ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning"

Transkript

1 ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion 4. Betjening 4.1. Grundkendskab til betjening Yderligere informationer til aflæsning af display Valg af styringskreds Tænd/sluk for den viste styringsskreds Specielle informationer om grunddisplayet 4.2. Display og ændring af dag- og nattemperatur 4.3. Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato 4.4. Indstilling af tidsprogrammer Aflæsning af tidsprogram Sletning af set-punkt Sletning af et helt tidsprogram Beskyttelse af tidsprogrammer Programmering af set-punkter 4.5. Ferieprogram 4.6. Manuel betjening 5. Indstilling af funktionsparametre 5.1. Indlæsning af antal styringskredse 5.2. Indstilling af display parametre 5.3. Tændingsoptimering 5.4. Kopi 5.5. Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre 6. Installation 6.1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 6.2. Tilslutning af sensor 6.3. Tilslutning af varmelegemer 6.4. Maksimal belastning 6.5. Tilslutning af styreenheden 6.6. Ventilatorstyring 6.7. Alarmkontakt indgang 6.8. Fjernstyringskontakt 6.9. Forekommende fejlmeldinger 7. Tekniske data

3 1. Introduktion Schwank ThermoControl Plus 1 er egnet til et eller to niveaus gas-infrarøde varmesystemer samt til varmluftssystemer. Styreenheden har en eller to styringskredse afhængigt af dens komponenter. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før installation eller anvendelse af styreenheden. Hensynstagen til noter og advarsler er en forudsætning for garanti, og det samme er professionel installation og uforstyrret drift. Læs kapitel 2 Sikkerhed særligt grundigt. Schwank ThermoControl Plus 1 er udelukkende designet til opvarmningssystemer til haller. Anden eller videre anvendelse er ikke understøttet af Schwank, hvorfor Schwank ikke er ansvarlig for skader opstået som følge af forkert anvendelse. Brugeren er alene ansvarlig. Styreenheden måler rumtemperaturen og slår varmeren til/fra over relæet. Styreenheden besidder tre anvendelsesprogrammer: P0: Et niveaus styring beregnet til varmluftsopvarmning P1/P2: Et eller to niveaus styring beregnet til gas-infrarøde systemer Forsinket dagtemperatur mode Som særligt tilbehør fås en manuelt styret knap til forlængelse af varmeperioden. Den kan installeres parallelt med sensoren. Ved at holde knappen nede i ca. 1 sek. fastholdes værdien for den programmerede temperatur i ca. 1 time. Programmerede temperaturværdier og operationsprogrammer Temperatur- og operationsprogrammer kan vælges for hver enkelt styringskreds. - Dag-, nat- eller antifrosttemperaturer vælges med et ugeprogram. - Kontinuerlig dag-( FIX), nat-( FIX) eller antifrosttemperatur ( FIX). - Ferieprogrammer: styreenheden er i stand til at gemme otte ferieperioder, der programmeres efter kalenderen. Andre egenskaber - Realtid-ur med kalender og automatisk omstilling til sommer/vintertid - Udendørstemperatursensor (SA) - Optimeret opvarmning: Opvarmning starter tidligere, hvilket sikrer, at den ønskede temperatur opnås til det programmerede tidspunkt. - Fjernstyret dag-mode - Skorstensfejer-mode - Arbejdstids-timetæller på hver relæudgang - Fejlmeldingsrelæ: relæet slår til, hvis der opstår fejl

4 2. Sikkerhed Detaljer vedrørende installation Fare for elektrisk stød! Bemærk at elektrisk stød kan være særdeles farligt. Vær særligt opmærksom, når der arbejdes med elektrisk udstyr. Den elektriske installation skal laves af en kvalificeret fagmand, der følger de gældende nationale og internationale standarder. Kontrollér det elektriske udstyr regelmæssigt. Defekte forbindelser skal skiftes med det samme. Apparatet skal afskæres fra strømkilde, når der arbejdes med det elektriske udstyr. Vær sikker på, at ingen kan forbinde apparatet til en strømkilde, mens der arbejdes på det. stød. Schwank ThermoControl Plus 1 skal monteres således, at den ikke udsættes for vibrationer eller Tilførselsledningen skal sikres med en sikring på max. 10 A på bygningssiden. Installér venligst ThermoControl Plus 1 i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet, der er lokaliseret på strømtavlen. Vær opmærksom på, at regulator og forbruger skal forbindes med et 1,5 mm kabel, samt at regulator og sensor skal forbindes med et telefonkabel. Installér rumtemperatur-sensoren direkte i strålingsområdet for varmeren i en højde af 2,5 m. Dette sikrer, at der opnås en optimal temperaturværdi. + Hvis styreenheden er installeret i en meget stor hal eller i en hal med store temperaturforskelle, kan man, i stedet for at benytte rumtemperatur-sensorer, finde gennemsnittet for temperaturmålinger foretaget af hver enkelt styreenhed.

5 3. Opbygning og funktion Oversigt over betjeningspanelet 1. I/O Hovedafbryder on/off 2. LCD Display: Alle funktions- og operationsdata kan aflæses her. På grunddisplayet (se billede) ses de vigtigste funktionsdata og den målte temperatur. Styringsenheden skifter automatisk om til grunddisplayet efter et minut, hvis andre knapper ikke berøres. 3. (SOL)(MÅNE) Ved tryk på (SOL)-knappen eller (MÅNE)-knappen vises hhv. dag- og nattemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knapperne. 4. +/- Hermed kan den viste værdi forhøjes eller formindskes. 5. DISP Displayknap: Til ændring af display. Derudover kan man fra en anden menu vende tilbage til grunddisplayet med denne knap. 6. SEL SELECT : Med denne knap vælges en parameter ud af de viste i displayet. Den valgte parameter kan ændres med +/- knapperne. 7. (UR) Til indstilling og aflæsning af klokkeslæt og dato. 8. (UR FIX) Bruges til at skifte mellem programmerede og FIX tilstande. 9. PR Bruges til at vise og programmere tidsprogrammer i den viste styringskreds. 10. CLR Bruges til at slette et set-punkt eller et helt tidsprogram. 11. ERROR Ved enhver opstået fejl lyser Error-knappen. En pil vil vise fejlens årsag og type. 12. ZONE Skifter mellem forskellige styringskredse. 13. (PILE) Tænder og slukker de enkelte styringskredse. 14. SERVICE Vedligeholdelse: Hvis dette symbol vises, har systemet brug for eftersyn. Kontakt en officiel Schwank forhandler. 15. COPY Til brug for kopiering af tids- og temperaturprogrammer. 16. (KUFFERT) Til programmering af ferieprogrammer.

6 4. Betjening 4.1 Grundkendskab til betjening Når ThermoControl Plus 1 startes med I/O knappen, aktiveres en displaytest automatisk. Styreenheden starter op med et fabriksindstillet standardprogram. Derefter skifter displayet til grundprogrammet og viser de vigtigste funktionsinformationer. (Billede) - Dette tal viser hvilken sensorindgang og relæudgang, der benyttes i den viste styringskreds. - Den målte temperatur i (HUS) rummet (18,2 C) - Ventilator er i brug (Valgfri) - Varmelegemets aktuelle funktionstilstand: (tre pile) Fuld belastning (en pil) Delvis belastning (kun ved to niveaus styring) (ingen pile) Varmelegemet er slukket - Aktuel drift: (UR SOL) Dagtemperaturer ifølge tidsprogram. - Visning af den benyttede styringskreds Yderligere informationer til aflæsning af display På grunddisplayet kan de vigtigste funktionsdata aflæses. Yderligere data kan aflæses efter tryk på DISPknappen. Værdien af den indtastede antifrosttemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knappen. Indstillingsområde: C. Visning af udendørstemperatur (kun ved anvendelse af den eksterne udendørssensor SA). Visning af driftstiden: Ved to niveaus styring bliver de to niveauers reaktionstider vist (1,2). Med SELknappen kan der veksles mellem niveauerne. Den viste værdi kan ikke slettes; efter timer starter visningen igen fra 0.

7 4.1.2 Valg af styringskreds Visning og betjening af styreenheden er baseret på visningen af styrekredsen. Vha. ZONE-knappen vælges styringskredsen. Herefter kan alle indstillinger for den valgte styringskreds foretages og aflæses Tænd/sluk for den viste styringskreds (PILE ) knappen benyttes til at slukke for opvarmningen og styringen af en bestemt styringskreds. Symbolet (PIL MED STREG) viser den slukkede tilstand. I den slukkede styringskreds fungerer kun temperaturmålingen og displayet. Man kan igen aktivere en styringskreds ved at trykke på (PILE) knappen Særlig information om grunddisplayet Når et ferieprogram anvendes, vises en pil, som peger på (KUFFERT)-symbolet. For at stoppe eller ændre ferieprogrammet benyttes (KUFFERT)-knappen (se kapitel 4.5). Under den optimerede opvarmningstid vises OPT symbolet. Aktiveringstidspunktet for en bestemt styringskreds kan fremskyndes afhængigt af den allerede opnåede opvarmning og i forhold til den indtastede opvarmningstid. Denne funktion kan kun slås fra i setup-menuen. Mulighed: Ved at benytte knappen for forlængelse af opvarmningstiden ((SOL) 1h) vil dag-mode køre en time. Symbolet (SOL) 1h vises i displayet. Dette mode kan slås fra med (UR)FIX knappen. 4.2 Visning og ændring af dag- og nattemperatur De ønskede temperaturer kan indstilles separat for hver styringskreds. Ved tryk på (SOL) eller (MÅNE) knappen vises de aktuelle dag- og nattemperaturer i displayet. De viste værdier kan ændres med +/- knappen. Alle ændringer gemmes automatisk. Temperaturerne kan indstilles indenfor området: C. Ved tryk på DISP-knappen skifter displayet tilbage til grunddisplayet. Hvis ikke der berøres nogen knapper, skiftes der automatisk tilbage til grunddisplayet efter et minut. 4.3 Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato For aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato benyttes (UR) knappen. Alle styringskredse har separate tidsprogrammer. Denne funktion er at finde under det fælles ur. Først vises klokkeslættet (på billedet: 14.03). Ved efterfølgende tryk på (UR) knappen vises først årstallet (på billedet: 2003), som nu kan ændres. Dernæst vises måneden og datoen (på billedet: 5, 21. = maj, 21.). 3 Day står for den 3. dag i den igangværende uge, med andre ord: onsdag. (1 = mandag, 2= tirsdag, osv.). Ved endnu et tryk på (UR) knappen skifter displayet tilbage til det aktuelle klokkeslæt. Ved tryk på DISPknappen skiftes tilbage til grunddisplayet.

8 Indstilling af tiden NB. Når symboler og figurer på nedenstående billeder er indrammet, betyder det, at de blinker. - Tryk på SEL-knappen for at indstille tiden. Først begynder minuttallet at blinke (på billedet: 03), så kan det ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder timetallet at blinke (på billedet: 14). Dernæst kan timetallet ligeledes ændres med +/- knappen. - Indstillingen af tiden afsluttes med et tryk på (UR)-knappen. Derefter skifter displayet tilbage til årstallet. Indstilling af årstal Efter indstilling af tiden skal årstal, måned og dato indstilles. Ellers vil den automatiske sommer- /vintertidsomstilling ikke virke. - Tryk på SEL-knappen for at indstille årstal. De sidste to tal begynder at blinke (på billedet: 03). De kan nu ændres ved at trykke på +/-knappen. - Dernæst trykkes igen på (UR)-knappen, hvorefter måned og dato vises på displayet. Når årstallet ændres, ændres ugedagen muligvis også (på billedet: fra 3 til 5), så den tilpasses kalenderen. Indstilling af måned og dato - Tryk på SEL-knappen for at indstille måned. Først begynder måneden at blinke (på billedet: 5), så kan den ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder datoen at blinke (på billedet: 21). Nu kan den ændres med +/- knappen. Også her ændres ugedagen, så den tilpasses kalenderen (på billedet: først fra 5 til 1, så fra 1 til 2). - Når indstillingerne er afsluttet trykkes på DISP-knappen. Herefter skifter displayet tilbage til grunddisplayet Indstilling af tidsprogram Til alle styringskredse hører et tidsprogram, som kan indstilles separat. Tidsprogrammet består af en række forskellige set-punkter. Her skifter styreenheden automatisk til dag-, nat- eller antifrost mode. Et set-punkt defineres som følgende: - Klokkeslæt (time- og minuttal) - Temperatur mode ((SOL), (MÅNE) eller (KRYSTAL)), som starter på ovennævnte klokkeslæt. - Ugedag, eller flere dage, hvor set-punktet skal virke (1=mandag, 2=tirsdag, osv.) - Antallet af set-punkter (max. 19 set-punkter pr. program) Aflæsning af et tidsprogram - Tryk på PR-knappen for aflæsning. - Nu vises antallet af disponible set-punkter (på billedet: 17 disponible set-punkter i programmet). - Dernæst skifter displayet til det første set-punkt. Her viser displayet, at kl om morgenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til dagtemperatur. Det mindre tal i displayet (på billedet: 1) er set-punktets nummer.

9 - For aflæsning af det andet set-punkt (på billedet: 2) trykkes igen på PR-knappen. Her viser displayet, at kl om aftenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til nattemperatur. - Ved gentagne tryk på PR-knappen vises et disponibelt set-punkt på displayet (på billedet: 3). De vandrette linjer indikerer, at punktet er disponibelt og dermed kan programmeres. De efterfølgende set-punkter er alle disponible (på billedet: 4.19). - Tryk på DISP-knappen for at forlade denne menu. Tryk på PR-knappen for at vende tilbage til det første set-punkt Sletning af et set-punkt Tryk på CLR-knappen - og hold den nede - for at slette et set-punkt. Symbolet CLr begynder at blinke på displayet for at gøre opmærksom på, at et set-punkt slettes. Hvis CLR-knappen slippes med det samme, slettes punktet ikke. Efter en sletning ses vandrette linjer på displayet i stedet for et tidspunkt. Derefter ses antallet af disponible set-punkter. Nummereringen er ikke fast, dvs. sletter man et set-punkt, nummereres de resterende set-punkter på ny, så der aldrig opstår huller i tidsprogrammet Sletning af et tidsprogram Tryk på CLR-knappen - og hold den nede når antallet af disponible set-punkter ses på displayet (FrE). Så slettes et helt tidsprogram. Symbolet CLr begynder nu at blinke for at gøre opmærksom på, at programmet slettes. Hvis knappen slippes med det samme, slettes programmet ikke. Når vandrette linjer ses på displayet, er sletningen fuldført. Derefter ses det nye antal af disponible set-punkter på displayet Beskyttelse af tidsprogrammer Et tidsprograms funktion afhænger af data fra apparatets ur og kalender. Uret bruger et 1,5 Volt AA batteri. Når advarselssignalet (BATTERI) vises på displayet, skal batteriet skiftes. Det præcise klokkeslæt og dato bevares, mens batteriet skiftes (i to min.). Hvis apparatet ikke benyttes i lang tid, og batteriet ikke er isat, tjekkes om klokkeslæt og dato er korrekte, når batteriet igen sættes i, for at undgå fejl. De gemte tidsprogrammer er uafhængige af urets batteritilstand, da programmerne er lagret på et sikkert EEPROM- Memory card. Tidsprogrammer slettes altså ikke som følge af batteriskift eller fejl Programmering af set-punkter I dette eksempel programmeres følgende: Dagtemperaturen (SOL) skal starte hver morgen fra mandag til fredag kl Først søges efter et disponibelt set-punkt med PR-knappen. Derefter benyttes SLC-knappen til at programmere de nye data. Samme fremgangsmåde kan anvendes for allerede eksisterende setpunkter. - Først begynder temperaturtypen at blinke. Nu kan der med +/- knappen vælges mellem (SOL), (MÅNE) og (KRYSTAL). - Derefter kan der med SEL-kanppen vælges et dagsprogram. Først vises hele ugen: Med +/- knappen kan der vælges forskellige grupper af dage eller kun en dag (1 =mandag). - Så kan timetallet (12) indstilles ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede timetal (7) indstilles med +/- knappen.

10 - Dernæst indstilles minuttallet (00) ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede minuttal (35) indstilles med +/- knappen. - Til slut trykkes på PR-knappen. Symbolet SET blinker i kort tid, mens indstillingerne gemmes. Derefter skifter displayet til det næste disponible set-punkt. - Det er ikke muligt at programmere to set-punkter for samme tidspunkt i samme program. Skulle der ved en fejltagelse blive gemt to set-punkter for samme tidspunkt, vil tidspunktet for det sidst programmerede punkt blive forlænget med et minut. - Her bliver et nyt set-punkt programmeret til Dette tidspunkt findes allerede i punkt 3, så tiden skifter automatisk til Ferieprogram Styreenheden muliggør programmering af otte ferietider. Et ferieprograms start og slutning angives med kalender data (år, måned, dag). Programmerne kan ændres og stoppes til enhver tid. Under et ferieprogram opretholdes antifrosttemperaturen. Tryk på (KUFFERT)-knappen for at programmere en ferieperiode. Først vises ferieprogrammets nummer HOL 1 (ferie 1). Tallene over ferienummeret henviser til hvilket program, der aktiveres. Et program starter automatisk på den programmerede dato. Med SEL-knappen kan den programmerede ferieperiode startes og stoppes. Hvis programmet afbrydes (programtallet vises ikke), starter programmet ikke; ligeledes stopper et allerede igangværende program. Ved hjælp af +/- knappen kan der vælges mellem et af de otte ferieprogrammer. Ferieprogrammet starter i de styringskredse, som arbejder i det automatiske mode (UR). Hvis en styringskreds arbejder i et FIX mode, har ferieprogrammet ingen indvirkning på den funktion. - Hvis der trykkes på (KUFFERT)-knappen igen, kan startdatoen for ferieperioden indstilles (A): Med +/- knappen indstilles årstal, måned, dato. Ferieprogrammet starter kl på den indstillede dag. - Efter indstilling af starttidspunkt kan sluttidspunktet (B) for ferieperioden indstilles. Med +/- knappen indstilles årstal, måned og dato. Ferieprogrammet stopper kl den indstillede dag. - Hvis ERR -symbolet vises i displayet under programmeringen: o så er enten startdatoen (A) indstillet til at ligge senere end slutdatoen (B). o eller så er slutdatoen (B) for ferieperioden indstillet til at ligge tidligere end den aktuelle dato. Et program, hvori en af ovenstående fejl indgår, vil ikke blive gennemført. Efter korrekt indstilling af tidspunkterne forsvinder ERR - symbolet fra displayet. - Efter endt programmering trykkes på (KUFFERT)-knappen, og der skiftes tilbage til HOL 1. Nu kan det næste ferieprogram vælges og indstilles. Der kan også skiftes tilbage til grunddisplayet ved at trykke på DISP-knappen. 4.6 Manuel operation (UR FIX) Med (UR FIX)-knappen kan der vælges mellem forskellige driftsmåder. - Tryk på (UR FIX) -knappen for at ændre FIX driftsmåden. Når den ønskede driftsmåde vises på displayet (på billedet: kontinuerlig (SOL) FIX driftsmåde), tryk på DISP-knappen. Apparatet skifter tilbage til grunddisplayet, og den valgte manuelle driftsmåde er aktiveret.

11 - (SOL) dagtemperatur driftsmåde (mode) - (MÅNE) nattemperatur driftsmåde (mode) - (KRYSTAL) antifrost temperatur (mode) - Skorstensfejer driftsmåde (mode): Opvarmningen kører på fuld kraft uafhængigt af den aktuelle rumtemperatur. - Tryk igen på (UR FIX)-knappen for at vende tilbage til grunddisplayet. 5. Indstilling af funktionsparametre Indstillingen foregår på knapperne på apparatets front. For at indstille parametrene er fagkendskab nødvendigt, således at en fejlfri drift kan opretholdes. For at undgå uønskede ændringer er der en skydeknap placeret på indersiden af styreenheden, hvormed parameterindstillingerne kan fastlåses. Denne setup-knap forefindes i den øverste del af styreenheden. Tillad setup: ON, afvis setup: OFF. Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne i kapitel 2 før styreenheden åbnes! Både setup-skiftet og valg af programmerne P0,P1 og P2 må kun gennemføres, når styreenheden er i spændingsfri tilstand! På styreenheden kan anvendelsesprogrammerne (P0,P1,P2) vælges. En lille jumper skal sættes i den rigtige position. Der kan kun vælges et program på samme tid. Vær opmærksom på at vælge den elektriske tilslutning, som svarer til det ønskede anvendelsesprogram! Ved ændring af anvendelsesprogram (P0,P1,P2) gendannes fabriksindstillingerne (se kapitel 5.1 og 5.2)! P0-2 Styringskredse varmluftsvarmer P1-2 Styringskredse, ettrins P2-1 Styingskredse, totrins 5.1 Indlæsning af antal styringskredse Styreenheden kan styre en eller to styringskredse afhængigt af den valgte anvendelse. I følgende eksempel indstilles det aktuelle antal af styringskredse. - Hold ZONE-knappen nede i ca. 3 sek. På displayet vises nu antallet af disponible styringskredse (fx 1-2: 2 styringskredse). Med +/- knappen kan det ønskede antal styringskredse indstilles (1-1). - Efterfølgende trykkes på DISP-knappen for at vende tilbage til standardfunktionen. 5.2 Indstilling af displayets parametre

12 - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek for at indstille parametrene. Symbolet PAr vises i kort tid. Parametrene vælges nu med SEL-knappen. - Proportionalbånd: 0,5 3,0 C (kun i totrins mode, i ettrins mode vises --.--) - Integralfaktor: minutter (kun i totrins mode, i ettrins mode eller i slukket tilstand vises --.--) - Hysterese (symbol) kan indstilles mellem 0,2 2,0 C. - Justering af sensor: Hvis sensoren ikke kan monteres et optimalt sted, kan den målte temperatur justeres: -9,9 +9,9 C. - Mulighed for gentagen tænding: - t1: Når varmeren tændes, kører den for fuld kraft, indtil den stopper på det programmerede tidspunkt; i dette tilfælde 0 5 min. - t2: På det viste tidspunkt stopper varmeren helt (5 60 sek.). Det vises kun, hvis t1-værdien ikke er lig nul. - t3: Varmeren starter for fuld kraft i 1 min., derefter skifter styreenheden til almindeligt mode (0=off). Det vises først, når der vælges en totrins styring. - Minimum driftstid for varmeren (0 15 min.). - Slukning af ventilatorer: AUt = ventilator i brug, OFF = ventilator er slukket (Symbolet (VENTILATOR) vises ikke). - Ventilator efterløbstid: Efter at varmekredsene er slukket, fortsætter ventilatoren, indtil det programmerede tidspunkt nås. Kan programmeres mellem 0-60 min. (Det vises kun i AUt ventilationsmode). - Den optimerede opvarmningstid kan tændes for (AUt) eller slukkes for (OFF). Den gældende opvarmningstid bliver vist. - Automatisk skift fra sommer- til vintertid (+/- 1h). Denne funktion kan aktiveres (AUt) eller deaktiveres (OFF). Hvis styreenheden er tilsluttet et kommunikationsmodul, vil yderligere parametre blive vist. 5.3 Den optimerede opvarmningstid Den optimerede opvarmningstid fungerer først, når sensoren SA er tilsluttet styreenheden. Programmet kører automatisk og behøver ingen indstilling eller justering. Dets princip er, at styreenheden starter varmeren (SOL) tidligere end programmeret, så den ønskede temperatur opnås til det ønskede tidspunkt. Temperaturforskelle og den aktuelle udendørstemperatur er medregnet i beregningen af opvarmningstiden. Styreenheden inkorporerer bygningens opvarmningskarakteristika og tilpasser den optimerede opvarmningstid til den aktuelle situation. Hver styringskreds har sin egen separate optimerede opvarmningstid. 5.4 Kopi Med COPY-knappen kan parametrene for en udvalgt styringskreds eller et helt tidsprogram kopieres og indsættes i programmet for en anden eller for flere andre styringskredse. - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek. for at kopiere parametre. (se kapitel 3.11). For at kopiere tidsprogrammer benyttes PR-knappen (se kapitel 2.2). I følgende eksempel kopieres data fra ZONE 1.

13 - ZONE signalet og zonens nummer (Zone 2) begynder at blinke. COPY vises på displayet, hvilket signalerer kopi mode. Tryk på COPY-knappen for at indsætte de kopierede data i Zone 2 (opvarmningsområde 2). - Data fra ZONE 1 kopieres nu over i ZONE 2. Tallet 2 viser, at kopieringen er afsluttet. - Tryk på DISP-knappen for at afslutte kopiering af parametre. PR-knappen benyttes til at afslutte kopiering af tidsprogrammer. 5.5 Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre En Schwank-servicemedarbejder kan gemme alle funktionsparametre for et system som en pakke på et sikkert memory card. I tilfælde af utilsigtede ændringer af parametre, der kan føre til funktionsforstyrrelser i systemet, er det muligt vha. memory card et at genindlæse de oprindelige parametre. Det er også muligt at genindlæse fabriksindstillingerne. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og + knappen. Symbolet SAVE vises nu på displayet. Tryk så på DISP-knappen, og displayet begynder at blinke. Parametrene gemmes nu. Derefter skifter displayet tilbage til hovedmenuen. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og SEL-knappen. På displayet vises symbolet LOAd. Ved at trykke på DISP-knappen genindlæses de parametre, som blev gemt af Schwank-servicemedarbejderen. Skift fra LOAd til FACt ved at benytte +/-knappen. Når symbolet FACt vises på displayet, trykkes på DISP-knappen for at rekonstruere fabriksindstillingerne. 6. Installation (billede) 6.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger (UDRÅBSTEGN) Al installations- og tilslutningsarbejde skal foregå i spændingsfri tilstand! Afbrydelse med hovedafbryderen I/O betyder ikke, at styreenheden er i spændingsfri tilstand. Vi anbefaler, at al installationsarbejde udføres i henhold til.-regulativer. Vær særlig opmærksom på, at faseledningerne (L ) og nulledningerne (N) er forbundet korrekt i henhold til det valgte anvendelsesprograms forbindelsesskema, når varmeren såvel som tilførselsledningen forbindes med styreenheden. 6.2 Tilslutning af sensor Sensoren skal tilsluttes med to ledninger. Det er ikke nødvendigt, at anvende skærmede kabler til tilslutning af sensoren, da styreenheden råder over en effektiv støjdæmper. Længden af ledningerne (op til 200 m) har ingen indflydelse på nøjagtigheden af målingerne. Undgå at placere sensorledningerne i nærheden af stærkstrømsledninger. Tilslutning af sensoren skal svare til det valgte anvendelsesprogram. De ikke benyttede sensorindgange skal holdes frie! 6.3 Tilslutning af varmelegemer

14 Varmelegemerne må kun tilsluttes på de medfølgende klemmer. Det er muligt, at tilslutte flere legemer parallelt til en udgang. Vær dog opmærksom på, at belastningen på alle udgange ikke overskrider 6,3 A. 6.4 Maksimal belastning Den maksimale induktive belastning af varme- og ventilatorudgange har en værdi af 6,3 A 230 V/ 50 Hz. I de tilfælde, hvor udgangene også forbinder motorer med stor effekt, skal man være opmærksom på, at startstrømmen kan være 3-4 gange højere end det nominale strøminput. Derfor kan grænsen på 6,3 A blive overskredet. I sådanne tilfælde skal der tilsluttes et eksternt ikke-målende relæ mellem udgang og forbrugerbelastning. 6.5 Tilslutning af styreenheden (billede) 6.6 Ventilatorstyring ThermoControl Plus er udstyret med en ventilatorstyring. Til to styringskreds-udgange hører en fælles ventilatorudgang (f.eks. er ventilatorudgangen 3-4 den fælles ventilator for styringskreds 1 og 2). I tilfælde af at en eller begge opvarmningsområders udgange er aktiverede, aktiveres ligeledes ventilatorstyringen. Hvis begge opvarmningsområders udgange slås fra, slås ventilatoren også fra med det samme eller efter en programmeret tidsperiode (se kapitel 5.2). I tilfælde af at et-trins styrede varmere er delt i to opvarmningszoner, og den ene zone slås fra, fungerer ventilatoren stadig i den anden zone (se kapitel 4.1.2). Hvis der ikke er installeret eller tilsluttet en ventilator, kan ventilatorstyringen spærres (se kapitel 5.2). 6.7 Alarmkontakt indgang Hvis denne kontakt forstyrres, slår styreenheden alle varmere og ventilatorer fra. På samme tid begynder symbolet ERROR at blinke på forsiden, og symbolet ALr vises på displayet. Hvis denne kontakt ikke benyttes, skal der gås uden om klemmerne. 6.8 Fjernstyringskontakt (SOL) Styreenheden skifter til dag mode (SOL) i begge zoner, hvis fjernstyringskontakten aktiveres. På displayet blinker (SOL) symbolet. I tilfælde af at fjernstyringskontakten ikke anvendes, skal der gås uden om klemmerne. - Hvis fjernstyringskontakten er aktiveret, er det ikke muligt at skifte mode med (UR FIX)-knappen. Et advarselssignal re.c (remote contact) vises på displayet. 6.9 Forekommende fejlmeldinger I tilfælde af fejl blinker det røde ERROR signal på displayet samtidig med, at et error-relæ slår til (klemme 1 og 2). På displayet vises den berørte styringskreds. Andre symboler viser fejltype og årsag. Med ZONEknappen er det muligt at vælge en anden opvarmningszone. Det røde ERROR signal blinker videre, da der

15 stadig er en fejl i systemet, som ikke er løst. Det blinkende ERROR signal og det aktiverede error-relæ kan deaktiveres, hvis den berørte zones funktion slås fra vha. (PILE ) knappen. - Sensorfejl: Temperatursensoren er ikke tilsluttet korrekt. Den er beskadiget eller kortsluttet. Efterprøv tilslutninger og ledninger. I tilfælde af sensorfejl slår styreenheden ikke varmeren fra (dvs. at relæ-udgangen holdes aktiv). - Batterifejl: Batteriet er opbrugt eller svagt. Batteriet skal skiftes med det samme. Batteriet er placeret inden i styreenheden. Type: 1.5V (AA). Brug langtidsholdbare batterier. Læs kapitlet Generelle sikkerhedsforanstaltninger før batteriet skiftes! - Alarm-signal: signalerer ikke hvilken fejltype, der forekommer i systemet. Det viser blot, at alarmkontakten har opsnappet en fejlmelding. Styreenheden slår alle varmere og ventilatorer fra. I tilfælde af at alarm-kontakten ikke benyttes, skal den deaktiveres. - Ved indstilling af ferieprogrammerne vil ERROR signalet vises, når starttidspunktet (A) og sluttidspunktet (B) ikke stemmer overens med kalender data. (Fx sluttidspunktet ligger tidligere end starttidspunktet i en ferieperiode). I tilfælde af forkerte data slås programmet ikke til. - Sjælden forekommende fejl: En af knapperne på frontpanelet sidder i klemme. Tjek efter! 7. Tekniske data Relæudgange: Indgange: Indstillingsområder: Ferieprogram: Styring: Ur, kalender: 2 relæer (1 og 2 opvarmningszone), 1 ventilatorrelæ, 1 fejlrelæ. Belastning: max. 6,3 A 230V/50Hz (induktiv) Temperatursensor: to lednings tilslutning SLF sort halvkugle temperatursensor. SA: Udendørstemperatursensor Kontaktindgange: spændingsfrie kontakter (spærrede hvis de ikke benyttes). Alarmkontakt Fjernstyringskontakt dag (SOL) mode Hver zone indstilles uafhængigt: Type: dag (SOL) mode C Nat (MÅNE) mode C Antifrost (KRYSTAL) mode C. Otte programmérbare perioder (angivet ved kalenderdata) Varmluftsopvarmer, strålingsopvarmning med et eller to niveauer, programmerbar hysterese (): 0,2.2,0 C. Proportionalbånd (kun ved to niveaus styring): 0,5 3,0 K. Integralfaktor (kun ved to niveaus styring) min. Sensorkorrektur: -9,9 +9,9 C. Ventilator forsinkelse: 0 60 min. Realtids-ur og kalender Strømforsyning til uret: 1,5 V AA batteri, levetid ca. 3 år. Automatisk sommer-/vintertidsomstilling (+/- 1 h): Kan deaktiveres. Omstilling til sommertid: Sidste søndag i marts. Omstilling til vintertid: sidste søndag i oktober.

16 Tidsprogrammer: Uafhængigt ugeprogram for hver opvarmningszone: 19 set-punkter, lagret på beskyttet EEPROM-memory card. Spænding: 230 V/50 Hz, N, PE, P max (styreenhed): 2,8 VA. Sikring: F1 5X20 mm max 6,3 A (F) Tilslutninger: Skrueterminaler, ledningstværsnit max 4 mm 2. Sikkerheds- og EMC Standard: EN ; EN 55011; EN Drifts-/lagertemperatur: 0 50 C/ C Beskyttelse: IP65 Hus: Vandfast, UV-fast, plastikhus med transparent dør, efter ønske også med lås. Dimensioner: 205 x 265 x 140 mm

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere