ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning"

Transkript

1 ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion 4. Betjening 4.1. Grundkendskab til betjening Yderligere informationer til aflæsning af display Valg af styringskreds Tænd/sluk for den viste styringsskreds Specielle informationer om grunddisplayet 4.2. Display og ændring af dag- og nattemperatur 4.3. Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato 4.4. Indstilling af tidsprogrammer Aflæsning af tidsprogram Sletning af set-punkt Sletning af et helt tidsprogram Beskyttelse af tidsprogrammer Programmering af set-punkter 4.5. Ferieprogram 4.6. Manuel betjening 5. Indstilling af funktionsparametre 5.1. Indlæsning af antal styringskredse 5.2. Indstilling af display parametre 5.3. Tændingsoptimering 5.4. Kopi 5.5. Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre 6. Installation 6.1. Generelle sikkerhedsforanstaltninger 6.2. Tilslutning af sensor 6.3. Tilslutning af varmelegemer 6.4. Maksimal belastning 6.5. Tilslutning af styreenheden 6.6. Ventilatorstyring 6.7. Alarmkontakt indgang 6.8. Fjernstyringskontakt 6.9. Forekommende fejlmeldinger 7. Tekniske data

3 1. Introduktion Schwank ThermoControl Plus 1 er egnet til et eller to niveaus gas-infrarøde varmesystemer samt til varmluftssystemer. Styreenheden har en eller to styringskredse afhængigt af dens komponenter. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før installation eller anvendelse af styreenheden. Hensynstagen til noter og advarsler er en forudsætning for garanti, og det samme er professionel installation og uforstyrret drift. Læs kapitel 2 Sikkerhed særligt grundigt. Schwank ThermoControl Plus 1 er udelukkende designet til opvarmningssystemer til haller. Anden eller videre anvendelse er ikke understøttet af Schwank, hvorfor Schwank ikke er ansvarlig for skader opstået som følge af forkert anvendelse. Brugeren er alene ansvarlig. Styreenheden måler rumtemperaturen og slår varmeren til/fra over relæet. Styreenheden besidder tre anvendelsesprogrammer: P0: Et niveaus styring beregnet til varmluftsopvarmning P1/P2: Et eller to niveaus styring beregnet til gas-infrarøde systemer Forsinket dagtemperatur mode Som særligt tilbehør fås en manuelt styret knap til forlængelse af varmeperioden. Den kan installeres parallelt med sensoren. Ved at holde knappen nede i ca. 1 sek. fastholdes værdien for den programmerede temperatur i ca. 1 time. Programmerede temperaturværdier og operationsprogrammer Temperatur- og operationsprogrammer kan vælges for hver enkelt styringskreds. - Dag-, nat- eller antifrosttemperaturer vælges med et ugeprogram. - Kontinuerlig dag-( FIX), nat-( FIX) eller antifrosttemperatur ( FIX). - Ferieprogrammer: styreenheden er i stand til at gemme otte ferieperioder, der programmeres efter kalenderen. Andre egenskaber - Realtid-ur med kalender og automatisk omstilling til sommer/vintertid - Udendørstemperatursensor (SA) - Optimeret opvarmning: Opvarmning starter tidligere, hvilket sikrer, at den ønskede temperatur opnås til det programmerede tidspunkt. - Fjernstyret dag-mode - Skorstensfejer-mode - Arbejdstids-timetæller på hver relæudgang - Fejlmeldingsrelæ: relæet slår til, hvis der opstår fejl

4 2. Sikkerhed Detaljer vedrørende installation Fare for elektrisk stød! Bemærk at elektrisk stød kan være særdeles farligt. Vær særligt opmærksom, når der arbejdes med elektrisk udstyr. Den elektriske installation skal laves af en kvalificeret fagmand, der følger de gældende nationale og internationale standarder. Kontrollér det elektriske udstyr regelmæssigt. Defekte forbindelser skal skiftes med det samme. Apparatet skal afskæres fra strømkilde, når der arbejdes med det elektriske udstyr. Vær sikker på, at ingen kan forbinde apparatet til en strømkilde, mens der arbejdes på det. stød. Schwank ThermoControl Plus 1 skal monteres således, at den ikke udsættes for vibrationer eller Tilførselsledningen skal sikres med en sikring på max. 10 A på bygningssiden. Installér venligst ThermoControl Plus 1 i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet, der er lokaliseret på strømtavlen. Vær opmærksom på, at regulator og forbruger skal forbindes med et 1,5 mm kabel, samt at regulator og sensor skal forbindes med et telefonkabel. Installér rumtemperatur-sensoren direkte i strålingsområdet for varmeren i en højde af 2,5 m. Dette sikrer, at der opnås en optimal temperaturværdi. + Hvis styreenheden er installeret i en meget stor hal eller i en hal med store temperaturforskelle, kan man, i stedet for at benytte rumtemperatur-sensorer, finde gennemsnittet for temperaturmålinger foretaget af hver enkelt styreenhed.

5 3. Opbygning og funktion Oversigt over betjeningspanelet 1. I/O Hovedafbryder on/off 2. LCD Display: Alle funktions- og operationsdata kan aflæses her. På grunddisplayet (se billede) ses de vigtigste funktionsdata og den målte temperatur. Styringsenheden skifter automatisk om til grunddisplayet efter et minut, hvis andre knapper ikke berøres. 3. (SOL)(MÅNE) Ved tryk på (SOL)-knappen eller (MÅNE)-knappen vises hhv. dag- og nattemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knapperne. 4. +/- Hermed kan den viste værdi forhøjes eller formindskes. 5. DISP Displayknap: Til ændring af display. Derudover kan man fra en anden menu vende tilbage til grunddisplayet med denne knap. 6. SEL SELECT : Med denne knap vælges en parameter ud af de viste i displayet. Den valgte parameter kan ændres med +/- knapperne. 7. (UR) Til indstilling og aflæsning af klokkeslæt og dato. 8. (UR FIX) Bruges til at skifte mellem programmerede og FIX tilstande. 9. PR Bruges til at vise og programmere tidsprogrammer i den viste styringskreds. 10. CLR Bruges til at slette et set-punkt eller et helt tidsprogram. 11. ERROR Ved enhver opstået fejl lyser Error-knappen. En pil vil vise fejlens årsag og type. 12. ZONE Skifter mellem forskellige styringskredse. 13. (PILE) Tænder og slukker de enkelte styringskredse. 14. SERVICE Vedligeholdelse: Hvis dette symbol vises, har systemet brug for eftersyn. Kontakt en officiel Schwank forhandler. 15. COPY Til brug for kopiering af tids- og temperaturprogrammer. 16. (KUFFERT) Til programmering af ferieprogrammer.

6 4. Betjening 4.1 Grundkendskab til betjening Når ThermoControl Plus 1 startes med I/O knappen, aktiveres en displaytest automatisk. Styreenheden starter op med et fabriksindstillet standardprogram. Derefter skifter displayet til grundprogrammet og viser de vigtigste funktionsinformationer. (Billede) - Dette tal viser hvilken sensorindgang og relæudgang, der benyttes i den viste styringskreds. - Den målte temperatur i (HUS) rummet (18,2 C) - Ventilator er i brug (Valgfri) - Varmelegemets aktuelle funktionstilstand: (tre pile) Fuld belastning (en pil) Delvis belastning (kun ved to niveaus styring) (ingen pile) Varmelegemet er slukket - Aktuel drift: (UR SOL) Dagtemperaturer ifølge tidsprogram. - Visning af den benyttede styringskreds Yderligere informationer til aflæsning af display På grunddisplayet kan de vigtigste funktionsdata aflæses. Yderligere data kan aflæses efter tryk på DISPknappen. Værdien af den indtastede antifrosttemperatur. Den viste værdi kan ændres med +/- knappen. Indstillingsområde: C. Visning af udendørstemperatur (kun ved anvendelse af den eksterne udendørssensor SA). Visning af driftstiden: Ved to niveaus styring bliver de to niveauers reaktionstider vist (1,2). Med SELknappen kan der veksles mellem niveauerne. Den viste værdi kan ikke slettes; efter timer starter visningen igen fra 0.

7 4.1.2 Valg af styringskreds Visning og betjening af styreenheden er baseret på visningen af styrekredsen. Vha. ZONE-knappen vælges styringskredsen. Herefter kan alle indstillinger for den valgte styringskreds foretages og aflæses Tænd/sluk for den viste styringskreds (PILE ) knappen benyttes til at slukke for opvarmningen og styringen af en bestemt styringskreds. Symbolet (PIL MED STREG) viser den slukkede tilstand. I den slukkede styringskreds fungerer kun temperaturmålingen og displayet. Man kan igen aktivere en styringskreds ved at trykke på (PILE) knappen Særlig information om grunddisplayet Når et ferieprogram anvendes, vises en pil, som peger på (KUFFERT)-symbolet. For at stoppe eller ændre ferieprogrammet benyttes (KUFFERT)-knappen (se kapitel 4.5). Under den optimerede opvarmningstid vises OPT symbolet. Aktiveringstidspunktet for en bestemt styringskreds kan fremskyndes afhængigt af den allerede opnåede opvarmning og i forhold til den indtastede opvarmningstid. Denne funktion kan kun slås fra i setup-menuen. Mulighed: Ved at benytte knappen for forlængelse af opvarmningstiden ((SOL) 1h) vil dag-mode køre en time. Symbolet (SOL) 1h vises i displayet. Dette mode kan slås fra med (UR)FIX knappen. 4.2 Visning og ændring af dag- og nattemperatur De ønskede temperaturer kan indstilles separat for hver styringskreds. Ved tryk på (SOL) eller (MÅNE) knappen vises de aktuelle dag- og nattemperaturer i displayet. De viste værdier kan ændres med +/- knappen. Alle ændringer gemmes automatisk. Temperaturerne kan indstilles indenfor området: C. Ved tryk på DISP-knappen skifter displayet tilbage til grunddisplayet. Hvis ikke der berøres nogen knapper, skiftes der automatisk tilbage til grunddisplayet efter et minut. 4.3 Aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato For aflæsning og indstilling af klokkeslæt og dato benyttes (UR) knappen. Alle styringskredse har separate tidsprogrammer. Denne funktion er at finde under det fælles ur. Først vises klokkeslættet (på billedet: 14.03). Ved efterfølgende tryk på (UR) knappen vises først årstallet (på billedet: 2003), som nu kan ændres. Dernæst vises måneden og datoen (på billedet: 5, 21. = maj, 21.). 3 Day står for den 3. dag i den igangværende uge, med andre ord: onsdag. (1 = mandag, 2= tirsdag, osv.). Ved endnu et tryk på (UR) knappen skifter displayet tilbage til det aktuelle klokkeslæt. Ved tryk på DISPknappen skiftes tilbage til grunddisplayet.

8 Indstilling af tiden NB. Når symboler og figurer på nedenstående billeder er indrammet, betyder det, at de blinker. - Tryk på SEL-knappen for at indstille tiden. Først begynder minuttallet at blinke (på billedet: 03), så kan det ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder timetallet at blinke (på billedet: 14). Dernæst kan timetallet ligeledes ændres med +/- knappen. - Indstillingen af tiden afsluttes med et tryk på (UR)-knappen. Derefter skifter displayet tilbage til årstallet. Indstilling af årstal Efter indstilling af tiden skal årstal, måned og dato indstilles. Ellers vil den automatiske sommer- /vintertidsomstilling ikke virke. - Tryk på SEL-knappen for at indstille årstal. De sidste to tal begynder at blinke (på billedet: 03). De kan nu ændres ved at trykke på +/-knappen. - Dernæst trykkes igen på (UR)-knappen, hvorefter måned og dato vises på displayet. Når årstallet ændres, ændres ugedagen muligvis også (på billedet: fra 3 til 5), så den tilpasses kalenderen. Indstilling af måned og dato - Tryk på SEL-knappen for at indstille måned. Først begynder måneden at blinke (på billedet: 5), så kan den ændres med +/- knappen. - Ved endnu et tryk på SEL-knappen begynder datoen at blinke (på billedet: 21). Nu kan den ændres med +/- knappen. Også her ændres ugedagen, så den tilpasses kalenderen (på billedet: først fra 5 til 1, så fra 1 til 2). - Når indstillingerne er afsluttet trykkes på DISP-knappen. Herefter skifter displayet tilbage til grunddisplayet Indstilling af tidsprogram Til alle styringskredse hører et tidsprogram, som kan indstilles separat. Tidsprogrammet består af en række forskellige set-punkter. Her skifter styreenheden automatisk til dag-, nat- eller antifrost mode. Et set-punkt defineres som følgende: - Klokkeslæt (time- og minuttal) - Temperatur mode ((SOL), (MÅNE) eller (KRYSTAL)), som starter på ovennævnte klokkeslæt. - Ugedag, eller flere dage, hvor set-punktet skal virke (1=mandag, 2=tirsdag, osv.) - Antallet af set-punkter (max. 19 set-punkter pr. program) Aflæsning af et tidsprogram - Tryk på PR-knappen for aflæsning. - Nu vises antallet af disponible set-punkter (på billedet: 17 disponible set-punkter i programmet). - Dernæst skifter displayet til det første set-punkt. Her viser displayet, at kl om morgenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til dagtemperatur. Det mindre tal i displayet (på billedet: 1) er set-punktets nummer.

9 - For aflæsning af det andet set-punkt (på billedet: 2) trykkes igen på PR-knappen. Her viser displayet, at kl om aftenen alle ugedage (dvs Day) vil styreenheden skifte til nattemperatur. - Ved gentagne tryk på PR-knappen vises et disponibelt set-punkt på displayet (på billedet: 3). De vandrette linjer indikerer, at punktet er disponibelt og dermed kan programmeres. De efterfølgende set-punkter er alle disponible (på billedet: 4.19). - Tryk på DISP-knappen for at forlade denne menu. Tryk på PR-knappen for at vende tilbage til det første set-punkt Sletning af et set-punkt Tryk på CLR-knappen - og hold den nede - for at slette et set-punkt. Symbolet CLr begynder at blinke på displayet for at gøre opmærksom på, at et set-punkt slettes. Hvis CLR-knappen slippes med det samme, slettes punktet ikke. Efter en sletning ses vandrette linjer på displayet i stedet for et tidspunkt. Derefter ses antallet af disponible set-punkter. Nummereringen er ikke fast, dvs. sletter man et set-punkt, nummereres de resterende set-punkter på ny, så der aldrig opstår huller i tidsprogrammet Sletning af et tidsprogram Tryk på CLR-knappen - og hold den nede når antallet af disponible set-punkter ses på displayet (FrE). Så slettes et helt tidsprogram. Symbolet CLr begynder nu at blinke for at gøre opmærksom på, at programmet slettes. Hvis knappen slippes med det samme, slettes programmet ikke. Når vandrette linjer ses på displayet, er sletningen fuldført. Derefter ses det nye antal af disponible set-punkter på displayet Beskyttelse af tidsprogrammer Et tidsprograms funktion afhænger af data fra apparatets ur og kalender. Uret bruger et 1,5 Volt AA batteri. Når advarselssignalet (BATTERI) vises på displayet, skal batteriet skiftes. Det præcise klokkeslæt og dato bevares, mens batteriet skiftes (i to min.). Hvis apparatet ikke benyttes i lang tid, og batteriet ikke er isat, tjekkes om klokkeslæt og dato er korrekte, når batteriet igen sættes i, for at undgå fejl. De gemte tidsprogrammer er uafhængige af urets batteritilstand, da programmerne er lagret på et sikkert EEPROM- Memory card. Tidsprogrammer slettes altså ikke som følge af batteriskift eller fejl Programmering af set-punkter I dette eksempel programmeres følgende: Dagtemperaturen (SOL) skal starte hver morgen fra mandag til fredag kl Først søges efter et disponibelt set-punkt med PR-knappen. Derefter benyttes SLC-knappen til at programmere de nye data. Samme fremgangsmåde kan anvendes for allerede eksisterende setpunkter. - Først begynder temperaturtypen at blinke. Nu kan der med +/- knappen vælges mellem (SOL), (MÅNE) og (KRYSTAL). - Derefter kan der med SEL-kanppen vælges et dagsprogram. Først vises hele ugen: Med +/- knappen kan der vælges forskellige grupper af dage eller kun en dag (1 =mandag). - Så kan timetallet (12) indstilles ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede timetal (7) indstilles med +/- knappen.

10 - Dernæst indstilles minuttallet (00) ved at trykke på SEL-knappen. Det ønskede minuttal (35) indstilles med +/- knappen. - Til slut trykkes på PR-knappen. Symbolet SET blinker i kort tid, mens indstillingerne gemmes. Derefter skifter displayet til det næste disponible set-punkt. - Det er ikke muligt at programmere to set-punkter for samme tidspunkt i samme program. Skulle der ved en fejltagelse blive gemt to set-punkter for samme tidspunkt, vil tidspunktet for det sidst programmerede punkt blive forlænget med et minut. - Her bliver et nyt set-punkt programmeret til Dette tidspunkt findes allerede i punkt 3, så tiden skifter automatisk til Ferieprogram Styreenheden muliggør programmering af otte ferietider. Et ferieprograms start og slutning angives med kalender data (år, måned, dag). Programmerne kan ændres og stoppes til enhver tid. Under et ferieprogram opretholdes antifrosttemperaturen. Tryk på (KUFFERT)-knappen for at programmere en ferieperiode. Først vises ferieprogrammets nummer HOL 1 (ferie 1). Tallene over ferienummeret henviser til hvilket program, der aktiveres. Et program starter automatisk på den programmerede dato. Med SEL-knappen kan den programmerede ferieperiode startes og stoppes. Hvis programmet afbrydes (programtallet vises ikke), starter programmet ikke; ligeledes stopper et allerede igangværende program. Ved hjælp af +/- knappen kan der vælges mellem et af de otte ferieprogrammer. Ferieprogrammet starter i de styringskredse, som arbejder i det automatiske mode (UR). Hvis en styringskreds arbejder i et FIX mode, har ferieprogrammet ingen indvirkning på den funktion. - Hvis der trykkes på (KUFFERT)-knappen igen, kan startdatoen for ferieperioden indstilles (A): Med +/- knappen indstilles årstal, måned, dato. Ferieprogrammet starter kl på den indstillede dag. - Efter indstilling af starttidspunkt kan sluttidspunktet (B) for ferieperioden indstilles. Med +/- knappen indstilles årstal, måned og dato. Ferieprogrammet stopper kl den indstillede dag. - Hvis ERR -symbolet vises i displayet under programmeringen: o så er enten startdatoen (A) indstillet til at ligge senere end slutdatoen (B). o eller så er slutdatoen (B) for ferieperioden indstillet til at ligge tidligere end den aktuelle dato. Et program, hvori en af ovenstående fejl indgår, vil ikke blive gennemført. Efter korrekt indstilling af tidspunkterne forsvinder ERR - symbolet fra displayet. - Efter endt programmering trykkes på (KUFFERT)-knappen, og der skiftes tilbage til HOL 1. Nu kan det næste ferieprogram vælges og indstilles. Der kan også skiftes tilbage til grunddisplayet ved at trykke på DISP-knappen. 4.6 Manuel operation (UR FIX) Med (UR FIX)-knappen kan der vælges mellem forskellige driftsmåder. - Tryk på (UR FIX) -knappen for at ændre FIX driftsmåden. Når den ønskede driftsmåde vises på displayet (på billedet: kontinuerlig (SOL) FIX driftsmåde), tryk på DISP-knappen. Apparatet skifter tilbage til grunddisplayet, og den valgte manuelle driftsmåde er aktiveret.

11 - (SOL) dagtemperatur driftsmåde (mode) - (MÅNE) nattemperatur driftsmåde (mode) - (KRYSTAL) antifrost temperatur (mode) - Skorstensfejer driftsmåde (mode): Opvarmningen kører på fuld kraft uafhængigt af den aktuelle rumtemperatur. - Tryk igen på (UR FIX)-knappen for at vende tilbage til grunddisplayet. 5. Indstilling af funktionsparametre Indstillingen foregår på knapperne på apparatets front. For at indstille parametrene er fagkendskab nødvendigt, således at en fejlfri drift kan opretholdes. For at undgå uønskede ændringer er der en skydeknap placeret på indersiden af styreenheden, hvormed parameterindstillingerne kan fastlåses. Denne setup-knap forefindes i den øverste del af styreenheden. Tillad setup: ON, afvis setup: OFF. Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne i kapitel 2 før styreenheden åbnes! Både setup-skiftet og valg af programmerne P0,P1 og P2 må kun gennemføres, når styreenheden er i spændingsfri tilstand! På styreenheden kan anvendelsesprogrammerne (P0,P1,P2) vælges. En lille jumper skal sættes i den rigtige position. Der kan kun vælges et program på samme tid. Vær opmærksom på at vælge den elektriske tilslutning, som svarer til det ønskede anvendelsesprogram! Ved ændring af anvendelsesprogram (P0,P1,P2) gendannes fabriksindstillingerne (se kapitel 5.1 og 5.2)! P0-2 Styringskredse varmluftsvarmer P1-2 Styringskredse, ettrins P2-1 Styingskredse, totrins 5.1 Indlæsning af antal styringskredse Styreenheden kan styre en eller to styringskredse afhængigt af den valgte anvendelse. I følgende eksempel indstilles det aktuelle antal af styringskredse. - Hold ZONE-knappen nede i ca. 3 sek. På displayet vises nu antallet af disponible styringskredse (fx 1-2: 2 styringskredse). Med +/- knappen kan det ønskede antal styringskredse indstilles (1-1). - Efterfølgende trykkes på DISP-knappen for at vende tilbage til standardfunktionen. 5.2 Indstilling af displayets parametre

12 - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek for at indstille parametrene. Symbolet PAr vises i kort tid. Parametrene vælges nu med SEL-knappen. - Proportionalbånd: 0,5 3,0 C (kun i totrins mode, i ettrins mode vises --.--) - Integralfaktor: minutter (kun i totrins mode, i ettrins mode eller i slukket tilstand vises --.--) - Hysterese (symbol) kan indstilles mellem 0,2 2,0 C. - Justering af sensor: Hvis sensoren ikke kan monteres et optimalt sted, kan den målte temperatur justeres: -9,9 +9,9 C. - Mulighed for gentagen tænding: - t1: Når varmeren tændes, kører den for fuld kraft, indtil den stopper på det programmerede tidspunkt; i dette tilfælde 0 5 min. - t2: På det viste tidspunkt stopper varmeren helt (5 60 sek.). Det vises kun, hvis t1-værdien ikke er lig nul. - t3: Varmeren starter for fuld kraft i 1 min., derefter skifter styreenheden til almindeligt mode (0=off). Det vises først, når der vælges en totrins styring. - Minimum driftstid for varmeren (0 15 min.). - Slukning af ventilatorer: AUt = ventilator i brug, OFF = ventilator er slukket (Symbolet (VENTILATOR) vises ikke). - Ventilator efterløbstid: Efter at varmekredsene er slukket, fortsætter ventilatoren, indtil det programmerede tidspunkt nås. Kan programmeres mellem 0-60 min. (Det vises kun i AUt ventilationsmode). - Den optimerede opvarmningstid kan tændes for (AUt) eller slukkes for (OFF). Den gældende opvarmningstid bliver vist. - Automatisk skift fra sommer- til vintertid (+/- 1h). Denne funktion kan aktiveres (AUt) eller deaktiveres (OFF). Hvis styreenheden er tilsluttet et kommunikationsmodul, vil yderligere parametre blive vist. 5.3 Den optimerede opvarmningstid Den optimerede opvarmningstid fungerer først, når sensoren SA er tilsluttet styreenheden. Programmet kører automatisk og behøver ingen indstilling eller justering. Dets princip er, at styreenheden starter varmeren (SOL) tidligere end programmeret, så den ønskede temperatur opnås til det ønskede tidspunkt. Temperaturforskelle og den aktuelle udendørstemperatur er medregnet i beregningen af opvarmningstiden. Styreenheden inkorporerer bygningens opvarmningskarakteristika og tilpasser den optimerede opvarmningstid til den aktuelle situation. Hver styringskreds har sin egen separate optimerede opvarmningstid. 5.4 Kopi Med COPY-knappen kan parametrene for en udvalgt styringskreds eller et helt tidsprogram kopieres og indsættes i programmet for en anden eller for flere andre styringskredse. - Hold DISP-knappen nede i ca. 3 sek. for at kopiere parametre. (se kapitel 3.11). For at kopiere tidsprogrammer benyttes PR-knappen (se kapitel 2.2). I følgende eksempel kopieres data fra ZONE 1.

13 - ZONE signalet og zonens nummer (Zone 2) begynder at blinke. COPY vises på displayet, hvilket signalerer kopi mode. Tryk på COPY-knappen for at indsætte de kopierede data i Zone 2 (opvarmningsområde 2). - Data fra ZONE 1 kopieres nu over i ZONE 2. Tallet 2 viser, at kopieringen er afsluttet. - Tryk på DISP-knappen for at afslutte kopiering af parametre. PR-knappen benyttes til at afslutte kopiering af tidsprogrammer. 5.5 Sikkerhedskopiering og genlæsning af alle parametre En Schwank-servicemedarbejder kan gemme alle funktionsparametre for et system som en pakke på et sikkert memory card. I tilfælde af utilsigtede ændringer af parametre, der kan føre til funktionsforstyrrelser i systemet, er det muligt vha. memory card et at genindlæse de oprindelige parametre. Det er også muligt at genindlæse fabriksindstillingerne. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og + knappen. Symbolet SAVE vises nu på displayet. Tryk så på DISP-knappen, og displayet begynder at blinke. Parametrene gemmes nu. Derefter skifter displayet tilbage til hovedmenuen. - Tryk samtidigt på CLR-knappen og SEL-knappen. På displayet vises symbolet LOAd. Ved at trykke på DISP-knappen genindlæses de parametre, som blev gemt af Schwank-servicemedarbejderen. Skift fra LOAd til FACt ved at benytte +/-knappen. Når symbolet FACt vises på displayet, trykkes på DISP-knappen for at rekonstruere fabriksindstillingerne. 6. Installation (billede) 6.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger (UDRÅBSTEGN) Al installations- og tilslutningsarbejde skal foregå i spændingsfri tilstand! Afbrydelse med hovedafbryderen I/O betyder ikke, at styreenheden er i spændingsfri tilstand. Vi anbefaler, at al installationsarbejde udføres i henhold til.-regulativer. Vær særlig opmærksom på, at faseledningerne (L ) og nulledningerne (N) er forbundet korrekt i henhold til det valgte anvendelsesprograms forbindelsesskema, når varmeren såvel som tilførselsledningen forbindes med styreenheden. 6.2 Tilslutning af sensor Sensoren skal tilsluttes med to ledninger. Det er ikke nødvendigt, at anvende skærmede kabler til tilslutning af sensoren, da styreenheden råder over en effektiv støjdæmper. Længden af ledningerne (op til 200 m) har ingen indflydelse på nøjagtigheden af målingerne. Undgå at placere sensorledningerne i nærheden af stærkstrømsledninger. Tilslutning af sensoren skal svare til det valgte anvendelsesprogram. De ikke benyttede sensorindgange skal holdes frie! 6.3 Tilslutning af varmelegemer

14 Varmelegemerne må kun tilsluttes på de medfølgende klemmer. Det er muligt, at tilslutte flere legemer parallelt til en udgang. Vær dog opmærksom på, at belastningen på alle udgange ikke overskrider 6,3 A. 6.4 Maksimal belastning Den maksimale induktive belastning af varme- og ventilatorudgange har en værdi af 6,3 A 230 V/ 50 Hz. I de tilfælde, hvor udgangene også forbinder motorer med stor effekt, skal man være opmærksom på, at startstrømmen kan være 3-4 gange højere end det nominale strøminput. Derfor kan grænsen på 6,3 A blive overskredet. I sådanne tilfælde skal der tilsluttes et eksternt ikke-målende relæ mellem udgang og forbrugerbelastning. 6.5 Tilslutning af styreenheden (billede) 6.6 Ventilatorstyring ThermoControl Plus er udstyret med en ventilatorstyring. Til to styringskreds-udgange hører en fælles ventilatorudgang (f.eks. er ventilatorudgangen 3-4 den fælles ventilator for styringskreds 1 og 2). I tilfælde af at en eller begge opvarmningsområders udgange er aktiverede, aktiveres ligeledes ventilatorstyringen. Hvis begge opvarmningsområders udgange slås fra, slås ventilatoren også fra med det samme eller efter en programmeret tidsperiode (se kapitel 5.2). I tilfælde af at et-trins styrede varmere er delt i to opvarmningszoner, og den ene zone slås fra, fungerer ventilatoren stadig i den anden zone (se kapitel 4.1.2). Hvis der ikke er installeret eller tilsluttet en ventilator, kan ventilatorstyringen spærres (se kapitel 5.2). 6.7 Alarmkontakt indgang Hvis denne kontakt forstyrres, slår styreenheden alle varmere og ventilatorer fra. På samme tid begynder symbolet ERROR at blinke på forsiden, og symbolet ALr vises på displayet. Hvis denne kontakt ikke benyttes, skal der gås uden om klemmerne. 6.8 Fjernstyringskontakt (SOL) Styreenheden skifter til dag mode (SOL) i begge zoner, hvis fjernstyringskontakten aktiveres. På displayet blinker (SOL) symbolet. I tilfælde af at fjernstyringskontakten ikke anvendes, skal der gås uden om klemmerne. - Hvis fjernstyringskontakten er aktiveret, er det ikke muligt at skifte mode med (UR FIX)-knappen. Et advarselssignal re.c (remote contact) vises på displayet. 6.9 Forekommende fejlmeldinger I tilfælde af fejl blinker det røde ERROR signal på displayet samtidig med, at et error-relæ slår til (klemme 1 og 2). På displayet vises den berørte styringskreds. Andre symboler viser fejltype og årsag. Med ZONEknappen er det muligt at vælge en anden opvarmningszone. Det røde ERROR signal blinker videre, da der

15 stadig er en fejl i systemet, som ikke er løst. Det blinkende ERROR signal og det aktiverede error-relæ kan deaktiveres, hvis den berørte zones funktion slås fra vha. (PILE ) knappen. - Sensorfejl: Temperatursensoren er ikke tilsluttet korrekt. Den er beskadiget eller kortsluttet. Efterprøv tilslutninger og ledninger. I tilfælde af sensorfejl slår styreenheden ikke varmeren fra (dvs. at relæ-udgangen holdes aktiv). - Batterifejl: Batteriet er opbrugt eller svagt. Batteriet skal skiftes med det samme. Batteriet er placeret inden i styreenheden. Type: 1.5V (AA). Brug langtidsholdbare batterier. Læs kapitlet Generelle sikkerhedsforanstaltninger før batteriet skiftes! - Alarm-signal: signalerer ikke hvilken fejltype, der forekommer i systemet. Det viser blot, at alarmkontakten har opsnappet en fejlmelding. Styreenheden slår alle varmere og ventilatorer fra. I tilfælde af at alarm-kontakten ikke benyttes, skal den deaktiveres. - Ved indstilling af ferieprogrammerne vil ERROR signalet vises, når starttidspunktet (A) og sluttidspunktet (B) ikke stemmer overens med kalender data. (Fx sluttidspunktet ligger tidligere end starttidspunktet i en ferieperiode). I tilfælde af forkerte data slås programmet ikke til. - Sjælden forekommende fejl: En af knapperne på frontpanelet sidder i klemme. Tjek efter! 7. Tekniske data Relæudgange: Indgange: Indstillingsområder: Ferieprogram: Styring: Ur, kalender: 2 relæer (1 og 2 opvarmningszone), 1 ventilatorrelæ, 1 fejlrelæ. Belastning: max. 6,3 A 230V/50Hz (induktiv) Temperatursensor: to lednings tilslutning SLF sort halvkugle temperatursensor. SA: Udendørstemperatursensor Kontaktindgange: spændingsfrie kontakter (spærrede hvis de ikke benyttes). Alarmkontakt Fjernstyringskontakt dag (SOL) mode Hver zone indstilles uafhængigt: Type: dag (SOL) mode C Nat (MÅNE) mode C Antifrost (KRYSTAL) mode C. Otte programmérbare perioder (angivet ved kalenderdata) Varmluftsopvarmer, strålingsopvarmning med et eller to niveauer, programmerbar hysterese (): 0,2.2,0 C. Proportionalbånd (kun ved to niveaus styring): 0,5 3,0 K. Integralfaktor (kun ved to niveaus styring) min. Sensorkorrektur: -9,9 +9,9 C. Ventilator forsinkelse: 0 60 min. Realtids-ur og kalender Strømforsyning til uret: 1,5 V AA batteri, levetid ca. 3 år. Automatisk sommer-/vintertidsomstilling (+/- 1 h): Kan deaktiveres. Omstilling til sommertid: Sidste søndag i marts. Omstilling til vintertid: sidste søndag i oktober.

16 Tidsprogrammer: Uafhængigt ugeprogram for hver opvarmningszone: 19 set-punkter, lagret på beskyttet EEPROM-memory card. Spænding: 230 V/50 Hz, N, PE, P max (styreenhed): 2,8 VA. Sikring: F1 5X20 mm max 6,3 A (F) Tilslutninger: Skrueterminaler, ledningstværsnit max 4 mm 2. Sikkerheds- og EMC Standard: EN ; EN 55011; EN Drifts-/lagertemperatur: 0 50 C/ C Beskyttelse: IP65 Hus: Vandfast, UV-fast, plastikhus med transparent dør, efter ønske også med lås. Dimensioner: 205 x 265 x 140 mm

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere