IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen"

Transkript

1 TDC A/S Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet 1 Indledning Med udgangspunkt i det knkrete knkurrenceprblem vurderede IT- g Telestyrelsen ved afgørelse af 6. ktber 2005 på engrsmarkedet på fastnetaccess (marked 8), at det var berettiget g frhldsmæssigt i henhld til telelvens frmål m at fremme etableringen af en velfungerende knkurrence på engrsmarkedet fr fastnetaccess samt de dertil tilknyttede detailmarkeder at pålægge TDC en frpligtelse m priskntrl. Dette valg af prisfastsættelsesmetde indebærer, at der vil skulle udarbejdes særskilt prisfastsættelse fr hvert af de prdukter, sm reguleres efter denne metde. IT- g Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet fretaget en gennemgang af den af TDC fremsendte dkumentatin. IT- g Telestyrelsens afgørelse vil generelt medføre højere engrspriser fr gensalg af TDC A/S slutbrugertjenester. 16. juni 2010 IT- g Telestyrelsen Hlsteinsgade København Ø Telefn Telefax E-pst Netsted CVR-nr Sagsbehandler Daniel Schalimtzek Telefn Telefax E-pst Sagsnr Dk nr. Side 1/10 2 Afgørelse I medfør af telelvens 1 51 f, stk. 7 g 10, 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, g IT- g Telestyrelsens markedsafgørelse af 6. ktber 2005 på engrsmarkedet fr fastnetaccess (marked 8) træffer styrelsen herefter følgende afgørelse: TDC A/S skal på engrsmarkedet fr fastnetaccess (marked 8) tilbyde sine gensalgskunder fr eksisterende tjenester på fastnetmrådet en engrspris på slutbrugertjenester: fr prettelse g abnnement, sm mfatter de i tabel 1 plistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende prdukter fratrukket 20 pct. Det drejer sig m følgende tjenester: Abnnement 1 Jf. lvbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lv m knkurrence- g frbrugerfrhld på telemarkedet med senere ændringer.

2 Oprettelse Flytning Nummerændring Frtrydelse ved psigelse Henvisning til nyt nr. ifbm. flytning Sammenmærkning Spærringer Direkte nummer (gennemvalg) Ekstra services ISDN, supplerende tjenester fr PSTN-abnnement på linjer med samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr PSTN-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 230 kr., g et beløb svarende til halvdelen af den til enhver tid gældende pris fr leje af en rå kbberfrbindelse. fr PSTN-abnnement på linjer uden samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr PSTN-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 230 kr. IT- g Telestyrelsen Side 2/10 fr ISDN2-abnnement på linjer med samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr ISDN2-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 330 kr., g et beløb svarende til halvdelen af den til enhver tid gældende pris fr leje af en rå kbberfrbindelse. fr ISDN2-abnnement på linjer uden samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr ISDN2-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 330 kr. fr ISDN Prfessinel-abnnement på linjer med samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr ISDN2 Prfessinel-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 451 kr., g et beløb svarende til halvdelen af den til enhver tid gældende pris fr leje af en rå kbberfrbindelse. fr ISDN Prfessinel-abnnement på linjer uden samprduktin, der svarer til slutbrugerprisen fr ISDN2 Prfessinel-abnnement på linjer uden samprduktin fratrukket 451 kr. fr natinal trafik, sm mfatter de i tabel 1 plistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende prdukter fratrukket 25 pct. Det drejer sig m følgende tjenester: Danmarkspris Md andre peratører med anden takststruktur Til 16-numre med takst Til 70-numre, kun trafikdelen Til 90-numre, kun trafikdelen Skrivetelefntjenesten

3 fr trafik udland, sm mfatter de i tabel 1 plistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende prdukter fratrukket 6 pct. Det drejer sig m følgende tjenester: Udlandskald, fastnet Udlandskald, mbilnet fr kald til mbilnet, sm mfatter de i tabel 1 plistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende prdukter fratrukket 9 pct. Det drejer sig m følgende tjenester: Til mbilnumre fr kald til infrmatinstjenester (118), der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende prdukter fratrukket 8 pct. TDC A/S frpligtes, jf. nærværende afgørelse, til at tilbyde mindst venstående fradrag med virkning fra 1. juli 2010 g frem til IT- g Telestyrelsen træffer frnyet afgørelse vedrørende fradragene. IT- g Telestyrelsen Side 3/10 I medfør af telelvens 73, stk. 3, skal TDC A/S senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et pdateret standardtilbud. Nærværende afgørelse træder i stedet fr IT- g Telestyrelsens afgørelser af 9. juni 2008 g 25. maj 2009 ver fr TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med gensalg af tjenester på fastnetmrådet. 3 Sagens faktiske mstændigheder Det i denne sammenhæng relevante marked er engrsmarkedet fr fastnetaccess (marked 8). IT- g Telestyrelsen traf den 6. ktber 2005 afgørelse på markedet i henhld til telelvens 51. TDC A/S (herefter TDC) blev ved vennævnte afgørelse pålagt at give andre udbydere adgang til samtrafikprduktet adgang til engrskøb af tjenester abnnementer g trafik m.h.p. videresalg på visse nærmere angivne vilkår, herunder til en kntrlleret pris, jf. telelvens 51 f, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 9 i lvbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lv m knkurrence- g frbrugerfrhld på telemarkedet. Ved samme afgørelse blev TDC pålagt at udarbejde standardtilbud fr salg af prduktet, jf. telelvens 51 c. Frpligtelsen m priskntrl fr samtrafikprduktet adgang til engrskøb af tjenester abnnementer g trafik m.h.p. videresalg medfører, at prisen skal beregnes efter reglen i 51 f, stk. 9, i den dagældende telelv m slutbrugerprisen krrigeret fr sparede mkstninger (retail minus). Ved IT- g Telestyrelsens afgørelse af 21. maj 2007 blev fradragene i slutbrugerbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med priskntrl efter metden slutbrugerprisen krrigeret fr sparede mkstninger fastsat fr første gang. Efterfølgende er fradragene blevet fastsat ved afgørelse af 9. juni 2008

4 samt ved supplerende afgørelse af 25. maj Nærværende afgørelse træder i stedet fr de t sidstnævnte afgørelser. I frbindelse med styrelsens kvalitetssikring af TDC s indsendte data kunne styrelsen knstatere, at gennemsnitspriserne fr prettelse g abnnement, natinal trafik samt trafik udland i frhld til priserne fr 2006 g 2008 er stigende. Styrelsen anmdede den 23. februar 2010 TDC m at frklare baggrunden fr herfr. TDC fremsendte svar den 16. marts Fr at skabe gennemsigtighed sendte IT- g Telestyrelsen den 25. marts 2010 udkast til nærværende afgørelse i bred høring hs branchen, uagtet at det blt er TDC, der er part i sagen. I det fremsendte udkast til nærværende afgørelse var undtaget plysninger, sm kunne være frtrlige. Telenr fremsendte selskabets bemærkninger den 26. april Den 26. marts 2010 blev EU-Kmmissinen underrettet m styrelsens udkast til nærværende afgørelse. EU-Kmmissinen havde ikke bemærkninger dertil. IT- g Telestyrelsen IT- g Telestyrelsen fremsendte den 18. maj 2010 Telenrs høringssvar til TDC. Den 28. maj 2010 mdtg IT- g Telestyrelsen TDC s bemærkninger til Telenrs høringssvar. IT- g Telestyrelsen har på den baggrund fretaget justeringer af afgørelsen. Side 4/10 4 Begrundelse Relevante tjenestegrupper Det er IT- g Telestyrelsens pfattelse, at der bør fastsættes et fradrag fr de samme fire selvstændige tjenestegrupper, sm ved afgørelsen af 9. juni Hver af disse grupper er efter IT- g Telestyrelsens vurdering kendetegnet ved særlige mkstningsfrhld, der kan begrunde en pdeling: Oprettelse g abnnement Natinal trafik (fastnet-til-fastnet kald g IN-tjenester) Udlandstrafik Kald til mbilnet 118 (plysningen) 2 I tabel 1 nedenfr er illustreret, hvrledes disse grupper efter IT- g Telestyrelsens vurdering relaterer sig til bilag 1 i TDC s standardaftale m gensalg af tjenester m.v. på fastnetmrådet: Tabel 1: Tjenestegruppernes pdeling på enkelte tjenester Tjenestegruppe Tjenester i bilag 1 til standardaftalen Oprettelser g abnnement PSTN, ISDN2 Privat + Prfessinel g FlexISDN: > Abnnement > Oprettelse > Flytning > Nummerændring 2 Sm knsekvens af, at Flketinget har valgt at fjerne lvkravet m udbud af en særlig udlandsplysning med et 3-cifret nummer, er udlandsplysningen 113 lukket pr. 1. januar 2009.

5 > Frtrydelse ved psigelse > Knvertering af abnnement > Henvisning til nyt nr. ifbm. flytning > Sammenmærkning > Spærringer > Direkte nummer (gennemvalg) > Ekstra services > ISDN, supplerende tjenester Natinal trafik > Danmarkspris > Md andre peratører med anden takststruktur > Til 16-numre med takst > Til 70-numre > Til 90-numre > Skrivetelefntjenesten Trafik Udland > Udlandskald, fastnet > Udlandskald, mbilnet Kald til mbilnet > Til mbilnumre Infrmatinstjenester > Til 118 (plysningen) Nte: Fr 70- g 90-numre gælder det kun trafikdelen, mens der gives 0 pct. på tjenestedelen. IT- g Telestyrelsen Side 5/10 Frrentning i detailfrrentningen Det er IT- g Telestyrelsens vurdering, at de antagelser m frrentningen i TDC s detaildel, sm blev brugt i frbindelse med den første fastsættelse af fradrag ved afgørelse af 9. juni 2008, stadig skal finde anvendelse. Styrelsen har på denne baggrund lagt til grund, at en rimelig frrentning på detaildelen bør udgøre mellem 10 pct. g 30 pct. De sparede detailmkstninger kan herefter pgøres, hvilket er gjrt i tabel 2 nedenfr. Tabel 2: Opgørelse af sparede detailmkstninger (mi. kr.) Oprettelse g abnnement Natinal trafik * Trafik Udland 113 g 118 Eksterne udgifter Overhead Af- g nedskrivninger I. I alt mi. kr Bunden kapital II. Frrentning af bundet kapital, 10 % III. Frrentning af bundet kapital, 30 % IV. Mængder (mi. minutter) 1, Sparede mkstninger v. 10 % (I+II)/IV 306 0,07 0,11 0,77 Sparede mkstninger v. 30 % (I+III)/IV 322 0,07 0,12 0,77 * Beregnet sm de af TDC plyste detailmkstninger i trafik indland g IN-tjenester. Opgørelse af fradrag fr sparede mkstninger Sm det fremgår venfr i afsnittet vedr. relevante tjenestegrupper, er det IT- g Telestyrelsens vurdering, at der bør fastsættes et særskilt fradrag fr kald til mbilnet, der indgår i gruppen natinal trafik venfr. I tabel 3 nedenfr er de sparede mkstninger fr de i tabel 1 anførte grupper derfr sammenlignet med de gennemsnitlige slutbrugerpriser.

6 Tabel 3: Beregning af fradrag (kr.) Oprettelse g abnnement Natinal trafik Trafik Udland Kald til mbilnet 113 g 118 Omsætning (mi.) ,79 Mængder (mi. minutter) 1, ,18 Priser ,29 1,88 1,01 9,44 Sparede mkstninger v. 10 % 306 0,07 0,11 0,07 0,77 Sparede mkstninger v. 30 % 322 0,07 0,11 0,07 0,77 Fradrag v. 10 % 19 % 25 % 6 % 7 % 8 % Fradrag v. 30 % 20 % 25 % 6 % 7 % 8 % Det skal bemærkes, at der i de gennemsnitlige priser venfr er taget udgangspunkt i listepriser, hvilket er sket ved at krrigere msætningen fr rabatter m.v. Såfremt der var taget højde fr de givne rabatter, ville fradragene således være højere. Det er IT- g Telestyrelsens pfattelse, at fradragene i slutbrugerpriserne skal fastsættes i de i tabel 3 anførte intervaller fr de enkelte tjenestegrupper. Da IT- g Telestyrelsen frventer at skulle fastsætte fradragene igen på et senere tidspunkt i de kmmende år, er det styrelsens vurdering, at der i fastsættelsen så vidt muligt skal søges værdier med en vis rbusthed. Derfr vil der i fastsættelsen blive lagt vægt på afrundede prcentuelle fradrag. IT- g Telestyrelsen Side 6/ IT- g Telestyrelsens samlede vurdering Med henblik på at fastsætte fradragene fr sparede mkstninger tager IT- g Telestyrelsen udgangspunkt i de i tabel 3 angivne intervaller fr fradrag fr de enkelte tjenestegrupper. Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at intervallerne i tabel 3 giver et grundlag fr følgende fradrag: Oprettelse g abnnement: 20 pct. Natinal trafik: 25 pct. Trafik udland: 6 pct. Kald til mbilnet: 7 pct. Opkald til TDC s infrmatinstjenester (118): 8 pct. I henhld til telelvens 51 f, stk. 7 skal der i frbindelse med frdelingen af mkstninger sndres mellem situatiner, hvr der på en given linje alene leveres én tjeneste, g situatiner, hvr linjen samtidigt anvendes til flere tjenester. Knkret medfører dette, at der fr abnnementer på linjer med samprduktin, udver de sparede mkstninger, gså skal ske et fradrag svarende til halvdelen af den til enhver tid gældende pris fr en rå kbberfrbindelse. 3 Sm det ses af venstående tabel 3, er det alene tjenestegruppen Oprettelse g abnnement, hvr fradragene fr sparede mkstninger ved en frrentning af bundet kapital på henhldsvis 10 g 30 pct. adskiller sig fra hinanden. Fr at undgå fr stre udsving g skabe mere stabilitet finder styrelsen det mest hensigtsmæssigt at anvende et fradrag fr sparede mkstninger på 20 pct. 3 Prisen fr en rå kbberfrbindelse fastsættes i henhld til IT- g Telestyrelsens markedsafgørelse af 5. januar 2006 m ubundtet adgang (marked 11).

7 Fr 2010 er den årlige maksimalpris fr driften af en rå kbberfrbindelse sat til 832 kr., hvrfr et fradrag svarende til halvdelen heraf fr 2010 udgør 416 kr. I frlængelse heraf finder styrelsen det mest hensigtsmæssigt at udmønte det beregnede fradrag fr abnnement på 20 pct. i et knkret beløb på baggrund af den aktuelle detailpris. Nedenfr gennemgås beregningerne fr de relevante abnnementstyper. PSTN TDC har indført en samlerabat på 384 kr. ekskl. mms pr. år, hvis detailkunden har TDC Fastnet/ISDN2 g bredbånd på samme telefnlinje (samlerabat). Fr PSTN har TDC plyst, at 35,5 pct. af slutbrugerne pr. 30. april 2010 havde en linje med samprduktin. Da TDC s abnnementspris pr. 18. maj 2010 udgør kr. årligt ekskl. mms, er den gennemsnitlige pris pgjrt til kr. 4 Ved anvendelse af det beregnede prcentuelle fradrag på 20 pct., er de sparede mkstninger pgjrt til 230 kr. 5 ISDN2 Fr ISDN2 har TDC plyst, at 32,6 pct. af slutbrugerne pr. 30. april 2010 havde en linje med samprduktin. Da TDC s abnnementspris pr. 18. maj 2010 udgør kr. årligt ekskl. mms, er den gennemsnitlige pris pgjrt til kr. 6 Ved anvendelse af det beregnede prcentuelle fradrag på 20 pct. er de sparede mkstninger pgjrt til 330 kr. 7 IT- g Telestyrelsen Side 7/10 ISDN2 Prfessinel TDC s slutbrugerpris fr et ISDN2 Prfessinel-abnnement udgør pr. 18. maj kr. årligt ekskl. mms. Ved anvendelse af det beregnede prcentuelle fradrag på 20 pct. er de sparede mkstninger pgjrt til 451 kr. 8 ISDN30 g FlexISDN Da ISDN30 g FlexISDN ikke kan leveres på linjer med samprduktin, skal fradraget udgøre 20 pct. IT- g Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelse ver fr bl.a. TDC m nedsættelse af priserne fr terminering af trafik i mbilnet. Dette medførte, at fr periderne den 1. januar 2008 til 30. april 2008 g 1. maj 2008 til 31. december 2008 måtte den gennemsnitlige pris fr terminering af trafik i TDC s mbilnet maksimalt udgøre henhldsvis 0,72 kr. pr. minut g 0,62 kr. pr. minut. Dette giver en gennemsnitspris på 0,65 kr. pr. minut. 9 IT- g Telestyrelsen traf den 30. ktber 2009 afgørelse m fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metden ver fr TDC på markedet fr mbilterminering. Prisen på terminering af trafik i TDC s mbilnet i periden 1. maj 2010 til 31. december 2010 må maksimalt udgøre 0,44 kr. pr. minut, hvilket svarer til et 4 0,355 (1.286,4-384) + 0, ,4 5 0, ,326 ( ) + 0, , , (4 0, ,62) / 12

8 fald på 0,21 kr. i frhld til Da det er IT- g Telestyrelsens frventning, at denne nedsættelse vil blive afspejlet i de gældende slutbrugerpriser, vil fradragene i tabel 3 frøges fra 7 pct. til 9 pct. 5 Klagevejledning IT- g Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- g Telestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Opmærksmheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 m Teleklagenævnets virksmhed skal betales et gebyr på kr fr behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive pkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen IT- g Telestyrelsen Side 8/10 Daniel Schalimtzek

9 Bilag 1: Lvgrundlag m.v. I IT- g Telestyrelsens markedsafgørelse af 6. ktber 2005 på engrsmarkedet på fastnetaccess (marked 8) har styrelsen i medfør af lvens 51 a, jf. 51, stk. 3, bl.a. pålagt TDC A/S at imødekmme alle rimelige anmdninger m adgang til samtrafik fr de prdukter, der er angivet i markedsafgørelsen. IT- g Telestyrelsen har på marked 8 desuden pålagt TDC A/S en frpligtelse m udarbejdelse af standardtilbud, sm skal indehlde vilkår g priser fr de prdukter, sm selskabet er pålagt at imødekmme alle rimelige anmdninger m adgang til. Vedrørende IT- g Telestyrelsens behandling af sager m standardilbud fremgår følgende af telelvens 72, stk. 1: 72, stk. 1. IT- g Telestyrelsen kntrllerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 51 c er i verensstemmelse med de frpligtelser, sm en part er pålagt i medfør af denne lvs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Derudver fremgår det af telelvens 73: IT- g Telestyrelsen Side 9/ Resultatet af IT- g Telestyrelsens kntrl, jf. 72, stk. 1, meddeles den part, der har udarbejdet standardtilbud. IT- g Telestyrelsen kan sm led heri påbyde ændringer af vilkår g priser i standardtilbud, der strider md frpligtelser, sm en part er pålagt i medfør af denne lvs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf. Stk. 2. I frbindelse med IT- g Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan ITg Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår fr levering af de samtrafikprdukter, der er mfattet af standardtilbuddene. Stk. 3. Når endelig afgørelse er truffet efter stk. 1, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et pdateret standardtilbud. Om frpligtelsen m priskntrl af samtrafiktjenesten adgang til engrskøb af tjenester abnnementer g trafik m.h.p. videresalg til slutbrugere eller engrskunder, sm TDC A/S i medfør af telelvens 51 stk. 3, nr. 51 f, stk. 5, er pålagt på marked 8 fremgår blandt andet: Prisfastsættelsesmetden slutbrugerprisen krrigeret fr sparede mkstninger er sm påpeget af branchen i indkmne svar på høringen m udkastet til nærværende afgørelse - den metde, sm bedst kan imødegå risiken fr prisklemmer g dermed kan medvirke til at skabe en rimelig knkurrencemargin fr de øvrige udbydere. Ud fra disse hensyn har IT- g Telestyrelsen herefter fundet det mest hensigtsmæssigt, at prisen fr engrskøb af tjenester fastsættes ud fra metden slutbrugerprisen krrigeret fr sparede mkstninger. Dette valg af prisfastsættelsesmetde indebærer, at der vil skulle udarbejdes særskilt prisfastsættelse fr hvert af de prdukter, sm reguleres efter denne metde.

10 I medfør af 51 f, stk. 7 i lv m knkurrence- g frbrugerfrhld på telemarkedet, jf. lvbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 sm ændret blandt andet ved lv nr af 27. december 2008 fremgår følgende: 51 f, stk. 7. I tilfælde af flere tjenesters samtidige anvendelse af elektrniske kmmunikatinsnet, skal der ved fastsættelsen af prisen fr et samtrafikprdukt fretages en ligelig frdeling af mkstningerne mellem tjenesterne. Af bemærkningerne 10 til 51 f, stk. 7, fremgår det, at der er tale m en præcisering af telelvens bestemmelser m priskntrl, således at det slås fast, at princippet m, at frskellige tjenester, der deler anvendelsen af et elektrnisk kmmunikatinsnet, deler mkstningerne ligeligt, gælder alle de i lvens 51 f, stk. 5, nævnte priskntrlmetder. Præciseringen har således blandt andet til frmål at løse den såkaldte dbbeltdækningsprblematik. Om beregningen af engrsprisen fr fastnetabnnementer, hvr der på den samme kbberfrbindelse gså leveres en bredbåndsfrbindelse, dvs. abnnement på linjer med samprduktin/dbbeltanvendelse, fremgår følgende af bemærkningerne til det nye stk. 7: IT- g Telestyrelsen Side 10/10 Engrsprisen vil i det knkrete eksempel blive beregnet sm slutbrugerprisen fr fastnetabnnementet (hvr der ikke er en dbbeltanvendelse) fratrukket de sparede mkstninger (sm følge af priskntrlmetden), g et beløb svarende til halvdelen af prisen fr leje af en rå kbberfrbindelse. Af telelvens 51 f, stk. 10 fremgår det, at: 51 f, stk. 10. Ved anvendelse af den i stk. 5, nr. 3, nævnte prisfastsættelsesmetde kan den samlede pris fr et samtrafikprdukt maksimalt udgøre slutbrugerprisen, sm denne fremgår af listepriser fr abnnementer, samtalepriser m.v., fratrukket sparede mkstninger. 10 FT Tillæg A 781.

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedrørende fornyet fastsættelse af fradrag i slutbrugerbrugerprisen for sparede omkostninger samt omkostningsdokumentation af priser for gebyrer i forbindelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktinssekretariatet Att.: Peter Kyhl TV-Byen 2860 Søbrg København den 3. juli 2007 Afgørelse vedrørende klage ver DRs pfyldelse af krav m klassisk musik på den fjerde radikanal

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL

Bilag 1B: Produktspecifikation for IP VPN DSL Bilag 1B: Prduktspecifikatin fr IP VPN DSL Dette bilag beskriver de specifikke egenskaber i frhld til en IP VPN DSL løsning. Der henvises til Bilag 1A vedr. generel beskrivelse af IP VPN/MPLS, BGP g IP

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger

Spørgsmål og svar til Ringsted Kommune vedr. tilbudsindhentning af bankforretninger Spørgsmål g svar til Ringsted Kmmune vedr. tilbudsindhentning af bankfrretninger 1. Betalingskrt I nævner et behv fr ca. 100 betalingskrt det være sig visa/dankrt eller mastercard. Da der er prisfrskel

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet 2012

Reaktioner fra Arbejdstilsynet 2012 Område: Human Resurces Afdeling: Persnaleudvikling Jurnal nr.: 12/8958 Dat: 24. januar 2013 Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje & Randi Lagni E mail: Randi.Lagni@reginsyddanmark.dk Telefn: 76631727 Ntat

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere