Ingen bemærkninger til punktet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen bemærkninger til punktet."

Transkript

1 Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær, Thomas Blom Hansen, Elsebeth Melgaard og Abbas Razvi Afbud: Per H Madsen, Leif Bille, Søren Slotsaa, Claus Spiegelhauer, Kurt Pedersen, Laust Joen Jakobsen og Allan Holst. Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Søren Jensen, Barbara Thomsen og Louise Grane Larsen Referenter: Barbara Thomsen og Louise Grane Larsen 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. december Opfølgning fra sidst Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen bemærkninger til punktet. 2. Strategi til orientering Ingo Østerskov orienterede bestyrelsen om KEA s strategiproces, som forløber planmæssigt. Strategiplanen udsendes i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni. Ingo Østerskov fortalte videre, at der afholdes strategieftermiddage, hvor medarbejderne inddrages i strategiprocessen. 1

2 3. Udspaltning KTS Spaltningsredegørelse Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance Revisionsprotokollat Revisor Søren Jensen orienterede bestyrelsen om spaltningsredegørelsen, der nu er godkendt og underskrevet af KTS s bestyrelse. Bestyrelsen godkendte og underskrev spaltningsredegørelsen, der indsendes til Undervisningsministeriets godkendelse. Den fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance blev fremlagt for bestyrelsen. Den er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelserne om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse og erhvervsakademier for videregående uddannelser. Revisor Søren Jensen gennemgik revisionsprotokollatet, der skal indsendes til ministeriet sammen med redegørelsen. Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger Revisionsprotokollatet blev underskrevet. Orientering om udspaltning fra CPH West Ingo Østerskov orienterede om, at KEA og CPH WEST er blevet enige om en model for udspaltning, der indebærer, at CPH WSET i en årrække stiller lokaler i Ishøj og Ballerup til rådighed for KEA på økonomisk fordelagtige vilkår. Der vil blive udarbejdet et spaltningsdokument, som fremlægges ved næste bestyrelsesmøde. Eva Hofman Bang gav udtryk for, at løsningen vil være god for begge parter og vigtig for mulighederne for uddannelse på vestegnen. Bestyrelsen var positive overfor modellen og et samarbejde med fokus på vestegnens uddannelsesbehov. Formanden gav udtryk for tilfredshed med spaltningen fra CPH West og påpegede, at TEC nu er den eneste af de stiftende skoler, der ikke har spaltet. 4. Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen er godkendt og underskrevet af Henrik Salée og Ingo Østerskov. Denne indsendes sammen med årsrapporten til ministeriet. Bestyrelsen havde ingen kommentar til regnskabsinstruksen. 2

3 5. Årsrapport til godkendelse Årsrapport Økonomichef Jesper Rasmussen gennemgik årsrapporten. Jesper Rasmussen orienterede om årets resultat på 8,5 millioner kr., der vurderes som meget tilfredsstillende. Det skaber sammen med en egenkapital på næsten 90 mio. kr., der overvejende kan tilskrives udspaltningen af ejendommen fra KTS, et godt afsæt for KEA s videre udvikling. Der har været store ekstraordinære omkostninger forbundet med færdiggørelse af KEA s regnskab pga. af de særlige omstændigheder i 2009, og resultatet vurderes på den baggrund som robust. Blandt de vigtigste indsatsområder i 2010 er økonomistyring. Foruden en konsolidering af økonomifunktionen og præcisering af samarbejdet med det administrative fællesskab vil der være fokus på etablering af et sammenhængende, systembaseret styringsgrundlag, interne budgetprocedurer, produktivitets og effektivitetsanalyser og likviditetsbudgettering. På indsatsområderne skal der om 1 år foreligge en udarbejdet plan. Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, der blev godkendt og underskrevet. Revisionsprotokollat Revisor Søren Jensen gennemgik det udsendte revisionsprotokollat. Heri tages forbehold overfor KEA s økonomistyring i 2009, der skal ses på baggrund af en meget vanskelig og ekstraordinær situation, idet KEA før maj 2009 ikke havde nogle centrale økonomimedarbejdere. I maj 2009 ansatte man en økonomi og ressourcechef og i august blev der ansat en controller. I hele denne periode og indtil meget sent på året, var der ikke mulighed for at øve økonomistyring med udgangspunkt i et retvisende og ajourført bogholderi, hvilket er baggrunden for forbeholdet. På bestyrelsesmødet i december måned 2009 var der en række kritiske bemærkninger fra revisor, men KEA er nået langt siden dette møde. Det er lykkedes rettidigt at udarbejde en årsrapport uden forbehold eller bemærkninger til regnskabet, hvilket har krævet en stor og målrettet arbejdsindsats. 3

4 Bestyrelsen kvitterede for, at det lykkedes KEA at nå så langt, og man havde forståelse for, at 2009 har været en særlig situation. Med det flotte resultat for 2009 har KEA nu et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Formanden roste direktion og medarbejdere for det store arbejde med årsrapporten. Bestyrelsen godkendte og underskrev. 6. Bestyrelsens sammensætning Formanden redegjorde for, at det er formandskabets indstilling, at den nuværende bestyrelse på 20 medlemmer reduceres til en bestyrelse bestående af 17 medlemmer. Bestemmelser om bestyrelsens størrelse og sammensætning findes i lov om erhvervsakademier. Loven bestemmer, at erhvervsskolerne skal have flertal i bestyrelsen, og at dette flertal skal stamme fra mindst to erhvervsskoler. Loven siger endvidere, at der skal være mindst 8 udefra kommende bestyrelsesmedlemmer. Det er også anført i loven, hvilke institutioner, der udpeger disse medlemmer. Dette betyder, at loven giver mulighed for en bestyrelse på 17 medlemmer. Bestyrelsen påpeger, at bestyrelsens kompetencer er vigtigere end antallet og fordelingen af pladser. Det er herunder vigtigt, at de merkantile uddannelser er repræsenteret i bestyrelsen. Samtidigt er det vigtigt at få flere erhvervsfolk ind i KEA s bestyrelse. Karsten Skyum forslog, at repræsentanter fra KEA s uddannelsesudvalg en gang årligt kunne holde oplæg for bestyrelsen. På denne måde vil man sikre bestyrelsens forståelse af de erhverv, som KEA uddanner til. Ingo Østerskov gjorde opmærksom på, at der den 19. maj i år afholdes en event for KEA s uddannelsesudvalg, hvor bestyrelsen også vil blive inviteret. Invitation til dette fremsendes snarest. Vedtægterne blev underskrevet med det forbehold, at alle udpegningerne sker med de tre formænds (CPH WEST, TEC og KTS) godkendelse. 4

5 7. Partnerskabssamarbejde Projektplan Bestyrelsens kommentar Ingo Østerskov fremlagde partnerskabsnotatet, der er udsendt til alle partnerskabsskoler. Essensen er at sikre åbenhed og transparens mellem skolerne. Derfor udarbejdes, der en fælles projektoversigt over tværgående projekter skolerne imellem. Notatet er tænkt som udgangspunkt for et mere konstruktivt samarbejde. Formanden foreslog, at Elsebeth Melgaard skal modtage en kopi af den videre korrespondance i dette samarbejdet. Dette tages til efterretning. 8. Akkreditering af KEA Bestyrelsens kommentar Ingo Østerskov præsenterede notatet for den selvevaluering, som KEA er ved at gennemgå med henblik på en eventuel akkreditering til professionshøjskole. På nuværende tidspunkt er KEA nået til kvalitetsfelt 5. Formanden fremhævede denne analyse som altafgørende for KEA s eksistensberettigelse. Derfor skal dokumentet ses som et nøgledokument, og der ønskes en status på bestyrelsesmøderne i fremtiden. 9. Udviklingskontakt Afrapportering af udviklingskontakten Ingo Østerskov orienterede bestyrelsen om afrapporteringen af udviklingskontrakten for Afrapporteringen skal indsendes til Undervisningsministeriet den 31. marts. Afrapporteringen tegner et meget positivt billede af KEA. Ny udviklingskontrakt I april 2010 vil der blive indgået en udviklingskontrakt mellem KEA og Undervisningsministeriet. Kontrakten er treårig mod den tidligere etårige kontrakt. Kontraktens indhold udspringer som forrige år af fire hovedmålsætninger: Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift Ligesom tidligere forpligter man sig til at opfylde en række resultatkrav, der målsættes gennem konkrete indikatorer og milepæle. 5

6 10. Aktuel oversigt over akkrediteringer/genakkrediteringer Ingo Østerskov gennemgik oversigten til orientering for bestyrelsen. 11. STÅ tal/ansøgertal Ingo Østerskov gennemgik oversigten, der som ved sidste optag, tegner et positivt billede med stigende optag. 12. Praktik Ingo Østerskov orienterer bestyrelsen om KEA s fremadrettet plan for at forbedre praktikken, herunder modeller for studiepraktikken. Ingen bemærkninger 13. Afsluttende bemærkninger Formanden udtrykte sin glæde over KEA s store udvikling, og orienterede om de meget positive meldinger, han har modtaget fra forskellig side. Formanden takkede hele bestyrelsen for den tillid, der er vist formandskabet, og udtrykte håb om, at det gode samarbejde kan fortsætte med den nye bestyrelse. Samtidig takkede han de medlemmer, der forlader bestyrelsen for det gode samarbejde. Ingo Østerskov takkede ligeledes bestyrelsen for dens samarbejde og engagement i det turbulente år, 2009 har været. Ingo Østerskov rettede en særlig tak til formanden, næstformanden og økonomi og ressourcechefen for et godt og konstruktivt samarbejde om det fælles mål at bringe KEA godt fra start. 6

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere