Operating instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operating instructions"

Transkript

1 Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW e ( )

2 Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde Betjeningselementer Installation 3.1 Installationsforhold Afstandsforhold Montage af fødder og nivellering af maskinen Montage af håndtag Montage af afstandsstykke Vandtilslutning El-tilslutning Højtrykstilslutning Udluftning - SOLAR BOOSTER G Udluftning - SOLAR BOOSTER GH Tilslutning til gasforsyning Funktionsbeskrivelse for SOLAR BOOSTER GW monteret med Weishaupt brænder Skorstenstilslutning Dræn SOLAR BOOSTER G med Bentone gasbrænder Dræn SOLAR BOOSTER G med Weishaupt brænder Betjening 4.1 Tilslutninger Højtryksslange - direkte på maskinen Højtryksslange - til tappested Spulehåndtag - tilbehør Dyserørsvalg Anvendelse af rengøringsmidler (ekstern injektor) Anvendelse af rengøringsmidler (intern) option Drift af SOLAR BOOSTER Opstart Automatisk start/stop Drift med varmt vand Dobbelt dyserør, trykregulering Stop Automatisk nedlukning af maskinen Frostsikring Anvendelsesområder og 5.1 Anvendelsesområder...19 arbejdsmetoder 5.2 Arbejdstryk Temperatur Mekanisk påvirkning Rengøringsmidler Arbejdsmetoder Typiske rengøringsopgaver Landbrug Køretøjer Byggeri og anlæg Pleje og vedligeholdelse 6.1 Olie Vandfi lter Rensning af højtryksdyse Demontering / kassation Fejlfinding og fejlretning 7.1 Generel fejlfi nding - alle SOLAR BOOSTER modeller Fejlmeddelelser, SOLAR BOOSTER G Fejlmeddelelser, SOLAR BOOSTER GH Tekniske data Garanti EF-overensstemmelseserklæring

4 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af henvisninger Før ibrugtagning af højtryksrenseren, skal denne brugsanvisning læses grundigt igennem. Den opbevares for senere brug. Dette symbol kendetegner sikkerheds-henvisninger, som ved manglende overholdelse kan medføre fare for personer. Dette symbol kendetegner sikkerheds-henvisninger, som ved manglende overholdelse kan medføre fare for maskinen og dets funktion. Dette symbol gør opmærksom på gode råd eller henvisninger, som gør arbejdet nemmere og som sørger for en sikker drift. Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Højtryksrensere må ikke benyttes af børn eller uerfarent personale. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en ånde-drætsmaske klasse FFP2 eller højere. Generelt Ved brugen af hedtvands-højtryksrenseren skal gældende, nationale bestemmelser overholdes. Udover brugsvejledningen og de i anvendelseslandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld, skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde overholdes. Enhver arbejdsmåde, som sikkerhedsmæssigt set er betænkelig, skal undlades. Før ibrugtagning Før ibrugtagning kontrolleres det, at hedtvands-højtryksrenseren er i forskriftsmæssig stand. El-stik og koblinger skal være i vandtæt udførelse. El-ledninger skal regelmæssigt kontrolleres for henholdsvis skader og slid. Tag altid kun hedtvands-højtryksrenseren i brug, hvis el-ledningen er i orden (beskadigede el-ledninger kan forårsage elektrisk stød!) Vigtige sikkerhedsanvisninger Tilslutning til offentlig drikkevandsforsyning skal foretages i.h.t. gældende forskrifter. Der må kun anvendes vand uden urenheder. Inden hver ibrugtagning af maskinen, kontrolleres de væsentlige dele visuelt. Højtryksstråler kan være skadelige, hvis de misbruges. Ret aldrig vandstrålen mod mennesker, dyr, el-installationer eller maskinen selv. Spulehåndtag og dyserør påvirkes af en tilbageslagskraft, når maskinen anvendes - hold derfor altid dyserøret fast med begge hænder! Vandstrålen må aldrig rettes mod én selv eller andre personer for at rengøre tøj eller fodtøj. Det tilrådes, at brugeren og enhver der opholder sig i umiddelbar nærhed af rengøringspladsen, beskytter sig mod opspringende partikler under rensning. Det undersøges, om der ved rensning af et emne, løsnes farlige stoffer, der kan påvirke miljøet, f.eks. asbest, olie etc. 4

5 Rens ikke følsomme dele af gummi, stof og lign. med punktstrålen. Med fl adstråledysen renses i en afstand af mindst 15 cm. Maskinen må ikke anvendes, hvis el-ledningen eller højtryksslangen er beskadiget. Maskinen må ikke tildækkes eller anvendes i rum uden tilstrækkelig udluftning! Ved aktivering af overbelast - -ningssikringerne (motoren stopper utilsigtet), slippes spulehåndtagets udløsergreb. Aktivér spulehåndtagets låsepal og drej maskinens afbryder til position - OFF -. Se afsnit 7 Fejlfinding. Maskinen skal opstilles i et frostfrit rum! Start aldrig maskinen uden vandtilslutning. Selv kortvarig vandmangel kan beskadige pumpens manchetter. Drift Undgå skadelig påvirkning af el-ledninger i form af klemning og træk samt kontakt med varme genstande. Undgå skadelig påvirkning af højtryksslanger i form af overkørsel, klemning, træk, knuder/ knæk etc. samt kontakt med olie og skarpe eller varme genstande, da dette kan medføre sprængning af slangen. Apparatet må anvendes i områder klassifi ceret som ZONE 2. Vigtigt! Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder (i henhold til EN-50014). Vigtigt! Når anlægget har været i drift og derefter er stoppet, kan der stadig være tryk i rørstreng og højtryksslanger. Vær derfor særlig opmærksom på følgende: Højtryksslangen må ikke afmonteres fra maskinen, når maskinen er i drift. Afbryd maskinen, luk af spær ringshanen og trykafl ast højtryksslangen før den afmonteres. Højtryksslangen må ikke afmonteres fra et tappested før dette er forsvarligt lukket og højtryksslangen er trykaflastet. Før ethvert serviceindgreb i anlægget skal maskinen afbrydes, og systemet trykaflastes ved at aktivere spulehåndtagets udløsergreb. Vedligeholdelse og reparation Gennemfør kun vedligeholdelsesarbejde anført i brugsvejledningen. Der må kun anvendes originale Nilfi sk-alto reservedele. Foretag ikke tekniske ændringer af hedtvands-højtryksrenseren. BEMÆRK! Højtryksslanger, fi ttings og koblinger er vigtige for sikkerheden ved brug af maskinen. Anvend kun de af Nilfi sk-alto foreskrevne dele! Ved større reparationer rettes henvendelse til den nærmeste Nilfi sk-alto serviceafdeling. El-tilslutning Denne maskine er kun beregnet til stationær installation og leveres uden el-stikprop. Lad en autoriseret installatør udføre tilslutningen af maskinen til strømforsyningen. Bemærk følgende: Kontroller, at den på typeskiltet angivne spænding svarer til spændingen i el-forsyningsnettet. Kontroller, at el-kablet indeholder det korrekte antal ledere (inkl. jordleder), og at dimensionerne på hver leder passer til det ampereforbrug, der er angivet på maskinens typeskilt. Kontroller, at installationen (kabler, tilslutningssteder og sikringer) er korrekt dimensioneret i forhold til maskinens belastning - se typeskilt. Hvis den lokale lovgivning ikke kræver det, anbefales det, at maskinen tilsluttes en strømkilde forsynet met et fejlstrømsrelæ (HFI), der afbryder strømmenforsyningen, hvis lækstrømmen til jord overstiger 30mA i 20 ms. Se afsnit 3.7 El-tilslutning for yderligere vejledning. Lad kun en autoriseret installatør vedligeholde den elektriske installation. Sikkerhedsanordninger Sikkerhedsventil Højtrykspumpen er på tryksiden forsynet med en sikkerhedsventil. Denne ventil leder vandet tilbage til pumpens sugeside, når spulehåndtaget lukkes, eller en dyse blokeres. Sikkerhedsventilen er indstillet og plomberet af producenten. DENNE INDSTILLING MÅ IKKE ÆNDRES! Motorsikring Maskinen er beskyttet med en overstrømsafbryder samt indbyggede termokontakter, der beskytter motoren. Ved forøget strømforbrug (fejldrift) og ved forhøjet motortemperatur (tilstoppet ventilation o.l.) vil maskinen automatisk afbrydes. Kortslutningssikring Maskinen er beskyttet med en kortslutningssikring. Hvis der sker en kortslutning i maskinen, vil sikkerhedsanordningen automatisk afbryde maskinen. 5

6 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelse Denne hedtvands-højtryksrenser er udviklet til professionel brug indenfor - landbrug - lettere industri - transportsektoren - bygge og anlægssektoren - service Kapitel 4 beskriver, hvorledes højtryksrenseren skal anvendes. Højtryksrenseren må kun anvendes som beskrevet i denne brugsvejledning. Uforskriftsmæssig betjening kan medføre skader på maskinen, den overfl ade der skal rengøres eller svære personskader. 2.2 Betjeningselementer Se illustrationen bag i manualen. 1 Højtryksafgang (lynkobling, han) 2 Hovedafbryder 3 START-kontakt (grøn) 4 STOP-kontakt (rød) 5 Opvarmning ON/OFF knap (gul) 6 Manometer 7 Vandtilslutning (lynkobling, hun) 8 Termostat (temperaturregulering) 9 El-kabel 10 Display (timetællere, fejlmeddelelser) 11 Skorsten 12 Typeskilt 13 Målepunkt, røggasser 14 Overophedningssikring - kan nulstilles 3 Installation 3.1 Installationsforhold Maskinen skal opstilles i et frostfrit rum. Dette gælder både pumpe og røranlæg med tappesteder. Max 40 C Min 2 C Hvis maskinen er tilsluttet udendørs tappesteder, skal der være mulighed for at afspærre og tømme den del af rørstrengen, der er udsat for frost. Den maksimale omgivelsestemperatur for maskinen er 40 C. Luftfugtighed: max. 80% relativ fugtighed. 6

7 1 0 SOLAR BOOSTER G/GH 3.2 Afstandsforhold Min 150 mm Min. 500 mm Af hensyn til maskinens kølesystem og tilgængelighed for service, skal der være fri vægplads på begge sider af maskinen. I venstre side min. 150 mm og i højre side min. 500 mm. Til loft skal der være min. 500 mm. Fra maskinens bageste punkt og ind til bagvæggen skal der være min. 100 mm. Der må heller ikke være andre ting i dette område som f.eks. rør osv. 3.3 Montage af fødder og nivellering af maskinen SOLAR BOOSTER'en leveres uden fødder monteret. Maskinen frigøres fra pallen, og de vedlagte 4 fødder monteres ved at skrue dem fast i vangen under maskinen med en 19 mm gaffelnøgle. Maskinen anbringes på et plant gulv. BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt, at SOLAR BOOSTER en står i vater pga. funktionaliteten af kedeldrænet. For at bringe maskinen i vater, løsnes låsemøtrikken på den relevante fod, og højden justeres ved at skrue foden op eller ned. Efterfølgende spændes møtrikkerne kontra omkring vangen igen. Det er vigtigt, at alle 4 fødder er i kontakt med gulvet. 3.4 Montage af håndtag De vedlagte håndtag monteres på maskinen ved at trykke dem ind i de dertil egnede åbninger i kabinettet. C Montage af afstandsstykker Monter de vedlagte afstandsstykker bag på maskinen. 7

8 3.6 Vandtilslutning Der skal monteres en afspærringshane på vandforsyningsnettet i umiddelbar nærhed af 7 maskinen. 3.7 El-til slut ning C 0 20 Vandtilslutning udføres med en fl eksibel slangeforbindelse til lynkoblingen på maskinens vandtilgang (7). Kontroller, at vandslangen er egnet til formålet (temperatur og vandmængde). Hvis der opstår tvivl, kontakt Deres Nilfi sk- ALTO forhandler. Tilslutning kan foretages til en offentlig drikkevandsforsyning eller en privat vandforsyning. VIGTIGT: Lad kun en autoriseret elektriker udføre tilslutning af maskinen til den elektriske strømforsyning. Se afsnit 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger. Kontroller, at vandforsyningen overholder følgende specifi kationer, og at vandet ikke indeholder partikler som f.eks. fl ydesand. Min. vandtilgangstryk: 1 bar (målt ved maskinens påkrævede vandmængde - se typeskilt). Maks. vandtryk: 10 bar Maks. vandtilgangstemp. SOLAR BOOSTER GH: 85 C, SOLAR BOOSTER G: 35 C. Alle SOLAR BOOSTER anlæg er forsynet med svømmerhus, og der kræves således ingen ekstra sikring mod tilbagestrømning i forsyningsnettet. Overholder EN Hvis der er risiko for fl ydesand eller andre urenheder i tilgangsvandet, skal der monteres et fl ydesandsfi lter (50 micron) mellem vandhanen og maskinens interne fi lter. Rens vandtilgangsfi lteret (7) månedligt eller ved dårligt gennemløb (tilgangstryk under 1 bar ved maskinens påkrævede vandmængde). 8

9 3.8 Højtrykstilslutning Maskinens højtryksafgang (1) kan tilsluttes en standard højtryksslange (a) direkte eller et røranlæg med faste tappesteder (c). 1 c VIGTIGT: Ved tilslutning til røranlæg skal der fra maskinens afgang (1) altid anvendes en fl eksibel slangeforbindelse. Kontakt Deres Nilfi sk-alto forhandler for yderligere information vedr. slangedimension. Det anbefales, at et evt. røranlæg udføres af Nilfi sk-alto autoriseret servicepersonale. a a 3.9 Udluftning SOLAR BOOSTER G Når SOLAR BOOSTER'en er korrekt tilsluttet til vandforsyningen, el-forsyningen og højtryksslange (eller røranlæg), skal højtrykspumpen udluftes, før maskinen er driftsklar. 1. Drej hovedafbryderen (2) til position - ON -. ON d e 2. Tryk på START-knappen (3) og SOLAR BOOSTER'en vil starte. 3. Åbn for vandet (spulehåndtag på højtryksslange (d) eller tappested på røranlæg (e) uden at montere dyserøret. 4. Lad vandet løbe til luften er helt ude af pumpen (jævn vandstrøm). 5. Ved nyinstallerede røranlæg, eller hvis røranlæg og pumpe på anden måde har været tømt, udluftes anlægget ved at starte pumpen og herefter lade vandet løbe skiftevis ved hvert enkelt tappested på røranlægget. Det anbefales at starte ved det fjerneste tappested (højde og/eller længde). 6. Ved tilslutning af højtryksslange direkte til maskinen udluftes systemet ved at starte pumpen og aktivere spulehåndtagets udløser uden at montere dyserør. 7. Stop SOLAR BOOSTER'en ved at trykke på STOPknappen (4). SOLAR BOOSTER'en er nu udluftet. 9

10 3.10 Udluftning SOLAR BOOSTER GH Når SOLAR BOOSTER'en er korrekt tilsluttet til vandforsyning, el-forsyning og højtryksslange (eller røranlæg), skal højtrykspumpen udluftes før maskinen er driftsklar. ON d e 1. Drej hovedafbryderen (2) til position - ON Det er vigtigt, at vandtanken fyldes med vand inden udluftningen ved at trykke på START-knappen (3) og holde den nedtrykket. Magnetventilen åbner og tillader vandet at løbe ind i vandtanken. Når tanken er fuld, vil magnetventilen automatisk lukke, og SOLAR BOOSTER'en vil starte. Denne procedure vil være nødvendig, hver gang beholderen har været tømt - f.eks. ved service. 3. Tryk på START-knappen (3) og SOLAR BOOSTER'en vil starte. 4. Åbn for vandet (spulehåndtag på højtryksslange (d) eller tappested på røranlæg (e) uden at montere dyserøret. 5. Lad vandet løbe til luften er helt ude af pumpen (jævn vandstrøm). Hvis der kommer lidt eller ingen vand ud af systemet, kan det være nødvendigt at udlufte den interne fødepumpe separat. En Nilfisk-ALTO servicetekniker kan gøre dette ved at løsne midterskruen på fødepumpen (se pil). 6. Ved nyinstallerede røranlæg, eller hvis røranlæg og pumpe på anden måde har været tømt, udluftes anlægget ved at starte pumpen og herefter lade vandet løbe skiftevis ved hvert enkelt tappested på røranlægget. Det anbefales at starte ved det fjerneste tappested (højde og/eller længde). 7. Ved tilslutning af højtryksslange direkte til maskinen udluftes systemet ved at starte pumpen og aktivere spulehåndtagets udløser uden at montere dyserør. 8. Stop SOLAR BOOSTER'en ved at trykke på STOPknappen (4). SOLAR BOOSTER'en er nu udluftet. 10

11 3.11 Tilslutning til gasforsyning Alle SOLAR BOOSTER -modeller er forsynet med en naturgasbrænder. Lad en autoriseret gastekniker tilslutte gasbrænderen til den offentlige gasforsyning og ind- regulere denne. Kontroller, at SOLAR BOOSTER'en er tilsluttet gasledningen med en fl eksibel, godkendt slange - min. 1 m lang. Den vil mindske maskinens vibrationer til gasledningen og således forhindre beskadigelse af gasledningen på længere sigt. Den fl eksible slange vil også gøre det nemmere og hurtigere for Nilfi sk-alto's servicetekniker at servicere kedlen/varmeveksleren på SOLAR BOOSTEREN, da det ikke vil være nødvendigt at afbryde gasforsyningen Funktionsbeskrivelse for SOLAR BOOSTER GW monteret med Weishaupt brænder Gasfyret brænder gassen af i en kedel. Røggasser (1) ledes ud gennem skorstenen (2). Køleluft (3) fra blæseren blæses ind mellem yder- og indersvøb og videre gennem skorstenen. Køleluft kommer ikke ind i forbrændingskammeret. OBS! Alle røggasmålinger skal foretages i målerør (4). Afmonter prop inden måling. Tages målinger over skorsten, vil køleluften (3) være blandet med forbrændingsgasser. 11

12 3.13 Skorstenstilslutning Maks. længde: 1,5 m Standarder og krav til skorstensinstallationer kan variere fra land til land. Inden installation af skorsten, kontakt de lokale myndigheder. Følgende skorstenstilslutninger er ikke lovlige i alle lande og derfor kun vejledende. Fast skorsten Naturligt træk Hætte med suger 3.14 Dræn SOLAR BOOSTER G SOLAR BOOSTER en er forsynet med et dræn. Drænet løber gennem en vandlås, som er placeret under maskinens elskab. Herfor skal vandlåsen fyldes med destilleret vand, før SO- LAR BOOSTER en startes. Dette gøres ved at afmontere kabinettet og derefter afmontere vandlåsens låg. Destilleret vand påfyldes herefter, indtil vandet løber ud af vandlåsen gennem drænslangen. Drænslangen skal føres til afl øb. Er der lokale krav vedr. bortskaffelse af drænvand, skal disse overholdes. Hvis der opstår tvivl, kontakt de lokale myndigheder. OBS: For at drænet fungerer, er det vigtigt, at SOLAR BOOSTER en står i vater, og at drænslangen ikke kommer over niveauet på kedelbunden. 12

13 4 Betjening 4.1 Tilslutninger Højtryksslange - direkte på maskinen 1 Nilfi sk-alto højtryksslangen, der er påtrykt maks. arbejdstryk og temperatur, kobles til maskinens afgangsnippel (1) med lynkoblingen (a). Maks. forlængerslange: 50 m. a Skoldningsfare! Afmonter aldrig højtryksslanger, når vandtemperaturen er over 50 C. VIGTIGT: Før afmontering af højtryksslangen skal maskinen køles ned. Efter nedkøling stoppes maskinen, og afspærringshanen lukkes, hvorefter spulehåndtaget aktiveres for at trykafl aste højtryksslangen Høj tryks slan ge - til tappested Ved røranlæg med faste tappesteder kobles højtryksslangen, der er påtrykt maks. arbejdstryk og temperatur, til højtrykshanens nippel (1) med lynkoblingen (2). Efter tilkobling drejes højtrykshanens håndtag (3) til åben position. Skoldningsfare! Afmonter aldrig højtryksslanger, når vandtemperaturen er over 50 C. VIGTIGT: Før afmontering af højtryksslangen eller ved skift af tappested skal maskinen køles ned. Efter nedkøling lukkes højtrykshanen omhyggeligt og spulehåndtaget aktiveres for at trykafl aste højtryksslangen. 13

14 4.1.3 Spu le hånd tag - tilbehør BEMÆRK! Rengør stiknippel for evt. urenheder, hver gang dyserøret har været afmonteret. 1. Træk spulehåndtagets lynkoblingsgreb (A) tilbage. 2. Stik dyserørets stiknippel (B) ind i koblingen og slip lynkoblingsgrebet. A 3. Træk dyserøret eller andet tilbehør fremad for at sikre korrekt montering før anvendelse af renseren. B Dy se rørs valg Der kan anvendes såvel dobbeltdyserør som enkeltdyserør til maskinen. Den anbefalede dysestørrelse på dyserøret er trykt på maskinens typeskilt - f.eks Maskinens arbejdstryk kan reduceres ved at anvende dyser med større dysediameter. Brug aldrig dyserør med mindre dyser (nominel værdi/diameter) end angivet på typeskiltet. 14

15 4.1.5 Anvendelse af rengøringsmidler (ekstern injektor) Hvis du ønsker at anvende rengørings- eller desinfektionsmidler kan disse tilføres ved hjælp af en injektor. Sammen med injektoren kan der med fordel anvendes et vægstativ der giver mulighed for placering af dyserør, 2 stk. 25 l dunke samt 10 m højtryksslange. Kontakt Deres Nilfi sk-alto-forhandler for at fi nde den optimale løsning til Deres behov. Herunder er vist forskellige typer tappesteder med injektorer. Tappested med løs injektor Monteres på højtrykshanens lynkobling. Anvendes når der ønskes tilsætning af lavtskummende rengørings- eller desinfektionsmidler. Dosering 1-8 %. Tappested med løs skuminjektor Monteres på højtrykshanens lynkobling. Anvendes sammen med skumlanse når der ønskes udlægning af højtskummende rengørings- eller desinfektionsmidler. Dosering 1-5 %. Tappested med rengøringsvogn og skuminjektor Tilsluttes højtrykshanens lynkobling. Anvendes som "Tappested med løs skuminjektor". Giver mulighed for placering af 4 dyserør, 2 stk. 25 l dunke samt 20 m højtryksslange. 15

16 4.1.6 Anvendelse af rengøringsmidler (intern) Hvis Deres SOLAR BOOSTER er forsynet med option "Internt monteret rengøringsmiddelsystem", der doserer rengøringsmidlet via højtrykspumpen, se venligst den separate vejledning. 4.2 Drift af SOLAR BOOSTER Opstart Sørg for at afspærringshanen på vandtilgangen er åben, og at spulehåndtaget på højtryksslangen er lukket. ON 2 1. Drej hovedafbryderen (2) til stilling - ON Tryk på den grønne STARTknap (3). Kontrollér på manometeret (6), at der kommer tryk på anlægget, og at SOLAR BOOSTER'ens motor stopper indenfor ca. 20 sek. med den grønne START-knap (3) tændt. SOLAR BOOSTER'en er nu i stand-by position og afventer, at brugeren aktiverer spulehåndtaget. Hvis der ikke opbygges et tryk, foretages der udluftning som beskrevet i afsnit Udluftning. Hvis SOLAR BOOSTER'en ikke starter eller stopper utilsigtet, og den røde STOP-knap (4) blinker, er der opstået en fejl. Afl æs fejlmeddelelsen på displayet (10) og se afsnit 7 Fejlfinding

17 4.2.2 Automatisk start/stop Hold altid dyserørssystemet med begge hænder! SOLAR BOOSTER'en starter automatisk, når spulehåndtagets udløsergreb (1) aktiveres og stopper automatisk og går i stand-by, når spulehåndtagets udløsergreb slippes. Hvis spulehåndtaget ikke har været aktiveret indenfor 20 sekunder, går maskinen i stand-by. Når renseren ikke er i brug, skal spulehåndtaget låses v.h.a. låsepal Drift med varmt vand SOLAR BOOSTER'en er forsynet med et gasfyr og en kedel til opvarmning af vandet. Varmekilden kan kobles til eller fra efter ønske ved at trykke på den gule "Opvarmingsknap" (5). Ved at trykke én gang på knappen, tændes lyset i knappen og varmekilden kobles TIL. Ved at trykke på knappen endnu en gang, slukkes lyset i knappen og varmekilden kobles FRA På GH-modeller med vandtank på sugesiden af højtrykspumpen, vil opvarmning udføres uafhængig af drifttilstand samt stand-by tilstand. Temperaturen kontrolleres af en termostat i vandtanken. Vandet vil således altid være opvarmet til den ønskede temperatur og klar til brug, når spulehåndtaget aktiveres. På G-modeller udføres opvarmningen af en brænder i en trykspiral. Opvarmningen styres kun af en termostat på udgangssiden af kedlen, når vandet strømmer ud af SOLAR BOOSTER'en - drifttilstand. Da det varme vand ikke skal passere gennem højtrykspumpen, kan den maksimale temperatur komme helt op på 99 C. SET TEMP. 70 C CURRENT TEMP 40 C ESC + - OK På G-modeller kan temperaturen reguleres indenfor de temperaturer, der fremgår af termostaten (8) ved at dreje knappen til den ønskede temperatur. Temperaturen kan afl æses på displayet, når varmekilden er koblet TIL (lys i trykknappen (5)). SOLAR BOOSTER'ens styreenhed vil overvåge vandtemperaturen og regulere varmekilden til at levere vand med den indstillede temperatur. 8 Hvis der opstår en fejl i opvarmningssystemet på alle SOLAR BOOSTER, stopper maskinen, den røde STOP-knap (4) begynder at blinke, og varmekilden afbrydes. Den røde knap trykkes ind for at re-sette maskinen. SOLAR BOOSTER'en vil forsat være funktionel med uopvarmet vand ved tryk på den grønne START-knap (3). I dette tilfælde, henvises til afsnit 7 Fejlfinding. 17

18 4.2.4 Dob belt dyserør, trykregulering 1 Dyserøret er forsynet med 2 dyser, en højtryksdyse og en lavtryksdyse. Højtryksdrift Når reduktionsventilen (1) er helt lukket (drejet med uret - max) anvendes kun højtryksdysen - højtryksdrift. Lavtryksdrift Når reduktionsventilen (1) er helt åben (drejet mod uret - min) anvendes begge dyserør - lavtryksdrift / tilsætning af rengøringsmidler. min. max. Trykket kan varieres mellem disse stillinger Stop Skoldningsfare! Afmontér aldrig højtryksslanger når vandtemperaturen er over 50 C. Før afmontering af højtryksslangen skal maskinen køles ned. Efter nedkøling stoppes maskinen. Afmontér aldrig højtryksslangen, når maskinen er i drift. 4 OFF 1. Maskinen afbrydes ved at trykke på den røde STOPknap (4). Det røde lys vil tænde. For at afbryde strømforsyningen til SOLAR BOOSTER'en, drejes hovedafbryderen (2) til pos. OFF Herefter lukkes afspærringshanen på vandtilgangen, og spulehåndtag eller højtrykshane aktiveres for at trykaflaste rørsystem / højtryksslange. 18

19 4.2.6 Automatisk systemnedlukning SOLAR BOOSTER'en har en funktion, der kaldes "Systemnedlukning". Ved hjælp af denne funktion kan SOLAR BOOSTER'en selv lukke ned, hvis den ikke har været anvendt i en af brugeren forudindstillet periode (1 sek. - 9 timer). SOLAR BOOSTER GH-modellen har desuden mulighed for automatisk at afbryde opvarmningen af vandet i vandtanken, hvis SOLAR BOOSTER'en ikke har været anvendt i en af brugeren forudindstillet periode (1 sek. - 9 timer). Systemnedlukning og afbrydelse af opvarmningen arbejder sammen men kan have forskellige tidsindstillinger. Funktionerne er inaktive ved leveringen - venligst kontakt Deres Nilfi sk- ALTO-forhandler, hvis De ønsker funktionen aktiveret Frost sik ring Anlægget skal opstilles i et frostfrit rum. Dette gælder både pumpe og røranlæg med tappesteder. Ved udendørs tappesteder skal der være mulighed Max 40 C for at afspærre og tømme den del af rørstrengen, der er udsat Min 2 C for frost. VIGTIGT: Før brug af slanger, dyserør og andet tilbehør skal disse af sikkerhedsgrunde være optøet. 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 Anvendesesområder De vigtigste anvendelses-områder for dette produkt er: Landbrug Autotransportsektoren Bygge & anlægssektoren Lettere industri Service Rengøring af maskiner, redskaber, stalde, inventar og bygninger. Rengøring af lastbiler, busser, biler m.v. Rengøring af entreprenørmaskiner, materiel, bygninger m.v. Affedtningsopgaver samt rengøring af maskiner, emner og køretøjer. Rengøring af køretøjer, rengøring indenfor svømmehaller, institutioner m.v. 5.2 Arbejdstryk Højtryksrenseranlægget kan anvendes med højt eller lavt tryk efter brugerens valg. Lavtryk Højtryk Mellemtryk Anvendes først og fremmest under udlægning af rengøringsmiddel samt ved afskylningsopgaver. Anvendes under selve afrensningen. Anvendes eksempelvis ved afrensning af overfl ader, der ikke tåler en for kraftig vandstråle f.eks. på bløde overfl ader. 19

20 5.3 Temperatur Hedtvand øger effektiviteten af rengøringsprocessen betydeligt - især smøremiddel, olie og animalske fedtstoffer er nemmere at afvaske ved højere temperaturer. Temperaturer op til 60 C fjerner proteiner som f.eks. blod. Olie og trafi kfi lm skal udsættes for ca. 70 C, mens smøremiddel og animalske fedtstoffer er nemmest at fjerne ved temperaturer mellem 80 C og 85 C. Mange rengøringsmidler bliver mere effektive i forbindelse med varmt vand - se venligst producentens anbefalinger. 5.4 Mekanisk påvirkning For at nedbryde hårdnakket snavs, kan det være nødvendigt at anvende mekanisk påvirkning. Der kan fås specielle dyserør med specielle dyser (pulserende vandstråle/koncentreret 0-stråle) samt f.eks. roterende børster og vand-/ sandblæsningsudstyr. Kontakt Deres Nilfi sk-altoforhandler for nærmere information. 5.5 Rengøringsmidler Anlægget leveres som standard uden rengøringsmiddelinjektor og det fabriksmonterede interne rengøringsmiddelsystem, der kan fås som option. Hvis De ønsker at anvende rengøringeller desinfektionsmidler, kan disse tilføres ved hjælp af en ekstern injektor (se afsnit 4.1.5) eller gennem pumpen (se afsnit 4.1.6). Den mest effektive rengøring opnås ved anvendelse af rengøringsmidler i forbindelse med højtryksrengøringen. Nilfi sk- ALTO tilbyder hertil en række produkter udviklet specielt til højtryksrengøring, herunder til anvendelse indenfor : Rengøring af køretøjer, maskiner, stalde m.v. Desinfektion Affedtning af emner Afkalkning Anvendelsesmetoden og doséringen af de enkelte produkter fremgår af produktetiketterne eller databladet. Udlægning af lavtskummende rengøringsmidler foretages med injektor og under lavtryk. Skift til afrensning under højtryk foretages ved at regulere fra lavtryk til højtryk på dobbelt dyserøret eller ved at montere højtryksdyserør. Ved skumrengøring anvendes et særligt skumudstyr. Sugeslangen på injektoren føres ned i skumrengøringsmidlet. Skumrøret monteres på spulehåndtaget, og skum kan udlægges. Efter udlægning åbnes by-pass hanen på skuminjektoren og skumrøret erstattes med dyserør, hvorefter afrensning kan foretages. Produkterne er vandbaserede, fosfatfrie, og de anvendte tensider (overfl adeaktive stoffer) opfylder nutidens krav om biologisk letnedbrydelighed. Kontakt Deres Nilfi sk-alto-forhandler for anvisning af det/de produkter, der opfylder Deres behov. 20

21 Generelle regler for rengøringsmiddeltilsætning Nilfi sk-alto rengøringsmiddeludstyr kan benyttes til alle des infektions- og rengøringsmidler, der efter leverandørens forskrifter er egnet til højtryksrensning. Ved brug af ekstern injektor skal ph-værdien ligge mellem 4 og 14. Ved brug af rengøringsmiddeltilsætning gennem højtrykspumpen (afsnit 4.1.6) SKAL ph-værdien ligge mellem 5,5 og 8,5. Syre og ludmidler må ikke anvendes i kon centreret form. Leverandørens forskrifter og retningslinjer skal følges nøje, herunder også regler om beskyttelsesbeklædning og afl øbs bestemmelser. Rengøringsmidler, som ikke nøje er foreskrevet til brug ved højtryksrensning, må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Nilfi sk-alto og evt. leverandøren. Ved at bruge Nilfi sk-alto rengørings-midler sikres det, at maskiner, tilbehør og rengøringsmidler passer sammen, hvilket er forud sætningen for, at en rengøringsopgave kan løses optimalt. Nilfisk-ALTO kan tilbyde et bredt sortiment af effektive midler til professionel rengøring og desinfektion. Produkterne er sammensat af stoffer der på samme tid kombinerer effektivitet og miljø hensyn. 5.6 Arbejdsmetoder Deres hedtvands-højtryksrenser er udviklet til rengøring efter den såkaldte»2-trins metode«: Dette kræver dog at hedtvands-højtryksrenseren er udstyret med en ekstern rengøringsmiddelinjektor. TRIN 1 Udlægning af rengøringsmiddel - iblødsætning TRIN 2 Højtryksafrensning I praksis fastlægges selve arbejdsprocessen i forhold til den konkrete opgave, men som udgangspunkt kan følgende arbejdsmetode beskrives for en opgave: 1. Rengøringsmiddel udlægges under lavtryk. Doséringen fastlægges efter opgaven, og indstillingen foretages på selve doséringsenheden. 2. Virketid afventes. Rengøringsmidlet får lov at virke på snavset/overfl aden i kort tid - normalt få minutter - inden afrensningen. 3. Højtryksafrensning. Den egentlige højtryksafrensning gennemføres. 4. Evt. efterskylning. Gennemføres for at sikre at alt løs snavs fjernes fra overfl aden. I forbindelse med arbejdsprocessen vil den mest optimale højtryksrengøring opnås ved at følge disse tre gode råd: Råd nr. 1 Ved anvendelse af rengøringsmiddel udlægges dette normalt altid på tør overfl ade. Afspules overfl aden først med vand, kan overfl aden have svært ved at optage rengøringsmidlet, og resultatet er en reduceret effekt af rengøringsmidlet. Råd nr. 2 Ved udlægning af rengøringsmiddel på store lodrette fl ader (f.eks siderne på en lastbil) udlægges rengøringsmidlet nedefra og op. Herved undgås, at rengøringsmidlet løber af overfl aden via kanaler, og at der opstår mørke striber på overfl aden i forbindelse med rengøringen. 21

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere