbejdelse i Sundhedsstyrelsen, men er ikke vedtaget (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 5. september 2010). Herudover behandles et forslag om en samlet varetagelse af habilitering og vejledning i forbindelse med CI på Center for Høretab i Fredericia (Danske Regioner, 2010). 2 Termen AV-terapeut er en oversættelse og forkortelse af den engelske term Auditory-verbal therapist.

9 af disse implantater. På de to kursusforløb har ca. 25 danske professionelle 3 deltaget (Bau & Sandager, 2007; Franck, 2007; Haven & Rødsgaard-Mathiesen, 2009; Danaflex, u.å.). Herudover har andre af landets professionelle deltaget i AVT-kurser afholdt dels af udenlandske AV-terapeuter (se fx Poulsen, Østergaard & Christoffersen, 2006; Franck, 2007), dels af deltagere fra de førstnævnte kursusforløb i Danmark 4. Som følge af ovenstående må et ganske stort antal professionelle i Danmark kende til AVT. Landsforeningen for børn med CI i Danmark, DeCIbel, peger imidlertid på, at AVT er blevet et buzzword i dansk praksis: Ifølge DeCIbel mener mange professionelle, der arbejder med habilitering af børn med CI, at de anvender AVT, men DeCIbel oplever samtidig, at både indholdet i AVT-forløb og opfattelsen af AVT ikke er den samme blandt disse professionelle (Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i DeCIbel, personlig kommunikation, 19. januar 2010) 5. Som eksempel herpå skriver Sandager (2009) på matcen.dk: Vi oplever en række af institutioner og professionelle, som alle mener, de arbejder ud fra principperne i AVT (Auditory Verbal Therapy) på trods af, at de ikke efterlever det vigtigste princip, nemlig at forældrene altid skal deltage i undervisningen. (afsnit 23) De mulige forskelle i praksis er også beskrevet af andre end DeCIbel: Gormsen & Krogsgaard (2009) skriver således om deres praktikforløb inden for CI-området, at de oplevede, at der var store variationer i graden af, hvordan AVT principperne blev forstået og anvendt (s. 31). Herudover påpeges det også mere overordnet i international litteratur, hvor Rhoades (2010) i forbindelse med en redegørelse for effektundersøgelser af AVT skriver:... there may be inconsistencies among practioners... AVT sessions implemented by different practitioners need to be examined for uniformity and differences. Until such time, an assumption of equality in quality is presumptive (s. 39). 3 Jeg anvender termen professionelle som en samlebetegnelse for audiologopæder og tale-hørepædagoger, der er de to stillingsbetegnelser, der primært forekommer i dansk praksis. 4 Det er på sidstnævnte måde, jeg selv dels via mit arbejde på en Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, dels via universitetet har stiftet bekendtskab med AVT. Jeg deltager desuden gennem mit arbejde i et kursus- og supervisionsforløb, der løber gennem resten af Jeg har Tanja Pihl Sandagers skriftlige tilladelse til at anvende denne information.

10 Med udgangspunkt i den skitserede debat fremsætter jeg som hypotese, at AVT indeholder fortolkningsmuligheder, dvs. at der er aspekter ved AVT, der muliggør forskellige tolkninger af metodens anvendelse, og at disse fortolkningsmuligheder kan udgøre en forståelsesramme for forskelle i praksis. Der er flere formål med at forfølge en sådan hypotese: For det første er der i dag et stigende krav til, at audiologopædisk praksis skal være evidensbaseret (Dodd, 2007). Det betyder, at intervention bl.a. skal bygge på effektundersøgelser (ibid.). I eksisterende effektundersøgelser står der dog ofte blot, at principperne bag AVT blev fulgt (se fx Dornan, Hickson, Murdoch & Houston, 2009). Dette er problematisk, hvis AVT indeholder fortolkningsmuligheder, som betyder, at AVT anvendes på forskellig vis i forskellige undersøgelser, fordi man således ikke kan være sikker på, hvilke variable der har afgørende betydning for udbyttet. Herudover må fortolkningsmuligheder medføre risiko for, at AVT i praksis ikke anvendes som tiltænkt, hvilket kan føre til, at man ikke vil opnå samme effekt. Sådanne problemer er påpeget i forbindelse med andre interventionsprogrammer både inden for audiologopædien specifikt og rehabilitering generelt (Reilly, 2004; Herbert & Bø, 2005). For det andet må det ud fra et etisk perspektiv være væsentligt, at forældrene til børn med CI tilbydes kongruente beskrivelser af AVT, der ikke er afhængige af den vejledende fagperson eller institution. Dette er især en relevant problemstilling, fordi forældre til børn med CI ofte vil møde mange fagpersoner gennem et habiliteringsforløb (Tortzen & Videnscenter for Hørehandicap, 2008). Såfremt AVT bliver en del af en national protokol for habilitering efter CI (Percy-Smith & Sandahl, 2009; Danske Regioner, 2010), vil behovet for at kunne give forældrene kongruent information om AVT øges. På baggrund af ovenstående og med de nævnte formål er det specialets problemformulering at belyse, hvorvidt der kan observeres forskelle i dansk AVTpraksis, og i hvilket omfang disse forskelle kan forstås ud fra fortolkningsmuligheder i AVT.

11 I det følgende vil jeg ud fra tre bærende begreber i problemformuleringen redegøre for, hvordan problemformuleringen operationaliseres, dvs. hvordan den gives en form, der kan behandles metodisk. AVT: Begrebet AVT er centralt for specialet, og det er derfor en forudsætning for arbejdet med problemformuleringen at afgøre, hvad der ud fra et teoretisk synspunkt udgør obligatoriske elementer i AVT: I disse elementer skal fortolkningsmuligheder, der kan udgøre en forståelsesramme for forskelle i praksis, findes. De obligatoriske elementer afklares ved at anvende kilder, der kan kvalificeres ud fra deres tilknytning til AVT. Forskelle i dansk AVT-praksis: Hvorvidt der kan observeres forskelle i måden, hvorpå danske professionelle fortolker og anvender AVT, udgør problemformuleringens ene delspørgsmål. Spørgsmålet besvares ved først en litteraturgennemgang af eksisterende fortolkninger af de obligatoriske elementer i AVT, som fører til udledning af analyseområder, der ud fra et teoretisk perspektiv giver anledning til fortolkningsmuligheder. Disse analyseområder anvendes herefter til analyse af data fra specialets empiriske undersøgelse, der er kvalitativ, og består af dels interview med fem danske professionelle, der arbejder med AVT, dels observation af undervisningssituationer 6 forestået af disse fem professionelle. Fortolkningsmuligheder: Graden, hvormed forskelle i praksis kan forstås ud fra fortolkningsmuligheder i AVT, er problemformuleringens andet delspørgsmål, men samtidig også specialets hovedspørgsmål. Begrebet fortolkning kan defineres som en opfattelse, analyse eller forståelse af fx en tekst, en situation eller en oplevelse ( Fortolkning, u.å.), og fortolkningsmuligheder forstås således i specialet som mulighed for forskellige forståelser eller opfattelser. Fortolkningsmuligheder i AVT som forståelsesramme for forskelle i dansk praksis diskuteres ved at sammenholde resultaterne af primært den empiriske 6 Jeg anvender i specialet termen undervisning frem for fx terapi, idet det tilsyneladende primært er første term, der forekommer i dansk praksis (se fx Sandagers (2009) citat ovenfor; Haven & Rødsgaard- Mathiesen, 2007). Det er endvidere primært denne term, de inddragne informanter benytter. Jeg afgrænser mig således fra nærmere diskussion af, hvilken term der bør anvendes, men dette diskuteres fx i nordisk kontekst af Stensvand (2008).

12 undersøgelse, men også litteraturgennemgangen, med den officielle fremstilling af de obligatoriske elementer i AVT. Specialet består, som det fremgår af ovenstående, af dels en baggrundsgivende, dels en empirisk del, som afslutningsvis sammenholdes og diskuteres med henblik på at besvare problemformuleringen. For at give et overblik over specialet vil jeg i det følgende kort redegøre for de enkelte afsnit. I nærværende kapitel gennemgår jeg problemstilling, herunder formål med og afgrænsning af denne. De følgende to kapitler udgør baggrunden for specialet: I kapitel 2 redegør jeg for habilitering af børn med CI i Danmark og i kapitel 3 for grundlæggelsen af AVT, principperne bag AVT og rationalet bag disse principper. På denne baggrund vil jeg afslutningsvist i kapitel 3 udlede overordnede områder til brug for specialets analyse og i kapitel 4 redegøre for litteratur, sådan som den relaterer sig til disse områder, således at relevante delområder kan udledes. I kapitel 5 vil jeg redegøre og argumentere for fremgangsmåde i empiriindsamlingen, hvorefter jeg i kapitel 6 vil analysere de indsamlede data med udgangspunkt i de udledte analyseområder. Afslutningsvis vil jeg i kapitel 7 diskutere de fundne resultater i forhold til specialets problemformulering. Specialet afrundes af en konklusion, samt en perspektivering af undersøgelsen til det videre arbejde med AVT. Figur 1 viser i opsummerede form sammenhængen mellem specialets opbygning og operationalisering af problemformuleringen.

13 Fig. 1: Sammenhængen mellem operationalisering af problemformulering og specialets opbygning. Kilde: Egen illustration. I litteraturen fremgår det, at sprogkoden til børn med CI også fortsat debatteres (fx Højen, 2007, Danske Døves Landsforbund, 2008), og at AVT lægger op til brug af talesprog (Goldberg, 1993). I dette speciale er fokus imidlertid på AVT som metode til habilitering, hvorfor jeg ikke har til hensigt at diskutere valg af sprogkode til børn med CI. Jeg forholder mig til, at litteraturen peger på, at mange aktører ønsker AVT anvendt i habiliteringen, om end jeg er bevidst om, at debatten om valg af sprogkode kan tænkes at spille en rolle for debatten om AVT. Herudover må nævnes, at AVT er grundlagt, førend CI blev tilgængeligt for børn med høretab, og at metoden således også kan anvendes til børn, der bærer høreapparat (Dickson, 2001). Jeg afgrænser mig imidlertid som udgangspunkt fra gruppen af børn med høreapparat, idet debatten om AVT, som redegjort for tidligere, i høj grad centrerer sig om børn med CI.

14 I dette sidste afsnit vil jeg kort definere og argumentere for centrale begreber, der anvendes i specialet, men hvor der i audiologopædisk litteratur generelt anvendes flere termer for samme overordnede begreb. I litteraturen anvendes flere termer for gruppen af børn med høretab, herunder fx døve ( deaf ) og hørehæmmede ( hard-of-hearing ). Pollack, Caleffe-Schenck & Goldberg (1997) anfører, at begrænset hørelse er mere rammende for de fleste af de børn, der kaldes døve. De foreslår derfor, at man i stedet bruger betegnelsen børn med høretab ( children with hearing loss ), fordi man derved anerkender, at mange forskellige børn har høretab, og at de ikke klart hører til gruppen af døve eller hørehæmmede. Jeg følger således Pollack et al. (1997) og bruger konsekvent betegnelsen børn med høretab. På samme måde anvender jeg ikke betegnelsen CI-børn, der ellers forekommer i dansk diskurs (fx Wivel, 2009; Døvblevne Forum, u.å.), men derimod betegnelsen børn med cochleaimplantat (CI), da der er tale om en heterogen børnegruppe, som tilfældigvis har brugen af CI tilfælles. I litteraturen kan betegnelsen rehabilitering anvendes i en betydning, der dækker over både tilegnelsen af nye færdigheder og genindlæring af tabte færdigheder (Robbins, 2009). Rotfleisch (2009) drager imidlertid en distinktion og skriver, at der, fordi børn skal tilegne sig nye færdigheder, for dem er tale om habilitering. I dette speciale er fokus primært på gruppen af børn med prælingvale høretab, hvorfor jeg følger Rotfleisch (2009) og anvender termen habilitering. I litteraturen ses begreberne metode ( method ) og tilgang ( approach ) begge anvendt om AVT: Auditory-Verbal therapy (AVT) is an early intervention approach (Estabrooks, 2006: 1) og The auditory verbal method (Marschark, 2007: 87).

15 Herudover ses begreberne også anvendt simultant, fx The literature surrounding the AVT method indicates (Easterbrooks, O Rourke & Todd, 2000: 341) og senere i samme reference: AVT is an early habilitation approach (ibid.: 341). En definitorisk skelnen mellem begreberne tilgang og metode findes fx i litteratur om andetsprogsdidaktik: Her defineres begrebet tilgang som aksiomatisk, dvs. den grundlæggende antagelse om en måde at undervise på, mens begrebet metode ses som et overordnet begreb, der udgøres af en tilgang; et design, fx typen af aktiviteter; og en procedure, fx de interaktionsmønstre, der anvendes (Richards & Rodgers, 2001). På denne baggrund vælger jeg i specialet at omtale AVT som en metode.

16 I dette første baggrundskapitel vil jeg kort redegøre for rammerne for habilitering af børn med CI i Danmark, herunder grupper af institutioner, der forestår denne habilitering 7. Udover at være rammegivende har kapitlet endvidere relevans, fordi det i en empirisk undersøgelse af AVT er væsentligt at være opmærksom på, hvilke institutioner der er mulige brugere af metoden, således at dette kan medtænkes i samplingen til undersøgelsen. Danske børn cochleaimplanteres efter udredning på henholdsvis Gentofte Hospital (Østdansk CI-center) eller Århus Universitetshospital (Vestdansk CI-center) (Wetke, 2005). Selve implantationen består i indføring af et sæt elektroder i cochlea (ibid.). Disse elektroder modtager elektriske impulser, der kan stimulere hørenerven, fra en processor, der placeres udvendigt bag øret. På denne måde bliver hørelse bliver mulig. Når den kirurgiske del af cochleaimplantationen er overstået, skal processoren justeres og tilpasses, hvilket også foregår på det opererende CI-center (ibid.), og herefter skal habilitering, som nævnt i indledningen, iværksættes 8. I Danmark findes som nævnt ikke en national protokol for habilitering af børn med CI, men af Vejledning om træning i kommuner og regioner (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2009) fremgår det, at kommunerne ifølge Sundhedsloven har myndighedsforpligtelse til genoptræning 9 af patienter, der bliver udskrevet fra sygehus. Det følger endvidere af denne vejledning, at kommunerne kan forvalte myndighedsforpligtelsen ved træning på egne institutioner eller ved at indgå aftaler med regionen, andre kommuner, private institutioner eller sygehuse. 7 I det følgende anvendes termen institution om et foretagende, der varetager bestemte opgaver. Det skal således ikke forveksles med termen daginstitution, der normalt betegner fx en vuggestue eller børnehave. 8 En mere indgående redegørelse for CI er ikke relevant for specialets problemstilling, men jeg henviser i øvrigt til fx Clark (2003) og Holmes & Rodriguez (2007). 9 Dette er ordvalget i referencen, hvorfor jeg ikke har valgt at erstatte det med ordet habilitering, som jeg ellers anvender i specialet (se afsnit 1.4.2).

17 Det er således ikke entydigt, hvor habilitering af børn CI finder sted, og derfor bygger den følgende redegørelse på korrespondance med Minna Sandahl, CIkoordinator på Vestdansk CI-center, og min vejleder Lone Percy-Smith, CI-koordinator på Østdansk CI-center 10. I Østdanmark tilbydes nogle små- og skolebørn med CI habilitering i form af specialpædagogisk bistand fra audiologopæd eller tale-hørepædagog i den kommunale Pædagogiske-Psykologiske Rådgivning (PPR) eller tilsvarende, mens disse børn i øvrigt er enkeltintegrerede. Herudover henvises nogle småbørn til såkaldte basisinstitutioner for børn med høretab, og nogle skolebørn henvises til centerklasser for børn med høretab på én af i alt tre kommunale folkeskoler. Endelig tilbydes nyopererede børn et habiliteringsforløb af kortere varighed på CI-centret (Lone Percy-Smith, personlig kommunikation, 2. juli 2010). I Vestdanmark gør en særlig situation sig gældende: På småbørnsområdet findes en såkaldt objektiv finansiering, hvor landsdelens kommuner ved en ikkeforbrugsafhængig nøgle finansierer de to specialinstitutioner Center for Høretab og Center for Døvblindhed og Høretab, som yder vejledning og undervisning til børn med CI. Børnene kan være enkeltintegrerede eller placeret i basisinstitutioner. Herudover vælger enkelte kommuner til trods for den objektive finansiering selv at varetage habiliteringen i form af specialpædagogisk bistand fra tale-hørepædagog/ audiologopæd i PPR eller tilsvarende, mens barnet i øvrigt er enkeltintegreret. På skoleområdet varetages habiliteringen enten i form af skoletilbud på Center for Høretab eller Center for Døvblindhed og Høretab, i centerklasser på én af i alt fire kommunale folkeskoler, eller som specialpædagogisk bistand fra audiologopæd/ tale-hørepædagog i PPR eller tilsvarende i kombination med enkeltintegration. Foruden ovenstående tilbydes enkelte børn habilitering på CI-centret (Minna Sandahl, personlig kommunikation, 7. juni 2010). De to kilder har gennemlæst sammenskrivningen i henholdsvis afsnit 2.1 og 2.2.

18 De to afsnit viser, som det også fremgår af opsummeringen i tabel 1 nedenfor, at børn med CI i Danmark tilbydes habilitering fra fire forskellige institutionsgrupper. Tabel 1: Oversigt over institutionsgrupper, der varetager habilitering af børn med CI i Danmark. Kilde: Egen opsummering på baggrund af afsnit 2.1 og 2.2. Habilitering af børn med CI Specialpædagogisk bistand fra audiologopæd/ tale-hørepædagog i PPR eller tilsvarende Specialinstitutioner: Vejledning til småbørn i alment dagtilbud/ basisinstitutioner og skoletilbud Centerklassetilbud Habiliteringstilbud på det opererende CI-center Gennemgang af hjemmesider for de nævnte institutionsgrupper, samt audiologopædiske tidsskrifter og forældreforeningen DeCIbels blade, viser, at der inden for alle institutionsgrupper er professionelle, der har modtaget undervisning i AVT 11. Dette understreger udbredelsen af AVT i Danmark, men peger også på vigtigheden af at repræsentere alle grupper i undersøgelser af AVT i praksis, som er formålet med nærværende speciale. 11 Jeg har valgt ikke at tilføje referencer til denne information, da referencerne også har dannet en del af grundlaget for rekruttering af informanter til den empiriske undersøgelse, i hvilken informanterne blev garanteret anonym deltagelse.

19 The year was The place was a graduate class in aural rehabilitation at a large U.S. university. The professor made the following comment: There is this crazy woman in Denver who thinks deaf children can hear! (Turnbull, 2001: 122) Formålet med følgende kapitel er først og fremmest at afklare, hvad der ud fra et teoretisk synspunkt gør AVT til AVT (se også afsnit 1.1.1). For at afklare dette vil jeg i kapitlets første afsnit redegøre for, hvordan AVT er opstået. Dette er væsentligt, fordi det giver indblik i, hvilke forfattere og institutioner der er relevante, når jeg i det efterfølgende afsnit redegør for, hvad der kan anses for obligatorisk ved AVT, og for AVT som koncept. Herefter vil jeg med udgangspunkt i ovenstående udlede analyseområder baseret på de obligatoriske elementer i AVT til brug for det videre arbejde med problemformuleringen. Kapitlets forløb og sammenhængen mellem dets afsnit er illustreret i figur 2. Fig. 2: Oversigt over forløb og sammenhæng i kapitel 3. Kilde: Egen illustration

20 Det følger af betegnelsen Auditory-verbal, at udviklingen af auditive færdigheder er grundlæggende for AVT. Dette fokus er ikke opstået med AVT: Allerede tilbage i det første århundrede og flere gange siden er auditiv træning af døve børn beskrevet (Goldstein, 1939; Pollack et al., 1997; Dickson, 2001; Goldberg, 2001). Det var dog ifølge Pollack et al. (1997) et begrænset antal børn, der dengang blev tilbudt auditiv træning, hvilket også indikeres af dette kapitels indledende citat. I 1948 begyndte Doreen Pollack, der betragtes som én af pionererne bag AVT (Goldberg, 2001; Duncan & Rhoades, 2010), at undersøge, hvornår man kunne diagnosticere høretab, tilpasse høreapparater og iværksætte habilitering for børn (Dickson, 2001). Hun startede efterfølgende et program, der havde til formål at maksimere børn med høretabs indlæringspotentiale gennem lytning, fx ved brug af en unisensorisk tilgang 12, enkeltintegration og involvering af barnets forældre (Pollack, 1974; Pollack, 1984). Dette program fik betegnelsen Acoupedics (Pollack et al. 1997). Pollacks arbejde og Acoupedics betragtes som starten på AVT (Pollack et al., 1997). Foruden Pollack betragtes også Daniel Ling, Helen Beebe og Ciwa Griffiths som pionerer i udviklingen af AVT (ibid.; Duncan & Rhoades, 2010). I 1981 stiftede pionererne International Commitee on Auditory-Verbal Communication (ICAVC), som byggede videre på principperne fra Acoupedics, og i den forbindelse blev Acoupedics til Auditory-Verbal (Pollack et al., 1997). Kort efter sin etablering blev ICAVC en særlig komité under The Alexander Graham Bell Association (herefter AG Bell) 13. I 1986 skiftede ICAVC navn til Auditory-Verbal International, Inc. (AVI) og blev en selvstændig organisation (Estabrooks, 2006), og fem år senere vedtog AVI s bestyrelse the official position statement (Goldberg, 1993), hvis første linjer er centrale: 12 Unisensorisk betyder, at fokus er på én fjernsans (Paul, 2001), dvs. her hørelsen. 13 AG Bell er en nonprofit organisation, der har til formål at hjælpe familier og professionelle til at forstå høretab hos børn og vigtigheden af tidlig diagnose og intervention (AG Bell, u. å. b.)

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Danske børn med cochlear implant / 2

Danske børn med cochlear implant / 2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose Efter et travl og ressourcekrævende forår er decibelbladet igen

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet Sansehandicappet Af Jesper Dammeyer m.fl. Ikke høre, ikke se Personer med sansehandicap illustrerer på hver deres måde, hvordan tabet influerer på personens udvikling ved at påvirke den sproglige, den

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

decibelbladet December 2009 12. årgang Nummer 1

decibelbladet December 2009 12. årgang Nummer 1 decibelbladet December 2009 12. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL NYHEDSBREV FOR Fra formanden... Af Anne Mose Tak for nogle energifyldte weekender i Lego - land. Selv efter så mange år i Legoland,

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

BØRN MED HØRETAB OG DØVE BØRN ANBEFALINGER TIL DANMARKS EFTERLEVELSE AF MENNESKERETLIGE FORPLIGTELSER

BØRN MED HØRETAB OG DØVE BØRN ANBEFALINGER TIL DANMARKS EFTERLEVELSE AF MENNESKERETLIGE FORPLIGTELSER BØRN MED HØRETAB OG DØVE BØRN ANBEFALINGER TIL DANMARKS EFTERLEVELSE AF MENNESKERETLIGE FORPLIGTELSER BØRN MED HØRETAB OG DØVE BØRN ANBEFALINGER TIL DANMARKS EFTERLEVELSE AF MENNESKERETLIGE FORPLIGTELSER

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012

OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 OFFENTLIG DIGITALISERING NYE DIGITALE SIKKERHEDSMODELLER DANSK IT - ÅRHUS 23. MAJ 2012 Birgitte Kofod Olsen Formand Rådet for Digital Sikkerhed, CSR chef Tryg Forsikring Rådet for Digital Sikkerhed Rådet

Læs mere