ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning"

Transkript

1 ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion 4. Betjening 4.1. Grundkendskab til betjening Yderligere informationer til aflæsning af display Valg af styringskreds Tænd/sluk for den viste styringsskreds Specielle informationer om grunddisplayet 4.2. Display og ændring af dag- og nattemperatur 4.3. Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato 4.4. Indstilling af tidsprogrammer Aflæsning af tidsprogram Sletning af set-punkt Sletning af et helt tidsprogram Beskyttelse af tidsprogrammer Programmering af set-punkter 4.5. Ferieprogram 4.6. Manuel betjening 5. Indstilling af funktionsparametre 5.1. Indlæsning af antal styringskredse 5.2. Indstilling af display parametre 5.3. Tændingsoptimering 5.4. Kopi 5.5. Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre 6. Installation 6.1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 6.2. Tilslutning af sensor 6.3. Tilslutning af varmelegemer 6.4. Maksimal belastning 6.5. Tilslutning af styreenheden 6.6. Ventilatorstyring 6.7. Alarmkontakt indgang 6.8. Fjernstyringskontakt 6.9. Forekommende fejlmeldinger 7. Tekniske data

3 1. Introduktion Schwank ThermoControl Plus 1 er egnet til et eller to niveaus gas-infrarøde varmesystemer samt til varmluftssystemer. Styreenheden har en eller to styringskredse afhængigt af dens komponenter. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før installation eller anvendelse af styreenheden. Hensynstagen til noter og advarsler er en forudsætning for garanti, og det samme er professionel installation og uforstyrret drift. Læs kapitel 2 Sikkerhed særligt grundigt. Schwank ThermoControl Plus 1 er udelukkende designet til opvarmningssystemer til haller. Anden eller videre anvendelse er ikke understøttet af Schwank, hvorfor Schwank ikke er ansvarlig for skader opstået som følge af forkert anvendelse. Brugeren er alene ansvarlig. Styreenheden måler rumtemperaturen og slår varmeren til/fra over relæet. Styreenheden besidder tre anvendelsesprogrammer: P0: Et niveaus styring beregnet til varmluftsopvarmning P1/P2: Et eller to niveaus styring beregnet til gas-infrarøde systemer Forsinket dagtemperatur mode Som særligt tilbehør fås en manuelt styret knap til forlængelse af varmeperioden. Den kan installeres parallelt med sensoren. Ved at holde knappen nede i ca. 1 sek. fastholdes værdien for den programmerede temperatur i ca. 1 time. Programmerede temperaturværdier og operationsprogrammer Temperatur- og operationsprogrammer kan vælges for hver enkelt styringskreds. - Dag-, nat- eller antifrosttemperaturer vælges med et ugeprogram. - Kontinuerlig dag-( FIX), nat-( FIX) eller antifrosttemperatur ( FIX). - Ferieprogrammer: styreenheden er i stand til at gemme otte ferieperioder, der programmeres efter kalenderen. Andre egenskaber - Realtid-ur med kalender og automatisk omstilling til sommer/vintertid - Udendørstemperatursensor (SA) - Optimeret opvarmning: Opvarmning starter tidligere, hvilket sikrer, at den ønskede temperatur opnås til det programmerede tidspunkt. - Fjernstyret dag-mode - Skorstensfejer-mode - Arbejdstids-timetæller på hver relæudgang - Fejlmeldingsrelæ: relæet slår til, hvis der opstår fejl

4 2. Sikkerhed Detaljer vedrørende installation Fare for elektrisk stød! Bemærk at elektrisk stød kan være særdeles farligt. Vær særligt opmærksom, når der arbejdes med elektrisk udstyr. Den elektriske installation skal laves af en kvalificeret fagmand, der følger de gældende nationale og internationale standarder. Kontrollér det elektriske udstyr regelmæssigt. Defekte forbindelser skal skiftes med det samme. Apparatet skal afskæres fra strømkilde, når der arbejdes med det elektriske udstyr. Vær sikker på, at ingen kan forbinde apparatet til en strømkilde, mens der arbejdes på det. stød. Schwank ThermoControl Plus 1 skal monteres således, at den ikke udsættes for vibrationer eller Tilførselsledningen skal sikres med en sikring på max. 10 A på bygningssiden. Installér venligst ThermoControl Plus 1 i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet, der er lokaliseret på strømtavlen. Vær opmærksom på, at regulator og forbruger skal forbindes med et 1,5 mm kabel, samt at regulator og sensor skal forbindes med et telefonkabel. Installér rumtemperatur-sensoren direkte i strålingsområdet for varmeren i en højde af 2,5 m. Dette sikrer, at der opnås en optimal temperaturværdi. + Hvis styreenheden er installeret i en meget stor hal eller i en hal med store temperaturforskelle, kan man, i stedet for at benytte rumtemperatur-sensorer, finde gennemsnittet for temperaturmålinger foretaget af hver enkelt styreenhed.

5 3. Opbygning og funktion Oversigt over betjeningspanelet 1. I/O Hovedafbryder on/off 2. LCD Display: Alle funktions- og operationsdata kan aflæses her. På grunddisplayet (se billede) ses de vigtigste funktionsdata og den målte temperatur. Styringsenheden skifter automatisk om til grunddisplayet efter et minut, hvis andre knapper ikke berøres. 3. (SOL)(MÅNE) Ved tryk på (SOL)-knappen eller (MÅNE)-knappen vises hhv. dag- og nattemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knapperne. 4. +/- Hermed kan den viste værdi forhøjes eller formindskes. 5. DISP Displayknap: Til ændring af display. Derudover kan man fra en anden menu vende tilbage til grunddisplayet med denne knap. 6. SEL SELECT : Med denne knap vælges en parameter ud af de viste i displayet. Den valgte parameter kan ændres med +/- knapperne. 7. (UR) Til indstilling og aflæsning af klokkeslæt og dato. 8. (UR FIX) Bruges til at skifte mellem programmerede og FIX tilstande. 9. PR Bruges til at vise og programmere tidsprogrammer i den viste styringskreds. 10. CLR Bruges til at slette et set-punkt eller et helt tidsprogram. 11. ERROR Ved enhver opstået fejl lyser Error-knappen. En pil vil vise fejlens årsag og type. 12. ZONE Skifter mellem forskellige styringskredse. 13. (PILE) Tænder og slukker de enkelte styringskredse. 14. SERVICE Vedligeholdelse: Hvis dette symbol vises, har systemet brug for eftersyn. Kontakt en officiel Schwank forhandler. 15. COPY Til brug for kopiering af tids- og temperaturprogrammer. 16. (KUFFERT) Til programmering af ferieprogrammer.

6 4. Betjening 4.1 Grundkendskab til betjening Når ThermoControl Plus 1 startes med I/O knappen, aktiveres en displaytest automatisk. Styreenheden starter op med et fabriksindstillet standardprogram. Derefter skifter displayet til grundprogrammet og viser de vigtigste funktionsinformationer. (Billede) - Dette tal viser hvilken sensorindgang og relæudgang, der benyttes i den viste styringskreds. - Den målte temperatur i (HUS) rummet (18,2 C) - Ventilator er i brug (Valgfri) - Varmelegemets aktuelle funktionstilstand: (tre pile) Fuld belastning (en pil) Delvis belastning (kun ved to niveaus styring) (ingen pile) Varmelegemet er slukket - Aktuel drift: (UR SOL) Dagtemperaturer ifølge tidsprogram. - Visning af den benyttede styringskreds Yderligere informationer til aflæsning af display På grunddisplayet kan de vigtigste funktionsdata aflæses. Yderligere data kan aflæses efter tryk på DISPknappen. Værdien af den indtastede antifrosttemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knappen. Indstillingsområde: C. Visning af udendørstemperatur (kun ved anvendelse af den eksterne udendørssensor SA). Visning af driftstiden: Ved to niveaus styring bliver de to niveauers reaktionstider vist (1,2). Med SELknappen kan der veksles mellem niveauerne. Den viste værdi kan ikke slettes; efter timer starter visningen igen fra 0.

7 4.1.2 Valg af styringskreds Visning og betjening af styreenheden er baseret på visningen af styrekredsen. Vha. ZONE-knappen vælges styringskredsen. Herefter kan alle indstillinger for den valgte styringskreds foretages og aflæses Tænd/sluk for den viste styringskreds (PILE ) knappen benyttes til at slukke for opvarmningen og styringen af en bestemt styringskreds. Symbolet (PIL MED STREG) viser den slukkede tilstand. I den slukkede styringskreds fungerer kun temperaturmålingen og displayet. Man kan igen aktivere en styringskreds ved at trykke på (PILE) knappen Særlig information om grunddisplayet Når et ferieprogram anvendes, vises en pil, som peger på (KUFFERT)-symbolet. For at stoppe eller ændre ferieprogrammet benyttes (KUFFERT)-knappen (se kapitel 4.5). Under den optimerede opvarmningstid vises OPT symbolet. Aktiveringstidspunktet for en bestemt styringskreds kan fremskyndes afhængigt af den allerede opnåede opvarmning og i forhold til den indtastede opvarmningstid. Denne funktion kan kun slås fra i setup-menuen. Mulighed: Ved at benytte knappen for forlængelse af opvarmningstiden ((SOL) 1h) vil dag-mode køre en time. Symbolet (SOL) 1h vises i displayet. Dette mode kan slås fra med (UR)FIX knappen. 4.2 Visning og ændring af dag- og nattemperatur De ønskede temperaturer kan indstilles separat for hver styringskreds. Ved tryk på (SOL) eller (MÅNE) knappen vises de aktuelle dag- og nattemperaturer i displayet. De viste værdier kan ændres med +/- knappen. Alle ændringer gemmes automatisk. Temperaturerne kan indstilles indenfor området: C. Ved tryk på DISP-knappen skifter displayet tilbage til grunddisplayet. Hvis ikke der berøres nogen knapper, skiftes der automatisk tilbage til grunddisplayet efter et minut. 4.3 Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato For aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato benyttes (UR) knappen. Alle styringskredse har separate tidsprogrammer. Denne funktion er at finde under det fælles ur. Først vises klokkeslættet (på billedet: 14.03). Ved efterfølgende tryk på (UR) knappen vises først årstallet (på billedet: 2003), som nu kan ændres. Dernæst vises måneden og datoen (på billedet: 5, 21. = maj, 21.). 3 Day står for den 3. dag i den igangværende uge, med andre ord: onsdag. (1 = mandag, 2= tirsdag, osv.). Ved endnu et tryk på (UR) knappen skifter displayet tilbage til det aktuelle klokkeslæt. Ved tryk på DISPknappen skiftes tilbage til grunddisplayet.

8 Indstilling af tiden NB. Når symboler og figurer på nedenstående billeder er indrammet, betyder det, at de blinker. - Tryk på SEL-knappen for at indstille tiden. Først begynder minuttallet at blinke (på billedet: 03), så kan det ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder timetallet at blinke (på billedet: 14). Dernæst kan timetallet ligeledes ændres med +/- knappen. - Indstillingen af tiden afsluttes med et tryk på (UR)-knappen. Derefter skifter displayet tilbage til årstallet. Indstilling af årstal Efter indstilling af tiden skal årstal, måned og dato indstilles. Ellers vil den automatiske sommer- /vintertidsomstilling ikke virke. - Tryk på SEL-knappen for at indstille årstal. De sidste to tal begynder at blinke (på billedet: 03). De kan nu ændres ved at trykke på +/-knappen. - Dernæst trykkes igen på (UR)-knappen, hvorefter måned og dato vises på displayet. Når årstallet ændres, ændres ugedagen muligvis også (på billedet: fra 3 til 5), så den tilpasses kalenderen. Indstilling af måned og dato - Tryk på SEL-knappen for at indstille måned. Først begynder måneden at blinke (på billedet: 5), så kan den ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder datoen at blinke (på billedet: 21). Nu kan den ændres med +/- knappen. Også her ændres ugedagen, så den tilpasses kalenderen (på billedet: først fra 5 til 1, så fra 1 til 2). - Når indstillingerne er afsluttet trykkes på DISP-knappen. Herefter skifter displayet tilbage til grunddisplayet Indstilling af tidsprogram Til alle styringskredse hører et tidsprogram, som kan indstilles separat. Tidsprogrammet består af en række forskellige set-punkter. Her skifter styreenheden automatisk til dag-, nat- eller antifrost mode. Et set-punkt defineres som følgende: - Klokkeslæt (time- og minuttal) - Temperatur mode ((SOL), (MÅNE) eller (KRYSTAL)), som starter på ovennævnte klokkeslæt. - Ugedag, eller flere dage, hvor set-punktet skal virke (1=mandag, 2=tirsdag, osv.) - Antallet af set-punkter (max. 19 set-punkter pr. program) Aflæsning af et tidsprogram - Tryk på PR-knappen for aflæsning. - Nu vises antallet af disponible set-punkter (på billedet: 17 disponible set-punkter i programmet). - Dernæst skifter displayet til det første set-punkt. Her viser displayet, at kl om morgenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til dagtemperatur. Det mindre tal i displayet (på billedet: 1) er set-punktets nummer.

9 - For aflæsning af det andet set-punkt (på billedet: 2) trykkes igen på PR-knappen. Her viser displayet, at kl om aftenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til nattemperatur. - Ved gentagne tryk på PR-knappen vises et disponibelt set-punkt på displayet (på billedet: 3). De vandrette linjer indikerer, at punktet er disponibelt og dermed kan programmeres. De efterfølgende set-punkter er alle disponible (på billedet: 4.19). - Tryk på DISP-knappen for at forlade denne menu. Tryk på PR-knappen for at vende tilbage til det første set-punkt Sletning af et set-punkt Tryk på CLR-knappen - og hold den nede - for at slette et set-punkt. Symbolet CLr begynder at blinke på displayet for at gøre opmærksom på, at et set-punkt slettes. Hvis CLR-knappen slippes med det samme, slettes punktet ikke. Efter en sletning ses vandrette linjer på displayet i stedet for et tidspunkt. Derefter ses antallet af disponible set-punkter. Nummereringen er ikke fast, dvs. sletter man et set-punkt, nummereres de resterende set-punkter på ny, så der aldrig opstår huller i tidsprogrammet Sletning af et tidsprogram Tryk på CLR-knappen - og hold den nede når antallet af disponible set-punkter ses på displayet (FrE). Så slettes et helt tidsprogram. Symbolet CLr begynder nu at blinke for at gøre opmærksom på, at programmet slettes. Hvis knappen slippes med det samme, slettes programmet ikke. Når vandrette linjer ses på displayet, er sletningen fuldført. Derefter ses det nye antal af disponible set-punkter på displayet Beskyttelse af tidsprogrammer Et tidsprograms funktion afhænger af data fra apparatets ur og kalender. Uret bruger et 1,5 Volt AA batteri. Når advarselssignalet (BATTERI) vises på displayet, skal batteriet skiftes. Det præcise klokkeslæt og dato bevares, mens batteriet skiftes (i to min.). Hvis apparatet ikke benyttes i lang tid, og batteriet ikke er isat, tjekkes om klokkeslæt og dato er korrekte, når batteriet igen sættes i, for at undgå fejl. De gemte tidsprogrammer er uafhængige af urets batteritilstand, da programmerne er lagret på et sikkert EEPROM- Memory card. Tidsprogrammer slettes altså ikke som følge af batteriskift eller fejl Programmering af set-punkter I dette eksempel programmeres følgende: Dagtemperaturen (SOL) skal starte hver morgen fra mandag til fredag kl Først søges efter et disponibelt set-punkt med PR-knappen. Derefter benyttes SLC-knappen til at programmere de nye data. Samme fremgangsmåde kan anvendes for allerede eksisterende setpunkter. - Først begynder temperaturtypen at blinke. Nu kan der med +/- knappen vælges mellem (SOL), (MÅNE) og (KRYSTAL). - Derefter kan der med SEL-kanppen vælges et dagsprogram. Først vises hele ugen: Med +/- knappen kan der vælges forskellige grupper af dage eller kun en dag (1 =mandag). - Så kan timetallet (12) indstilles ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede timetal (7) indstilles med +/- knappen.

10 - Dernæst indstilles minuttallet (00) ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede minuttal (35) indstilles med +/- knappen. - Til slut trykkes på PR-knappen. Symbolet SET blinker i kort tid, mens indstillingerne gemmes. Derefter skifter displayet til det næste disponible set-punkt. - Det er ikke muligt at programmere to set-punkter for samme tidspunkt i samme program. Skulle der ved en fejltagelse blive gemt to set-punkter for samme tidspunkt, vil tidspunktet for det sidst programmerede punkt blive forlænget med et minut. - Her bliver et nyt set-punkt programmeret til Dette tidspunkt findes allerede i punkt 3, så tiden skifter automatisk til Ferieprogram Styreenheden muliggør programmering af otte ferietider. Et ferieprograms start og slutning angives med kalender data (år, måned, dag). Programmerne kan ændres og stoppes til enhver tid. Under et ferieprogram opretholdes antifrosttemperaturen. Tryk på (KUFFERT)-knappen for at programmere en ferieperiode. Først vises ferieprogrammets nummer HOL 1 (ferie 1). Tallene over ferienummeret henviser til hvilket program, der aktiveres. Et program starter automatisk på den programmerede dato. Med SEL-knappen kan den programmerede ferieperiode startes og stoppes. Hvis programmet afbrydes (programtallet vises ikke), starter programmet ikke; ligeledes stopper et allerede igangværende program. Ved hjælp af +/- knappen kan der vælges mellem et af de otte ferieprogrammer. Ferieprogrammet starter i de styringskredse, som arbejder i det automatiske mode (UR). Hvis en styringskreds arbejder i et FIX mode, har ferieprogrammet ingen indvirkning på den funktion. - Hvis der trykkes på (KUFFERT)-knappen igen, kan startdatoen for ferieperioden indstilles (A): Med +/- knappen indstilles årstal, måned, dato. Ferieprogrammet starter kl på den indstillede dag. - Efter indstilling af starttidspunkt kan sluttidspunktet (B) for ferieperioden indstilles. Med +/- knappen indstilles årstal, måned og dato. Ferieprogrammet stopper kl den indstillede dag. - Hvis ERR -symbolet vises i displayet under programmeringen: o så er enten startdatoen (A) indstillet til at ligge senere end slutdatoen (B). o eller så er slutdatoen (B) for ferieperioden indstillet til at ligge tidligere end den aktuelle dato. Et program, hvori en af ovenstående fejl indgår, vil ikke blive gennemført. Efter korrekt indstilling af tidspunkterne forsvinder ERR - symbolet fra displayet. - Efter endt programmering trykkes på (KUFFERT)-knappen, og der skiftes tilbage til HOL 1. Nu kan det næste ferieprogram vælges og indstilles. Der kan også skiftes tilbage til grunddisplayet ved at trykke på DISP-knappen. 4.6 Manuel operation (UR FIX) Med (UR FIX)-knappen kan der vælges mellem forskellige driftsmåder. - Tryk på (UR FIX) -knappen for at ændre FIX driftsmåden. Når den ønskede driftsmåde vises på displayet (på billedet: kontinuerlig (SOL) FIX driftsmåde), tryk på DISP-knappen. Apparatet skifter tilbage til grunddisplayet, og den valgte manuelle driftsmåde er aktiveret.

11 - (SOL) dagtemperatur driftsmåde (mode) - (MÅNE) nattemperatur driftsmåde (mode) - (KRYSTAL) antifrost temperatur (mode) - Skorstensfejer driftsmåde (mode): Opvarmningen kører på fuld kraft uafhængigt af den aktuelle rumtemperatur. - Tryk igen på (UR FIX)-knappen for at vende tilbage til grunddisplayet. 5. Indstilling af funktionsparametre Indstillingen foregår på knapperne på apparatets front. For at indstille parametrene er fagkendskab nødvendigt, således at en fejlfri drift kan opretholdes. For at undgå uønskede ændringer er der en skydeknap placeret på indersiden af styreenheden, hvormed parameterindstillingerne kan fastlåses. Denne setup-knap forefindes i den øverste del af styreenheden. Tillad setup: ON, afvis setup: OFF. Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne i kapitel 2 før styreenheden åbnes! Både setup-skiftet og valg af programmerne P0,P1 og P2 må kun gennemføres, når styreenheden er i spændingsfri tilstand! På styreenheden kan anvendelsesprogrammerne (P0,P1,P2) vælges. En lille jumper skal sættes i den rigtige position. Der kan kun vælges et program på samme tid. Vær opmærksom på at vælge den elektriske tilslutning, som svarer til det ønskede anvendelsesprogram! Ved ændring af anvendelsesprogram (P0,P1,P2) gendannes fabriksindstillingerne (se kapitel 5.1 og 5.2)! P0-2 Styringskredse varmluftsvarmer P1-2 Styringskredse, ettrins P2-1 Styingskredse, totrins 5.1 Indlæsning af antal styringskredse Styreenheden kan styre en eller to styringskredse afhængigt af den valgte anvendelse. I følgende eksempel indstilles det aktuelle antal af styringskredse. - Hold ZONE-knappen nede i ca. 3 sek. På displayet vises nu antallet af disponible styringskredse (fx 1-2: 2 styringskredse). Med +/- knappen kan det ønskede antal styringskredse indstilles (1-1). - Efterfølgende trykkes på DISP-knappen for at vende tilbage til standardfunktionen. 5.2 Indstilling af displayets parametre

12 - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek for at indstille parametrene. Symbolet PAr vises i kort tid. Parametrene vælges nu med SEL-knappen. - Proportionalbånd: 0,5 3,0 C (kun i totrins mode, i ettrins mode vises --.--) - Integralfaktor: minutter (kun i totrins mode, i ettrins mode eller i slukket tilstand vises --.--) - Hysterese (symbol) kan indstilles mellem 0,2 2,0 C. - Justering af sensor: Hvis sensoren ikke kan monteres et optimalt sted, kan den målte temperatur justeres: -9,9 +9,9 C. - Mulighed for gentagen tænding: - t1: Når varmeren tændes, kører den for fuld kraft, indtil den stopper på det programmerede tidspunkt; i dette tilfælde 0 5 min. - t2: På det viste tidspunkt stopper varmeren helt (5 60 sek.). Det vises kun, hvis t1-værdien ikke er lig nul. - t3: Varmeren starter for fuld kraft i 1 min., derefter skifter styreenheden til almindeligt mode (0=off). Det vises først, når der vælges en totrins styring. - Minimum driftstid for varmeren (0 15 min.). - Slukning af ventilatorer: AUt = ventilator i brug, OFF = ventilator er slukket (Symbolet (VENTILATOR) vises ikke). - Ventilator efterløbstid: Efter at varmekredsene er slukket, fortsætter ventilatoren, indtil det programmerede tidspunkt nås. Kan programmeres mellem 0-60 min. (Det vises kun i AUt ventilationsmode). - Den optimerede opvarmningstid kan tændes for (AUt) eller slukkes for (OFF). Den gældende opvarmningstid bliver vist. - Automatisk skift fra sommer- til vintertid (+/- 1h). Denne funktion kan aktiveres (AUt) eller deaktiveres (OFF). Hvis styreenheden er tilsluttet et kommunikationsmodul, vil yderligere parametre blive vist. 5.3 Den optimerede opvarmningstid Den optimerede opvarmningstid fungerer først, når sensoren SA er tilsluttet styreenheden. Programmet kører automatisk og behøver ingen indstilling eller justering. Dets princip er, at styreenheden starter varmeren (SOL) tidligere end programmeret, så den ønskede temperatur opnås til det ønskede tidspunkt. Temperaturforskelle og den aktuelle udendørstemperatur er medregnet i beregningen af opvarmningstiden. Styreenheden inkorporerer bygningens opvarmningskarakteristika og tilpasser den optimerede opvarmningstid til den aktuelle situation. Hver styringskreds har sin egen separate optimerede opvarmningstid. 5.4 Kopi Med COPY-knappen kan parametrene for en udvalgt styringskreds eller et helt tidsprogram kopieres og indsættes i programmet for en anden eller for flere andre styringskredse. - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek. for at kopiere parametre. (se kapitel 3.11). For at kopiere tidsprogrammer benyttes PR-knappen (se kapitel 2.2). I følgende eksempel kopieres data fra ZONE 1.

13 - ZONE signalet og zonens nummer (Zone 2) begynder at blinke. COPY vises på displayet, hvilket signalerer kopi mode. Tryk på COPY-knappen for at indsætte de kopierede data i Zone 2 (opvarmningsområde 2). - Data fra ZONE 1 kopieres nu over i ZONE 2. Tallet 2 viser, at kopieringen er afsluttet. - Tryk på DISP-knappen for at afslutte kopiering af parametre. PR-knappen benyttes til at afslutte kopiering af tidsprogrammer. 5.5 Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre En Schwank-servicemedarbejder kan gemme alle funktionsparametre for et system som en pakke på et sikkert memory card. I tilfælde af utilsigtede ændringer af parametre, der kan føre til funktionsforstyrrelser i systemet, er det muligt vha. memory card et at genindlæse de oprindelige parametre. Det er også muligt at genindlæse fabriksindstillingerne. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og + knappen. Symbolet SAVE vises nu på displayet. Tryk så på DISP-knappen, og displayet begynder at blinke. Parametrene gemmes nu. Derefter skifter displayet tilbage til hovedmenuen. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og SEL-knappen. På displayet vises symbolet LOAd. Ved at trykke på DISP-knappen genindlæses de parametre, som blev gemt af Schwank-servicemedarbejderen. Skift fra LOAd til FACt ved at benytte +/-knappen. Når symbolet FACt vises på displayet, trykkes på DISP-knappen for at rekonstruere fabriksindstillingerne. 6. Installation (billede) 6.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger (UDRÅBSTEGN) Al installations- og tilslutningsarbejde skal foregå i spændingsfri tilstand! Afbrydelse med hovedafbryderen I/O betyder ikke, at styreenheden er i spændingsfri tilstand. Vi anbefaler, at al installationsarbejde udføres i henhold til.-regulativer. Vær særlig opmærksom på, at faseledningerne (L ) og nulledningerne (N) er forbundet korrekt i henhold til det valgte anvendelsesprograms forbindelsesskema, når varmeren såvel som tilførselsledningen forbindes med styreenheden. 6.2 Tilslutning af sensor Sensoren skal tilsluttes med to ledninger. Det er ikke nødvendigt, at anvende skærmede kabler til tilslutning af sensoren, da styreenheden råder over en effektiv støjdæmper. Længden af ledningerne (op til 200 m) har ingen indflydelse på nøjagtigheden af målingerne. Undgå at placere sensorledningerne i nærheden af stærkstrømsledninger. Tilslutning af sensoren skal svare til det valgte anvendelsesprogram. De ikke benyttede sensorindgange skal holdes frie! 6.3 Tilslutning af varmelegemer

14 Varmelegemerne må kun tilsluttes på de medfølgende klemmer. Det er muligt, at tilslutte flere legemer parallelt til en udgang. Vær dog opmærksom på, at belastningen på alle udgange ikke overskrider 6,3 A. 6.4 Maksimal belastning Den maksimale induktive belastning af varme- og ventilatorudgange har en værdi af 6,3 A 230 V/ 50 Hz. I de tilfælde, hvor udgangene også forbinder motorer med stor effekt, skal man være opmærksom på, at startstrømmen kan være 3-4 gange højere end det nominale strøminput. Derfor kan grænsen på 6,3 A blive overskredet. I sådanne tilfælde skal der tilsluttes et eksternt ikke-målende relæ mellem udgang og forbrugerbelastning. 6.5 Tilslutning af styreenheden (billede) 6.6 Ventilatorstyring ThermoControl Plus er udstyret med en ventilatorstyring. Til to styringskreds-udgange hører en fælles ventilatorudgang (f.eks. er ventilatorudgangen 3-4 den fælles ventilator for styringskreds 1 og 2). I tilfælde af at en eller begge opvarmningsområders udgange er aktiverede, aktiveres ligeledes ventilatorstyringen. Hvis begge opvarmningsområders udgange slås fra, slås ventilatoren også fra med det samme eller efter en programmeret tidsperiode (se kapitel 5.2). I tilfælde af at et-trins styrede varmere er delt i to opvarmningszoner, og den ene zone slås fra, fungerer ventilatoren stadig i den anden zone (se kapitel 4.1.2). Hvis der ikke er installeret eller tilsluttet en ventilator, kan ventilatorstyringen spærres (se kapitel 5.2). 6.7 Alarmkontakt indgang Hvis denne kontakt forstyrres, slår styreenheden alle varmere og ventilatorer fra. På samme tid begynder symbolet ERROR at blinke på forsiden, og symbolet ALr vises på displayet. Hvis denne kontakt ikke benyttes, skal der gås uden om klemmerne. 6.8 Fjernstyringskontakt (SOL) Styreenheden skifter til dag mode (SOL) i begge zoner, hvis fjernstyringskontakten aktiveres. På displayet blinker (SOL) symbolet. I tilfælde af at fjernstyringskontakten ikke anvendes, skal der gås uden om klemmerne. - Hvis fjernstyringskontakten er aktiveret, er det ikke muligt at skifte mode med (UR FIX)-knappen. Et advarselssignal re.c (remote contact) vises på displayet. 6.9 Forekommende fejlmeldinger I tilfælde af fejl blinker det røde ERROR signal på displayet samtidig med, at et error-relæ slår til (klemme 1 og 2). På displayet vises den berørte styringskreds. Andre symboler viser fejltype og årsag. Med ZONEknappen er det muligt at vælge en anden opvarmningszone. Det røde ERROR signal blinker videre, da der

15 stadig er en fejl i systemet, som ikke er løst. Det blinkende ERROR signal og det aktiverede error-relæ kan deaktiveres, hvis den berørte zones funktion slås fra vha. (PILE ) knappen. - Sensorfejl: Temperatursensoren er ikke tilsluttet korrekt. Den er beskadiget eller kortsluttet. Efterprøv tilslutninger og ledninger. I tilfælde af sensorfejl slår styreenheden ikke varmeren fra (dvs. at relæ-udgangen holdes aktiv). - Batterifejl: Batteriet er opbrugt eller svagt. Batteriet skal skiftes med det samme. Batteriet er placeret inden i styreenheden. Type: 1.5V (AA). Brug langtidsholdbare batterier. Læs kapitlet Generelle sikkerhedsforanstaltninger før batteriet skiftes! - Alarm-signal: signalerer ikke hvilken fejltype, der forekommer i systemet. Det viser blot, at alarmkontakten har opsnappet en fejlmelding. Styreenheden slår alle varmere og ventilatorer fra. I tilfælde af at alarm-kontakten ikke benyttes, skal den deaktiveres. - Ved indstilling af ferieprogrammerne vil ERROR signalet vises, når starttidspunktet (A) og sluttidspunktet (B) ikke stemmer overens med kalender data. (Fx sluttidspunktet ligger tidligere end starttidspunktet i en ferieperiode). I tilfælde af forkerte data slås programmet ikke til. - Sjælden forekommende fejl: En af knapperne på frontpanelet sidder i klemme. Tjek efter! 7. Tekniske data Relæudgange: Indgange: Indstillingsområder: Ferieprogram: Styring: Ur, kalender: 2 relæer (1 og 2 opvarmningszone), 1 ventilatorrelæ, 1 fejlrelæ. Belastning: max. 6,3 A 230V/50Hz (induktiv) Temperatursensor: to lednings tilslutning SLF sort halvkugle temperatursensor. SA: Udendørstemperatursensor Kontaktindgange: spændingsfrie kontakter (spærrede hvis de ikke benyttes). Alarmkontakt Fjernstyringskontakt dag (SOL) mode Hver zone indstilles uafhængigt: Type: dag (SOL) mode C Nat (MÅNE) mode C Antifrost (KRYSTAL) mode C. Otte programmérbare perioder (angivet ved kalenderdata) Varmluftsopvarmer, strålingsopvarmning med et eller to niveauer, programmerbar hysterese (): 0,2.2,0 C. Proportionalbånd (kun ved to niveaus styring): 0,5 3,0 K. Integralfaktor (kun ved to niveaus styring) min. Sensorkorrektur: -9,9 +9,9 C. Ventilator forsinkelse: 0 60 min. Realtids-ur og kalender Strømforsyning til uret: 1,5 V AA batteri, levetid ca. 3 år. Automatisk sommer-/vintertidsomstilling (+/- 1 h): Kan deaktiveres. Omstilling til sommertid: Sidste søndag i marts. Omstilling til vintertid: sidste søndag i oktober.

16 Tidsprogrammer: Uafhængigt ugeprogram for hver opvarmningszone: 19 set-punkter, lagret på beskyttet EEPROM-memory card. Spænding: 230 V/50 Hz, N, PE, P max (styreenhed): 2,8 VA. Sikring: F1 5X20 mm max 6,3 A (F) Tilslutninger: Skrueterminaler, ledningstværsnit max 4 mm 2. Sikkerheds- og EMC Standard: EN ; EN 55011; EN Drifts-/lagertemperatur: 0 50 C/ C Beskyttelse: IP65 Hus: Vandfast, UV-fast, plastikhus med transparent dør, efter ønske også med lås. Dimensioner: 205 x 265 x 140 mm

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere